Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K

Magyar Baptist�k Harmadik Vil�gtal�lkoz�ja

- MABAVIT III -

DEBRECEN
2006. augusztus 4-6.

A Vil�gtal�lkoz� �szaka-amerikai főszervezője: Szab� Istv�n főtitk�r testv�r.
El�rhetős�ge: e-mail:  szaboek
@sbcglobal.net  telefon: (773)-545-0898

A MABAVIT III. hivatalos web c�me (megsz�nt). A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z honlapja:  www.baptist.hu

II.  A TAL�LKOZ�R�L / DORK�S CENTER, IFJ�S�GI /  ANGOL_�SSZEFOGLAL�

  I. A K�SZ�LŐD�S H�NAPJAI

(2006. j�lius - augusztus)

Baptista vil�gtal�lkoz� Debrecenben

A protest�ns h�vők t�bor�nak megbecs�lt tagjai a baptist�k. Az �kumenikus mozgalom keret�ben orsz�gszerte akt�v r�sztvevői a k�z�ss�g�p�t�snek. K�l�n�sk�ppen a Bibli�hoz fűződő viszonyuk �s �nekl�sszeretet�k tette ismertt� őket a protest�ns kereszty�nek k�z�ss�g�ben szerte az orsz�gban. A 19. sz�zad k�zep�n indult el a baptista misszi� m�g a Trianon előtti Magyarorsz�gon. Az első vil�gh�bor�t k�vető igazs�gtalan d�nt�s k�vetkezm�nyek�nt egyik napr�l a m�sikra fel�re cs�kkent a baptist�k sz�ma haz�nkban. Nem hűtlens�g vagy gyors szekulariz�l�d�s okozta a p�ldan�lk�li cs�kken�st, hanem a nagy-hatalmak akarat�b�l rekedtek k�v�l a baptista h�vők ezrei a k�rnyező orsz�gokhoz csatolt ter�leteken. A sz�tsz�rattat�st n�velt�k a tengerent�lra � Amerik�ba �s Auszt�li�ba emigr�ltak sz�zai is. Az �sszetartoz�s �rz�se azonban mindv�gig ott maradt hittestv�reink sz�v�ben. Mint Bibli�t ismerő emberek vallj�k, hogy elsősorban J�zus Krisztusban h�vők, m�sodsorban baptist�k, de arr�l sem feledkeznek meg, hogy magyarok. Ebből a felfog�sb�l ad�dott a rendszerv�lt�s első �veiben a terv, hogy időnk�nt tal�lkozzanak a magyar baptist�k az�rt, hogy egym�s hite �ltal �p�ljenek, de kifejezz�k magyars�gukb�l ad�d� �sszetartoz�sukat is.

Az első tal�lkoz� 1992-ben Budapesten volt, majd 2000-ben Nagyv�rad adott otthont a vil�gtal�lkoz�nak, mintegy 5000 magyar baptista r�szv�tel�vel. 2006. augusztus 4-6 k�z�tt orsz�gunk m�sodik legnagyobb v�rosa, Debrecen lesz a sz�nhelye a magyar baptist�k vil�gtal�lkoz�j�nak. A �nnepi esem�ny nev�nek r�vid�t�se a MABAVIT, m�ra ismert fogalomm� v�lt vil�gszerte, a magyar baptist�k k�r�ben. Nagy k�sz�lőd�s folyik minden�tt, a magyar baptista gy�lekezetekben. K�zel 8000 r�sztvevőt v�rnak a korszerű Főnix Csarnokba a rendezők. A tal�lkoz� himnusz�t a Kaliforni�ban nemr�g zenei doktorr� avatott Beharka P�l orgonaműv�sz kompon�lta J�zus Krisztus szavai nyom�n: ��n vagyok az �t, az igazs�g �s az �let� � ugyanis ez lesz a jelmondata a magyar baptist�k debreceni vil�gtal�lkoz�j�nak. K�sz�lődnek az �nekkarok, a zenekarok, a f�v�sok �s a von�sok is, � hat�ron innen �s hat�ron t�l, � hogy a tal�lkoz� h�rom napj�n J�zus Krisztus nev�t emelj�k magasra �s �r�mmel fejezz�k ki �sszetartoz�sukat J�zus Krisztusban, a baptista hitvall�sban �s magyars�gukban egyar�nt. A program vas�rnap d�lelőtt z�rul majd, amikor z�szl�s felvonul�ssal, �sszevont �nek- �s zenekarral, Isten ig�j�nek hallgat�s�val �s �rvacsor�val k�v�nj�k bizony�tani a testv�ri szeretet nagys�g�t �s erej�t.

Marosi Nagy Lajos

Baptist�k Debrecenben
 
A baptista misszi� 1891-ben kezdőd�tt v�rosunkban, �s 1982-ben alakult meg a gy�lekezet. A kezdeti �vekben Hajd�b�sz�rm�nyhez tartozott majd 1903-ban �t �llom�ssal k�rzeti k�zpontk�nt �n�ll�sult, s első lelkip�sztora Szűcs Imre lett. 1907-ben megalakult az �nekkar, majd ugyanebben az �vben a von�szenekar is. Jelenlegi hely�re 1919-ben k�lt�z�tt a gy�lekezet, a testv�rek akkor v�s�rolt�k meg a Szappanos u.23. sz�m alatti �p�letet, melyet imah�zz� alak�tottak �t. A jelenlegi modern imah�z 1982 �s 1986 k�z�tt �p�lt. Az �vek sor�n a debreceni gy�lekezet Magyarorsz�g legnagyobb baptista gy�lekezet�v� fejlőd�tt. A tagok 60%-a a rendszerv�lt�st k�vető 15 �vben csatlakozott a gy�lekezethez, �s ezek 60%-a a vil�gb�l t�rt meg.
 
