"EGY REMÉNYSÉGRE KAPTATOK ELHÍVÁST:
EGY AZ ÚR, EGY A HIT, EGY A KERESZTSÉG..." (Ef 4:4b-5)

ÜDVÖZÖLJÜK NAGYVÁRADON!

KEDVES TESTVÉREK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSBAN!

ITT A KELLEMES IDŐ ... ITT AZ ÜDVÖSSÉG NAPJA! 2Kor 6:2

Sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat a Júdás apostol szavaival: "Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen!" (2.v.)

Istennek legyen hála, elérkezett a 2000. év augusztus 11-13-a, amikor a világ minden tájáról, magyar baptista népünk együtt ünnepelhet, itt Nagyváradon. Baptista lapjaink, a Szeretet, a Békehírnök, az Evangéliumi Hírnök és a többi sajtótermékeink részletesen tájékoztattak bennünket a Magyar Baptista Világtalálkozó megrendezésének előkészületeiről.

A Magyar Baptisták Világszövetsége missziós munkájáról is egyre többet hallunk az utóbbi időben. Kibontakozóban levő szolgálatainkat az egyetértés és testvéri szeretet jellemzi. Az országos Szövetségeket, csoportokat és szétszórtan élő testvéreinket egy családba fogó Világszövetségünkben hadd találjon mindenki igazi örömre, testvéri egységre és gondoskodó szeretetre.

Szeretettel köszöntöm a II. Magyar Baptista Világtalálkozót és résztvevőit! Isten hozott titeket, kedves testvéreink és barátaink! Nyilván azért jöttetek a szélrózsa minden irányából, hogy az Úr előtt együtt örüljetek velünk. Istené legyen a hála és köszönet, hogy 8 év után újra sor kerülhet a Világtalálkozóra. Mélyreható történelmi esemény ez számunkra. Hisszük, hogy az Úr kegyelme folytán meghatározó tényező lesz további életünkre.

Az első MABAVIT 1992. augusztus 21-23 között került megrendezésre Budapesten, illetve Tahi Táborban. Áldott hatása ma is érezhető.

A MAVABIT II. alapgondolata: "EGY REMÉNYSÉGRE KAPTATOK ELHÍVÁST: EGY AZ ÚR, EGY A HIT, EGY A KERESZTSÉG!" (Ef 4:4b-5). Ezt az újszövetségi hitvallást kívánjuk újból megvallani és gyakorolni Isten Szentlelkének segítségével.

Hónapok óta nagy érdeklődés tapasztalható világszerte a MABAVIT II. iránt. Imádkozva kértük és bizalommal várjuk, hogy ezen a rendkívüli ünnepen újból lángra lobban Isten és egymás iránti szeretetünk és a Lélek egységében hűségesen szolgálhatjuk megtartó Istenünket. Meg kell vallanunk alázattal, hogy erre nagy szükségünk van!

Észak-Amerikából, - USA és KANADA -, és a világ más országaiból is, a nagy távolság ellenére, igen szép számban vagyunk jelen. Ez is egyik jele annak az áldozatos szeretetnek, amellyel a hittestvéri közösséget és közös célkitűzéseket támogatjuk.

Biztosan tudom, hogy testvéreink ezrei támogatják ezt a Világtalálkozót imádságaikban, bőjtben és anyagilag is. Lélekben ők is itt vannak és velünk örülnek ez ünnepen. Mi is emlékezzünk meg róluk!

Bízom abban, hogy megvalósul a Magyar Baptisták II. Világtalákozójával kapcsolatban meghirdetett célkitűzésünk, mely szerint: "Isten dicsőségére, a Szentlélek csodálatos kiáradására, az evangélium hirdetésére és a rég várt szellemi megújulásra" szolgálhat.

Legyen Mennyei Atyánk áldása mindannyiunkon, hogy mi is áldás legyünk környezetünk számára Isten dicsőségére!

Kulcsár Sándor lp.
az ÉAMBSZ és az MBVSZ elnöke

"NEM SZEMÉLYVÁLOGATÓ AZ ISTEN..."

Ez az ige foglalkoztat egy ideje, különösen amióta a Magyar Baptisták II. Világtalálkozójára készülök. A címben megkezdett mondat ugyanis így folytatódik: "minden nemzetben kedves őelőtte, aki őt féli, és igazságot cselekszik." (ApCsel 10:34-35) Magyarságunk önmagában nem hordoz olyan kiváltságokat és előnyöket, amelyek más nemzetek fölé emelhetnének bennünket. Ha van/volna bennünk valami megkülönböztető "nemzeti" érték, az csupán az lehet, ha mélységesen Istenbe vetett hittel, az Ő igazságában járunk. A kérdés az, hogy dicsekedhetünk-e ezzel?

