Evang�liumi H�rn�k - Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g havilapja

1997. SZEPTEMBER

AZ EVANG�LIUMI H�RN�K / A K�RT 1997. SZEPTEMBERI SZ�M�B�L

A SZERKESZT� ROVATA

K�sz�nj�k, hogy megkereste lapunkat az Interneten!

Az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g idei k�zgy�l�se adott megb�z�st az Evang�liumi H�rn�k szerkeszt�j�nek arra, hogy lapunknak egy Internet-v�ltozat�t is l�trehozza. Az ehhez sz�ks�ges felt�telek el�teremt�se ut�n a WEB SITE kialak�t�sa, tervez�se, grafikai programoz�sa, az els� sz�m el��ll�t�sa k�vetkezett. Ezt a munk�t Herjeczki D�vid v�gezte �s v�gzi most is, hiszen m�g mindig a kialak�t�s st�dium�ban vagyunk. Az eddigi visszajelz�sek alapj�n is meg�llap�thatom, hogy munk�ja kiv�l� �s �zl�ses. K�sz�nj�k seg�ts�g�t. A szerkeszt� ezut�n is gyakran r� lesz utalva k�zrem�k�d�s�re.

Mozaikok az Evang�liumi H�rn�k t�rt�net�b�l

Az Evang�liumi H�rn�k legels� sz�ma 1908. j�nius 15-�n jelent meg EVANG�LIUM HIRN�KE c�men.

El�zm�nyek

Kilencven �ves esem�nyekr�l nem olyan k�nny� �rni. Ma m�r nincsenek k�z�tt�nk olyanok, akik szem�lyes eml�keik alapj�n sz�lhatn�nak lapunk kezdeti �veir�l. A biztokunkban l�v� feljegyz�sek pedig igen hi�nyosak. Lehet, hogy l�tezik besz�mol� az Evang�liumi H�rn�k keletkez�s�r�l, els� �veir�l, de arr�l pillanatnyilag nem tud a szerkeszt�. Sz�vesen venn�, ha �rtes�ten�k az esetleges ilyen jelleg� forr�smunk�kr�l.

Az amerikai magyar baptista misszi� m�r a m�lt sz�zad v�g�n megindult. Az els� gy�lekezet Cleveland, Ohioban alakult 1899-ben. Az Amerikai Magyar Baptist�k 1908-ban Homestead-ban megalak�tott�k sz�vets�g�ket - 13 gy�lekezettel. Ugyanez �v j�nius 15-�n pedig m�r meg is jelent az Evang�liumi H�rn�k els� sz�ma.

Egys�g �tja, vagy Evang�lium Hirn�ke?

Az els� sz�mb�l a k�vetkez�ket tudhatjuk meg a lappal kapcsolatban:

A lap az els� konferencia gy�m�lcse volt.

(Hogy mikor volt ez az els� sz�vets�gi konferencia? Valamikor �prilisban. A Homesteadi Magyar Baptista Imah�z megnyit�s�ra 1908. �prilis 12-�n ker�lt sor, t�bbsz�z r�sztvev�vel. Hogy ezzel egyid�ben tartott�k-e a k�zgy�l�st, vagy m�gegyszer �sszej�ttek �prilisban, nem der�l ki. De val�szin�nek t�nik, hogy a megnyit�t �sszek�t�tt�k a k�zgy�l�ssel.)

A Konferencia eln�ke �s egyben az Irodalmi Bizotts�g eln�ke Balogh Ferenc homesteadi lelkip�sztor volt.

A lap szerkeszt�je ULBRICH S�MUEL, Chicagoi lelkip�sztor.

Az els� sz�m 8. oldal�n a szerkeszt� "t�bbeknek" int�zett �zenet�b�l �gy t�nik, hogy a k�zgy�l�s a sz�vets�g lapj�nak az EGYS�G �TJA nevet adta. A k�zgy�l�s ut�n azonban az Irodalmi Bizotts�g m�gis �gy d�nt�tt, hogy az "�kes �s j� hangz�s v�gett" ink�bb EVANG�LIUM HIRN�KE n�vre v�ltoztatja, s a lap els� sz�ma - a k�zgy�l�sen meghat�rozott n�v helyett - ezen a n�ven jelent meg.

Lapunk kilencven �ve folyamatosan megjelenik

Az Evang�liumi H�rn�k az Amerikai Magyar Baptist�k hivatalos lapja 1908. �ta folyamatosam megjelenik. Ez azt jelenti, hogy vil�gviszonylatban ez a "folyamatosan leghosszabb ideig megjelen�" magyar nyelv� egyh�zi lap.

Eleinte havonta jelent meg a lap, de volt id�, amikor k�thetente. Szerkeszt�i k�z�l a legismertebb Dr. Udvarnoki B�la, aki ezt a munk�t k�t �vtizedig v�gezte - 1989-ig. Amikor id�s kora miatt ezt a munk�t befejezte, a k�z�ss�g Nov�k J�zsef alhambrai lelkip�sztort b�zta meg a szerkeszt�i feladattal. A jelenlegi szerkeszt� Dr. Herjeczki A. G�za, detroiti lelkip�sztor. Szerkeszt�i munk�j�t az "A K�rt" utols� sz�maival kezdte, majd a k�t magyar baptista lap egyes�l�se ut�n (1991. m�rcius 1) el�sz�r Nov�k J�zseffel k�z�sen, majd 1992. j�lius�t�l egyed�l v�gzi ezt a feladatot.

Lapunk jelenleg 800 p�ld�nyban jelenik meg.

El�fizet�ink sz�ma enn�l j�val kevesebb. Magyarorsz�gra, Erd�lybe �s az ut�d�llamokba is elk�ldj�k a lapot, de D�l-Amerika, Eur�pa �s Ausztr�lia magyar baptista testv�ris�g�nek is jut bel�le.

A lap fenntart�s�r�l

A lap fenntart�s�t az el�fizet�sen t�l (ami egy ilyen kisp�ld�nysz�m� lap eset�ben soha sem k�pes fedezni a kiad�sokat) az olvas�k, valamint a sz�vets�g anyagi t�mogat�sa biztos�tja. 1994-ben l�trehoztuk az Evang�liumi H�rn�k Bar�ti K�r�t, melybe ez�ton is szeretettel megh�vjuk a kedves olvas�t. (A Bar�ti K�rr�l ismeret�st olvashatunk, ha r�kattintunk az ujs�g fejl�c�re.) Herjeczki_G�za

K�ldj�n a szerkeszt�nek E-mail-t!

Vissza a lap tetej�hez


KRISZTUS GY�LEKEZETE

- tall�z�s a 90. konvenci� eml�keib�l -

"Ti pedig a Krisztus teste vagytok �s tagjai r�sz szerint." (1Kor 12:27)

Szebb k�rnyezetet el sem k�pzelhett�nk az �SZAK AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZ�VETS�G 90-ik k�zgy�l�s�re (1997. j�lius 18-20), mint a New York, Rifton-i kereszty�n t�bor. A mindennapok zaj�t�l t�vol a hegyek, a magaslati leveg�, az erd�, a foly� v�lgye, a kis t�bori t� sz�ps�ge megnyugtat� �s felemel� hat�st gyakorolt valamennyi�nkre. A term�szet csod�s temploma igaz �nnep�lyess�get k�lcs�nz�tt �sszej�veteleinknek �s Isten ir�nti h�l�ra k�sztetett.