A gy�lekezet legfőbb k�ldet�s�nek tartja a misszi�t �s az ehhez kapcsol�d� szeretetszolg�latot. Arra t�reksz�nk, hogy az evang�liumot �let�nkkel - sz�ban �s tettel is � k�pviselj�k az emberek előtt. Ezt szolg�lja pl. az 1994-től rendszeresen megtartott s�tormisszi�. Nagyon fontosnak tartjuk azonban a belső �p�t�st is. Ezt szolg�lja a nagy k�z�ss�gi alkalmak mellett a kis csoportok l�te �s műk�d�se. Napjainkban a gy�lekezet�nk keretein bel�l műk�dik t�bbek k�z�tt �nekkar,zenekar(von�s,f�v�s �s gyermekzenekar),gyermek-bibliak�r, ifj�s�g, női k�r, h�zas k�r, nyugd�jas k�r, kismamak�r, t�bb imacsoport �s tan�tv�nys�gi csoportok. A t�c�skerti lak�telepen a kereszty�n Teaklub szolg�l, a Nagys�ndor-telepen misszi�s �llom�s műk�dik. 2001-ben rendelt�nk ki fiatalokat T�th S�ndor vezet�s�vel, akik megalap�tott�k az �j Rem�ny Baptista Gy�lekezetet, s mint m�sodik debreceni baptista gy�lekezet �n�ll� gy�lekezetk�nt csatlakozott egyh�zunkhoz. Debreceni baptist�k pl�nt�ltak gy�lekezeteket K�rp�talj�n, �s t�bb sz�rv�nygy�lekezetbe j�rnak debreceni szolg�lattevők a Tisz�nt�lon. A gy�lekezet kezdem�nyez�s�re műk�dik a Szeretetszolg�lat Alap�tv�ny, mely seg�ti a misszi�i �s diak�niai munk�t. Az alap�tv�ny keret�ben az Agap� Csal�dseg�tőben csal�di tan�csad�st v�geznek szakmailag k�pzett testv�reink. Gy�lekezeti tagjaink r�szt vesznek a Bibliai Ismeretterjesztő T�rsulat munk�j�ban is, mely egyes�letk�nt műk�dik. A gy�lekezet lapja a M�cses. A gy�lekezet l�tsz�m�nak n�veked�s�vel ker�lt előt�rbe, hogy k�t lelkip�sztor v�gezzen szolg�latokat. 1993-ban Kov�cs G�za lelkip�sztor mell� �rkezett Dan L�szl�, mint ifj�s�gi p�sztor. 1995-96-ban vele szolg�lhattam �n is, mielőtt a toront�i gy�lekezet megh�v�s�t elfogadta volna. Azut�n n�gy �vig egyed�l voltam, majd 2000-től Balogh Barnab�s lelkip�sztor t�rsammal szolg�lunk egy�tt. Elmondhatom, hogy mind Dan L�szl�, mind Balogh Barnab�s testv�rrel nagyon j� testv�ri egy�ttműk�d�s alakult ki.
A vil�gtal�lkoz� fő szervezője a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�ge, de bőven jut feladat sz�munkra is.

A debreceni imah�z - k�v�lről �s bel�lről

 

Gy�lekezet�nk nagy lelkesed�ssel �s odaad�ssal k�sz�l a vil�g k�l�nb�ző r�szeiről �rkező magyar baptist�k fogad�s�ra. A helyi szervező irod�t Dr. Karancsi J�nosn� vezeti. K�zel h�sz ter�letre kell koncentr�lni az elők�sz�letek sor�n. Ennek mindnek van vezetője �s a sz�ks�ges l�tsz�mmal felt�ltik a csoportokat. T�bb sz�z testv�r vesz �gy r�szt gy�lekezet�nkből az elők�sz�letek sor�n, majd a konferenci�n is a munk�ban. A k�rnyező gy�lekezetekből is kaptunk �g�reteket, hogy testv�reket k�ldenek seg�ts�g�l. Kezdetben volt n�mi �dzkod�s benn�nk, hiszen ilyen nagyszab�s� rendezv�ny szervez�s�ben m�g nem vett�nk r�szt. Tavaly ősszel azonban egy 6000 fős �kumenikus nőkonferencia megrendez�se sok tapasztalattal szolg�lt. Rendszeresen im�dkozunk, k�rve Isten �ld�s�t �s h�l�sak vagyunk k�l- �s belf�ldi testv�reink imat�mogat�s��rt is. Debreceni viszonylatban azt v�rjuk, hogy sokakhoz eljut az evang�lium v�rosunk lak�i k�z�l �s meg�rinti őket Isten szeretete. A 2001-es n�psz�ml�l�skor 50.000-en vallott�k magukat semmilyen egyh�zhoz nem tartoz�nak Debrecenben. B�zunk benne, hogy a konferenci�n megjelenő magyar baptist�k lelkileg megerős�dve �s �r�mteli eml�kekkel t�rnek otthonaikba. Rem�lj�k, hogy gy�lekezet�nk tagjai is felt�ltekeznek a tal�lkoz�n �s �j erőt nyerve folytathatjuk k�ldet�s�nket.

