..
  Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K  - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

2001. M�RCIUS 

Ez a "KOR�BBI SZ�MOK" EGYIK OLDALA

L�szl� Imre: 

Arra a mint�ra �p�tsd!
A templom, ahol Isten j�l �rzi mag�t

Igen sokat �rtak, besz�ltek �s tan�tottak m�r arr�l, hogy milyen legyen a j� gy�lekezeti l�gk�r, ahol az emberek nem unj�k el magukat, �s valami vonz�st �reznek. �n magam is annak idej�n abb�l �rtam a teol�giai diplomamunk�mat, hogy mik�ppen is lehetne a Figyelem Pszichol�gi�j�t belevinni a lelkip�sztori gyakorlatba. Milyen hossz� az ide�lis pr�dik�ci�, mivel lehet felkelteni �s fenntartani a figyelmet feln�ttek, vagy �ppen fiatalok �s gyermekek eset�ben. Ezek k�ts�gk�v�l fontos dolgok, �s egy�ltal�n nem baj, �s nem felesleges, ha az ige sz�l�ja tiszt�ban van ezekkel a k�rd�sekkel. Viszont nagyon ritk�n tesz�nk fel egy m�sik, tal�n k�l�n�sen hat� k�rd�st: Milyen legyen az a gy�lekezet, az az istentisztelet, ahol az �r j�l �rzi mag�t? Tudom, ez a fogalom, hogy Aj�l �rzem magam@ Isten vonatkoz�s�ban kiss� t�ls�gosan is emberinek t�nik. De m�gis, nem lenne j� olykor - olykor annak az Istennek a j�tetsz�s�t, - hadd mondjam �gy: j� �rz�s�t B keresni, aki mindent megtett az �n kedvem�rt? Olyan vil�got teremtett, ami tele van n�v�nnyel, madarak �nekelnek az �gakon, s�t a nap, v�ltakoznak az �vszakok, - �s v�g�l m�g azt is megtette, hogy elk�ldte a Fi�t, hogy meghaljon �rtem a kereszten. Hogy azt�n majd odafenn egy olyan vil�gba vigyen be, aminek ez a mi csod�s itteni f�ld�nk csak igen szer�ny �rnyk�pe. Milyen legyen h�t a templom, ahol Isten is j�l �rzi mag�t?

M�zes 2. k�nyve 25. r�sz�nek v�g�n, a 40. versben Isten �gy fejezi be azt a tan�t�st, amiben elmondja M�zesnek az �p�tend� szent s�tor pontos le�r�s�t: Vigy�zz, hogy arra a form�ra csin�ld azt, amelyet a hegyen mutattam meg n�ked! El kell fogadnunk ezt a t�nyt: Mi csak akkor tudunk megfelel� szellemi hajl�kot �p�teni Istennek, ha al�zatosan k�rj�k a tan�cs�t. Egyed�l az � Szentlelke, az az Istennek m�lys�geit is kutat� Szellem tudja megs�gni a titkot: Milyen is az a hajl�k, ahol a Mindenhat� �r j�l �rzi mag�t? Ez ne keser�tsen el benn�nket. Ha elolvassuk az 1Kir�lyok 8: 7. vers�t, akkor Salamon kijelenti: Az egeknek egei be nem fogadhatj�k �t... �s m�gis, Salamon �p�tett egy hajl�kot, melynek volt n�gy fala, teteje, alapja, olt�ra �s k�rpitjai. Falak voltak, hogy kifejezz�k: Itt van Isten, - k�v�l meg a vil�g. Volt a h�zon egy ajt�, hogy kifejezze: Isten el� csak egyetlen m�don, az ajt�n kereszt�l lehet bejutni. Volt olt�r, ahol meg�ldozt�k a b�n�rt val� �ldozatot, �s volt medence, - hely a megtisztul�sra. Mind ezek jelk�pek csup�n, de m�gis kifejeznek valamit: Istent csak az �ltala meghat�rozott m�don lehet megk�zel�teni �s tisztelni, - hogy jelenl�te ne hal�lt, em�szt� t�zet, hanem �ld�st jelentsen azok sz�m�ra, akik al�zattal, �s tiszt�n v�gyakoznak ut�na, �s �gy is k�zel�tenek hozz�.

Az 1Tim�teus 6:16-ban olvashatjuk a legfontosabb felt�tel. AHozz�f�rhetetlen vil�goss�gban lakozik...@ Vigy�zzunk teh�t: � a Vil�goss�g. Ha beh�vod �letedbe, vagy gy�lekezetedbe, akkor j�nni fog, - de vil�goss�got hoz mag�val. Ebben a vil�goss�gban kider�lhet, hogy m�g J�sua f�pap is szennyes ruh�ban van, amit ideje lenne m�r megtiszt�tani. Kider�lhet, hogy szolg�lataink k�pmutat� �ntetszelg�sek, vagy veteked�sek csup�n. Kider�lhet, hogy a ny�jas mosoly �s a sok Aaz �r �ldja meg, kedves testv�r...@ m�g�tt r�gi gy�l�ls�gek h�z�dnak meg. � csak �gy j�het el, mert Isten NEM TUD M�SHOL LAKNI, csak t�k�letes vil�goss�gban. Vagy v�llaljuk ezt a vil�goss�got, - vagy nem juthatunk a k�zel�be. Isten h�za a vil�goss�g helye. Ahol kider�l, hogy mi van benned �s bennem, - hogy azt�n mind ez lehulljon a Golgot�n. �s akkor m�r meg lesz az a templom, ahol vil�goss�g van, - s ahol Isten, a szent �s tiszta �r igen is j�l �rzi mag�t. De ne �rtse f�lre senki: � nem megsz�gyen�teni akar, hanem megtiszt�tani. Hogy v�gre te is, �n is j�l �rezz�k magunkat a jelenl�t�ben. Hogy majd ne kelljen pirulnunk, ha sz�nr�l sz�nre l�tjuk �t.

