Baptist TOP1000

MABAVIT III.

 

Néhány MABAVIT III-AS KÉP

2007. feb 4
mabavisz vasárnap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamarosan pótoljuk az elmaradt hiradásokat a MABAVISZ utóbbi 3 évéről.

 

 

A MABAVISZ új vezetősége:


A 2010. április 17-én beiktetott elnökség:
Dr. Herjeczki Géza alelnök (ÉAMBSz), dr. Mészáros Kálmán elnök (MBE),
dr. Gergely István alelnök (RMBSz) és dr. Kovács József titkár (RMBSz)

MABAVISZ TANÁCSÜLÉS - Nagybánya, 2010. április 16

A MABAVISZ igazgató-tanácsa ezidei gyűlésére Nagybányán került sor, április 16-án. A tagszövetségek hivatalos képviselői közelről és távolról is eljöttek. Erdélyből hárman, Magyaroroszágról ketten érkeztek, a tengeren túliakat Herjeczki Géza képviselte, egy-egy testvér érkezett a Délvidékről, Kárpátaljáról és a Felvidékről.
      Áhítattal kezdtük gyűlésünket, amit a területenkénti missziós beszámoló követett. Ennek segítségével egy kicsit áttekintettük az egész világon folyó magyar baptista missziót. Jó volt hallani testvéreink öröméről és gondjairől is – hálát adni és segíteni csak akkor tudunk, ha ismerjük egymást.
      Ennek során hallottunk pl. az erdélyi testérektől a szalárdi szeretetházról: megvásárolásáról és az ott folyó munkáról, vagy pl. a szentpéteri (Felvidék) imaháznál szükségessé vált építkezésről, illetve a tervekről, melyek megvalósításához segítségre volna szükségük.
      Egy következő program pont volt az „Áhítat”, a Mabavisz kiadványa. Kifejeztük a kiadvány további megjelentetése iránti igényünket és egyúttal azt is, hogy többféle változtatást is indokoltnak látunk. Megpróbáljuk jobbá, az egyéni áhítatok számára is alkalmasabbá tenni, miközben szeretnénk, ha az Áhítat továbbra is alkalmas maradna a gyülekezeti szolgálatok koordinálására (Vezérfonal).


A Bizottság jelenlévő tagjai: Borzási István, Dóczé Bálint, Kovács József, Nyúl Zoltán, Gergely István, Nagy-Kasza Dániel, Herjeczki Géza, Mészáros Kálmán, Papp János

      Kornya díj.
Erről a mi szövetségünkben eddig nem sokat hallottunk – a legközelebbi közgyűlésünkön pótolni fogjuk ezt a hiányosságot. A Mabavisz tanácsa tavaly úgy határozott, hogy létrehozzuk a Kornya-díjat, mellyel a missziómunkában élen járó, másoknak is példát adó, Mesterünk parancsának engedelmeskedő lelkipásztorokat tisztelünk meg, s egyúttal ezzel elevenen tartjuk a nagy magyar paraszt-próféta emlékét is. A díjat elsőként –mindannyiunk egybehangzó döntése alapján- Veress Ernő nyugalmazott lelkipásztor tv.-nek ítéltük oda (melyet a másnap sorra kerülő missziós konferencián meg is kapott).
      A legközelebbi világtalálkozóra nézve elhangzott egy olyan gondolat is, hogy azt a 2011-es magyarországi Franklin Graham Fesztiválhoz lehetne kapcsolni. Konkrét javaslatot azonban nem hallottam a rendezésben soron következő erdélyi testvérektől.
      Ezen az alkalmon vezetőség váltásra is sor került. A világszövetség működési rendjének megfelelően a rotációs elvnek megfelelően most magyarországi vezető (dr. Mészáros Kálmán) veszi át Gergely István testvértől az elnöki tisztet. Mivel ezúttal a titkár tv. megbízatása is lejárt, arra egy erdélyi testvért választottunk, dr. Kovács Józsefet.
     
