Evangéliumi Hírnök - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

1997. SZEPTEMBER

AZ EVANGÉLIUMI HÍRNÖK / A KÜRT 1997. SZEPTEMBERI SZÁMÁBÓL

A SZERKESZTŐ ROVATA

Köszönjük, hogy megkereste lapunkat az Interneten!

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség idei közgyűlése adott megbízást az Evangéliumi Hírnök szerkesztőjének arra, hogy lapunknak egy Internet-változatát is létrehozza. Az ehhez szükséges feltételek előteremtése után a WEB SITE kialakítása, tervezése, grafikai programozása, az első szám előállítása következett. Ezt a munkát Herjeczki Dávid végezte és végzi most is, hiszen még mindig a kialakítás stádiumában vagyunk. Az eddigi visszajelzések alapján is megállapíthatom, hogy munkája kiváló és ízléses. Köszönjük segítségét. A szerkesztő ezután is gyakran rá lesz utalva közreműködésére.

Mozaikok az Evangéliumi Hírnök történetéből

Az Evangéliumi Hírnök legelső száma 1908. június 15-én jelent meg EVANGÉLIUM HIRNÖKE címen.

Előzmények

Kilencven éves eseményekről nem olyan könnyű írni. Ma már nincsenek közöttünk olyanok, akik személyes emlékeik alapján szólhatnának lapunk kezdeti éveiről. A biztokunkban lévő feljegyzések pedig igen hiányosak. Lehet, hogy létezik beszámoló az Evangéliumi Hírnök keletkezéséről, első éveiről, de arról pillanatnyilag nem tud a szerkesztő. Szívesen venné, ha értesítenék az esetleges ilyen jellegű forrásmunkákról.

Az amerikai magyar baptista misszió már a múlt század végén megindult. Az első gyülekezet Cleveland, Ohioban alakult 1899-ben. Az Amerikai Magyar Baptisták 1908-ban Homestead-ban megalakították szövetségüket - 13 gyülekezettel. Ugyanez év június 15-én pedig már meg is jelent az Evangéliumi Hírnök első száma.

Egység Útja, vagy Evangélium Hirnöke?

Az első számból a következőket tudhatjuk meg a lappal kapcsolatban:

A lap az első konferencia gyümölcse volt.

(Hogy mikor volt ez az első szövetségi konferencia? Valamikor áprilisban. A Homesteadi Magyar Baptista Imaház megnyitására 1908. április 12-én került sor, többszáz résztvevővel. Hogy ezzel egyidőben tartották-e a közgyűlést, vagy mégegyszer összejöttek áprilisban, nem derül ki. De valószinűnek tűnik, hogy a megnyitót összekötötték a közgyűléssel.)

A Konferencia elnöke és egyben az Irodalmi Bizottság elnöke Balogh Ferenc homesteadi lelkipásztor volt.

A lap szerkesztője ULBRICH SÁMUEL, Chicagoi lelkipásztor.

Az első szám 8. oldalán a szerkesztő "többeknek" intézett üzenetéből úgy tűnik, hogy a közgyűlés a szövetség lapjának az EGYSÉG ÚTJA nevet adta. A közgyűlés után azonban az Irodalmi Bizottság mégis úgy döntött, hogy az "ékes és jó hangzás végett" inkább EVANGÉLIUM HIRNÖKE névre változtatja, s a lap első száma - a közgyűlésen meghatározott név helyett - ezen a néven jelent meg.

Lapunk kilencven éve folyamatosan megjelenik

Az Evangéliumi Hírnök az Amerikai Magyar Baptisták hivatalos lapja 1908. óta folyamatosam megjelenik. Ez azt jelenti, hogy világviszonylatban ez a "folyamatosan leghosszabb ideig megjelenő" magyar nyelvű egyházi lap.

Eleinte havonta jelent meg a lap, de volt idő, amikor kéthetente. Szerkesztői közül a legismertebb Dr. Udvarnoki Béla, aki ezt a munkát két évtizedig végezte - 1989-ig. Amikor idős kora miatt ezt a munkát befejezte, a közösség Novák József alhambrai lelkipásztort bízta meg a szerkesztői feladattal. A jelenlegi szerkesztő Dr. Herjeczki A. Géza, detroiti lelkipásztor. Szerkesztői munkáját az "A Kürt" utolsó számaival kezdte, majd a két magyar baptista lap egyesülése után (1991. március 1) először Novák Józseffel közösen, majd 1992. júliusától egyedül végzi ezt a feladatot.

Lapunk jelenleg 800 példányban jelenik meg.

Előfizetőink száma ennél jóval kevesebb. Magyarországra, Erdélybe és az utódállamokba is elküldjük a lapot, de Dél-Amerika, Európa és Ausztrália magyar baptista testvériségének is jut belőle.

A lap fenntartásáról

A lap fenntartását az előfizetésen túl (ami egy ilyen kispéldányszámú lap esetében soha sem képes fedezni a kiadásokat) az olvasók, valamint a szövetség anyagi támogatása biztosítja. 1994-ben létrehoztuk az Evangéliumi Hírnök Baráti Körét, melybe ezúton is szeretettel meghívjuk a kedves olvasót. (A Baráti Körrôl ismeretést olvashatunk, ha rákattintunk az ujság fejlécére.) Herjeczki_Géza

Küldjön a szerkesztőnek E-mail-t!