Az 1Kir�lyok 8:12-ben Salamon ezt is mondja: Az �r mondotta, hogy � lakozn�k k�dben...! A k�d, a felh� sok mindent jelenthet, �s jelent is. Itt csak k�t dolgot szeretn�k hangs�lyozni. Az egyik a titok. Isten jelenl�t�ben titkos dolgok mennek v�gbe. Kijelent, �s bez�r, megmond �s elhallgat. � az �r, �s azt teszi a h�z�ban, amit akar. De mindig a mi �rdek�nkben cselekszik, - �s ez olyan biztat�. Van olyan eset, hogy valaki Acsak �ppen tanult valamit@ egy istentiszteleti alkalmon, vagy m�lyebben meg�rtett egy neh�z ig�t, - �s ez nem kev�s!

�s ugyan azon az alkalmon m�snak a sz�ve beleroppan az ige hall�s�ba, �sszet�rik, - ism�t m�st pedig b�tor�t �s az �gig emel ugyan az a vas�rnap d�lut�n. Mert a k�dben, a felh�ben titkok t�rt�nnek. A m�sik fontos dolog, amit sz�momra a k�d jelent, - a meghitts�g. Egy igazi f�rfi a nagy vallom�sait nem az utc�n kiab�lja a n�nek, hanem csendben, titokban, csak neki s�gja meg. Egyszer majd a felh�kben tal�lkozunk az �rral, mert a v�leg�ny �s a menyasszony beteljes�lt, nagy egym�sra tal�l�sa olyan intim dolog, hogy nem tartozik senkire, csak r�juk. Az �r a felh�ben, a k�dben lakik. Nem az�rt, mert f�l, �s rejt�zik, - hanem mert olyan titkokat akar k�z�lni vel�nk, amik csak, �s kiz�r�lag az �v�ire tartoznak. Testv�reim, ne f�ljetek a felh�t�l, ha ott van benne az �r. Mert a meghitt csendben egyszer megsz�lal, �s f�ledbe s�gja vallom�s�t a V�leg�ny. Lehet, hogy ezt: Folt van a ruh�don.... de ut�na r�gt�n ezt: De az�rt �n szeretlek...

A Zsolt�rok 22:4-ben egy igen fontos t�nyez�t olvasunk: A Pedig Te szent vagy, aki Izr�el dics�retei k�z�tt lakozol... AIszony� t�mad�sokat int�z a s�t�n az Isten dics�rete ellen. Sokszor elhallgattatja, - de m�skor ravaszabb csapd�t �ll�t. Azt s�gja: AMin�l magasabb sz�nvonalon �nekelsz, ann�l jobban �r�l neki az �g...@ Jaj, f�lre ne �rtsen valaki, �s meg ne k�vezzenek a karvezet�k, hogy l�m, a sz�p �nekl�s ellen sz�lok. Nem, - Isten m�lt� arra, hogy a lehet� legszebbet �s legjobbat hozzuk neki. De csak akkor, ha � maga is azt tudja a szolg�latunkra mondani: AIgen, ez m�r Isten-dics�ret, - itt, ezek k�z�tt a dics�retek k�z�tt �r�mmel lakozom.@ Nehogy azt gondolja valaki, hogy Isten akkor �r�l, ha egy gy�lekezetben �lland�an csak a b�nb�nati zsolozsm�k hallatszanak. Keresztr�l, v�rr�l, b�n�m s�ly�r�l, meg arr�l, hogy jaj, �n milyen gyenge �s nyomorult is vagyok. NEM! Isten az � n�p�nek dics�retei k�z�tt lakozik. Kell a v�res kereszt a Golgot�n, hogy lehulljon a b�nteher. De nem ott kell lakoznunk a kereszt t�v�ben. Isten a dics�retek k�zt akar lakozni, - �s oda akarja k�zenfogva vonni menyasszony�t. Az �t az Isten - dics��t� �lethez val�ban kiz�r�lag a Golgot�n visz �t. De ut�na ujjongj, �s legyen eg�sz �leted egyetlen h�ladal annak, aki �gy szeretett, hogy �rted odaadta a Fi�t.

Isten l�nyeg�t sz�momra legjobban tal�n �sai�s 57:15. verse �rja le. AMagass�gban, �s szents�gben lakozik, de a megrontott �s al�zatos sz�v�vel is.@ Ez Isten dr�ga l�ny�nek kett�s teljess�ge. Szents�g B �s befogad�s. Szents�g, amely nem utas�tja el a b�n�st, de amely nem is szennyezhet� be. Ugyan akkor befogad�s, - ez�rt k�ldte el J�zus Krisztust. Hogy befogadhassa mind azokat a megrontottakat, akik al�zatos sz�vvel k�zelednek hozz�. Hogy azt�n felemelje �ket mag�hoz, a hozz�f�rhetetlen vil�goss�gba, ahol � lakik. Isten olyan h�zban �rzi j�l mag�t, ahol szents�g van, - de olyan szents�g, amely nem g�g�sen elutas�t, hanem k�sz el �s befogadni a megrontottat.

Szereted Istent, aki �gy szeretett t�ged, hogy elk�ldte a Fi�t? Nem k�tlem, hogy v�laszod egy boldog, forr� A IGEN:@ Akkor j�jj, �s �p�ts�k �t a templomot, - ha sz�ks�ges. Hogy v�gre ne az legyen a szempont, hogy te meg �n j�l �rezz�k magunkat. Ne az legyen a fontos, hogy olyan �nekeket �nekeljenek, amik neked �s nekem tetszenek. Git�rral vagy orgon�val, r�gieket vagy �jakat .... Isten k�zt�nk m�k�d� Szentlelke megmutatja majd, hogy milyen legyen az a templom, amilyent az �r Aa hegyen@ mutatott. Hogy azt�n abba a templomba bek�lt�zz�n, �s ott v�gre j�l �rezze mag�t. De ne f�lj: ott TE is, �n is j�l �rezz�k majd magunkat. �s boldogan valljuk majd mi is a zsolt�rossal: Isten k�zels�ge oly igen j� n�kem. 

A szerkeszt� rovata:

A szerkeszt� �s a lap kezel�je gyakran kap levelet olvas�inkt�l. Most ezeket szeretn�m megk�sz�nni. Nem egyszer megt�rt�nik, hogy ezek a sorok b�tor�t�st, j�tan�csot, �tleteket k�zvet�tenek. Mindegyikre sz�ks�g�nk van. Azut�n az is megt�rt�nik, hogy valami rendelleness�gr�l �rtes�tenek benn�nket, p�ld�ul az �js�g k�s�s�r�l, esetleg arr�l, hogy nem is �rkezett meg. Ezek is nagyon fontos levelek. F�lre�rt�seket oszlathatnak el, seg�tenek abban, hogy mire kell jobban odafigyelni, esetleg �jra ellen�rizni.