                      Bereczki Lajos debreceni lelkip�sztor


(2006. jnius)

MABAVISZ �s MABAVIT III. Tan�cskoz�s Debrecenben

M�jus 15-�n Debrecenben, a Baptista Imah�zn�l tan�cskozott a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�ks�ge �s a 3. Magyar Baptista Vil�gtal�lkoz� Szervező Bizotts�ga. A tal�lkoz�st az augusztus 4-6 napokra tervezett MABAVIT III. tette sz�ks�gess�. A Vil�gtal�lkoz� helysz�ne Debrecen, a Főnix Csarnok lesz. Ez Magyarorsz�g egyik leg�jabb �s legmodernebb impoz�ns sportcsarnoka, a h�romszintes n�zőt�ren ak�r nyolcezer ember is elf�r. A Vil�gtal�lkoz� jelmondata: �J�zus Krisztus az �t, az igazs�g �s az �let!". A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z Vezetős�ge �s a Debreceni Baptista Gy�lekezet helyi szervezőcsoportja felelőss�gteljesen l�tott hozz� a j� tal�lkoz� elők�sz�t�s�hez. De nemcsak ők, hanem a MABAVISZ eln�ks�ge is, �gy ahogy ez a debreceni munka�l�sen megnyilv�nult.
      A tal�lkoz�n a k�vetkező szem�lyek voltak jelen: Magyarorsz�gr�l: dr. M�sz�ros K�lm�n, M�sz�ros Korn�l, Papp J�nos, Szil�gyi Attila, Marosi Nagy Lajos, dr. Karancsin� Erika, Ol�h G�bor, Papp D�niel �s Krisztina, dr. Csontos S�ndor, Balogh Barnab�s, Bereczki Lajos; az Amerikai Egyes�lt �llamokb�l: dr. Herjeczki G�za; Erd�lyből: Borz�si Istv�n, Borz�si Gyula, Gergely Istv�n, Kov�cs Gyula, Mike J�zsef; a Vajdas�gb�l: Ny�l Zolt�n; a Felvid�kről: D�cz� B�lint �s K�rp�talj�r�l: Varga Attila.

A tan�cskoz�s r�sztvevői a debreceni imah�z előtt
 
      Dr. M�sz�ros K�lm�n, MABAVISZ eln�k k�sz�ntő szavai �s k�z�s �h�tat ut�n l�ttunk hozz� a fő t�m�k megbesz�l�s�hez. A program-ismertet�se, pontos�t�sa, kisebb m�dos�t�sa, megh�v�k, jelentkez�si lapok, jelentkez�sek, a sz�ll�s, ell�t�s aktu�lis k�rd�seit besz�lt�k meg. Azt�n a m�dia-ismertet�st, TV felv�telt, belső inform�ci� rendszer�t, hirdet�st, �rus�t�st, ki�ll�t�st, eml�kt�rgyak �s konferencia-t�ska k�rd�seit is sorra vett�k. Gyermek �s ifj�s�gi programok, kisebbs�gi szolg�latok, koncertek, evangeliz�ci�s alkalmak menet�t is pontos�tottuk.
      A tal�lkoz�t megelőző napokban Ifj�s�gi Nagyt�bort is tartunk k�zel Debrecenhez, ahol a k�l�nb�ző orsz�gok magyar fiataljai m�r egy�tt t�borozhatnak, majd csatlakozhatnak a MABAVIT III. t�bbi r�sztvevőj�hez.
      A Vil�gtal�lkoz� 2006. augusztus 4-�n, p�nteken d�lut�n kezdődik, �s augusztus 6-�n, vas�rnap d�lben fejeződik majd be. Szombat este evangeliz�ci�s alkalom lesz, akkor a Főnix Csarnok nyitva lesz minden �rdeklődő előtt. A helyi �s a k�rny�kbeli gy�lekezetek �ltal szervezett előzetes megh�v�sok, �s a korad�lut�n Debrecen k�l�nb�ző pontjain tartand� zen�s h�vogat�s k�vetkezt�ben rem�lj�k, hogy sok Istent kereső ember j�n el k�z�nk az evang�liz�ci�ra. A MABAVIT III. szolg�lattevői a tagsz�vets�gek lelkip�sztorai, zen�szei, ifj�s�gi, női, diak�nus �s bibliak�ri vezetői lesznek. D�szvend�g�nk �s egyben egyik szolg�lattevőnk David Coffey, a Baptista Vil�gsz�vets�g eln�ke lesz.
      A MABAVISZ eln�ks�ge besz�mol�kat hallgatott meg a tagsz�vets�gek �s a sz�rv�ny k�pviselői r�sz�ről: Dr. Herjeczki G�za, az �szak-Amerikai Magyar Baptist�k k�pviselője besz�mol�j�ban ismertette, hogy Kulcs�r S�ndor eln�k �s Szab� Istv�n főtitk�r k�sz�nt�s�ket k�ldik a MABAVISZ Vezetőinek. A New York-i Magyar Baptista Gy�lekezet ez �vben �nnepli 100 �ves jubileum�t. 2008-ban az Amerikai Magyar Baptist�k Sz�vets�ge lesz 100 �ves. A R�mai T�borban komoly �p�tkez�si munk�t v�geznek. A MABAVIT III-ra kb. 100-an k�sz�lnek.
      Gergely Istv�n, az Erd�lyi Magyar Baptist�k r�sz�ről elmondta, hogy elsősorban a roma misszi�ban t�rt�nt fejlőd�s, de Isten kegyelm�ből a magyar ter�leten is van n�veked�s. �r�mmel ismertette a Hit Hangjai gy�lekezeti �nekesk�nyv megjelen�s�t.
      D�cz� B�lint a Felvid�ki Magyar Baptista misszi�r�l sz�lt: lass� gyarapod�s tapasztalhat�. Magyarorsz�gr�l R�v�sz J�zsef testv�r l�togatja őket. Ők is k�sz�lnek a MABAVIT III-ra magyarul is �rtő szlov�k testv�rekkel egy�tt.
      Varga Attila a K�rp�taljai Magyar Baptist�k k�pviselője elmondta, hogy Beregsz�szon bejegyezt�k a Koinonia Alap�tv�nyt. Ez az alap�tv�ny a K�rp�taljai Magyar Baptist�k �rdekeit v�dő szervezet. Megv�s�roltak egy �p�letet is az alap�tv�ny r�sz�re. Gyermekt�bor �p�l Z�pszonyon. Megalakult Beregsz�szon a Kegyelem Baptista Gy�lekezet. A K�rp�taljai Magyar Baptist�k is k�sz�lnek a MABAVIT III-ra.
      Ny�l Zolt�n a Vajdas�g h�reit ismertette vel�nk: B�cskossuthfalv�n imah�z-fel�j�t�si munka folyik. V�zi�juk szerint ez lesz a B�cskai Misszi�sk�zpont. Megtudtuk azt is, hogy Szerbi�ban megszavazt�k a vall�st�rv�nyt, e szerint a baptist�k nincsenek a 8 elismert t�rt�nelmi egyh�z k�z�tt.
      A Magyarorsz�gi Baptist�k r�sz�ről M�sz�ros Korn�l főtitk�r sz�molt be: a Női K�r, az Ifj�s�gi Sz�vets�g �s az Egyh�z Vezetős�ge a MABAVIT III-ra �sszpontos�tanak. A lelkip�sztori k�z�ss�gben egys�g van. Igaz, vannak elf�radt lelkip�sztorok is. Tahiban tov�bb folytat�dik az �p�tkez�s �s �talak�t�si munka. A Budapest Nap u. imah�zban rendszeres ifj�s�gi �sszej�vetelek vannak, ahol sz�p ifj�s�gi munka folyik.
      A MABAVISZ vezetők besz�mol�i ut�n m�g m�s t�mak�rben is besz�lgett�nk: pl. a Baptista Vil�gsz�vets�g �s a D�li Baptista Sz�vets�g k�z�tti fesz�lts�gről, a Nagyv�radi Misszi�i �s Gy�lekezetpl�nt�l� Konferenci�r�l. A tan�cskoz�s az őszinte testv�ri szeretet, nyitotts�g �s k�lcs�n�s tisztelet jegy�ben folyt le.
      Az �r egyengesse utunkat Debrecenbe, a Vil�gtal�koz�ra! Im�ds�ggal k�sz�lj�nk h�t �s tegy�nk f�lre minden akad�lyt! �r�mmel, szeretettel �s az �ld�sok rem�ny�vel v�runk mindenkit a Magyar Baptist�k 3. Vil�gtal�lkoz�j�ra Debrecenbe!
 
