VAS�RNAPI ISKOLA - ARCH�V - 2001 

Az Evang�liumi H�rn�k egyik oldala

JANU�R

A kar�csonyi esem�nyekkel megkezdt�k tanulm�nyozni Luk�cs �r�sait (az evang�lium�t majd folytatjuk az Apostolok Cselekedeteivel). Luk�cs val�sz�n�leg Kr.u. 80 k�r�l �rta evang�lium�t. Ebben az id�ben m�r megvolt M�rk evang�liuma. Visszatekintve �r Jeruzs�lem �s a templom lerombol�s�r�l. Luk�cs, a t�rt�n�sz �s teol�gus d�nt�en megszabta �r�s�val a kereszty�n id�- �s t�rt�nelem �rtelmez�s�t. Tudatos�tja az olvas�ban, hogy J�zus Krisztus f�ldre j�vetel�vel �j korszak kezd�d�tt. Az �dvesem�ny pedig semmik�ppen nem z�rult le J�zus hal�l�val �s felt�mad�s�val; Jeruzs�lem �s a templom lerombol�sa sem jelenti a vil�g v�g�t (ami elterjedt v�leked�s volt az akkori kereszty�nek k�z�tt). Azzal is hatott az akkor �l� h�v�kre, hogy evang�lium�ban olyan gyakran haszn�lta az "�r�m", "�r�lni" kifejez�seket, mint egyetlen m�s evang�lista sem.
A k�vetkez� n�gy vas�rnap biblia �r�inak c�lja, hogy J�zus k�vet�s�ben el�bbre jutva megl�ssuk, hogyan is tudn�nk szolg�lni Istennek m�g t�k�letesebben, �let�nk k�l�nb�z� helyzeteiben.

Janu�r 7
J�zus N�z�retben
Lk 4:16-30
J�zusr�l tudjuk, hogy Betlehemben sz�letett �s N�z�retben nevekedett. Luk�cs itt J�zus gyermekkor�ra utal �s �t olyan embernek mutatja be aki szil�rdan ragaszkodik n�p�hez �s annak hagyom�nyaihoz. Abban az id�ben N�z�retr�l azt tartott�k, hogy egy kultur�latlan, t�voli kis telep�l�s, ahonnan semmi j� sem sz�rmazhat (Jn 1:47). Azzal, hogy J�zus N�z�ret zsinag�g�j�ban kijelenti �nmag�t, nagy lehet�s�get adott az ott �l� embereknek. A Messi�s sz�j�b�l hallhatt�k a j� h�rt �s a j�l ismert pr�f�cia magyar�zat�t: "Ma teljesedett be ez az �r�s..." �sai�s �ta h�ny gener�ci� szerette volna hallani ezt -, �s ez a kiv�lts�g N�z�retnek adatott.. Beteljesedett az �g�ret. Az �r kedves esztendeje, az elenged�s �ve (3M�z 25:10) megkezd�d�tt. Isten megbocs�t� kegyelemmel hajolt le n�p�hez �s �gy a lehetetlennek l�tsz� dolgok val�s�gg� v�lhatnak.
A hallgat�s�g el�sz�r kedvez�en reag�lt. Elcsod�lkoznak a kegyelem ig�in, �lm�lkodnak J�zus kedves besz�dein, de nem fogadj�k el azt. �gy a legnagyobb csod�r�l, az �j �let aj�nd�k�r�l, maradnak le.
T�bbnyire h�v� csal�dban n�tt�nk fel. Megszoktuk, hogy elmegy�nk gy�lekezeti alkalmainkra. Ismerj�k a szolg�lattev�ket, �gy is, mint ennek, vagy annak a fia. De vajon a "fiak" besz�deib�l meg�rtj�k-e a nek�nk sz�l� alkalmi �zenetet? Mennyi �ld�st�l maradunk el az�rt, mert csak a "fiakat" l�tjuk a szolg�lattev�kben, �s ez�rt nem �rtj�k meg az �zenetet.
J�zus megeml�t k�t pog�nyt. M�r a p�lda is kih�v� volt egy zsid� sz�m�ra, de jelzi, hogy Isten szabad�t�sa �s a Messi�s k�ldet�se nem szor�tkozik kiz�r�lag Izr�elre. A pog�nyokn�l t�rt�nnek meg azok a csod�k, amelyek Izr�elben nem t�rt�nhettek meg, hitetlens�g�k miatt.
J�zus saj�t v�ros�ban kedves besz�ddel Isten kegyelm�t hirdeti �s m�gis �letvesz�lyes helyzetbe ker�l - "de � �tment k�z�tt�k �s elt�vozott." M�g nem j�tt el fel�ldoztat�s�nak ideje; addig pedig felhaszn�l minden alkalmat arra, hogy a szabadul�s, �jrakezd�s lehet�s�g�t hirdesse mindenkinek.
Aranymond�s: Lk.4:18-19
***
Janu�r 14
J�zus k�vet�s�nek �ra
Lk 9:57-62 ,14:25-33
Az evang�list�k gyakran meghat�rozt�k, hogy kik azok az emberek, akik J�zus k�r�l voltak, akikhez � besz�lt. Egyszer azt olvassuk p�ld�ul, hogy a sokas�ghoz sz�lt, m�skor pedig a farizeusokhoz, vagy a tan�tv�nyokhoz. Mindenkihez volt �zenete, senkit sem k�ld�tt el. J�zus el�re tudta, hogy az �r�m�zenet, az evang�lium tov�bbad�s�nak feladata a tan�tv�nyok feladata lesz. Ez�rt az � tan�t�sukra nagy gondot ford�tott �s az �t k�vetni akar�k el� komoly felt�teleket �ll�tott.
A sokas�g sz�vesen ment ut�na (25 v), de J�zus azt akarja, hogy tiszt�ban legyenek azzal, mire v�llalkoznak. A sz�mok vil�g�ba els� helyet kap a mennyis�g, �ltal�ban a min�s�g k�r�ra. Az �r J�zust soha sem ir�ny�tott�k a sz�mok. H�v�sa mindenkinek sz�l. De h�nyan fogfadj�k el azt? J�zushoz j�nni, vagy J�zussal menni m�g nem jelenti, hogy tan�tv�nyokk� lettek. � pedig tan�tv�nyokat akar, nem csak sokadalmat. Ez�rt amikor egy tekint�lyes poz�ci�val �s biztos egzisztenci�val rendelkez� ember aj�nlja f�l, hogy k�vetni fogja �t, tudt�ra adja, hogy abban a teljes otthontalans�gban kell osztoznia, amelyben az Emberfi�nak van r�sze. Egy m�siknak pedig, aki m�r a tan�tv�nyai k�z� tartozott, J�zus olyan m�don tiltja meg, hogy elmenjen, amely bele�tk�zik minden kegyess�gbe, szok�sba. A 14:26-27 versben pedig felh�vja hat�rozottan tan�tv�nyainak a figyelm�t, hogy aki tan�tv�nya akar lenni, hordozza keresztj�t, k�vesse �t �s szeresse Istent mindenkin�l jobban.
Aranymond�s: Lk 14:27
***
Janu�r 21
Elveszett, megtal�ltatott
Lk 15:1-2 ,11-24
Dics�retet �rdemel ez a hozz��ll�s, amit itt olvasunk: igyekeztek J�zushoz. De vajon mi volt az ind�t� oka igyekezet�knek? �s mi tartotta �ket vissza att�l, hogy az �zenetre figyelve hallgass�k �t? Ha ilyen "apr�" dolgok meg�tk�z�st okoznak �s elvonj�k az ember figyelm�t, mennyire kell nek�nk figyeln�nk arra, hogy szent igyekezeteink meg ne hi�suljanak.
Luk�cs 15-ik r�sze j�l ismert r�sze bibli�nknak A farizeusok z�gol�d�s�ra J�zus h�rom p�ld�zatot mond el, ezzel k�v�nja hangs�lyozni az �zenet fontoss�g�t. Ezekben a p�ld�zatokban hangs�lyoss� v�lik nemcsak az, hogy valami elveszett, de m�g ink�bb az, hogy megtal�ltatott �s az a feletti �r�m.
VAN, VOLT. "sz�z juha van", "t�z drachm�ja van", "k�t fia volt." B�rmi ami elveszett, valakinek a tulajdon�ban volt. Tartozott valakihez, tartozott valahova.
ELVESZETT. F�j� meg�llap�t�s. A 13-ik versben egy�rtelm�v� teszi J�zus, hogy �nsz�nt�b�l, saj�t d�nt�se k�vetkezm�nyek�nt v�lt elveszett�.
MEGTAL�LTATOTT. A sok aggodalom, f�jdalom, kitart� keres�s, f�radoz�s ut�n v�g�l felhangzik e boldog kijelent�st: megtal�ltam! Megtal�ltatott. Van h�t ok az �r�mre.
�r�m. Ez a sz� �s ennek v�ltozatai ebben a r�szben 7-szer fordul el�, a t�k�letess�get jelezve. Az tud igaz�n �r�lni, aki �rezte, milyen elveszettnek lenni �s tudja, hogy milyen nagy �ldozatot v�llalt az, Aki �t megtal�lta. Aki tudja, milyen nagy kegyelem az, hogy az � tulajdona lehet �jra, aki �rt�keli ezt, - az tudd igaz�n �r�lni.
J�zus Krisztus �gy jelzi k�ldet�s�nek c�lj�t: "Mert az�rt j�tt az embernek Fia, hogy megkeresse �s megtartsa ami elveszett." (Lk 19:10)
Istennek legyen h�la a naponk�nti megtart�s�rt.
Aranymond�s: Lk 15:24
***
Janu�r 28
Az igazi befektet�s
Lk 16:1-13
Ezt a p�ld�zatot a tan�tv�nyoknak mondta J�zus. A tan�tv�nyok figyelm�t h�vta fel arra, hogy a jelenben legyenek olyan cselekedeteik, amik befoly�solj�k majd j�v�j�ket (9v.): ez az igazi befektet�s.
A gazda, miut�n bev�dolt�k a s�f�rt, azonnal elbocs�thatta volna, ellenben - szinte �rthetetlen�l - ad neki m�g egy kev�s id�t. Egy �jabb lehet�s�g. Te hogyan haszn�lod ki azt az �j �letet, �j lehet�s�get, amit Istent�l kapt�l?
A p�ld�zatbeli ember vil�gosan felm�ri helyzet�t, majd hat�rozottan cselekszik. A jelen pillanatban m�g rendelkez�s�re �ll� eszk�z�kkel biztos�tani akarja j�v�j�t. J�zus csal�nak nevezi a s�f�rt, ugyanakkor p�ldamutat�nak a helyzetfelm�r� k�pess�g�t �s hat�rozott cselekv�s�t. Ezek miatt a tulajdons�gok miatt dics�ri az �r a hamis s�f�rt. J�zus k�v�ns�ga, hogy b�rcsak tan�tv�nyai, akik �t k�vetik ilyen egy�rtelm�en felismern�k lehet�s�geiket �s teljes hat�rozotts�ggal cselekedn�nek.
Aranymond�s: Lk 16:13    (Pap Enik�)


2000. febru�r 4
FELMEGY�NK JERUZS�LEMBE
Luk�cs 18:31-34; 19:1-10

Az �r J�zus Krisztus f�ld�nj�rtakor Izr�el v�gy�dva v�rta a Messi�s j�vetel�t, aki majd megszabad�tja �ket a r�maiak uralm�t�l. Az �r J�zus c�lja nem ez volt; � az Atya akarat�t hajtotta v�gre kereszthal�la �ltal.

A tan�tv�nyok felk�sz�t�se (31-34)

Maga mell� veszi a tizenkett�t utols�, jeruzs�lemi �tj�ra; el�k�sz�ti �ket a legborzalmasabbra. Az � hal�la tragikus, sz�gyenteljes lesz. Ez nem a v�letlen j�t�ka, hanem Isten �dvterv�nek a beteljesed�se, a pr�f�t�k kijelent�sei szerint (Zsolt 22:1-31; �zs 53:1-12; 1P�t 1:10-12).

A pog�nyok kez�be adatik. Saj�t n�pe vezet�i �ltal.

Meg�lik, de harmadnapon felt�mad. Nem hagyja tan�tv�nyait rem�nys�g n�lk�l.

A tan�tv�nyok Anem �rtett�k meg a mondottakat@. Nem lehetett meg az a r�l�t�suk, ami h�sz �vsz�zad ut�n lehets�ges. Vajon mi meg�rtj�k a Mestert?

M�dszere: megmenti, ami elveszett (19:1-10)

Z�keus �llapota: f�v�mszed�, gazdag, n�pe �ltal megvetett, templomb�l kitagadva.

Z�keus �rdekl�d�se. J�zust akarja l�tni. K�v�ncsis�ga lelem�nyess� teszi; felm�szik a f�ra.

Tal�lkoz�s J�zussal. J�zus megl�tja a megvetett, templomb�l ki�z�tt Z�keust, akit n�pe �t�lt. J�zus sz�ba �llt vele, mert � az elveszettek�rt j�tt. Leh�vja a f�r�l, a h�z�hoz megy, mert be akarja fejezni, amit a Szentl�lek Z�keusban elkezdett.

Z�keus �r�mmel fogadja J�zus szavait. �, akit mindenki elhagyott, most J�zussal megy haza. Mindegy, hogy mit mondanak a z�gol�d�k, el��ll, �s an�lk�l, hogy J�zus parancsolta volna kijelenti, hogy mit tesz vagyon�val, amihez nem egyenes �ton jutott. Eddig jogtalanul elvett dolgokat, most viszont adni akar. J�zussal tal�lkozva a kapzsib�l adakoz� lesz.

Isten szeretete az elveszettek ir�nt �rthetetlen, de J�zus Krisztus �ltal val�s�gg� lett sz�munkra.

Aranymond�s: Luk�cs 19:10

***

2000. febru�r 11
MINT AKI SZOLG�L
Luk�cs 22:14-27
 
Az Utols� Vacsora (14-20)

- Az Egyiptomb�l val� szabadul�s eml�k�re elrendelt �ldozati (p�ska) b�r�ny elfogyaszt�s�ra �l le az �r J�zus tan�tv�nyaival. Ez az alkalom egyben az utols� vacsora az � meg�ldoztat�sa el�tt, nem csak visszatekint�s, hanem el�ren�z�s is.

- Az �r J�zus tudta, hogy � az utols� �ldozati b�r�ny, AIstennek ama b�r�nya, aki elveszi a vil�g b�neit.@ M�snak m�r nem kell v�res �ldozatot bemutatni (Zsid 9:11-15). ATulajdon v�r�vel ment be egyszer �s mindenkorra a szent�lybe, �s �r�k v�lts�got szerzett.@ V�res �ldozatok bemutat�s�ra m�r nem sz�ks�ges a jeruzs�lemi templom fel�p�t�se.

- A hagyom�nyos p�ska-vacsora alkalm�val n�gyszer vett�k a poharat �s ittak a Asz�l�t� term�s�b�l.@ Egyes rabbik ezt a 2M�z 6:6-7 versekben tal�lhat� n�gy sz�val magyar�zz�k: megszabad�talak, megmentelek, megv�ltalak, fogadlak (�j ford�t�s). K�tszer a poharat a f�fog�s el�tt itt�k ki. A harmadik poh�r a 17. versben az egyiptomi fogs�gb�l val� megv�lt�sra utal. A negyedik a 20. versben az �jsz�vets�gre utal (n�pemm� fogadlak). A jegyek magunkhoz v�tel�ben nincs semmi m�gikus, vagy misztikus, hanem nagyon nyomat�kos eml�keztet�s az �r J�zus �ldozat�ra.

- J�d�s, az �rul�. A Mester tudta, hogy ki �rulja majd el, de ez nem kifog�s J�d�s sz�m�ra. A tan�tv�nyok megd�bbentek a Mester kijelent�s�n. Nem gondolt�k, hogy valaki is k�pes erre k�z�l�k.

A tan�tv�nyok vit�ja (24-27)

- A tan�tv�nyok annak ellen�re, hogy a keresztrefesz�t�s ideje k�zel volt, m�g mindig politikai sikerre sz�m�tottak. A Mester miut�n megsz�ntette a r�maiak uralm�t, kir�ly lesz, �s majd hatalmi �ll�sokba helyezik �ket, ahol az emberek majd szolg�lnak, h�dolnak nekik.

- �sszehasonl�t�s a pog�ny uralkod�kkal, akik k�nyszerrel hajtj�k hatalmuk al� az embereket, �s azt gondolj�k, hogy �gy a n�p jav�t szolg�lj�k.

- A vil�g nagys�ghoz vezet� �tj�t a Mester elutas�tja. Kikre eml�kez�nk a legjobban? A szeret�, �ldozatot hoz� �desany�kra, a gy�gyul�st el�seg�t� orvosra, egy-egy benn�nket kitart�an tan�t� nevel�re, lelkip�sztorra, akik szolg�latukkal seg�tettek. �k lettek naggy� el�tt�nk.

- Az �r J�zus el�tt nem az a nagy aki kiszolg�ltatja mag�t, hanem az, aki szolg�l. Mi szolg�latot v�runk a k�z�ss�gt�l, vagy k�szek vagyunk szolg�latot v�gezni?

Aranymond�s: Luk�cs 22:26

***

2000. febru�r 18
J�ZUS A KERESZTF�N
Luk�cs 23:33-49
 
A Krisztus (33-38)

Az uralkod�k hajland�k fel�ldozni alattval�ikat saj�t �let�k v�delm�re. A Kir�lyok Kir�lya �nmag�t �ldozza fel k�vet�i v�delm�re. Helyett�nk, �rett�nk, miattunk.

- A legkegyetlenebb kiv�gz�si m�d, lass� hal�l, sz�gekkel �tverve f�ggeni a keresztf�n, k�v�l a v�roson, a Kopony�k hegy�n.

J�zus a k�t lator (M�t�), k�t gonosztev� (Luk�cs) k�z�tt. Ez is egy m�ly megal�ztat�s volt a r�maiak r�sz�r�l. A b�n�s�k k�z� sz�ml�ltatott (�s 53:12). Azok k�z�, akik�rt meghalt.

- Aty�m, bocs�sd meg nekik! Azoknak, akik kegyetlen�l b�nnak vele, akik hal�lra k�nozz�k. Amit a Hegyi besz�dben tan�tott, azt most a kereszten gyakorolja: megbocs�t az ellene v�tkez�knek. A k�z�mb�s, t�bb kiv�gz�sben r�sztvev� katon�k sorsot vetnek k�nt�s�re, figyelmen k�v�l hagyva a kereszten f�gg� szenved�s�t.

- Kig�nyolva a zsid� vezet�k �ltal. Ha � a Messi�s, v�dje meg mag�t! A s�t�ni k�s�rt�s folytat�sa: ha Isten fia vagy... (M�t� 4:6). Saj�t �rdek�ben itt sem tesz csod�t.

- A zsid�knak ama kir�lya. A zsid� vezet�k v�dja a kereszt felirata. Pil�tus nem gondolhatta, hogy �ppen ezzel tesz bizonys�got J�zus kir�lyi mivolt�r�l, aki nem csak a zsid�k, hanem a Kir�lyok Kir�lya.

A latrok (39-43)

- A g�nyol�d� lator �nz� indokkal csak �nmag�val t�r�dik, annak ellen�re, hogy hallotta J�zus Krisztus szavait. Szabadulni akar a kereszten val� szenved�st�l.

- A b�nb�n� lator, akiben nincs g�ny, �sszehasonl�tja mag�t, t�rs�t J�zussal. Valamit tal�n m�r hallott J�zusr�l, az � Kir�lys�g�r�l, mert beismeri, hogy � a b�nei miatt szenved a b�nn�lk�li J�zus Krisztus mellett. Tudom�sul veszi al�zattal, hogy J�zus Krisztusnak van kir�lys�ga, �s � ott akar lenni, ahol J�zus van.

- A b�nb�n� jutalma: Ma velem leszel a Paradicsomban. J�zus ezt, mint a f�ld�n �let�ben rendelkez� tette. Az �jsz�vets�g J�zus hal�l�val v�lt �rv�nyess�.

Az esem�nyek cs�cspontja (44-49)

- Mintha Isten a s�t�ts�g f�gg�ny�be burkolta volna a vil�got, hogy a k�nz�k ne �lvezz�k J�zus test�nek-lelk�nek szenved�s�t. A vil�g mindig els�t�t�l azon a napon, amikor az emberek Krisztust akarj�k megsemmis�teni.

- A Szentek szentj�nek templomi k�rpitja k�z�pen kett�hasadt. Ez �ltal Isten megadta azt a lehet�s�get, hogy a hozz� vezet� �t megnyiljon mindenki sz�m�ra.

- J�zus az utols� erej�t �sszeszedve, r�b�zza lelk�t az Aty�ra. B�neink b�ntet�s�t lefizette. A vil�g �llapota soha nem lesz olyan, mint a v�lts�ghal�l el�tt.

- A r�mai sz�zados dics��ti Istent. Tudom�sul veszi, hogy J�zus igaz volt, �s hal�la m�s volt, mint akiket el�tte v�geztek ki.

- A t�meg mell�t verve t�vozott. Lehet, hogy t�bben r�j�ttek arra, hogy az �t�let igazs�gtalan volt. Ezzel adt�k jel�t f�lelm�knek, haragjuknak, b�natuknak.

- T�volabb �llva figyelt�k �t. Azok, akik l�tt�k J�zust, amikor csod�kat tett, l�tt�k s�rni L�z�r otthon�ban, l�tt�k, mikor egy�tt �rzett a naini �zveggyel. Most, hogy meghalt, sokak rem�nys�ge, �lma semmiv� lett. Mi m�r tudjuk, hogy ez csak egy ideiglenes helyzet volt, mert Krisztus h�rom nap m�lva felt�madott.

