....

C. H. SPURGEON: PURITÁN KÁTÉ
Földolgozta és fordította: Novák József lp.

1855. október 14-én, a délelôtti istentisztelet után osztották ki a londoni New Park Street Chapelben Spurgeon APuritán káté@-ját. Az akkor csupán 21 éves szerzô ezt a bevezetôt írta a Káté elé:

AI am persuaded that the use of a good Catechism in all our families will be a great safeguard against the increasing errors of the times, and therefore I have compiled this little manual from the Westminster Assembly=s and Baptist Catechisms, for the use of my own church and congregation. Those who use it in their families or classes must labour to explain the sense; but the words should be carefully learned by heart, for they will be understood better as years pass.

May the Lord bless my dear friends and their families evermore, is the prayer of their loving Pastor. C.H. Spurgeon.@

A káté a gyülekezet tanítás-anyagának a váza, kérdések és igékkel alátámasztott feleletek sora, közérthetôen modern fogalmazásban. Mint Spurgeon bevezetôjébôl is kitűnik, a káté-írásnak hagyományai vannak. A prédikátor-óriás alapos munkát végzett. A kérdések, azok sorrendje, a hozzájuk csatolt igék és a válaszok, ez a valóban APuritán Káté@ a baptista irodalom kiemelkedôen fontos gyöngyszeme lenne - ha ráébrednénk, mint Spurgeon ezt meg is fogalmazta, hogy az egyre szaporodó káros hatások ellen védekezve mi is haszonnal alkalmazhatjuk ezt a nagyobb egyházakban bevált eszközét a tanításnak.

A Puritán Káté 82 kérdést tartalmaz. Az EH következô számaiban csoportosítva közöljük a kérdéseket és a Spurgeon által választott igéket. A válaszokat nem szószerinti fordításban, hanem az újabb baptista hitvallásokat is figyelembevé fogalmaztam meg. Azzal a reménységgel ajánlom Testvéreim figyelmébe ezt a munkát, hogy az itt következô kérdéseken együtt gondolkozva, az igéket együtt tanulmányozva (fontos része a Káté használatának az ajánlott igehelyek felkeresése és tanulmányozása!), biblikus irányt vesz fel újból a baptista közgondolkodás. Aki elôtt még mindig kétséges lenne, hogy ennek bizony itt az ideje, azt bátorítom, kérdezzen meg a jövô vasárnap néhányat a testvérek közül: ANeked mi az életcélod?@ Egyébként is javunkra lesz, ha ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk az Úr Napján...

1. Mi legyen az ember életének legfôbb célja?

1Kor 10,31 AAkár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsôségére tegyetek!@

Zsolt 73,25-26 ANincs senkim rajtad kívül a mennyben, / a földön sem gyönyörködöm másban. / Ha elenyészik is testem és szívem, / szívemnek kôsziklája és örökségem / te maradsz, Istenem, örökké!@

Válasz: Az életem legfőbb célja Isten örökké tartó magasztalása és a benne való gyönyörködés.

2. Honnan tudhatod meg azt, hogy mi van Isten magasztalására?

Ef 2,20 AMert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkô pedig maga Krisztus Jézus.@

2Tim 3,16 AA teljes Írás Istentôl ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.@

1Ján 1,3 AAmit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ô Fiával, a Jézus Krisztussal.@

Válasz: Isten Igéjébôl, az Ó - és Újszövetségi Szentírásból tanulom meg az Ő magasztalásának és a benne való gyönyörködésnek a módját.

3. Miért fontos a Szentírást tanulmányozni?

2Tim 1,13 AAz egészséges beszéd példájának tekintsd, amit éntôlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.@

Préd 12,13 AMindezt hallva a végsô tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!@

Válasz: A Szentírásból nyerek segítséget ahhoz, hogy helyesen gondolkozzam Istenrôl, és abból tudom meg azt is, hogy Ő mit vár el tôlem.

4. Mit hiszel Istenrôl?

Ján 4,24 AAz Isten Lélek, és akik imádják ôt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.@

Jób 11,7 AKi tudod-e találni, mi az Isten titka? A Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e?

Zsolt 90,2 AMielôtt hegyek születtek, mielôtt a föld és a világ létrejött, öröktôl fogva mindörökké vagy te, ó Isten!@

1Tim 1,17 AAz örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsôség örökkön-örökké. Ámen.@

Jak 1,17 AMinden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülrôl, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.@

2Móz 3,14 AIsten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok.@

Zsolt 147,5 ANagy a mi Urunk és igen erôs, bölcsessége határtalan.@

Jel 4,8 ASzent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendô!@

2Móz 34,6-7 AAz Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy.@

Válasz: Hiszem Istent, mint örökké élô és mindenütt jelenvaló, személyes és változatlan szellemi lényt, aki végtelenül bölcs, mindenható, szent és jó, igazságos és igaz. Hiszem azt is, hogy Ő engemet végtelenül szeret.