Vissza a lap tetejéhez


KRISZTUS GYÜLEKEZETE

- tallózás a 90. konvenció emlékeiből -

"Ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint." (1Kor 12:27)

Szebb környezetet el sem képzelhettünk az ÉSZAK AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG 90-ik közgyűlésére (1997. július 18-20), mint a New York, Rifton-i keresztyén tábor. A mindennapok zajától távol a hegyek, a magaslati levegő, az erdő, a folyó völgye, a kis tábori tó szépsége megnyugtató és felemelő hatást gyakorolt valamennyiünkre. A természet csodás temploma igaz ünnepélyességet kölcsönzött összejöveteleinknek és Isten iránti hálára késztetett.

Vendéglátóink, a CITY VISION CONFERENCE CENTER munkatársai mindent megtettek annak érdekében, hogy kényelmet, gondtalanságot és kellemes időtöltést biztosítsanak számunkra. A tábori élet valamennyi vetületét sikerült oly módon javunkra fordítani, hogy azok a testvériség igényeinek megfeleltek. Igaz, ehhez hozzájárult a jelenlévők türelme, elnézése és megértése is. Fiataljaink különösen élvezhették és használhatták a tábor kínálta lehetőségeket - úszás, kajakozás, focizás és egyéb sporttevékenységek.

A 90. közgyűlés résztvevői. Ha az újságot megrendeli, abban 15 inches nagyságban láthatja ugyanezt és még más képet is (fekete-fehér változatban).

Közösségi alkalmainkon tapasztaltuk a Szentlélek jelenlétét, erejét és ajándékait. Teljes meggyőződéssel vallottuk, hogy mint Krisztus teste és rész szerinti tagjai, együvé tartozunk. Alig néhány gyülekezetből álló magyar közösségünk az Egyetemes Egyház aktív része. Mint Isten által kiválasztott, elhívott és megigazított egyének, egyakarattal munkálkodunk misszióterületünkön úgy, mint akik céltudatosan haladnak a megszentelődés útján az örök haza felé.

Igei témasorozatunk ezt az egységet, Krisztushoz tartozást, Krisztustól függést és Hozzá való hűséget volt hivatott lépésről lépésre bemutatni. Jézus Krisztus a mi pásztorunk (23. Zsoltár), mi pedig az Ő legelőjének népe (Zsolt 95:1-8), nyája (Jn 10:1-16), szőlőskertje (Jn 15:1-8), az Ő teste (1Kor 12:12-31), az Ő temploma (Ef 2:20-22) és menyasszonya (Jel 19:5-9) vagyunk, és itt a földön küldetésben járunk (Fil 1:3-11). Minden egyes szolgálat sok áldást és életújító szellemi erőt hordozott. Alkalomról alkalomra figyelhettük a szebbnél szebb gondolatokat, buzdításokat, bizonyságtevéseket, élettapasztalatok tanulságait. Isten üzenetét a jelenlévő lelkipásztor testvérek közölték, név szerint: Borzási Gyula (Erdély), Mészáros Kálmán (Székesfehérvár), Rev. George Rowe (Bridgeport), Dr. Haraszti Sándor (Atlanta), Oláh Lajos (Toronto), Dr. Herjeczki Géza (Detroit), Zeffer Béla (Cleveland) és Kulcsár Sándor (New York). Igei szolgálatot végeztek még: Tóth György (New York), Mónus Dániel (Magyarország), Mészáros Gyöngyvér (Székesfehérvár), Füredi Kamilla (Cleveland), Kiss Sándor (Clevedland). Különleges eseménynek számított a CITY VISION CONFERENCE CENTER két munkatársának, Joe-nak és Eddie-nek élő bizonyságtétele. Sajátos élettapasztalatukat takargatás nélkül, őszintén tárták fel előttünk. Ifjainkat megtérésre, hívő életre buzdították és hálára azért, hogy hívő szülők, rokonok és gyülekezet veszi őket szeretettel körül.

Az elmúlt 4 (ill. 6) év elnöksége, jobbról: Kulcsár Sándor elnök, Oláh Lajos alelnök, Szabó István főtitkár

Igaz az a megállapítás, hogy a baptisták szeretnek énekelni. Ezt bizonyította az összevont énekkar, zenekar és férfikar szolgálata. Bokor Barnabás testvér (Nagyvárad) vezetésével buzdító, hangulatkeltő, Istent dicsőítő jelleget adott mindez istentiszteleteinknek. Itt kell megemlítenünk a New York-i Rézfúvós Ötös magas nívójú szolgálatát, melynek csúcspontja a három himnusz (Amerikai, Székely és Magyar) együtt játszása-éneklése volt.

A békés egyetértés jellemezte tanácskozásainkat is. Ügyes-bajos gondjainkat-dolgainkat, közös érdekű témáinkat a Szentlélek irányítása alatt tárgyaltuk meg. Ennek köszönhető az, hogy békességünk és egységünk nem bomlott meg. A tisztségviselők és a különböző bizottságok vezetőinek a jelentése után sorra került a kisebb ügyek intézése, majd a választás. A választást a Jelölőbizottságban lévő testvérek imádságos munkája előzte meg, s így a közgyűlésünknek e nagyon fontos része zökkenésmentesen folyt le a jelenlévők nagy többségének teljes megelégedésére. Vezető posztokon stafétaváltás történt. Szövetségünk megválasztott tisztségviselői: Elnök: Oláh Lajos (Toronto), Alelnök: Kulcsár Sándor (New York), Főtitkár: Háló Barnabás (New York), Pénztáros: Drescher Lajos (Cleveland). A különféle bizottságokban folytatandó munkára a szavazás során még a következő testvérek kaptak megbízást: Kish J. Ernő (Pénzügyi Bizottság elnöke), Szabó István (Misszió Bizottság elnöke), Bákai István, Novák László, Kish Etel, Mikó Ildikó, Fűr Béla, Gáncsos György, Fejér Mária, Fejér István, Torma Erzsébet, Jakab Anna, Dénes Endre és Ifj. Kulcsár Sándor.