A kezdő áhítatot Gergely tv., a befejezőt pedig Mészáros testvér tartotta.

Missziós konferencia Nagybányán

A MABAVISZ szervezésében –kb. 5 éve- váltakozva Magyarországon és Erdélyben rendeznek évenként egy-egy missziós konferenciát. A legutóbbi Békésen volt, amelyen Kulcsár testvér képviselt bennünket. Az ideire Nagybányán került sor, közvetlenül a világszövetségi tanácsülés utáni napon. Így a gyűlésre érkezőkkel együtt én is részt vehettem ezen a találkozón.
      „Az imádkozás és a misszió
” volt a konferencia témája. Közel 200-an lehettünk. Főként Erdélyből érkeztek a testvérek, de mind a 6 magyar baptista szövetség képviselve volt – ha nem is nagy létszámban.
      A találkozót dr. Kovács József helyi lelkipásztor vezette. A nap során egy „Missziós körkép”-re is sor került, amikor minden tagszövetség képviselője 4-4 percben beszámolhatott az utóbbi év fontosabb eseményeiről.


      A főtémát dr. Simon József, nagyváradi lelkipásztor tv. amerikai hangulatú előadása indította. Alapigéje Ezékiel 22:30 volt („Kerestem köztük valakit, aki építené a falat... de nem találtam”). Az előadást imádságok, majd fórumbeszélgetés követte.
      A konferencia keretében került sor a MABAVISZ két évenként esedékes elnökváltásra, ami néha választással is egybeesik, mint az idén, amikor titkárt választottunk. (A választás az igazgató tanácson belül történik, annak magyarországi ill. erdélyi tagjai közül.)  Az új elnökségért Veress Ernő nyugalmazott lelkipásztor, az Erdélyi Magyar Baptista Szövetség tiszteletbeli elnöke imádkozott. S ha már ott volt Veress testvér, a nap különleges meglepetésére is ekkor került sor: az újonnan alapított Kornya-díj átadására, amit a világszövetség vezetői egyöntetű döntéssel  Veress Ernő testvérnek ítéltek. (Erről a 4. oldalon többet is olvashatunk.)
      A missziós konferenciára érkezett testvéreket végül a nagybányaiak ebéden látták vendégül. Köszönjük a testvérek mindkét napi fáradozását a messziről és közelebbről érkezett vendégekkel.  (Herjeczki Géza)

A Kornya-díj átadásakor elhangzott laudáció (Az első Kornya-díjas: id. Veress Ernő lp.)
EH 2010. május 4. oldal

Emlékezés Kornya Mihályra (itt)

Lapunk 2010. májusi számában több cikk és fénykép is megjelent a MABAVISZ Nagybányán megtartott értekezletéről és missziós konferenciájáról.
EH 2010. májusi szám

 

ŐRSÉGVÁLTÁS A MABAVISZ ÉLÉN

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség Centenáriumán ünnepélyes keretek között történt meg a szövetségeinket is összekötő Magyar Baptisták Világszövetsége elnöki tisztének átadása.


Dr. Herjeczki Géza (bal oldalon) átadja az elnökséget Gergely Istvánnak (jobb oldalon), a Romániai Magyar Baptista
Szövetség elnökének. Középen a MABAVISZ két alelnöke: Kulcsár Sándor és dr. Mészáros Kálmán.

Beszámoló az augusztusi számban lesz. Már ott is van.


Mészáros testvér imádkozik a szövetségben végzett és végzendő munka áldásáért.

2008. júniusi szám 3. oldala PDF file

A MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGSZÖVETSÉGE NAGYVÁRADI TANÁCSÜLÉSÉRŐL - 2008. május 23.

A MABAVISZ elnöksége a debreceni találkozó záró istentisztelete után. Balról: Borzási Gyula titkár, Dr. Herjeczki Géza elnök, Dr. Mészáros Kálmán alelnök és Borzási István alelnök.

