Baptist TOP1000

 

MABAVISZ
oldal

N�h�ny MABAVIT III-AS K�P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K

Magyar Baptist�k Harmadik Vil�gtal�lkoz�ja

- MABAVIT III -

DEBRECEN
2006. augusztus 4-6.

  I. A K�SZ�LŐD�S H�NAPJAI

III. Dork�s Center, Baptista Ifj�s�gi Nagyt�bor
IV. Angol �sszefoglal�

 II.  A TAL�LKOZ�R�L
video felv�tel rendel�s / Nyilatkozat / besz�mol� / Interj� / �nekeink

2006. december

IM�DKOZZUNK EGYM�S�RT!

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�be hat magyar baptista sz�vets�g tartozik. Aki szeret messzebbre l�tni a k�zvetlen k�rnyezet�n�l -az Evang�liumi H�rn�k olvas�i bizony�ra ilyenek- �s im�dkozni is k�sz t�volban �lő testv�rei�rt, annak azt aj�nljuk, hogy a k�vetkező sorrend szerint tegye azt.

H�tfőn a magyarorsz�gi baptista testv�rek�rt �s az egyh�z vezetői�rt, Dr. M�sz�ros K�lm�n eln�k�rt �s munkat�rsai�rt.

Kedden a rom�ni�ban �lő magyar baptista testv�rek�rt �s a sz�vets�g vezetői�rt, Borz�si Istv�n eln�k�rt �s munkat�rsai�rt.

Szerd�n az �szak-amerikai magyar baptista testv�rek�rt �s a sz�vets�g vezetői�rt, Kulcs�r S�ndor eln�k�rt �s munkat�rsai�rt.

Cs�t�rt�k�n a d�lvid�ki magyar baptista testv�rek�rt �s a sz�vets�g vezetői�rt, Ny�l Zolt�n lelekip�sztor�rt �s munkat�rsai�rt.

P�nteken a felvid�ki magyar baptista testv�rek�rt �s a sz�vets�g vezetői�rt, D�cz� B�lint lelkip�sztor�rt �s munkat�rsai�rt.

Szombaton a k�rp�taljai magyar baptista testv�rek�rt �s a sz�vets�g vezetői�rt, Varga Attil��rt �s munkat�rsi�rt.

World Congress of Hungarian Baptists Concludes with Call to Evangelism

The Third World Congress of the Hungarian Baptist World Alliance has concluded in Debrecen, with a call for all to make a personal commitment to evangelism.
      Approximately 5,300 ethnic-Hungarian Baptists from 15 countries took part in the three-day event.
      330 congregations with 11,300 members belong to the Hungarian Baptist Union. An additional Baptist union in Romania involves 230 congregations with 8,500 members. Both unions are members of the European Baptist Federation.


50 man serve the Lord Supper to the 5000+ worshippers during the closing service

 
      A declaration passed at the gathering stated: "We believe that the only solution for mankind living in ever more complicated social circumstances is our Lord Jesus Christ." Only God can overcome the hopelessness of the Hungarian people "caused by our sins". The declaration added: "We are to labour further in the future for presenting the Gospel of Christ genuinely and in an ever broader circle to our neighbours, to our beloved Hungarian nation and to the world."
      Political issues also featured in the declaration, as the Hungarian Baptists underscored their national identity as one people. They branded the Trianon-Treaty of 1920 as "unjust". The surrender of territory required by the treaty separated roughly 3.3 million Hungarians from their motherland. Since then, Hungarians in Serbia and Slovakia in particular have repeatedly suffered ethnic discrimination. As a result the declaration stated: "We lift our voices against any political discrimination or persecution that offended or obstructed those who belong to the Hungarian nation."
      The Baptists also expressed hope that membership in the European Union would help overcome ethnic strife. The paper adds a confirmation that European culture is rooted in Christianity, even though the EU Constitution does not explicitly state so.
      The declaration was read aloud by Lajos Marosi Nagy (Budapest), European Vice-President of the Men�s Department of the Baptist World Alliance (BWA).
 
      The highlight of the conference was an evangelistic worship service in which the President of the Hungarian Baptists, Dr. Kalman Meszaros (Budapest), held the sermon. Approximately 800 non-Baptists attended the service.
      British-born Rev David Coffey, the President of the Baptist World Alliance (BWA) greeted the world Baptists and urged them to stick to a 4-point profile. He said, "Fellowship despite diversity, worked out by Jesus Christ; Reach-out, since the Great Commission is taken seriously by Baptists; Freedom and Justice, since we are the voice of those who cannot speak; Compassion, since beside sharing the Gospel, we help the needy."
      Pastor Geza Herjeczki (Detroit/USA), the freshly-elected President of the Hungarian Baptist World Alliance, stressed the importance of the Great Commission for Baptists: "Let us be a road sign for those who are not yet walking with Jesus Christ."   Daniel Blake, Christian Today, Aug. 28.

2006. november

(2006. okt�ber)

A Magyar Baptist�k Harmadik Vil�gtal�lkoz�j�nak
Nyilatkozata
Debrecen, 2006. augusztus 4-6.
 
H�l�t mondunk mindenhat� Isten�nknek az�rt, hogy ism�t megrendezhett�k a magyar baptist�k vil�gtal�lkoz�j�t, �s egy�tt �nnepelhett�nk J�zus Krisztus nev�ben, aki sz�munkra az �t, az igazs�g �s az �let.
      �r�m�nkre szolg�lt, hogy, hogy sz�tsz�ratott magyar nemzet�nk baptista n�p�nek ism�t lehetős�ge volt a tal�lkoz�sra, hogy ism�t �r�lhett�nk egym�s l�t�s�nak, �s a gazdagon megter�tett lelki asztaln�l egym�s hite �ltal �p�lhett�nk. Valljuk, hogy elsősorban kereszty�nek vagyunk, azut�n baptist�k de nem utols� sorban magyarok. �sszetartoz�sunk legfőbb z�loga maga J�zus Krisztus, akinek a nev�ben voltunk egy�tt, itt Debrecenben.
      Hissz�k azt, hogy az egyre bonyolultabb t�rsadalmi viszonyok k�z�tt �lő ember sz�m�ra egyed�l J�zus Krisztusban, a mi Urunkban van megold�s. Valljuk, hogy Mindenhat� Isten�nk k�pes kiemelni magyar n�p�nket a bűneink okozta rem�nytelen-s�gből, �s szem�lyes, �lő kapcsolatra jutva J�zus Krisztussal, val�s�gos �s egyre kiteljesedő kereszty�n �letet �lhet�nk. Felismerve az ebből fakad� felelőss�g�nket, Ig�nk tan�t�sa �s J�zus Krisztus misszi�parancsa alapj�n a j�vőben is az�rt munk�lkodunk, hogy Krisztus evang�lium�t hitelesen �s egyre sz�lesebb k�rben mutassuk be a k�rnyezet�nkben �lőknek � szeretett magyar n�p�nknek �s a vil�gnak.
      Valljuk, hogy Isten teremtő hatalma nyom�n magyar n�p�nk �sszetarozik, �ljen b�r az anyaorsz�gban, vagy az igazs�gtalan trianoni d�nt�s nyom�n elcsatolt ter�leteken vagy m�s messzi f�ldr�szen. Felemelj�k szavunkat minden olyan politikai megk�l�nb�ztet�s, �ld�ztet�s ellen, amely nemzet�nkh�z tartoz�kat b�rmilyen form�ban is jogai gyakorl�s�ban s�rten� vagy akad�lyozn�. K�l�n�sk�ppen b�zunk abban, hogy az egyre kiteljesedő Eur�pai Uni� ernyője seg�ts�g�l lehet a nemzetis�gi ind�ttat�s� szemben�ll�sok megsz�ntet�s�hez k�l�n�s tekintettel a Vajdas�gban �s Szlov�ki�ban a napjainkban uralkod� helyzetre.
      Rem�nys�ggel tekint�nk arra a folyamatra, amely �ltal az �sszmagyars�g felz�rk�zik az eur�pai n�pek k�z�ss�g�hez. Valljuk, hogy eur�pai kult�r�nknak alapjai a kereszty�n-s�gben gy�kereznek, annak ellen�re, hogy azt az Eur�pai Uni� Alkotm�ny�ban nem r�g-z�tett�k. �ppen ez�rt nek�nk magyar baptist�knak a vil�g baptist�ival �s m�s kereszty�n testv�reinkkel egy�tt feladatunk a s� �s vil�goss�g szerep�nek bet�lt�se.
      Elk�telezz�k teh�t magunkat egy�nileg �s k�z�ss�gileg az elh�v�sunkhoz m�lt� h�vő �letre; Krisztus evang�lium�nak hirdet�s�re; a testv�ri k�z�ss�g �pol�s�ra, valamint a felelőss�gteljes �s hasznos t�rsadalmi jelenl�tre.
      Az a k�v�ns�gunk, hogy legyen Isten �ltal meg�ldott minden magyar baptista testv�r�nk, aki �rnak vallja J�zus Krisztust! K�s�rje Isten�nk �ld�sa magyar baptista misz-szi�nkat szerte a vil�gon!
 