Közgyűlésünk zárómozzanata és egyben csúcspontja az úrvacsoravétel volt. Ezáltal újra határozott kifejezést nyert a Krisztusban való egység ténye. Meggyőződésünk, hogy munkánk itt nem ért véget. Az Evangélium fáklyáját tovább kell hordoznunk. Ne feledjük, hogy küldetésben járunk. Megváltónk tanítványainak adott utolsó parancsolatát teljesítenünk kell: AElmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. "Ha ezt teljesítjük magyar népünk és a másajkúak között, akkor az Úr Jézus ígérete teljes mértékben érvényesül a mi életünkben is: Aés ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen." (Mt 28:19-20)

Dénes Endre (New York)

Vissza a lap tetejéhez


"A hangulat, a lelkület hasonló..."

Interjú Borzási Gyula lelkipásztorral, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége Főtitkárával

A 90. Közgyűlés végefelé néhány percre leültünk beszélgetni Borzási testvérrel. Légy szíves szólj egy néhány szót arról, hogyan telt számodra a közgyűlés, milyen tapasztalatokat szereztél az itteni misszióról, hogy hasonlítod össze az otthoni szövetségi alkalmakkal?

Nekem ez az első utam az Egyesült Államokba és Kanadába. Nagyon szép alkalmakon vettem részt, nagyon jól éreztem magam közöttetek. Ez az első konvenció, amin jelen lehettem. Úgy látom, hogy most itt a magyar baptista missziónak jövője van. Nagyon örvendek annak, hogy olyan sok fiatal vesz részt. Szép ifjúság van, gyermekek is és összetartás van. Örvendek annak az egységnek, amit láttam a vezető testvérek körében és a gyülekezeti tagok között. Nagyon szép volt hallani a beszámolókat a szövetség elmúlt évi tevékenységéről, és olyan szép volt ez a választás is. Békés összhangban, szeretetben történt és ez igei, példaadó nekünk Erdélyben is.

Ha összehasonlítom az erdélyi misszióval, a mi szövetségi gyűléseinkkel, annyi a különbség, hogy mi többen vagyunk valamivel egy országos szintű közgyűlésen, vagy választó kongresszuson. Lehet, hogy nincs sok különbség a két közgyűlés között. A hangulat, a lelkület, a tevékenységek hasonlítanak.

Először jársz erre felé. Hogyan jött látre ez az utad?

Ez úgy kezdődött, hogy a mi szövetségünk tagja a Baptista Világszövetségnek (BVSz) és mint a mi szövetségünk főtitkára képviselem a BVSz ülésein gyülekezeteinket. Meghívtak ebben az évben is a Baptista Szövetség Főtanács ülésére, amelyet Vancouverben tartottak július 3-9 között, Kanadában. Azt mondták, hogy ha valahogy el tudok jönni az Egyesült Államokba, akkor ők innen tovább fedezni fogják útiköltségemet Vancouverbe és vissza az Egyesült Államokba. Így fordultam Kulcsár Sándor testvérhez egy ilyen kéréssel és kérdéssel, hogy lehetséges lenne-e, hogy valaki támogasson engem abban, hogy eljöjjek az Egyesült Államokba. Választ és meghívó levelet is kaptam az Észak-Amerikai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége részéről Kulcsár testvértől, amelyben meghívtak a Rámai Tábornyitó Konferenciára és a Konvencióra. Tehát a magyar testvérek innen Amerikából fizették az én utamat Bukaresttől New Yorkig és vissza. Hálás vagyok ezért az Úrnak és a testvéreknek. Nagyon jól éreztem mindenütt magam. Meleg szeretettel fogadtak a testvérek és vendégszeretetet tapasztaltam és éreztem, amit köszönök.

Milyen gyülekezetekben fordultál meg, mióta itt vagy?

Eddig a New York-i, a detroiti, és a chicagói magyar gyülekezetekben szolgáltam és a Rámai Táborban. Ezen kívül eljutottam a Vancouver-i 1. számú Baptista Gyülekezetbe, azután Edmontonba (Alberta állam), ahol néhány angol nyelvű baptista gyülekezetben is szolgálhattam. A mi kapcsolatunk az edmontoniakkal onnan indult el, hogy 1991-ben 11 házaspár utazott Zilahra, Romániába és örökbe vettek 13 árva gyermeket az árvaházakból. Abban az időben baptista testvérek adtak szállást a fiatal házasoknak, családoknak és segítették őket az árva gyerekek örökbefogadása ügyében. Azóta ápoltuk velük a kapcsolatot. Így történt az, hogy meglátogattam őket is és szolgáltam ott 3 baptista gyülekezetben.

Szólj valamit a gyülekezetedről, azután valamennyit az erdélyi magyar baptista misszióról.

A Brassói Gyülekezet lelkipásztora vagyok 1982 óta. Ez az első gyülekezet, ahol szolgálok mint lelkipásztor, együtt feleségemmel és két fiunkkal (Dávid és Péter). Brassóban a baptista misszió ezelőtt 120 évvel indult, magyar és német testvérekkel. A Brassói Gyülekezet 1905-ben vált külön a német testvérektől. Brassó Románia 2. legnagyobb városa, kb. négyszázezer lakossal, kb. 40000 magyar kisebbséggel. Turisztikai nevezetesség, iparközpont, egyetemi város. Mi eléggé kis közösség vagyunk, 115 tagja van most ennek a gyülekezetnek. Volt több is, de sajnos történt egy szakadás 1990. januárjában, amikor 38 tag és 15 gyermek kivált közösségünkből és csatlakoztak a Hit Gyülekezetéhez. Itt szolgálunk, próbáljuk elérni a magyar kisebbséget. Evangélizálunk, ifjúsági és gyermekmunka folyik a gyülekezetben. Azután, hogy megválasztottak főtitkárnak, nem tudtam igazán úgy betölteni lelkipásztori szolgálatomat ahogyan szeretném.