5. Van több isten is?

5Móz 6,4 AHalld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!@

Jer 10,10 ADe az Úr az igaz Isten, élô Isten, örökkévaló Király!@

Válasz: Csak egyetlenegy Isten van.

6. Hogyan jelenti ki magát Isten a Szentírásban?

Máté 28,19 AMenjetek el tehát , tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítvén ôket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.@

2Kor 13,13 AAz Úr Jézus Krisztus kegyelme, és az Isten szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájatokkal!@

Válasz: Az egy Isten Atyának, Fiúnak és Szentléleknek jelenti ki magát a Szentírásban.

2. rész

Ismerkedjünk meg néhány fontos szóval!

AVÉGZÉS@. Jelenthet hivatalos döntést, amilyen a bíróságé, vagy a végrendelkezôé. Isten végzéseinek a megmásíthatatlanságára utal egy származéka, a mi Avégzet@ szavunk, bár nem biblikus az ehhez kapcsolódó babonás hiedelem az Aelkerülhetetlen sorsról@.

AGONDVISELÉS@. A Agondnok@ dolga. Valakire, valamire vigyázni. Nyugtalanító, nehezen megoldható kérdésekben segítséget nyújtani, a dolgok természetes folyását biztosítani; figyelni, ügyelni, felügyelni, ügyet intézni...

APARANCS@. Feljebbvalótól kibocsátott, büntetés terhe alatt végrehajtandó rendelet. Érdekes és fontos sajátossága a Puritán Káténak, hogy Spurgeon a Aparancsolat@ fogalmát az isteni gondviselés tárgyalásakor vezeti be. Így biztosítja a Aparancsolat@ szó pozitív, biblikus töltetét, hiszen Isten rendelkezései az életet szolgálják. (nojo)

7. Kérdés: Mit hiszünk Isten végzéseiről?

Ef 1:11-12 AŐbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban.@

Válasz: Isten végzései az Ő szabad elhatározását tükrözik; azt, hogy örökkévaló terve szerint az Ő dicsőségét kimunkálja a történésekben.

8. Kérdés: Miben nyilvánulnak meg Isten végzései?

Jel 4:11 AMéltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.@
Dán 4:32 AA föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: mit csinálsz?@

Válasz: Isten végzéseinek színtere az egész teremtettség, de velünk kapcsolatos végzéseit rólunk való gondoskodásában személyesen is megtapasztaljuk.

9. Kérdés: Mit hiszünk a Teremtésről?

1Móz 1:1,31 AKezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet... És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.@
2Móz 20:11 AMert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent.@
Zsid 11:3 AHit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.@

Válasz: A Teremtés Isten alkotó munkája, melynek során szavára jött létre a semmiből az egész teremtettség.

10. Kérdés: Mit hiszünk az ember teremtéséről:

1Móz 1:27-28 AMegteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtett őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!@
Ef 4:24 AÖltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.@
Kol 3:10 AÖltözzétek fel az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt!@

Válasz: Hisszük, hogy az embert Isten teremtette a saját hasonlatosságára. Intelligensnek, jónak és igaznak teremtett férfit és nőt; képessé tette őket az érzékelhető világban való uralom akarata szerinti gyakorlására.

11. Kérdés: Mit hiszünk az isteni gondviselésről?

Zsolt 103:19 AAz Úr a mennyben állította fel a trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik@.
Zsolt 145:17 AAz Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos.@
És 28:29 ACsodálatos a terve, hatalmasan hajtja végre.@
Máté 10:29 AUgye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül?@
Zsid 1:3 AŐ Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.@

Válasz: Isten szentsége, bölcsessége és hatalma mutatkozik meg a gondviselésben, mellyel a teremtettséget fenntartja és a történéseket irányítja.

12. Kérdés: Milyen különös módját gyakorolta Isten a gondviselésnek az első emberpár megteremtésekor?

1Móz 2:17 ADe a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.@
Gal 3;12 AA törvény pedig nem hitből van, hanem >aki cselekszi, az fog élni általa=.@

Válasz: Miután megteremtette az embert, életszövetségre lépett vele, melynek feltételéül annak a parancsnak való tökéletes engedelmességet szabta meg, hogy a jó és a rossz tudásának fájáról ne egyenek.