                    A MABAVISZ Eln�ks�ge

 

A MABAVIT-r�l a F�rosz Alap�tv�ny vide�felv�telt k�sz�tett. Az egyes alkalmakr�l k�sz�lt filmek �s egy kb. k�t�r�s �sszefoglal� egyben, vagy k�l�n-k�l�n is megrendelhető. Amerikai megrendelőknek a postak�lts�g cs�kkent�se �rdek�ben azt javasoljuk, hogy a szerkesztőn�l tegy�k meg megrendel�s�ket, aki azokat �sszes�tve tov�bb�tja majd Fodor L�sz� testv�rnek, aki egy�bk�nt Magyarorsz�gon a +36-20-251-3997 sz�mon �rhető el.

e-mail a szerkesztőnek: herjeczki@juno.com

 
Komolytalan vers egy komoly esem�nyről
 
Magyar Baptist�k Vil�gtal�lkoz�ja!
El�ll az ember szeme, sz�ja, "sz�"-ja.
 
Gajdolom �nekem MABAVIT n�p�nek,
Akik Debrecenben �gy egybe-men�nek.
 
J�nnek ezersz�mra kicsinyek �s nagyok,
Boldog lehetek, hogy �n is k�zt�k vagyok.
 
�ldjon az �r J�zus! Dr�ga h�vő Testv�r!
A Főnix-Csarnokban sok j� ember megf�r.
 
Forr� az ar�na, ak�r egy kemence.
K�ldte baptist�it a K�rp�t-Medence:
 
�szakr�l �s d�lről, meg fők�nt keletről,
Ismert s alig ismert kis �s nagy helyekről.
 
Hangzik lelkes �nek reggeltől napestig.
F�l�nk a f�v�sok sz�v�san repesztik.
 
Sz�v�nkben vigazs�g, ajkunkon hő ima.
Nagy �rvendez�sre gyűlt�nk egybe mi ma.
 
Az �sszevont k�rus �sszhangos dal�t�l
Visszhangzik a sz�v�nk, harsog a lel�t�.
 
Kipirult hitsz�nok feddi az �r n�p�t,
P�f�li a s�t�nt, nem hagy neki b�k�t.
 
Mag�jult sz�v�nket vigy�k innen haza,
Hit�nk J�zusunkban sose legyen laza!
 
          G�S� - 2006. - Baja

 

Levelet kaptunk Debrecenb�l
Kedves Herjeczki testv�r!

Gy�lekezet�nk nagy kih�v�snak tekintette a MABAVIT megrendez�s�t. Isten seg�ts�g�vel megoldottuk a feladatot. Az �ld�sokb�l k�l�nb�z� k�ppen r�sszes�ltek a gy�lekezet tagjai. Az id�sebb koroszt�ly a csarnokban elhangzottakb�l mer�tett �ld�st, azok pedig akik r�szt vettek a felel�s�gteljes rendez�i csapat munk�ban testv�ri egys�gbe kov�csol�dtak �ssze. Ez nagy �ld�s volt sz�mukra. Er�t adott r�sz�kre az a tudat hogy benn a csarnokban t�bb ezer ember im�dja �s dics��ti az Urat �s �k ehhez asziszt�lhatnak. Az �ld�s a gy�lekezet r�sz�re tov�bb folytat�dik. Vas�rnap bemerit�s lesz gy�lekezet�nkben. Ez alkalommal �ten fognak bemer�tkezni. Megjegyezni k�v�nom, hogy ezek k�z�l k�t fiatal a Dr. Karancsi J�nos�k gyermeke. Erik��kat �ly gazdag �ld�sban r�szes�tette Isten a szervez�s f�rads�gos munk�j��rt. Minden�rt Isten�nk� legyen a h�la �s dics�s�g.
               
Testv�ri �dv�zlettel: J�mbor Ferencn�

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge
 
A Vil�gsz�vets�g c�lkitűz�se
Az alap�t� sz�nd�knyilatkozat c�lul tűzte ki, hogy a megalak�tand� vil�gszervezet elsősorban a hat�ron t�li ter�letek �s a sz�tsz�rts�gban �lő magyars�g �sszekapcsol�s�t k�v�nja seg�teni. Az adott k�r�lm�nyek k�z�tt egy vil�gszervezetnek ... tov�bb 

 

(2006. szeptember)

DEBRECEN * MABAVIT * 6500

Pontosan kezdőd�tt a Vil�gtal�lkoz�, d�lut�n 3-kor Dr. M�sz�ros K�lm�n testv�r a 118. Zsolt�r verseivel k�sz�nt�tt, hangs�lyozva: �Ez az a nap, amit az �r rendelt, �rvendezz�nk �s v�gadjunk ezen."
     
Ott kezdőd�tt ez a 3. magyar baptista vil�gtal�lkoz�, ahol a 2. befejeződ�tt. Hat �vvel ezelőtt, Nagyv�radon Kulcs�r S�ndor New York-i lelkip�sztor, mint a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek akkori eln�ke bocs�totta el k�sz�nt�ssel, im�ds�ggal a testv�ris�get, s most ugyanő mondta a kezdő foh�szt.