Mikor választottak meg?

1993-ban választottak meg engem az első mandátumra, aztán 1996-ban újraválasztottak titkárnak. Közben a Kolozsvári Teológiai is beindult 1993-ban és ott is tanítanom kell; egyháztörténetet tanítok Kolozsváron. Így történt az, hogy meghívtuk még Brassóba társ pásztornak Mike József testvért és feleségét, akik elvállalták, elfogadták meghívásunkat. Mike József testvér most fejezte be tanulmányait a Nagyváradi Bibliai Intézetben teológiai és zenei szakon és most az ősz folyamán fognak Brassóba költözni, hogy együtt szolgáljunk a gyülekezetben és a körzetben.

Az erdélyi misszióval kapcsolatosan elmondhatom, hogy 220 gyülekezetünk van, amelyekben 36 aktív lelkipásztor munkálkodik, 14 nyugalmazott lelkipásztor is szolgál és jelenleg 14 olyan körzet van, ahol nincs lelkipásztor, ahova várják a lelki munkást. Az elmúlt évi statisztika szerint 9400 tagja van szövetségünknek, a hozzátartozókkal együtt több mint 13500-an tartoznak gyülekezeteinkhez.

Teológiánkon Kolozsváron 16 fiatal testvér készül a lelkipásztori szolgálatra, ezek közül 8-an most fogják kezdeni a negyedik, 8-an a második évet.

A Hargita Táborban nagyon szép munka indult el már 1991-ben, amikor elkezdődött a tábor építése és a táborozás. Azóta minden évben, minden nyáron több mint 1500 gyermek és ifjú vesz részt a táborozásban és csodálatosan megtapasztaltuk az Úr gondviselését a tábor fejlesztésében, építésében. Nagyon szép hely lett és hisszük, hogy még tovább fog épülni a Hargita Tábor.

A Kolozsvári Magyar Baptista Teológiai Fakultás ezelőtt 4 évvel indult. A kolozsvári imaháznál kaptunk helyet, ott vannak az osztályok, hálószobák, könyvtár és az imaház alagsorában a konyha és étterem. Ez nem a végleges helye Teológiánknak. Imádkozunk és keressük erre is a megoldást. Teológiánk a Bukaresti Baptista Teológiai Szeminárium magyar fakultása. Jelenleg még nem acreditált intézet a Kolozsvári Teológiai Szeminárium, de folyamatban van ez is.

Hány tanárotok van?

A tanárok nagy része azokból a lelkipásztorokból áll, akiket a szövetség vezetősége ezzel megbízott és vállalták a tanítást. Ezek a lelkipásztorok: Veress Ernő, Borzási István, Kovács József, Gergely István, Tőtös János, Borzási Gyula és még tanított 3 tanártestvér Amerikából. A felsorolt lelkipásztorokon kívül van angol, román és magyar nyelv és irodalom tanárunk, valamint zenetanárunk.

Vannak-e jelenleg is olyanok, akik másutt tanulnak teológiát?

Most fejezte be a tanulmányait Budapesten Major Zoltán testvér. Dimény Ervin és felesége Louisvilleben, Georgiov Adrián és felesége Ruth pedig Texasban tanulnak.

Örültünk, hogy megismerhettünk és örülünk annak, hogy te is megláthattad gyülekezeteink egy részét. Hova jutsz még el a következő napokban?

Innen Clevelandba visznek a testvérek, ott leszek néhány napot és a Bethánia gyülekezetben fogok szolgálni, majd onnan visszatérek New Yorkba és az ottani gyülekezetben fogok szolgálni, onnan pedig haza utazom.

Hálás vagyok ezért a szép útért, ami megadatott nekem, hogy eljöhessek és meglátogathassam az itteni magyar baptista gyülekezetek nagyrészét. Köszönöm a testvérek szeretetét és mindazt, amiben részem volt a testvérek jóvoltából.

Mi is szeretettel gondolunk erdélyi testvéreinkre és az Úr áldását kívánjuk szolgálatukra, missziójukra. Légy szíves vidd haza üdvözletünket.

Végül hadd mondjam el most is, hogy az erdélyi Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége megkért, hogy tolmácsoljam a testvérek köszöntését, üdvözletét. Hozom köszöntésüket, és egyben megköszönjük nektek, hogy támogattátok és támogatjátok az erdélyi magyar baptista missziót. Köszönjük mindazt, amit küldtetek a tábor részére, a teológia részére és más területen, más célra küldött adományaitokat is hálás szívvel köszönjük.

Az olvasók nevében is köszönöm a beszélgetést. Az Úr áldása kísérjen további utaidon! ___Herjeczki Géza

Vissza a lap tetejéhez


Szentháromság az Ószövetségben is

Az Evangéliumi Hírnök júniusi vezércikkének egyik mondatához szeretnék egy megjegyzést fűzni.

A cikk szerzője írja, hogy "... Az Ószövetségben egyetlen Istenről szól, az Újszövetségben a maga teljességében elénk lép a Szentháromság Isten." Azért gondoltam, hogy helyesbítek a fenti mondaton, mert a Jézusban nem hívő zsidók azt próbálják elfogadtatni híveikkel, hogy a Szentháromság egy újszövetségi fogalom; a Jehova Tanúi és az Unitáriusok pedig továbbmenve azt állítják, hogy a Szentháromság fogalma csak a Niceai Zsinat "kitalálmánya", így elképzelhető, hogy előbb-utóbb újra találkozunk e kérdéssel és fontosnak tartom, hogy ebben is hűek maradjunk a Biblia tanításához.