J�zusnak meg kellett halnia, hogy az ember ism�t Isten k�zel�be jusson.

Aranymond�s: Luk�cs 23:46

***

2000. febru�r 25
A FELT�MAD�S TAN�I
Luk�cs 24:33-49
 
Egy�tt a tan�k (33-35)

A felt�mad�s a Szent�r�s k�zponti esem�nye. A tan�tv�nyoknak bizonyoss�gra volt sz�ks�g�k a felt�mad�sr�l. Titokban, f�lelemmel �sszej�ttek.

A felt�madott Krisztussal tal�lkoz� k�t tan�tv�ny visszat�r Jeruzs�lembe. Gyorsan el akarj�k mondani, ami vel�k t�rt�nt. A tan�tv�nyok csod�lkozva n�ztek egym�sra, �s meghallgatt�k a bizonys�gtev�st.

A Mester (36-43)

- A csod�lkoz� tan�v�nyok k�z�tt meg�ll az �r J�zus, �s �gy k�sz�nti �ket: B�kess�g n�ktek! A tan�tv�nyok megijednek, azt gondolva, hogy valami szellemet l�tnak, hiszen nem r�g l�tt�k, hogy meghalt. L�tt�k, mikor test�t a s�rba helyezt�k, �s most a z�rt ajt�n �t itt van.

- Az �r J�zus megnyugtatja �ket. Eml�kezteti �ket arra, amit hal�la el�tt mondott.

- J�zus felt�rja a bizony�t�kokat. Vizsg�lj�k csak meg k�zelr�l, �rints�k! Nem csalta meg �ket saj�t f�l�k �s szem�k. Az evang�lium hirdet�se lesz r�juk b�zva. Teljes bizonyoss�got kell nyerni�k arr�l, hogy J�zus testben felt�madott.

- A tan�tv�nyok m�g a l�tottak alapj�n sem mertek hinni - �r�m�kben. J�zus ennival�t k�r, tov�bbi bizony�t�k�t adva testben val� felt�mad�s�nak. Meggy�z�d�st, b�tor�t�st adott nekik, hiszen �ppen �gy mint azel�tt, vel�k egy�tt �tkezik.

Helytelen dolog b�r�lni azt, amikor a gy�lekezet egy�tt �tkezik. J�zus ezt t�bb alkalommal megtette tan�tv�nyaival. Az egy�tt�tkez�s jelentheti, hogy a gy�lekezet a k�z�ss�get ily m�don is �polja. Egy�tt �rez, egy akaraton van.

A tanuls�g (44-46)

A Mester el�rkezettnek l�tja az id�t a tan�t�sra. Eml�kezteti �ket, hogy besz�lt vel�k arr�l, amik majd vele t�rt�nnek. Ez nem a v�letlenek j�t�ka, hanem az �sz�vets�gi pr�f�ci�k beteljesed�se. A tan�tv�nyok sz�m�ra kiv�lts�g volt azt l�tni, hogy az �vsz�zadokkal el�tt�k �rt pr�f�ci�k beteljesednek. A Biblia meg�rt�se nagyon fontos minden Krisztus-h�v�nek. Megtal�ljuk benne azt, hogy az ember �rt�kes Isten sz�m�ra. Ne engedd, hogy Bibli�d beporosodjon! Haszn�ld naponk�nt!

A miszi� (47-49)

- Az �r J�zus �let�n, hal�l�n �s felt�mad�s�n k�v�l, az Ige tudtul adja, hogy a megv�lt�s kegyelme nem csak a zsid�k�, hanem minden nemzet� (1M�z 12:3).

- Nem mindenki ismerhette meg az �r J�zust �gy, mint a tan�tv�nyok, akik testi szemeikkel l�tt�k az � f�ldi �let�t, csodat�teleit, a halottak felt�mad�s�t, J�zus felt�mad�s�t. L�tt�k �t holtan �s �jra �lve. Az � feladatuk lesz ezt m�soknak elmondani.

- J�zus tudta, hogy felt�mad�sa ut�n negyven nappal t�voznia kell, vissza az Aty�hoz. Tudta, hogy a tan�tv�nyoknak er�re van sz�ks�g�k, amit csak az Atya adhat az � Szentlelke �ltal.

Az �r J�zus Krisztus felt�mad�s�val igazolta, amit mondott: � Isten Fia, a Messi�s. Felt�mad�sa n�lk�l hi�baval� lenne a pr�dik�l�s �s a hit (1Kor 15:14). A mi hit�nk nem �rzelmi fell�ngol�son alapszik, hanem t�nyeken. Az �r J�zus Krisztus �l, felt�madott. Err�l kell nek�nk is tan�bizonys�got tenn�nk; �let�nkkel, szavainkkal. A hit nem azt jelenti, hogy beugrunk a bizonytalan s�t�ts�gben, hanem azt, hogy vil�goss�gban j�runk.

Aranymond�s: Luk�cs 24:47-48       (Hunter Vad�sz J�nos)

2001. m�rciusi vas�rnapi iskola

A Szentl�lek

Luk�cs, az �jsz�vets�g egyetlen nem zsid� sz�rmaz�s� �r�ja, els� k�nyv�ben (Luk�cs evang�liuma, keletkez�se Kr.u. 60-ra dat�lhat�) J�zus f�ldi �let�r�l, tetteir�l, �s tan�t�sair�l tud�s�t. Itt az Apostolok cselekedeteiben (Kr.u.63-ban keletkezett) pedig arr�l �r, mi t�rt�nt J�zus mennybemenetele ut�n, amikor a Szentl�lek vette �t az apostolok �let�nek ir�ny�t�s�t. Az eg�sz k�nyv kb. 30 �vet �lel fel. Kezd�dik az Egyh�z sz�let�s�vel (P�nk�sd), �s P�l r�mai fogs�g�val fejez�dik be. Meg�r�k�ti, hogyan terjedt a kereszt�nys�g Izrael hat�rait �tl�pve, a F�ldk�zi tenger �szaki r�sze fel�: a mai Sz�ri�n, T�r�korsz�gon �s G�r�gorsz�gon kereszt�l eg�szen a R�mai Birodalom sz�v�ig. A k�nyv t�lnyom� r�sze P�ter �s P�l apostolok cselekedeteir�l sz�l. Lehetne az eg�sz k�nyv c�me a Szentl�lek Cselekedetei, hiszen minden esem�ny a Szentl�lek vezet�se alatt t�rt�nt.

Luk�cs �let�r�l keveset tudunk, azonban munk�i rendk�v�l megb�zhat�nak bizonyultak. A tud�s�t�sok sor�n t�bb helyen �tv�lt a t�bbes sz�m harmadik szem�lyr�l a t�bbes sz�m els� szem�lyre, ami bizony�t�ka annak, hogy t�bb esem�nynek is szem�lyes r�sztvev�je volt. Az is bizonyos, hogy egy�tt volt P�llal Filippiben, elk�s�rte v�gzetes jeruzs�lemi �tj�ra, mellette maradt Caesare�ban, �s egy�tt utazott vele R�m�ba. Nagy lelkesed�ssel sz�mol be arr�l, hogyan terjedt az evang�lium a pog�nyok k�z�tt, akik sok zsid�val ellent�tben k�szek voltak meghallgatni Isten �zenet�t. Luk�cs figyelm�t az sem ker�li el, hogy le�rja az igehirdet�seket k�vet� gyakori zaklat�sokat. Nem egy alkalommal �ppen a r�mai hivatalnokok, katon�k mentett�k �s v�delmezt�k meg a kereszt�nyeket a t�meg d�h�t�l. Pedig sokszor nem kissebb dolgokkal v�dolt�k meg �ket, mint zaklat�s, �llam ellenes tev�kenys�g, stb.

Luk�cs ezt a k�nyv�t is, ak�rcsak az evang�lium�t, a r�mai Teofilusnak aj�nlotta. Az a sz�nd�k vezethette, hogy megb�zhat�, hiteles inform�ci�kat adjon neki J�zusr�l �s k�vet�ir�l. Ugyanis val�sz�n�, hogy sok furcsa, elferd�tett sz�besz�det, �s kicsavart t�rt�neteket hallhatott r�luk.

2001. m�rcius 4.
A Szentl�lek �g�rete �s J�zus mennybemenetele
Apostolok Cselekedetei 1:1-14

Azt parancsolta a tan�tv�nyoknak, hogy maradjanak egy�tt addig, am�g az Atya �g�rete be nem teljesedik.(4.v) Megk�rdezt�k T�le, hogy nem ebben az id�ben �ll�tja vissza a kir�lys�got Izraelben? (6b v) J�zus v�lasz�ban egy�rtelm� a figyelmeztet�s: ne azzal t�r�djetek ami nem a ti dolgotok, hanem azzal, amire el lettetek h�va. K�l�n�s jelent�s�ggel b�r J�zus e f�ld�n elmondott utols� mondata: @Ellenben er�t kaptok, amikor elj�n hozz�tok a Szentl�lek, �s tanuim lesztek Jeruzs�lemben, eg�sz J�de�ban �s Sam�ri�ban, s�t eg�szen a f�ld v�gs� hat�r�ig.@

Pontosan ez az Egyh�z feladata ebben az �dvt�rt�neti korszakban. L�ssuk meg a munkater�letet: @a f�ld v�gs� hat�r�ig!@ Err�l m�r besz�lt J�zus kor�bban is. (M�t� 28:19) A felemeltet�s ut�n mintha az angyalok is szemreh�ny�an mondan�k az apostoloknak: `Galileai f�rfiak, mi�rt �lltok itt az �g fel� n�zve? Ez a J�zus, aki felvitetett t�letek a mennybe, �gy j�n el, ahogyan l�tt�tok �t felmenni a mennybe.@ (11b) Hasonl� a jelens�g a Luk�cs 24:04-07-ben: `Mit keresitek a holtak k�z�tt az �l�t?@

J�zus mindent megmondott el�re. A felt�mad�s�t is, meg azt is, hogy elmegy �s helyet k�sz�t az �v�inek. Ezeket m�g akkor is �gy kell elfogadni, hogyha a term�szeti ember korl�tolt �rtelme nem tudja elk�pzelni hogyan is t�rt�nhet meg mindez. Az�rt ne hamarkodjuk el a v�lem�ny�nket, hogy milyen �rtetlenek voltak a tant�tv�nyok. Mi sem csod�lkoztunk volna kev�sb� ilyen rendk�v�li esem�nyek l�tt�n! Teh�t, J�zus megmondta, �gy fog t�rt�nni! Tudom�sul kell venni, hogy J�zus teste m�r a m�lt�. De amilyen bizonyosak lehettek abban, hogy felemeltetett (hiszen l�tt�k!), ugyanolyan bizonyosak lehetnek a visszaj�vetele fel�l is, mert azt is meg�g�rte!

Az �g fel� n�z�s helyett �lljatok neki a munk�nak! B sugallj�k az angyalok. �s a tan�tv�nyok el is indulnak. Bementek Jeruzs�lembe, �s egy sz�vvel l�lekkel kitar�an im�dkoztak. Luk�cs fontosnak tartja n�v szerint is felsorolni J�zus legsz�kebb tan�tv�nyi k�r�t. Els� h�rom helyen azon apostolok, akik a k�nyv tov�bbi r�sz�nek �gymond f�szerepl�i. Kitart�an im�dkoztak a Szentl�lek elj�vetel�re v�rva. Az �gy k�ny�rg�, im�dkoz� gy�lekezet bizonyul J�zus igazi k�vet�j�nek. Ha ez n�lunk, n�latok nem �gy van, akkor fel�l kell vizsg�lni, kit is k�vet�nk mi tulajdonk�ppen.

Fontosabb tanuls�gok:
A saj�t dolgoddal t�r�dj!
Higgy J�zus ig�reteiben (m�g ha nem is k�nny� meg�rteni, felfogni, elk�pzelni)!
Csak J�zust k�vesd! Mindenben p�ld�t adott. Im�dkoz�sban, al�zatban, gondolkod�sban, cselekedetekben, szeretetben, stb. Igenis tudd, hogy @min�m� l�lek lakik benned!@
Aranymond�s: ApCsel 1:8
***
M�rcius 11
A Szentl�lek kit�lt�se
ApCsel 2:1-4; 37-47
 
P�nk�sd: az �si Izrael �venk�nti 3 nagy �nnepe k�z�l a 2-ik, a b�zaarat�s befejez�se ut�n k�vetkezik. A P�ska �nnepe ut�n 7 h�tre tartott�k meg, �s mivel a g�r�gben az �tven jelent�se pentekoszt, �gy ezt a nevet kapta ez az �nnep. Am�g a P�ska �nnep t�rgya az Egyiptomb�l val� szabadul�s, addig a P�nk�sd�, a Sinai-hegyi t�rv�nyad�s. Ezen P�nk�sdi �nnep alkalm�val teljesedett be az, amit Keresztel� J�nos meghirdetett, �s a Felt�madott J�zus Krisztus meg�g�rt! Azt �rja Luk�cs: @mindny�jan egy�tt voltak, ugyanazon a helyenY@ A sz�lesebb k�r� tan�tv�nysereg �rtend� itt, az asszonyokkal egy�tt, mintegy 120 f�.

Ezen esem�nynek maga Isten is tev�keny r�szese. Mivel emberi szem nem l�thatja �t, a Szentl�lek kit�lt�se, a term�szeti ember sz�m�ra is �rz�kelhet� form�ban (vihar z�g�sa, l�ngnyelvek) t�rt�nt. A Szentl�lek �ltal bet�lt�tt tan�tv�nyok �rthet� nyelveken kezdenek besz�lni. Ezen nyelvcsoda r�v�n, a L�lek aj�nd�kak�nt, a mondottakat mindeki meg�rtette. Luk�cs ezt is fontosnak tartja megjegyezni.

P�ter p�nk�sdi besz�de nagy hat�ssal van az emberekre. Sokakat meg�rint, megsz�l�t, v�laszra �szt�n�z, s�t tettekre sarkall: @Mit tegy�nk Aty�mfiai, f�rfiak?@ (37v) �s a tan�tv�nyok r�vezetik �ket, mi ilyenkor a teend�. (38v) A @siker@ �ri�si! 3000 l�lek csatlakozik hozz�juk. @Ezek pedig kitart�an r�szt vettek az apostoli tan�t�sban, a k�z�ss�gben, a keny�r megt�r�s�ben �s az im�dkoz�sban.@ (42v) Megalakult az els� gy�lekezet. Mi lett a gyakorlatuk? 4 alapvet� dolog.

Apostoli tan�t�s: a f�ldi, �s a felt�madott J�zus szem- �s f�ltan�i tan�tj�k a gy�lekezetet.

K�z�ss�g: itt vagyonk�z�ss�gr�l van sz�, amely teljesen �nk�ntes alapon, szinte a L�lek gy�m�lcsek�nt jelenik meg, bel�lr�l n� ki.

A keny�r megt�r�se: gyakorlatilag az Urvacsora, amelyet eredetileg szeretetvend�gs�g keret�ben k�lt�ttek el (1Kor 11:20)

Az im�dkoz�s: Luk�cs k�nyveiben nagyon fontos szerepe van az im�dkoz�snak, mind J�zus �let�ben �s igehirdet�seiben, mind a gy�lekezet �let�ben.

Az apostoli tan�t�s �s az im�dkoz�s helye a templom, ahol naponta �sszej�ttek. Az Urvacsora �nnepl�se azonban a mag�nh�zakban t�rt�nt. �gy ezen a bens�s�ges, �s meghitt esem�nyen csak azok vettek r�szt, akik eljutottak a Krisztusban val� hitre, �s megkeresztelkedtek. Nyilv�noss�g kiz�rva. (46.v) Az els� gy�lekezet puszta l�te, minden mozzanat�ban, esem�ny�ben alapvet� misszi�i tev�kenys�g volt. @Ydics�rt�k az Istent, �s kedvelte �ket az eg�sz n�p.@ Az �r �ld�sa k�s�rte azt. N�vekedett a gy�lekezet l�lekben �s sz�mban egyar�nt. (47v)
Aranymond�s: ApCsel 2:38
***
M�rcius 18.
A L�lek ereje, hatalma �s munk�ja
ApCsel 3:1-11; 4:1-4; 13
 
P�ter �s J�nos egy�tt mennek a templomba im�dkozni. Az �kes kapuban belebotlanak az odarakott koldusba. Meggy�gy�tj�k. Tudj�k, �s egy�rtelm�en mondj�k is, hogy a felt�madott J�zus hatalm�val cselekszenek, �s az eredm�ny nem a maguk produktuma. @Ya n�z�reti J�zus Krisztus nev�ben, kelj fel, �s j�rj!@ (3:6) @Szenz�ci�!?@ Igen. Egy sz�let�se �ta s�nta f�rfit gy�gy�tanak meg. Figyelemre m�lt� @apr�s�g@, hogy ebben az �j @�llapotban@, megt�rt, megv�ltozott �letben, ahol m�r nem maguk �lik a saj�t �let�ket, hanem a Szentl�lek vezeti �ket, a m�lyv�zbe (az �let s�r�j�be) ker�lve is meg�llj�k a hely�ket az apostolok. Mert nem n� meg az @�n@ benn�k, nem kap az er�re, �s nem billennek meg! Mindez a nagy hatalom, er�, nem teszi �ket felfuvalkodott�, s�t m�g ink�bb arra k�szteti �ket, hogy megal�zva magukat, m�g jobban odafigyelve v�gezz�k a munk�jukat, feladatukat.

Tudj�k mindez aj�nd�kk�nt adatott nekik, amit a m�sok jav�ra kell kamatoztatni. L�ssuk meg, hogy minden alkalmat megragadnak a cselekv�sre, a sz�l�sra, az igehirdet�sre. @Mivel ez az ember feltart�ztatta P�tert �s J�nost, az eg�sz n�p megd�bbenve futott �ssze hozz�juk a Salamon csarnok�ba.@ (11v) R�gt�n megragadja az alkalmat P�ter �s sz�l a n�phez. Ez azt�n m�r t�bb a sokn�l! Eddig is �ppen el�gg� felbor�tott�k a v�ros rendj�t ezzel az �j eszm�vel, m�g a templomban is felfordul�st okoznak? @Y bosszankodtak ugyanis azon, hogy tan�tj�k a n�pet, �s azt hirdetik, hogy J�zus �ltal van felt�mad�s a hal�lb�l. @(4:2) A templom�rs�g parancsnoka, �s a szadduceusok b�rt�nbe vetett�k P�tert �s J�nost. A templom�rs�g parancsnoka feladatai k�z� tartozott a rend�ri teend�k ell�t�sa a templom k�rzet�ben. A szadduceusok: az egyik jelent�s vall�si p�rt. �k k�pviselt�k a fels�bb paps�g �rdekeit, �s nem hittek a felt�mad�sban (ellent�tben a farizeusokkal. Pontosan ennek a k�rd�snek a seg�ts�g�vel z�zta sz�t k�s�bb P�l apostol a farizeusok �s szadduceusok egys�g�t!)

Mivel a kereszty�ns�g egyik alapeleme a felt�mad�sba vetett hit, k�z�tt�k az �ssze�tk�z�s el�bb- ut�bb elker�lhetetlenn� v�lik. Ezek lesznek a Kereszty�n mozgalom f� ellens�gei. A tan�tv�nyok b�rt�nbe ker�ltek. De m�g �gy is eredm�nyes volt az igehirdet�s, mert: @azok k�z�l, akik hallgatt�k az ig�t, sokan hittekY@ A gy�lekezet rendk�v�l gyorsan n�vekszik, hiszen a f�rfiak sz�ma m�r 5000 f� (4:4). A Nagytan�cs emberei l�tt�k azt, hogy milyen �rtelmesen �s b�lcsen sz�lnak a tan�tv�nyok, noha �r�studatlan �s iskol�zatlan emberek, �s elcsod�lkoztak ezen. R�ad�sul m�g a fenyeget�sekt�l sem ijedtek meg. Kem�nyebb m�rt�k� b�ntet�st meg nem mertek alkalmazni, mert f�ltek a n�p miatt. Ugyanis a n�p dics��tette az Istent.

Tanuls�gok r�viden: A Szentl�lek ereje, hatalma ma sem kissebb! A mi odaad�sunk igen. A kissebb eredm�nyek (ha vannak!), a r�szleges �n�tad�sunknak k�sz�nhet�ek. Hitel�deink, hith�seink mind-mind teljesen odaszentelt�k Istennek �let�ket, semmit nem tartottak maguknak meg abb�l! (Luther, K�lvin, Studd, Spurgeon, KornyaY) A Szentl�lek pedig sokkal intelligensebb ann�l, minthogy tolakodn�k! �ldott eml�k� Ol�h Lajos b�csi szokta mondani: @ha megszomor�tod a Lelket, akkor visszavonul!@ Isten teljes embert k�v�n!