Az első nap esem�nyeit a k�t sz�net h�rom nagy csoportra tagolta. Az elsőben k�t mark�ns bizonys�gt�tel hangzott el Szab� Istv�n az �szak-Amerikai magyar baptista sz�vets�g főtitk�ra �s F�redi Kamilla Sierra Leone-i misszion�rius r�sz�ről. Majd Kulcs�r M�ria ausztr�liai k�ld�tt k�sz�nt�tt ezut�n �s egy �nekkel szolg�lt. Az igehirdet�sben Kulcs�r S�ndor kiemelte: �Nem j�runk a bizonytalans�gban, tudjuk az utat, ez ő, J�zus Krisztus.� �De j�r-e mindenki ezen az �ton?� � a programvezető dr. Herjeczki G�za arra sz�l�tott fel, k�ny�r�gj�nk, hogy �tudjunk b�tor�tani valakit a konferenci�n, induljon el ezen az �ton!� Az est�ben multim�di�s seg�dlettel bemutatkozott a Baptista Teol�giai Akad�mia, a magyarorsz�gi region�lis bibliaiskol�k �s a gy�lekezetpl�nt�l�s, az �szak-Amerikai Magyar Baptista Sz�vets�g, a magyarorsz�gi �s erd�lyi roma misszi�. K�sz�nt�tt a mongol baptist�k h�rom tag� k�ld�tts�ge is. Szolg�lt �jb�l az amerikai �nekegy�ttes �s az erd�lyi baptist�k �sszevont �nek-zenekara.
      �T�gas ez a t�r, megt�ltj�k-e?�
� volt az első benyom�som bel�p�skor. A lenti szakasz sorai m�g �resek voltak, az oldalkarzatok teltek meg előbb. J� volt l�tni, hogy sok a fiatal �s a nagy csal�d, de itt-ott mag�nyos atyafiak is �ltek. Amikor megsz�laltak a f�v�sok, azt �reztem: �Megj�ttem, itthon vagyok!"
                             Szil�gyi L�szl�, Mabavit Hirad�

Szombat d�lelőtt a Főnix csarnokban

�r�mmel k�sz�lt�nk, j�tt�nk a Tisza mindk�t oldal�r�l, s mi, �szak-amerikaiak a tengeren t�lr�l �s boldogan �lt�k �t a p�ntek d�lut�ni alkalmakat. Nem csak az�rt, mert ezen a d�lut�non nagyobbr�szt mi szolg�ltunk. V�rakoz�ssal n�zt�nk a szombati alkalmak el�. Kicsit nyugodtabban is, hiszen a feladataink nagyobb r�sz�t m�r elv�gezt�k. K�nnyebb �gy figyelemmel k�s�rni a szolg�latokat, s az igehirdet�st. V�rtuk a tal�lkoz�sokat is r�gen l�tott ismerős�kkel.
      �gy l�ttam, hogy mindkettőre v�rtak a tal�lkoz� r�sztvevői, s j�l van ez �gy. Nem csak ig�vel �l a megv�ltott h�vő n�p, hanem a testv�reivel val� k�z�ss�ggel is. J�ttek is a testv�rek.

Lend�letes k�z�s �nekl�s hangjaira �rkeztem a csarnokba, s �gy l�ttam, hogy sz�vesen �s �r�mmel �nekelt mindenki, k�l�n�sen is azokat az �nekeket, amelyeket mindannyian ismert�nk. A tal�lkoz� himnusz�t mostanra m�r mindenki j�l ismerte, s lelkesen �nekelte.
      Szombat d�lelőtt a szolg�latokat az
Erd�lyi Magyar Baptista Sz�vets�g k�t vezetője Gergely Istv�n �s Borz�si Gyula ir�nyitotta. Belef�rt azonban a sorba a vajdas�gi �s a felvid�ki besz�mol�, a Vox Nova f�rfikar �s a magyarorsz�gi K�zponti �nekkar �neksz�mai, valamint a győri fiatalok pantomim előad�sa is. Sőt, az ar�nylag hosszabb időt ig�nylő Kov�cs csal�d bizonys�gt�tele �s előad�sa � aktu�lisan, csal�di probl�m�kkal foglalkozva.
      �gy l�ttam, hogy j� volt ez a sz�nes v�logat�s. Azt is hallottam, hogy t�bben hi�nyolt�k az Erd�lyben olyan jellegzetes, ilyen alkalmakr�l elmaradhatatlan f�v�s zenekari szolg�latokat. Nagyszerűen sz�lt viszont a Bokor Barnab�s testv�r �ltal vezetett, hangszeresekkel is megerős�tett erd�lyi �nekkar.
      Nekem �gy t�nt, hogy �r�mmel �lte �t a MABAVIT III. szombat d�lelőttj�t a jelenl�vők sokas�ga. Sokas�ga? Tal�n v�g�l ezzel kapcsolatosan k�t szolg�latr�l: Borz�si Istv�n testv�r igehirdet�s�ről �s D�cz� B�lint testv�r felvid�ki besz�mol�j�r�l. Az előbbire a d�lelőtt v�gefel� ker�lt sor, a m�sikra f�l 10-kor. D�cz� testv�r visszaeml�kezett a MABAVIT II-re, melyre Nagyv�radon ker�lt sor, t�m�tt sportcsarnokban. Elmondta, hogy t�bbek k�z�tt az�rt v�lasztottuk Debrecent, mert itt a Főnix csarnokban nyolcezren is elf�r�nk. Vagyis, elf�rn�nk. Szomor�an �llap�totta meg, hogy el�g kevesen voltunk az impoz�ns csarnokban. Amit testv�r�nk megfogalmazott, az m�sokat is foglalkoztatott. Engem is. Keresem a magyar�zat�t annak, hogy Magyarorsz�gr�l is, Erd�lyből is sokan otthon maradtak ahelyett, hogy �tra keltek volna. Az ige ir�nti �rdektelens�g? Nem val�sz�nű. A testv�ri k�z�ss�g ir�nti ig�ny mindig is jellemző volt a baptist�kra, megfogyatkozott volna ez az �rdeklőd�s? Egy darabig m�g foglalkoztatni fog engem is ez a k�rd�s.
      �r�l�k azonban annak, hogy mire az erd�lyi sz�vets�g eln�ke, Borz�si Istv�n testv�r igehirdet�s�re ker�lt a sor, jobban megtelt a csarnok. 11 �r�ra mintegy �tezren hallgatt�k, amint Borz�si testv�r arr�l sz�lt, hogy J�zus Krisztus az igazs�g. Nek�nk nem lehet el�g a farizeusok igazs�ga..
                           Herjeczki G�za, Mabavit Hirad�, Ahogy l�ttam, 11. o.

