Az el�z� �vek anyag�t is elolvashatja. 
Link az oldal alj�n.

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. .    a j�niusi �s a j�liusi anyag

Vas�rnapi Iskola

 
A vas�rnapi iskolai rovatot 2006 augusztus�ban megsz�ntett�k. Magyarorsz�gon �s Rom�ni�ban az ITM kiad�s�ban f�l�venk�nt megjelenik egy 40 oldalas vas�rnapi iskolai f�zet, ami szeretettel aj�nlunk olvas�inknak. Ebből a kiadv�nyb�l k�sz�tett�k mi is az elm�lt �vekben a magyar�zatokat. Gy�lekezeteinkben nagyobb r�sze megrendeli �s haszn�lja is a vas�rnapi iskolai oktat�sban e f�zeteket. Szeretettel aj�nljuk olvas�inknak is, amennyiben megszerett�k ezeket a magyar�zatokat, rendelj�k meg az ITM kiadv�nyait. Egy f�zet �ra nem t�bb mint 3 doll�r, amihely m�g a postak�lts�get kell hozz�sz�molni.
Megrendelni a k�vetkező c�meken lehet a vas�rnapi iskolai f�zeteket:
 
Magyarorsz�gon:
ITM Magyarorsz�g / 1068 Budapest / Bencz�r u. 31 / Tel./Fax: (+36)-1-351-9495
 
Rom�ni�ban:
ITM- Rom�nia / Oradea (Nagyv�rad) / Str. Albacului Nr. 12 / 3700 Rom�nia / Tel.: (+40)-259-419950

A r�gi magyar�zatokat �jraolvasni itt lehet:

[2001-es vas�rnapi iskolai anyagok]
[2002-es vas�rnapi iskolai anyag]
[2003-as vas�rnapi iskolai anyag]
[2004-es vas�rnapi iskolai anyag]
2005-�s vas�rnapi iskolai anyagok
2006-os vas�rnapi iskolai anyagok
 