Aranymond�s: ApCsel 4:13
***
M�rcius 25.
Engedelmeskedni a L�leknek
ApCsel 5: 27-42
Az esem�nyek kezdenek J�zus galileai m�k�d�s�hez hasonl�tani. Mint J�zus, az apostolok is sok embert meggy�gy�tanak, �s a befoly�sos zsid�k f�lt�kenyek lesznek r�juk. Azonban az apostolokat semmivel sem lehet visszafogni, vagy megijeszteni. H�en szolg�lnak tov�bb az Isten erej�vel. �g�nkben �jra a nagytan�cs el�tt l�tjuk �ket. A f�pap felh�borodottan mondja nekik hogy: `Szigor�an megtiltottuk nektek, hogy tan�tsatok annak nev�ben, �s �me, bet�ltitek az eg�sz Jeruzs�lemet tan�t�sotokkal, �s r�nk akarj�tok h�r�tani annak az embernek a v�r�t.@(5:28) J�zus nev�t m�g csak v�letlen�l sem mondja ki. Egy embernek a v�r�t valakire h�r�tani annyit jelent, hogy hal�l��rt �t tessz�k felel�ss�, �s m�lt� b�ntet�sre juttatjuk. A f�pap �s t�rsai l�zad�st�l tartottak. P�ter v�lasz�ban az Isten ir�nti engedelmess�get el�bbre helyezi az embereknek val� engedelmess�gn�l. R�ad�sul megint a fej�kre olvassa J�zus hal�l�t, megism�telve a v�dat (30v). Vil�gos, hogy `d�hbe gurultak.@

De fel�ll Gam�li�l. � egy jelent�s zsid� �r�stud�nak, Hill�lnek volt az unok�ja. P�l tan�t�jak�nt is ismert az ig�b�l (ApCsel 22:3) Farizeus l�v�n teljesen m�sk�nt viszonyul a felt�mad�shoz, mint a szadduceusok! �vatoss�gra inti a nagytan�csot, �s b�lcsen kifejti, hogy az id� majd eld�nti, hogy Istent�l val� ez, vagy sem. R�juk terheli annak felel�ss�g�t, hogy amennyiben Isten van e dolgok m�g�tt, akkor hi�ba is pr�b�ln�k megakad�lyozni annak terjed�s�t. Mi t�bb: `m�g �gy t�nhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok.@(5:39b) Megeml�ti Teud�s, �s a galileai J�d�s vezette felkel�seket. Nem v�letlen�l eml�ti meg ezen messi�si mozgalmakat. Az t�rt�nt ugyanis, hogy amint a vezet� meghalt, a k�vet�k sz�tsz�rodtak. Ezt az utal�st Luk�cs fontosnak tartotta, mert ezek vil�goss� tehetik, hogy mennyire m�s a J�zust�l kiindul� mozgalom.

A nagytan�cs tagjai megfogadt�k Gam�li�l tan�cs�t. Miel�tt elengedt�k az apostolokat, most els� �zben fizikailag is megb�ntett�k �ket, �s �jra megparancsolt�k nekik, `hogy ne sz�ljanak a J�zus nev�ben.@(5:40) Mintha nem �rtett�k volna meg az apostolok kor�bbi �rvel�s�t az engedelmess�ggel kapcsolatban. A megveret�s zsinag�gai feny�t�st jelentett. Ez maxim�lisan 1 h�j�n 40 bot�t�s lehetett. Emelt f�vel viselik ezt a b�ntet�st, s�t m�r eml�keznek J�zus kor�bbi mondataira, (Mt5:10-11) �s dics�s�gnek tartj�k az �rte elszenvedett ver�st. Azt olvassuk: `�k pedig �r�mmel t�voztak a nagytan�cs sz�ne el�l, mert m�lt�nak bizonyultak arra, hogy gyal�zatot szenvedjenek az � nev��rt;@(5:41) Folytatt�k tov�bb a szolg�latot, mintha mi sem t�rt�nt volna: `nem hagytak fel a...@ (5:42) Egy�rtelm�en �rezhet� ebb�l a versb�l is, hogy ezzel nincs m�g v�ge az esem�nyeknek, lesz m�g ennek folytat�sa.

Tanuls�gok r�viden: A Szentl�lekkel kapcsolatos esem�nyeket �rtetlen�l szeml�lte a vil�g akkor is, ma is. Nem �rtik, nem tudj�k mi a l�nyege, mi a mozgat�ja ezen esem�nyeknek, a v�ltoz�soknak az emberben. `Mi pedig tan�i vagyunk ezeknek az esem�nyeknek, �s tan�ja a Szentl�lek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki.@(5:32) Csak azok �rtik mindezeket, akiket bet�lt�tt a L�lek. Akik engedelmeskednek neki! Ez a L�lek csod�latos munk�ja, amit elv�gez benn�nk.

A ma embere is hasonl� szitu�ci�kban tal�lhatja mag�t, de azt az �r�met semmi nem p�tolhatja amit a Szentl�lek ad. A J�zust k�vet� h�v� �tja nincs kik�vezve. Itt a f�ld�n bizonyosan nincs. Az oda�t v�r re�nk! �gy legyen!

Aranymond�s: ApCsel 5:29   (Katona G�za)

SZOLG�LATRA K�SZEN
ApCsel 6:1-8; 7:55-8:1a

Folytatjuk a Cselekedetek k�nyv�nek tanulm�nyoz�s�t. �jra meg �jra l�thatjuk: val�ban a Szentl�lek cselekszik, kiv�lasztott �s elh�vott, engedelmes eszk�z�k �ltal.

1. Megoldott probl�ma (1-8)

Az els� gy�lekezet rohamosan n�ve-kedett. (�rdemes megfigyelni, hogy nem gy�lekezeti tagoknak nevezi �ket ig�nk, hanem Atan�tv�nyoknak.@) A n�veked�ssel egy�tt probl�m�k is j�nnek. Ez term�szetes. Aki t�k�letes, probl�ma mentes k�z�ss�get keres, el�g sok�ig j�rhatja az imah�zakat. Nem az a baj, ha fesz�lts�g t�mad, hanem az a baj, ha azt nem tudja feloldani a k�z�ss�g.

Ig�nkben a felismert fesz�lts�gre megkeresik a megold�st az apostolok.

Az els� l�p�s a megold�s ir�ny�ban, hogy elismerik a probl�ma jogoss�g�t. (Sokszor itt, a legelej�n akadnak el a dolgok. Amikor nem vagyunk k�pesek felismerni, elfogadni, hogy vannak probl�m�k, s hogy lehetnek is. M�g nehezebb elismerni azt, hogy esetleg mi magunk is a probl�ma r�szei, bizonyos szempontb�l okoz�i vagyunk. Pedig a megold�s fel� nem vezet m�s �t.)

A k�vetkez� az, hogy megjel�lik a megold�s fel� vezet� utat: AV�lasszatok... tik�z�letek... kik Szentl�lekkel �s b�lcsess�ggel teljesek.@

A j�tan�csot megfogadt�k, az eg�sz gy�lekezetre nehezed� fesz�lts�g meg-old�dott. Folytat�dhatott teljes lend�lettel a misszi�munka. H�t �j, Szentl�lekkel teljes vezet� csatlakozott a m�r megl�v�k mell�. K�z�tt�k volt Istv�n, akir�l azt olvassuk, hogy teljes volt hittel, er�vel. Nem v�letlen, hogy � lett az els� v�rtan�.

2. Az els� m�rt�r (7:55-8a)
Az esem�nyek kulcsa: Istv�n teljes volt Szentl�lekkel.
L�tta az embernek Fi�t (a felt�madottat).
Egyakarattal megk�vezik.
Az �r J�zus szavaival az ajk�n hal meg.
Mai szakaszunk z�r� gondolata el�re mutat: Saul egyet�rtett meg�let�s�vel.
Aranymond�s ApCsel 6:7
***
2001 �prilis 8
JERUZS�LEMEN IS T�L
ApCsel 8:4-8; 26-39

Ig�nkben a h�t diak�nus egyik�vel, Fileppel tal�lkozunk (nem a tan�tv�nnyal!). Az �r J�zus misz-szi� parancs�t sz�szerint v�ve elvitte az <%-2>�r�mh�rt Sam�ri�ba. Az �ld�z�s, ami Istv�n megk�vez�se ut�n t�madt, nem �ll�totta meg a gy�lekezet, a h�v�k sz�m�-nak n�veked�s�t. A sz�tsz�r�dott, elmenek�lt atyafiak vitt�k magukkal a j�h�rt.<%0>

1. Az evang�lium t�ljut Jeruzs�lemen <D>

A 8. r�sz els� fel�ben Filepr�l kider�l, hogy nem csak az asztal k�r�li munk�kra volt alkalmas, hanem az evang�lium hirdet�s�re is k�pess� tette �t az �r. Sam�riai t�megeknek pr�dik�lta a Krisztust. Azok elfogadt�k az �zenetet, sokan bemer�tkeztek. ASam�ria bevette az Isten ig�j�t@ (14).

2. �r�m�zenet az orsz�g�ton (26-35)

Filep nem csak t�megeknek tudott pr�dik�lni. K�szen volt arra is, hogy - ha a Szentl�lek ezzel b�zza meg - egy szem�lynek tegyen bizonys�got. Az �jsz�vets�g egyik legszebb t�rt�nete ez. Tanulhatunk bel�le mindannyian. Az �r egyenk�nt sz�l�tja meg, h�vja el az embert. � az, aki el�k�sz�ti, kialak�tja a r�szleteket is. Az ide�liss� v�l� k�r�l-m�nyeket felismerve Filep Isten ig�j�t magyar�zva elvezeti a komornyikot od�ig, hogy az felismeri �s elfogadja, hogy J�zus az Isten adta �dv�z�t�, akire neki is sz�ks�ge volna.

3. Szem�lyes v�lasz (36-39)

Isten ig�je nem a leveg�be hangzik. A sz�vekig hatol. A komornyik tudja, hogy v�laszolnia kell a felismert igazs�-gokra. K�l�n�sebb buzd�tgat�s n�lk�l maga k�ri a bemer�t�s�t, vagyis, hogy vele is t�rt�nj�k meg az, amit az �r J�zus k�vet�i mind megtettek: bemer�tkeztek. A bemer�t�st szem�lyes, vil�gos hitvall�s el�zi meg.

Nem csak t�megeknek, zs�folt templomokban hangozhat az �letad� ige. K�szen vagy-e arra, hogy az Aorsz�g�ton,@ hogy a saj�t probl�m�i k�z�tt felkeresd, az �r�m�zenettel megsz�l�tsd embert�rsadat?

Aranymond�s: ApCsel 8:4
***
2001 �prilis 15.
FELT�MADOTT AZ �R!
Lk 24:1-10, Csel 9:19-22, 26-28
H�sv�t napj�n a vas�rnapi iskol�ban is az �r J�zus felt�mad�s�val foglalkozzunk!
Egy�bk�nt nem csak ezen a napon, hanem m�skor is a f�lt�madott �r, az �l� J�zus Krisztus �lljon a bizonys�gt�tel�nk k�z�ppontj�ban.
1. A felt�mad�s els� tan�i (Lk 24)
Az evang�lium alapj�n mutassuk be a csod�latos t�nyt, melyet el�sz�r a s�rhoz �rkez� asszonyok tapasztalhattak.
2. A felt�mad�s legfontosabb tan�ja
Ha Krisztus fel nem t�madott, hi�baval� a hit�nk, a pr�dik�l�sunk, �rta P�l a Korintusiaknak. Neki is megjelent a F�lt�madott, s att�l kezdve a legels� feladat�nak az evang�lium hirdet�s�t tartotta.
3. Tekints�k mi is a legfontosabb feladatunknak, hogy elmondjuk: felt�madott az �r!
Aranymond�s: Luk�cs 24:5-6
***

2001 �prilis 22
A pog�nyokat is bet�lti a Szentl�lek 
ApCsel 10:30-40,43-48

Soha nem ment k�nnyen a k�l�nf�le faj�, nemzetis�g� emberek b�kess�ges egy�tt lak�sa. A b�r sz�ne, az elt�r� nyelv mind falat, akad�lyt jelent. �tl�p-ni rajta legt�bben nem is akarnak. Isten ig�j�b�l is megkeresi a mag�nak val�t a k�l�nck�d�.

1. Felk�sz�lt hallgat�s�g (30-33)

Korn�lius r�mai sz�zados volt, istenf�l�, im�dkoz�, adakoz�, p�ld�s �let� (10:1-2). Isten az � csod�latos b�lcses-s�g�ben �gy d�nt�tt, hogy meghallgatva im�ds�gait, lehet�v� teszi neki, hogy megismerje az �dv�z�t�t. El�k�sz�tette Korn�liust �s P�tert, az � szolg�j�t is. Ez ut�bbit legal�bb olyan neh�z lehetett elk�sz�teni erre az �tra, mint amazt.

Korn�lius Isten �zenetek�nt fogadja a hozz� �rkezett P�ter szavait.

2. Egyszer�, vil�gos �zenet (34-40)

Szem�lyes vallom�ssal kezdi P�ter. Meg�rtettem, hogy Anem szem�lyv�logat� az Isten.@ S Korn�liusnak is ugyanazt �zeni, mint mindenki m�snak: AB�neinek bocs�nat�t veszi az � neve �ltal mindenki, aki hiszen �benne@ (43).

3. Az �zenet c�lhoz �r (43-48)

Korn�lius �s mindazok, akik h�zn�pe k�z�l figyelemmel k�s�rhett�k P�ter tan�t�s�t, megt�rtek. A Szentl�lek �tseg�tette P�tert a neh�z d�nt�sen. Nem P�ternek kellett felismerni �s kimondani, hogy ezek a pog�nyok is bemer�t-het�k, k�z�nk sorolhat�k. A Szentl�lek megel�zve �t, lesz�llt re�juk �s tapasztalhat�, l�that� jel�t adta annak, hogy Korn�liust elfogadta, ugyan�gy, mint �ket. �gy m�r k�nnyebben el tudj�k fogadni testv�rnek �ket.

J�zus Krisztusban led�lnek a v�lasz-falak. A Szentl�lek k�z�ss�get teremt. Engedd, hogy � munk�lkodj�k k�r�l�tted �s benned.
Aranymond�s: ApCsel 10:34-35
***
2001 �prilis 29
AZ ANTIOKHIAI GY�LEKEZET
ApCsel 11:19-30;13:1-3

Az evang�lium Antiochi�ban
Terjed, meg�ll�thatatlanul az evang�-lium. Jeruzs�lemben, Sam�ri�ban, s �me ezeken a sorokon m�r arr�l olvasunk, hogy az �ld�z�sek k�vetkezt�ben sz�tsz�r�d� tan�tv�nyok (nem csak a 12!) bizonys�gt�tel�re m�r messzebbre is eljutott a J�h�r. Anti�khi�ig is. N�h�ny n�vtelen h�v� bizonys�gt�tel�re megt�-r�sek t�rt�ntek. AAz �rnak keze vala vel�k.@ Ez van mindig az igazi t�rt�ne-tek m�g�tt! Sokan megt�rtek.

2. Seg�ts�g Jeruzs�lemb�l (22-26)

Megtudt�k a jeruzs�lemiek is, hogy gy�lekezet, pog�nyokb�l �ll� k�z�ss�g van alakul�ban Antiokhi�ban. Nem volt k�z�mb�s nekik sem, hogy mi �s hogyan t�rt�nik. Az �ltaluk kik�ld�tt Barnab�s �r�mmel l�tta a k�z�tt�k munk�lkod� kegyelmet. Tov�bb buzd�-totta, tan�totta �ket. A gy�lekezetek �n�ll�ak ugyan, de felel�sek is egym�-s�rt bizonyos m�rt�kben. Szeretettel, Barnab�si lelk�lettel tan�csolni, figyelmeztetni, vagy buzd�tani lehet, kell is egym�st. De az azonoss�g ig�ny�vel fell�pni, a Avagy �gy csin�lj�k, mint mi, vagy semmi k�z�nk hozz�juk@ - nem m�lt� az evang�liumhoz.

Barnab�s, aki Sault az apostoloknak is bemutatta, most j� alkalmat l�tott arra, hogy Sault bevonja ebbe az �j misszi�-munk�ba. Elmegy �rte Tarzusba. Ett�l kezdve egyre ink�bb el�t�rbe ker�l Saul-P�l szem�lye.

3. Seg�ts�g Jeruzs�lemnek (11:27-30; 12:24,25)

A h�v�k k�z�tt a seg�ts�g k�lcs�n�s. �s mindenf�le s�kon tapasztalhat�. Lelki �s testi t�ren egyar�nt seg�thet�nk egym�snak. P�l arr�l is besz�l, hogy e kett� szorosan �sszetartozik. A fiatalabb Anti�khiai Gy�lekezet anyagi seg�ts�get k�ld az anyagy�lekezetnek. A p�nzt Barnab�s �s P�l viszi Jeruzs�lembe.

4. P�l �s Barnab�s elv�laszt�sa a szolg�latra (13:1-3). Ind�tsuk el legal�bb a gondolatot, mely alapja lesz P�l misszi�s �tjainak: A Szentl�lek v�lasztotta ki �s k�ldte el az Antiochiai gy�lekezetb�l P�l�kat.

Megbecs�lj�k-e egym�st, ha nem is vagyunk teljesen egyform�k? �szrevessz�k-e a sz�ks�get, seg�t�nk-e alkalmas id�ben - testi, lelki t�ren?

Aranymond�s: ApCsel 13:2   (HG)

2001. m�jus 6.
Pog�nymisszi�
Apostolok Cselekedetei 13:4,13-15,42-52
1. Milyen el�zm�nyek ut�n lehet indulni a misszi�ba?
Akkor, �s csakis akkor t�rt�nhetnek nagy dolgok, ha az �r gyermekei k�szek "megfizetni" Isten �ld�sainak az �r�t. A gy�lekezet szolg�lt, im�dkozott �s b�jt�lt, mindek�zben v�rta Isten vezet�s�t, majd amikor az egy�rtelm�v� v�lt, akkor k�sz volt azt engedelmesen megcselekedni.
Barnab�s �s P�l a Szentl�lekt�l kik�ldve indul el a misszi�ba, maguk m�g�tt tudva, egy b�jt�l� �s �rett�k k�zr�t�tellel is im�dkoz� gy�lekezetet. Nagyszer� k�ldet�s�kben mindenkor sz�m�thattak elh�v� Uruk t�masz�ra �s seg�ts�g�re, de j� tudniuk azt is, hogy a gy�lekezet is gondol r�juk. A k�z�ss�gt�l b�tor�t�st nyernek, de egyben sz�mad�ssal is tartoznak nekik.
2. Az emberek v�lasza P�l �s Barnab�s szolg�lat�ra.
Akiknek "el�joguk" van, a zsid�k, nem k�pesek elfogadni mindazt, amit hallanak. Vannak azonban olyanok, akik �rvendeznek �s magasztalj�k az Urat az�rt a nagyszer� lehet�s�g�rt, amelyet nyertek.
P�l �s Barnab�s szolg�lata nyom�n a k�vetkez� esem�nyeket l�thatjuk meg.
- Akik a t�rv�ny bet�ihez ragaszkodtak, azok megkem�ny�tve magukat, elutas�tott�k a lehet�s�get.
- Akik az �r�k �letre v�lasztattak, mindny�jan h�v�v� lettek.
- Az Isten eszk�zeiben kett�s �rz�s van. Az �t�let meghirdet�se (ler�zt�k l�baikr�l a port) de ott van a Szentl�lek �ltali �r�m afelett, hogy Isten a pog�nyok k�z�tt csod�latos munk�t v�gez.
Aranymond�s: ApCsel 13:4
***
 
M�jus 13.
Az Apostolok Jeruzs�lemi gy�l�se
Apostolok Cselekedetei 15:1,2, 6-15a, 19-20
 
1. Amikor fesz�lts�gek keletkeznek
Lehet-e k�t h�v� egyforma? Avagy egyform�nak kell-e lennie a gy�lekezeteknek �s k�z�ss�geknek? A kereszty�ns�g kezdet�t�l kezdve k�rd�s volt ez �s megv�laszol�sa sok probl�m�t okozott. Csod�latos P�l �s Barnab�s b�tors�ga ahogyan ki�llnak a frissen megt�rt pog�nyok mellett, �s nem engedik, hogy elviselhetetlen terheket rakjanak a v�llukra.
 
2. Kik �s hogyan sz�lnak az Apostoli gy�l�sen?
P�ter a neki adatott tekint�llyel sz�l, �s eml�kezteti hallgat�it arra, hogy Isten bizonys�got tett a pog�nyok mellett, amikor a Szentl�lek nekik is adatott.
P�l �s Barnab�s nagy �r�mmel sz�l azokr�l a csod�kr�l, �s jelekr�l, amik a pog�nyok k�z�tt t�rt�ntek �ltaluk.
Jakab azt eml�ti meg, hogy az �r�sok m�r el�re sz�ltak ezekr�l az esem�nyekr�l. Tanuls�gos minden id�re n�zve a meg�llap�t�s: "Ez�rt �n �gy gondolom: ne terhelj�k meg azokat a pog�nyokat, akik megt�rtek Istenhez."
 
3. Id�n �s t�ren �tmutat� k�r�s a kereszty�nek fel�
- Tart�zkodjunk a b�lv�nyok okozta tiszt�talans�gokt�l.
- A par�znas�g minden form�ja elvetend�!
- Hat�rol�djunk el a megfulladt �llat h�s�nak �s a v�rnek a fogyaszt�s�t�l.
 