�sszefoglal� k�zlem�ny
a Magyar Baptist�k Harmadik Vil�gtal�lkoz�j�r�l
 
Tizen�t orsz�g, mintegy 5330 magyar r�sztvevőj�t regisztr�lt�k a Magyar Baptist�k Harmadik Vil�gtal�lkoz�j�n Debrecenben, a Főnix Csarnokban. A 2006. augusztus 4-6. k�z�tt megtartott ren-dezv�ny legn�pesebb alkalma a szombat esti evang�liz�ci� volt, amikor is mintegy 822 nem baptista vend�g is hallgatta dr. M�sz�ros K�lm�n egyh�zeln�k tolm�csol�s�ban a J�zus Krisztusr�l sz�l� �r�m�zenetet.
      A vas�rnap d�lelőtti z�r�istentiszteleten megjelentek a testv�regyh�zak magasrang� k�p-viselői is, akik nev�ben dr. B�lcskei Guszt�v reform�tus p�sp�k, a zsinat eln�ke, valamint D. Szebik Imre, a Magyarorsz�gi Egyh�zak �kumenikus Tan�cs�nak evang�likus eln�ke mondott k�sz�nt�st. A vil�gtal�lkoz�n megjelent Helari Puu, az Eur�pai Baptista Sz�vets�g eln�ke, valamint David Coffey, a 100 millli� baptist�t sz�ml�l� Baptista Vil�gsz�vets�g eln�ke, aki igehirdet�ssel szolg�lt. A z�szl�s felvonul�son Alb�nia, Ausztria, Ausztr�lia, Kanada, K�rp�talja (Ukrajna), Magyarorsz�g, Nagy-Bri-tannia, N�metorsz�g, Rom�nia (Erd�ly) Sv�jc, Szlov�kia, az Amerikai Egyes�lt �llamok, Szerbia (Vajdas�g) z�szl�i mellett a r�sztvevők �dv�zlő taps�val k�s�rve Debrecen v�ros z�szl�ja is bevonult a Főnix Csarnokba.
      J�zus Krisztussal �s egym�ssal val� k�z�ss�g�nk kifejez�sek�ppen mintegy 50 lelkip�sztor, presbiter, diak�nus �s el�lj�r� szolg�ltatta ki a k�zel 5000 r�sztvevőnek az �nnepi �rvacsor�t. A MABAVISZ eln�ks�g�nek Nyilatkozat�t Marosi Nagy Lajos, a Baptista Vil�gsz�vets�g f�rfi szakoszt�ly�nak eur�pai aleln�ke olvasta fel. A vil�gtal�lkoz� r�sztvevői k�zfelemel�ssel fogadt�k el a Nyilatkozatot, amelyben hitet tettek a vall�sszabads�g, az eur�pai kereszty�n kult�ra, a magyar baptist�k �sszetartoz�sa mellett �s a nemzeti alap� szemben�ll�sok sz�t�sa ellen. A vil�gtal�lkoz� befejez�sek�nt dr. Herjeczki G�za detroiti lelkip�sztor vette �t a MABAVISZ soros eln�ki tiszt�t.
      A Magyar Baptist�k Harmadik Vil�gtal�lkoz�j�nak fontos rendezv�nye volt a K�lcsey K�zpontban megtartott komolyzenei hangverseny, amelyen a vil�gtal�koz�ra �rkezett vend�gek mellett mintegy 600 megh�vott debreceni kiv�l�s�g is r�szt vett. A szombat este megtartott Ifj�s�gi Koncertre, mintegy 400 fiatal �rdeklődő l�togatott el, akik a m�r regisztr�lt r�sztvevőkh�z csatlakoztak.
      A vil�gtal�koz�t sajt�t�j�koztat� �s fogad�s z�rta, amelyen a sajt� k�pviselői mellett az egyh�zak vezető lelk�szei, valamint a konferencia szervezőbizotts�ga is r�szt vett. Papp J�nos misz-szi�i igazgat�, a rendezv�ny főszervezője meg�llap�totta, hogy mintegy 6500 ember hallhatott a vil�gtal�lkoz�n J�zus Krisztusr�l, aki sz�munkra az �t, az igazs�g �s az �let.
                Marosi Nagy Lajos, A MABAVIT sajt�referense
 
A regisztr�lt r�sztvevők orsz�gonk�nt:
 
Alb�nia: 4 fő, Ausztria: 7 fő, Ausztr�lia: 9 fő, Cseh K�zt�rsas�g 2 fő, D�nia 2 fő, Kanada: 26 fő, K�r-p�talja: 73 fő, Magyarorsz�g 4044 fő, Nagy-Britannia 2 fő, N�metorsz�g 15 fő, Rom�nia (Erd�ly) 912 fő, Sv�jc 1 fő, Szlov�kia (Felvid�k) 53 fő, Amerikai Egyes�lt �llamok: 81 fő, Szerbia (Vajdas�g) 99 fő.
                    �sszesen: 5330 regisztr�lt r�sztvevő

MABAVIT III. A VIL�GSZ�VETS�G VEZETŐIT K�RDEZZ�K

A MABAVIT III. ut�n, kedden ad�dott lehetős�g arra, hogy a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z vezetőivel le�lj�nk egy kis besz�lget�sre. A t�ma term�szetesen a nagy tal�lkoz� volt. Az azzal kapcsolatos feladatok foglalkoztatt�k mind a n�gy�ket. Egy TV interj� ut�n voltak �ppen, az eln�ki irod�ban. Besz�lget�s�nk egy r�sz�t t�kr�zi ez a n�h�ny sor. Egy-egy k�rd�sre szűk�tettem az interj�t, hogy kibőv�thesem azt tov�bbi vezető testv�rek v�lem�ny�vel, amire őket elektronikus �ton k�rtem fel. Ebből az is k�vetkezik, hogy testv�reink nem hallj�k egym�st, �sszek�tni csak a t�ma �s a k�rdező k�ti őket - �s az, hogy ők mindannyian a Magyar Baptista Vil�gsz�vets�g vezetős�g�be tartoznak.

 

dr. M�sz�ros K�lm�n, Papp J�nos, M�sz�ros Korn�l �s dr. Szab� Zolt�n

 

Dr. M�sz�ros K�lm�n testv�rt arr�l k�rdezem, hogy mi volt a rendező egyh�z �s egy�ttal a vil�gsz�vets�g eln�ke sz�m�ra a legszebb, vagy a legjelentősebb a tal�lkoz�val kapcsolatban?
 
Nekem a kor�bbi vil�gtal�lkoz�kkal kapcsolatban is nagyon pozit�v eml�keim vannak. M�r az első MABAVIT-on, az 1992-ben Budapesten megtartott vil�gtal�lkoz�n is r�szt vettem. Ott m�g nem voltunk olyan sokan, de mindenkit lelkes�tett �s �r�mmel t�lt�tt el a rendszerv�lt�s ut�ni első �sszetal�lkoz�s a hat�ron t�li magyar baptista testv�reinkkel. J� volt egy�tt hallgatni az ig�t, �nekekben dics�rni Istent sz�p k�z�s anyanyelv�nk�n. Mindannyian �gy �rezt�k, hogy ezt a j�vőben is folytatni kellene.  
      A Nagyv�radon 2000-ben megtartott MABAVIT II. l�tsz�m�ban �s lelk�let�ben is nagyon pozit�v �s előremutat� volt. Ennek a szervez�s�ben, akkor m�r mint a magyarorsz�gi baptist�k �jonnan v�lasztott eln�ke, magam is akt�van r�szt vettem munkat�rsaimmal egy�tt. Nagy győzelemnek tartottuk egy�ltal�n azt a t�nyt, hogy az anyaorsz�g hat�r�n t�l tarthattunk magyar vil�gtal�lkoz�t. Ilyen m�g nem volt a magyar baptist�k eddigi t�rt�nelem�ben. Ism�t elhat�roztuk, hogy ezt folytatni kell!
      Amikor k�t �vvel ezelőtt a vil�gsz�vets�g eln�ke lettem, d�nt�s sz�letett arr�l, hogy a k�vetkező MABAVIT III. tal�lkoz�t  2006-ban ism�t Magyarorsz�gon szervezz�k meg, Debrecen v�ros�ban. Nagyszerű munkat�rsakat �s t�mogat�kat tal�ltam a konferencia elők�sz�t�s�ben �s megszervez�s�ben, ak�r a sz�vets�g�nk eln�ks�g�ben, ak�r a szervező irod�k vezetőiben, ak�r a debreceni gy�lekezet lelkes �nk�nteseiben, a szolg�latokat v�gző k�rusok, zenekarok vezetőiben. N�lk�l�k, az ő b�tor�t� hozz��ll�suk n�lk�l nem siker�lt volna ilyen sz�p �s eml�kezetes tal�lkoz�t szervezni. Kor�bban ritk�n tapasztalt �sszmunka, egyet akar�s, b�kess�ges lelk�let jellemezte az elők�sz�leteket �pp �gy, mint a h�rom napos konferenci�t. Ez�rt ut�lag is nagyon h�l�s vagyok Istennek.
      Persze, lehet kifog�sokat �s jogos kritik�kat is felhozni a tal�lkoz�val kapcsolatban, de �gy hiszem, hogy minden tenni k�sz munkat�rsamat �ldozatk�szs�g, j�indulat �s j� sz�nd�k vezette szolg�lata v�gz�se sor�n. Nagyon �r�l�k annak is, hogy sok magyarorsz�gi gy�lekezet�nk r�mozdult erre a tal�lkoz�ra. Ahol a lelkip�sztorok j� lelk�lettel �lltak az �gy mell� �s fellelkes�tett�k a testv�ris�get �s ennek nyom�n sokan el is j�ttek, ott az �ld�s sem maradt el. Az�rt is �r�l�k, hogy az �sszesen k�zel 6500 r�sztvevő k�z�l csak Magyarorsz�gr�l - a hivatalos statisztikai kimutat�s szerint - 4044 regisztr�lt baptista testv�r�nk vett r�szt a tal�lkoz�n, nem is sz�lva az �ltaluk megh�vott t�bb sz�z alkalmi l�togat�r�l, akik csak az evang�liz�ci�ra j�ttek el. Ez mindenf�lek�ppen rekord l�tsz�m! Persze, lehett�nk volna t�bben is. Nagy �ld�st�l fosztotta meg mag�t, aki elő�t�letből, �rtetlens�gből, k�z�mb�ss�gből t�vol maradt. Azokat sajn�lom csak, akik ott szerettek volna lenni, de betegs�g, k�zbej�tt feladat vagy anyagi akad�ly miatt kellett t�vol maradnia.
 
