ÉRTESÍTÉS MIKE BÉLA, AZ RMBSZ VOLT ELNÖKE HALÁLÁRÓL

E-mail, érkezett 1999. augusztus 10. délben.

Szeretett Testvereink az Úrban,
 
Szomorú szívvel tudatjuk veletek, hogy drága testvérunk az Úrban, Mike Béla, a Romániai Magyar Baptista Szövetség volt elnöke, nagybányai nyugalmazott baptista lelkipásztor 1999 augusztus 9-én este, váratlanul, vonat-balesetben meghalt.
Mike Béla Tesvér 63 éves koráig hűséggel szolgálta Urát és Megváltóját, amikor őt hirtelen hazahívta.
 
Temetése 1999 augusztus 12-én, csütörtök du. 2 órakor lesz Nagybányán, a Magyar Baptista Imaháztól. ( str. Geoge Cosbuc nr. 12/A ). A nagybányai lelkipásztor, Nagy István telefonszáma: 062 213367
 
Testvéri szeretettel,
Borzási Gyula,
Romániai Magyar Baptista Szövetség főtitkára

A HALÁLESETTEL ÉS A TEMETÉSSEL KAPCSOLATBAN KÖZÖLJÜK

Szövetségünk részvétnyilvánító levele:

Kedves Gyászoló család, kedves testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!
 
Megrendülve vettük a hírt, hogy a kedves Mike Béla lelkipásztor testvért az Úr hirtelen magához szólította az örök hazába.
Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség nevében őszinte együttérzésünket tolmácsoljuk a nagy veszteség és gyász idején. Mennyei Atyánk vigasztalását és kegyelmét kérjük részetekre.
Mike testvért - évtizedeken át együtt munkálkodva - az Úr szelíd, alázatos és hűséges szolgájaként ismertük. Több éven át a Romániai Baptista Szövetség alelnöke volt, ő volt a Magyar Baptista Világszövetség első elnöke (1997-1999) és a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke (1996-1999), aki példás élettel, pásztori lélekkel, önzetlen szeretettel és tiszta lelkiismerettel szolgált. Személyében igazi testvért és jó munkatársat ajándékozott nekünk az Úr. Hirtelen való távozása mindannyiunknak nagy veszteséget jelent.
A fájdalmas elválás csak rövid időre szól. Az Úr Jézus Krisztus vigasztalása így szól: AAmit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted.@ (Jn 13:7).
A mi személyes fájdalmunk és veszteségünk az Ige szavaival így van megfogalmazva: ASajnállak testvérem... kedves valál nekem nagyon!@ (2Sm 1:26).
A minden kegyelemnek és vigasztalásnak Istene, az Úr erősítsen és vigasztaljon meg titeket. Ő legyen szüntelen veletek, aki az árvák és özvegyek hűséges gondviselő Ura.
Őszinte, testvéri együttérzéssel:
Kulcsár Sándor elnök, Herjeczki Géza alelnök, Szabó István főtitkár
1999. augusztus 10

Borzási testvér beszámolója a temetésről
 
Szeretett Testvéreink az Úrban,
1999 augusztus 12.-én, csütörtök du. 2 órakor kezdődött Mike Béla testvér temetése a Nagybányai Magyar Baptista szép imaházban. Több mint 1000 személy jött el a gyászistentiszteletre. Szolgált egy összevont énekkar, a szilágyballai fúvószenekar és férfikar, a nagybányai fúvószenekar és ifjúsági énekkar. Az éneklést Kiss Juhász Vilmos tanár testvér vezette, a gyászistentiszteletet pedig Borzási Gyula, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének főtitkára, brassói lelkipásztor vezette le.
 
AZ ISTENTISZTELET RENDJE:
ÉNEK: "Tebenned bíztunk eleitől fogva..."
BEVEZETŐ SZAVAK: Borzási Gyula
KEZDŐIMA: Vékás Zoltán, Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének egyik alelnöke, szatmárnémeti lelkipásztor
ÉNEKKAR
IGEOLVASÁS, IGEHIRDETÉS: id. Veres Ernő, Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének tiszteletbeli elnöke, csíkszeredai lelkipásztor 2 Sámuel 1: 19, és 26/a versek és Ésaiás 61:1-3 versek alapján.
ÉNEKKAR
NEKROLÓG: Felolvasta Both József, székelyudvarhelyi nyugalmazott baptista lelkipásztor
BÚCSÚBESZÉDET MONDTAK:
Nagy István, lelkipásztor, a Nagybánya-i Magyar Baptista Gyülekezet és Körzet részéről
Dr. Simon József, a Romániai Magyar Baptista Szövetség elnöke
A Romániai Baptista Unió Részéről, és a Nagybánya-i Román Baptista Gyülekezet Morcan Iosif, lelkipásztor
A Magyarországi Baptista Egyház részéről, Lukács János lelkipásztor
A Református Egyház részéről, Varga Károly Koltó-Katalin-i ref. lelkipásztor
A Marosvásárhelyi Magyar Baptista Gyülekezet és Körzet részéről Vass György testvér
Kortársak nevében: Nagy Mihály, nyugalmayott baptista lelkipásztor
Ifjúsági Szövetség részéről: ifj. Budai Lajos, Romániai Magyar Baptista Ifjúsági Szövetségének elnöke, székelyudvarhelyi baptista lelkipásztor
Üzenetek felolvasása: Borzási Gyula
Fel lett olvasva:
az Észak- Amerikai Magyar Baptista Szövetség részéről érkezett levél,
a Dan László által küldött levél
és más üzenetek, részvétnyilvánítások átadása.
ÉNEKELT A NAGYBÁNYAI MAGYAR BAPTISTA IFJÚSÁGI KÓRUS
A LELKIPÁSZTOROK elénekelték: "Jézus vezess engemet..." éneket
BEFEJEZŐ IMA: Kovács Gyula, Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének egyik alelnöke
ÉNEK A KIVONULÁS ALATT
 