Az �l� Isten, aki a hitre jut�st elv�gzi minden emberben, � tud er�t adni ahhoz, hogy akarat�t megtartsuk.
Aranymond�s: ApCsel 15:11
***
 
M�jus 20.
Seg�ts�g ny�jt�sra k�szen
Apostolok Cselekedetei 16:9-15, 25-33
 
A jelzett helyen, k�t nagyon j�l ismert t�rt�net �ll el�tt�nk, n�zz�k meg milyen tanuls�gokkal szolg�lnak nek�nk.
1 Megsz�l�that�nak lenni
Minden id�ben az egyik legfontosabb tulajdons�ga volt az �r gyermekeinek a vezethet�s�g. Milyen csod�latos m�don tapasztalt�k meg P�l�k azt, ahogyan Isten vezette �ket. Ahov� Isten vezet, ott �ld�st is ad; ahov� Isten nem enged, oda saj�t er�db�l ne is menj el, mert csak csal�d�s v�r r�d. Engedni kell az �rnak b�rmilyen form�ban is sz�l! Ne k�ss�k meg az �r kez�t, hogy milyen form�ban sz�ljon hozz�nk, k�z�lje vel�nk akarat�t. P�l�khoz hasonl�an tudjuk mi is kimondani azt, hogy meg�rtett�k az �r akarat�t. Ha az �r akarat�b�l v�gezz�k a szolg�latunkat, akkor � arra k�sz �ld�s�t adni. Csod�latos megl�tni azt, hogy n�h�ny napon bel�l az evang�lium gy�zelmet arat �s elindul, hogy kiterjedjen eg�sz Eur�p�ra.
 
2. A pr�b�t is n�m�n t�rni, mert abb�l is �ld�s sz�rmazik.
Az �let�nkben azt a legnehezebb meg�rteni, hogy Isten sokszor a neh�z helyzetekben adja a legnagyobb �ld�sokat. P�l �s Szil�sz bizonys�gt�tel�k �s hit�k miatt van �sszeverve, kez�k-l�buk kalod�ba z�rva. Egy s�t�t b�rt�nben vannak. Azonban ott sem tesznek m�st, minthogy Istenre figyelnek, �s ennek csod�latos eredm�nye van. A t�rt�netben elhangzik egy k�rd�s: "Uraim, mit kell cselekednem, hogy �dv�z�ljek?" Erre a k�rd�sre lehet a legcsod�latosabb v�laszt adni, amely �gy sz�l: "Higgy az �r J�zusban �s �dv�z�lsz ..."
Tudjunk ma is v�laszt adni minden ember k�rd�s�re, aki az �dv�ss�gre v�gyakozik!
Aranymond�s: ApCsel 16:31
***
 
M�jus 27.
Szolg�lni teljes odaad�ssal �s al�zattal
Apostolok Cselekedetei 20:17-32
 
B�cs�zni sokf�lek�ppen lehet. A lelki munk�t v�gz�knek sokszor kell b�cs�zni �let�k folyam�n. P�l p�ld�t mutat abban, ahogyan elb�cs�zik az ef�zusi v�nekt�l. Szavaiban �rezz�k a teljes �szintes�get, �s l�tjuk azt is, hogy a kellemetlen t�m�kat sem ker�li el. A k�vetkez�kben n�zz�nk meg h�rom ter�letet a besz�d�b�l.
 
1. A m�lt �rt�kel�se
P�l teljesen nyitott �letet �lt, nem volt �let�nek olyan r�sze, amit el kellett volna takarnia az emberek el�l. Szolg�lat�ban nem volt megalkuv�s, amit Istent�l kapott, vezet�sk�nt, azt ha sokszor k�nnyek �s megpr�b�ltat�sok k�z�tt is, de mindig elv�gezte. Mindenkinek k�sz volt hirdetni az evang�liumot, semmit sem hallgatott el abb�l amit az �rt�l kapott. A cselsz�v�kkel az evang�lium "�ton�ll�ival" felvette a harcot, �s az �r erej�vel gy�zelmet aratott.
 
2. A jelen helyes �rtelmez�se
P�l k�sz az �rnak engedve indulni, �j feladatok �s kih�v�sok fel�. B�r tudja - mert a L�lek mindent megmutatott neki -, hogy neh�z id�szak j�n az �let�ben, m�gis hittel indul tov�bb. Sz�m�ra az Isten kegyelm�nek evang�lium�r�l sz�l� bizonys�gt�tel mindenek felett �ll, �s ez�rt az �let�t is k�sz fel�ldozni. A nagy c�lok �s feladatok fel� boldogan, szabad sz�vvel indul, mert mindenki "v�r�t�l" tiszta. Az a nyugalom van benne, hogy amit Isten Ef�zusban b�zott re�, azt � marad�ktalanul elv�gezte.
 
3. Figyelmeztet�s a j�v�re n�zve
P�l nem hagyja tan�cs n�lk�l ut�dait, munkat�rsait. � nagyon j�l ismerte azt a k�zeget, ahol dolgozott, �s tudta, hogy milyen neh�zs�gek j�hetnek el�. K�l�n k�ri �ket, hogy eml�kezzenek az � szeretetb�l fakad� szavaira. Hisz abban, hogy Istennek van hatalma meg�rizni �ket, ez�rt is b�zza mindannyi�jukat Isten kez�be.
Aranymond�s: ApCsel 20:32     (Dan L�szl�)
 
A KETT�OSZLOTT KIR�LYS�G
2001. J�nius 3.
ROBO�M: OKTALAN D�NT�S
1Kir�lyok 12:3-13a, 16

Izr�el kir�lys�g�nak f�nykora lez�rult Salamon hal�lakor. Az � uralkod�s�t (Kr. e. 971-931) a gazdas�gi �s politikai viszonyok megszil�rdul�sa, b�ke �s biztons�g jellemezte. Ekkor �p�lt fel a JERUZS�LEMI TEMPLOM, amely a nemzet szellemi k�zpontj�v� v�lt. Uralm�nak v�g�n Salamon elt�rt az Isten �ltal megszabott �letm�dt�l: idegen asszonyokat szeretett �s b�lv�nyoknak �ldozott. Ez�rt az �r b�ntet�se s�jtotta: ` elszakasztom t�led az orsz�got, �s adom a te szolg�dnak@ (1Kir 11:11b). �lete v�g�n megal�zkodva jelentette ki: `Minden hi�baval�s�g!@ `Mert minden cselekedetet az Isten �t�letre el�hoz, minden titkos dologgal, ak�r j�, ak�r gonosz legyen az.@ (Pr�d 1:2, 12:16)

A kir�lys�g egy r�sz�t Ahija pr�f�ta �ltal Isten Jerobo�mnak �g�rte (1Kir 11:30-31,37), aki egyiptomi sz�m�zet�s�b�l Salamon hal�lakor hazat�rt. Ezt az alkalmat ragadta meg a n�p, hogy elmondja ig�ny�t Robo�mnak, aki atyj�t k�vette a tr�non.

1. A n�p k�r�se B (3-5)

Sikembe ment eg�sz Izr�el, hogy kir�lly� tegye Robo�mot. A n�p Jerobo�mmal az �len felt�telhez k�t�tte az elv�rt h�s�gesk�t: `k�nnyebb�tsd meg aty�dnak kem�ny szolg�lat�t, �s szolg�lunk n�ked.@ Salamon ugyanis kem�ny k�zzel uralkodott: megad�ztatta, �s k�nyszermunk�ra osztotta be a n�pet. Robo�m h�rom nap halad�kot k�rt, hogy tan�csad�ival t�rgyalhasson.

2. A k�t tan�cs B (6-11)

a. A v�nek tan�csa. A kir�ly el�bb =a haza b�lcseit= k�rdezte meg. A m�r atyj�t is tan�csol� v�nek meg�rt�sre, al�zatra �s enged�kenys�gre biztatt�k �t: `ha...szolg�ja l�sz e n�pnek, ... mind �ltig szolg�lnak n�ked.@ Ez a tan�cs nem tetszett Robo�mnak, mivel jelleme ellenkezett a lemond�s, szel�ds�g �s szolg�lat gondolat�val, ez�rt elvetette azt.

b. Az ifjak tan�csa. Bar�tai, akik vele egy�tt nevelkedtek, s az orsz�g �p�t�s�b�l nem vett�k ki r�sz�ket, csak annak eredm�nyeit �lvezt�k, azt mondt�k Robo�mnak, amit hallani akart: `Az �n kis ujjam vastagabb aty�m derek�n�l... � ostorral f�kezett titeket, �n skorpi�kkal...@

3. A kem�ny v�lasz �s eredm�nye (12-13,16)

A h�rom nap eltelte ut�n a n�p ism�t megjelent a kir�ly el�tt a be�g�rt v�lasz�rt. Robo�m az ifjakt�l kapott tan�cs szerint f�l�tt�bb kem�ny m�don sz�lt a n�phez, megkeser�tve hallgat�it. A n�p reakci�ja sem maradt el a kir�ly v�lasz�t�l: `Micsoda r�sz�nk van nek�nk D�vidban?... menj el a te hajl�kidba, �h Izr�el!@ T�z t�rzs elt�vozott �s Jerobo�mot v�lasztotta kir�ly�nak. A 41 �ves Robo�m csak J�da �s Benj�min felett uralkodott a k�vetkez� 17 �vben. �gy v�lt kett� az orsz�g Kr.e. 931-ben. Isten akarata, b�ntet�se volt ez (l�sd a 24. verset), de az eszk�z Robo�m volt.

Hadd legyen tanuls�g sz�munkra ez az esem�ny. Ha elfordulunk Istent�l, b�ntet�s �r. Amikor v�lasztanunk kell, fontoljuk meg, hogy kikt�l k�r�nk v�lem�nyt. Hallgassunk a b�lcs tan�csra, �s d�nts�nk helyesen akkor is, ha �ldozatunkba ker�l.
Aranymond�s: 1Kir 12:16
***
2001. J�nius 10.
ILL�S: A PR�F�TA SZ�NREL�P�SE
1Kir�lyok 17:1-16

Az orsz�g kett�szakad�sa ut�n a k�t kir�lys�g k�l�nb�z� �ton haladt. M�g a d�li orsz�gr�sz (J�da) h�s�ges maradt az �rhoz, az �szaki orsz�g (Izr�el) m�r az els� �vekben elfordult Istent�l �s b�lv�nyoknak �ldozott (Jerobo�m aranyborj�i, 12.r.). Az istentelen kir�lyok miatt a n�p mind m�lyebbre s�llyedt. Akh�b uralma volt Izr�el legs�t�tebb korszaka (Kr.e.874-853). Feles�g�l vette a Szidonbeli J�zabelt, a Ba�lnak �s Aser�nak szolg�lt. Beleegyez�s�vel a kir�lyn� meg�lte az �r pr�f�t�it, �s gonoszs�gra gonoszs�got halmozott. Ilyen k�r�lm�nyek k�z�tt k�ldte el Isten a thesbei Ill�st Izr�elhez �s Akh�bhoz pr�f�tai megb�zat�ssal (Kr.e.kb.860-ban).

1. Az els� megb�zat�s (1)

`Mert sohasem ember akarat�b�l sz�rmazott a pr�f�tai sz�@, �rja P�ter apostol. Ill�s k�ts�g n�lk�l Isten k�vetek�nt l�pett a sz�nre. Hozz�nk hasonl� ember volt (Jak 5:17-18), m�gis teljes b�tors�ggal sz�lt Akh�bnak: `�l az �r@, hogy sz�razs�g lesz h�rom �s f�l �ven �t, `az �n besz�dem szerint.@ Hatalomtudat �s tekint�ly �rad szavaib�l.

2. Az �r gondot visel a term�szet �ltal (2-7)

A sz�razs�g kiterjedt Izr�elre �s a k�rnyez� orsz�gokra is. Hat�sa Ill�s sz�l�f�ld�n, Gile�dban is �rezhet� volt. Az �r hatalm�t �s gondoskod� szeretet�t k�zzelfoghat�an bizony�totta azzal, hogy a K�rith patakja mellett a holl�k �ltal �lelmet juttatott h�s�ges szolg�j�nak. Ill�s naponta k�tszer �tkezett, am�g a patak ki nem sz�radt.

3. Az �r gondot visel az emberek �ltal (8-16)

Mikor elfogyott a v�z a patakb�l, Isten m�s forr�sb�l t�pl�lta a pr�f�t�t. Elk�ldte Sarept�ba egy �zvegyasszonyhoz, aki gondoskodni fog r�la. A 90 m�rf�ldes �t v�g�n Ill�s tal�lkozott az �zveggyel, �s vizet, majd kenyeret k�rt t�le. Megtudta, hogy fi�val egy�tt teljesen rem�nytelen helyzetben van, hiszen mind�ssze egy �tkez�sre val� liszt �s olaj tal�lhat� h�zukban. `Mindaz�ltal nekem s�ss abb�l el�sz�r@- sz�l Ill�s. Biztat�sk�nt elmondja Isten �g�ret�t: `a v�kabeli liszt el nem fogy, sem a kors�beli olaj...m�g az �r es�t �d.@ (14.v.) Minden az �r besz�de szerint t�rt�nt! (16.v.)

Legy�nk k�szek Isten szolg�lat�ba �llni, � er�t, hatalmat �s tekint�lyt ad feladatunk v�gz�s�hez. Teljes b�tors�ggal sz�ljunk Nev�ben, b�zzunk �g�reteiben. Isten nem hagy el, a legnehezebb k�r�lm�nyek k�z�tt is gondoskodik r�lunk. Kez�ben eszk�z lehet a term�szet, az ember, az eg�sz teremtetts�g. Ha pedig =sareptai �zvegyek= vagyunk, juttassunk javainkb�l el�sz�r Istennek, � majd sokszorosan visszafizeti azt.
Aranymond�s: 1Kir 17:16
***
 
2001. J�nius 17.
IZR�EL: V�LASZ�T EL�TT
1Kir�lyok 18:20-21, 30-39

Isten megel�gelte Izr�el h�tlens�g�t, ez�rt Ill�st Akh�bhoz k�ldi. A pr�f�ta Sam�ri�ba, a f�v�rosba megy, szembe ker�l az istentelen kir�llyal, �s �tadja az �r �zenet�t: `Nem �n h�bor�tottam meg az Izr�elt, hanem te �s a te aty�d h�za, azzal, hogy elhagyt�tok az �rnak parancsolatait �s a Ba�l ut�n j�rtatok.@ Isten parancsa az, hogy az eg�sz Izr�el �s az idegen istenek pr�f�t�i jelenjenek meg a K�rmel hegy�n �el�tte.

1. A kih�v�s (20-21)

A K�rmelen �sszegy�lt a n�p, Ba�l 450 �s Asera 400 pr�f�t�ja. Istent egyed�l Ill�s k�pviselte. A k�tfel� s�ntik�l� n�pet a pr�f�ta �ll�sfoglal�sra k�nyszer�ti, ak�rcsak J�zsu� mintegy 500 �vvel kor�bban: @Ha az �r az Isten, k�vess�tek �t, ha pedig a Ba�l, k�vess�tek azt.@ Az izraelit�k nem mertek felelni erre, hiszen sz�v�k m�ly�n j�l tudt�k, hogy helytelen �ton j�rnak.

2. A pr�bat�tel (30-35)

Ill�s felsz�l�tja a Ba�l (a term�szet, term�kenys�g �s t�z istene) pr�f�t�it, hogy tegyenek pr�b�t: �p�tsenek olt�rt, k�sz�ts�k el az �ldozatot, h�vj�k seg�ts�g�l isten�ket, s `amely Isten t�z �ltal felel, az az Isten,@ (24) azt k�vesse a n�p. A pog�ny pr�f�t�k sikertelen�l pr�b�lkoztak. Ezut�n Ill�s l�pett a sz�nre: olt�rt �p�tett (12 k�b�l a nemzetts�gek sz�ma szerint), f�t �s �ldozatot helyezett r�. Hogy mindenki el�tt f�lre�rthetetlen legyen a term�szetf�l�tti k�zbenj�r�s, 12 veder v�zzel le�ntette az �ldozatot, m�g az olt�r k�r� h�zott �rok is megtelt. Micsoda hite volt!

3. Ill�s im�dkozik, Isten v�laszol (36-38)

A Szent�r�s egyik legmegragad�bb im�j�t olvashatjuk a 36-37-es versekben. Ill�s belefoglalja Isten dics�s�g�t, mindenhat�s�g�t, saj�t n�p��rt f�j� sz�v�t. C�lja az, hogy a n�p tudja meg, hogy az �r az Isten, �s forduljon vissza Hozz�. Az�rt k�ny�r�g `kimondhatatlan foh�szkod�ssal,@ hogy a Mindenhat� jelentse ki mag�t �jb�l Izr�elnek, �s igazolja, hogy a pr�f�ta az �r parancs�ra cselekedett.

Isten csod�latosan v�laszolt: t�z sz�llt le az �gb�l, �s `megem�sztette az �g��ldozatot, a f�t , a k�veket �s a port, �s felnyalta a vizet.@ Mostm�r k�ts�gtelen t�ny, hogy pog�ny istenek nem tudnak az �rral szembesz�llni.

4. A n�p reakci�ja (39)

�mulat, csod�lat, megal�zkod�s, tisztelet, im�dat ragadta el a jelenl�v�ket, �s nem tudtak egyebet tenni, mint arcraborulva ism�telgetni:

`AZ �R AZ ISTEN! AZ �R AZ ISTEN@

B�rcsak soha ne ker�ln�nk a h�tlens�g h�l�j�ba! Ha k�rnyezet�nk el is fordul Istent�l, mi tartsunk ki v�gig. Ill�shez hasonl�an szolg�ljuk �t, �s minden alkalmat ragadjunk meg, hogy im�val �s tettekkel d�nt�sre b�rjunk m�sokat. Ily m�don diadalt aratunk az �r ellens�gein, �s elnyerj�k a gy�zteseknek f�lretett `igazs�g koron�j�t!@
Aranymond�s: 1Kir 18:21
***
 
2001. J�nius 25.
MIKE�S: A B�TOR PR�F�TA
1Kir�lyok 22:15-28

Izr�el �s J�da t�rt�nelm�ben sok �ldatlan h�bor�r�l olvashatunk. A k�rnyez� n�pekkel, vil�ghatalmakkal �s gyakran egym�ssal hadakozott a k�t testv�rn�p. Most sz�vets�get k�tnek Sz�ria ellen. A Gile�d-i R�m�thot akarj�k visszafoglalni, hiszen ez a G�d t�rzs�nek jogos tulajdona, r�ad�sul egyike a mened�kv�rosoknak. A c�l �nmag�ban nemes, �m a k�t kir�ly, Akh�b �s J�saf�t el�bb Isten akarata ut�n tudakoz�dik. A jelenl�v� pr�f�t�k csak j�t j�vend�lnek, de J�saf�t nyugtalanul tov�bb �rdekl�dik. Ekkor jelenik meg a sz�nen Mike�s (=ki olyan, mint Isten=), a Jimla fia, ki Akh�bnak =soha nem j�vend�l j�t=.

1. A kir�ly k�rdez, Mike�s felel (15-18)

Akh�b felteszi a k�rd�st: `Elmenj�nk-� R�m�th-Gile�d ellen?@ Mike�s meglep�en j�t j�vend�l: `Menj fel.@ A kir�ly nem hagyta annyiban, hanem k�nyszer�tette a pr�f�t�t, hogy adja �t az �r igazi �zenet�t. Ekkor Mike�s eg�sz Izr�el sz�tsz�rat�s�t �gy ecseteli, mint p�sztor n�lk�li juhok l�tv�ny�t. =Na ugye mondtam?= B sz�lt Akh�b, J�saf�thoz fordulva.

2. A mennyei l�tom�s (19-23)

Mike�s elmondja l�tom�s�t, mely �ltal Isten b�ntet�s�t k�zli Akh�bbal. A mennyei seregben akadt egy l�lek, aki k�sz volt =hazug l�lek= lenni a pr�f�t�k sz�j�ban, hogy a kir�lyt veszt�be sodorja R�m�th-Gile�dn�l. Micsoda b�tors�g, helyesebben: mer�szs�g kellett ahhoz, hogy az �r b�ntet�s�t k�z�lje a pr�f�ta a kir�llyal! El�z�leg Ill�s megmondta Akh�bnak, hogy v�r�t az ebek ugyanott nyalj�k fel, ahol a N�b�t v�r�t, s most ennek beteljes�l�s�t h�rdeti Mike�s.

3. A b�tors�g �s igazmond�s `jutalma@ (24-28)

A mer�sz besz�d ellens�ges kit�r�st okozott a meghazudtolt pr�f�t�kn�l. Vezet�j�k, Sed�ki�s felpofozta Mike�st: =Elt�vozott volna �nt�lem az �rnak lelke?= =Majd saj�t magad tapasztalod, mikor menek�lni fogsz=, v�laszol Isten embere. A kir�ly t�ml�cbe vetteti Mike�st, am�g visszat�r, de a pr�f�ta tudt�ra adja: =ha b�k�ben t�rsz vissza, akkor `nem az �r sz�lott �ltalam.@= Mike�s jutalma pofon, megvet�s, t�ml�c �s hitelveszt�s. Isten adott sz�m�ra el�gt�telt, mivel pr�f�ci�ja val�ra v�lt: Akh�b meghalt a harcban, s v�r�t a Sam�ria melletti t� partj�n az ebek nyaldost�k fel (37-38).

H�v� �let�nk sor�n gyakori harcunk van. Ellens�g�nk nem test �s v�r (Ef. 6:12), de sok esetben szem�lyeket haszn�l eszk�z�l. �k azok, akik megrontj�k erk�lcs�nket, elveszik b�kess�g�nket, �let�nkre t�rnek, k�z�ss�geinket rombolj�k, s mint =vil�goss�g angyalai= igyekeznek becsapni minket. Hadd sz�lljunk szembe vel�k Mike�si b�tors�ggal, akkor is, ha pofon, testv�rgy�l�let, b�rt�n, vagy hal�l v�rna r�nk. El�gt�tel�nk akkor sem marad el, Isten h�s�g�nket, kitart�sunkat jutalmazni fogja!