2006. j�nius 4.
A Szentl�lek kit�ltet�se � p�nk�sd
ApCsel 2:14-24, 32-36
 
Mivel a p�nk�sd �nnepe nem annyira n�pszerű a vil�g szem�ben, mint a kar�csony vagy a h�sv�t, gyakran �gy tűnik, hogy mi, kereszty�nek sem tekintj�k igaz�n fontosnak. �m Isten pontosan ugyanolyan jelentősnek sz�nta, mint a J�zus sz�let�s�t �s felt�mad�s�t feleleven�tő �nnepeket, �s � b�r a vil�g semmit sem tud kezdeni a Szentl�lek kit�ltet�s�nek �vről �vre meg�nnepelt �vfordul�j�val � ő azt szeretn�, ha mi is hozz� hasonl�an l�tn�nk, �s ennek f�ggv�ny�ben �nnepeln�nk.
Az �g�ret beteljesed�se (ApCsel 2:14-20)
P�ter, aki valamivel kor�bban esk�d�zve �s �tkoz�dva tagadta meg Ur�t, J�zus Krisztust, most elől�pett, �s besz�lni kezdett a hatalmas sokas�ghoz, amely �sszesereglett Jeruzs�lemben a hetek, vagyis az első zsenge �nnep�re. T�bb� nem volt f�l�nk �s sz�gyenlős tan�tv�ny, hanem erős �s b�tor Krisztus-k�vető. A sz�v�ben v�gbement v�ltoz�st p�nk�sd �nnepe okozta: P�ter megtelt Szentl�lekkel.
A p�nk�sdi esem�nyek igazi magyar�zata az volt, hogy Isten kit�lt�tte �v�ire a Szentlelket. Minden pontosan �gy t�rt�nt, ahogyan J�el pr�f�ci�ja megj�vend�lte (J�el 2:28-32), �s ez a beteljesedett �g�ret elő�ze volt annak, ami az utols� napokban t�rt�nik majd, k�zvetlen�l J�zus Krisztus elj�vetele előtt.
A kit�ltet�s előzm�nye (ApCsel 2:22-24, 32-35)
Zsid� hallgat�s�ghoz sz�lva P�ter megjegyezte, hogy a Messi�s, akiről D�vid j�vend�lt, a N�z�reti J�zus volt. Ennek a J�zusnak a keresztre fesz�t�se nem v�letlen�l t�rt�nt. Engesztelő hal�la Isten elhat�rozott terv�nek �s d�nt�s�nek a r�sz�t k�pezte. M�s szavakkal: isteni sz�ks�gszerűs�g volt. �m ez nem menti fel a felelőss�g al�l azokat, akik a megfesz�t�st v�grehajtott�k. �gy az elsőrendű v�dlottak maguk a zsid�k voltak, de ugyan�gy a pog�nyok is v�tkesnek sz�m�tottak, hiszen J�zus keresztrefesz�t�se tulajdonk�ppen az ő kez�k �ltal t�rt�nt.
A kit�ltet�s c�lja (ApCsel 2:21, 36)
A Szentl�lek kit�ltet�se az�rt t�rt�nt, hogy aki seg�ts�g�l h�vja J�zus nev�t, az �dv�z�lj�n, hogy J�zus �r �s Krisztus legyen a megv�ltottak �let�ben, �s hogy a h�vők ismertt� tegy�k a hitetlenek előtt a J�zusr�l sz�l� �r�mh�rt.
A Szentl�lek kit�ltet�se r�v�n lehetőv� v�lt, hogy Krisztus k�vetői erővel, hatalommal �s teljes bizonyoss�ggal hirdess�k a vil�gban Isten Fi�nak az evang�lium�t. Az Atya minket is k�pess� tesz erre Lelk�nek ereje �ltal, ha k�szek vagyunk egy�ttműk�dni vele a megv�lt�s terjeszt�s�ben.
Aranymondat: ��j sz�vet adok nektek, �s �j lelket adok bel�tek: elt�vol�tom testetekből a kősz�vet, �s h�ssz�vet adok nektek. Az �n lelkemet adom bel�tek, �s azt művelem veletek, hogy rendelkez�seim szerint �ljetek, t�rv�nyeimet megtarts�tok �s teljes�ts�tek.� � Ez 36:26-27
***
2006. j�nius 11.
Kivezető �t a ki�br�ndults�gb�l
Lk 15:11-32
A bűn ki�br�ndults�ghoz vezet (Lk 15:11-16)
A bűn nem v�logat �ldozatai k�z�tt, sőt arra sincs tekintettel, hogy kit milyen m�rt�kben k�ros�t. Lehet az ember zsid� vagy pog�ny, gazdag vagy szeg�ny, tanult vagy tanulatlan, sz�p vagy kev�sb� vonz� � ha bűnben �s Isten elleni l�zad�sban �l, előbb vagy ut�bb ki�br�nd�t� �llapotba jut.
A kegyelem seg�t (Lk 15:17-24)
Ahogyan ez a p�ld�zatban bemutatott �desapa, �gy Isten is s�v�rogva v�rja mindazok hozz�fordul�s�t, akik m�g tőle t�vol �lnek. B�r az ilyen emberek nem tartj�k m�lt�nak magukat arra, hogy a Mindenhat� gyermek�v� v�ljanak, ő, a Teremtő, m�gis szeretettel v�rja őket. A mennyei Aty�nak ez a kegyelemmel teljes viszonyul�sa az egyetlen eszk�z, amely kivezetheti a bűn�s�ket a ki�br�ndults�gb�l. Vegy�nk r�szt mi is ebben a csod�latos munk�ban �gy, hogy Istenhez seg�tj�k az elveszetteket!
A haragnak nincs �rtelme (Lk 15:25-30)
Az idősebb fi� keserűs�g�t �s haragj�t v�gső soron az okozta, hogy apja szeretettel megbocs�tott a testv�r�nek. Term�szetesen ez�rt egy pillanatig sem kellett volna haragudnia, hiszen amikor valaki bocs�natot nyer, annak csak �r�lni lehet.
Isten egyform�n szeret mindenkit, �s egy embert sem akar kiz�rni a mennyből. Ez�rt j�indulatot tan�s�t mindazok ir�nt, akik hozz� fordulnak bűneikkel. �rtelmetlen�l cseleksz�nk, ha haragot t�pl�lunk a sz�v�nkben, mik�zben Isten a kegyelm�t �rasztja embert�rsainkra.
Megbocs�t�sra van sz�ks�g (Lk 15:31-32)
Haragos sz�vvel mi sem tudunk �r�lni m�sok �r�m�nek. Ahhoz, hogy felszabaduljunk az �r�mre, előbb meg kell bocs�tanunk. Ha k�ptelennek �rezz�k magunkat erre a cselekedetre, gondoljunk az Isten ellen elk�vetett v�tkeink sokas�g�ra! Minden bűn�nk m�rhetetlen f�jdalmat �s keserűs�get okozott neki, ő m�gis k�szs�gesen megbocs�tott nek�nk, amikor hozz� fordultunk.
Aranymondat: �J�jjetek �nhozz�m mindny�jan, akik megf�radtatok, �s meg vagytok terhelve, �s �n megnyugv�st adok nektek." � Mt 11:28
***
2006. j�nius 18.
Helyes hozz��ll�s
Lk 16:1-13
 