3. rész

Spurgeon APuritán káté@-ja, mint arra a bevezetőjében is utalt, nem vákumban született. Bibliai igazságokat fűzött láncra; bölcs sorrendben szólaltatta meg a tanulók kérdéseit, egyszerű, tömör mondatokban fogalmazta meg a válaszokat. A kérdések sora és a válaszadás módja segítség volt mindazoknak, akik a múlt század Angliájában, pontosabban londoni szószékekről mást hallottak, vagy talán hasonlót, de másként tálalva.

Nincs mód arra, hogy minden pontnál ismertessem a kérdések és válaszok hátterét, pedig azok ismerete nélkül félreértjük Spurgeont. Még ártanak is azok, akik Aszentírásként@ szajkózzák a prédikátor-óriás, de akár a reformátorok mondásait, figyelmen kívül hagyva az ezen nagy hívő elődeink korát és szolgálatát fémjelző vitákat. A 19. kérdésnél, például tudnivaló, hogy két veszélyes tévtanítás között mutat utat a tanulóknak, az eredendő bűn állapotából az üdvösség szerzőjéhez. A Puritán Káté szerzője fontosnak tartotta az un. Alimited atonment@ elvét válaszába fűzni, de amilyen szükséges volt a válasz megfogalmazása akkor és úgy, olyan veszélyes és ártó ma azt Aátidézni@. Nem az igazság változott meg, hanem a kérdéseink. Éppen ezért, én úgy tartottam helyesnek, hogy a mai magyar válaszban erre a kérdésre az üdvösséget nyert, vagy arra vágyó hívő szólaljon meg inkább, mint a múlt században vitázó teológus. Ahogy életművét ismerem, valami hasonlót írna a magyar baptistáknak... (nojo)

13. Kérdés: Megmaradtak ősszüleink olyannak, ahogy Isten teremtette őket?

Préd 7:29 AIsten az embereket becsületeseknek teremtette, csakhogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.@

1Móz 3:6-8 AAz asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefalevelet fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az ÚRisten hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és felesége az ÚRisten elől a kert fái között.@

Válasz: Nem. Bűnt követtek el és az ártatlanság állapotát elveszítették döntési szabadságukkal visszaélő ősszüleink, amikor a tiltott fa gyümölcséből ettek.

14. Kérdés: Mi a bűn?

1Ján 3:4 AAki bűnt cselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés.@

Válasz: Bűn Isten törvényének a megszegése; akár szándékosan, hitetlenségből, vagy figyelmetlenségből történik az.

15. Kérdés: Hatással van az egész emberiségre Ádám bűne?

1Kor 15:22 AAhogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.@

Róm 5:12 AAhogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.@

Válasz: Igen. Mivel Ádám az Istennel kötött szövetségben mindnyájunk képviselője, ősszülőnk bűnre való hajlama, vétke és büntetése minden ember kísérthetőségének, bűnének és büntetésének a példája és öröklött oka.

16. Kérdés: Milyen állapotba taszította a bűneset az emberiséget?

Róm 5:18 AAhogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává.@

Válasz: A bűn kárhozatos állapotába került az egész emberiség.

17. Kérdés: Mit értünk bűnös állapoton?

Róm 5:19 AMert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká.@

Róm 3:10-11 ANincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem.@

Ef 2:1,3 ATiteket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt.@ AEgykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint.@

Máté 15:19 AMert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások.@

Válasz: Az ember bűnös állapotán azt értjük, hogy személyiségünk, hajlamaink és környezetünk romlottsága bűn elkövetésre sarkall valamennyiünket.

18. Kérdés: Mit értünk kárhozatos állapoton?

1Móz 3:8,24 AAmikor meghallották az ÚRisten hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az ÚRisten elől a kert fái között.@ ... AÉs miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.@

Zsolt 51:5 ATudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van.@

Gal 3:10 AA törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak...@

Róm 6:23 AA bűn zsoldja a halál...@

Válasz: Kárhozatos a bűn állapota, mert az Istennel ellenkező ember ítélete alatt és a bűn következményeitől szenvedve távolodik Istentől az örök kárhozatba.