Aranymond�s: 1Kir 22:14        D�nes Endre

2001. j�lius 1.
N�PEK B�NE
�m�s 2:4-8; 3:1-2
A hit dolgait szem�lyes k�rd�sk�nt kezelni csup�n s�lyos t�ved�s lenne. Egy�ni b�nr�l, vagy �dv�ss�gr�l is tan�t az Ige, de - k�l�n�sen is az �sz�vets�gi Szent�r�s - n�pek �let�n szeml�lteti a b�n, vagy a hit k�vetkezm�nyeit. A pr�f�t�k szolg�lata is a t�gabb k�z�ss�g, koruk t�rsadalmi �let�nek a megjobb�t�s�t munk�lta. Gyakran - emberileg - egyed�l �lltak el�, szembe n�p�k b�n�s �letvitel�vel �s hamis vall�soss�g�val.
�m�s is egy ilyen pr�f�ta volt. A Bethlehem melletti T�ko�b�l sz�rmazott. Isten k�sz�tette fel a szolg�latra - � emelte alacsony sorb�l kir�lyok el�. Ez a "paraszt-pr�f�ta" sem k�nt�rfalazott; k�nyes hallgat�i ny�lt besz�d�n meg is botr�nkoztak.
1. J�da b�ne �s b�ntet�se (2:4-5)
B�n�k a sz�vets�g megszeg�se volt. A v�lasztott n�p �let�t Isten Szava, a T�rv�ny szab�lyozza, de �m�s kort�rsai el�deik gonosz p�ld�j�t k�vett�k ink�bb. A t�z Isten �t�let�nek a szimb�luma. Az �t�let eszk�ze Assz�ria lett 200 �vvel e figyelmeztet�s ut�n.
2. Izr�el b�ne �s b�ntet�se (2:6-8; 3:1-2)
Mint l�ttuk, a T�rv�ny megszeg�s�vel h�tlenek lettek Istenhez. Ennek az emberi kapcsolatokban is volt k�vetkezm�nye. Haszonles�sb�l m�g saj�t fajt�jukat is kizs�km�nyolt�k, zsid� zsid�t rabszolgasorsra �t�lt. A gazdagok gazdagabbak, a szeg�nyek m�g szeg�nyebbek lettek.
Elhatalmasodott az erk�lcstelens�g is. A csal�di kapcsolatokat fajtalankod�s t�rte fel.
Az igaz istentisztelet hely�be pog�ny orgi�k ker�ltek. Amikor ezekr�l a s�lyos b�n�kr�l olvasunk, nem kell azt gondolnunk, hogy minden egyes ember ilyen m�lyre s�llyedt volna. A v�lasztott n�p elvil�giasodott, �s mintegy meleg�gya lett a gonoszs�g kir�v� p�ld�inak. Hasonl� a helyzet ma is.
Az �t�let s�lyoss�g�t - a pr�f�ta szerint - indokoltt� teszik nem csak az elk�vetett b�n�k, hanem az az isteni seg�ts�g is, amit a v�lasztott n�p kapott �s visszautas�tott.
Mi�rt "k�z�gy" a b�n?
Elker�lheti-e egy n�p a meg�rdemelt b�ntet�st?
Milyen kapcsolatot l�tsz a niniveiek esete �s a mai leck�ben ismertetett k�r�lm�nyek k�z�tt?
Aranymond�s: �m�s 3,2
***
2001. j�lius 8.
EGY PARASZT-PR�F�TA PR�DIK�CI�JA
�m�s 4:4-5; 5:18-24
�m�s nem j�rt szemin�riumba, �gy mindennek �ppen a ford�tottj�t csin�lta. A homiletika szab�lyait nem ismerve, �gy hirdette ki Isten �zenet�t, ahogy azt � vette �s �rtette.
A "Kedves testv�reim!" megsz�l�t�s helyett B�s�n �n�ivel kezdte. A bevezet�sben m�r elmondott mindent, a pr�dik�ci� pontjait�l kezdve, - a hallgat�s�g reakci�j�t ismerve - eg�szen Isten majdani �t�let�ig.
1. Buzd�t�s a rosszra (4:4-5)
Tudnunk kell, �m�s hallgat�i tiszt�ban voltak azzal, hogy b�n�s�k, �s gonosz �letvitel�k ellentmond Isten minden elv�r�s�nak. K�szen voltak egy alapos fejmos�sra a pr�f�t�t�l (ma is vannak, akik istentelen rutinj�ba j�l belef�r egy vas�rnap reggeli d�rgedelmes pr�dik�ci� meghallgat�sa), de most felkapt�k a fej�ket. J�l halljuk? Azt mondja, hogy menj�nk B�thelbe v�tkezni, �s dicsekedj�nk az �ldozatainkkal? �nmagukra ismernek a szavaiban, buzd�t�s�t csak helytelen�teni lehet; de akkor kire mondanak �t�letet? �nmagukra.
2. Az �r napja (5:18-20)
"Jaj azoknak, akik k�v�nj�k az �rnak napj�t!". �m�s hallgat�i k�z�tt lehettek olyanok, akikben j�l megf�rt egym�s mellett b�n�s �letvitel �s kegyes v�rakoz�s. Ez ut�bbi tiszta �letre kell sarkallja a h�v�t; �nvizsg�latra, meg�jul�sra �s szolg�latra. Manaps�g is divatos az "id�k v�g�r�l" besz�lni. Vigy�zzunk, hogy k�szen v�rjuk az �rkez�t!
3. Mit nem szeret az �r? (5:21-24)
- Az �nnepeket, amiket a maga haszn�ra ford�t az ember. A zsid�s�g nagy �nnepei, vagy a kereszty�n vall�sos �v napjai jelent�s�gteljes m�rf�ldk�vek lehetnek �gy az egy�n, mint a h�v� �let�ben, ha Isten munk�j�t, tetsz�se szerint �nnepelj�k azokon.
- A megj�tszott �ldozatot. "�ldozatot hozni" sokkal t�bbet jelent, mint eleget tenni egy szok�snak, vagy m�sok elv�r�s�nak.
- A zen�t, aminek az ereje decibelben nagyobb, mint al�zatos tiszteletben �s igei tartalomban.
Aranymond�s: �m�s 5:24
***
2001. j�lius 15
PR�F�TA AZ �LET ISKOL�J�BAN
H�s 1:2-9; 3:1-5
H�se�s t�rt�nete �s a r�b�zott pr�f�tai �zenet kieg�sz�tik egym�st. A pr�f�ta h�zass�ga, a feles�g h�tlens�ge, a h�tlen feles�g h�nyattatott �lete, majd a visszafogad�s k�t ember viszonylat�ban mondja el Isten �s a v�lasztott n�p viszontags�gos t�rt�net�t. Saj�t trag�di�j�b�l a pr�f�ta k�zelebbr�l megismeri Isten szeretet�t.
A pr�f�ta feles�ge (1:2-3)
G�mer "el��lete" viharos h�zass�got sejttet, mint a sz�vets�gi kapcsolat is ember �s Isten k�z�tt. Amikor � szeretet�be fogad minket, mi m�r be vagyunk programozva a rosszra.
A gyerekek (1:4-9)
A h�zass�g "gy�m�lcse" a gyermekek. Vajon melyik sz�l�re hasonl�tanak majd; a pr�f�t�ra, vagy a par�zn�ra? A rossz domin�lt. Az apa kedveli �s szeretettel neveli �ket - ha nem is hasonl�tanak r�.
A szeret� f�rj (3:1-5)
A rossz n� otthagyja a f�rj�t. H�se�s azonban h� marad hozz�, szereti, ut�na megy, a rabszolgapiacon megveszi, �s �jb�l hazaviszi. H�se�s�k viharos h�zass�ga "kicsiben" hasonl�t a sz�vets�gi kapcsolatra Isten �s n�pe k�z�tt. A pr�f�ta hite, szeretete, hossz�t�r�se, a h�zass�g��rt folytatott harc mintegy �letiskola volt els�sorbanis neki, az Ige hirdet�j�nek, Isten kegyelm�r�l.
A mai lecke tanuls�gait k�t ir�nyb�l fontos �sszegy�jteni.
1. R�ismerni magunkra, �s a trag�di�ban is Isten szeretet�re.
2. �gy tekinteni a magunk �let�t is, mint amiben a "Isten k�pm�sak�nt" kell helyt�llnunk.
Aranymond�s: H�s 2,19
***
2001. j�lius 22.
ISTEN SZERETETE
H�s 11:1-9
 
A m�lt h�ten a h�tlens�g viszonylat�ban l�ttuk Istent h�s�gesen szeret�nek. H�se�s t�rt�nete �rthet�bb� tette a kapcsolatot Isten �s ember k�z�tt. A mai leck�ben Isten, �nmaga besz�l a szeretet�r�l. Mostm�r nem egy j� f�rjr�l, hanem a Kegyelmes Mindenhat�r�l tanulunk.
Nagyon szeret (11:1-4)
A szeretete atyai. V�delmet ny�jt, gondoskod� �s nevel� hat�s�. Izr�el elhajl�sai, hitetlens�ge, tudatlans�ga �s b�n�s feled�kenys�ge (mindez konkr�t t�rt�nelmi p�ld�kkal illusztr�lva) sem v�ltoztattak ezen a szereteten. "Szeretetnek k�teleivel vontam �ket...".
Mindig szeret (11:5-9)
Egy eg�sz n�p a fogs�gban, ellens�gt�l leig�zva, vil�g sz�gyenek�nt m�sk�nt gondolkozik. Megk�rd�jelezi Isten szeretet�t. Betegs�gt�l gy�t�rve, mag�nyosan, kudarcok k�z�tt leverten mi is k�telked�nk. Ezek a helyzetek a "k�t�l" r�sze a szeretet vonz�s�nak.
Hinn�nk kell, amit mond: "Nem haraggal j�v�k �n". A mi rabs�gaink, megal�zotts�gunk oka nem Isten szeretet�nek a hi�nya. � mindig szeret, mert � a szeretet.
Nagyon szeret; mindig szeret. Ezt � mondja.
�s mi �t? Erre nek�nk kell v�laszolni!
Aranymond�s: H�s 11,4
***
2001. j�lius 29.
PR�F�CIA PR�F�T�KHOZ, PR�F�T�KR�L
Mik 3:5-12

"Vizet pr�dik�l, �s bort iszik" - mondjuk a lelkip�sztorunkr�l (csak nem mondan�nk olyanr�l, akit sem nem hallgatunk, sem nem ismer�nk!). �s ez gyakran �gy is van. Miel�tt r��nten�nk haragunk pohar�t az ilyen pr�f�t�ra, az�rt n�zz�k csak meg, hogy melyik�nkben nincs hajlam arra, hogy
1. kedv�t keress�k a keny�rad�nknak (3:5),
2. �s hogy a "Sion�rt" mindent megtegy�nk (3:10) - a "c�l szentes�ti az eszk�zt" alapj�n?
Kir�v� p�ld�i a szolg�lattal val� vissza�l�snek minden korban voltak �s lesznek is. Isten meg�t�li az ilyen szolg�lattev�ket. Megsz�gyen�t�s�ket l�tva Mike�s fogadalmat tesz:
"�n ellenben megteljesedem az �r lelk�nek erej�vel, �s �t�lettel �s hatalommal, hogy hirdessem J�k�bnak az � v�tk�t, �s Izr�elnek az � b�n�t" (8.v.).
Mit tegyen a Gy�lekezet az Ige hirdet�i�rt?
1. Im�dkozzunk �rt�k, hogy ne emberek, hanem Isten szolg�inak tarts�k magukat.
2. Ne pr�b�ljuk "megvenni" �ket.
3. �lljunk a szolg�latba mindny�jan, �s v�gezz�k azt egy�tt - az �r lelk�nek erej�vel.
4. Ne felejts�k, hogy gy�m�lcs�z� szolg�latuk, vagy �t�letes engedetlens�g�k mindny�junk �gye. �rdekeltek vagyunk abban, hogy pr�f�t�ink Isten eszk�zei legyenek.
Aranymond�s: Mik 3,4    Nov�k J�zsef

Vas�rnapi iskola augusztusra

N�h�ny �ve a budapesti t�v�ad� egy telefonos j�t�kot k�zvet�tett. A j�t�k l�nyege, hogy a letakart festm�nyt min�l r�videbb id� alatt felismerj�k. Ennek �rdek�ben n�ha egy-egy kis kock�t a k�pb�l l�that�v� tettek. Az eg�sz festm�nyt viszont csak a legv�g�n mutatt�k be. A felsz�nes n�z�, aki elhamarkodta a d�nt�st, rossz eredm�nyre jutott, �s elvesz�tette a j�t�kot.

Az elm�lt h�napban Izr�el t�rt�nelm�vel foglalkoztunk, legf�bb r�szleteit vett�k �t. A b�r�kt�l �s a pr�f�t�kt�l kezdve, Izr�el �llamm� alakul�s�n kereszt�l a kir�lys�g kor�hoz jutottunk, majd az orsz�g kett�szakad�s�ig, ahol elkezd�d�tt a roml�s, �s a b�n�k �s a b�lv�nyim�d�sok k�vetkezm�nyek�nt a n�p elindult a lejt�n lefele.

Ebben a h�napban egy hossz� folyamat v�g�hez jutunk. A 70 �ves fogs�g ut�n m�r csak a "marad�k" t�r vissza. A fel�letes olvas� tal�n hamis k�pet kap Izr�el Isten�r�l, de aki v�gig k�veti a t�rt�nteket, �s l�tja az eg�sz k�pet, az nem akad meg Isten �t�let�n. Tudja, hogy a megkegyelmez�s lehet�s�ge minden id�ben fel volt k�n�lva.

A mi javunkra �rattatott meg a teljes �r�s, hogy t�k�letes legyen Isten embere. K�v�nom, hogy a most befejez�sre ker�l� fejezetb�l okulva, ne Isten �t�let�vel kelljen szembes�ln�nk majd ama napon, hanem �lj�nk a felk�n�lt lehet�s�ggel hasznunkra �s Isten �r�m�re.

2001. augusztus 5.
�zsai�s elh�v�sa
�zsai�s 6.

Az elm�lt h�ten olvashattunk Mike�sr�l. Az � kort�rsa volt �zsai�s, akinek a szolg�lata megk�zel�t�leg 50 �vet foglal mag�ba.

A Bibli�ban t�bb helyen is olvashatunk Isten megjelen�s�r�l k�l�nb�z� form�kban, az alkalomt�l �s az �zenett�l f�gg�en. Isten megjelen�se �rz�kelteti �zsai�ssal, hogy b�r Uzzi�s kir�ly meghalt, de J�da kir�lya, az Isten, akit l�tott, � kez�ben tartja n�pe sors�t �s j�v�j�t. Emberi k�z csin�lta templom nem fogadhatja be �t. Hatalma �s dics�s�ge fel�lm�lja az ember minden elk�pzel�s�t. A szer�fok ki�lt�sa h�dolatteljes im�datban hirdeti, hogy az eg�sz f�ld az �r hatalm�r�l tan�skodik. Isten szents�ge �s fels�ge l�tt�n �zsi�s tudat�ra �bredt, hogy be kell kapcsol�dnia a szer�fok magasztal�s�ba. B�n�s emberk�nt azonban m�ltatlan erre, �ppen �gy, mint ahogyan n�pe, amellyel szolidarit�st v�llal.

Tiszta-tiszt�talan

Mikor t�nik ki a tiszt�talanr�l, hogy az? Hiszen am�g az ember emberhez hasonl�tja mag�t, legfeljebb fokozatok vannak, �s �nmag�t szeml�lve az ember kijelenti: "�n az�rt m�gis jobb vagyok, mint �k, mert..." �zsi�s akkor j�n r� tiszt�talans�g�ra, amikor szembes�l az �r szents�g�vel, tisztas�g�val. Istenhez hasonl�tva mag�t, az ember nem sz�lalhat meg m�sk�nt: "Jaj nekem! Elvesztem, mert tiszt�talan Y vagyok" (6:6). Az ilyen felismer�s ut�n j�n csak a kegyelemteljes tisztul�s �s az �jrakezd�s lehet�s�ge Isten aj�nd�kak�nt.

A k�rd�s v�laszra v�r

Eddig Isten nem sz�lalt meg. Ami eddig t�rt�nt, az az � dics�s�ges megjelen�s�nek az eredm�nye volt. A k�rd�s tulajdonk�ppen nem �zsai�snak lett felt�ve, hanem a mennyei tan�cshoz int�zte az �r. Ennek ellen�re a pr�f�ta v�laszol, l�tva az Urat, aki a kir�lyok Kir�lya, akinek hatalma �s dics�s�ge fel�lm�l mindent, megjelen�s�vel b�r �t�lhetne, m�gis kegyelmes, �s �j lehet�s�ggel aj�nd�kozza meg a tiszt�talans�g�ra �bredt embert. Ilyen Isten k�rd�s�re v�laszol �zsai�s. A pr�f�ta csak az Isten k�zel�ben �s szolg�lat�ban tudja elk�pzelni a folytat�st. Nem vitatkozik, nem k�rdez, de jelentkezik, �gy, hogy azt sem tudja m�g, mi lesz a k�ldet�se.

Ahogy nem egyforma az elh�v�s, nem egyforma a k�ldet�s sem. De az Isten minden k�rd�sre v�laszt v�r.

�t�let�ben is kegyelmes

A 9. vers nem �zsai�s igehirdet�s�nek a tartalm�t jelzi, hanem bizonys�gt�tel�nek k�vetkezm�ny�t. B�r Isten �t�let�t kell, hogy hirdesse, a pr�f�cia a Messi�s j�vetel�r�l is sz�l, ami az elk�vetkez� neh�z id�kben rem�nyt �s seg�ts�get adhat.

Isten m�g egy ilyen "nyomor�s�gos gy�k�rb�l" is tud �s fog n�veszteni valamit a maga dics�s�g�re.

Aranymond�s: �zs 6:8
***
 
Augusztus 12.
Isten v�lszt v�r
�zsai�s 7:1-6, 10-17
(H�tt�r: 2Kir 16:5-9; 2Kr�n 28:5-8)

A kijel�lt igeszakaszr�l t�bb helyen is olvashatunk, m�s-m�s szemsz�gb�l. (L�sd: h�tt�radatok).

Nem az els� eset, amikor t�mad�s �ri Jeruzs�lemet (J�da). E fenyegetett szitu�ci�ban m�g nehezebb az, hogy a "testv�r" (Efraim) is az ellenf�l oldal�n �ll. R�ad�sul Akh�znak (J�da kir�ly�nak) nincs kapcsolata Istennel. A n�p is h�tlenn� v�lt Isten�hez: az erk�lcstelens�gnek �s a tiszt�talans�gnak nincs hat�ra (2Kr�n 28:19). De Isten, aki figyelemmel k�s�ri n�p�t, kez�ben tartja a t�rt�nelmet, �s felhaszn�l minden lehet�s�get, hogy besz�ljen a t�le t�vol lev� kir�llyal. Akh�zt sarokba szor�tja az ellens�g �ltal, �s a pr�f�ta �ltal �zeni, hogy egyed�l Isten lehet a j� sz�vets�ges, "de ha nem hisztek, nem maradtok meg" (9).

A nagy lehet�s�g

Akh�z azt tette, amit rossznak l�t az �r (2Kr�n 28:1-4), Isten m�gis - megmagyar�zhatatlan szeretettel - nemcsak sz�ba �ll vele, hanem �ri�si lehet�s�get ad: egy �res csekket �r al�. Akh�z �zsai�s �ltal �g�retet kapott Istent�l a szabadul�sra, �s hogy hinni tudjon benne, most jelt is k�rhetett. Mennyire gyarl� az ember! Istent�l t�vol m�g sz�ks�g�ben sem tud mit kezdeni Isten �g�reteivel. Legfeljebb �lszents�gbe menek�l: "nem k�rek, nem k�s�rtem az Urat", �s k�zben az Assz�rokt�l k�r seg�ts�get, �s jobban b�zik benn�k, mint Istenben (2Kir 16:7-9).

Im�nuel, vel�nk az Isten

Mindenki ker�l neh�z helyzetbe. Te hogyan �led �t azokat? Az �g�ret m�r beteljesedett, m�r vel�nk van az Isten. Tudsz-e b�zni egyed�l benne?

"�, mily h� bar�tunk J�zus, aki mindenkor seg�t,
Mily j� el�je im�ban vinni �lt�nk �gyeitY"
Aranymond�s: �zs 7:14
***
Augusztus 19.
A meghirdetett �t�let
�zsai�s 5:1-8, 18-23

Csod�latos az, ahogyan Isten besz�lni akar n�p�vel minden h�tlens�g�k ellen�re is. Olyan sokszor �s sokf�lek�ppen pr�b�lta m�r �ket jobb bel�t�sra t�r�teni, h�tha Y de nem figyeltek r�, s nem t�r�dtek vele. Az �l� Istent felcser�lt�k a k�rnyez� n�pek b�lv�nyaira, Isten embereit, a pr�f�t�kat pedig nevets�g t�rgy�v� tett�k, �s igyekeztek r�vid �ton elhallgattatni �ket. B�r az orsz�g gazdas�gilag fellend�lt, erk�lcsileg viszont egyre jobban s�llyedt.