K�zeleg a sz�mad�s (Lk 16:1-2)
Ez a parabola a s�f�rs�gr�l sz�lt, azon t�l pedig az anyagi javak helyes kezel�s�ről �s Isten orsz�g�r�l. Mindezzel a Mester azt k�v�nta megtan�tani k�vetőinek, hogy p�nz�ket �s minden gazdags�gukat Isten orsz�g�nak a c�ljaira kell felhaszn�lniuk.
A s�f�r egy olyan szem�ly, aki megb�zat�st kapott m�s emberek tulajdon�nak a kezel�s�re. J�zus tan�tv�nyai olyanok voltak, mint a s�f�rok. Isten orsz�g�nak az �p�t�s�n kellett dolgozniuk, �s a Mester elv�rta től�k, hogy felelőss�gteljesen �s b�lcsen tev�kenykedjenek.
Egy okos megold�s (Lk 16:3-8a)
Mi�rt helyeselte J�zus a s�f�r tisztess�gtelen elj�r�s�t? Dics�rete nem a csal�rds�gra vonatkozott, hanem a tiszts�g�ből elbocs�tott szolga p�ld�s helyzetfelm�rő k�pess�g�re, figyelmes előrel�t�s�ra �s hat�rozott cselekv�s�re. A megb�zhatatlann� v�lt s�f�r a j�vőbe tekintett, �s megtette, amit m�g tehetett az�rt, hogy gondoskodjon �nmag�r�l.
J�zus.arra oktatta k�vetőit, hogy haszn�lj�k fel az anyagi javakat j�vőbeli lelki �ld�sok biztos�t�s�ra.
A b�lcs tan�tv�ny (Lk 16:8b-13)
Ahol van a kincs�nk, ott lesz a sz�v�nk is. Ez�rt J�zus tan�t�sa az anyagi javakhoz val� helyes hozz��ll�sr�l most nek�nk sz�l. Ragadjuk meg a lehetős�get, �s hat�rozzuk el, hogy anyagi javainkat ezent�l csakis mennyei kincsek gyűjt�s�re haszn�ljuk! Ha �gy cseleksz�nk, Isten b�lcs, hűs�ges �s lelkiismeretes s�f�rainak bizonyulunk, akikre �r�mmel r�b�zza majd azt a dicsős�ges gazdags�got, ami�rt f�radunk, �s amihez semmi sem hasonl�that� ezen a f�ld�n.
Aranymondat: �Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, �s aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az." � Lk 16:10
***
2006. j�nius 25.
A val�di igazs�g
Lk 16:14-16, 19-31
Isten perspekt�v�j�b�l az ember �nigazs�ga ostobas�g �s veszedelmet előid�ző t�ved�s. Aki �nigazults�gban �l, becsapja �nmag�t. De aki �tadja az �let�t J�zus Krisztusnak, �s �dv�ss�g�t illetően egyed�l benne b�zik, azt Isten ugyanolyan igaznak tekinti, mint egysz�l�tt Fi�t, �s hal�la ut�n �r�k �lettel aj�nd�kozza meg.
Isten � a sz�vek ismerője (Lk 16:14-15)
K�lsők�ppen a vall�si vezetők szel�d, kegyes embereknek tűntek. A megt�vesztő k�lső m�g�tt azonban kapzsis�g rejtőz�tt, amit �gyesen �lc�ztak az emberek előtt, Isten előtt viszont nyilv�nval� volt. Isten szem�ben ma is nyilv�nval� minden egyes hamiss�g. Őt sohasem t�vesztik meg a k�lsős�gek. Lehet, hogy nem fedi fel azonnal valakinek a hamiss�g�t, de mivel ő a sz�vek ismerője, vil�gosan l�tja a bűnt, �s ut�latosnak tartja azt.
A c�l Isten orsz�ga (Lk 16:16)
Keresztelő J�nos idej�től egy �j korszak kezdőd�tt: Isten orsz�ga hirdet�s�nek a korszaka. M�s szavakkal: az evang�lium �s a megv�lt�s időszaka. Ennek a beindul�s�t�l kezdve minden embernek sz�l a megh�v�s, hogy fogadja el a J�zus Krisztusban felk�n�lt �dv�ss�get, �s t�rekedjen minden erej�vel a menny fel�.
Egy elker�lhetetlen esem�ny (Lk 16:19-23)
Gazdagnak lenni nem egyenlő azzal, hogy valaki igaz, �s Isten nem annak a f�ggv�ny�ben d�nti el, ki ker�l a mennybe, �s ki megy a pokolba, hogy milyen gazdag emberről van sz�. Nem arra kell t�rekedn�nk, am�g �l�nk, hogy min�l gazdagabbak legy�nk, hanem, hogy b�rmikor felk�sz�lve l�phess�k �t a menny k�sz�b�t.
A val�di megigazul�s jutalma �s hi�nya (Lk 16:24-31)
A gazdag ember nem az�rt jutott a pokolba, mert gazdag volt, L�z�r pedig nem az�rt �dv�z�lt, mert szeg�ny emberk�nt �lt. Az �dv�ss�g alapja a J�zus Krisztusba vetett hit, �s az emberek az�rt ker�lnek �t�let al�, mert megtagadj�k, hogy higgyenek benne.
J�zus Krisztus felt�madt a hal�lb�l, m�gsem hisznek benne az emberek, �s nem akarnak megt�rni bűneikből. Ha mi m�r felismert�k benne a val�di megigazul�s, a megv�lt�s �s az �dv�ss�g egyed�li biztos�t�j�t, seg�ts�nk m�soknak is bejutni Isten orsz�g�ba, am�g nem k�ső!
Aranymondat: �Akkor majd az igazak f�nylenek Atyjuk orsz�g�ban, mint a nap." � Mt 13:43a
 • ***
 • 2006. j�lius 2.
  Isten orsz�g�nak az elj�vetele
  Luk�cs 17:20-37
   