K�sz�n�m, hogy folyamatosan k�ldik olvas�ink az el�fizet�seket. Ezek n�lk�l nem l�tezhetne az Evang�liumi H�rn�k. K�r�nk is benneteket, hogy �j�ts�tok meg ha lej�rt volna az. A c�mv�ltoz�sokr�l is miel�bb t�j�koztat�st v�runk, hiszen minden visszaj�tt �js�g�rt, minden alkalommal 60 centet kell fizetn�nk.

V�g�l k�sz�n�m a Bar�ti K�r r�gi �s �jabb tagjainak az anyagi �s im�ds�gos t�mogat�st. Tov�bbra is sz�m�tunk testv�reink szeretet�re, p�rtfog�s�ra. (a szerk)

A 94. K�zgy�l�s id�pontja:
2001. j�lius 13-15
Helye: Alhambra, California

�BRED�S

K�RJETEK NAGY DOLGOKAT !

William Carey h�res mond�sa ez volt: "K�rjetek nagy dolgokat az Istent�l �s v�llalkozzatok nagy dolgokra az Isten�rt."

�j�v elej�n a lelkembe markolt ez a mond�s: "K�rjetek nagy dolgokat". K�rjetek... erre maga az �r J�zus biztat. Lehet im�dkoznunk, k�ny�r�gn�nk, ki�ltanunk egy nagy dolog�rt: �BRED�S�RT! A buzg� im�ra Isten keze meg tud mozdulni, meg tud sz�veket �rinteni. Ha az � Szentlelke �tfuvall egy k�z�ss�gen, ott �bred�s lesz.

�bred�s akkor k�vetkezik be, amikor Isten megl�togatja az embereket, egy embercsoportot, felfriss�ti, meggy�gy�tja, bet�lti az �res sz�veket, mennyei szent aj�nd�kkal, sz�vb�li szent buzg�s�ggal.

Mikor Isten ujja �rint, akkor b�nb�natra hullanak az emberek, lelki meg�jul�s k�vetkezik ott, ahol csak �res vall�soss�g volt eddig.

Mindny�jan tudjuk, �rezz�k, hogy k�zeleg az �r f�lelmetes nagy napja. Az �r J�zus kijelentette, hogy visszaj�vetele el�tt jelek lesznek; h�bor�k, �hs�gek, d�ghal�lok, f�ldreng�sek, - D�niel besz�l a tud�s megnagyobbod�s�r�l, a technol�gia hatalmas el�ret�r�s�r�l. Lesznek jelek a napban, holdban, csillagokban, - a pog�nyok szorong�sa a k�ts�g miatt, mikor a tenger �s a hab z�gni fog, mikor az emberek elhalnak a f�lelem miatt �s azoknak v�r�sa miatt, amik e f�ldre k�vetkeznek. "Akkor nagy nyomor�s�g lesz, amilyen m�g nem volt a vil�g kezdete �ta �s nem is lesz soha."

Neh�z, s�t�t id�k k�vetkeznek erre a f�ldre. Az �tlag ember nem is sejti, csak �li napjait, amint N�� idej�ben: "Esznek, isznak, h�zasodnak, - am�g az �z�nv�z el nem j�tt �s mindny�jukat elveszt�." Ez a vil�g alszik gondtalanul. Semmivel nem t�r�dik. Hogyan vagyunk mi h�v�k? Hogyan �l�nk? Nem gondolunk az �r nagy �s f�lelmes napj�ra?

Nagyon k�zel �llunk a p�nz n�lk�li t�rsadalomhoz, amikor egy nagy global system arra k�nyszer�t mindenkit, hogy felvegye a system sz�m�t, kez�re vagy homlok�ra a jelet: 666. Aki nem veszi fel, annak sorsa �h-hal�l lesz, mert nem adhat, nem vehet, ahogy a Jelen�sek k�nyv�ben az �r meg�ratta. "Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel �s nagyokkal, gazdagokkal �s szeg�nyekkel, szabadokkal �s szolg�kkal, hogy az � jobbkez�kre vagy homlokukra b�lyeget tegyenek �s senki ne vehessen, se el ne adhasson semmit, csak az, akin a fenevad b�lyege, vagy sz�ma van." Az �r J�zus arra figyelmeztet: vigy�zzatok, hogy mindezeket elker�lj�tek, ezt a szomor� id�t.

Hogyan tudn�nk elker�lni? Csak �gy, ha az �r mag�val vinne minket miel�tt ezek megt�rt�nn�nek. "Elmegyek, hogy helyet k�sz�tsek n�ktek, azut�n ism�t visszaj�v�k �s magamhoz veszlek titeket." (J�nos 14:3)

A vil�g helyzete nagyon szomor�. Z�rzavar, k�osz van mindenfel�, minden nemzet egy nagy vezet�re v�r, aki meg tudn� oldani a nagy vil�g probl�m�kat. A vil�gm�ret� b�kess�g megteremt�se �rdek�ben az Antikrisztus vil�gm�ret� uralmat fog meghirdetni. Hat�rok �s politikai rendszerek megv�ltoztat�s�ra ker�l sor, lesz egy egys�ges "vil�g vezet�s". Ha Isten Ig�j�nek ismeret�ben figyelj�k az esem�nyeket, l�tnunk kell, hogy m�r meg vannak az el�k�sz�letek az Antikrisztus fogad�s�ra. Ez nek�nk, Krisztus gy�lekezet�nek nagy figyelmeztet�s. Mialatt a puszt�t� ut�latoss�g e f�ld�n uralkodni fog, az �r menyasszonya m�r fent �lvezi a B�r�ny Menyegz�j�nek Vacsor�j�t.