19. Kérdés: A bűn kárhozatos állapotában hagyja Isten az embert?

2Thessz 2:13 AHálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által.@

Ef 1:4 AŐbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte.@

Válasz: Nem. Isten örökkévaló szeretete nyilvánul meg abban, hogy a kegyelem szövetségébe hív minden embert, és üdvösséget kínál nekem is, a bűn kárhozatos állapotában élőnek, Jézus Krisztus által. 3

(4. rész) (20-29)

Amikor a Amegváltás@ kifejezést halljuk, vagy használjuk, mindig tisztáznunk kell, hogy az Úr Jézus áldozatáról, a megváltás munkájáról, vagy annak következményéről, üdvösségünkről van-e szó. Az első egy történelmi esemény; múlt időben beszélhetünk róla. Az utóbbiról szólhatunk úgy, mint ami már megtörtént (megtértem, üdvösséget nyertem - megigazulásunk), úgy is, mint ami most történik és egy folyamat a hívő életében (megszentelődésünk), de van az üdvösségnek egy jövő idejű vonatkozása is, amire minden Krisztusban élő vár (megdicsőülésünk). AAz üdvösség tökéletes@ - énekelhetjük mégis, mert a Szentlélek hathatósan munkálja a megigazított (megtért) üdvösségét. A megváltás a Megváltó munkája. Ezzel a feledésbe merülő igazsággal több kérdésnél is találkozunk majd e kátét tanulva. Félelmeink oszlanak, ragaszkodásunk és hálánk a Megváltó iránt nő (és ez a szent élet alapja!), amikor örökkévaló jövőnkért is tökéletesen Benne bízunk. (nojo)

20. kérdés: Ki Isten kiválasztottjainak a megváltója?

1Tim 2,5 AMert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus@.

Ján 1,14 AAz Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal@.

1Tim 3,16 AValóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.@

Kol 2,9 AMert benne lakik az istenség egész teljessége testileg.@

Válasz: A kiválasztottaknak egyedül az Úr Jézus Krisztus a megváltójuk. Ő Isten örökkévaló Fia, aki emberré lett, Isten és ember egy személyben.

21. kérdés: Hogyan lehetett Isten Fia emberré?

Zsid 2,14 AMivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt@.

Zsid 4,15 AMert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenekben, kivéve a bűnt@.

Luk 1:31,35 AÍme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak!...A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának@.

Zsid 7,26 AMert ilyen főpap illett hozzánk: szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülöníttetett, és aki magasabbra jutott az egeknél.@

Válasz: Krisztus, Isten Fia a Szentlélektől fogantatva, Szűz Máriától született; minden tekintetben emberként élt a világban, de tökéletesen bűntelenül.

22. kérdés: Melyek Krisztus megváltói munkájának főbb vonásai?

ApCsel 3,22 APrófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek..., őt hallgassátok mindenben, amit csak mond néktek!@

Zsid 5,6 APap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint.@

Zsolt 2,6 AÉn kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon!@

Válasz: Prófétai, papi és királyi szolgálatát megaláztatásában és felmagasztaltatásában végezve lett Krisztus a mi megváltónk.

23. kérdés: Miben áll Krisztus prófétai szolgálata?

Ján 1,18 AIstent soha senki sem látta; az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.@

Ján 20,31 AEzek azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.@

Ján 14,26 A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.@

Válasz: A próféta szolgálatát végezve nyilatkoztatja ki Krisztus az Igében és Lelke által Isten üdvösségünket munkáló akaratát.

24. kérdés: Miben áll Krisztus papi szolgálata?

Zsid 9,28 AKrisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.@

Zsid 2,17 AMindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.@

Zsid 7,25 AÜdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzen értük.@

Válasz: A pap szolgálatát végezve adta Krisztus önmagát egyszeri és tökéletes áldozatul megváltásunkért, hogy megbékéltessen bennünket Istennel, és közbenjárásával is üdvösségünket biztosítsa.

25. kérdés: Mit értünk Krisztus királyságán?

Zsolt 110:2-3 AHatalmad pálcáját kinyújtja az ÚR a Sionról: uralkodj ellenségeid között! Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz.@

Mát 2,6 ABetlehem, Júda földje, semmiképpen nem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.@

1Kor 15,25 AMert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét.@

Válasz: Királyi hatalmát gyakorolja Krisztus, amikor bennünk és közöttünk uralkodik; szolgáit megvédi és ellenségeit legyőzi.

26. kérdés: Miben állt Krisztus megaláztatása?

Luk 2,7 AMegszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.@

Gal 4,4 AAmikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve.@

És 53,3 AMegvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője.@

Mát 27,46 AJézus hangosan felkiáltott: >Éli, éli, lamá sabaktáni!= azaz: >Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?"