Borz�si Gyula,
A MABAVISZ főtitk�ra

(2006. �prilis)

Menj�nk el mind Debrecenbe!

A Magyar Baptist�k harmadik, debreceni Vil�gtal�lkoz�ja egyre k�zelebb �rkezik hozz�nk. Lapunkban t�bbsz�r is �rtunk m�r r�la. Szab� Istv�n testv�rtől, a tal�lkoz� �szak-Amerikai szervezőj�tl k�rtem egy kis besz�mol�t az eddig t�rt�ntekről �s arr�l, hogy milyen feladatok vannak előtt�nk.
 
      Rem�lhetőleg mostanra m�r mindenki tudja, hogy a tal�lkoz�ra Debrecenben, augusztus 4-6 k�z�tt ker�l sor.
      Az elzetes jelentkez�sek alapj�n �gy l�tom, hogy minden gy�lekezet�nkből lesznek r�sztvevők a tal�lkoz�n. Jelentkez�seket j�nius 30-ig fogadnak el a rendező testv�rek. B�zom benne, hogy vannak m�g olyanok, akik ezut�n hat�roznak �gy, hogy csatlakoznak hozz�nk, hogy r�szt vegyenek a MABAVIT III-on.
      Term�szetesen tudjuk, hogy a rep�lőjegy olyan nagy kiad�s, amit nem engedhet meg mindenki mag�nak, vagy csal�dj�nak. Ha ez az akad�ly nem �llna fenn, tal�n mindannyian is elmenn�nk Debrecenbe. Mindenesetre a jegyek k�sőbb csak m�g dr�g�bbak lesznek. Ez�rt is buzd�tom arra olvas�inkat, hogy mielőbb hozz�k meg -ha lehet, a pozit�v- d�nt�s�ket.
      A regisztr�l�s, az �tkez�s �s a sz�ll�s k�lts�gei -a rendező testv�rek �ltal aj�nlott �s elők�sz�tett megold�st elfogad�k sz�m�ra- k�r�lbel�l �tven doll�rba fog ker�lni. Ennek r�szleteit hamarosan megtudhatjuk a napokban kiad�sra ker�lő hivatalos "jelentkez�si lap"-b�l.
      A rendező magyarosz�gi testv�rek mindent megtesznek az�rt, hogy mindenki j�l �rezze mag�t �s hogy egy sz�p, �ld�sos vil�gtal�lkoz� legyen ez a debreceni.
      A szolg�latok v�ltozatosak lesznek. A f�ldkereks�g k�l�nb�ző orsz�gaiban �lő magyar baptista testv�rek nem cak elj�nnek, hanem a szolg�latokba is bekapcsol�dnak. Term�szetesen a mi sz�vets�g�nk r�sz�ről is lesznek a szolg�lattevők k�z�tt. Egy �sszevont �nekkarral is k�sz�l�nk, a főpr�b�t a t�bori konferenci�n tartjuk majd, j�liusban.
      A program kidolgoz�s�val megb�zott testv�rek nem k�nnyű feladatukat bizony�ra most v�gzik. Im�dkozunk �rt�k, hogy minden r�szlet�ben j� munk�t v�gezve olyan programot alak�tsanak ki, amin kereszt�l Urunk �ld�sa �rhet el minden r�sztvevőh�z.
 
      M�jus 15-�n lesz a MAVAVIT k�vetkező gyűl�se, amire m�r a helysz�nen, Debrecenben ker�l sor. Ott az apr� r�szletekre is v�laszt kapunk majd.
      Egyenlre ezt tehetj�k:
* im�dkozzunk az alkalom �ld�sai�rt,
* ha m�g nem d�nt�tt volna valaki az utaz�s mellett tegye meg, mielőbb,
* h�vjuk fel ismerőseink figyelm�t erre a ritka alkalomra.
* Menj�nk el min�l t�bben Debrecenbe!