Az �r felragadja az �v�it, ahogy 1Thes 4:16-18-ban olvassuk. �n ott leszek-e? Te ott leszel-e? Elvisz-e az �r mag�val az elragadtat�s napj�n? Az �r J�zus csak azok�rt j�n el, akik v�rj�k �t. A bolond sz�zek itt maradnak. �g-e a l�mp�nk? Van-e olajunk? Nincs-e sz�rke k�z�mb�ss�g a lelk�nkben? Nem foglaltak le a vil�g gondjai? Van-e �rvendez� �let�nk?

Nem h�lt ki a szeretet a sz�v�nkb�l az �r �gye ir�nt? Tudunk-e lelkesedni misszi�s c�lok�rt? L�lekment�k vagyunk-e? Ne nyugodjunk! Im�dkozzunk! K�rj�nk �bred�st az �rt�l, a Szentl�lek dr�ga olaj�t, fuvallat�t.

Ne nyugodj bele

Ha azt l�tod, hogy lelki �leted
�r�mhi�nyos, ki�resedett,
fogyt�n hited �s h�l�d is vele,
ne nyugodj bele!
Ha azt l�tod, hogy gy�lekezeted
tagjaiban is h�l a szeretet,
nagyr�sze f�sult, k�z�nnyel tele,
ne nyugodj bele!

Ha azt l�tod, hogy egyh�zadban is
akad k�r, s n�mely tan�t�s hamis,
hogy alig l�tszik KRISZTUS �lete,
ne nyugodj bele!

Ha azt l�tod, hogy f�j e n�p, e f�ld,
hogy magad sem vagy senkin�l k�l�nb,
s nincs �jul�s itt, b�rhogy kellene,
ne nyugodj bele!

Mert k�ny�r�gni, s�rni lehet itt!
Maga a L�LEK is esedezik,
s minden megb�nt b�n semmiv� lehet,
ha az �R veled.
                                    F�le Lajos
AIstennek n�pe k�szen l�gy, Az �r nagy napja j� fel�d, / a V�leg�ny nincs messze m�r, fel�kes�tve v�rj!  /  Istennek n�pe, ne heverj, a leghasznosb munk�ra fel, / Az �r napja nincs messze m�r, Munk�d v�gezve v�rj. /  Istennek n�pe ne feledd, mire az �r int t�gedet, / hogy hirtelen j� el a nap, egy pillanat alatt.@ (HH 548)
K�rjetek nagy dolgokat az Istent�l �s v�llalkozzatok nagy dolgokra az Isten�rt! 

                                                              
Somogyi G�born�
Jaj, micsoda nap!
J�el 1:13-20

Mindig nagy k�rd�s volt, ki kezdje el a b�nb�natot, a beismer�st. B�n�s mulaszt�sok, sz�nd�kos vagy v�letlenszer� botl�sok, hanyags�gok, t�ved�sek �s t�velyg�sek, v�tkes hallgat�sok vagy anyagilag j�vedelmez� hamispr�f�ci�k csak �gy megt�rt�nnek. Emberek mennek tov�bb Istent s�rt� cselekedet, magatart�s ut�n, mintha semmi sem t�rt�nt volna. Tal�n csak nem a paps�gnak kellene elkezdeni a b�nb�natot? A k�zmegbecs�l�snek �rvend� v�nek kezdj�k? Csak nem az Isten n�pe t�rj�n �ssze legel�bb? Mi kereszty�nek? Spurgeon mondta: "Mikor a h�v�k b�nb�natot tartanak, a vil�g fiai megt�rnek." Mikor a h�v�k a vil�g fiaival �reztetik, hogy sokkal k�l�nbnek tartj�k magukat n�luk, a vil�g fiai belekem�nyednek b�neikbe. �hajtan�nk nagy lelki �bred�st, lelki meg�jul�st. Vajon gondolunk-e r�, hogy magunk vagyunk a lelki �bred�s �tj�ban?

A pr�f�ta h�rom felh�v�ssal fordult a n�phez: 1. Kezdj�k a b�nb�natot a n�p lelki vezet�i! 2. Vonj�k be a n�pet, hirdess�k meg a b�nb�nati napot, �s adj�k meg ennek a keret�t! 3. �lljanak Isten sz�ne el�, vele van elsz�molnival�juk! Engedj�k meg Istennek, hogy � tegyen igazs�got, �t�lje meg, tiszt�tsa meg �ket!

Ha ezt nem teszik, semmi nem tart�ztatja fel jogos haragj�t.    (�h�tat, Hegyi Andr�s)

GY�LEKEZETI H�REK

NEW YORK

HOGYAN JUTHATSZ A MENNYORSZ�GBA?
... ez volt a c�me Dan L�szl� Toront�-i lelkip�sztor evang�liz�ci�s sorozat�nak, melyet janu�r 22 �s 28 k�z�tt rendezett meg a New York-i gy�lekezet.
    J� alkalom volt ez a h�t a meg�jul�sra, �jb�li odasz�n�sra is �s �r�mmel tapasztaltuk, hogy reform�tus testv�reink k�z�l is t�bben elj�ttek.

Dan L�szl� ig�t olvas a New York-i sz�sz�ken, m�g�tte Kulcs�r S�ndor helyi lelkip�sztor

    Dan testv�r nagyon j� t�m�kat v�lasztott, melyek seg�ts�g�vel szem�ly szerint �n is megl�thattam jelenlegi �llapotomat, azt, hogy hol vagyok (1M�z 8:3-10). A m�lys�gb�l ki�lthattam az �rhoz (Zsolt 130), aki meghallgatta ki�lt�somat s k�rhettem, "Uram, ha akarod megtiszt�thatsz engem" (M�t� 8:1-3). Meg volt adva a nagy lehet�s�g elfogad�s�ra vagy annak elutas�t�s�ra (M�t� 19:16-22), s arra is v�laszt kaphattam: "Mit kell nekem cselekednem, hogy �dv�z�ljek?" (ApCsel 16:22-34). A R�mai lev�l alapj�n �ttekinthett�k �let�nk legfontosabb �llom�sait s az utols� est�n elhangzott k�rd�s alapj�n: "Mert mit haszn�l az embernek, ha az eg�sz vil�got megnyeri is, de az � lelk�ben k�rt vall?" (M�t� 16:26) megl�thattuk, hogy ez az �let s minden mi benne van nem �r semmit, ha nincs benn�nk az �r J�zus, Isten Fia.
   Est�r�l-est�re �nekkari sz�mok, egy�ni sz�l�k, bizonys�gtev�sek, csell� sz�l�k, k�ltem�nyek hangzottak el Isten dics�s�g�re.
   J� volt �jra letenni �letemet Isten kez�be. Hiszem, hogy m�g sokan megtett�k ezt; s azt is, hogy ez a h�t nem volt hi�baval� s meghozza a maga gy�m�lcs�t.