Az imaháztól a temetőkertbe menet, a gyászmenet előtt a fúvós-zenekarok szolgáltak.
 
TEMETŐKERTBEN:
Kezdőimát mondott Dr. Vass Gergely, zilahi baptista lelkipásztor
IGÉT HIRDETETT:
Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára 91. Zsoltár 1-12 versek alapján
Dr. Simon József Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke, a nagyváradi 1.sz. gyülekezet lelkipásztora Ésaiás 61:1-3 versek alapján.
Befejező imát mondott Gergely István, Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének főtitkár-helyettese, az Érmihályfalvi Gyülekezet és Körzet lelkipásztora.
Mike Béla testvér emléke úgy maradt meg mindnyájunk szívében, mint aki az egyeneslelkűség, őszinteség, szelídség, alázat, szeretet és szolgálat krisztusi példáját mutatta be nekünk. Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének és a gyülekezeteink ékessége volt. Elkészülve, "tiszta lappal" távozott körünkből. "Az igazak emléke áldott".
Lejegyezte: Borzási Gyula

Mike József lelkipásztortól érkezett levél:

Drága atyámfiai!

Szeretettel köszöntelek titeket!

Úgy érzem, tartozom nektek e néhány sorral. Családunk nevében szeretnénk megköszönni együtt érző, testvéri szereteteteket, amellyel mellettünk álltatok és álltok életünk egyik legfájdalmasabb időőszakában. Köszönjük a vigasztaló sorokat, a biztató igéket, gondolatokat és legfőképpen közbenjáró imádságaitokat. Végig éreztük, hogy sokan B köztük ti is B imádkoznak értünk, mert Isten csodálatos módon megvigasztalt és megerősített minket. Az édesapa hirtelen távozása okozta fájdalmat sorban, időben eltolódva élték át családunk tagjai. Először mi B József és családja B tudtuk meg a hírt, kb. 40 perccel a történtek után, majd rövid időn belül édesanya és Laura, Sámuel felesége. Épp készültem felülni a vonatra, hogy Pestre utazzam, amikor utolért szolgatársam, Borzási Gyula testvér és elcsukló hangon beszámolt a történtekről. Két öcsém, Sámuel és Béla, a Radnai Havasokban, Borsa környékén, egy számunkra ismeretlen helyen sátoroztak a Nagyvárad Betlehem-i fiatalokkal, de Isten gondviselése folytán és Virág Gábor testvér áldozatos közreműködésével ők is tudomást szereztek másnap estére édesapa haláláról. Nővérem, Anna családja tudta meg legutoljára a hírt, mivel kaliforniai otthonukból félrevonultak egy szomszédos államba üdülni, és három napig nem voltak telefonközelben. Így a temetési istentisztelet végére tudták meg, mi történt, és mi folyik itt most az óceánon túl. Mivel Isten így időzítette a dolgokat, alkalmunk volt gyakorolni a 2Kor 1:3-4-et: továbbadhattuk Isten vigasztalását egymásnak. A ti üzeneteiteket is továbbítottuk a család többi tagjánakY Szeretnénk, hogy ti is, míg e sorokat olvassátok, vigasztalódjatok velünk együtt.