Vend�gl�t�ink, a CITY VISION CONFERENCE CENTER munkat�rsai mindent megtettek annak �rdek�ben, hogy k�nyelmet, gondtalans�got �s kellemes id�t�lt�st biztos�tsanak sz�munkra. A t�bori �let valamennyi vet�let�t siker�lt oly m�don javunkra ford�tani, hogy azok a testv�ris�g ig�nyeinek megfeleltek. Igaz, ehhez hozz�j�rult a jelenl�v�k t�relme, eln�z�se �s meg�rt�se is. Fiataljaink k�l�n�sen �lvezhett�k �s haszn�lhatt�k a t�bor k�n�lta lehet�s�geket - �sz�s, kajakoz�s, fociz�s �s egy�b sporttev�kenys�gek.

A 90. k�zgy�l�s r�sztvev�i. Ha az �js�got megrendeli, abban 15 inches nagys�gban l�thatja ugyanezt �s m�g m�s k�pet is (fekete-feh�r v�ltozatban).

K�z�ss�gi alkalmainkon tapasztaltuk a Szentl�lek jelenl�t�t, erej�t �s aj�nd�kait. Teljes meggy�z�d�ssel vallottuk, hogy mint Krisztus teste �s r�sz szerinti tagjai, egy�v� tartozunk. Alig n�h�ny gy�lekezetb�l �ll� magyar k�z�ss�g�nk az Egyetemes Egyh�z akt�v r�sze. Mint Isten �ltal kiv�lasztott, elh�vott �s megigaz�tott egy�nek, egyakarattal munk�lkodunk misszi�ter�let�nk�n �gy, mint akik c�ltudatosan haladnak a megszentel�d�s �tj�n az �r�k haza fel�.

Igei t�masorozatunk ezt az egys�get, Krisztushoz tartoz�st, Krisztust�l f�gg�st �s Hozz� val� h�s�get volt hivatott l�p�sr�l l�p�sre bemutatni. J�zus Krisztus a mi p�sztorunk (23. Zsolt�r), mi pedig az � legel�j�nek n�pe (Zsolt 95:1-8), ny�ja (Jn 10:1-16), sz�l�skertje (Jn 15:1-8), az � teste (1Kor 12:12-31), az � temploma (Ef 2:20-22) �s menyasszonya (Jel 19:5-9) vagyunk, �s itt a f�ld�n k�ldet�sben j�runk (Fil 1:3-11). Minden egyes szolg�lat sok �ld�st �s �let�j�t� szellemi er�t hordozott. Alkalomr�l alkalomra figyelhett�k a szebbn�l szebb gondolatokat, buzd�t�sokat, bizonys�gtev�seket, �lettapasztalatok tanuls�gait. Isten �zenet�t a jelenl�v� lelkip�sztor testv�rek k�z�lt�k, n�v szerint: Borz�si Gyula (Erd�ly), M�sz�ros K�lm�n (Sz�kesfeh�rv�r), Rev. George Rowe (Bridgeport), Dr. Haraszti S�ndor (Atlanta), Ol�h Lajos (Toronto), Dr. Herjeczki G�za (Detroit), Zeffer B�la (Cleveland) �s Kulcs�r S�ndor (New York). Igei szolg�latot v�geztek m�g: T�th Gy�rgy (New York), M�nus D�niel (Magyarorsz�g), M�sz�ros Gy�ngyv�r (Sz�kesfeh�rv�r), F�redi Kamilla (Cleveland), Kiss S�ndor (Clevedland). K�l�nleges esem�nynek sz�m�tott a CITY VISION CONFERENCE CENTER k�t munkat�rs�nak, Joe-nak �s Eddie-nek �l� bizonys�gt�tele. Saj�tos �lettapasztalatukat takargat�s n�lk�l, �szint�n t�rt�k fel el�tt�nk. Ifjainkat megt�r�sre, h�v� �letre buzd�tott�k �s h�l�ra az�rt, hogy h�v� sz�l�k, rokonok �s gy�lekezet veszi �ket szeretettel k�r�l.

Az elm�lt 4 (ill. 6) �v eln�ks�ge, jobbr�l: Kulcs�r S�ndor eln�k, Ol�h Lajos aleln�k, Szab� Istv�n f�titk�r

Igaz az a meg�llap�t�s, hogy a baptist�k szeretnek �nekelni. Ezt bizony�totta az �sszevont �nekkar, zenekar �s f�rfikar szolg�lata. Bokor Barnab�s testv�r (Nagyv�rad) vezet�s�vel buzd�t�, hangulatkelt�, Istent dics��t� jelleget adott mindez istentiszteleteinknek. Itt kell megeml�ten�nk a New York-i R�zf�v�s �t�s magas n�v�j� szolg�lat�t, melynek cs�cspontja a h�rom himnusz (Amerikai, Sz�kely �s Magyar) egy�tt j�tsz�sa-�nekl�se volt.

A b�k�s egyet�rt�s jellemezte tan�cskoz�sainkat is. �gyes-bajos gondjainkat-dolgainkat, k�z�s �rdek� t�m�inkat a Szentl�lek ir�ny�t�sa alatt t�rgyaltuk meg. Ennek k�sz�nhet� az, hogy b�kess�g�nk �s egys�g�nk nem bomlott meg. A tiszts�gvisel�k �s a k�l�nb�z� bizotts�gok vezet�inek a jelent�se ut�n sorra ker�lt a kisebb �gyek int�z�se, majd a v�laszt�s. A v�laszt�st a Jel�l�bizotts�gban l�v� testv�rek im�ds�gos munk�ja el�zte meg, s �gy a k�zgy�l�s�nknek e nagyon fontos r�sze z�kken�smentesen folyt le a jelenl�v�k nagy t�bbs�g�nek teljes megel�ged�s�re. Vezet� posztokon staf�tav�lt�s t�rt�nt. Sz�vets�g�nk megv�lasztott tiszts�gvisel�i: Eln�k: Ol�h Lajos (Toronto), Aleln�k: Kulcs�r S�ndor (New York), F�titk�r: H�l� Barnab�s (New York), P�nzt�ros: Drescher Lajos (Cleveland). A k�l�nf�le bizotts�gokban folytatand� munk�ra a szavaz�s sor�n m�g a k�vetkez� testv�rek kaptak megb�z�st: Kish J. Ern� (P�nz�gyi Bizotts�g eln�ke), Szab� Istv�n (Misszi� Bizotts�g eln�ke), B�kai Istv�n, Nov�k L�szl�, Kish Etel, Mik� Ildik�, F�r B�la, G�ncsos Gy�rgy, Fej�r M�ria, Fej�r Istv�n, Torma Erzs�bet, Jakab Anna, D�nes Endre �s Ifj. Kulcs�r S�ndor.