V�g�l szeretn�nk felh�vni olvas�ink figyelm�t arra, hogy az evang�liz�ci�s h�tr�l k�sz�lt egy 8 audi�-kazett�b�l �ll� sorozat, amit b�rki megrendelhet gy�lekezet�nk c�m�n ($20 + postak�lts�g). C�m�nk: First Hungarian Baptist Church, 225 East 80th Street, New York, NY 10021 Erdei Gabriella 

CLEVALAND, Beth�nia Gy�lekezet

December
Gazdag �s �ld�sos gy�lekezeti szolg�latok csend�ltek fel a clevelandi Beth�nia baptista gy�lekezetben Kar�csony �nnep�n. Eg�sz december h�napban sz�vets�g�nk megb�z�s�b�l Pint�r Zolt�n lelkip�sztor tv., aki a clevelandi magyar-szerb-horv�t misszi�nak a lelkip�sztora, sz�lta az adventi �s az �nnepi ig�ket. Megv�lt�nk sz�let�s�nek �nnep�n az �nekkar, fiatalok szolg�latai, bizonys�gtev�sek, alkalmi szavalatok, sz�l�k, duettek fejezt�k ki a tagok �s a vend�gtestv�rek dics��t�s�t �s magasztal�s�t Isten fel�. Hissz�k �s rem�lj�k, hogy nemcsak a gy�ny�r�en feld�sz�tett feny�fa, az ismer�s kar�csonyi dallamok �s a meleg testv�ri tal�lkoz�sok, hanem az ige aktualit�sa �s �zenete is sok�ig fogja k�s�rni a hallgat�kat az �j �vben.
kattints 4 nagy k�p�rt
A fiatalok �nekelnek a kar�csonyi �nnep�lyen

Janu�r
Nagyon ritka, de rendk�v�li esem�ny t�rt�nt a janu�ri h�napban a gy�lekezet�nkbe. Varga Andr�s testv�r �s kedves feles�ge M�ria testv�rn� 2001. janu�r 7-�n �nnepelt�k 50. �ves h�zass�gi �vfordul�jukat. Testv�reink Erd�lyb�l sz�rmaznak, m�r t�bb �vtizede az Egyes�lt �llamokban �lnek, de csak nemr�giben k�lt�ztek Clevelandba, gy�lekezet�nk �r�m�re. Ebb�l az �nnep�lyes alkalomb�l Varga testv�r �s feles�ge szeretetvend�gs�get rendeztek a gy�lekezet r�sz�re, amelyre janu�r 21-�n ker�lt sor a vas�rnap d�lel�tti istentisztelet ut�n. Az �nnepi istentiszteleten Pint�r Zolt�n testv�r hirdette az �r Ig�j�t a 150-ik Zsolt�r alapj�n, amelyben kihangs�lyozta, m�lt� a mi isten�nk , hogy h�l�t �s dics�retet mondjunk Neki , az � nagys�g�nak gazdags�g��rt! �nekek csend�ltek fel az �nekkar r�sz�r�l, majd Pint�r tv. le�nya szolg�lt h�rf�n, �nekekkel.

A gy�lekezet az �nnepelt Varga h�zasp�rral

Az �nnepi eb�d elfogyaszt�sa ut�n a gy�lekezet folytatta az �nnepl�st a d�lut�ni istentisztelet keret�n bel�l. A gy�lekezet �nekkara, n�h�ny k�ltem�ny �s bizonys�gtev�s elhangz�sa ut�n az igehirdet�ssel fejez�d�tt be ez az eml�kezetes vas�rnapi alkalom. Isten�nk gazdag �ld�s�t k�v�njuk tov�bbra is Varga testv�r�k �let�re!     B�nt� Borb�la �s Veress S�ndor

 

Febru�r m�sodik vas�rnapj�n a DETROITI gy�lekezet l�togatott el CLEVELANDBA, a Beth�nia Gy�lekezet megh�v�s�nak eleget t�ve.
   Testv�reink cs�t�rt�kt�l kezd�d�leg az �kumenikus imah�t programj�hoz kapcsol�dva terveztek egy sorozatot, melyen az els� k�t est�n Pint�r Zolt�n clevelandi lelkip�sztor szolg�lt volna, azut�n pedig Herjeczki testv�r. A tervek egy r�sz�t az �r megv�ltoztatta.
   Id. Sebesty�n J�nos testv�rt - hossz� szenved�s ut�n - hazah�vta az �r. A p�ntek esti alkalom �gy gy�szistentisztelet volt, melyen az elk�lt�z�tt testv�r�nk k�r�s�nek megfelel�en Zeffer B�la lelkip�sztor tv. szolg�lt. Ugyancsak � tartotta a szombat reggeli temet�si istentiszteletet is, a clevelandi imah�zb�l. Im�ds�ggal �s n�h�ny v�gasztal� sz�val bekapcsol�dtak a szolg�latba Pint�r Zolt�n �s Herjeczki G�za lp-ok.
    Szombat este Herjeczki testv�r a J�nos 14:1-3 alapj�n sz�lt a gy�lekezethez. Mivel ez az ige nagyon is alkalmas volt arra, az imaheti gondolatok mellett az atyai h�zban elk�sz�tett sok lak�helyr�l, a h�v� rem�nys�g�r�l is volt sz�.
   Vas�rnap d�lel�tt meg�rkeztek a detroiti testv�rek - f�leg a k�rusban szolg�l�k, 16-an. A reggeli ima�r�n Pap Lajos testv�r buzd�tott im�ds�gra. K�rusunk d�lel�tt �s d�lut�n is �nekelt. Herjeczki testv�r d�lel�tt a vez�rfonal szerinti ig�t vette - Hitt az ember a sz�nak (Jn 4:43-54). Sz� volt a csod�t-jeleket v�r� emberi lelk�letr�l �s a hitet keres� �s azt munk�l� Megv�lt�r�l, aki ugyan nem �r�l a csodav�r�sunknak, de n�ha m�g ezen a t�ren is t�bbet ad, mint elk�pzelni tudn�nk. Nem az�rt hisz�nk mert csod�t l�ttunk, de a h�v� sok-sok Akis �s nagy@ csod�t l�t �s �l �t.