Baptista Ifj�s�gi T�bor Magyarorsz�gon

KEDVES AMERIKAI FIATALOK!
 
Nagy szeretettel h�vunk benneteket a MABAVIT el�tti ifj�s�gi t�borba, ahol t�bb sz�z k�l�nb�z� orsz�gban �l� magyar baptista fiatal fogja egy�tt dics��teni az Urat. A t�bor alap ig�je a k�vetkez� lesz:
      Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az �g alatt. Pr�d. 3,1.
      Mi, akik szervezt�k ezt a t�bort, komolyan hisz�nk abban, hogy Isten egy k�l�nleges �ld�sban fog r�szes�teni benn�nket. K�r�nk benneteket is, hogy csatlakozzatok hozz�nk, hogy egy�tt im�dkozzunk a h�t �ld�sai�rt.
      A t�bor helysz�ne a Dorcas Konferencia K�zpont �s Camping lesz Debrecenben.
      A t�bor 2006 j�lius 30.�n kezd�dik �s - augusztus 04.-ig tart.
      A t�borr�l m�g t�bb inform�ci� �s jelentkez�si lehet�s�g: www.baptistaifi.hu
      A t�bor sz�nes programj�ban szerepel a k�z�s dics��t�s, ima, evang�liz�ci�, csoportos foglalkoz�s, sport �s az esti istentiszteletek, amelyeken az ige �zenet�t fogjuk hallani.
      A magyarorsz�gi szervez�k el�rhet�s�ge e-mailen: ifibiz@freemail.hu 
      Rem�lem min�l t�bben el tudtok j�nni, v�runk benneteket!
              Durk� Istv�n, A Magyarorsz�gi Baptista Ifj�s�gi Misszi� vezet�je

(2006. febru�r)

R�szlet a szerkesztő rovat�b�l:

MABAVIT III. A nagy tal�lkoz�t rendez� magyarorsz�gi testv�rek elk�sz�tett�k �s nek�nk is elk�ldt�k az el�zetes jelentkez�sekre alkalmat ad�, sz�nes megh�v�t - melyb�l gy�lekezeteink m�r kaptak �s a sz�rv�nyban �l� testv�reknek, amennyiben ezt k�rik, postafordult�val k�ld�nk. A tal�lkoz�val kapcsolatos mindenf�le k�rd�ssel Szab� Istv�n f�titk�r testv�rhez fordulhatunk. Az � c�me �s telefonsz�ma is megtal�lhat� ezen az oldalon. Feladatunk teh�t pillanatnyilag ez: k�sz�lj�nk, v�s�roljuk meg a rep�l�jegyet, �rtes�ts�k r�szv�teli sz�nd�kunkr�l Szab� testv�rt.
R�szlet a megh�v� bross�r�b�l:
 
�Szeretettel v�runk minden magyar baptista testv�rt haz�nkb�l �s a vil�g minden t�j�r�l 2006 augusztus�ban Debrecenbe, a F�nix Csarnokba a MABAVIT III alkalm�b�l!
Tal�lkoz�nk jelmondata:
�J�ZUS KRISZTUS AZ �T, AZ IGAZS�G �S AZ �LET!�
Az el�ad�sok, igehirdet�sek, evang�liz�ci�, bizonys�gt�telek, egy�b szolg�latok ehhez a t�m�hoz kapcsol�dnak.
A Vil�gtal�lkoz� helysz�ne Debrecen �s Magyarorsz�g egyik leg�jabb impoz�ns sportcsarnoka, a F�nix Csarnok lesz. A h�romszintes n�z�t�ren ak�r 8 ezer ember is elf�r.
A sz�ll�sok � a messzebbr�l �rkez�knek � a k�zelben tal�lhat� �j vagy fel�j�tott koll�giumokban �llnak majd rendelkez�sre. Az �tkez�s a helysz�nen, illetve a sz�ll�sokon lesz.
Az Ifj�s�gi Nagyt�bort a tal�lkoz�t megel�z� napokban (h�ten) a k�zelben tartjuk majd, ahol a k�l�nb�z� orsz�gok magyar fiataljai m�r egy�tt t�borozhatnak, majd a kezd�skor csatlakoznak a MABAVIT III t�bbi r�sztvev�j�hez.
A Vil�gtal�lkoz� 2006. augusztus 4-�n, p�nteken d�lut�n kezd�dik, �s augusztus 6-�n, vas�rnap d�lben fejez�dik majd be.�
 
A megh�v�-ismertető bross�ra egyik oldala:

�s itt a m�sik oldala :

Let�lthető ezen a linken: http://www.mabavit.baptist.hu/fajl.php?id=2619

(2005. december)

�J�ZUS KRISZTUS AZ �T, AZ IGAZS�G �S AZ �LET!�
Magyar Baptist�k Harmadik Vil�gtal�lkoz�ja
Debrecen, 2006. augusztus 4�6.

Ism�t tal�lkozhatunk. �tkelve a Hortob�gyon, a Tisz�n, a Dun�n, tengereken �s �ce�non kereszt�l mi, magyar baptist�k a vil�g minden t�j�r�l ism�t egy�tt lehet�nk. Rokonok, bar�tok, ismerős�k tal�lkozhatnak, �s bar�ts�gok, ismerets�gek sz�lethetnek. �p�thetj�k egym�st szeretetben.
      Legutolj�ra 2000. augusztus 11�13. k�z�tt Nagyv�radon tartottuk a MABAVIT II tal�lkoz�t, melyen az erd�lyi testv�rek voltak a h�zigazd�k. Most mi, anyaorsz�giak k�vetkez�nk...
      Szeretettel v�runk teh�t minden magyar baptist�t haz�nkb�l �s a vil�g minden t�j�r�l 2006 augusztus�ban Debrecenbe, a Főnix Csarnokba a MABAVIT III alkalm�b�l!