K�zgy�l�s�nk z�r�mozzanata �s egyben cs�cspontja az �rvacsorav�tel volt. Ez�ltal �jra hat�rozott kifejez�st nyert a Krisztusban val� egys�g t�nye. Meggy�z�d�s�nk, hogy munk�nk itt nem �rt v�get. Az Evang�lium f�kly�j�t tov�bb kell hordoznunk. Ne feledj�k, hogy k�ldet�sben j�runk. Megv�lt�nk tan�tv�nyainak adott utols� parancsolat�t teljes�ten�nk kell: AElmenv�n az�rt, tegyetek tan�tv�nyokk� minden n�peket, megkeresztelv�n �ket az Aty�nak, a Fi�nak �s a Szent L�leknek nev�ben, tan�tv�n �ket, hogy megtarts�k mindazt, amit �n parancsoltam n�ktek. "Ha ezt teljes�tj�k magyar n�p�nk �s a m�sajk�ak k�z�tt, akkor az �r J�zus �g�rete teljes m�rt�kben �rv�nyes�l a mi �let�nkben is: A�s �m� �n tiveletek vagyok minden napon a vil�g v�gezet�ig. �men." (Mt 28:19-20)

D�nes Endre (New York)

Vissza a lap tetej�hez


"A hangulat, a lelk�let hasonl�..."

Interj� Borz�si Gyula lelkip�sztorral, a Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�ge F�titk�r�val

A 90. K�zgy�l�s v�gefel� n�h�ny percre le�lt�nk besz�lgetni Borz�si testv�rrel. L�gy sz�ves sz�lj egy n�h�ny sz�t arr�l, hogyan telt sz�modra a k�zgy�l�s, milyen tapasztalatokat szerezt�l az itteni misszi�r�l, hogy hasonl�tod �ssze az otthoni sz�vets�gi alkalmakkal?

Nekem ez az els� utam az Egyes�lt �llamokba �s Kanad�ba. Nagyon sz�p alkalmakon vettem r�szt, nagyon j�l �reztem magam k�z�ttetek. Ez az els� konvenci�, amin jelen lehettem. �gy l�tom, hogy most itt a magyar baptista misszi�nak j�v�je van. Nagyon �rvendek annak, hogy olyan sok fiatal vesz r�szt. Sz�p ifj�s�g van, gyermekek is �s �sszetart�s van. �rvendek annak az egys�gnek, amit l�ttam a vezet� testv�rek k�r�ben �s a gy�lekezeti tagok k�z�tt. Nagyon sz�p volt hallani a besz�mol�kat a sz�vets�g elm�lt �vi tev�kenys�g�r�l, �s olyan sz�p volt ez a v�laszt�s is. B�k�s �sszhangban, szeretetben t�rt�nt �s ez igei, p�ldaad� nek�nk Erd�lyben is.

Ha �sszehasonl�tom az erd�lyi misszi�val, a mi sz�vets�gi gy�l�seinkkel, annyi a k�l�nbs�g, hogy mi t�bben vagyunk valamivel egy orsz�gos szint� k�zgy�l�sen, vagy v�laszt� kongresszuson. Lehet, hogy nincs sok k�l�nbs�g a k�t k�zgy�l�s k�z�tt. A hangulat, a lelk�let, a tev�kenys�gek hasonl�tanak.

El�sz�r j�rsz erre fel�. Hogyan j�tt l�tre ez az utad?

Ez �gy kezd�d�tt, hogy a mi sz�vets�g�nk tagja a Baptista Vil�gsz�vets�gnek (BVSz) �s mint a mi sz�vets�g�nk f�titk�ra k�pviselem a BVSz �l�sein gy�lekezeteinket. Megh�vtak ebben az �vben is a Baptista Sz�vets�g F�tan�cs �l�s�re, amelyet Vancouverben tartottak j�lius 3-9 k�z�tt, Kanad�ban. Azt mondt�k, hogy ha valahogy el tudok j�nni az Egyes�lt �llamokba, akkor �k innen tov�bb fedezni fogj�k �tik�lts�gemet Vancouverbe �s vissza az Egyes�lt �llamokba. �gy fordultam Kulcs�r S�ndor testv�rhez egy ilyen k�r�ssel �s k�rd�ssel, hogy lehets�ges lenne-e, hogy valaki t�mogasson engem abban, hogy elj�jjek az Egyes�lt �llamokba. V�laszt �s megh�v� levelet is kaptam az �szak-Amerikai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�ge r�sz�r�l Kulcs�r testv�rt�l, amelyben megh�vtak a R�mai T�bornyit� Konferenci�ra �s a Konvenci�ra. Teh�t a magyar testv�rek innen Amerik�b�l fizett�k az �n utamat Bukarestt�l New Yorkig �s vissza. H�l�s vagyok ez�rt az �rnak �s a testv�reknek. Nagyon j�l �reztem minden�tt magam. Meleg szeretettel fogadtak a testv�rek �s vend�gszeretetet tapasztaltam �s �reztem, amit k�sz�n�k.

Milyen gy�lekezetekben fordult�l meg, mi�ta itt vagy?

Eddig a New York-i, a detroiti, �s a chicag�i magyar gy�lekezetekben szolg�ltam �s a R�mai T�borban. Ezen k�v�l eljutottam a Vancouver-i 1. sz�m� Baptista Gy�lekezetbe, azut�n Edmontonba (Alberta �llam), ahol n�h�ny angol nyelv� baptista gy�lekezetben is szolg�lhattam. A mi kapcsolatunk az edmontoniakkal onnan indult el, hogy 1991-ben 11 h�zasp�r utazott Zilahra, Rom�ni�ba �s �r�kbe vettek 13 �rva gyermeket az �rvah�zakb�l. Abban az id�ben baptista testv�rek adtak sz�ll�st a fiatal h�zasoknak, csal�doknak �s seg�tett�k �ket az �rva gyerekek �r�kbefogad�sa �gy�ben. Az�ta �poltuk vel�k a kapcsolatot. �gy t�rt�nt az, hogy megl�togattam �ket is �s szolg�ltam ott 3 baptista gy�lekezetben.

Sz�lj valamit a gy�lekezetedr�l, azut�n valamennyit az erd�lyi magyar baptista misszi�r�l.

A Brass�i Gy�lekezet lelkip�sztora vagyok 1982 �ta. Ez az els� gy�lekezet, ahol szolg�lok mint lelkip�sztor, egy�tt feles�gemmel �s k�t fiunkkal (D�vid �s P�ter). Brass�ban a baptista misszi� ezel�tt 120 �vvel indult, magyar �s n�met testv�rekkel. A Brass�i Gy�lekezet 1905-ben v�lt k�l�n a n�met testv�rekt�l. Brass� Rom�nia 2. legnagyobb v�rosa, kb. n�gysz�zezer lakossal, kb. 40000 magyar kisebbs�ggel. Turisztikai nevezetess�g, ipark�zpont, egyetemi v�ros. Mi el�gg� kis k�z�ss�g vagyunk, 115 tagja van most ennek a gy�lekezetnek. Volt t�bb is, de sajnos t�rt�nt egy szakad�s 1990. janu�rj�ban, amikor 38 tag �s 15 gyermek kiv�lt k�z�ss�g�nkb�l �s csatlakoztak a Hit Gy�lekezet�hez. Itt szolg�lunk, pr�b�ljuk el�rni a magyar kisebbs�get. Evang�liz�lunk, ifj�s�gi �s gyermekmunka folyik a gy�lekezetben. Azut�n, hogy megv�lasztottak f�titk�rnak, nem tudtam igaz�n �gy bet�lteni lelkip�sztori szolg�latomat ahogyan szeretn�m.