�r�ljetek az �rban az istentisztelet v�g�n is
Az �sszevont �s a detroiti k�rus

   A k�z�s eb�d ut�n korad�lut�n folytattuk egy�ttl�t�nket. N�h�ny clevelandi szolg�lat ut�n k�rusunk �nekei k�vetkeztek, melyek k�z�tt verseket �s bizonys�gt�telt hallgattunk. Az igehirdet�s a Jn 14:4-6 alapj�n sz�lt - � az egyetlen �t az Aty�hoz c�mmel. A szolg�lat sor�n hallottunk Tam�s �szintes�g�r�l, mellyel a maga Atudatlans�g�t@ felfedi, s egybevethett�k a magunk bek�pzelt mindent-tudni-v�l� lelk�let�vel. Az �r J�zus Tam�st el�g j�l meg�rtette, v�lasz�val tov�bb seg�tette. De mit mondana (ugyan mit is mondhatna) a mindent tud�knak?
   N�h�ny �neket k�z�sen is el�nekelt�nk, p�ld�ul az �n nem tudom, mit akarsz �nvelem... kezdet�t. J�, ha a legfontosabbakat tudjuk (Csak azt tudom, hogy Te nagyon szeretsz...) Amit nem tudunk, azt pedig m�g kijelentheti nek�nk az �r, ha j�nak l�tja �s k�szen is vagyunk r�.
H�l�sak vagyunk az �rnak a k�t gy�lekezet k�z�s alkalmai�rt, Urunk �ld�s�t, vezet�s�t k�rj�k a Beth�nia Gy�lekezet �let�re.    M�t�
J�jj Istenem !
Shine on us by Michael W. Smith
 
J�jj Istenem, t�nd�k�ld be �letem,
J�jj Istenem, t�nd�k�ld be �letem.
Te j�rj �nvelem, Veled j� nekem.
Az �jszak�ban fogd kezem,
T�nd�k�lj r�m Istenem.
 
J�jj Istenem, kegyelmedet add nekem,
J�jj Istenem, kegyelmedet add nekem.
Te j�rj �nvelem, Veled j� nekem.
Az �jszak�ban fogd kezem.
Kegyelmedet add nekem.

J�jj Istenem, szereteted �hezem,
J�jj Istenem, szereteted �hezem.
Te j�rj �nvelem, Veled j� nekem.
Az �jszak�ban fogd kezem.
Szeretettel t�ltsd sz�vem.
Kegyelmedet add nekem.
T�nd�k�lj r�m Istenem.
T�nd�k�lj r�m Istenem.
        Magyar sz�veg: F�r B�la

 
1913 - 2001

 

1913. j�nius 24-�n sz�letett Segesv�ron (Erd�ly). 4 �ves kor�ban sz�lei meghaltak, nagysz�lei is kor�n elhaltak. Sz�v�ben mindig visszhangzottak az �nek�r� szavai, amelyekb�l �ldott vigasztal�st nyert: "Ott fent a mennyekben meglelem �n, akiket szeretek e f�ld �l�n."

Gyermekkori �rvas�ga ideje alatt a Brass�i Magyar Baptista Gy�lekezet karolta fel. Ott ismerte meg �s fogadta el az �r J�zus Krisztust Megv�lt�j�nak. 1933-ban bemer�tkezett Ilonka Mih�ly lelkip�sztor �ltal. 1941-ben �tk�lt�z�tt Magyarorsz�gra, Csepelre. Itt be�p�lt a baptista gy�lekezetbe, ahol h�s�gesen szolg�lta az Urat az �nekkar vezet�se �s igeszolg�latok �ltal. M�r itt megszerette Dr. Somogyi Imre tv. verseit, melyeket k�nyv n�lk�l, �t�rz� sz�vvel szavalta, m�g id�s kor�ban is. A Csepeli gy�lekezetben ismerkedett meg leend� feles�g�vel J�sper Ann�val (Sz�kesfeh�rv�rr�l), akivel 1944. november 12-�n h�zass�got k�t�tt Kalk� J�zsef lelkip�sztor �ltal. H�zass�gukat a j� Isten 3 gyermekkel �ldotta meg: Anna (Jur�s) sz�l. 1945-ben, J�nos (1946) �s Attila (1957). Az �r ir�nti meggy�z�d�s�rt, kitart� hit��rt gyakran �rt�k agressz�v zaklattat�sok a hatalmon lev� kommunista rendszer emberei �ltal, f�gg�ben volt munkahelyi �ll�sa, s�t klerik�lis reakci�snak nyilv�n�tott�k. De Isten a csod�val hat�ros m�don meg�vta szeret� �s h�s�ges gyermek�t.

Az 1956-os forradalom �ltal kapu ny�lott nyugat fel� a kiv�ndorl�sra. Az �r seg�ts�g�vel �s ir�ny�t�s�val �s a Forr�s csal�ddal, Jugoszl�vi�ba menek�ltek csal�djukkal egy�tt. 8 �s f�l h�napot t�lt�ttek Szarajev�ban, ahol Attila fiuk sz�letett. Majd az Amerikai Egyes�lt �llamokba v�ndoroltak, San Diego (California) v�rosba tal�ltak el�sz�r otthonra. Egy �s f�l �v ut�n Celevelandba (Ohio) k�lt�ztek, ahol a Magyar Beth�nia Baptista Gy�lekezet tagjai lettek a mai napig.

Be�p�lve a gy�lekezeti �letbe, h�s�gesen szolg�lta Ur�t, Megv�lt�j�t �nekkar vezet�s, orgon�l�s, k�ltem�ny, igeszolg�latok �ltal. B�ven kivette r�sz�t a gy�lekezeti teher hordoz�sban, anyagiakkal val� t�mogat�s �ltal is. Ha olykor megrend�lve, meglankadva, de b�zva az �r erej�ben, aki meger�s�tette, lelki fel�d�l�st nyerve, tov�bb ment az �dv�ss�g �tj�n h�laad�ssal.