 

Tal�lkoz�nk jelmondata:
�J�ZUS KRISZTUS AZ �T, AZ IGAZS�G �S AZ �LET!�

 

Az előad�sok, igehirdet�sek, evang�liz�ci�, bizonys�gt�telek, egy�b szolg�latok ehhez a t�m�hoz kapcsol�dnak.
      A Vil�gtal�lkoz� helysz�ne Debrecen �s Magyarorsz�g egyik leg�jabb impoz�ns sportcsarnoka, a Főnix Csarnok lesz. A h�romszintes n�zőt�ren ak�r 8 ezer ember is elf�r.
      A sz�ll�sok � a messzebbről �rkezőknek � a k�zelben tal�lhat� �j vagy fel�j�tott koll�giumokban �llnak majd rendelkez�sre. Az �tkez�s a helysz�nen, illetve a sz�ll�sokon lesz.
      Az Ifj�s�gi Nagyt�bort a tal�lkoz�t megelőző napokban (h�ten) a k�zelben tartjuk majd, ahol a k�l�nb�ző orsz�gok magyar fiataljai m�r egy�tt t�borozhatnak, majd a kezd�skor csatlakoznak a MABAVIT III t�bbi r�sztvevőj�hez.
      A Vil�gtal�lkoz� 2006. augusztus 4-�n, p�nteken d�lut�n kezdődik, �s augusztus 6-�n, vas�rnap d�lben fejeződik majd be.
      A MABAVIT III szolg�lattevői a tagsz�vets�gek lelkip�sztorai, zen�szei, ifj�s�gi, női, diak�nus �s bibliak�ri vezetői lesznek. K�l�nleges lehetős�g ugyanakkor, hogy David Coffey, a Baptista Vil�gsz�vets�g �j eln�ke lesz a d�szvend�g�nk, �s egyben egyik szolg�lattevőnk.
      A tal�lkoz� szombat est�j�t evang�liz�ci�s istentisztelett� szeretn�nk tenni, amikor kinyitjuk a Főnix Csarnokot minden Istent kereső, vel�nk, baptist�kkal egy�tt lenni akar� embert�rsunk előtt. A helyi �s k�rny�kbeli gy�lekezetek előzetes megh�v�sa, �s a kora d�lut�ni, Debrecen k�l�nb�ző pontjain foly� zen�s h�vogat�s ut�n b�zunk abban, hogy az �r elhoz olyan embereket, akiket meg�rinthet Isten ig�je. Im�dkozzunk ez�rt is!
      A Vil�gtal�lkoz� anyagi �s szervez�si �gyeit illetően a k�vetkezőket k�rj�k:
  C E cikket k�vetően minden tagsz�vets�ghez, illetve minden magyar nyelvf gy�lekezetbe a vil�gon kik�ld�nk egy t�j�koztat� anyagot, melyen egy visszajelző lap is tal�lhat�. K�rj�k, hogy olvass�k el, �s jelezz�k vissza az egyes tagsz�vets�gekhez (Egyes�lt �llamok, Kanada �s Ausztr�lia Szab� Istv�n testv�rnek; Erd�ly Gergely Istv�n testv�rnek; Felvid�k D�cz� B�lint testv�rnek; K�rp�talja Varga Attila testv�rnek; D�lvid�k Ny�l Zolt�n testv�rnek, Magyarorsz�gon K�zponti Sz�kh�zunkba) a r�szv�teli sz�nd�kukat. Ez az előzetes inform�ci� a sz�ll�sfoglal�shoz mindenk�ppen sz�ks�ges. K�rj�k teh�t az előzetes r�szv�teli sz�nd�k jelz�s�vel testv�reink seg�ts�g�t!
  C 2006 tavasz�n kik�ldj�k a tulajdonk�ppeni jelentkez�si anyagokat, valamint az interneten is megnyitjuk a jelentkez�si lehetős�get. Jelentkezni a formanyomtatv�ny kit�lt�s�vel �s a MABAVIT III-irod�hoz val� visszajuttat�ssal (interneten vagy postai �ton), valamint az előzetes regisztr�l�si d�j befizet�s�vel lehets�ges.
  C A jelentkez�s előzetes hat�rideje: 2006. j�nius 30.
  C Mivel a k�lts�gek jelentősek, �s a r�sztvevők nagy r�sz�nek seg�ts�gre van sz�ks�ge, ez�rt k�sz�nettel fogadunk minden adom�nyt a Vil�gtal�lkoz� eredm�nyes megrendez�se �rdek�ben. Az adom�nyok be�rkez�s�ről �s felhaszn�l�s�r�l besz�molunk, �s arr�l igazol�st adunk.
  C Banksz�mlasz�m, amelyen kereszt�l a Vil�gtal�lkoz�ra elfogadunk adom�nyokat:
 
Az �r egyengesse utunkat Debrecenbe, a Vil�gtal�lkoz�ra! Ő mutassa be rajtunk kereszt�l igazs�g�t a vil�gnak, h�borg� �s hamiss�gok csapd�j�ban �lő nemzet�nknek! Ő adja az �ltető erőt mindennapi �let�nkbe, szolg�latunkba, �s tal�lkoz�nk minden egyes perc�be! Im�ds�ggal k�sz�lj�nk h�t! Tegy�nk f�lre minden akad�lyt!
     �r�mmel, szeretettel �s az �ld�sok rem�ny�vel v�runk mindenkit a Magyar Baptist�k Harmadik Vil�gtal�lkoz�j�ra Debrecenbe 2006. augusztus 4�6-ig!
 