Mikor v�lasztottak meg?

1993-ban v�lasztottak meg engem az els� mand�tumra, azt�n 1996-ban �jrav�lasztottak titk�rnak. K�zben a Kolozsv�ri Teol�giai is beindult 1993-ban �s ott is tan�tanom kell; egyh�zt�rt�netet tan�tok Kolozsv�ron. �gy t�rt�nt az, hogy megh�vtuk m�g Brass�ba t�rs p�sztornak Mike J�zsef testv�rt �s feles�g�t, akik elv�llalt�k, elfogadt�k megh�v�sunkat. Mike J�zsef testv�r most fejezte be tanulm�nyait a Nagyv�radi Bibliai Int�zetben teol�giai �s zenei szakon �s most az �sz folyam�n fognak Brass�ba k�lt�zni, hogy egy�tt szolg�ljunk a gy�lekezetben �s a k�rzetben.

Az erd�lyi misszi�val kapcsolatosan elmondhatom, hogy 220 gy�lekezet�nk van, amelyekben 36 akt�v lelkip�sztor munk�lkodik, 14 nyugalmazott lelkip�sztor is szolg�l �s jelenleg 14 olyan k�rzet van, ahol nincs lelkip�sztor, ahova v�rj�k a lelki munk�st. Az elm�lt �vi statisztika szerint 9400 tagja van sz�vets�g�nknek, a hozz�tartoz�kkal egy�tt t�bb mint 13500-an tartoznak gy�lekezeteinkhez.

Teol�gi�nkon Kolozsv�ron 16 fiatal testv�r k�sz�l a lelkip�sztori szolg�latra, ezek k�z�l 8-an most fogj�k kezdeni a negyedik, 8-an a m�sodik �vet.

A Hargita T�borban nagyon sz�p munka indult el m�r 1991-ben, amikor elkezd�d�tt a t�bor �p�t�se �s a t�boroz�s. Az�ta minden �vben, minden ny�ron t�bb mint 1500 gyermek �s ifj� vesz r�szt a t�boroz�sban �s csod�latosan megtapasztaltuk az �r gondvisel�s�t a t�bor fejleszt�s�ben, �p�t�s�ben. Nagyon sz�p hely lett �s hissz�k, hogy m�g tov�bb fog �p�lni a Hargita T�bor.

A Kolozsv�ri Magyar Baptista Teol�giai Fakult�s ezel�tt 4 �vvel indult. A kolozsv�ri imah�zn�l kaptunk helyet, ott vannak az oszt�lyok, h�l�szob�k, k�nyvt�r �s az imah�z alagsor�ban a konyha �s �tterem. Ez nem a v�gleges helye Teol�gi�nknak. Im�dkozunk �s keress�k erre is a megold�st. Teol�gi�nk a Bukaresti Baptista Teol�giai Szemin�rium magyar fakult�sa. Jelenleg m�g nem acredit�lt int�zet a Kolozsv�ri Teol�giai Szemin�rium, de folyamatban van ez is.

H�ny tan�rotok van?

A tan�rok nagy r�sze azokb�l a lelkip�sztorokb�l �ll, akiket a sz�vets�g vezet�s�ge ezzel megb�zott �s v�llalt�k a tan�t�st. Ezek a lelkip�sztorok: Veress Ern�, Borz�si Istv�n, Kov�cs J�zsef, Gergely Istv�n, T�t�s J�nos, Borz�si Gyula �s m�g tan�tott 3 tan�rtestv�r Amerik�b�l. A felsorolt lelkip�sztorokon k�v�l van angol, rom�n �s magyar nyelv �s irodalom tan�runk, valamint zenetan�runk.

Vannak-e jelenleg is olyanok, akik m�sutt tanulnak teol�gi�t?

Most fejezte be a tanulm�nyait Budapesten Major Zolt�n testv�r. Dim�ny Ervin �s feles�ge Louisvilleben, Georgiov Adri�n �s feles�ge Ruth pedig Texasban tanulnak.

�r�lt�nk, hogy megismerhett�nk �s �r�l�nk annak, hogy te is megl�thattad gy�lekezeteink egy r�sz�t. Hova jutsz m�g el a k�vetkez� napokban?

Innen Clevelandba visznek a testv�rek, ott leszek n�h�ny napot �s a Beth�nia gy�lekezetben fogok szolg�lni, majd onnan visszat�rek New Yorkba �s az ottani gy�lekezetben fogok szolg�lni, onnan pedig haza utazom.

H�l�s vagyok ez�rt a sz�p �t�rt, ami megadatott nekem, hogy elj�hessek �s megl�togathassam az itteni magyar baptista gy�lekezetek nagyr�sz�t. K�sz�n�m a testv�rek szeretet�t �s mindazt, amiben r�szem volt a testv�rek j�volt�b�l.

Mi is szeretettel gondolunk erd�lyi testv�reinkre �s az �r �ld�s�t k�v�njuk szolg�latukra, misszi�jukra. L�gy sz�ves vidd haza �dv�zlet�nket.

V�g�l hadd mondjam el most is, hogy az erd�lyi Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�ge megk�rt, hogy tolm�csoljam a testv�rek k�sz�nt�s�t, �dv�zlet�t. Hozom k�sz�nt�s�ket, �s egyben megk�sz�nj�k nektek, hogy t�mogatt�tok �s t�mogatj�tok az erd�lyi magyar baptista misszi�t. K�sz�nj�k mindazt, amit k�ldtetek a t�bor r�sz�re, a teol�gia r�sz�re �s m�s ter�leten, m�s c�lra k�ld�tt adom�nyaitokat is h�l�s sz�vvel k�sz�nj�k.

Az olvas�k nev�ben is k�sz�n�m a besz�lget�st. Az �r �ld�sa k�s�rjen tov�bbi utaidon! ___Herjeczki G�za

Vissza a lap tetej�hez


Szenth�roms�g az �sz�vets�gben is

Az Evang�liumi H�rn�k j�niusi vez�rcikk�nek egyik mondat�hoz szeretn�k egy megjegyz�st f�zni.

A cikk szerz�je �rja, hogy "... Az �sz�vets�gben egyetlen Istenr�l sz�l, az �jsz�vets�gben a maga teljess�g�ben el�nk l�p a Szenth�roms�g Isten." Az�rt gondoltam, hogy helyesb�tek a fenti mondaton, mert a J�zusban nem h�v� zsid�k azt pr�b�lj�k elfogadtatni h�veikkel, hogy a Szenth�roms�g egy �jsz�vets�gi fogalom; a Jehova Tan�i �s az Unit�riusok pedig tov�bbmenve azt �ll�tj�k, hogy a Szenth�roms�g fogalma csak a Niceai Zsinat "kital�lm�nya", �gy elk�pzelhet�, hogy el�bb-ut�bb �jra tal�lkozunk e k�rd�ssel �s fontosnak tartom, hogy ebben is h�ek maradjunk a Biblia tan�t�s�hoz.