Fil 2,8 "Megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig."

Mát 12,40 AAhogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel.@

Válasz: Krisztus önkéntes megaláztatásban végezte el a megváltás munkáját, amikor emberré lett, isteni és emberi rendelkezéseknek engedelmeskedett, megízlelte az élet nehézségeit és Isten haragját, elítéltként meghalt a kereszten, eltemettetett és a halálba ment egy ideig.

27. kérdés: Miben áll Krisztus felmagasztaltatása?

1Kor 15,4 AEltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon.@

Márk 16,19 AAz Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.@

ApCsel 17,31 ARendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.@

Válasz: Krisztus az Atya által felmagasztalva uralkodik örökké, miután a harmadik napon feltámadt a halálból, majd felment a mennybe. Felmagasztaltatásának tanúja lesz minden ember, amikor e világ utolsó napján ítéletet mond.

28. kérdés: Miképpen részesülök a Krisztus által kínált üdvösségben?

Ján 1,12 AAkik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.@

Tit 3:5-6 ANem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által.@

Válasz: Üdvösségem szerzője a Megváltó Úr Jézus, aki bűneimtől megszabadít és Szentlelkével támogat.

29. kérdés: Hogyan segít a Szentlélek a Krisztus által kínált üdvösség elfogadásában?

Ef 2,8 AKegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.@

Ef 3,17 AA Krisztus lakjék szívetekben a hit által...@

Válasz: A Szentlélek segítsége abban nyilvánul meg, hogy általa kívánom meg és fogadom el a Krisztus által kínált üdvösséget, amiben részesülve eggyé válok vele.

(5. rész; 30-35)

30. kérdés: Mit tanít a Szentírás Isten üdvösségre hívó kegyelméről?

2Tim 1,9 Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk.

ApCsel 2,37 Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: 'Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?'

Ján 6,44-45 Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind énhozzám jön.

Válasz: Isten üdvösségre hívó kegyelmi munkáját a Szentlélek úgy végzi, hogy miután bűnfelismerésre és bűnbánatra indít bennünket és megvilágosítja előttünk Krisztusra szorultságunkat, hitünket és akaratunkat erősítve az Úr Jézus által kínált kegyelem elfogadására sarkall.

31. kérdés: Mi történik az üdvösségre hívottak életében?

Róm 8,30 Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Ef 1,5 Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint.

1Kor 1,30 Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.

Válasz: Akiknek életében a Szentlélek az üdvösségre hívás kegyelmi munkáját végzi, azok megigazíttatnak, Jézus Krisztus által Isten gyermekeivé fogadtatnak, szentül élve kérik, fogadják és közvetítik Isten áldásait másoknak is.

32. kérdés: Mi a megigazíttatás?

Róm 3,24 Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.

Ef 1,7 Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából.

2Kor 5,21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

Róm 5,19 Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká.

Gal 2,16 Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.

Fil 3,9 Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján.

Válasz: Megigazíttatáson Istennek, mint irgalmas bíránknak azt a döntését értjük, amikor bűneinket megbocsátja és a Krisztus igazságát nekünk tulajdonítja, mert mi ezt hittel kérjük és elfogadjuk.

33. kérdés: Ki lehet Isten gyermekévé?

1Ján 3,1 Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt!

Ján 1,12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.

Róm 8,16-17 Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

Válasz: Aki Isten megigazító kegyelmét hittel elfogadja, azt Ő gyermekének tekinti és felruházza az istenfiúság előjogaival.

34. kérdés: Mi a megszentelődés?

2Thessz 2,13 Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által.

Ef 4,24 Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.

Róm 6,11 Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban.

Válasz: A megigazított ember megszentelődését a Szentlélek munkálja, úgy, hogy a bűn elleni harcban és az Istennek tetsző életben győzelmekre segíti.

35. kérdés: Milyen hatással vannak Isten áldásai a megigazított emberre földi élete során?

Róm 5:1-2,5 Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében... a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

Péld 4,18 Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig.

1Ján 5,13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.

1Pét 1,5 Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.

Válasz: A megigazított ember Isten áldásait fogadva az Ő szeretetét egyre jobban megismeri és azzal tovább szolgál. Belső békességében, meggyőződésében és a Szentlélektől való örömében növekszik, és egyre hasznosabb eszközévé válik Urának. Hűséges marad a halálig.