Isten, a történelem Ura jónak látta, hogy 1000 esztendővel ezelőtt itt, e Kárpátok ölelte térségben, Európa közepén jelölje ki magyar nemzeti létünk színterét. Azt is jónak látta, hogy rajtunk kívül más nemzetek fiaival éljünk itt együtt békességben és szeretetben. Mindaddig, amíg őszinte keresztyén lelkület hatja át az egymással szomszédos nemzetek gondolkodását, az az itt élők áldására válik, és együttes felemelkedésüket szolgálja. Bár a nyelvünk, kultúránk, történelmünk más, mégsem szabad engednünk azt, hogy ezt a másságot a Sátán kihasználja, és egymás ellen fordítsa. Látásom szerint sóvá, lámpássá, összekötő kapoccsá, híddá kell válnunk a nemzetek között nekünk, magyar baptista hívőknek, hogy betölthessük Krisztustól kapott hivatásunkat. Meggyőződésem szerint a magyar baptisták nagyváradi világtalálkozója éppen ebben a kérdésben szeretné megkeresni és megtalálni az Isten Igéje által kijelölt legvilágosabb megoldást.

Ezen túlmenően a találkozó legfőbb céljának azt tartom, hogy az anyaország testvérisége a szomszédos országokban élőkkel és a messzi nemzetek közé szétszóródott magyar baptista atyafisággal lélekben egymásra találjon és együtt tudjon örülni az Úr jelenlétében. Reménységem és imádságom tárgya, hogy pünkösdhöz hasonlóan itt is átélhetjük majd azt a csodát, miközben "halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól..." (ApCsel 2:11) B addig megtérések is történnek majd. Hiszem, hogy lelki megújulás, hitben való megerősödés, új testvéri kapcsolatok, régi barátságok felelevenedése, egyszóval jó közösség vár azokra, akik készek lesznek eljönni erre a millenniumi nagy találkozóra.

Tudok arról, hogy több magyarországi gyülekezet külön buszokkal, autós karavánnal, vagy éppen vonattal készül Nagyváradra menni. Az előzetes programot látva, a különböző szolgáló csoportok fölkészültségét ismerve nincs kétségem afelől, hogy egy nagyon emlékezetes, szép alkalomnak nézünk elébe. Ennek érdekében azonban arra kérem kedves testvéreimet, hogy könyörögjünk különösen az igehirdetőkért, a szolgálatban résztvevőkért, a szervezőkért, és az összes jelenlévőért, hogy minden ékesen és jó rendben történhessen.

Isten adja áldását a magyar baptista testvériség életére és missziómunkájára a határon innen és a határon túl.

Testvéri szeretettel:

Mészáros Kálmán,
a Magyarországi Baptista Egyház elnöke

"Ez az a nap, a melyet az Úr rendelt"

Zsoltár 118, 24

Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött, vagy el szeretett volna jönni a magyar baptisták világtalálkozójára. Azzal a hittel és meggyőződéssel vagyunk, hogy ezeket a napokat az Úr szerezte, mi csak eszközök (házigazdák) vagyunk az ő terveinek megvalósításában. Kegyelem számunkra, hogy házigazdák lehetünk, mert újabb lehetőségünk van szolgálni az Úrnak és a testvéreknek. Örömmel tesszük, mert hisszük, hogy Isten jelen lesz a Magyar Baptisták II. Világtalálkozóján és lelki megújulást és ébredést fog adni. Azért imádkozunk, hogy ezen a találkozón egymás hite által épüljünk, erősödjünk. Minden együttléten, de különösen az evangélizációs alkalmakon Isten igéje jusson el az emberek szívéhez úgy, hogy a bűnös emberek megtérjenek. Azért is imádkozunk, hogy meglássa a világ, hogy személyválogatás nélkül minden ember értékes Isten számára, számunkra és szeretjük őket.

Örvendezni szeretnénk az Úrban úgy, hogy az Ő neve megdicsőüljön, mert "boldog nép az, a melynek az Úr az ő Istene".

Vigyük el az Úr Jézust a szíveinkben minden összejöveteli alkalomra.

Simon József lelkipásztor
az RMBGySz elnöke

[Vissza]