A megpr�b�ltat�sok k�z�tt sok �r�mben �s �ld�sban is volt r�sze. Isten kegyelm�b�l l�thatta gyermekeit megh�zasodni, unok�it, d�dunok�it. Kegyelemb�l az �r 56 h�zass�gi �vvfordul�val aj�nd�kozta meg. �let�ben a legfontosabb volt az Urat szolg�lni �nek-zene �ltal, sokszor mondta: "megzen�s�tett im�ds�g az �nek."

Szeret� mennyei Atyja 87 esztend�vel �ldotta meg. Felk�sz�lve, b�k�ben, betelve az �lettel nyugodott meg az �r kebl�n 2001. febru�r 5-�n.

Az �r vigasztalja meg Szentlelke �ltal az �zvegyen maradt feles�get, 3 gyermek�t csal�djaikkal, 9 unok�j�t �s 3 d�dunok�j�t. Eml�ke legyen �ldott.     Zeffer B�la

Sebesty�n testv�r temet�s�re febru�r 10-�n ker�lt sor a Beth�nia Gy�lekezetben. A temet�si istentiszteletbe - melyet elhunyt testv�r�nk rendelkez�se alapj�n Zeffer B�la lelkip�sztor vezetett - a csal�d szinte minden tagja bekapcsol�dott: bizonys�gt�tellel, verssel, vagy �nek-zenei szolg�lattal. Term�szetesen az �nekkar is �nekelt, melynek hossz� ideig karmestere is volt Sebesty�n testv�r. Az ig�t Zeffer testv�r hirdette, dr. Pint�r Zolt�n lp. kezd� im�t, dr. Herjeczki G�za lp. pedig z�r� im�t mondott. Herjeczki testv�r �s Drescher Lajos testv�r a sz�vets�g�nket is k�pviselte, melynek az elk�lt�z�tt testv�r�nk is �p�t� tagja volt. ^ 

MEGT�R�S UT�NI ASZ�M�TGAT�S@

A vas�rnapi iskola t�m�i k�z�tt nem r�gen foglalkoztunk Z�keus megt�r�s�nek t�rt�net�vel. A mind�ssze 9 versszakb�l �ll� le�r�st t�bbf�le megk�zel�t�sb�l tanulm�nyoztuk. Felvet�d�tt a k�rd�s bennem, mir�l tan�skodik Z�keus j�v�t�teli �g�rete, mit tanulhatunk err�l az emberr�l, ahogy a megigaz�tott �let els� l�p�seit megteszi?
 
Mi minden fordulhatott meg Z�keus fej�ben, miel�tt nagy�v� k�rp�tl�si �g�ret�t elmondta az �r J�zusnak? Bizony�ra sz�mba vette saj�t vagyon�t �s a patvarkod�ssal elrabolt �sszeg �rt�k�t. Ha ugyanis rosszul m�ri fel a lehet�s�geit, akkor nem hogy cs�kkentette volna a lelkiismeret�re nehezed� nyom�st, hanem m�g n�velte volna azt. Bizony�ra az �r is azonnal leleplezte volna. Olyan k�rp�tl�si tervet kellett kidolgoznia, aminek anyagi fedezete a rendelkez�s�re �llt. A k�rt�r�t�ssel kapcsolatos sz�m�t�sokat, most pr�b�ljuk meg a v�mszed� fej�vel v�gig gondolni.
 
T�telezz�k fel, hogy, hogy miel�tt v�mszed� lett, m�r volt valamennyi vagyona. Ennek �sszege legyen B. A patvarkod�ssal �sszehar�csolt vagyont nevezz�k el A-nak. Z�keus k�rt�r�t�si terve k�t r�szb�l �llt (Luk 19:8). El�sz�r, vagyon�nak fel�t a szeg�nyeknek adja. M�sodszor, amit valakit�l patvarkod�ssal elvett, annak n�gyszeres�t adja vissza. Itt a sz�m�t�snak k�t vari�ci�ja lehets�ges, att�l f�gg�en, hogy mit tekintett Avagyon�nak@. Azt, ami a v�mszed�s�ge el�tt m�r az �v� volt (B �rt�k), vagy hozz�adta a rabl�ssal szerzett (A �rt�k) vagyont is?
 
Az els� vari�ci� szerint csak az eredeti vagyont B veszi alapul. Ennek fel�t a szeg�nyek megseg�t�s�re aj�nlja fel, �s a m�sik fel�b�l k�rp�tolja a megk�ros�tottakat, akiknek 4-szer annyit ad vissza, mint amennyit elvett. Ebb�l egy r�szt az elrabolt vagyonb�l p�tol, a 3 r�szt pedig eredeti vagyon�b�l kell k�rp�tolnia.
 
Vagyis B/2 - 3A >0 rendez�s ut�n B > 6A
 
Ha ugyanis ez a felt�tel nem teljes�l, akkor nem tudja az �r J�zusnak tett �g�ret�t teljes�teni. Ez azt jelenti, hogy Z�keus eredeti vagyona legal�bb 6-szorosa kellett hogy legyen az elrabolt vagyon �rt�k�nek.
 
A m�sodik vari�ci� szerint vagyonnak az eredeti vagyon B �s az elvett �rt�k A �sszeg�t tekintette, aminek fel�t (B+A)/2 a szeg�nyeknek �g�rte, �s a m�sik fel�t k�rp�tl�sra haszn�lta.
 
Vagyis (B+A)/2 - 4A > 0 rendez�s ut�n B > 7A
 
Az �nk�nt v�llalt k�rp�tl�s az els� esetben az elorozott �sszeg 6-szorosa, a m�sodik esetben annak 7-szerese.
 
Z�keus biztosan j�l oldotta meg a feladat�t. Ha azt felt�telezz�k, hogy a k�nyvel�sben j�rtas emberk�nt, a k�rp�tl�s alapj�ul az els� sz�m�t�st vette, akkor a kevesebb anyagi �ldozatot k�vetel� megold�st v�lasztotta.
 