2008. február 3. A MAGYAR BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG VASÁRNAPJA -  letölthető anyagok a tagszövetségek életéről

2007. február 4 - A MAGYAR BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG VASÁRNAPJA - pdf file

Általában minden számban közlünk világszövetségi híreket.

(2006. október)

A Magyar Baptisták Világszövetsége
 
A Világszövetség célkitűzése

 

Az alapító szándéknyilatkozat célul tűzte ki, hogy a megalakítandó világszervezet elsősorban a határon túli területek és a szétszórtságban élő magyarság összekapcsolását kívánja segíteni. Az adott körülmények között egy világszervezetnek sokkal nagyobb esélye látszott arra, hogy magyar és nemzetközi pályázatokon, egyházi fórumokon támogatást találjon a súlyos helyzetben élő gyülekezetek támogatására. Másrészt a világméretű összefogása a magyar nyelvű baptistáknak nagyobb esélyt teremt a kölcsönös segítségnyújtásra, közös programok szervezésére, közös kiadványok megjelentetésére
 
“Mi, a világ minden táján élő magyar baptisták hivatalosan kinyilvánítjuk, hogy megalapítjuk a Magyar Baptisták Világszövetségét.
Jézus Krisztus egyetemes anyaszentegyházának részeként a teljes Szentírást tekintjük hitünk és életünk zsinórmértékének, összhangban az egyetemes keresztyén hitvallásokkal (Apostoli hitvallás és Nicea-Konstantinápolyi hitvallás), valamint a Baptista Világszövetséghez tartozó gyülekezetek több évszázados gyakorlatával, tanításával és szabályaival. A Magyar Baptisták Világszövetségének célja: hitünk elmélyítése, közös missziói tevékenységünk előmozdítása, összetartozásunk megvallása és erősítése, hitbeli és lelki közösségünk kifejezése.”   (részlet az MBVSZ alapszabályának bevezetéséből)

A Világszövetség programja

 

1. A közös bibliaolvasást. 1999-ben – először történelmünkben – közös bibliaolvasó kalauzt (Áhítat ’99) jelentetett meg a Világszövetség.
2. Fontosnak tartjuk a közös imádkozást. Az Áhítat ’99 minden vasárnapra imatémákat ad.
3. Fontosnak tartjuk a közös éneklést. Ennek érdekében az alapító 3 szövetség megkezdte egy – részben közös – gyülekezeti énekeskönyv szerkesztését. A munka jól halad.
4. Fontosnak tartjuk a nagy testvéri találkozókat. Ezért tervezzük 2000 augusztusára a II. világtalálkozót – Budapest után Nagyváradra – a millennium jegyében.
5. Fontosnak tartjuk a szövetségi vezetők rendszeres találkozóit, melyeken megoszthatjuk egymással örömünket és gondjainkat, terveket készíthetünk és együtt kérhetjük Urunk áldását a magyar baptista misszióra.
6. Fontosnak tartjuk az információ-cserét. Ezért hivatalos lapjainkban rendszeresen beszámolunk egymás eredményeiről, gondjairól, felhívásokat teszünk közzé. Lehetőség szerint – saját rádió- és tévéműsorainkban – megszólaltatjuk a társszövetségek vezetőit, képviselőit.
7. Meghívjuk egymást közgyűléseinkre, konferenciáinkra.
8. Segítjük szétszórtságban – és olykor igen nehéz anyagi körülmények között – élő testvéreinket.
9. Katasztrófák esetén, mint pl. a tiszai árvíz, vagy a jugoszláviai háború, különös figyelemmel kísérjük testvéreink sorsát, és minden eszközzel segítjük őket.
10. Arra igyekszünk, hogy a Lélek egysége meghatározó legyen közöttünk, szemben bármiféle széthúzást kezdeményező erővel.            (részlet az MBVSZ alapszabályának bevezetéséből)
 