Azt, hogy Isten hármassága a teremtéstől kezdve átvonul az egész Szentíráson, nem kell különösen bizonyítani, hiszen mindannyian tudjuk, hisszük és elfogadjuk. (Több helyen találunk isteni kettősséget az Ószövetségben, mint például az 1Móz 19:24, Zsolt 45:7-8, Hós 1:6-7, Zak 2:8-9 versekben). Csupán két ószövetségi igeszakaszt szeretnék az olvasók figyelmébe ajánlani, melyekben mindhárom Isteni személy egymástól megkülönböztetve, egymás mellett szerepel. Az első az Ésaiás 48:12-16-ig terjedő szakasz. "12 Hallgass rám Jákób és Izráel, én elhívottam, én vagyok az első és én az utolsó. 13 Hiszen kezem veté e föld alapját, és jobbom terjeszté ki az egeket, ha én szólítom őket, mind itt állnak. 14 Gyűljetek egybe mind, és halljátok meg: ki jelenté meg közülök ezeket? az, kit az Úr szeret, elvégzi akaratját Bábelen, és karja lészen a Káldeusokon. 15 Én, én szóltam, és őt el is hívtam, elhoztam őt, és szerencsés lesz útja. 16 Közelgjetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam eleitől fogva titkon! mióta ez történik, ott vagyok! És most az Úr Isten engem küldött, és az ő lelkét." Érdemes megfigyelni, hogy a beszélő, aki Aaz első és az utolsó-ként nevezi meg magát, magának tulajdonítja a világmindenség teremtését és fenntartását. Az Újszövetség fényében tudjuk, hogy minden az Úr Jézus által és Őreá nézve teremtetett (Jn 1:3, Kol 1:16, Zsid 1:2). Továbbá azt is láthatjuk, hogy az ismételt "én" használata öntudatra és személyiségre utal, és ez a kezdet nélküli alkotó isteni személy megkülönbözteti magát az Úr Istentől és az Ő Lelkétől. Íme a Szentháromság az Ószövetségben!

A másik igeszakasz amivel érdemes foglalkozni, az Ésaiás 63:7-14. Itt három isteni személy kap elismerést az egyiptomi kivonulásért: az Úr, az Ő orcájának angyala és az Úr Lelke. Az Ószövetségben többnyire Isten kap dicséretet a kivonulásért, az Újszövetségben pedig Pál apostol Krisztusnak tulajdonítja a kivonulást (1Kor 10:1-4). Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy Isten egylényegűsége és hármassága között nincs ellentmondás. Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene ugyanaz, mint az Újszövetség Istene. Ő változatlan és változhatatlan!

Vitathatatlan, hogy a Szentháromság tana az Újszövetségben sokkal világosabb, mint az Ószövetségben, de Isten már az Ószövetségi időkben is kijelentette hármasságát az Őbenne hívőknek. ___Ifj. Kui Barnabás (New York)

Vissza a lap tetejéhez


TOLLAS TIBOR

1920 - 1997

"Szememmel lássad az utat...!"

Csak annyit mondott magáról, hogy ő Tollas Tibor, most érkezett Münchenből, a barátaitól hallja, hogy közös ismerősünk kórházban van, és szeretné meglátogatni másnap, ha felvenném. Nem felejtem, ahogy a súlyos beteg fölé hajolt, és mint anya a kicsinyét, becézgetve, szerető szavakkal símogatta, sajnálgatta: "Édes Pityukám, ugye nem fáj nagyon? Kedves barátom, meglátod, megsegít az Isten, és hazamehetsz hamar..."

Hogyan is ismerhettem volna? Bár a modern magyar költészet kiemelkedő alakja volt, a Rákosi-évek brutalitásának ezt a tanuját, aki a legnívósabb nyugati magyar lap, a Nemzetőr kiadójaként maga köré gyűjtve az emigráció íróit, költőit, politikusait éles tollal, tántoríthatatlan meggyőződéssel harcolt a diktatúra ellen, indexen tartották, amíg csak lehetett.

A borsodi Nagybarcáról származott, anyai ágon a Gelejiek, a református zsoltárfordítók hit-örökségével. A Kohlmann család férfitagjainak nyomába lépve (dédnagyapja Kohlmann József tábori honvéd-ezredesként harcolt a magyar szabadságért 1848-ban) ő is katonai pályát választott. 1947-ben koholt vádakkal latartóztatták és 10 éves fegyházi büntetésre ítélték. A "gyűjtő," majd a váci börtön cellái lettek a magyar "szamizdat-irodalom" szülőszobája, ahol Tollas Tibor és költőtársai versei a "Füveskert" kézzel írott gyűteményeiben kézről-kézre járva tartották ébren a reményt a rabtársakban. Amikor a forradalom után, Bécsben végre nyomtatásban is megjelentette ezeket a verseket és megalapította Nemzetőrt, a szovjet titkosrendőrség még oda is utána ment - Münchenben telepedett végülis le.

"Ha arra jársz, hol én születtem,/ szememmel lássad az utat" (Ha arra jársz), és aki tanácsát megfogadva néz vissza a magyarság közeli múltjára, jó vezetőt fogadott. Egyéni sorsok, de népünk legújabb történelmének nálánál summásabb megvilágítását kinél találnánk, mint a váci bőrtön lakójánál, aki napon sütkérező őrét figyelve írja:

"Önárnyékából fényre lép az ember,/ Szólna is már és lehullna a fal./ Nézd, juhászbottá szelidül a fegyver./ Faluról indult mosolygó magyar./ De csizma döng, egy durva hang kiáltoz./ S ő árnyékába gyorsan visszalép./ A merev egyenruhában úgy áll ott,/ Mint faköpenyben, mely szorít, de véd./ Parancs zsinorján mozgó bábok, gépek,/ Ki itt a bűnös, milyen a hatalom? (Az őr).