Papp J�nos testv�r, mint a tal�lkoz� főszervezője sokmindenről sz�lhatna, bizony�ra olvasni is fogjuk majd �rt�kel�seit, t�bb helyen. Most arr�l k�rdezem, hogyan �lte �t a tal�lkoz�t z�r� �rvacsor�t?

 

Nagy �r�mmel, de az előző napok, hetek fesz�tett munk�ja ut�n kiss� f�radtan �rkeztem vas�rnap reggel a Főnix csarnokba. Azonban az �nekek, a bizonys�gt�telek, �s legfők�ppen az igehirdet�s nagyon megerős�tett. Felejthetetlen �lm�ny �s h�laad�si ok volt sz�momra az �rvacsorai k�z�ss�g kb. 5000 testv�rrel. Egy kis izgalom is �lt benn�nk, szervezőkben amiatt, hogy a rendhagy� �rvacsorai m�d (előre gy�rtott compact �rvacsorai csomagok haszn�lata nagy t�megben) nem okoz-e zavart, de ink�bb azt �rz�keltem, hogy mindenki ny�lt sz�vvel �s meg�rt�ssel fogadta ezt a m�dot. Nagyon sokan azt jelezt�k, hogy nem tudt�k k�pzelni, hogyan lehet r�vid idő alatt ennyi ember sz�m�ra megtartani az �rvacsor�t, de nagy �r�mmel �s lelki megerős�d�ssel vett�k a jegyeket. Sokf�l�k vagyunk. Egy ilyen tal�lkoz� alatt ez mindenki sz�m�ra vil�goss� v�lik. Ugyanakkor szeretj�k egym�st, �s szeretni akarjuk egym�st a t�vols�g, a k�l�nbs�g, a m�s elk�pzel�sek ellen�re. Őmiatta, Krisztus�rt, aki benn�nk �l. Ő ott volt a Főnix csarnokban. Tudom, l�ttam, hallottam, megtapasztaltam.
 
Meg kell vallanom, hogy �n nem nagyon �rtem, mi�rt maradt t�vol a tal�lkoz�r�l sok magyarorsz�gi lelkip�sztor �s gy�lekezeti tag is. M�sz�ros Korn�l testv�r �gy v�lekedett:

 

Nagy h�l�val a sz�vemben tekintettem v�gig a jelenl�v� n�pes gy�lekezeten. Sokan vagyunk, akik Krisztus v�r�n megv�ltottak, magyarok �s baptist�k is vagyunk. Gyermekek, fiatalok, a der�khad, �s az id�sek egyar�nt ott voltunk Debrecenben. A szolg�lattev�k - szinte minden ter�letr�l r�szt vettek, �s t�lentumuk szerint f�radoztak a MABAVIT III. szervez�s�ben, lebonyol�t�s�ban.
      �r�mmel l�ttam a jelenl�v� lelkip�sztorokat, a presbitereket, diak�nusokat is. Sajn�lom, hogy szolgat�rsaim k�z�l t�bben m�gsem j�ttek, nem j�hettek el. Voltak, akik gy�lekezeti feladataik, akik csal�di programjuk, vagy betegs�g�k miatt k�nyszer�ltek a t�volmarad�sra. Term�szetesen voltak olyanok, akik �gy gondolt�k, hogy nem f�radnak az�rt, hogy elj�jjenek, hiszen nem t�rt�nik semmi k�l�n�s dolog. Pedig t�rt�nt. Nagyon �r�l�k annak, hogy ott lehettem feles�gemmel, m�r feln�tt gyermekeimmel, szolgat�rsaimmal, sok ezer testv�remmel, �s tal�lkozhattunk, besz�lgethett�nk, �nekelhett�nk, szolg�lhattunk, hallgathattuk az Ig�t, a bizonys�gt�teleket, a besz�mol�kat.
      Az�ta is eml�kez�nk. Egy hete volt a megnyit�! K�t hete volt az evang�liz�ci�! H�rom hete �rvacsor�ztunk egy�tt! ... �vekig eml�kezhet�nk - h�laad�ssal. Akik ott voltunk!
 
A MABAVIT III. p�nz�gyeit term�szetesen a rendező egyh�z gazdas�gi igazgat�ja, Dr. Szab� Zolt�n testv�r ismeri a legjobban. Siker�lt-e a nagym�retű tal�lkoz�t anyagilag pozit�v m�rleggel z�rni?

 