A Világszövetség közös tevékenységei

 

A MABAVIT, a magyarnyelvű baptisták világtalálkozójának rendszeres megszervezése
A közös áhítat szerkesztése, gondozása és kiadása
A kölcsönös segítségnyújtás összehangolása
A közös gyülekezeti énekanyag kialakítása
A szövetség vezetőinek rendszeres találkozója és eszmecseréje
A kölcsönös tájékoztatás és informálás a három alapító szövetség lapjain – Békehírnök, Szeretet és Evangéliumi Hírnök - keresztül
 
A Világszövetségről évszámokban

 

1995 augusztusában Tahiban vetődött föl először a Világszövetség létrehozásának gondolata, de ez csupán terv maradt.
1997. május 15-én Nagyváradon tárgyalt a három magyar nyelvű szövetség vezetője - Kulcsár Sándor, az Észak-Amerikai Magyar Baptisták Szövetségnek elnöke, Mike Béla, a Romániai Magyar Baptisták Szövetségének elnöke és Dr. Almási Mihály, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke - Magyar Baptisták Világszövetségének megalakításáról. Megállapodtak arról, hogy a Világszövetség Budapesten, Nagyváradon és New Yorkban tart fenn képviseletet.
1997-ben az aláírók Mike Bélát, a Romániai Magyar Baptisták Szövetségének elnökét kérték föl a világszövetség elnöki teendőinek ellátására.
1998 májusában Budapesten tartotta ülését a Világszövetség elnöksége a Világszövetség jogi képviselőjével, amelyen megvitatták a szervezet megalakulásának jogi kérdéseit, valamint tájékoztatták az ülés egy részén jelenlévő dr. Steve Booth-t, a Déli Baptista Szövetség magyar nyelvű missziójáért felelős igazgatót, aki teljes támogatásáról biztosította a jelenlévőket.
1997-ben az aláírók Mike Bélát, a Romániai Magyar Baptisták Szövetségének elnökét kérték föl a világszövetség elnöki teendőinek ellátására.
1998 májusában Budapesten tartotta ülését a Világszövetség elnöksége a Világszövetség jogi képviselőjével, amelyen megvitatták a szervezet megalakulásának jogi kérdéseit, valamint tájékoztatták az ülés egy részén jelenlévő dr. Steve Booth-t, a Déli Baptista Szövetség magyar nyelvű missziójáért felelős igazgatót, aki teljes támogatásáról biztosította a jelenlévőket.
1999. november 10-i budapesti elnökségi tanácskozáson elhatározzák, hogy a MABAVIT II-t 2000. augusztus 11-13 között rendezik Nagyváradon.
 
A Világszövetség elnökei

 

1997-1999 Mike Béla, a Romániai Magyar Baptisták Szövetségének elnöke
1999-2000 Dr. Almási Mihály, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke
2000-2002 Kulcsár Sándor, az Észak-Amerikai Magyar Baptisták Szövetségnek elnöke
2002-2003 Dr. Simon József, a Romániai Magyar Baptisták Szövetségének elnöke
2003-2004 Borzási István, a Romániai Magyar Baptisták Szövetségének elnöke
2004-2006 Dr. Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke
(Jelenleg Dr. Herjeczki Géza, az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség alelnöke)

                      Háló Gyula, MABAVIT Hírmondó, 2. oldal

A jövő útja

A MABAVIT III. a Magyar Baptista Világszövetség rendezvénye. Jóllehet sokmindent közösen terveztünk, szerveztünk, a munka dandárja ezúttal a magyarországi testvéreknek jutott: az egyház vezetőinek, megbízott szervezőknek és a debreceni gyülekezet testvériségének. Elismerés és köszönet illeti őket ezért. Sőt, még valami, amit egyenlőre még csak reménységben írhatok le: erőfeszítéseik után az öröm, - egy jól szervezett és áldással telő, sikeres világtalálkozó feletti öröm. Ezt igazán az Úr tudja és fogja megadni szolgáló testvéreinknek.
 