Megértő, de meg nem alkuvó áldozata volt a magyarság testvérharcának, és ilyen ritkán születik. A versei rólunk és hozzánk szólnak: értjük őket. "Sose vágytam így szeretetre, / Sose voltam ily elhagyott./ Zörgetek Uram, jaj, eressz be,/ A régi énem már halott. /Nem kérek fényes karácsonyfát,/ Egy gyertyaláng elég nekem,/ Ha kigyúl majd a te csillagod,/ Börtön felett a Betlehem" (Fekete karácsony).

Hite Istenben és az igazság győzelmében, sorsának türelmes, de mindig reménykedő vállalása, és a szűkre hagyott keretek között is felbuzgó küldetéstudat művészien egyszerű megjelenítése költészetének a titka. Erdélyi rabtársával Csiha Kálmánnal, ők ketten új műfajt alkottak. A politika rabjaiként evangéliumi töltetű verset írtak, példát adva ezzel megalázott népünknek, míg sokan mások könnyebb sors alatt is gyűlöletet szítottak.

Rendszeresen újralátogatta a nagyobb nyugati városok magyarságát. Köteteiben lapozgatva érződik, milyen sokat jelentett neki magának is a honfitársaival való találkozás. Gyülekezetünkbe is szívesen visszajárt, itt hallottuk tőle, de a Nemzetőr olvasói elől sem titkolta, amikor súlyos betegségéből felgyógyította az Úr, hitte, hogy a testvérek érte mondott imádságaira volt ez válasz.

Haláláról hallva, majd, mikor ideért a hír, hogy kérése szerint szülőfalujában helyezik testét örök nyugovóra, érdeklődtem: hogyan búcsúzik tőle az ország és a nép, amiért annyit szenvedett és fáradozott? Mintha még mindig index alatt lenne...! Már megint igaza volt:

"Szavaink, őszi levelek, még kigyúlnak, / de első szélre mind leperegnek. / Csupasz fák leszünk, csak meztelen magunkat / tárjuk ki a végső szeretetnek" (Esti ima). ___Novák József

Vissza a lap tetejéhez


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evangéliumi Hírnököt! Küldje el címét a szerkesztőségbe: evhirnok7@msn.com hogy előfizetési űrlapot küldhessünk.


Tisztíts meg engem!

"Tisztíts meg engem izsóppal és tiszta leszek! Moss meg engemet és fehérebb leszek a hónál" (Zsolt 51:9). Egy ismerősöm megkérte a lányát, hogy segítsen neki a mosásnál, tegye a piszkos ruhát a mosógépbe. A leány ezt megtette. Egy órával később, amikor a ruhákat kivette a gépből, nagy meglepetésére, semmi sem lett tiszta. Megnézte a kapcsolót és úgy látszott, hogy minden rendben van. Tett még egy kevés szappant a gépbe, bekapcsolta és végezte egyéb dolgait. De később, amikor a ruhákat ki akarta szedni, azok még mindég piszkosak voltak. Szerelőt hívtak, aki megállapította, hogy a ruhafoszlányok megakadályozták a rendes mozgást és így a gép nem működhetett rendesen: nem végezhetett jó munkát.

Igen gyakran éppen így be van dugulva a mi lelki életünk is kis, jelentéktelennek látszó dolgok megakadályoznak a hasznos munkában. "Sok kicsi sokra megy," mondja a közmondás és ha apró bűnök összegyűlnek, közénk és az Úr közzé ékelődnek, imaéletünket erőtelenné teszik. A bűn: bűn, akármilyen szép nevet is adunk neki... Lehetséges, hogy mint az említett mosógép, végzünk valamilyen SZOKÁSOS vallási körforgást: templomba és vasárnapi iskolába járunk, még BIBLIÁT is olvasunk és próbálunk úgy élni, ahogy azt előírják nekünk, vagy ahogy azt megszoktuk, mintegy gombnyomásra, automatikusan. De vajon szívünk mélyén nincs e elakadás? Tud-e a Szentlélek tisztító munkát végezni bennünk?

Jézus mondja "Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből" (János 7:38). Felkiáltunk-e mi is, "Tisztíts meg engem izsóppal..." Az Ókori népnek az izsóp volt a mosóeszköze, de bennünket az Úr Jézusnak vére tisztít meg fehérre, mint a hó. Még a vallásos életünk is megakadályozhat bennünket abban, hogy megtisztuljunk, ha a szokások rabjaivá válunk. A Biblia ezt mondja: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól" (1Jn 1:9).

A keresztyénség több, mint csak szokások megtartása. A Biblia nem azt mondja, hogy vizsgáljuk meg a szomszédunkat, hanem "Vizsgálj meg engem óh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem és ismerd meg gondolataimat!" (Zsolt 139:23-24). Nem csak azt kérjük, hogy "vizsgáld" meg szívemet, de azt is kívánjuk, hogy TISZTÍTSD meg, ne a szomszédomat, de ENGEM. Ahogy az 51. Zsoltárt kezdtük, úgy is fejezzük be: "Tisztíts meg engem" és Ő meg teszi, hiszen tele van ígérettel az egész Biblia. Tudjuk, hogy "Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják" (Zsolt 25:10). ____Terézia Faulkner

Faulkner testvérnő magyarországi körútra indult augusztus 19-én. Igen zsúfolt missziós programjához jó egészséget és az Úr áldását kívánjuk. (szerk)

Vissza a lap tetejéhez


Koszó Dézsi Piroska

1912-1997

Jakab Bálint testvérék különlegesen szép heteket kaptak a nyáron, amikor Jakab testvérnő (Magdaléna) édesanyja, a Braziliában lakó Koszó Dézsi Piroska meglátogatta őket. Piroska néni 85 éves kora ellenére nagy örömmel készült az útra és alig várta, hogy a családja Amerikában élő tagjaival találkozhasson, akik közül többet még egyáltalán nem is látott. Jakabék már 33 éve Detroit környékén laknak, de Piroska néni még nem jött el hozzájuk; most azonban annyira vágyott a lányához, hogy nem lehetett lebeszélni sem.