Mi�rt �rdemes err�l a t�rt�netr�l �gy is gondolkozni? Az Ige azt mondja (Luk 14:28-30), hogy aki tornyot akar �p�teni, el�bb sz�m�tsa ki a k�lts�geket . . . Z�keusnak ezt kellett tennie, �s j�l sz�m�thatott, mert �g�ret�t marad�ktalanul teljes�tette. Az �r �szinte b�nb�nat�t elfogadta, megaj�nd�kozta �dv�ss�ggel, �s helyet adott az �j �letr�l tan�skod� �g�ret megfogalmaz�s�nak.
 
Tudjuk, hogy a v�mszed� nem �dv�ss�g��rt hozott �ldozatot, hanem abb�l ad�d�an igyekezett j�v�tenni a sok k�rt. �dv�ss�g�nk �ra az �r J�zus Krisztus dr�ga v�re, �s mivel j�v�hagyta Z�keus j�v�t�teli ind�tv�ny�t, mi tudjuk, hogy az minden szempontb�l igazs�gos volt az.
 
A j�v�t�tel gyakorlati kivitelez�se nem volt k�nny� feladat. Nincs inform�ci�nk a r�szletekr�l, ez�rt csak k�rd�sk�nt vetek fel n�h�ny szempontot.
a. H�ny �vig volt v�mszed�?
b. Hogyan v�gezte a k�nyvel�st?
c. A hivatalos fizet� eszk�z�n k�v�l mit fogadott el a v�m�sszeg ellen�rt�kek�nt (nemes f�met, dr�gak�vet, term�nyt, �l��llatot, stb.)?
d. Azonos form�ban fizette ki a k�rt�r�t�st? Hogyan sz�molta ki a nem p�nzben behajtott v�m aktu�lis �rt�k�t?
Biztosak lehet�nk abban, hogy minden felmer�l� neh�zs�get lelkiismeretesen megoldott. Ezt k�vetelte t�le Megv�lt�ja, ezt dikt�lta neki megtiszt�tott lelkiismerete, �s err�l tan�skodik az �skereszty�n gy�lekezet elismer�se, akik B a hagyom�ny szerint B C�z�rea p�sp�k�v� avatt�k.
K�vesdi Imre (Alhambra)

Millenniumi Eml�kpark   

Bunyan J�nos
1628-1688

Angol baptista lelkip�sztor, vil�gh�r� �r�, legn�pszer�bb k�nyve a Zar�ndok �tja.

Elstowban (Bedford) 1628-ban sz�letett, foglalkoz�sa: b�dogos mester. Ifj�kor�ban vil�gias sz�rakoz�soknak h�dol�, kicsapong� volt, majd megt�rt. A Biblia olvas�s hat�s�ra 1653-ban al�mer�tkezett. 1665-ben gy�lekezet�nek lelkip�sztora meghal, �s Isten gondvisel kegyelme �t �ll�tja a bedfordi gy�lekezet �l�re.

Csakhamar felt�nik rendk�v�li egy�nis�g�vel s meggy�z� erej� sz�noklataival. H�re gyorsan terjed orsz�gszerte; nem r�stelli folytatni a mesters�g�t, amit csak k�s�bb hagyott abba misszi�s elfoglalts�ga miatt.

Bunyan felt�nt irodalmi munk�ss�g�val is. Egym�s ut�n adta ki k�nyveit �s vitairatait. Nagyszer� evang�liumi �r�i k�szs�ge azonban csak k�s�bb bontakozott ki. A polg�ri �s vall�sszabads�g�rt hatalmas el�nnal vette fel a k�zdelmet mindenkor. A paps�gt�l mint Aszekt�skod�@ sok zaklat�st t�rt el, b�r szinte f�lelemmel tisztelt�k mindenfel�.

II. K�roly reakci�s korm�nya sorra elkobozta a szabads�gjogokat. Egyik t�rv�ny elrendelte, hogy nyilv�nos istentiszteletek csak az angol �llam egyh�zi liturgi�ja szerint tarthat�k. E rendelet alapj�n 1660. november 12-�n a samselli gy�lekezetben elfogt�k �s a Bedford-gr�fs�g b�rt�n�be z�rt�k, egyenl�re h�rom h�napra, de mivel k�s�bb sem tudott lelkiismerete ellen tenni, m�g 12 esztend�t t�lt�tt b�rt�nben.

Fogs�g�ban �rta t�bbek k�zt a `B�v�lk�d� kegyelem@ c�m� gy�ny�r� m�v�t. �ld�ztet�se alatt n�vekedett a baptist�k sz�ma. 1672-ben a kir�lyi k�zkegyelem r�v�n szabadult meg s folytatta igehirdet�i �s irodalmi m�k�d�s�t. A korm�nyt�l a bez�rt imah�zak kinyit�s�t k�rte, amit a korm�ny el is rendelt.

Ez id�t�l fogva 1688-ban bek�vetkezett hal�l�ig egyik legn�pszer�bb hitsz�noka volt Angli�nak. Sokszor pr�dik�lt nagyobb londoni templomokban, vagy gy�l�stermekben, ahol mind�g nagysz�m� n�p hallgatta saj�ts�gos �s egy�ni igehirdet�seit. A kisebb falvakat is f�radhatatlanul f�lkereste.

Ellens�geinek siker�lt m�g egyszer hat h�napra beb�rt�n�ztetni�k, de akkor �llamf�rfiak, p�sp�k�k expon�lt�k magukat Bunyan�rt. Londonban a Wesley testv�rek s�rja mell� temett�k.

�sszes m�veit 1736-ban adt�k ki. A zar�ndok �tja c�m� k�nyve, amelyet magyar nyelvre el�sz�r 1778-ban , majd 1782-ben ford�tottak le (Szigeti S�muel �s Tordai S�muel), a Biblia ut�n a legelterjedtebb k�nyv a vil�gon.      Dr. Somogyi Imre ut�n �ssze�ll�totta: Dr. M�sz�ros K�lm�n

Illusztr�ci�k,  Dan L�szl� rovata

Lapozgassuk_a_Bibli�t

Spurgeon: Purit�n K�t� (10. r�sz), 
Nov�k J�zsef rovata

Vas�rnapi_iskola

Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.

 | Technical Problems? |

V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk.
Lev�l a szerkeszt�nek

Evang�liumi H�rn�k Internet �1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]