6. rész.  (36 - 39)

Sokat beszélnek, írnak a halál utáni állapotról mostanában. Mindenkit érdekel ez a téma, és mivel - itt, Amerikában - egyre bôvülô Apiac@ is van az ilyesmire, már halál-elôkészítô tanfolyamokat is szerveznek, ahol a jelentkezô vallásos meggyôzôdéséhez illô útravalót vehet magához. A hívô ne legyen hát tájékozatlan ebben a kérdésben sem! Hiteles információért mi az Élet Könyvéhez fordulunk, de abban bizony keveset találunk errôl a divatos témáról. A Spurgeon által kiválasztott idézeteket tanulmányozva is észreveszi majd a figyelmes olvasó, hogy némelyik ellentmondásosnak tűnik. A gazdagról és Lázárról elmondott tanító-történet, például, az élôk lehetôségeirôl és felelôsségérôl tanít, nem a halál utáni állapotról. Ellentmondásosnak tűnnek egyes kijelentések ebben a kérdéskörben, talán, mert többet akarunk kiolvasni a Bibliából, mint amennyit Isten fontosnak látott kijelenteni ezekrôl. Persze, óhatatlanul kialakul minden Biblia-olvasóban egy kép - Spurgeonét itt láthatjuk. Tanulságos már csak azért is idôt tölteni ezekkel a kérdésekkel, hogy rácsodálkozzunk, lám, a prédikátor-óriás gyermekies egyszerűséggel akart és tudott errôl a témáról is beszélni, és csak ennyit, mert mint a Könyv Szerzôje, ô is az életrôl kívánta inkább az élôket tanítani. (nojo)

36. kérdés: Mit történik a megváltott halálakor?

Zsid 12,22-23 Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez; az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez...

Fil 1,23 Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél...

2Kor 5,8 De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz.

1Thessz 4,14 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.

Ézs 57,2 De békességre jut; és fekvőhelyén pihen, aki egyenes úton járt.

Jób 19.26 S ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent.

Válasz: A megváltott lélek a testi halálkor egyenesen Krisztushoz költözik, míg az Úr szolgálatára rendelt test pihen a feltámadásig.

37. kérdés: Mi történik a megváltottakkal a Feltámadáskor?

1Kor 15,43 Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.

Mt 10,32 Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.

1Jn 3,2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.

1Thessz 4,17 Azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

Válasz: A megváltottak feltámadásakor a testük is dicsôséges életre kel, és miután Krisztus közbenjárása mentesíti ôket az ítélet napján, örökké Isten jelenlétében maradnak.

38. kérdés: Mi történik a hitetlen halálakor?

Lk 16,22-24 Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban.

Zsolt 49,14-15 Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, akiknek tetszik beszédük. Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. Alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakásuk. Reggelre a becsületesek uralkodnak.

Válasz: A hitetlen lelke a testi halálkor a pokolba kerül, míg teste az ítélet napjára való feltámasztásig a sírban hever.

39. kérdés: Mi történik a hitetlennel az ítélet napján?

Dán 12,2 Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.

Jn 5,28-29 Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel.

2Thessz 1,9 Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától.

Mt 25,41 Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre.

Válasz: Isten feltámasztja a hitetlen testét is az ítélet napjára, hogy megítélje és kibeszélhetetlenül kínos és örökké tartó büntetéssel sújtsa ôket, a Sátánt és a gonosz angyalokat.

7. rész.  (40 - 46)

40. kérdés: Honnan tudjuk, hogy Isten engedelmességet követel az embertôl?

5Móz 10,4 Ő pedig fölírta a táblákra az előző íráshoz hasonlóan a tíz igét, amelyet el is mondott nektek az ÚR a hegyen a tűz közepéből, amikor ott volt a gyülekezet. És átadta nekem azokat az ÚR.

Mt 19,17 Ő így válaszolt neki: AMiért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.@

Válasz: Isten törvényt szabott az embernek, mint a Tízparancsolatban összefoglalt erkölcsi törvények is, hogy aszerint éljen.

41. kérdés: Mi a Tízparancsolat lényege?

Mt 22,37 Jézus így válaszolt: ASzeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.@

Válasz: A Tízparancsolat előbb Isten, majd embertársaink szeretetére nevel bennünket.

42. kérdés: Hogyan szól az első parancsolat?

Válasz: Ne legyen más istened rajtam kívül! (2Móz 20,3)

43. kérdés: Mi az elsô parancsolat jelentôsége?

1Krón 28,9 Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az ÚR minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg.

5Móz 26,17 Te ma azt kívánod az ÚRtól, hogy ő a te Istened legyen, mert te az ő útjain jársz, megtartod rendelkezéseit, parancsolatait és döntéseit, és hallgatsz a szavára.