Izr�el v�lasz�t el�tt

Isten egy�rtelm�en �s vil�gosan �zen n�p�nek, ugyanakkor a legnagyobb szeretettel teszi ezt. Nem egyszer p�ld�zatot haszn�l, �s nem �t�lettel kezdi mondanival�j�t. A J�n�s pr�f�ta �ltal tolm�csolt �zenet, amely Ninive n�p�nek, a pog�ny v�rosnak sz�lt, messze nem ilyen hangnemben hangzott. M�gis megfontolt�k, megt�rtek, �s �gy elker�lt�k az �t�letet. Hiszen m�gha Isten eld�nt�tte is azt, hogy megb�nteti a b�nt, de ha b�nb�natot l�t, a saj�t d�nt�s�t is k�sz megv�ltoztatni.

De ebben az esetben a v�lasztott n�p nem t�r�d�tt Istennel, sem �zenet�vel. Lehet-e enn�l f�jdalmasabb Istennek? Akit meg�ldani akar, b�ntetnie kell.

Mit, mi�rt

A legnemesebb sz�l�t�, a legjobb f�ld, a legjobb helyen, a legjobb gazda keze alatt Y vad sz�l�t terem.

K�rdez az Isten. Nek�nk olyan sok k�rd�s�nk van, amelyre v�laszt v�runk Istent�l. Nem szeretn�nk, ha � csak elengedn� �ket a f�le mellett. Mennyivel ink�bb �gy van ezzel Isten. � ritk�n k�rdez, de amikor ezt teszi, komoly sz�nd�kai vannak.

�t�let vagy kegyelem

A meghirdetett �t�let �s annak v�grehajt�sa k�z�tt Isten id�t adott n�p�nek. De sajnos, a v�lasztott n�p nem t�rt meg gonosz cselekedeteib�l. A ma �l� embereknek Isten �gy �zen: "Nek�nk mindny�junknak meg kell jelenn�nk Isten �t�l�sz�ke el�ttY" (2Kor 5:10) De "mi m�don szabadulhatunk meg, ha nem t�r�d�nk ily nagy �dv�ss�ggel?" (Zsid 2:3) Ez�rt "ma, ha az � szav�t hallj�tok, meg nem kem�ny�ts�tek a ti sz�veteket!" (Zsid 4:7)

Aranymond�s: �zsai�s 5:20
***
Augusztus 26.
Izr�el fogs�gba vitele
2Kir 17:6-18

Sz�raz adat, de mennyi f�jdalom, szenved�s �ll m�g�tte. "Assz�ria kir�lya elfoglalta Sam�ri�t, Izr�elt pedig fogs�gba hurcolta." Minden zsid�nak szembs�lnie kellett azzal, hogy a kegyetlen�l v�res �tk�zetek h�tter�ben Isten akarata �ll. R�ad�sul �rzik a lelkiismeret-furdal�st, hiszen j�l eml�keztek azokra a pr�f�t�kra, amelyek �ltal Isten egyre er�teljesebben �zent, de �k nem voltak engedelmesek (13-14), �s nem hallgattak r�juk. Ezek mellett m�g ott a f�jdalom, a szenved�s. Idegen f�ld�n szolgak�nt �lni, elvesz�tve testv�rt, feles�get, gyermeket, akik a m�sz�rl�s �ldozatai lettek. Lehet-e enn�l kem�nyebb �s f�jdalmasabb �t�let? Ha a h�rad�ban hallan�nk err�l, a k�pek felturt v�rosokr�l, ki�gett h�zakr�l, halottakr�l, sebes�ltekr�l �s idegen f�ldre elhurcolt rabokr�l sz�moln�nak be. Tal�n azt k�rdezn�k az emberek: Milyen Isten az, aki megenged ennyi szenved�st?

De az �r�s nemcsak az esem�nyeket �r�k�tette meg. Isten gondoskodott arr�l, hogy az okok is meg�rattassanak, amelyek miatt mindezek megt�rt�ntek.

Ez pedig az�rt t�rt�nt, mert Y

A r�sz tov�bbi verseiben olvashat� a "v�d". Nyomon k�vethet�, mennyire t�volodik a n�p, Isten minden k�zeled�se ellen�re.

Izr�el fiai v�tkeztek az �r ellen (1), �s amikor bizonys�got tett az �r minden pr�f�t�ja �ltal (13), akkor nem engedelmeskedtek (14), s�t megvetett�k az � rendel�seit �s sz�vets�g�t (15).

Isten megel�gelte Izr�el h�tlens�g�t. Elj�tt az �t�let ideje. Ez nem egyik napr�l a m�sikra t�rt�nt. Elh�z�dott a h�bor� 3 �vig, a n�pet pedig t�bb csoportban �s m�s-m�s id�ben hurcolt�k el.

Tan�t a t�rt�nelem

Isten nem v�ltozik. � sok ilyen megd�bbent� p�ld�t hagyott r�nk okul�s c�lj�b�l. De nem csak elv�r�sait k�z�lte az emberrel, hanem lehet�s�get is adott arra, hogy a legjobban elrontott �letb�l is legyen �jrakezd�s.

Az �t v�g�n nem az �t�l� Istennel lehet majd tal�lkozni, hanem a J�zus Krisztusban megb�k�lt �des Aty�val - ha elfogadtad aj�nlat�t. A legcsod�latosabb lehet�s�g. �lj vele hasznodra!

Aranymond�s: 2Kir 17:18 Pap Enik�

Szeptember 2.
AZ ELS� CSODA
J�nos 2:1-11

Csodav�r� vil�gban �l�nk. Persze, r�gen is �gy volt. De ma mintha maximum erre volna ig�nye az embernek. S tele vagyunk hamis csod�kkal, er�lk�d�sekkel �s csal�sokkal. A n�z�reti J�zus k�zel�ben azonban igazi csod�t �ltek �t a k�nai menyegz�n vend�gesked�k. S�t, c�m�nk m�r eleve sugallja, hogy t�bb, hogy sok csod�t is cselekedett az �r; ez csak az els� volt.

Ak�rhogy olvasom azonban a csod�k sorozat�t, �jra meg �jra oda �rkezem, hogy a Mester c�lja eg�szen m�s volt. Nem csod�kat tenni j�tt (nem csodagy�rosnak �rkezett), hanem az embereket az igazi nyomor�s�gb�l �s betegs�gb�l: a b�n rabs�g�b�l kimenteni. Ennek �rdek�ben a legfontosabb feladat�nak azt tartotta, hogy hirdesse, pr�dik�lja Isten orsz�g�nak evang�lium�t. A csoda-v�r�st �s a csod�t tev�st nem egyszer az igazi feladat�t�l elt�r�t� funkci�nak l�tta. (Pl. M�rk 1:34-38. AMeggy�gy�ta sokakat... mindenki t�ged keres. �s � monda n�kik: Menj�nk a k�zel val� v�rosokba, hogy ott is pr�dik�ljak, mert az�rt j�ttem.@ Vagyis: menj�nk tov�bb, mert itt m�r Acsak@ csod�t v�rnak t�lem, nem az �zenetre k�v�ncsiak.)

Mi�rt tett h�t akkor csod�t az �r J�zus? Legal�bb k�t oka volt ennek. El�sz�r is k�ny�r�letess�gre indult, amikor l�tta betegs�geiket, s mert megtehette - nem volt sz�m�ra akad�ly -, meggy�gy�totta a betegeket. M�sodszor pedig a csod�t Amessi�si jelnek@ sz�nta, hogy meger�s�tse k�vet�i hit�t. Az els� csoda v�g�n ezt olvassuk: Amegmutat� dics�s�g�t; �s hiv�nek benne az � tan�tv�nyai@ (11). Ha azonban tov�bb olvassuk az evang�liumot a 6:26-ban m�r azt olvassuk, hogy keser�en �gy sz�l a Mester: ABizony, bizony mondom n�ktek: nem az�rt kerestek engem, hogy jeleket l�ttatok, hanem az�rt, mert ettetek ama kenyerekb�l �s j�llaktatok.@ Vagyis: nem l�ttak jelt, csak csod�t. S ez t�rt�nik legt�bbsz�r. Ez�rt �rzem �gy, hogy maga az �r J�zus is sokszor megpr�b�lja elker�lni a csod�t. Jelet sz�vesen mutatna -, de mi ink�bb csak csod�kat akarunk l�tni, sz�rakoztat�, sz�j t�ttat�, �jra mes�lhet�, rendk�v�li dolgokat.

A magyar�zathoz p�ld�ul �gy is f�loszthatn�nk az els� csod�t:
Kellemetlen szitu�ci� (1-5)
A csoda (6-10)
Epil�gus (J�nos interpret�ci�ja) (11)
Aranymond�s: J�nos 2:11
***
 
Szeptember 9.
MEGMUTATTA HATALM�T
M�t� 8:23-27; 14:14-21

Az el�z� heti biblia�r�hoz �rt bevezet� a mai vas�rnapi iskolai anyagra is �ppen �gy vonatkozik.

Ma k�t csod�t is olvashatunk. Mindkett�ben megl�thatjuk - legal�bbis az, akinek van szeme arra, hogy ezt vegye �szre - a Mester hatalommal cselekszik, �r a term�szet elemei felett is! Igen, ezek �rthet� jelek arr�l, hogy � az �r, hogy � az, Aki sz�l �s meglesz, parancsol �s el��ll.

V�ratlan vihar (23-24)
Szav�ra csend lett (25-26)
A tan�tv�nyok reakci�ja (27)
A keny�rcsod�hoz olvassuk el v�g�l a J�nos 6:26-ot.
Aranymond�s: M�t� 8:27 HG
***
 
Szeptember 16.
A VIL�G VIL�GOSS�GA
J�nos 9:1-12, 35-41

H�rom id�zet a c�mmel kapcsolatban: `Az igazi vil�goss�g elj�tt m�r a vil�gba..." (J�nos 1:9); `M�g a vil�gon vagyok, e vil�g vil�goss�ga vagyok." (Ig�nk 5. verse); `�n vagyok a vil�g vil�goss�ga, aki engem k�vet, nem j�rhat a s�t�ts�gben." (J�nos 8:12)

S�t�ts�gben, tapogat�zva j�rni: nincs enn�l sz�rny�bb dolog. Szob�nkba m�g �jjel is bejut egy-egy kis f�ny. De ha egy ablaktalan helyis�gbe ker�ln�nk, hi�ba nyitn�nk t�gra a szem�nket! �gy tal�n el tudjuk k�pzelni az �r�k s�t�ts�gre �t�lt vakok rettenetes sors�t. De mai ig�nk enn�l is t�bbre tan�t: a lelki vaks�g m�g a testi vaks�gn�l is veszedelmesebb!

J�zus megl�tta a vakon sz�letett koldust. Naponk�nt ott �lt, de most j�tt el annak az ideje, hogy gy�gyul�sa �ltal nyilv�nval�v� v�lj�k Isten hatalma. (Fontos megjegyezni, hogy a gy�gy�t�s t�ny�ben a vaknak is r�szt kellett v�llalnia. Ha nem engedelmeskedik, vak maradt volna.) De �lete legboldogabb napj�t megkeser�ti az emberi indulatok k�l�nb�z� megnyilatkoz�sa.

A szomsz�dok: nem hiszik, hogy � az, aki vak volt
A tan�tv�nyok: azon tanakodnak, mif�le b�nnek a b�ntet�se ez?
A sz�l�k: f�lelemb�l elrejtik v�lem�ny�ket.
N�melyek: felt�telezik, hogy b�n�s ember ilyen csod�t nem tehet.

A farizeusok: ism�t b�nnek �t�lik a szombatnapi gy�gyit�st. Akik ilyen csoda l�tt�n is kem�nyek �s hitetlenek maradnak, azokon beteljesedett a pr�f�cia: �sai�s 6:9-10. Az �r�sokat �k is ismert�k, nem a tudatlans�g besz�lt bel�l�k, hiszen ezt J�zus megbocs�totta volna, �s megnyitotta volna lelki szemeiket. �gy azonban kimondja r�juk az �t�letet: a 41. versben. H�ny emberre �rv�nyes C ismeretekkel teljes korunkban is C ez az �t�let!

A meggy�gyult ember b�tran szembesz�ll az el��t�letekkel. �s J�zus teljess� teszi a gy�gy�t�st: megnyitja lelki szemeit is. Az igazi boldogs�g ez volt! `Hiszek Uram! �s im�d� �t." �s boldogok mind a megny�lt szem� emberek: B�l�m �s a t�bbi h�s�ges k�ld�tt, s az emmausi tan�tv�nyok, akik felismert�k J�zusban az Isten Fi�t. A lelki vaks�g, a helytelen l�t�s, a r�vidl�t�s megakad�lyoz abban, hogy a helyes �tra tal�ljunk, hogy J�zus vil�goss�g�ban j�rjunk! Naponk�nti im�ds�gunk legyen: Uram, nyisd meg szemeimet, adj tiszta l�t�st!

`Szemgy�gy�t� �rral kend meg szemeidet, hogy l�ss!" (Jel 3:18)
`A ti szemeitek boldogok, hogy l�tnak!" (M�t� 13:16)
A k�t ige k�z�l melyik sz�l neked? A vil�g vil�goss�ga m�g itt van!
Aranymond�s: J�nos 9:5. Ol�h Ln�
***
Szeptember 23.
EGY IDEGEN HITE
M�t� 15:21-31

A pog�nyokat megvil�g�t� f�ny f�lragyog (Lk 2:32). �r�mh�r �s rem�nys�g van a pog�nyok r�sz�re is. Az �rn�l kegyelem van mindenki sz�m�ra. Tirusz �s Szidon vid�k�n J�zus ki�zi az �rd�g�t egy kana�ni asszony le�ny�b�l. A hitnek egy csod�latos p�ld�ja ez a t�rt�net. J� alkalom hit�nk megvizsg�l�s�ra. Ez a vid�k, Izr�el orsz�g�nak egy s�t�t sarka, ahol nagy sz�ks�g van J�zusra. � ide l�togat most. Elt�vozik azokt�l, akik j�tszanak a vil�goss�ggal, vagy ellene vetik magukat. Az Evang�lium ir�nti sz�nd�kos el��t�let �s g�ncsoskod�s kiv�ltja J�zus t�voz�s�t (21).

1. A k�ny�rg�s! (22)

� Izr�el k�z�ss�g�t�l idegen, pog�ny asszony. Ha J�zus most nem l�togat ide, val�sz�n�, soha nem jut Hozz�. Istennek minden nemzetben van kiv�lasztott ed�nye. A Krisztussal val� tal�lkoz�s �s megismerked�s lehet�s�ge mutatkozik sz�m�ra most. � megragadja, J�zushoz j�n. C a) Ismerteti nyomor�s�g�t J�zussal (22). Azt mondja:

`Az �n le�nyom az �rd�gt�l gonoszul gy�t�rtetik!" Ez a csal�di baja hozza �t J�zushoz. A gyermek baja, a sz�l�nek is baja. Megsz�llottan is az �v� a gyermek, �s hiszi, hogy J�zus nem utas�tja el. - b) Irgalom�rt k�ny�r�g `Uram, D�vidnak Fia, k�ny�r�lj rajtam!" Gyermek �s sz�l� sz�m�ra k�z�s a baj, �s az irgalom is. A sz�l� feladata, hogy gyermek�t J�zushoz vigye, aki seg�teni tud rajta.

2. A pr�bat�tel (23,24,26)

Krisztus szolg�lat�ban ez egyed�li eset. Tudta, mennyit b�r el ez a hit. Az�rt teszi ezt, hogy hite dics�retre tisztess�gre �s dics�s�gre m�lt� legyen (1 P�t 1:6-7).

a) Semmit nem v�laszol, am�g ut�na ki�lt (23). Ezzel egyre k�zelebb vonja mag�hoz. Vel�nk is cselekszik �gy az �r. b) J�zus felelete. Tan�tv�nyai k�zbel�p�s�re kem�nyebb v�laszt ad (24). Az embert zavarja, de J�zus szereti, ha ut�na ki�ltanak. Ez a v�lasz nagy pr�bat�tel. Ezut�n m�g kil�t�stalanabb helyzet el� �ll�tja! (26). Cs�ggedten t�vozna el, ha nem volna er�s hite! A Afiak kenyere@ az evang�lium �s a gy�gykezel�s csod�latos kegyelme. A `fiak" �llapota irigyl�sre m�lt�. Nem adhatja az ebeknek!

3. A hit al�zata. (25, 27)

Nem l�zad a b�n�sm�d miatt. hanem tov�bb k�ny�r�g. Al�zata �s tisztelete jel��l el�je borul. Irgalom�rt j�tt a D�vid Fi�hoz �s nem t�vozik n�lk�le. J�zus l�bain�l s�r kitart�an irgalom�rt.

� megadhatja. Al�zattal v�llalja: A fiakhoz k�pest eb vagyok Uram, de a Te csal�dodhoz tartozom. Csak al�hull� morzs�t k�rek, n�kem az is el�g.

4. Az �ldott eredm�ny (28)

J�zus azt mondja: `Nagy a te hited!" De ebben van: b�lcsess�g, al�zat, szel�ds�g, t�relem, im�ban kitart�s is. Ez�rt megdics�ri. - A szentek hite egyform�n �rt�kes, de ereje �s m�rete nem egyforma. A nagy hit tiszteli, szereti az Urat �s megb�zik Benne mindig. A le�nyt meggy�gy�tja. Vegyed, ami�rt j�tt�l. A morzsa el�g, �s a le�ny meggy�gyul. - Galilea tenger�n�l b�s�g van. Sok beteg meggy�gyul (29-31). Itt, J�zus l�bain�l gy�gyul�s, f�l�p�l�s van!

Aranymond�s: M�t� 15:28. Kulcs�r S�ndor
***
Szeptember 30.
VISSZANYERT �LET
J�nos 11:1-4; 21-27, 41-50.

Am�g e f�ld�n �l�nk, addig szeretteink betegs�ge, megpr�b�ltat�sa, vagy elk�lt�z�se mindig megnehez�ti sz�v�nket. Ilyenkor nagy sz�ks�g�nk van az ig�re: `�n vagyok a felt�mad�s �s az �let, aki hisz �nbennem, ha meghal is �l!" A beth�niai csal�d is a m�ly pr�ba �ltal gy�z�d�tt meg e szavak igazs�g�r�l.

A csal�d tagjai: M�ria, aki megkente az �r l�bait, letette b�neit �s a jobb r�szt v�lasztotta, - M�rta, aki szorgalmas �s h�v� volt, de kimaradt az �ld�sok legjav�b�l, - �s v�g�l L�z�r, akit J�zus szeretett �s bar�tj�nak nevezett. A csal�dot v�ratlanul �rte a gy�sz, de ennek a csod�latos napnak a tanuls�gait nekik is �pp�gy le kellett vonniuk, mint eg�sz k�rnyezet�knek, az egyh�zi vezet�knek, �s v�g�l nek�nk, ma �l� hiv�knek is. M�gpedig:

1. J�zus legk�zelebbi bar�tait is �rheti szenved�s. `Uram, ha itt lett�l volna...@ J�zus jelen van �let�nkben, tud minden esem�nyr�l. T�ved�s azt hinni, hogy az �v�it nem �rheti el a baj, a betegs�g, a csap�s. Tudta, an�lk�l semmi sem t�rt�nhet vel�nk, s�t, mindezekkel c�lja van, meg akar tan�tani valamire. Sokszor a m�lys�gekben jutunk el egy-egy igei igazs�g teljes meg�rt�s�re, mint amilyen ez is:

2. `�n vagyok a felt�mad�s �s az �let, aki hisz �nbennem, ha meghal is, �l!" Ezt csak Isten Fia jelenthette ki, Aki az Istens�gnek r�sze, s �r az �let �s hal�l felett. J�zus f�ld�n j�r�sa alatt 3 halottat t�masztott fel, de v�g�l m�gis r�sz�k lett a test hal�la. Test �s v�r nem �r�k�lheti Isten orsz�g�t. A felt�mad�s �s az �let C a halhatatlan l�lek �r�ks�ge.

3. J�zus egy�tt s�r a s�r�kkal. Ez nemcsak egy�tt�rz�s�t bizony�tja, hanem azt is, hogy mindenben hozz�nk hasonl� lett. Ma is k�sz n�la a vigasztal�s, Akegyelm�b�l �r�k vigasztal�ssal aj�nd�kozott meg.@ � mondotta: `Boldogok, akik s�rnak, mert �k megvigasztaltatnak."

4. A felt�maszt�s csod�ja el�tt foh�szkodik, kinyilatkoztatja az Aty�val val� kapcsolatot, a T�le kapott hatalmat, `hogy elhiggy�k, hogy Te k�ldt�l engem." Megrend�t� bizony�t�k: a n�gynapos halott �letre kel!

5. A k�vetkezm�nyek, eredm�nyek k�l�nb�z�s�ge: A csal�d ujjong� im�data. A szemtan�k k�z�l sokan hisznek Benne. A papi fejedelmek megr�m�lnek a v�rhat� egyh�zi �s politikai k�vetkezm�nyekt�l, Kajaf�s f�pap pr�f�t�l. Sok �ld�z�s ut�n el�sz�r hangzik el ny�ltan az �t�let: J�zusnak meg kell halnia! Megrend�t� �s igaz pr�f�cia! Elv�sz a n�p�rt, hogy az eg�sz n�p el ne vesszen.

Befejez�s�l: Adjunk h�l�t, hogy a felt�mad�ssal kapcsolatban nek�nk m�r nem a tudatlans�g a r�sz�nk, hanem szent bizonyoss�g! Olvassuk el 1Thess 4:13-18 verseket, �s az lKor 15. r�sz�t!