Igen "nagy" címet kaptam a világszövetség alkalmi kiadványa szerkesztőitől: A jövő útja. Mint ahogy az a feladat is nagy, megtisztelő, amit mint az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség erre felhatalmazott képviselőjére, rám biztok. "A jövő útja / Az MBVSZ soros elnökének várakozásai." A jövőt nem tudom. Várakozásaim, elképzeléseim vannak. Valamit hát ezekről, abban a reményben, hogy Urunk jövőt ad még a tizedik évében járó Magyar Baptista Világszövetségnek.
 
Háló Gyula testvér irásából (Mabavit Hírmondó) egy kis rálátásunk lehet az eltelt kilenc esztendőre. A szövetség 1997-es megalakulására, a három szövetség vezetője által megfogalmazott eredeti tervekre. A programok egy része teljesedik, egy része módosult, s van ami eddig még nem valósult meg. Ez minden szervezetnél megtörténik. Örülünk az immár harmadik nagy találkozónak, mindannyian örömmel várjuk az évenként - közös munka eredményeként megjelenő Áhítatot. Sajnáljuk, hogy nem jött létre a közös énekeskönyv, de annak azért örülünk, hogy lett két kiváló, új énekeskönyve a magyar baptistáknak.
 
A világszövetség "soros elnöke" egy rövid időre, két évre kap megbízást. Ez azt is jelenti, hogy vagy képes együtt dolgozni munkatársaival és elősegíti a szövetség munkáját, vagy a saját elképzeléseihez ragaszkodva, azok megvalósításán fáradozik, de az időkeret miatt esetleg a régi sem folytatódik, az újra pedig nem kerül sor.
 
Előszőr is szeretném részleteiben áttekinteni a világszövetség pillanatnyi felépítését: megimerni munkatársaimat, megérteni a többszörösen átdolgozott, jelenleg érvényben lévő szervezeti szabályzatunkat és a szövetség jogi státuszát.
      Azután szorgalmazni fogom, hogy a világszövetség munkatársai rendszeresen és folyamatosan kapcsolatban legyenek egymással - ez alapfeltétele is egy működőképes világszövetségnek.
      Keresni fogom a módját annak, hogy eljussunk oda, hogy a világ magyar baptistái - bárhol is lakjanak, egymással szoros testvéri kapcsolatban élhessenek. Politikai határok lehetnek, mert vannak is, de lelki válaszfalakat fenntartani, miközben politikai határokért panaszkodunk - értelmetlen dolog, Mesterünk bizonyára képmutatásnak nevezné ezt. Az a célom, hogy mielőbb eljussunk oda, hogy jóllehet én Szokolyán, a Börzsöny hegység egy kis falujában születtem, de otthon érezhessem magam a New York-i testvérek között éppen úgy, mint Nagyváradon, Kossuthfalván, Debrecenben, vagy a Szilágyságban. És természetesen, hogy rám is úgy tekintsenek, mint közűlük egyre. Nem vagyunk és nem leszünk egyformák, de azért testvérek, azok vagyunk, máris.
      Elválaszthatnak bennünket egymástól határok, távolság, kor, anyagi lehetőségek, szokások, de egybeköt bennünket az értünk életét is föláldozó Jézus Krisztus, aki hozzánk a mi anyanyelvünkön, a nekünk legszebb magyar nyelven szólt és szól, folyamatosan.
 
Természetesen alig várom a következő évi Áhitatot és a kövekező világtalálkozót is.
Áldja meg és jövővel is ajándékozza meg Urunk a Magyar Baptisták Világszövetségét!
 
Dr. Herjeczki A. Géza
a Magyar Baptista Világszövetség soros elnöke
az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség alelnöke
MABAVIT Hírmondó, 7. o.