  J�zus igehirdet�seinek jelentős r�sz�ben Isten orsz�ga �ll a k�z�ppontban. Sem a farizeusok, sem a tan�tv�nyok nem �rtett�k teljesen Isten orsz�g�t �s annak jelentős�g�t.
  K�z�ttetek van (20-21)
  Isten orsz�ga nem olyan kir�lys�g, amelyre r� lehet mutatni, hogy itt vagy ott van. A Teremtő t�r �s idő f�l�tt �ll� birodalma �itt �s most� jelenlevő orsz�g, �gy m�r ott volt J�zus hallgat�i k�z�tt az ő tettein �s szavain kereszt�l. Amerre J�zus j�rt, ott minden�tt megjelent Isten orsz�ga.
  M�g sincs itt (22-25)
  Isten orsz�ga itt van k�zt�nk, m�g sincs itt, mivel J�zus Krisztus visszaj�vetel�vel teljesedik ki igaz�n. Nincs okunk semmilyen aggodalomra, ha erre a kettős�gre gondolunk. Ehelyett ink�bb arra kell �sszpontos�tanunk, hogy kitart�ssal �s tiszta sz�vvel v�rjuk Isten orsz�g�t, amelynek most a polg�rai lehet�nk, akkor pedig a lak�iv� v�lunk!
  V�ratlan �rkez�s (26-29)
  Az ige ny�ltan besz�l J�zus visszat�r�s�ről, �s azt is elmondja, hogy ez a bek�vetkező esem�ny ugyanolyan bizonyos, mint az �z�nv�z elj�vetele �s Sodoma elpusztul�sa. Az emberek m�gis nyugodtan �lik az �let�ket, �s nem t�rődnek J�zus visszaj�vetel�nek a k�zeledt�vel. K�z�mb�ss�g�ket l�tva vizsg�ljuk meg a sz�v�nk felk�sz�lts�g�t J�zus fogad�s�ra, �s b�tor�tsuk a k�r�l�tt�nk �lőket, hogy mik�zben a j�vőre k�sz�lnek, l�pjenek be Isten orsz�g�ba m�g ma!
  V�gső kiteljesed�s (30-37)
  Isten orsz�g�ba csak olyanok l�pnek majd be, akik megt�rnek �s �jj�sz�letnek a J�zus Krisztusba vetett hit alapj�n, �s �gy felk�sz�lnek kir�lys�g�nak a fogad�s�ra �s v�gső kiteljesed�s�re.
  Aranymondat: 2 P�ter 3:14
  ***
  2006. j�lius 9.
  Akad�lyok az �dv�ss�g �tj�n
  Luk�cs 18:9-14, 18-30

   

  Igetanulm�nyunk az �nigazults�got �s a gazdags�ghoz val� ragaszkod�st mutatja be, amelyek hatalmas �s szinte kiker�lhetetlennek tűnő akad�lyok az �dv�ss�ghez vezető �ton.
   