Mt 4,10 Ekkor így szólt hozzá Jézus: ATávozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!@

Válasz: Az el sô parancsolat istenismeretre tanít bennünket; hogy elismerjük az egyetlen Élô, Igaz Istent, és mint Istenünket szolgáljuk és magasztaljuk Őt.

44. kérdés: Hogyan szól a második parancsolat?

Válasz: Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. (2Móz 20,4-6)

45. kérdés: Mi a második parancsolat jelentôsége?

5Móz 32,46 Szívleljétek meg mindazokat az igéket, amelyekkel ma intelek benneteket: fiaitoknak pedig parancsoljátok meg, hogy tartsák meg, és teljesítsék ennek a törvénynek minden igéjét!

Mt 28,20 ...Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

5Móz 12,31 Ne tégy úgy az ÚRral, a te Isteneddel, mert azok csupa olyan dolgot tettek isteneik tiszteletére, ami az ÚR előtt utálatos, és amit gyűlöl. Még fiaikat és leányaikat is elégették isteneiknek.

Válasz: A második parancsolat Isten tiszteletének tisztaságára tanít bennünket, ahogyan Ő azt elénk tárja Igéjében.

46. kérdés Mit tilt a második parancsolat?

5Móz 4,15 Nagyon vigyázzatok azért magatokra! Mivel nem láttatok semmiféle alakot, amikor az ÚR beszélt hozzátok a Hóreben a tűz közepéből, azért ne fajuljatok el, ne készítsetek magatoknak istenszobrot, és semmiféle bálványszobrot férfi vagy nő formájára...

Kol 2,18 Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik.

Válasz: A második parancsolat az Istenről való gondolat, beszéd és az Ő imádásának minden olyan módját tiltja, ami nem az Ő Igéjében kijelentettek, hanem elképzelésünk szerinti.

PURITÁN KÁTÉ (8)

47. kérdés: Hogyan szól a harmadik parancsolat?

Válasz: ANe mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!@ (2Móz 20,7)

48. kérdés: Mit követel tôlünk Isten a harmadik parancsolatban?

Zsolt. 29.2 Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben!

Jel. 15.3-4 (És) énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: `Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid@.

Préd. 5.1 Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy!

Zsolt. 138.2 Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet.

Jób. 36.24 Inkább arra gondolj, hogy magasztald tetteit, amelyekről énekelnek az emberek!

5Móz. 28.58f Ha nem tartod meg és nem teljesíted ennek a törvénynek minden igéjét, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben, és ha nem féled Istenednek, az ÚRnak dicsőséges és félelmes nevét, akkor az ÚR csodálatos csapásokat küld rád és utódaidra; nagy és tartós csapásokat, rosszindulatú és tartós betegségeket.

Válasz: A harmadik parancsolatban azt követeli Isten tôlünk, hogy az Ő Nevének, Személyének, rendeléseinek, Szavának és munkájának a szentségét tanúsítsák megnyilvánulásaink.

49. kérdés: Hogyan szól a negyedik parancsolat?

Válasz: AEmlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját.@ (2Móz 20:8-11)

50. kérdés: Mit követel tôlünk Isten a negyedik parancsolatban?

3Móz. 19.30 Tartsátok meg szombatjaimat, tiszteljétek szent helyemet! Én vagyok az ÚR!

5Móz. 5.12 Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened, az ÚR.

Válasz: A negyedik parancsolatban azt követeli Isten tôlünk, hogy az Ige tanítása szerint használjuk életidônket, és a hét napjai közül is szenteljünk egy teljes napot Őnéki.

51. kérdés: Hogyan szenteljünk egy teljes napot az Úrnak?

3Móz. 23.3 Hat napon át végezhetitek munkátokat, de a hetedik napon teljes nyugalom legyen szent összegyülekezéssel. Semmi munkát ne végezzetek; az ÚRtól rendelt pihenőnap legyen az mindenütt, ahol laktok.

Zsolt. 92.1-2 Zsoltár-ének szombatnapra. Milyen jó hálát adni az ÚRnak, és zengeni neved dicséretét, ó Felséges...

Ézs. 58.13-14 Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az ÚR szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről. akkor gyönyörködni fogsz az ÚRban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. Az ÚR maga mondja ezt.

Mt. 12.11-12 Ő pedig ezt mondta nekik: `Ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál! Szabad tehát jót tenni szombaton!@

Válasz: Az Úrnak szentelt napon félretesszük a hét más napjain megengedett foglalatosságainkat, hogy - egyénileg és a hívôk közösségében - istentiszteletet tartsunk. Az Úr Jézus tanítása szerint istentiszteleti szolgálat szükségben lévô embertársaink megsegítése is.