Azt, hogy Isten h�rmass�ga a teremt�st�l kezdve �tvonul az eg�sz Szent�r�son, nem kell k�l�n�sen bizony�tani, hiszen mindannyian tudjuk, hissz�k �s elfogadjuk. (T�bb helyen tal�lunk isteni kett�ss�get az �sz�vets�gben, mint p�ld�ul az 1M�z 19:24, Zsolt 45:7-8, H�s 1:6-7, Zak 2:8-9 versekben). Csup�n k�t �sz�vets�gi igeszakaszt szeretn�k az olvas�k figyelm�be aj�nlani, melyekben mindh�rom Isteni szem�ly egym�st�l megk�l�nb�ztetve, egym�s mellett szerepel. Az els� az �sai�s 48:12-16-ig terjed� szakasz. "12 Hallgass r�m J�k�b �s Izr�el, �n elh�vottam, �n vagyok az els� �s �n az utols�. 13 Hiszen kezem vet� e f�ld alapj�t, �s jobbom terjeszt� ki az egeket, ha �n sz�l�tom �ket, mind itt �llnak. 14 Gy�ljetek egybe mind, �s hallj�tok meg: ki jelent� meg k�z�l�k ezeket? az, kit az �r szeret, elv�gzi akaratj�t B�belen, �s karja l�szen a K�ldeusokon. 15 �n, �n sz�ltam, �s �t el is h�vtam, elhoztam �t, �s szerencs�s lesz �tja. 16 K�zelgjetek hozz�m, hallj�tok ezt, nem sz�ltam eleit�l fogva titkon! mi�ta ez t�rt�nik, ott vagyok! �s most az �r Isten engem k�ld�tt, �s az � lelk�t." �rdemes megfigyelni, hogy a besz�l�, aki Aaz els� �s az utols�-k�nt nevezi meg mag�t, mag�nak tulajdon�tja a vil�gmindens�g teremt�s�t �s fenntart�s�t. Az �jsz�vets�g f�ny�ben tudjuk, hogy minden az �r J�zus �ltal �s �re� n�zve teremtetett (Jn 1:3, Kol 1:16, Zsid 1:2). Tov�bb� azt is l�thatjuk, hogy az ism�telt "�n" haszn�lata �ntudatra �s szem�lyis�gre utal, �s ez a kezdet n�lk�li alkot� isteni szem�ly megk�l�nb�zteti mag�t az �r Istent�l �s az � Lelk�t�l. �me a Szenth�roms�g az �sz�vets�gben!

A m�sik igeszakasz amivel �rdemes foglalkozni, az �sai�s 63:7-14. Itt h�rom isteni szem�ly kap elismer�st az egyiptomi kivonul�s�rt: az �r, az � orc�j�nak angyala �s az �r Lelke. Az �sz�vets�gben t�bbnyire Isten kap dics�retet a kivonul�s�rt, az �jsz�vets�gben pedig P�l apostol Krisztusnak tulajdon�tja a kivonul�st (1Kor 10:1-4). Hogyan lehets�ges ez? �gy, hogy Isten egyl�nyeg�s�ge �s h�rmass�ga k�z�tt nincs ellentmond�s. �brah�mnak Istene, Izs�knak Istene �s J�k�bnak Istene ugyanaz, mint az �jsz�vets�g Istene. � v�ltozatlan �s v�ltozhatatlan!

Vitathatatlan, hogy a Szenth�roms�g tana az �jsz�vets�gben sokkal vil�gosabb, mint az �sz�vets�gben, de Isten m�r az �sz�vets�gi id�kben is kijelentette h�rmass�g�t az �benne h�v�knek. ___Ifj. Kui Barnab�s (New York)

Vissza a lap tetej�hez


TOLLAS TIBOR

1920 - 1997

"Szememmel l�ssad az utat...!"

Csak annyit mondott mag�r�l, hogy � Tollas Tibor, most �rkezett M�nchenb�l, a bar�tait�l hallja, hogy k�z�s ismer�s�nk k�rh�zban van, �s szeretn� megl�togatni m�snap, ha felvenn�m. Nem felejtem, ahogy a s�lyos beteg f�l� hajolt, �s mint anya a kicsiny�t, bec�zgetve, szeret� szavakkal s�mogatta, sajn�lgatta: "�des Pityuk�m, ugye nem f�j nagyon? Kedves bar�tom, megl�tod, megseg�t az Isten, �s hazamehetsz hamar..."

Hogyan is ismerhettem volna? B�r a modern magyar k�lt�szet kiemelked� alakja volt, a R�kosi-�vek brutalit�s�nak ezt a tanuj�t, aki a legn�v�sabb nyugati magyar lap, a Nemzet�r kiad�jak�nt maga k�r� gy�jtve az emigr�ci� �r�it, k�lt�it, politikusait �les tollal, t�ntor�thatatlan meggy�z�d�ssel harcolt a diktat�ra ellen, indexen tartott�k, am�g csak lehetett.

A borsodi Nagybarc�r�l sz�rmazott, anyai �gon a Gelejiek, a reform�tus zsolt�rford�t�k hit-�r�ks�g�vel. A Kohlmann csal�d f�rfitagjainak nyom�ba l�pve (d�dnagyapja Kohlmann J�zsef t�bori honv�d-ezredesk�nt harcolt a magyar szabads�g�rt 1848-ban) � is katonai p�ly�t v�lasztott. 1947-ben koholt v�dakkal latart�ztatt�k �s 10 �ves fegyh�zi b�ntet�sre �t�lt�k. A "gy�jt�," majd a v�ci b�rt�n cell�i lettek a magyar "szamizdat-irodalom" sz�l�szob�ja, ahol Tollas Tibor �s k�lt�t�rsai versei a "F�veskert" k�zzel �rott gy�tem�nyeiben k�zr�l-k�zre j�rva tartott�k �bren a rem�nyt a rabt�rsakban. Amikor a forradalom ut�n, B�csben v�gre nyomtat�sban is megjelentette ezeket a verseket �s megalap�totta Nemzet�rt, a szovjet titkosrend�rs�g m�g oda is ut�na ment - M�nchenben telepedett v�g�lis le.

"Ha arra j�rsz, hol �n sz�lettem,/ szememmel l�ssad az utat" (Ha arra j�rsz), �s aki tan�cs�t megfogadva n�z vissza a magyars�g k�zeli m�ltj�ra, j� vezet�t fogadott. Egy�ni sorsok, de n�p�nk leg�jabb t�rt�nelm�nek n�l�n�l summ�sabb megvil�g�t�s�t kin�l tal�ln�nk, mint a v�ci b�rt�n lak�j�n�l, aki napon s�tk�rez� �r�t figyelve �rja:

"�n�rny�k�b�l f�nyre l�p az ember,/ Sz�lna is m�r �s lehullna a fal./ N�zd, juh�szbott� szelid�l a fegyver./ Falur�l indult mosolyg� magyar./ De csizma d�ng, egy durva hang ki�ltoz./ S � �rny�k�ba gyorsan visszal�p./ A merev egyenruh�ban �gy �ll ott,/ Mint fak�penyben, mely szor�t, de v�d./ Parancs zsinorj�n mozg� b�bok, g�pek,/ Ki itt a b�n�s, milyen a hatalom? (Az �r).