  Az �nigazults�g vesz�lye (9-12)
  Ha nem vigy�zunk, hogy mindig Isten m�rc�j�hez szabjuk az �let�nket, a mi sz�v�nkben is k�nnyen tany�t ver az �nigazults�g, az �nel�gedetts�g, az �nhitts�g, az �ntelts�g �s a f�l�nyesked�s.
  Az őszinte bűnb�nat eredm�nye (13-14)
  A vagyon visszatart� hatalma (18-23)
  A T�zparancsolat megtart�sa �ltal ma sem juthat �dv�ss�ghez senki. �m J�zus k�vet�se ezt is mag�ban foglalja. Ez�rt aki �r�k �letre v�gyik, �s Krisztus val�di k�vetőjek�nt k�v�n �lni, annak pontosan �gy győzelmet kell aratnia a vagyongyűjt�s k�s�rt�se f�l�tt, mint ahogyan a gazdag ifj�nak is kellett volna. V�llaljuk ezt �r�mmel, hogy kincs�nk legyen a mennyben!
  Az �dv�ss�g nagy lehetős�ge (24-30)
  A tov�bbiakban J�zus egy szeml�letes p�ld�val t�masztja al�, mekkora akad�lyt k�pezhet a gazdags�g az �r�k �let elnyer�s�ben. Ennek f�ny�ben �gy tűnik, hogy a gazdagoknak egyenesen lehetetlen bejutniuk Isten orsz�g�ba. J�zus azonban kijelentette, hogy �ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehets�ges."
  Aranymondat: Luk�cs 18:29-30
  ***
  2006. j�lius 16.
  J�zushoz vezető l�p�sek
  Luk�cs 18:35-19:10
   
  Ha c�l n�lk�l indulunk �tnak, nem jutunk sehova, �s hi�ba vannak nagyszerű terveink, ha nem j�rjuk v�gig az el�r�s�kh�z vezető utat. Aki tal�lkozni akar az Isten Fi�val, �s �r�k �letet k�v�n nyerni, annak ki kell tartania a c�lkitűz�se mellett, �s teljes�tenie kell a megval�sul�s�hoz sz�ks�ges felt�teleket.
  Hitből fakad� k�zeled�s (35-41)
  J�zusr�l hallva a jerik�i vak azonnal felismerte az előtte �ll� hatalmas lehetős�get, amit semmik�ppen sem hagyhatott ki, hiszen tudta, hogy maga a Messi�s halad el a k�zel�ben. Ez�rt m�ris ki�ltozni kezdett, �s arra k�rte J�zust, D�vidnak a Fi�t, hogy k�ny�r�lj�n rajta. Im�ja r�vid volt, c�lra t�rő �s hittel teljes. Tanuljuk meg ebből a sokatmond� p�ld�b�l, hogy J�zus nagyra �rt�keli a fel�je t�rt�nő, hitből fakad� k�zeled�st, �s k�szs�gesen meghallgatja a tőle seg�ts�get k�rő ember ki�lt�s�t!
  Gy�gyul�s aj�nd�kba (Lk 18:42-43)
  Egy őszinte �rdeklődő (Lk 19:1-5)
  J�zus val�sz�nűleg sohasem tal�lkozott kor�bban Z�keussal, m�gis n�v szerint ismerte, �s mindent tudott r�la. Mindentud�s�nak k�sz�nhetően ő minket is t�k�letesen ismer, �s l�tja a sz�v�nk �s a lelk�nk őszintes�g�t, amikor őt keress�k.
  Engedelmess�g �s �dv�ss�g (6-10)
  Z�keus engedelmeskedett J�zusnak, lesz�llt a f�r�l, �s �r�mmel befogadta a Messi�st a h�z�ba. Az �dv�ss�gre jut�s radik�lis v�ltoz�st eredm�nyezett �let�ben. Anyagi javainak a fel�t sz�tosztja a szeg�nyek k�z�tt, �s n�gyszeresen fizet vissza minden p�nzt, amit tisztess�gtelen�l szerzett. Z�keust most m�r nem a kapzsis�g, hanem a szeretet ir�ny�tja.
  Aranymondat: Luk�cs 19:9-10
  ***
  2006. j�lius 23.
  Tev�keny v�rakoz�s
  Luk�cs 19:11-27
   