Aranymond�s: J�nos 11:25. Ol�h Ln�

2001. okt�ber 7.
J�ZUS P�LD�ZATOKKAL TAN�T
M�t� 13:1-13,16,34-35

Minden id�k legnagyobb tan�t�ja, a t�k�letes Isten-Ember, az �r J�zus Krisztus, sz�les sk�l�j� st�lusban hirdette az Ig�t, hiszen � maga volt a testt� lett Ige. Mindent �tfog� hatalm�t bizony�tott�k csod�i: term�szet, betegs�gek, alvil�gi er�k �s hal�l mind-mind engedtek N�ki. Isten titkainak birtok�ban �gy tan�tott, mint akinek hatalma van: intett, pr�dik�lt, nevelt, b�tor�tott, evang�liz�lt �s pr�f�t�lt a t�rsadalom minden r�teg�nek. Egyik eszk�ze a p�ld�zatok haszn�lata. A Mester a M�t� 13-ban Isten orsz�g�r�l h�t p�ld�zatot mond el, ezek k�z�l az els�vel foglalkozunk.

I. A magvet� (vagy a n�gyfajta f�ld) p�ld�zata (1-9)

Az �r J�zus az �t szorongat� sokas�g miatt a haj�ba k�nyszer�l, �s onnan sz�l hallgat�ihoz: `kim�ne a magvet� vetni"...
1. Az �tf�lre esett mag (4)
A sz�nt�f�ld sz�l�n j�l kitaposott �t teljesen alkalmatlan a vet�sre, mivel a mag csak a felsz�nre hull, �s nem k�pes a humuszba hatolni. A 19. vers szerint ez azt a hallgat�t jelk�pezi, aki hallja, de nem �rti az Ig�t. Figyelm�t m�s k�ti le, s a gonosz v�ratlanul elcseni az igemagot sz�v�b�l.
2. A k�ves helyre esett mag (5,6)
L�tezik olyan hallgat� is, aki �r�mmel fogadja a kedv�re val� Ig�t. K�ptelen �ldozatot hozni �rette, �s megh�tr�l az �ld�ztet�s �s botr�nkoz�s k�ve miatt (20-21).
3. A t�visek k�z� esett mag (7)
E hallgat� sz�v�ben a j� vet�maggal egy�tt t�vis is n�vekszik: a vil�g, a gazdags�g szeretete. Ez elfojtja az ig�t, ez�rt itt rendszeres gyoml�l�sra van sz�ks�g! (22)
4. A j� f�ldbe esett mag (8)
Az Ige a ny�ltsz�v� hallgat�kban gy�keret ver, �s ki-ki az Istent�l nyert t�lentuma szerint hoz gy�m�lcs�t: harminc-, hatvan- �s sz�zannyit (23, M�t� 25:15kk).
Van-e f�l�nk a tan�t�s meg�rt�s�re?(9) Mi melyik f�ldh�z hasonl�tunk?

II. A p�ld�zatok c�lja (10-13, 16, 34-35)

A tan�tv�nyok nem �rtett�k, mi�rt sz�lt az �r p�ld�zatokban a n�phez, b�r � az �T-i pr�f�ci�nak tett eleget (35). J�zus k�rd�s�kre teljesen kiel�g�t� v�laszt adott: a titkok meg�rt�se a tan�tv�nyoknak adatott. Isten kijelent�seit term�szeti ember nem foghatja fel, csak a lelkiek, a mennyei igazs�gok ut�n �szint�n �rdekl�d�k �rthetik meg azt. Ha J�zus tan�tv�nyai vagyunk, Ig�je napr�l-napra jobban megvil�gosodik sz�munkra. Lehull a lepel lelki vaks�gunkr�l, s�kets�g�nkr�l, �s tiszt�n l�tunk �s hallunk mindent.

Sz�ntsuk fel az agyontaposott f�ldet, hordjuk el sz�nt�f�ld�nkr�l a k�veket, gyoml�ljuk ki a t�viseket, hogy J�zusb�l t�pl�lkozva (J�n 15:5) sok gy�m�lcs�t teremhess�nk az � dics�s�g�re!

Aranymond�s: M�t� 13:13
***
 
Okt�ber 14.
AZ IRGALMAS SAMARIT�NUS
Luk�cs 10:25-37

Az ember legnagyobb dilemm�ja nem a meg�lhet�s, gazdags�g, sz�ps�g, b�lcsess�g, hanem az �r�k �let k�rd�se. A legr�gibb id�k �ta ez foglalkoztatta a b�lcseket �s egyszer� embereket egyar�nt. Az �T-ban tal�lunk utal�st erre (J�b 19:25-26, �s 26:19, D�n 12:2-3), az �T-ban pedig Bemer�t� J�nos, majd az �r J�zus hirdeti az Isten orsz�g�nak k�zeledt�t. A J�nos 3:16 szerint azok nyerik el az �r�k �let aj�nd�k�t, akik hisznek az Isten egysz�l�tt fi�ban. Ki m�s lenne alkalmasabb arra, hogy a t�rv�nytud� nagy k�rd�s�re v�laszoljon, mint maga az �r J�zus?

I. Mit cselekedjem? (25-29)

A zsid� n�p elitje, a farizeusok, �r�stud�k, papok �s l�vit�k a t�rv�ny ismeret�re �s betart�s�ra alapozt�k az �r�k �let elnyer�s�t. Csak k�s�bb, J�zus v�lts�ghal�la ut�n lett nyilv�nval�v�, hogy az az Isten kegyelmi aj�nd�ka, �s nem �rdem szerinti nyeres�g (R�ma 6:23, Ef 2:8-9).

A t�rv�nytud� pr�b�ra teszi a Mestert k�rd�s�vel, �m az �r visszak�rdez: mi van a t�rv�nyben? A tud�s�t fitogtat�, helyesl�sre v�r� tan�t� j�l v�laszol: az Isten �s felebar�t szeretete az eg�sz t�rv�ny bet�lt�se. `Ezt cselekedd, �s �lsz" B feleli a Mester. Ez v�dekez�sre �s �nigazol�sra k�sztette a k�rdez�t:

II. Ki a felebar�tom?(30-35)

Erre J�zus az egyik legmegragad�bb p�ld�zattal v�laszolt. A jerik�i �ton egy embert a rabl�k f�lholtra verve �s kifosztva mag�ra hagytak. Az arra halad� pap �s l�vita elker�li a szerencs�tlen�l j�rt v�ndort. Egy sam�riai ember viszont meg�ll, megk�ny�r�l rajta, bek�t�zi sebeit, a vend�gfogad�ba viszi �s k�t munkanap �r�t adja gondoz�s�ra. Meg�g�ri, hogy visszat�rtekor tov�bbi kiad�sait is fedezi. Micsoda arculcsap�st jelentett a tud�s hallgat�s�gnak, hogy J�zus az embersz�mba sem vett sam�riait erk�lcsi �rt�k�ben a pap �s l�vita f�l� helyezi! �mde most J�zuson a sor, hogy k�rdezzen:

III. Szerinted ki az igazi felebar�t? (36-37)

Mi m�st v�laszolhatott a sarokba szor�tott t�rv�nytud�, mint ezt: `az, a ki k�ny�r�lt rajta". Micsoda tan�t�s: `eredj el, �s te is a k�pen cselekedj�l!"

Lehet�nk b�rkik: lelkip�sztorok, diak�nusok, karmesterek, bizotts�gi tagok: ha a pap �s l�vita p�ld�j�t k�vetj�k, Isten elmarasztal. Hi�ba adakozunk, ha elhagyjuk az irgalmass�got (Mt 23:23). Nem mehet�nk a mennybe Uram-uramoz�ssal, ha nem cselekessz�k az Atya akarat�t (Mt 7:21). Len�zhetj�k a samarit�nust, az egyszer� tagot, az �zvegyasszony k�t fill�rj�t, de ezzel csak magunkat z�rjuk ki az �r�k �letr�l. Vajha megtanuln�nk al�zatban, egyszer�s�gben, b�k�sen �s csendesen munk�lkodni, mint az irgalmas samarit�nus, hogy Urunk mondhassa: `j�l vagyon j� �s h� szolg�m".

Aranymond�s: Luk�cs 10:36-37
***
Okt�ber 21.
P�LD�ZATOK AZ IM�DS�GR�L
Luk�cs 18:1-14

Az im�ds�g a kereszty�n �letm�d legfontosabb eleme, az �t kegyelmi eszk�z egyike (ima, Ige, bemer�t�s, �rvacsora, k�z�ss�g). Ez a h�v� ember l�legzetv�tele, �s �ppen annyira sz�ks�ges, mint a t�d�nek a leveg�. Ima n�lk�l nem besz�lhet�nk eg�szs�ges lelki �letr�l. H�laad�s, im�d�s, k�ny�rg�s, b�nvall�s, k�r�s, k�zbenj�r�s - �me egy n�h�ny form�ja az im�ds�gnak. Az im�ds�g elengedhetetlen tartoz�ka a hit (Zsid 11:6), elv�rt magatart�sa az al�zat (Jak 4:10) �s Isten akarat�ban val� megnyugv�s (M�t� 26:39), helyes m�dja pedig: im�dkozni az Aty�hoz, az �r J�zus nev�ben, a Szent L�lek �ltal (Mt 6:6, J�n 14:13-14, J�d 20). Isten h�rom f�le v�laszt adhat im�nkra: igen, nem, v�rj m�g, �s ezeknek mindegyike javunkat szolg�lja. Az �r J�zus, aki p�ldak�p�nk �s tan�t�nk az im�dkoz�sban, annak k�t alapelem�t t�rgyalja az el�tt�nk l�v� igeszakaszban.

I. �llhatatoss�g az im�ban (1-8)

A p�ld�zat szerint egy sz�ks�gben l�v� �zvegyasszony annyit j�rt a hamis b�r� nyak�ra, m�g az engedett k�r�s�nek, �s megszabad�totta ellens�geit�l. A kitart� k�relem m�g egy istentelen, becstelen embern�l is el�rheti c�lj�t. Mennyivel ink�bb enged Isten az �llhatatos im�nak! A v�lasztottak �jjel-nappal ki�ltanak az Aty�hoz, �s � idej�ben megszabad�tja �ket az ellens�gt�l. `Meddig nem �t�lsz m�g" B sz�l a v�rtan�k k�rd�se (Jel 6:10), �s az �r v�laszol: bossz�t �llok �rt�k hamar!(8) Az �llhatatos ima hit n�lk�l elk�pzelhetetlen. Csak akkor tudunk sz�ntelen�l, meg nem rest�lve im�dkozni, ha teljes bizodalommal tudunk a kegyelem kir�lyi sz�k�hez j�rulni (Zsid 4:16). Ha nincs hit�nk az �llhatatos im�hoz, nem lesz elegend� hit�nk a megtartat�sra sem, mikor elj�n az �r meg�t�lni �l�ket �s holtakat (8b).

II. Al�zat az im�ban (9-14)

Az ima r�vil�g�t az ember val�di lelk�let�re. A Mester �sszehasonl�tja a farizeus �s v�mszed� im�ds�g�t: az el�bbinek majdhogynem sz�tfesz�l a keble az �ntelts�gt�l, b�szkes�gt�l �s �nigazs�gt�l, m�g az ut�bbi k�ts�gbeesetten veri a mell�t: `Isten, l�gy irgalmas n�kem, b�n�snek!" J�zus �t�lete vil�gos: a v�mszed� megigazultan t�vozott a templomb�l. `Az Isten a kev�lyeknek ellene �ll, az al�zatosoknak pedig kegyelmet �d" (Jak 4:6).

Az ima sz�munkra kiv�lts�g �s parancs, �ld�s �s eszk�z, �letelem �s szellemi energiaforr�s, mennyei gyorsposta �s lelki l�gz�s. Hadd gyakoroljuk azt kitart�an, al�zatosan, hat�konyan, hogy r�nk is �rv�nyes legyen: `�s miel�tt ki�ltan�nak, �n felelek, �k m�g besz�lnek, �s �n m�r meghallgattam" (�s 65:24)

Aranymond�s: Luk�cs 18:1
***
Okt�ber 28.
A JUHOK �S A KECSK�K
M�t� 25:31-46

Olyan korszakban �l�nk, amikor az emberek nagy r�sze fesz�lt figyelemmel k�s�ri a felgyorsul� esem�nyeket. Ez arra utal, hogy vil�gkatasztr�f�ra v�rnak, amelynek kimenetel�t �s k�vetkezm�nyeit nem ismerik. Egyed�l Isten Ig�je ad felvil�gos�t�st az utols� id�kr�l. Ezt kutatj�k a k�l�nb�z� teol�giai ir�nyzatok �s a bibliai eszkatol�gia. Az �r J�zus az olajf�k hegy�n err�l besz�l tan�tv�nyainak (M�t� 24-25r.): lesz h�bor�, f�ldreng�s, �hs�g, j�rv�ny, �ld�ztet�s, botr�nkoz�s, gy�l�let, �m ez csak kezdete a nagy nyomor�s�gnak. Az evang�lium hirdettetni fog minden�tt, a puszt�t� ut�latoss�g a szent helyen lesz, hamis krisztusok t�madnak. Ez a nagy nyomor�s�g ideje, melynek napjai megr�vid�ttetnek a v�lasztottak�rt. V�g�l megjelenik az embernek Fia hatalommal �s dics�s�ggel, angyalai �sszegy�jtik a v�lasztottakat, �s a V�leg�ny megtartja menyegz�j�t, amelyen r�szt vesz az �t eszes sz�z. Ezut�n jutalmat oszt az �v�inek, majd be�l az � dics�s�g�nek kir�lyi sz�k�be, hogy �t�ljen a nemzetek f�l�tt. Ezeket k�t csoportra osztja, amint a p�sztor teszi a juhokkal �s kecsk�kkel (31-33).

I. A juhok (34-40)

A juhokat jobbkeze fel�l �ll�tja a Kir�ly. Ez az igazak csoportja, akik nem �t�letet, hanem dics�retet kapnak. Ezzel jutalom is j�r, �s az nem m�s, mint a vil�g megalap�t�sa el�tt sz�mukra elk�sz�tett orsz�g �r�kl�se. Tudnunk kell, hogy Isten minden tett�nket ismeri. Az igazak az�rt nyertek jutalmat, mert hit�k, istenf�lelm�k, szeretet�k olyan m�sokra ir�nyul� szolg�latban ny�lv�nult meg, amelyet nem is tartottak sz�mon.. `Amennyiben megcselekedt�tek eggyel", mondja az igaz B�r�, `�n velem cselekedt�tek!"

II. A kecsk�k (41-46)

Az �r bal keze fel�li csoport �t�lete rettenetes: oszt�lyr�sz�k az �r�k t�z, mely az �rd�gnek �s angyalainak k�sz�lt. Ezek nem akart�k felismerni a j� cselekedetre ad�d� alkalmakat, s aki tehetne j�t, de nem tesz, b�ne az annak (Jak 4:17). J�zus �t�lete egy�rtelm�: ha nem tettek j�t eggyel a legkisebbek k�z�l, Vele nem cselekedt�k.

Ig�nkb�l kit�nik, hogy az �t�l� b�r� J�zus, az embernek Fia (31, J�n 5:22, Csel 17:31). L�tjuk azt is, hogy k�t hely van elk�sz�tve az id�k v�g�re: az �r�k gy�trelem helye �s az �r�k �let helye (nincs sz� purgat�riumr�l!). Isten az �r�k t�zet nem az embernek sz�nta, hanem az �rd�gnek �s angyalainak, �m azok is oda ker�lnek, akiknek neve nincs be�rva az �let k�nyv�be (Jel 20:15). Az �r J�zus a v�lasztottainak az Atya h�z�ban k�sz�tett helyet (J�n 14:2-4). Mi melyik csoporthoz tartozunk, �s vajon melyik helyre ker�l�nk? A sz�ret ideje hamarosan meg�rkezik, s J�zus gy�m�lcs�t fog keresni �letf�nkon. Ha csak levelet tal�l, �t�let �r, ha pedig j� gy�m�lcs�t lel, jutalmat nyer�nk (v�. 2Kor 5:10). �lj�nk olyan h�v� �letet, hogy P�l apostollal egy�tt mondhassuk el: `ama nemes harcot megharcoltam...v�gezetre elt�tetett n�kem az igazs�g koron�ja, melyet meg�d n�kem az �r" (2Tim 4:7-8).