A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ks�ge �s a Vil�gtal�lkoz� szervezői:
Dr. M�sz�ros K�lm�n egyh�zeln�k
a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek eln�ke
M�sz�ros Korn�l főtitk�r
Papp J�nos misszi�i igazgat�
a Vil�gtal�lkoz� magyarorsz�gi főszervezője
Dr. Szab� Zolt�n gazdas�gi igazgat�
Gergely Istv�n főtitk�r
a Vil�gtal�lkoz� erd�lyi főszervezője
Szab� Istv�n főtitk�r
a Vil�gtal�lkoz� �szak-amerikai főszervezője

(2005. okt�ber)

MABAVISZ Tan�cs�l�s a Hargitai T�borban

A Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek Tan�csa �l�sezett 2005. augusztus 30.-�n a Hargitai T�borban. Jelen volt Dr. M�sz�ros K�lm�n eln�k, Papp J�nos, Balogh Barnab�s �s Csontos S�ndor Magyarorsz�gr�l, Borz�si Istv�n, Gergely Istv�n, Borz�si Gyula �s Vass Gergely Erd�lyből, Kulcs�r S�ndor �s Hunter Vad�sz J�nos az Egyes�lt �llamokb�l, D�cz� B�lint Szlov�ki�b�l, Varga Attila �s Szikszai K�lm�n K�rp�talj�r�l.

 

A tan�cskoz�s r�sztvevői

 

      Dr. M�sz�ros K�lm�n, a Vil�gsz�vets�g �s a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke k�sz�nt�tte a jelenlevőket �s buzd�tott im�ra 78. Zsolt�r 1-7 versek alapj�n. Besz�mol�j�ban eln�k testv�r�nk elmondta, hogy egy mozgalmas időszak �ll m�g�tt�nk. �gy tűnik, hogy egy felfele �velő szakasz�t �lj�k �t a Magyarorsz�gi Baptista Misszi�nak. A ny�ron megt�rt�nt a Tahi T�bor �j �p�let�nek �tad�sa. E tan�cs�l�st k�vető h�ten lelkip�sztor-konferencia lesz. Erre Kulcs�r S�ndor tv. is megvan h�vva.
      Az erd�lyi testv�rekkel val� kapcsolatunkat �poljuk: Brass�ban voltunk a gy�lekezet 100 �ves �vfordul�j�n. K�z�s gy�kereink vannak.
A region�lis vezetők is besz�moltak. A K�rp�taljai testv�rektől megtudtuk, hogy k�t gy�lekezetben is t�rt�nt előrel�p�s az imah�z-�p�t�sben, �talak�t�sban. Siker�lt t�bort szervezni baptista keretek k�z�tt: a k�rp�taljai gyerekek Debrecenbe utaztak t�borozni. Egy m�sik 28 fős csoport a Hargitai T�borban t�lt�tt h�rom csod�latos hetet.
      A 2006. �vi �h�tat meg�r�s�r�l �s az ezzel kapcsolatos k�rd�sekről t�rgyaltunk. Meg�llap�tottuk, hogy az �h�tat a MABAVISZ legerősebb �sszetart� kapcsa, ezt tov�bbra is egy�tt akarjuk elk�sz�teni, �gy hogy megfeleljen a MABAVISZ minden ter�let�n �gy gy�lekezeti, mind csal�di illetve szem�lyes haszn�latra. Ebben a munk�ban szorosabb egy�ttműk�d�sre van sz�ks�g, hogy a jelzett ig�nyeknek megfelelően, �sszhangban �s időben elk�sz�lj�n az �h�tat.
      Legizgalmasabb t�rgya e MABAVISZ Tan�cs�l�snek a Magyar Baptist�k Harmadik Vil�gtal�lkoz�j�nak (MABAVIT 3) megszervez�se. Ezt a nagy esem�nyt 2006. augusztus 4-6 napokra tervezz�k megszervezni Debrecenben, a Főnix Csarnokban. Jelig�nek a k�vetkező j�zusi mond�st v�lasztottuk: �J�zus Krisztus az �t, az Igazs�g �s az �let" A szervező-bizotts�g �sszet�tel�ről, a szervez�si �temtervről, k�lts�gvet�sről, programr�l, l�g�r�l, �tkez�sről, sz�ll�sr�l �s m�g sok m�sr�l volt sz�. A MABAVIT 3 elők�sz�t�se �s vezet�se �rdek�ben a k�vetkező �sszet�telt �llap�tottuk meg:
      Szervező Bizotts�g: Gergely Istv�n; Szab� Istv�n; Papp J�nos; Dr. M�sz�ros K�lm�n; M�sz�ros Korn�l; Dr. Szab� Zolt�n; Marosi Nagy Lajos; Karancsin�, Erika; Balogh Barnab�s; Dr. Csontos S�ndor;
      Programbizotts�g: Dr. M�sz�ros K�lm�n; M�sz�ros Korn�l; Borz�si Istv�n; Kulcs�r S�ndor; Papp J�nos; Ol�h G�bor; Mike J�zsef; Balogh Barnab�s; Dr. Csontos S�ndor; Durk� Istv�n.
Felelős�k:
Helyi szervező iroda: Balogh Barnab�s �s Karancsin�, Erika
T�mogat�i k�r gyűjt�se: Dr. Csontos S�ndor �s Karancsin�, Erika
Balla S�ndor, Toront�b�l; Kulcs�r Imre, Erd�lyből.
�nekkarok felelőse: Ol�h G�bor
F�v�szenekarok felelőse: Dr. Csontos S�ndor
 • Ifj�s�gi zene felelőse: Mike J�zsef
 • M�dia, sajt�: Marosi Nagy Lajos
 • P�nz�gyi felelős: Dr. Szab� Zolt�n
 • Im�dkozzunk a tal�lkoz� j� megszervez�s��rt �s k�sz�lj�nk r�, hogy ott legy�nk!
   