A MABAVIT III. k�lts�gvet�se meghaladja a 33 milli� Ft-ot. Ebből a r�szv�teli d�jak a kedvezm�nyek figyelembev�tel�vel csup�n 18 milli� Ft-ot fedeztek. K�l�n�sen a k�rnyező orsz�gokban �lő hat�ron t�li testv�reink sz�m�ra �llap�tottunk meg kedvező r�szv�teli d�jakat. A kieső bev�telt a �Fogadj vend�get� akci�val �s egy�b felaj�nl�sokb�l befolyt �sszegekből tudtuk fedezni. Azonban a rendezv�ny helysz�n�nek biztos�t�s�val, a szervez�ssel kapcsolatos anyagjellegű k�lts�gek (a FŐNIX, H�dos I. �s K�lcsey csarnok �s sz�npad b�rl�se, takar�t�sa, biztons�gi őrszolg�lat, eg�szs�g�gyi biztos�t�s, f�ny- �s hangtechnika, tollak, t�sk�k, vend�gek sz�ll�s- �s �tik�lts�ge, �tkeztet�se) �sszesen k�zel 17 milli� Ft-ot tettek ki, amelyeket nem kalkul�ltuk a r�szv�teli d�jakban, hiszen akkor k�zel k�tszeres r�szv�teli d�jat kellett volna fizetni a tal�lkoz�n r�sztvevőknek.
      Ezt egyr�szt a r�sztvevő orsz�gok sz�vets�gei hozz�j�rul�s�b�l, m�sr�szt adom�nyokb�l, harmadr�szt a magyar korm�ny �ltal �g�rt t�mogat�sb�l k�v�ntuk fedezni. A magyarorsz�gi t�mogat�sban igen jelentős � 4 milli� Ft-ot meghalad� � egy debreceni baptista h�zasp�r v�llalkoz�s�nak t�mogat�sa (dr. Karancsi J�nos �s Erika). Ezen k�v�l akadtak m�s, �nzetlen v�llalkoz�k is, akik t�bb t�z, esetenk�nt t�bb sz�zezer Ft t�mogat�st ny�jtottak.
      A gy�lekezetek a p�nk�sdi perselyez�s �sszeg�t k�ldt�k el, mely k�zel m�sf�lmilli� Ft volt. A helysz�ni gyűjt�seken pedig 1,9 milli� Ft t�mogat�s �rkezett. Az amerikai testv�rek k�zvetlen t�mogat�sa 1,3 milli� Ft, ezen fel�l t�mogat�st ny�jtottak m�s hat�ron t�li r�sztvevők k�lts�geinek fedezet�re is. Jelenleg �gy n�z ki, hogy a magyar korm�ny az orsz�g k�lts�gvet�s�nek s�lyos hi�nya miatt nem tudja bev�ltani t�mogat�si �g�ret�t, s ez�rt a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z k�lts�gvet�s�ből a tervezett 3 milli� Ft helyett, mintegy 4 milli� Ft-ot kell fedezni a hi�nyz� bev�telekből. Pozit�v akkor lehetne a m�rleg, ha a korm�ny az �g�ret�t teljes�teni tudn�. Mindezek ellen�re, ha anyagilag nem is, de lelkileg, �rzelmileg mindenk�ppen pozit�v a tal�lkoz� m�rlege.
 
 
Borz�si Istv�n �s Borz�si Gyula

 

Gondolatban most �ts�t�lok egy m�sik irod�ba �s Borz�si Istv�n testv�rt, az Erd�lyi Magyar Baptista Sz�vets�g eln�k�t, aki a vil�gsz�vets�g aleln�ke is, majd Borz�si Gyul�t, a vil�gsz�vets�g főtitk�r�t k�rdezem.
 
Borz�si Istv�n testv�r, eml�tsd meg azokat az �lm�nyeket, eredm�nyeket, amelyeket maradand�nak �rz�kelsz �gy, a tal�lkoz�t k�vető hetekben.

 

Mindig maradand� �lm�ny sz�momra a testv�rekkel val� tal�lkoz�s. J� volt l�tni az ismer�s arcokat, �s tal�lkozni m�g sok eddig ismeretlen testv�rrel. A Vil�gtal�lkoz� egyik nagy �rdeme �pp az, hogy tal�lkoz�: id�nk�nt �sszegy�jti a testv�ris�get, mint az izr�elit�kat a s�toros �nnep.
      Maradand� �rt�knek tekintem mindazt, ami �sszetartoz�sunkat �s k�z�s hit�nket fejezi ki. Debrecenben is lehet�s�g ny�lt erre, �s ig�ny van m�g szorosabb egy�ttm�k�d�sre. �sszetartoz�sunkat ezut�n is v�llalnunk kell, nek�nk a magyarorsz�gi testv�reinkkel, nekik pedig azokkal, akik a hat�rokon k�v�l �lnek.
      A bizonys�gt�telek k�z�l k�l�n�sen a Mike testv�rek �s a Kov�cs h�zasp�r �ltal tov�bb�tott �zenet jelentett sz�momra �lm�nyt. A szem�lyes �t�l�sek, harcok, megtapasztal�sok mell�kelt�k az "�br�t" az elm�lethez: gyakorlatiass� tett�k az �zenetet.
      A szombat esti ifj�s�gi koncert egy r�sz�t is �rt�kelni lehetett. Sajnos, a k�s�bbi fell�p�sek m�r nem feleltek meg annak a k�vetelm�nynek, hogy a lelk�nkre pozit�van hassanak, mert sem a hanger�, sem a dallam nem jutott magasabbra a k�z�ns�ges zajn�l. De �rt�kelni lehetett ebben a helyzetben a Szenczi S�ndor evang�liz�l� h�vogat�s�t. Igaz, nem volt meg a megfelel� �h�tat az im�dkoz�shoz azokkal, akik el�re j�ttek, de j� volt tudni, hogy voltak, akik nem feledkeztek meg arr�l, hogy istentiszteleten vannak, �s a b�z�t szemelgett�k ki a polyva k�z�l, nem pedig ford�tva.
      Mi, sz�kelyf�ldiek h�l�val eml�kez�nk a debreceni tal�lkoz�ra, �s k�sz�l�nk arra a napra, amikor megsz�ml�lhatatlanul sokan lesz�nk.
 
Erd�lyből is sokkal t�bb r�sztvevőre sz�m�tottam. Borz�si Gyula testv�rtől azt k�rdezn�m, hogy miben l�tja az ok�t annak, hogy lelkip�sztorok �s k�zelben l�vő nagy gy�lekezetek tagjai sem j�ttek �t a v�rt l�tsz�mban?
 
�rvendek, hogy ennyien is elj�ttek. Brass� vid�k�ről egy aut�busznyi r�sztvevő �rkezett Debrecenbe. Ezenk�v�l m�g voltunk, akik szem�lyg�pkocsival �s minibusszal utaztunk a Sz�kelyf�ldről Debecenbe.
      Annak, hogy a v�rtn�l kevesebb lelkip�sztor �s a k�zelben levő gy�lekezetek tagjai l�tsz�mban kevesebben j�ttek el, �gy gondolom a k�vetkező okai lehetnek:
1. A MABAVIT III. programot csak m�jusban k�z�lt�k az erd�lyi baptist�kkal.
2. A MABAVIT III. ifj�s�gi munk�ba a ROMABISZ nem kapott felk�r�st.
3. A Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�nek vezetős�ge nem lelkes�tett el�gg� arra, hogy az erd�lyi baptist�k idej�ben jelentkezzenek �s min�l t�bben r�sztvegyenek a MABAVIT III-on.
4. Magyarorsz�gon megfigyelhető a baptista testv�rek megoszl�sa. Egyik ir�ny a sz�lsős�ges karizmatikus megnyilv�nul�sok fel� halad. Ez �vatoss�gra inti az erd�lyieket.
5. N�melyek az�rt maradtak t�vol, mert anyagilag ez megerőltet�st jelentett nekik �s nem hozt�k meg az �ldozatot. A kedvezm�nyes csomag�r nagyon j� b�ztat�s volt, enn�l t�bbet nem v�rhattunk a magyarorsz�gi szervezőktől. 
6. Egy m�sik ok�t a t�volmarad�snak abban l�tom, ahogy Magyarorsz�g 2004. december 5-�n szavazott a hat�ront�li magyarokr�l. Az a szavazat akkor azt �zente, hogy nem k�v�nt szem�lyek vagyunk az anyaorsz�g r�sz�re. Keserű megtapasztal�s volt az nek�nk. Sajnos, a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z Vezetősege sem foglalt idej�ben pozit�van �ll�st a hat�ront�li magyarok t�mogat�sa mellett, �s nem b�tor�totta az egyh�z tagjait arra, hogy szavazatukkal t�mogass�k a hat�ront�li magyarok �gy�t.
7. A Baptista Gy�lekezeti �nekesk�nyv �s a Hit Hangjai �nekesk�nyv k�l�n-k�l�n val� megjelen�se is egyik jelzője annak, hogy a magyarorsz�gi �s erd�lyi magyar baptist�k m�g nem hangol�dtak annyira �ssze, hogy egy k�z�s gy�lekezeti �nekesk�nyvet adjanak ki. Pedig a MABAVISZ egys�g�t ez nagyban előseg�tette volna.
      �rvendek, hogy ott lehettem csal�dommal egy�tt. R�sz�nkre nagyszerű �lm�ny volt a MABAVIT III. A magyar baptist�k egy csal�dba val� tartoz�sa, a k�z�ss�g�pol�s, a tal�lkoz�s sok-sok kedves testv�rrel, a j�l megszervezett program, sz�nvonalas �nek-zene szolg�latok, im�dkoz�s, igei �zenetek, k�z�s �rvacsora olyan keretet ny�jtott, ahol otthon �rezt�k magunkat �s �ld�st nyert�nk.
 