Meg�rt�, de meg nem alkuv� �ldozata volt a magyars�g testv�rharc�nak, �s ilyen ritk�n sz�letik. A versei r�lunk �s hozz�nk sz�lnak: �rtj�k �ket. "Sose v�gytam �gy szeretetre, / Sose voltam ily elhagyott./ Z�rgetek Uram, jaj, eressz be,/ A r�gi �nem m�r halott. /Nem k�rek f�nyes kar�csonyf�t,/ Egy gyertyal�ng el�g nekem,/ Ha kigy�l majd a te csillagod,/ B�rt�n felett a Betlehem" (Fekete kar�csony).

Hite Istenben �s az igazs�g gy�zelm�ben, sors�nak t�relmes, de mindig rem�nyked� v�llal�sa, �s a sz�kre hagyott keretek k�z�tt is felbuzg� k�ldet�studat m�v�szien egyszer� megjelen�t�se k�lt�szet�nek a titka. Erd�lyi rabt�rs�val Csiha K�lm�nnal, �k ketten �j m�fajt alkottak. A politika rabjaik�nt evang�liumi t�ltet� verset �rtak, p�ld�t adva ezzel megal�zott n�p�nknek, m�g sokan m�sok k�nnyebb sors alatt is gy�l�letet sz�tottak.

Rendszeresen �jral�togatta a nagyobb nyugati v�rosok magyars�g�t. K�teteiben lapozgatva �rz�dik, milyen sokat jelentett neki mag�nak is a honfit�rsaival val� tal�lkoz�s. Gy�lekezet�nkbe is sz�vesen visszaj�rt, itt hallottuk t�le, de a Nemzet�r olvas�i el�l sem titkolta, amikor s�lyos betegs�g�b�l felgy�gy�totta az �r, hitte, hogy a testv�rek �rte mondott im�ds�gaira volt ez v�lasz.

Hal�l�r�l hallva, majd, mikor ide�rt a h�r, hogy k�r�se szerint sz�l�faluj�ban helyezik test�t �r�k nyugov�ra, �rdekl�dtem: hogyan b�cs�zik t�le az orsz�g �s a n�p, ami�rt annyit szenvedett �s f�radozott? Mintha m�g mindig index alatt lenne...! M�r megint igaza volt:

"Szavaink, �szi levelek, m�g kigy�lnak, / de els� sz�lre mind leperegnek. / Csupasz f�k lesz�nk, csak meztelen magunkat / t�rjuk ki a v�gs� szeretetnek" (Esti ima). ___Nov�k J�zsef

Vissza a lap tetej�hez


Olvassa rendszeresen lapunkat! Rendelje meg az Evang�liumi H�rn�k�t! K�ldje el c�m�t a szerkeszt�s�gbe: evhirnok7@msn.com hogy el�fizet�si �rlapot k�ldhess�nk.


Tiszt�ts meg engem!

"Tiszt�ts meg engem izs�ppal �s tiszta leszek! Moss meg engemet �s feh�rebb leszek a h�n�l" (Zsolt 51:9). Egy ismer�s�m megk�rte a l�ny�t, hogy seg�tsen neki a mos�sn�l, tegye a piszkos ruh�t a mos�g�pbe. A le�ny ezt megtette. Egy �r�val k�s�bb, amikor a ruh�kat kivette a g�pb�l, nagy meglepet�s�re, semmi sem lett tiszta. Megn�zte a kapcsol�t �s �gy l�tszott, hogy minden rendben van. Tett m�g egy kev�s szappant a g�pbe, bekapcsolta �s v�gezte egy�b dolgait. De k�s�bb, amikor a ruh�kat ki akarta szedni, azok m�g mind�g piszkosak voltak. Szerel�t h�vtak, aki meg�llap�totta, hogy a ruhafoszl�nyok megakad�lyozt�k a rendes mozg�st �s �gy a g�p nem m�k�dhetett rendesen: nem v�gezhetett j� munk�t.

Igen gyakran �ppen �gy be van dugulva a mi lelki �let�nk is kis, jelent�ktelennek l�tsz� dolgok megakad�lyoznak a hasznos munk�ban. "Sok kicsi sokra megy," mondja a k�zmond�s �s ha apr� b�n�k �sszegy�lnek, k�z�nk �s az �r k�zz� �kel�dnek, ima�let�nket er�telenn� teszik. A b�n: b�n, ak�rmilyen sz�p nevet is adunk neki... Lehets�ges, hogy mint az eml�tett mos�g�p, v�gz�nk valamilyen SZOK�SOS vall�si k�rforg�st: templomba �s vas�rnapi iskol�ba j�runk, m�g BIBLI�T is olvasunk �s pr�b�lunk �gy �lni, ahogy azt el��rj�k nek�nk, vagy ahogy azt megszoktuk, mintegy gombnyom�sra, automatikusan. De vajon sz�v�nk m�ly�n nincs e elakad�s? Tud-e a Szentl�lek tiszt�t� munk�t v�gezni benn�nk?

J�zus mondja "Aki hisz �nbennem, amint az �r�s mondotta, �l� v�znek folyamai �mlenek annak belsej�b�l" (J�nos 7:38). Felki�ltunk-e mi is, "Tiszt�ts meg engem izs�ppal..." Az �kori n�pnek az izs�p volt a mos�eszk�ze, de benn�nket az �r J�zusnak v�re tiszt�t meg feh�rre, mint a h�. M�g a vall�sos �let�nk is megakad�lyozhat benn�nket abban, hogy megtisztuljunk, ha a szok�sok rabjaiv� v�lunk. A Biblia ezt mondja: "Ha megvalljuk b�neinket, h� �s igaz, hogy megbocs�ssa b�neinket �s megtiszt�tson minket minden hamiss�gt�l" (1Jn 1:9).