A találkozás az egész családnak, de a detroiti gyülekezet számára is örömet okozott. Testvérnőnk átadta gyülekezete, Carapicuiba-i Első Baptista Gyülekezet és lelkipásztora Oláh József tv. üdvözletét.

Piroska néni nagyon boldog volt a rokonok között - a mellékelt fényképen 5 generáció látható ("És meglássad fiaidnak fiait..." Zsolt 128:6).

Ide a fényképet. Képszöveg: Piroska néni, Magdaléna, Cecilia, Sandra és Courtney

Jakab testvérék magukkal vitték a Rámai Tábornyitó Konferenciára is. Örült a testvéri találkozónak, a sok szép régi éneknek, amelyeket még 12 éves korában, otthon tanult meg.

A két hónapra tervezett látogatás felénél azonban rosszul lett és egy váratlanul érkező szívroham után, július 17-én a kórházban, orvos keze alatt meghalt.

A család számára az örömteljes heteket igen nehéz napok váltották föl. Ő az Úrhoz költözött, testét pedig Braziliába vitték, Sao Paulo-ban helyezték nyugalomba. Temetésére lányáék is elutaztak. A gyászistentiszteletre nagy részvét mellett, július 23-án került sor. Az igei szolgálatokat gyülekezete lelkipásztora Oláh József és Nagy Ferenc diakónus, valamint Dézsi Imre lelkipásztor testvérek végezték.

Koszó Dézsi Piroska Magyarországon, (Poklostelek, Bihar megye) született, 1912-ben. Szülei 1924-ben kivándoroltak Braziliába, vitték magukkal a 12 éves Piroskát és két testvérét. Árpádfalván telepedtek le, s ott a magyar baptista gyülekezetben lettek tagok. Piroska 1931-ben férjhez ment Koszó Sándorhoz. Beköltöztek Sao Paulo-ba, ahol az Első Magyar Baptista Gyülekezetnek voltak sokáig a tagjai. Később, mivel elköltöztek, a Carapicuiba-i Baptista Gyülekezethez csatlakoztak. Három gyermeke született. Gyászolják gyermekei, 8 unokája, 11 dédunokája és 3 ükunokája.

Emlékét szívünkben megőrizzük. H.G.

Vissza a lap tetejéhez


Balk Margit:

A NAGYOBB SZERETET (Ján 15:13)

"Nincs senkiben nagyobb Szeretet annál, mintha valaki életét adja az Ő barátaiért!" Ezt az Úr Jézus mondja. Ahogy ezt a verset elolvastam, a halálra gondoltam. Meghalni valakiért, vagy helyette, mint ahogy ezt az Úr Jézus tette érettünk. "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy minden valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!" (Ján 3:16)

Ő meghalt érettünk, hogy mi éljünk érette! Tehát amíg élek, adjam oda életemet, lelkemet - másokért. Ne halálommal mutassam ki szeretetemet, hanem életemmel. Mit jelent ez? Hogyan kell csinálni?

1. Van, amikor időt kell szánni az imádkozásra, valakiért, akit foglyul ejtett a sátán. Amikor öcsémért imádkoztam, az Ige így bíztatott: "Elvétetik a préda az erőstől és megszabadul a kegyetlen zsákmánya!" (Ézs 49:25-26). Egy évig kellett érette imádkoznom és Isten beteljesítette ígéretét, megszabadult. Az Úr megbocsátotta bűneit és hirtelen halállal - mint érett gabonát -, learatta és betakarította csűrébe (Márk 4:26-29).

2. Máskor azt jelenti: szerető megértéssel könnyítsünk mások lelki terhén. Türelemmel hallgassuk végig panaszaikat. Hordozzuk terheiket, vagy vegyük is le. Együtt átadni az Úrnak, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőíttessék az Úr (Róma15:6).

3. Legtöbbször azt jelenti, hogy tartozunk mi, az erősek az erőtelenek gyengeségeit hordozni; nehogy a magunk tetszését keressük. Közűlünk mindenki embertársa kedvét keresse, arra nézve, ami jó az épülésére. Krisztus sem önmagának kedveskedett, magára vette bűneink büntetését.

Mondjak le kedvteléseimről Isten tetszésére, önző testi kívánságaimról azokért, akiket szeretek; odaszeressem őket az Úrhoz. Ez mind együttvéve egy "kis" halál. Engedjük, hogy vezessen az Úr szeretete ilyen halálba!

Ha a Szeretet arra indít: Szeresd anyósodat, kiállhatatlan szomszédodat, ellenségedet, tedd meg! Egy kis ajándékkal nyiss rájuk ajtót. "Karoljátok fel egymást, vegyétek egymást szívetekre, amint Krisztus is felkarolt minket az Ő dicsőségébe!"