Kulcs�r S�ndor �s Szab� Istv�n
A k�vetkező l�p�st m�r k�nnyű megtennem, hiszen a mi sz�vets�g�nk k�t vezetőj�t nem neh�z el�rnem - Kulcs�r S�ndor eln�k �s Szab� Istv�n főtitk�r testv�rrel gyakran besz�lget�nk telefonon is.

 

Kulcs�r testv�r sok tapasztalattal rendelkezik; a Nagyv�radi MABAVIT kettőn ő volt a vil�gsz�vets�g eln�ke, s most is ő vehette volna �t az eln�ks�get, ha azzal -�ppen az ő javaslat�ra- sz�vets�g�nk nem engem b�zott volna meg. Hogyan l�tod, sz�ks�g volt az �jabb tal�lkoz�ra, s a rekord l�tsz�m ellen�re �rz�kelhető sok t�volmarad�s nem k�rdőjelezi-e meg az ilyen tal�lkoz�k l�tjogosults�g�t?

 

Az �r k�l�n�s kegyelm�nek tartom, hogy r�szt vehettem mind a h�rom tal�lkoz�n. Meggyőződ�ssel mondhatom, hogy igenis sz�ks�g volt ez �jabb tal�lkoz�ra, aminthogy sz�ks�g volt az előbbiekre is. Sőt, mindannyiunknak egyre nagyobb sz�ks�g�nk lesz a j�vőben is az ilyen tal�lkoz�kra. Felbecs�lhetetlen �ld�st, Krisztus melletti d�nt�seket, �jra odaszentel�st �s lend�letet jelentenek ezek magyar baptista n�p�nk sz�m�ra. Bőven meg�ri a sok �ldozatos munk�t, f�rads�got �s az anyagi befektet�st. Mindezek mellett a szem�lyes tal�lkoz�sok, besz�lget�sek egy �letre meghat�roz� t�nyezők lehetnek sokak sz�m�ra.
      A rekord l�tsz�m �s a sok t�volmarad�s al�zatra �s őszinte elgondolkoz�sra kell k�sztessen mindannyiunkat. Az elők�sz�letek alatt tal�n egy kicsit elbizonytalanodott a "k�rtzeng�s". A k�z�mb�ss�g, anyagiak hi�nya, vagy egy�b dolgok akad�lyozt�k meg a hi�nyz�kat, ami arra is eml�keztet, hogy m�g van bőven tennival�nk az egys�g megval�s�t�sa �rdek�ben. P�l apostol �ltal ezt mondja Isten Lelke: "Aty�mfiai, nem kellene ezeknek �gy lenni!" Tegy�nk meg minden től�nk telhetőt ez�rt. Őszint�n dolgozzunk ezen, nem csak a tan�cskoz�sok, vagy tal�lkoz�k k�sz�b�n, hanem minden nap.
      Az ilyen tal�lkoz�k l�tjogosults�ga vitathatalan. Testv�reink ezreit m�r h�napokkal a tal�lkoz� előtt buzg� im�dkoz�sra k�sztette vil�gszerte, aminek az eredm�ny�t mindannyian meg is tapasztaltuk Debrecenben.
      Most sem kellett senkinek sem �ressen t�voznia. Csak azok voltak vesztesek, akik nem j�ttek el.
 
Szab� Istv�n testv�r a vil�gtal�lkoz� �szak-Amerikai főszervezője volt. J�l szervezte a testv�reinket, hiszen minden gy�lekezet�nk jelentős l�tsz�mban k�pviselve volt a MABAVITON. Mivel a tal�lkoz� ut�n m�g otthon t�lt�tt�l k�t hetet, a saj�t tapasztalataidon t�l arrr�l is sz�lhatn�l, milyen �lm�nybesz�mol�kat hallott�l a tal�lkoz�r�l az erd�lyi gy�lekezetekben.

 

Sz�vets�g�nk testv�ris�g�n�l nagy lelkesed�st l�ttam a MABAVIT III. ir�nt m�r a 2005-�s konvenci�nkon, R�m�ban. �ppen ez�rt, egy �ven kereszt�l mindent megtett�nk, hogy telefonon, E-mailen, vas�rnapi programlapokon, interneten kereszt�l napirenden tartsuk őket a tal�lkoz�t illetően, folyamatosan k�rve a jelenkez�st, szponzor�l�st �s imat�mogat�st.
      H�l�s vagyok testv�reinknek, hogy sz�vets�g�nkből 116-an v�llalt�k a nagy anyagi �ldozatot �s f�rads�got, sőt m�soknak is lehetőv� tett�k a r�szv�telt. Voltak egy�ni szponzorok �s gy�lekezetek is, akik az elszakadt ter�leteken �lő testv�reink kisebb-nagyobb csoportj�nak tett�k lehetőv� a tal�lkoz�n val� r�szv�telt. �gy seg�tett sz�vets�g�nk is minden kisebbs�gi ter�leten a testv�rek utaz�si k�lts�geiben.
      Sajn�ltam, hogy az, amire sz�m�tottunk, azazhogy Erd�lyből sokkal t�bben j�nnek �s a f�v�szenekarok mind ott lesznek, nem v�lt val�ra.
Ennek ellen�re, d�cs�ret illeti azokat, akik elj�ttek �s szolg�lataik �ltal meggazdag�tott�k �let�nket felejthetetlen �lm�nyekkel. (Itt gondolok a nagyv�radi �nekkarra, a krasznai f�v�sra �s a brass�i Hozsanna k�rusra, meg a Mike du� �s zen�szcsoportra.)
      A Mabavit III. ut�ni l�togat�sok �s besz�lget�sek sor�n pozit�v megjegyz�seket hallottam az erd�lyi �nekesek, zen�szek r�sz�ről: �rdemes volt elmenni �s szolg�lni, m�g ha egyeseknek nagy �ldozatba ker�lt is (aut�busz b�rl�s stb.)
      Azonban t�bben hi�nyolt�k a szabadidőt, amikor r�gneml�tott testv�rekkel besz�lgethettek volna, �j kapcsolatokat �p�thettek volna ki. Erre nem sok idő jutott a percekre beosztott program miatt.
      Mindazok akikkel besz�ltem, helytelen�tett�k a p�ntek esti k�t k�l�n programot. Ezt j� lett volna m�shogy megoldani.
      K�sz�nj�k a szervezők �s debreceni testv�reink p�ld�s helyt�ll�s�t �gy az ifj�s�gi t�bor, mint a vil�gtal�lkoz� megrendez�s�ben �s lebonyol�t�s�ban. Sz�p �sszefog�s volt!