             Borz�si Gyula, a MABAVISZ főtitk�ra
   

  (2005. j�niusi sz�m)

  MABAVISZ Tan�cskoz�s Budapesten

  M�jus 25-�n Budapesten teljes l�tsz�mmal tan�cskozott a Magyar Baptist�k Vil�gsz�vets�g�nek Tan�csa. Dr. M�sz�ros K�lm�n, M�sz�ros Korn�l, Dr. Szab� Zolt�n, Papp J�nos, Hajnal Zolt�n, Szirtes Andr�s a magyarorsz�gi, Borz�si Istv�n, Kov�cs Gyula, Gergely Istv�n, Borz�si Gyula, Dr. Vass Gergely az erd�lyi, Kulcs�r S�ndor az �szak-Amerikai, Ny�l Zolt�n a vajdas�gi, D�cz� B�lint a felvid�ki, Varga Attila a k�rp�taljai magyar baptist�kat k�pviselt�k.


  A MABAVISZ tan�cskoz�s r�sztvevői

        Dr. M�sz�ros K�lm�n, a Vil�gsz�vets�g �s a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z eln�ke k�sz�nt�tte a jelenlevőket, �s ApCsel. 11:1-18 alapj�n buzd�tott im�ra. Ezt k�vet�en szem�lyes im�ra csendesedt�nk el.
        A ter�leti vezet�k besz�mol�ja k�vetkezett, amely mindig frissen t�j�koztat a magyar baptist�k esem�nyeir�l. Dr. M�sz�ros K�lm�n, Kulcs�r S�ndor, Borz�si Istv�n, Ny�l Zolt�n, D�cz� B�lint �s Varga Attila besz�mol�ja hangzott el. Minden besz�mol� ut�n elcsendesedt�nk az �r el�tt �s egy testv�r im�dkozott a bizonyos ter�leten �l� �s munk�lkod� testv�rek�rt.
        A 2006. �vi �h�tat meg�r�s�r�l �s az ezzel kapcsolatos k�rd�sekr�l t�rgyaltunk. Meg�llap�tottuk, hogy az �h�tat a MABAVISZ leger�sebb �sszetart� kapcsa, �s ezt tov�bbra is egy�tt akarjuk elk�sz�teni, tartalm�t jav�tani, �gy, hogy megfeleljen a MABAVISZ minden ter�let�n, �gy gy�lekezeti, mint csal�di, illetve szem�lyes haszn�latra. Ebben a munk�ban szorosabb egy�ttm�k�d�sre van sz�ks�g, hogy a jelzett ig�nyeknek megfelel�en, �sszhangban �s id�ben elk�sz�lj�n az �h�tat.
        A MABAVISZ Tan�cs�l�s�nek legizgalmasabb t�rgya, a MABAVIT 3. megrendez�se volt. M�r eddig is jelezt�k volt, most pedig v�gleges�tett�k, hogy ezt a nagy esem�nyt 2006. augusztus 4-6 napokra tervezz�k megszervezni Debrecenben, a F�nix csarnokban. A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z a debreceni Dr. Karancsi J�nosn� Erik�t k�rte meg a MABAVIT 3. helyi megszervez�s�re. Ezenk�v�l Szab� Istv�nt (USA), Gergely Istv�nt (Erd�ly), Papp J�nost �s Balogh Barnab�st (Magyarorsz�g) jel�lte ki, hogy a MABAVIT 3. szervez�i legyenek.
        Sok feladat �s munka v�r a vezet�kre �s szervez�kre egy sikeres �s �ldott vil�gtal�lkoz� el�tt. Im�dkozzunk ez�rt, �s szent felel�s�ggel k�sz�lj�nk r�.
        M�r ezen a ny�ron, j�lius 31-ig, el�zetes felm�r�st kell k�sz�teni arr�l, hogy kb. h�nyan sz�nd�konak elj�nni Debrecenbe a MABAVIT 3-ra. �gy az �szak-Amerikai Magyar Baptsita Sz�vets�g�nkb�l is szeretn�nk tudni, hogy kb. h�nyan sz�nd�koznak ezen r�sztvenni. K�rj�k teh�t ezt �tgondolni �s jelezni Szab� Istv�n f�titk�rnak.
        Szeretn�nk megteremteni azt a lehet�s�get felvid�ki, k�rp�taljai, vajdas�gi �s erd�lyi baptista testv�reinknek, hogy jut�nyos �ron vehessenek r�szt ezen a vil�gtal�lkoz�n, a magyarorsz�gi �s amerikai testv�rekhez k�pest. (kb. 3 -�t fizess�k a r�szv�teli k�lts�geknek). Ezen c�l el�r�se �rdek�ben szeretettel k�rj�k a t�l�k jobb anyagi helyzetben lev�k seg�ts�g�t. A jelentkez�si sz�ndkunkat (ha lehets�ges j�lius 31-ig) , valamint az anyagi t�mogat�st is Szab� Istv�n testv�rhez juttassuk el.
        Nagy szeretettel buzd�tunk mindenkit, vegyen r�szt ezen a fontos Magyar Baptista Vil�gtal�lkoz�n! Ha valaki nem tud r�sztvenni, de t�mogatni szeretn� a MABAVIT 3-at, az �r nev�ben h�l�s szeretettel �s k�sz�nettel fogadjuk adom�ny�t. Tegy�nk meg minden t�l�nk telhet�t az �r�rt �s magyar baptista n�p�nk�rt! Isten �ld�s�t fogjuk �lvezni �gy mindazok, akik r�szt v�llalunk ebb�l a nemes munk�b�l. Az �r seg�tsen, hogy �gy legyen!
                      Kulcs�r S�ndor, eln�k