52. kérdés: Hogyan szól az ötödik parancsolat?

Válasz: ATiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!@ (1Móz 20,12)

53. kérdés: Mit követel tôlünk Isten az ötödik parancsolatban?

Ef. 5.21 Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.

Ef. 6.1 Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes.

Ef. 6.5 Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak.

Róm. 13.1 Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett.

Ef. 6.9 Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy, él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is Uratok, és aki nem személyválogató.

Róm. 12.10 (A) testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők!

Válasz: Az ötödik parancsolatban azt követeli Isten tôlünk, hogy adjuk meg a kijáró tiszteletet egymásnak, lelkiismeretesen eleget téve a helyzetünkbôl adódó elvárásoknak.

54. kérdés Hogyan értsük az ötödik parancsolathoz fűzött ígéretet?

Ef. 6.2-3 `Tiszteld apádat és anyádat@: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: `hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.@

Válasz: Akkor ad hosszú és gazdag életet Isten, ha az az Ő dicsôségét és a mi javunkat szolgálja.

PURITÁN KÁTÉ (9)

55. kérdés: Hogyan szól a hatodik parancsolat?

Válasz: ANe ölj!@ (2Móz 20,13)

56. kérdés: Mit tilt a hatodik parancsolat?

ApCsel 16.28 "Pál azonban hangosan rákiáltott: `Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk!@

1Móz 9.6 AAki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert.@

Péld 24.11-12 AMentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak! Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer; ő megfizet az embernek cselekedete szerint.@

Válasz: A hatodik parancsolatban az emberi élet kioltását tiltja Isten, legyen az magunké, vagy másoké.

57. kérdés: Hogyan szól a hetedik parancsolat?

Válasz: ANe paráználkodj!@ (2Móz 20:14)

58. kérdés: Mit tilt a hetedik parancsolat?

Mt 5.28 AÉn pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.@

2Tim 2.22 AAz ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.@

Ef 5.3 AEllenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó!@

Válasz: A hetedik parancsolatban a tisztátalan gondolkozást és cselekedeteket tiltja Isten.

59. kérdés: Hogyan szól a nyolcadik parancsolat?

Válasz: ANe lopj!@ (2Móz 20:15)

60. kérdés: Mit tilt a nyolcadik parancsolat?

1Tim 5.8 AHa pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél.@

Péld 28.19 AAki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiábavalóságokat hajhász, annak szegénység jut.@

Péld 21.6 AA hazug nyelvvel szerzett kincs tovaszálló pára és halálos csapda.@

Ef 4.28 AAki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek.@

Válasz: A nyolcadik parancsolatban Isten hozzátartozóink bárminémű megrövidítését, illetve mások tulajdonának elsajátítását tiltja.

61. kérdés: Hogyan szól a kilencedik parancsolat?

Válasz: ANe tanúskodj hamisan felebarátod ellen!@ (2Móz 20:16)

62. kérdés Mit követel Isten a kilencedik parancsolatban?

Zak 8.16 AEzeket tegyétek: Mondjatok igazat egymásnak! Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban!@

1Pt 3.16 AEzt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat.@

ApCsel 25.10 APál azonban így válaszolt: `A császár ítélőszéke előtt állok, itt kell ítélkezni felettem. A zsidók ellen nem vétettem semmit, amint magad is jól tudod.@

3Jn 1:12 ADemetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.@

Péld 14.5 AAz igaz tanú nem hazudik, de a hamis tanú hazugságot beszél.@

Péld 14.25 AÉleteket ment meg az igaz tanú, de aki hazugságot beszél, az csaló.@

Válasz: A kilencedik parancsolatban azt követeli Isten, hogy az igazság jellemezze beszédünket, ügyeljünk magunk és mások jó hírnevére, és ha tanúskodnunk kell, különösen is vigyázzunk, nehogy miattunk essen csorba az igazságon.

63. kérdés: Hogyan szól a tizedik parancsolat?

Válasz: ANe kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé! (2Móz 20:17)

64. kérdés: Mit tilt a tizedik parancsolat?

1Kor 10.10 ADe ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal.@

Gal 5.26 ANe legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.@

Kol 3.5-6 AÖljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten.@

Válasz: A tizedik parancsolatban az elégedetlenkedést, az irigykedést, a háládatlanságból fakadó kívánságokat tiltja Isten. 

Az elejére

[Vissza a honlapra]