Aranymond�s: M�t� 25:40   D�nes Endre

November 4.
A hegyi besz�d, kik a boldogok?
M�t� Ev. 5:1-16
 
Mi teszi az embert boldogg�? Az egyik oldalon ott vannak az anyagi javak, a l�that� a k�ls�s�g a muland�, a m�sik a bels� lelki �rt�kek ami maradand�.
Az ember hajlamosabb a k�ls�t n�zni, de Isten m�sk�p �rt�kel. Az angol ford�t�s azt mondja Ablessed are you@, ez sokkal t�bbet jelent mint boldogs�g, ez a mi Mennyei Aty�nkt�l j�n, ami boldogg� teszi az esem�nyekt�l f�ggetlen�l az �v�it.
Nagy sokas�got tan�t J�zus, akik k�vett�k a gy�gy�t�sokat l�tva, most a lelki �rt�kekre h�vja fel figyelm�ket.
Boldogok a lelki szeg�nyek, akik tudat�ban vannak lelki sz�ks�geiknek, v�gynak t�bbre, m�lyebbre, Isten meggazdag�tja �ket, �s a mennyeknek orsz�g�t is elnyerik.
Boldogok akik tudnak s�rni, b�neik felett is, nem kem�ny sz�v�ek, mert Istenn�l megtal�lj�k az igazi v�gasztal�st.
Szel�ds�gre nem t�rekszik a vil�g fia, nem is �rt�keli, pedig ez nem gyenges�get jelent, a g�r�g sz� Ameek@ olyan lovat jelent amelyik hasznos munk�t v�gez, nem pazarolja haszontalanul el az erej�t. Isten a jelenval� vil�got az ember rendelkez�s�re haszn�lat�ra teremtette, a szel�d aki b�lcsen b�nik �s haszn�lja annak adotts�gait, h�laad�ssal �lvezi. Az �j �g �s �j f�ld amir�l P�l apostol besz�l, szel�ds�g n�lk�l nem lehet �r�k�lni.
Ak�rmennyire is szeretn�nk Isten el�tt igazaknak tal�ltatni, a magunk erej�b�l lehetetlen, a t�rv�nyt bet�lteni k�ptelenek vagyunk, de Isten igazaknak nyilv�n�t minket az Ur J�zusba vetett hit�nk alapj�n. Filippi. 3:9
J�tett hely�be j�t v�rj, jut esz�nkbe az irgalmass�gr�l, vagy >amint akarj�tok hogy az emberek veletek cselekedjenek ti is ugy cselekedjetek vel�k.>
Tiszta szivet teremts bennem �h Isten, t�r fel a v�gy a zsolt�rosb�l, az Ur J�zus v�re feh�rebbre mos a h�n�l, igy majd sz�nr�l sz�nre l�tjuk majd �t.
Isten nagy �ldozatot hozott az�rt hogy megb�k�ltesse mag�val a vil�got, az � egysz�l�tt fi�t adta �ldozatul �rt�nk. Ha mi Istennel megb�k�lt�nk akkor embert�rsainkkal is arra t�reksz�nk �s �ldozatot hozni is k�szek vagyunk az�rt.
A f�ld sok hely�n ma is komoly �ld�z�sben van r�sze a h�v�knek, sokszor az �let�k van vesz�lyben. Sok m�rt�r p�ld�ja van el�tt�nk akik boldogan tudtak meghalni is mert l�tt�k a c�lt.
J� s� �s vil�goss�g.
Milyen hat�ssal vagyunk k�rnyezet�nkre ?
A s�nak k�tf�le felhaszn�l�si c�lja van, az egyik hogy az �telnek j� �zt ad, a m�sik hogy tart�s�t.
Kev�s kell bel�le, �szrevenni hogy van vagy nincs az �telben. Ugyan�gy a h�v�k b�r kissebbs�gben vannak, �k a vil�g s�i. Tal�n az �v�i�rt nem j�tt m�g el a v�g, pedig a sok gonoszs�g ma is fel�r az �gig.
Kicsiny gyerty�nak nagy jelent�s�ge van a korom s�t�tben. T�kr�zz�k tov�bb a t�le nyert vil�goss�got, �zes�ts�k a k�rnyezet�nket, erre h�vott el Isten�nk, hogy m�sok is dics��ts�k az � nev�t a mi �let�nket l�tva.
Aranymond�s : M�t� 5:16
***
November 11.
A t�rv�ny igazi bet�lt�se
M�t� 5:17-20, 38-48
Az �r J�zus f�ld�nj�rtakor minden cselekedet�nek ind�t�ja az emberek ir�nti m�ly szeretet volt. Ez�rt j�tt le a f�ldre �s v�llalta mag�ra mindny�junk b�n�t. A t�rv�ny M�zes �ltal adatott, de a t�rv�ny cselekedet�b�l egy ember sem �dv�z�lt, mert k�ptelen betartani �s nem v�tkezni. Az Ur J�zus f�ldrej�tt�nek idej�re pedig a t�zparancsolatb�l m�r sz�mtalan l�lek n�lk�li szab�ly lett. 
Az Ur J�zus �s a T�rv�ny
A vall�si vezet�k sokszor v�dolt�k az �r J�zust a t�rv�ny megszeg�s�vel. � hat�rozottan kijelenti tan�t�s�ban , hogy nem j�ttem a t�rv�ny elt�rl�s�re, hanem hogy bet�ltsem azt. Isten t�rv�nye szent �s �r�kk� meg�ll.
Az �r J�zus bet�lt�tte a t�rv�nyt azzal hogy: Tan�totta annak igazi jelent�s�g�t �s megtart�s�nak fontoss�g�t.
Engedelmeskedett a t�rv�nynek, �s Isten akarata szerint alkalmazta azokat.
Azt tette, amit a pr�f�ci�k megj�vend�ltek fel�le.
A t�rv�ny r��bresztette az embert arra hogy b�n�s, m�ltatlan az �dv�ss�gre, �gy Krisztushoz vezet, aki �ldozat lett a mi b�neink�rt. Elfogadva az � �ldozat�t, a t�rv�ny be lett t�ltve, nem vagyunk t�bbet annak k�rhoztat�sa alatt.
Az �r J�zus el�t�li a vall�si vezet�ket, farizeusokat, akik a k�ls�s�gekre a l�tszatra adnak, a l�nyeget a fontosat pedig elhagyj�k, A kimeszelt s�rok, bel�l rothad�ssal tele @ M�te 24. r�sz
Egym�shoz val� viszonyunk
Az �r J�zus hangs�lyozta, ha az ember gondolata �s cselekedet�nek ind�t� oka tiszta, akkor j� tettek sz�letnek bel�le. Bels� v�ltoz�s sz�ks�ges. A t�rv�ny hat�rt szabott a bossz��ll�sban, nem tehet az ember nagyobb k�rt a m�sikban mint amennyit elszenvedett.
Al�zatoss�gban, jogok gyakorl�s�ban, fizikai vagy anyagi seg�ts�gny�jt�sban, az �r J�zus nem csak a t�rv�ny bet�lt�s�re tan�t, hanem m�g t�bbet valami > pluszt > v�r el az �v�it�l.
Lelki nagys�g ha le tudok mondani a saj�t igazamr�l, ha a rosszat nem torlom meg, s�t j�val viszonozom A eleven szenet gy�jt az ellens�g fej�re az ilyen ember A.
J�zus �s a szeretet.
A t�rv�ny azt mondja hogy szeresd a te felebar�todat, de hogy >gy�l�ld az ellens�ged= ezt m�r k�s�bb tett�k hozz� a tan�t�k. Igen meglep� lehetett az �r J�zus tan�t�sa, ami ezzel teljesen ellent�tes �s emberi term�szet�nkkel sem egyezik. Szeretni �s im�dkozni az ellens�g�rt, �gy gondoljuk ezt csak az �r J�zus tudta megtenni. De � az emberi term�szetet akarja megv�ltoztatni benn�nk, hogy legy�nk a Mennyei Atya fiai. Az � szeretete nincs felt�telhez k�tve, � el�bb szeretett minket, azt akarja hogy a gonosz megt�rjen az � �tj�r�l �s �ljen.
A 48. verset k�nnyen f�lretehetn�nk azzal hogy �gy sem lesz�nk soha t�k�letesek mint a mi Mennyei Aty�nk, ez lehetetlen k�r�s, t�l magas m�rce. A G�r�g �j Testamentumban haszn�lt sz� jelent m�g > teljes > vagy > �rett >-et is, ez egy kicsit k�zelebb �ll hozz�nk.
T�rekedj�nk mindink�bb hasonl�v� lenni �hozz�, a szeretetben n�vekedni naponta.
Aranymond�s : M�t� 5:17
***
November 18.
Gy�jtsetek kincseket a mennyben
M�t� 6:19-34
KINCS. Arany, ez�st, gy�m�nt, p�nz, egyb�l ez j�n a gondolatunkba ha ezt a sz�t halljuk. De sokszor tapasztaltuk m�rhogy ezek mennyire v�ltoz� �rt�kek, el lehet vesz�teni �ket, ellophatj�k, �s egy haldokl� embernek pedig m�r semmit sem �rnek. Szeg�nys�g �s nagy gazdags�g, mind a kett� probl�ma a Zsolt�ros is �gy l�tta. Akinek nincs, az a probl�ma hogyan juthatna hozz�, akinek t�bb van mint sz�ks�ges, a befektet�se kamatoztat�sa a gond, vagy az elveszt�si lehet�s�g.
A legjobb kincs
Az �r J�zus nem arra tan�tja hallgat�it hogy ne dolgozzanak, a mindennapi anyagi sz�ks�gleteket ne biztos�ts�k a csal�dnak �s maguknak. Az ige minden�tt szorgalomra, becs�letes munk�ra buzd�t. Ne tartsuk az anyagi javainkat a mi kincs�nknek. Akinek minden igyekezete a vagyonszerz�s, rossz ir�nyba tart, �s esetleg k�s�n fogja �szrevenni hogy mennyire muland� ut�n futott, k�zben elhanyagolta az igazi �rt�keket.
A mennyei kincsek �r�k �rt�k�ek, nem kell r� biztos�t�s, nem lopj�k el. Miben �llnak a lelki kincsek ? Van aki eg�sz �let�t Isten szolg�lat�ra �ldozza, misszion�rius vagy p�sztork�nt. Nem mindenkit h�v el erre a szolg�latra az �r, de anyagi javainkkal kell hogy t�mogassuk a misszi�t, a szeg�nyeket akikre az �r J�zusnak mindig k�l�n gondja volt, �s azt mondta amikor j�t tesztek m�sokkal " velem tett�tek ". A lelki ir�ny� kincsek sokas�g�t pedig fel sem lehet sorolni, amivel szolg�lhatunk egym�snak �s az �r �gy��rt.
Mindny�jan tapasztaltuk m�r azt az igazs�got is, hogy ami legjobban lefoglalja gondolatainkat, oda fog a sz�v�nk is h�zni.
J�rjunk vil�goss�gban
Szem�nk�n kereszt�l jut el hozz�nk a legt�bb inform�ci�. Meg kell v�logatnunk mit n�z�nk, mert t�bb a gonosz a szennyes, mint a sz�p �s hasznos l�tnival�, k�nnyen beszennyez�dik a gondolat a l�lek az �rtelem, az eg�sz test.
Az �r J�zus a vil�g vil�goss�ga, ne vegy�k le tekintet�nket �r�la, akkor nem t�r�nk le a j� �tr�l, �s nem fogunk s�t�tben t�velyegni.
A legjobb mester.
K�t �rnak szolg�lni nem lehet, mindenkinek v�lasztani, hat�rozni kell egy ponton kit akar szolg�lni. Aki nincs velem, ellenem van, aki nem az �rnak szolg�l, a mammont a p�nzt, a muland�t v�lasztotta.
Ne aggodalmaskodjatok!
Isten gondoskodik teremtm�nyeir�l, a legkisebb sincs n�la elfelejtve. A megsz�ml�lhatatlan , szebbn�l szebb vir�g, n�v�nyzet, �s a leg�rt�ktelenebb kismad�rra is gondja van. Ezt tapasztalhatjuk mi is gyermekei, megsz�gyen�l�nk ha n�ha elfog az aggodalmaskod�s, mert Urunk csod�latosan meg tudja adni a megold�st minden probl�m�ra. Ha hittel �el� hozzuk �gy�nk im�ban, akkor � ad lelki b�kess�get az agg�d�s hely�be.
A mennyei Atya minden teremtm�ny�n�l jobban szerette az embert, j�l tudja mire van sz�ks�g�nk.
A helyes �rt�k-sorrendnek meg kell lenni az �let�nkben, legyen els� az �r�kk�val� a maradand�, �s a t�bbi megadatik n�k�nk.
If you want to feel rich, just count all of the things you have that money can't buy.
Aranymondat: M�t� Ev. 6: 33
***
November 25.
�lj�nk a szeretet t�rv�nye szerint!
M�r� 7:1-5 12-20
Negyedik vas�rnap foglalkozunk a hegyi besz�ddel, a tan�t�s a befejez�s�hez k�zeledik.
Ha elolvassuk az el��rt verseket, nem tal�ljuk ezt a sz�t benne hogy ' szeretet', m�gis ez a l�nyege a mondanival�ja leck�nknek.
Az " Arany Szab�ly " a 12. vers 'Amint akarj�tok hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is �gy cselekedjetek azokkal.' A t�rv�ny bet�lt�se a szeretet. R�ma 13:10
Ne �t�ljY
Itt nincs befejezve a mondat, az �t verset �sszef�gg�s�ben kell tanulm�nyozni. Sz�mtalanszor figyelmeztet az ige, hogy b�lcsen ismerj�k fel a hamis tan�t�kat, a gonosz l�lek munk�j�t, tudjunk k�l�nbs�get tenni a j� �s rossz k�z�tt, ez mind r�sze a h�v� �letnek. P�l Apostol leveleiben tan�tja a gy�lekezeteket hogy felel�s�ggel �t�lj�k azokat a tagokat akik meg nem t�rtek akik csak sz�gyen�re, k�r�ra vannak a gy�lekezetnek. I Kor 5. r�sz.
Az Ur J�zus �vja k�vet�it a l�tszat ut�n val� szeretetlen, elhirtelenkedett �t�lett�l. J�n. Ev.7:24.
Mi a helyes gyakorlat ?
El�sz�r �nvizsg�latot tartani. Isten Ig�je mindig j� zsin�rm�rt�k, ha akarjuk l�tni magunkat �szint�n, csak bele kell n�zni mint t�k�rbe, �s a L�lek r� fog mutatni fogyat�koss�gunkra.
Milyen vissz�s dolog ha valaki el�t�li testv�r�t egy b�n miatt, �s nem veszi �szre hogy saj�t maga m�g nagyobb b�nben �l. A szeretetb�l fakad� figyelmeztet�s, amely a j� �tra akarja visszt�r�teni az elt�vedtet, �p�t� lehet.
Gyakorlati tan�csok, az Arany Szab�ly
Az �r J�zus az embereket mindig a maguk szintj�n, k�nnyen �rthet�en tan�tja. Az egyszer� emberek kez�ben nem voltak az �r�sok, a vall�si vezet�k pedig t�l komplik�lt�k a parancsolatokat. De milyen egyszer� �s k�nnyen megjegyezhet� hogy ' �gy tegy�l embert�rsaddal ahogy te szeretn�d hogy �k veled tegyenek'. Egy k�p megragadja a figyelm�nket, amit l�tunk maradand�bb az eml�kezet�nkben. Sz�les �t,Ykeskeny �t; sokan j�rj�k,Ykevesen tal�lj�k meg. Hov� visz ? A k�rhozatra vagy az �r�k �letre ? Ma is l�tjuk a k�pet, ami tal�n otthonunk fal�n is f�gg�tt.
Az eredm�nyb�l �t�lni.
�rizkedjetek, vigy�zzatok! A k�ls� k�nnyen megt�veszthet, de ami bel�lr�l j�n, a term�szete valakinek, abb�l r� lehet ismerni az igazi volt�ra. A farkas vehet mag�ra b�r�ny b�rt, de a term�szete att�l m�g nem v�ltozik meg.
A gy�m�lcsf�t tal�n nem ismerj�k fel a level�r�l, de ha l�tjuk a term�s�t, tudjuk milyen gy�m�lcsfa. T�rv�nyszer�s�g, a fa egyszer�en nem tud m�s gy�m�lcs�t produk�lni csak a saj�tj�t.
A gy�m�lcsf�t amelyik nem terem kiv�gj�k, lesz m�g egy kis haszna ha bef�tenek vele, de az ember aki nem tesz semmi j�t, ' nem terem j� gy�m�lcs�t ' olyan t�zre vettetik amelyb�l senkinek nem lesz haszna.
B�rmennyire is igyeksz�nk saj�t er�nkb�l nem tudjuk bet�lteni a szeretet t�rv�ny�t, de van egy kiapadhatatlan forr�s amelyb�l mer�thet�nk, a mi Urunk szeretete ir�ntunk, adjuk ezt tov�bb.
Mindig tudat�ban kell legy�nk hogy Kegyelemb�l tartatunk meg, lesz r�sz�nk az �dv�ss�g, Isten ir�nt val� h�l�b�l igyeksz�nk gy�m�lcsterm� �letre.
Aranymond�s : M�t� 7:12   T�th Gy�z�n�

2001. december 2.
AZ �R SZOLG�JA
Vil�goss�got hoz
�zsai�s 49:1-6

A k�vetkez� negyed �vben a vas�rnapi iskola ig�i - b�r az �sz�vets�gb�l vannak - kil�pnek a megszokott kronol�giai sorrendb�l.
Ha figyelmesen tanulm�nyozzuk ezeket a leck�ket, l�tni fogjuk - �s l�ttassuk is meg vas�rnap iskol�sainkkal -, hogy Istennek az eg�sz vil�ggal volt �s van terve, nem csak a zsid� n�ppel. A v�lasztott n�p l�tez�se, elh�v�sa azzal a c�llal t�rt�nt, hogy benn�k meg�ldhassa Isten az eg�sz vil�got. (... tebenned �s a te magodban �ldatnak meg a f�ld minden nemzets�gei. 1 M�z 28:14; 26:4; 22:18; ApCsel 3:25) Ugyanezt hallotta �brah�m, Izs�k �s J�k�b is.
T�bbek k�z�tt ezt �rtetik meg vel�nk �sai�s ig�i, Ruth �lett�rt�nete �s J�n�s pr�f�ta esete.

A decemberi ig�k mindegyike az �r szolg�j�t hozza el�nk.
Ezen a vas�rnapon kezdhetn�nk azzal, hogy bemutatjuk, hogy Izr�el is az � szolg�ja. De feladat�t nagyon nehezen akarta bet�lteni, s v�g�l is nem t�lt�tte be.
�jabb szolg�t �g�rt �s k�ld�tt Isten. Mi legt�bbsz�r m�r eleve az �r J�zusra gondolunk, amikor az �r szolg�j�r�l olvasunk.
1. A szolg�t Isten adja; � k�sz�ti f�l; � h�vja el.
2. A szolga �rzi munk�ja eredm�nytelens�g�t.
3. A szolga megb�zat�sa kett�s: Izr�el �s a vil�g fel�.
Ha mi is az � szolg�i vagyunk, vel�nk, benn�nk is ezek t�rt�nhetnek �s t�rt�nnek. Milyen szolg�i vagyunk az �rnak? (HG)
Aranymond�s: �zs 49:6
***

december 9.
AZ �R SZOLG�JA B�KESS�GET TEREMT
�sai�s 11:1-9

�Az Isten orsz�ga Igazs�g, B�kess�g �s Szentl�lek �ltal val� �r�m.� - Krisztus sz�let�s�vel az Isten orsz�ga j�tt el hozz�nk. A pr�f�cia beteljes�lt, elj�tt az �r�mmond�s napja. A kijel�lt pr�f�cia mondanival�ja kett�s:
1. A Messi�s elj�vetele
Sz�rmaz�sa: Isai t�rzs�b�l ered� vessz�sz�l. A r�gi t� nem sz�radt ki, hanem kivir�gzott, �szent magot� hozott (�s 6:13; Zak 6:12; ApCsel 13:22-23). Lelk�lete: �Az �rnak Lelke van �nrajtam, mert felkent engem.� Ennek jellemz�s�re a szavak gyarl�k. �gy lehetett Krisztus az abszol�t �s t�k�letes igazs�g megval�s�t�ja, mind az igazak, mind a hitetlenek meg�t�l�s�ben. �Derek�nak �ve,� �p�nc�lja �s pal�stja� (�s 59:17), vagyis az � teljes l�nye.
2. A Messi�s b�keorsz�ga
Csod�latra m�lt� le�r�s! Sokan megpr�b�lt�k m�r k�pekben is �br�zolni ezt az �llapotot. Az el�z�leg egym�s �let�re t�r� �llatok b�k�s egy�tt�l�se az abszol�t b�kess�get p�ld�zza, melyben a S�t�n gy�l�letet, haragot, gyilkoss�got sugalmaz� szelleme teljesen elt�nik. Napjainkban ez m�g az emberek k�z�tt is csak v�gy�lom, de egyszer beteljes�l! Amikor a B�keorsz�g val�s�gg� lesz, akkor m�r teljes lesz a f�ld az �r ismeret�vel, hiszen egyed�l N�la l�tezik t�k�letes igazs�g �s b�kess�g. Szent Fia: J�zus Krisztus ezt hozta el az emberekhez. Aj�nd�k�t sokan nem fogadt�k el.
Ma is felk�n�lja ezt nek�nk az � sz�let�s�nek �nnep�n. Ezt hirdett�k az angyalok is azon az �jszak�n. �... e f�ld�n b�kess�g �s az emberekhez j� akarat...� J�zus Krisztusban elj�tt a meg�g�rt b�kess�g e b�n�s vil�gba. �Az Istennek pedig legyen h�la az � kimondhatatlan aj�nd�k��rt!� (G.O)
Aranymond�s: �zsai�s 11:6
***
december 16.
MEGVIGASZTAL
�zsai�s 40:1-11, 28-31

Isten a vigasztal�s Istene. Az �r J�zus, amikor vigasztalni akarta a k�ts�gbeesett tan�tv�nyokat, akik el sem tudt�k k�pzelni milyen lesz az �let a Mester n�lk�l, Vigasztal�t �g�rt nekik. Vagyis vigasztal�nak nevezte a Szentlelket. Az is!
Ma a vil�gnak �s nek�nk is nagy sz�ks�g�nk van vigasztal�sra.
Elemezz�k, milyen vigasztal�st tal�lhatunk �sai�s most olvasott ig�iben!
* Van, aminek �v�ge van.�
* Megjelenik az �r, l�tni is fogjuk.
* V�ltozik minden, az Ige �r�k.
* J�n a hatalmas �r, de szel�den, mint p�sztor.
* Nincs ok a k�ts�gbees�sre, mege- r�s�ti a f�radtat, a benne b�z�kat. (HG)
Aranymond�s: �zsai�s 40:8
***
december 23.
AZ �R SZOLG�JA REM�NYS�GET HOZ
�zsai�s 9:1-7

Galilea f�ldje �s n�pe sokat szenvedett a h�bor�k �s az ellens�ges megsz�ll�s miatt. A megal�ztat�s, a szorongattat�s �s tan�cstalans�g miatt s�t�ts�gben, szinte a hal�l �rny�k�nak v�lgy�ben �ltek (8:22). Milyen �get� sz�ks�g volt egy �tmutat� f�nysug�rra, ami megeleven�tse �ket! Ez a semmihez sem hasonl�that� f�ny a Messi�s sz�let�s�nek �g�rete volt.
1. F�ny a s�t�tben (1-2)
Szinte megelevenedik el�tt�nk a k�p: a s�t�t �jszaka ut�n egy diadalmas napkelte! Mi m�r tudjuk, hogy ez a pr�f�cia J�zus Krisztus sz�let�s�nek �jszak�j�n lett val�s�gg�. Megjelent, Aki mag�ra vette a szenved� ember gondj�t. Az �r J�zus szinte pontr�l pontra teljes�tette be az Ig�t. (L�sd M�t� 4:13-16).
2. Az �r�mmond�s ideje (3-5)
A f�ldi �r�m�k felett �ll�, ujjong� �r�m jellemz�se: Az arat�k �r�me, akik k�nnyhullat�ssal vetettek, de vigadoz�ssal aratnak. A gy�ztesek �r�me, mert �sszet�rt az elnyom�s ig�ja, a nyomorgat�nak botja. A b�kess�g �r�me, mert a h�bor�nak v�ge, s a harci eszk�z�k �s a v�rrel fert�z�tt �lt�ny�k t�zben semmis�lnek meg.
3. Mert egy gyermek sz�letik n�k�nk (6-7)
A Biblia t�bb Istent�l v�lasztott ember sz�let�s�r�l ad h�rt. (M�zes, Izs�k, S�muel, Keresztel� J�nos, stb.) �sai�s hirad�sa messze t�lsz�rnyalja azokat. A gyermek sz�let�se gy�keres v�ltoz�st hoz a f�ldre, Istent�l �adatik.�
a. A Fi� csod�latos nevei. Akire ezek r�illenek, csak Istent�l sz�rmazhat. Az �r�kk�val�s�gb�l j�tt, oda t�rt vissza. ��r�kk�val�s�g Atyja.� �B�kess�g Fejedelme� - egyed�l � rendelkezik az igazi b�kess�ggel, �gy csak � adhatja meg.
b. Az uralom az � v�ll�n lesz, �s soha nem lesz v�ge. Amire D�vid nem volt k�pes: nagy dics�s�gre emeli tr�nj�t. Hatalma nem emberi, mert k�t fontos pill�re: jogoss�g �s igazs�g. Ennek bet�lt�s�re hivatott Krisztus, �mostant�l fogva mind�r�kk�.�
4. Isten buzg� szeretete m�veli ezt.
(V.�. �s 37:32; 2Kir 19:31). Mert �gy szerette Isten e vil�got...� A mi adventi rem�nys�g�nk is megadhatja nek�nk ezt az igazi, ujjong� �r�met! (G.O)
Aranymond�s: �sai�s 9:6
***
december 30.
AZ �R SZOLG�JA
IGAZS�GOT TESZ
�zsai�s 42:1-9

Micsoda az igazs�g? hangzik a pil�tusi k�rd�s �jra meg �jra. Ki tudja, hogy mi az igazs�g? Az �r szolg�ja, v�lasztottja, k�ld�tte, egysz�l�ttje tudja, hiszen � maga az Igazs�g.
�sai�s �gy �rja le az �r J�zus szolg�lat�t, mintha olvasta volna az evang�liumokat. Id�zz�nk el b�rmelyik versn�l egy kicsit, s f�lragyog el�tt�nk az a k�l�nleges m�d, ahogy az Isten igazs�g�t f�lmutatta a Mester.
Csod�ljuk, magasztaljuk �t, az al�zatos, gyeng�d legnagyobbat! (HG)
Aranymond�s: �zsai�s 42:1

[A JELENLEGI SZ�M VAS�RNAPI ISKOL�IHOZ]