 

          Varga Attila, Ny�l Zolt�n �s D�cz� B�lint

 

Varga Attila testv�r a k�rp�taljai magyar baptist�k k�z�tt v�gzi szolg�lat�t j�n�h�ny �ve. K�nyvet adott ki egy megv�s�roland� imah�z jav�ra, melyről m�s helyen t�bbet is �runk. Hogy reag�lt a debrecenbe sereglett testv�ris�g a k�nyvedre �s c�lj�ra?
 
Gondoltam, hogy j�indulatra �s seg�t�k�szs�gre tal�lok majd ezzel a kezdem�nyez�ssel, de ennek ellen�re sokszor meglep�dtem a v�rakoz�son fel�li reakci�kon. Volt, akin�l nem volt m�r 2800 Ft, de elment �s k�lcs�nk�rt valakit�l �s mik�zben megvette a k�nyvet elmondta, hogy mindenk�ppen szeretn� t�mogatni a k�rp�taljai magyar baptist�k beregsz�szi imah�zv�s�rl�s�t. Sokan messze nagyobb �sszeget adtak, mint a k�nyv �ra �s nem k�rtek vissza semmit. �n szem�ly szerint nagy izgalommal n�ztem az esem�nyek el�be, mert a mi m�rt�k�nkkel 50 000 doll�r csillag�szati �sszegnek sz�m�t. Ha mind a 3000 k�nyvet siker�lne is eladni, m�g mindig marad 3 milli� forint h�ja az �sszegnek. R�ad�sul a majdani imaterem jelenlegi tulajdonos�nak a MABAVIT ut�ni h�ten 2000 Doll�r el�leget kellett adnunk. �gy gondoltam, csak akkor merem folytatni ezt a "k�t�lt�ncot", ha a MABAVIT-on befolyik a teljes nyomdai k�lts�g �s az el�leg �ra. �s ha hiszik, ha nem, azon a h�tv�g�n a k�nyvek elad�sa fedezett minden nyomdai k�lts�get �s centre pontosan meglett az el�leg is. B�r a neheze m�g h�tra van, hiszem, hogy Isten gondoskod�s�t tapasztaljuk majd az el�tt�nk �ll� igen sz�k fizet�si hat�rid� sor�n is.
      Annyi halad�kot kaptunk, hogy nem szeptember, hanem okt�ber v�ge a v�gs� fizet�si hat�rid�. Addig igyeksz�nk a magunk m�dj�n mindent megtenni, az�rt, hogy eladjunk minden k�nyvet, de k�rj�k a testv�rek im�ds�g�t �s seg�ts�g�t, hogy Beregsz�sz k�zpontj�ban az egykori p�rtgy�l�sek hely�n hamarosan Isten ig�je sz�lhasson. �s magyarul�
 
Ny�l Zolt�n testv�rrel egy�tt sokan elj�ttek a D�lvid�kről. Tal�n mindenki, aki mozgathat� volt. Milyen �lm�nyekkel t�rtetek haza, s hogy �ll a Kossuthfalva-i imah�z �gye?
 
Azt hiszem, hogy legink�bb a kis sz�rv�nyok, k�z�tt�k mi is, �lt�k �t a nagy tal�lkoz� �ld�s�t. Sokan k�z�l�nk m�g soha nem voltak ilyen, a sz�munkra ismeretlen nagys�g� "gy�lekezetben", nem �ltek �t ennyire sz�nes, sokoldal� szolg�latot, mind zeneileg, mind a t�bbi szolg�lat tekintet�ben. K�l�n �lm�ny volt a jelenl�t azoknak, akik anyagi seg�ts�g n�lk�l nem tudtak volna eljutni Debrecenbe. (Tudni kell, hogy amerikai testv�reink �ldozata tette lehetőv� az utat sz�munkra, m�g a sz�ll�s-ell�t�s a magyarorsz�gi testv�rek seg�ts�ge volt.) 10 helyről voltak testv�reink jelen.
      Igazi seregszemle volt ez.
      Megk�zd�tt�k a bejut�st az orsz�gba: m�g az utols� percben is v�zumok�rt �lltunk sorban. Tanuls�gos dolog: aki az utols�nak kapta meg a h�rom napra sz�l� egyszeri bejut�sra feljogos�t� v�zumot, elsők�nt fogadta el J�zust Megv�lt�j�nak a szombat esti evang�liz�ci�n.
      �lm�ny volt, a k�z�s �rvacsora, a zenei szolg�latok, bizonys�gt�telek, a szervezők szeretete, seg�tők�szs�ge.
      Felemelő volt hallgatni, �s egy�tt �nekelni a nagy k�russal.
      J� volt l�tni, hogy a m�s t�rs�gben �lő magyar testv�reink milyen m�don �lik meg hit�ket, �s szolg�lj�k az Urat. Belel�tva m�sok helyzet�be jobban meg tudjuk �rteni egym�st. M�g erősebb k�tel�kek k�tnek �ssze benn�nket. Szer�ny standunkon a b�cskossuthfalvi női k�r szőtte gyapj�t�sk�kat szerett�k volna �rt�kes�teni - csek�ly eredm�nnyel - m�gis �r�lt�nk, hogy a mellett�nk levő "Szeretnival� emberek" j�l fogytak(vagyis a k�rp�taljai testv�rek h�tk�znapjair�l, �nnepeiről sz�l� k�nyv). Szeretnival� emberek maradtak, sőt m�g t�bben lettek. Sz�v�nkben.
      Ezen tal�lkoz� k�r�li �sszefog�son, �s a b�cskossutfalvi imah�z - misszi�sh�z �gy�nek felkarol�s�n �rezz�k igaz�n, mit jelent a magyar baptist�k csal�dj�ban lenni, ak�r csetlő-botl� picinyk�nt is. T�bben, b�r m�g nem elegen, mell�nk�lltak, megseg�tettek benn�nket, �s nagy rem�nyekkel n�z�nk az előtt�nk �ll� alkalmakra.Eg�sz ny�ron �p�tkezt�nk erőnk szerint, sőt az felett, �s egyre ink�bb kezd kialakulni az elk�pzelt misszi�s k�zpont. H�l�sak vagyunk mindez�rt az �rnak, �s a testv�reinknek is szerte a vil�gon.
 
D�cz� B�lint a Felvid�ket k�pviseli a vil�gsz�vets�g�nkben, vele is sokan j�ttek. V�g�l őt k�rdezem a tal�lkoz�r�l. Mit jelentett sz�motokra a MABAVIT III?

 

��m�, mily j� �s mily gy�ny�rűs�ges, amikor egy�tt lakoznak az atyafiak�Csak oda k�ld �ld�st az �r �s �letet �r�kk�!�
      Sz�munkra, felvid�ki magyar baptista testv�rek sz�m�ra �ld�st �s �letet jelentett a MABAVIT III.
     A felvid�ki magyar baptista testv�ris�get k�tszer is s�jtotta a szakad�s: a Trianon, majd az 1947-48 k�nyszer lakoss�g cser�je. Az �sszetartoz�s felemelő �lm�ny�vel telt meg ism�t csordultig a sz�v�nk, lelk�nk. Vel�nk egy�tt r�szt vettek ezen a tal�lkoz�n az 1947-ben Magyarorsz�gr�l az akkori Csehszlov�ki�ba telep�lt szlov�k �s cseh testv�reink is. Sz�mukra is nagy �r�m volt �jra l�tni a r�gen l�tott magyar baptista testv�reket, bar�tokat, rokonokat.

 

           K�sz�n�m a k�zreműk�d�st e rendhagy� interj�ban. (a szerkesztő)