A kereszty�ns�g t�bb, mint csak szok�sok megtart�sa. A Biblia nem azt mondja, hogy vizsg�ljuk meg a szomsz�dunkat, hanem "Vizsg�lj meg engem �h Isten, �s ismerd meg sz�vemet! Pr�b�lj meg engem �s ismerd meg gondolataimat!" (Zsolt 139:23-24). Nem csak azt k�rj�k, hogy "vizsg�ld" meg sz�vemet, de azt is k�v�njuk, hogy TISZT�TSD meg, ne a szomsz�domat, de ENGEM. Ahogy az 51. Zsolt�rt kezdt�k, �gy is fejezz�k be: "Tiszt�ts meg engem" �s � meg teszi, hiszen tele van �g�rettel az eg�sz Biblia. Tudjuk, hogy "Az �rnak minden �tja kegyelem �s h�s�g azoknak, akik sz�vets�g�t �s bizonys�gait megtartj�k" (Zsolt 25:10). ____Ter�zia Faulkner

Faulkner testv�rn� magyarorsz�gi k�r�tra indult augusztus 19-�n. Igen zs�folt misszi�s programj�hoz j� eg�szs�get �s az �r �ld�s�t k�v�njuk. (szerk)

Vissza a lap tetej�hez


Kosz� D�zsi Piroska

1912-1997

Jakab B�lint testv�r�k k�l�nlegesen sz�p heteket kaptak a ny�ron, amikor Jakab testv�rn� (Magdal�na) �desanyja, a Brazili�ban lak� Kosz� D�zsi Piroska megl�togatta �ket. Piroska n�ni 85 �ves kora ellen�re nagy �r�mmel k�sz�lt az �tra �s alig v�rta, hogy a csal�dja Amerik�ban �l� tagjaival tal�lkozhasson, akik k�z�l t�bbet m�g egy�ltal�n nem is l�tott. Jakab�k m�r 33 �ve Detroit k�rny�k�n laknak, de Piroska n�ni m�g nem j�tt el hozz�juk; most azonban annyira v�gyott a l�ny�hoz, hogy nem lehetett lebesz�lni sem.

A tal�lkoz�s az eg�sz csal�dnak, de a detroiti gy�lekezet sz�m�ra is �r�met okozott. Testv�rn�nk �tadta gy�lekezete, Carapicuiba-i Els� Baptista Gy�lekezet �s lelkip�sztora Ol�h J�zsef tv. �dv�zlet�t.

Piroska n�ni nagyon boldog volt a rokonok k�z�tt - a mell�kelt f�nyk�pen 5 gener�ci� l�that� ("�s megl�ssad fiaidnak fiait..." Zsolt 128:6).

Ide a f�nyk�pet. K�psz�veg: Piroska n�ni, Magdal�na, Cecilia, Sandra �s Courtney

Jakab testv�r�k magukkal vitt�k a R�mai T�bornyit� Konferenci�ra is. �r�lt a testv�ri tal�lkoz�nak, a sok sz�p r�gi �neknek, amelyeket m�g 12 �ves kor�ban, otthon tanult meg.

A k�t h�napra tervezett l�togat�s fel�n�l azonban rosszul lett �s egy v�ratlanul �rkez� sz�vroham ut�n, j�lius 17-�n a k�rh�zban, orvos keze alatt meghalt.

A csal�d sz�m�ra az �r�mteljes heteket igen neh�z napok v�ltott�k f�l. � az �rhoz k�lt�z�tt, test�t pedig Brazili�ba vitt�k, Sao Paulo-ban helyezt�k nyugalomba. Temet�s�re l�ny��k is elutaztak. A gy�szistentiszteletre nagy r�szv�t mellett, j�lius 23-�n ker�lt sor. Az igei szolg�latokat gy�lekezete lelkip�sztora Ol�h J�zsef �s Nagy Ferenc diak�nus, valamint D�zsi Imre lelkip�sztor testv�rek v�gezt�k.

Kosz� D�zsi Piroska Magyarorsz�gon, (Poklostelek, Bihar megye) sz�letett, 1912-ben. Sz�lei 1924-ben kiv�ndoroltak Brazili�ba, vitt�k magukkal a 12 �ves Pirosk�t �s k�t testv�r�t. �rp�dfalv�n telepedtek le, s ott a magyar baptista gy�lekezetben lettek tagok. Piroska 1931-ben f�rjhez ment Kosz� S�ndorhoz. Bek�lt�ztek Sao Paulo-ba, ahol az Els� Magyar Baptista Gy�lekezetnek voltak sok�ig a tagjai. K�s�bb, mivel elk�lt�ztek, a Carapicuiba-i Baptista Gy�lekezethez csatlakoztak. H�rom gyermeke sz�letett. Gy�szolj�k gyermekei, 8 unok�ja, 11 d�dunok�ja �s 3 �kunok�ja.

Eml�k�t sz�v�nkben meg�rizz�k. H.G.

Vissza a lap tetej�hez


Balk Margit:

A NAGYOBB SZERETET (J�n 15:13)

"Nincs senkiben nagyobb Szeretet ann�l, mintha valaki �let�t adja az � bar�tai�rt!" Ezt az �r J�zus mondja. Ahogy ezt a verset elolvastam, a hal�lra gondoltam. Meghalni valaki�rt, vagy helyette, mint ahogy ezt az �r J�zus tette �rett�nk. "Mert �gy szerette Isten e vil�got, hogy az � egysz�l�tt Fi�t adta, hogy minden valaki hiszen �benne, el ne vesszen, hanem �r�k �lete legyen!" (J�n 3:16)

� meghalt �rett�nk, hogy mi �lj�nk �rette! Teh�t am�g �lek, adjam oda �letemet, lelkemet - m�sok�rt. Ne hal�lommal mutassam ki szeretetemet, hanem �letemmel. Mit jelent ez? Hogyan kell csin�lni?

1. Van, amikor id�t kell sz�nni az im�dkoz�sra, valaki�rt, akit foglyul ejtett a s�t�n. Amikor �cs�m�rt im�dkoztam, az Ige �gy b�ztatott: "Elv�tetik a pr�da az er�st�l �s megszabadul a kegyetlen zs�km�nya!" (�zs 49:25-26). Egy �vig kellett �rette im�dkoznom �s Isten beteljes�tette �g�ret�t, megszabadult. Az �r megbocs�totta b�neit �s hirtelen hal�llal - mint �rett gabon�t -, learatta �s betakar�totta cs�r�be (M�rk 4:26-29).

2. M�skor azt jelenti: szeret� meg�rt�ssel k�nny�ts�nk m�sok lelki terh�n. T�relemmel hallgassuk v�gig panaszaikat. Hordozzuk terheiket, vagy vegy�k is le. Egy�tt �tadni az �rnak, hogy egy sz�vvel, egy sz�jjal dics��ttess�k az �r (R�ma15:6).

3. Legt�bbsz�r azt jelenti, hogy tartozunk mi, az er�sek az er�telenek gyenges�geit hordozni; nehogy a magunk tetsz�s�t keress�k. K�z�l�nk mindenki embert�rsa kedv�t keresse, arra n�zve, ami j� az �p�l�s�re. Krisztus sem �nmag�nak kedveskedett, mag�ra vette b�neink b�ntet�s�t.

Mondjak le kedvtel�seimr�l Isten tetsz�s�re, �nz� testi k�v�ns�gaimr�l azok�rt, akiket szeretek; odaszeressem �ket az �rhoz. Ez mind egy�ttv�ve egy "kis" hal�l. Engedj�k, hogy vezessen az �r szeretete ilyen hal�lba!

Ha a Szeretet arra ind�t: Szeresd any�sodat, ki�llhatatlan szomsz�dodat, ellens�gedet, tedd meg! Egy kis aj�nd�kkal nyiss r�juk ajt�t. "Karolj�tok fel egym�st, vegy�tek egym�st sz�vetekre, amint Krisztus is felkarolt minket az � dics�s�g�be!"