Ha arra kér a Szeretet, hogy segíts valakin, mert szükségben van, tedd meg! Ne sajnáld a pénzed, erődet, sem tehetségedet vagy hitedet, oszd szét önmagadat. Ez aztán a tékozló szeretet, mely nem ismer határt. Mint Mária-Magdolna, aki drágakenet szelencéjét szorongatva oson be Simon farizeus házába; megállt Jézus hátánál és fejére öntötte féltett kincsét. Illatával betelt a szoba, de az egész világra is átterjedt. "Jót tett velem", dicsérte meg Jézus.

A "Tékozló Szeretet" szívével együtt odaad mindent Uráért. Jézus Aszegénnyé lett érettünk, hogy mi szegénysége által meggazdagodjunk!"

A Tékozló Szeretet nem azt nézi mibe kerül, sem nem azt, mennyi marad neki? Jókedvvel tékozol, pazarol, mert szeret.

De megszólal a "Számító Szeretet" is: "el lehetett volna adni drága pénzen. Mire való ez a tékozlás?" A Számitó Szeretet mindig számol és legtöbször a saját érdeke az első.

Péld 23:6-7-ben olvasom: "Ne egyél az írígyszeműnek étkéből és ne kívánd az Ő csemegéit, mert mint aki számolgatja a falatot magában, olyan ő; egyél, igyál azt mondja teneked, de azért nem jó akarattal van tehozzád!"

Azt gondoltam, miután ezt elolvastam:" talán ilyen ember nincs is!" Ezzel lezártam az ügyet.

Egy napon édesanyámmal elhatároztuk, hogy hétfőn sütünk-főzünk és beteszünk mindent a hütőbe. Egész hétre elég lesz kettőnknek. Mikor délben kész lettünk 4 vendég érkezett. Mosolyogva megterítettem az asztalt számukra és amíg ebédeltek, azon kaptam rajta magam, hogy figyelgetem és számolgatom, ki mennyit eszik, mennyi jut a hűtőbe? Megtaláltam magamban azt az embert! Megszégyeltem magam. Bocsánatot kértem az Úrtól!

Drága Atyám! Hálás a szívem, hogy Jézus Krisztusban, Szent Fiadban, önként nekünk adtad magad. Én is Neked adom magam drága Tékozló Szeretet. Veled erős vígasztalásom van. Elég erős leszek felsegíteni a gyengéket. Vigasztalni a szomorút, felébreszteni az alvót, hitre juttatni a hitetlent. Legyek mindig kéznél, mikor használni akarsz. Ismerjék meg általam sokan a Benned bővölködő élet örömét és a Nagyobb, Legnagyobb Szeretetet! Ámen.

Legyen ez a szíved forró, legforróbb vágya neked is!

Vissza a lap tetejéhez


Az Újszövetség legrégibb részlete

A Német Bibliaszövetség negyedévi lapja meglepő hírt közölt a Szentírás kortörténeti kutatásáról. A 7. qumráni barlangban egy apró töredéket találtak 1972-ben, ami kétségtelenül az Újszövetség legrégebbi részlete. A Qumrán közösség az első hat barlangban héber és szír kéziratokat, míg ebben a hetedikben görög betűs iratokat helyezett el. A fenyegető római hadsereg elől rejtekhelyeiket Kr. u. 68-ban zárták le. A 7Q5 jelű görög töredék egy kis részlet Márk evangéliumából. 1972-ben találta meg a dokumentumot O. Callaghans jezsuita kutató és kormeghatározását Carsten Peter Theide irodalomtörténész vállalta. Munkája eredményét először 1986-ban adta ki, majd ezt 1994-ben kiegészítette egy újabb publikáció keretében. Bár ez a töredék kicsi, és a rajta látható írás nehezen olvasható, kétségtelenül azonos Márk evangéliuma 6. rész 52-53. verseivel: "Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük kemény volt. Ezek után a túlsó partra átkelve, Genezáretbe érkeztek és kikötöttek." Ahhoz, hogy Kr.u. 68-ig ez a rövid részlet a qumráni barlangba kerülhessen, évekkel előbb el kellett készülnie Márk evangéliuma teljes egészének. Az újszövetségi iratról ilyen régi részlet eddig nem állt rendelkezésünkre. ___(Új Lant)


MEGHÍVÓ
 
IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
1997. október 11-12, TORONTO
 
Szeretettel meghívjuk az őszi Ifjúsági Találkozóra, melyet ezúttal Torontóban tartunk, október 11-12-én.
A pénteken este érkezőket az imaháznál várjuk. 157 Falkirk Street, North York; telefon: (416)783-2941.
Regisztrálás szombat reggel 9-től.
Téma: Te milyen nyelven beszélsz? (A nyelv bűnei, igazmondás, hazugság, kétértelműség.)
Szombaton egész napos ifjúsági program, este szolgálatok, melyben minden gyülekezet ifjúsága szolgálatára számítunk.
 
LELKIPÁSZTOR BEIKTATÓ ÜNNEPÉLY
Október 12-én, vasárnap
 
Szolgálatok délelőtt a mi szövetségünk, délután elsősorban a kanadai szövetség (BCOQ) részéről.
Az elszállásolás és a közös étkezés miatt előzetes jelentkezést kérünk (mind a két napra vonatkozólag), közvetlenül, vagy a lelkipásztorok útján.
 
Dan László torontói lelkipásztor címe:
43 Yorkshire Rd.
Scarborough, Ont. M1K 3B7 Canada
Telefonszám: (416)752-1687.

Vissza a lap tetejéhez


Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk, sőt: kérjük!

[HOME_PAGE] | Technical Problems? |

Küldjön a szerkesztőnek E-mail-t!

Hogyan? Kattintson az előző sorra, s azután írja le véleményét. (Vagy írja meg először gondolatait a megszokott formában, s azután küldje el levelét E-mailen. Köszönjük.)

Evangéliumi Hírnok Internet ©1997