A vigasztalás legfőbb eszköze az IGE volt. A haláleset előtti napon, vasárnap dél után itt Brassóban azt az igét hirdette egy amerikai lelkipásztor, amit Isten legmélyebb fájdalma közepette mondott Pál apostolnak: `Elég néked az én kegyelmem@. Elmondta, hogy akkor vált neki személyes üzenetté ez az ige, amikor öt évvel ezelőtt megtudta, felesége rákos. A mindenható Isten elénk jött, és biztosított a felől, hogy a másnap bekövetkezendő tragikus eseményben is elég nékünk az ő kegyelme. Ugyanerre emlékeztetett a haláleset bekövetkezte után, a Rabatin Gábor testvér sorai által is. Azokat az igeverseket, amelyeket a Szentlélek eszetekbe juttatott és megíratott a mi vigasztalásunkra, úgy fogadtuk, mint Isten aktuális üzenetét. A Tóth Sándor testvér által idézett 92. Zsoltár 13-16-ig terjedő versei megerősítették bennünk azt a tudatot, hogy édesapa nem vágatott ki, hanem Isten átültette őt az ő mennyei udvaraiba. A Nyúl Zoltán testvér igéje, a Jel 14:13 eszünkbe juttatta, hogy családunkból most édesapa a legboldogabb, mert az Úrban halt meg és hazaérkezett. Isten elragadta, hogy a jó helyett valami sokkal jobbat adjon neki B most ott pihen `Ábrahám kebelén@. Míg azon töprengtek, hogy az Úr Jézusnak miért lehetett annyira sürgős hazaszólítani hűséges szolgáját, érdekes módon ugyanazt az igét adta Isten Boros József és Révész Árpád testvéreinknek: Ézs 57:1-2.

Isten Szentlelke nekünk is eszünkbe juttatott néhány igét imádság közben B ezekre később szeretnék visszatérni.

A vigasztalás fontos tényezője volt az a meggyőződés, hogy édesapa TISZTA LAP- pal távozott. Utólag szemlélődve egyértelműen követni lehet, ahogy Isten folyamatosan felszabadította őt különböző terhek alól:

Három éve átadta a lelkipásztori szolgálatot egy fiatal szolgatársnak.

Ez év májusában letette a gyülekezeteink szövetségének gondját, melyet, mint elnök nagyon is szívén hordott.

Ha hivatalosan még nem is, de gyakorlatilag átadta a marosvásárhelyi körzet terheit is B amelyeket ügyintéző lelkipásztorként hordott B Borzási István testvérnek, aki édesapa halála előtt néhány nappal családjával együtt odaköltözött.

Egy héttel a haláleset előtt Isten megajándékozott minket egy rendkívüli családi együttléttel is, ahol elé hozhattuk imában a rendezetlen problémákat, feszültségeket. Augusztus 3-án, hétfő estén kezdődött a beszélgetés, majd éjfél után átcsapott őszinte és buzgó imádkozásba. Annyira kézzelfogható volt Isten jelenléte, szabadítása, mint addig még soha családunkban. Minden teher Krisztus vére alá került. Túláradó örömmel, szívünkben dicsérettel tértünk nyugovóra úgy hajnaltájt. Az utolsó családi fényképek másnap készültek B mindenki sugárzik az örömtől.

Végül pedig édesapa letehette azokat a terheket is, amelyek a pásztori közösséggel kapcsolatban aggasztották. Csak azért utazott le Csíkszeredába, hogy az ilyen jellegű terheit megbeszélje kedves szolgatársával, Veress testvérrel. Nagy örömmel mentek le együtt az állomásra, ahonnan Isten majd hazaszólította.

Vigasztal az a tudat is, hogy Isten e megrendítő esemény által HATALMASAN CSELEKSZIK. Miután eljártam Csíkszeredában a hivatalos intéznivalókat, és Veress testvérrel nyugodtan átbeszéltük a dolgokat, ima közben a Szentlélek két igeverset juttatott eszünkbe. Veress testvér így imádkozott: `Uram, úgy, ahogy Sámson több filiszteust ölt meg halálával, mint életében, hisszük, hogy neked hatalmad van többet cselekedni Mike testvér halálával, mint életében.@ Nekem `a földbe vetett búzamag@ jutott eszembe a Jn 12:24-ből és azért imádkoztam, hogy édesapa halála hadd teremjen bőven gyümölcsöt családunkban, gyülekezeteinkben, és a pásztorok közösségében. A temetésen Isten már válaszolt imáinkra B a Szentlélek sokakat megérintett, Isten felé fordított -, de most várakozással tekintünk a holnap kezdődő Csíkszeredai Ébredési Konferencia elé, ahol gyülekezeteink pásztorai, elöljárói lesznek majd együtt. Édesapa nagyon várta ezt a konferenciát és készült rá. Az említett családi együttléten begyakoroltunk két férfi-triót erre az alkalomra (Apa, Sámuel, József felállásban)Y Amikor apa meghalt, úgy éreztem, Isten előrehozta az Ébredési Konferencia kezdési időpontját. Összegyűjtött minket egy kicsit hamarabb, hogy szívünkre beszéljen és felkészítsen arra, amit később akar mondani és cselekedni. Ez utóbbira várunk most imádkozó szívvelY Kérünk, imádkozzatok ti is velünk!

Testvéri szeretettel, Mike József és családja.

[ VISSZA A HONLAPRA ]