Ha arra k�r a Szeretet, hogy seg�ts valakin, mert sz�ks�gben van, tedd meg! Ne sajn�ld a p�nzed, er�det, sem tehets�gedet vagy hitedet, oszd sz�t �nmagadat. Ez azt�n a t�kozl� szeretet, mely nem ismer hat�rt. Mint M�ria-Magdolna, aki dr�gakenet szelenc�j�t szorongatva oson be Simon farizeus h�z�ba; meg�llt J�zus h�t�n�l �s fej�re �nt�tte f�ltett kincs�t. Illat�val betelt a szoba, de az eg�sz vil�gra is �tterjedt. "J�t tett velem", dics�rte meg J�zus.

A "T�kozl� Szeretet" sz�v�vel egy�tt odaad mindent Ur��rt. J�zus Aszeg�nny� lett �rett�nk, hogy mi szeg�nys�ge �ltal meggazdagodjunk!"

A T�kozl� Szeretet nem azt n�zi mibe ker�l, sem nem azt, mennyi marad neki? J�kedvvel t�kozol, pazarol, mert szeret.

De megsz�lal a "Sz�m�t� Szeretet" is: "el lehetett volna adni dr�ga p�nzen. Mire val� ez a t�kozl�s?" A Sz�mit� Szeretet mindig sz�mol �s legt�bsz�r a saj�t �rdeke az els�.

P�ld 23:6-7-ben olvasom: "Ne egy�l az �r�gyszem�nek �tk�b�l �s ne k�v�nd az � csemeg�it, mert mint aki sz�molgatja a falatot mag�ban, olyan �; egy�l, igy�l azt mondja teneked, de az�rt nem j� akarattal van tehozz�d!"

Azt gondoltam, miut�n ezt elolvastam:" tal�n ilyen ember nincs is!" Ezzel lez�rtam az �gyet.

Egy napon �desany�mmal elhat�roztuk, hogy h�tf�n s�t�nk-f�z�nk �s betesz�nk mindent a h�t�be. Eg�sz h�tre el�g lesz kett�nknek. Mikor d�lben k�sz lett�nk 4 vend�g �rkezett. Mosolyogva megter�tettem az asztalt sz�mukra �s am�g eb�deltek, azon kaptam rajta magam, hogy figyelgetem �s sz�molgatom, ki mennyit eszik, mennyi jut a h�t�be? Megtal�ltam magamban azt az embert! Megsz�gyeltem magam. Bocs�natot k�rtem az �rt�l!

Dr�ga Aty�m! H�l�s a sz�vem, hogy J�zus Krisztusban, Szent Fiadban, �nk�nt nek�nk adtad magad. �n is Neked adom magam dr�ga T�kozl� Szeretet. Veled er�s v�gasztal�som van. El�g er�s leszek felseg�teni a gyeng�ket. Vigasztalni a szomor�t, fel�breszteni az alv�t, hitre juttatni a hitetlent. Legyek mindig k�zn�l, mikor haszn�lni akarsz. Ismerj�k meg �ltalam sokan a Benned b�v�lk�d� �let �r�m�t �s a Nagyobb, Legnagyobb Szeretetet! �men.

Legyen ez a sz�ved forr�, legforr�bb v�gya neked is!

Vissza a lap tetej�hez


Az �jsz�vets�g legr�gibb r�szlete

A N�met Bibliasz�vets�g negyed�vi lapja meglep� h�rt k�z�lt a Szent�r�s kort�rt�neti kutat�s�r�l. A 7. qumr�ni barlangban egy apr� t�red�ket tal�ltak 1972-ben, ami k�ts�gtelen�l az �jsz�vets�g legr�gebbi r�szlete. A Qumr�n k�z�ss�g az els� hat barlangban h�ber �s sz�r k�ziratokat, m�g ebben a hetedikben g�r�g bet�s iratokat helyezett el. A fenyeget� r�mai hadsereg el�l rejtekhelyeiket Kr. u. 68-ban z�rt�k le. A 7Q5 jel� g�r�g t�red�k egy kis r�szlet M�rk evang�lium�b�l. 1972-ben tal�lta meg a dokumentumot O. Callaghans jezsuita kutat� �s kormeghat�roz�s�t Carsten Peter Theide irodalomt�rt�n�sz v�llalta. Munk�ja eredm�ny�t el�sz�r 1986-ban adta ki, majd ezt 1994-ben kieg�sz�tette egy �jabb publik�ci� keret�ben. B�r ez a t�red�k kicsi, �s a rajta l�that� �r�s nehezen olvashat�, k�ts�gtelen�l azonos M�rk evang�liuma 6. r�sz 52-53. verseivel: "Nem okultak a kenyerekb�l, mert a sz�v�k kem�ny volt. Ezek ut�n a t�ls� partra �tkelve, Genez�retbe �rkeztek �s kik�t�ttek." Ahhoz, hogy Kr.u. 68-ig ez a r�vid r�szlet a qumr�ni barlangba ker�lhessen, �vekkel el�bb el kellett k�sz�lnie M�rk evang�liuma teljes eg�sz�nek. Az �jsz�vets�gi iratr�l ilyen r�gi r�szlet eddig nem �llt rendelkez�s�nkre. ___(�j Lant)


MEGH�V�
 
IFJ�S�GI TAL�LKOZ�
1997. okt�ber 11-12, TORONTO
 
Szeretettel megh�vjuk az �szi Ifj�s�gi Tal�lkoz�ra, melyet ez�ttal Toront�ban tartunk, okt�ber 11-12-�n.
A p�nteken este �rkez�ket az imah�zn�l v�rjuk. 157 Falkirk Street, North York; telefon: (416)783-2941.
Regisztr�l�s szombat reggel 9-t�l.
T�ma: Te milyen nyelven besz�lsz? (A nyelv b�nei, igazmond�s, hazugs�g, k�t�rtelm�s�g.)
Szombaton eg�sz napos ifj�s�gi program, este szolg�latok, melyben minden gy�lekezet ifj�s�ga szolg�lat�ra sz�m�tunk.
 
LELKIP�SZTOR BEIKTAT� �NNEP�LY
Okt�ber 12-�n, vas�rnap
 
Szolg�latok d�lel�tt a mi sz�vets�g�nk, d�lut�n els�sorban a kanadai sz�vets�g (BCOQ) r�sz�r�l.
Az elsz�ll�sol�s �s a k�z�s �tkez�s miatt el�zetes jelentkez�st k�r�nk (mind a k�t napra vonatkoz�lag), k�zvetlen�l, vagy a lelkip�sztorok �tj�n.
 
Dan L�szl� toront�i lelkip�sztor c�me:
43 Yorkshire Rd.
Scarborough, Ont. M1K 3B7 Canada
Telefonsz�m: (416)752-1687.

Vissza a lap tetej�hez


V�lem�ny�t, javaslatait sz�vesen fogadjuk, s�t: k�rj�k!

[HOME_PAGE] | Technical Problems? |

K�ldj�n a szerkeszt�nek E-mail-t!

Hogyan? Kattintson az el�z� sorra, s azut�n �rja le v�lem�ny�t. (Vagy �rja meg el�sz�r gondolatait a megszokott form�ban, s azut�n k�ldje el level�t E-mailen. K�sz�nj�k.)

Evang�liumi H�rnok Internet �1997