C. H. SPURGEON: PURIT�N K�T�
F�ldolgozta �s ford�totta: Nov�k J�zsef lp.

PURIT�N K�T� (13) 

80. k�rd�s: Mi az �rvacsora?

1Kor 11:23-26 Mert �n az �rt�l vettem, amit �t is adtam n�ktek, hogy az �r J�zus azon az �jszak�n, amelyen el�rultatott, vette a kenyeret, �s h�l�t adva megt�rte, �s ezt mondotta: "Vegy�tek, egy�tek, ez az �n testem, amely ti�rettetek megt�retik, ezt cselekedj�tek az �n eml�kezetemre." Hasonl�k�ppen vette a poharat is, miut�n vacsor�ltak, �s ezt mondta: "E poh�r amaz �j sz�vets�g az �n v�rem �ltal, ezt cselekedj�tek, valamennyiszer issz�tok az �n eml�kezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, �s issz�tok e poharat, az �rnak hal�l�t hirdess�tek, am�g elj�n.

1Kor 10:16 Az �ld�s pohara, amelyet meg�ldunk, nem a Krisztus v�r�vel val� k�z�ss�g�nk-e? A keny�r, amelyet megt�r�nk, nem a Krisztus test�vel val� k�z�ss�g�nk-e?

V�lasz: Az �rvacsora az �jsz�vets�gi gy�lekezet �let�ben olyan alkalom, amikor J�zus Krisztus rendelkez�se szerint kiszolg�ltatva �s fogadva a kenyeret �s a bort - melyek test�t �s v�r�t jelk�pezik - megeml�kez�nk az � hal�l�r�l, hogy lelkileg meg�juljunk, a kegyelemben n�vekedj�nk.

81. k�rd�s: Hogyan �lj�nk az �rvacsora jegyeivel?

1Kor 11:28-29 Vizsg�lja meg az�rt az ember �nmag�t, �s �gy egy�k abb�l a keny�rb�l, �s �gy igy�k abb�l a poh�rb�l. Mert aki �gy eszik �s iszik, hogy nem becs�li meg az �rnak test�t, �t�letet eszik �s iszik �nmag�nak.

2Kor 13:5 �nmagatokat tegy�tek pr�b�ra, hogy igaz�n hisztek-e?! �nmagatokat vizsg�lj�tok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy J�zus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor m�g kipr�b�latlanok vagytok.

1Kor 11:31 Mert ha mi magunk �t�ln�nk meg �nmagunkat, nem esn�nk �t�let al�.

1Kor 11:18-20 Mert el�sz�r is azt hallom, hogy amikor �sszej�tt�k a gy�lekezetben, szakad�sok vannak k�z�ttetek, �s ezt r�szben el is hiszem. Mert sz�ks�ges, hogy legyen k�z�ttetek szakad�s is, hogy a kipr�b�ltak nyilv�nval�kk� legyenek k�z�ttetek. Amikor teh�t �sszej�tt�k egy helyre, nem lehet �rvacsor�val �lniY

1Kor 5:8 Az�rt ne r�gi kov�sszal �nnepelj�nk, se a rosszas�g �s gonoszs�g kov�sz�val, hanem a tisztas�g �s igazs�g kov�sztalans�g�val.

1Kor 11:27-29 Az�rt, aki m�ltatlanul eszi az �r kenyer�t, vagy issza az �r pohar�t, v�tkezik az �r teste �s v�re ellen. Vizsg�lja meg az�rt az ember �nmag�t, �s �gy egy�k abb�l a keny�rb�l, �s �gy igy�k abb�l a poh�rb�l. Mert aki �gy eszik �s iszik, hogy nem becs�li meg az �rnak test�t, �t�letet eszik �s iszik �nmag�nak.

V�lasz: �rvacsor�ra k�sz�lve a k�vetkez� igazs�gokat kell hittel m�rlegelni, nehogy a meg�g�rt �ld�sok helyett b�ntet�st vonjunk magunkra: az �rvacsora jegyei J�zus Krisztus test�t jelk�pezik, aki meghalt helyettem �s most bennem �l; b�neimet b�nva, kegyelm�t k�rem; a megv�ltottak k�z�ss�g�ben Isten t�rv�nye szerint k�v�nok �lni.

82. k�rd�s: Mire utal P�l apostol, amikor az �rvacsor�r�l tan�tva az "am�g elj�n" kifejez�st haszn�lja?

ApCsel 1:11 �s ezt mondta: "Galileai f�rfiak, mi�rt �lltok itt az �g fel� n�zve? Ez a J�zus, aki felvitetett t�letek a mennybe, �gy j�n el, ahogyan l�tt�tok �t felmenni a mennybe."

1Thessz 4:16 Mert amint felhangzik a riad� hangja, a f�angyal szava �s az Isten harson�ja, maga az �r fog al�sz�llni a mennyb�l, �s el�sz�r felt�madnak a Krisztusban elhunytak,

V�lasz: Az apostol az �r J�zus Krisztus m�sodik elj�vetel�re utal, ami minden h�v� �r�mteljes rem�nys�ge.

V�g�re �rkezt�nk C. H. Spurgeon: Purit�n K�t� c�m� munk�j�nak.

A sorozatot 2000. �prilis�ban kezdt�k. �r�l�nk annak, hogy Nov�k J�zsef testv�r r�tal�lt erre a magyar nyelven eddig m�g meg nem jelent spurgeoni igazgy�ngyre; k�sz�nj�k, hogy leford�totta. Magyar�z� megjegyz�sei is seg�tenek a munka alkalmaz�s�ban.

Rem�lj�k, hogy olvas�ink nem csak �tfutottak rajta, hanem tanulm�nyozt�k is - egy�nileg, vagy ak�r k�z�sen, gy�lekezetileg. Biblia�rai sorozatnak is igen alkalmas.

Spurgeon eredetileg munk�j�t a sz�l�knek sz�nta, hogy ennek seg�ts�g�vel tan�thass�k gyermekeiket az ige ismeret�re. A K�t� k�rd�s-felelet form�ja alkalmas eszk�znek bizonyult a gyermekek (�s feln�ttek) igeismeret�nek szisztematikus �p�t�s�hez.

Ha Spurgeon idej�ben sz�ks�g volt erre, mit mondhatn�nk a ma �l� gener�ci�kr�l? Gyermekeinknek, s�t nek�nk is nagy sz�ks�g�nk lenne egy �tfog�bb igeismeretre. Nagyon szeg�nyek vagyunk ezen a t�ren.

Rem�nys�g�nk szerint kis k�nyvecske form�j�ban is rendelkez�s�nkre �ll majd hamarosan ez a val�ban "purit�n k�t�." (Szerk)

[A K�T� TELJES EG�SZ�BEN]