  A k�vetelm�ny: hűs�g (11-14)
  Mi, akik k�zvetlen�l J�zus Krisztus m�sodik elj�vetele előtt �l�nk, ugyan�gy felelőss�ggel tartozunk az�rt, hogy kamatoztassuk adotts�gainkat �s �rt�keinket, amelyeket Isten r�nk b�zott, ahogyan a p�ld�zatban szereplő szolg�k felelőss�ggel tartoztak. Hat�rozzuk el, hogy eleget tesz�nk feladatunknak, �s hűs�gesek lesz�nk a munkav�gz�sben!
  A hűs�g jutalmat nyer (15-19)
  M�sodik elj�vetelekor J�zus sz�mon k�ri től�nk a tetteinket. Ennek k�vetkezt�ben, amennyiben neki tetszően �lt�nk �s munk�lkodtunk, ő vel�nk is el�gedett lesz, mi pedig kimondhatatlan �r�met �rz�nk majd mennyei jutalmunkat l�tva.
  A hűtlens�g nem k�v�natos (20-23)
  Isten ma Krisztus minden egyes k�vetőj�nek felaj�nl legal�bb egy szolg�lati lehetős�get, �s term�szetesen a munkav�gz�shez sz�ks�ges k�pess�geket is megadja. Amennyiben t�nyleg �gy l�tjuk Istent, mint egy szerető Urat, megtesz�nk mindent, amit csak tudunk az�rt, hogy engedelmeskedj�nk megb�z�s�nak.
  A hűtlens�g k�lts�ges (24-27)
  V�gső soron mind�ssze k�t lehetős�g k�z�l v�laszthatunk. Amennyiben elutas�tjuk a J�zus Krisztusba vetett hitet, minden idők legborzalmasabb b�ntet�s�vel kell szemben�zn�nk: �r�kre el lesz�nk v�lasztva Istentől. Ha elfogadjuk J�zus Krisztust �let�nk Ur�nak �s Megv�lt�j�nak, minden idők legnagyobb jutalma v�r r�nk: �r�k �let Isten jelenl�t�ben.
  Aranymondat: Zsid 10:37
  ***
  2006. j�lius 30.
  A hitetlens�g vesz�lye
  Luk�cs 20:9-19
   
  L�zad�s Isten hatalma ellen (9-12)
  A p�ld�zatban szereplő ember a val�s�gban mag�t Istent szeml�lteti, a szőlő Izr�el n�p�t illusztr�lja, a szőlőmunk�sok a nemzet vall�si vezetőit mutatj�k be, a tulajdonos szolg�i pedig Isten pr�f�t�it reprezent�lj�k. Isten szolg�i arra t�rekedtek, hogy Izr�el n�p�t bűnb�natra �s hitre ind�ts�k. Izr�el vezetői azonban sz�ntelen �ld�zt�k a pr�f�t�kat. Rendes k�r�lm�nyek k�z�tt az lett volna a feladatuk, hogy gondozz�k �s t�pl�lj�k a r�juk b�zott lelkeket, �m őket ink�bb az Isten tekint�lye elleni l�zad�s jellemezte �s vezette.
  Elutas�t�s Isten Fi�val szemben (13-15a)
  Isten d�nt�s�t a szeretet motiv�lta �s a v�gy, hogy aki csak hinni fog J�zus Krisztusban, �s elfogadja őt �lete Ur�nak �s Megv�lt�j�nak, azt �r�k �lettel aj�nd�kozhassa meg. Ez�rt amikor J�zus elmondta a gonosz szőlőművesek p�ld�zat�t, a mentegetőz�sek mind �rv�nytelenn� v�ltak. Abban a pillanatban az Isten Fia �ltal megsz�l�tott gener�ci�nak alkalma ad�dott arra, hogy higgyen a Messi�sban vagy elutas�tsa őt � �s d�nt�s�nek �r�k �rv�nyű k�vetkezm�nyei voltak.
  Isten elker�lhetetlen �t�lete (15b-19)
  J�zus �t�letet hirdető besz�de, amely a szem�ly�t �s tan�t�s�t elutas�t� zsid�khoz sz�lt, nem k�tőd�tt ahhoz a helyhez �s időponthoz, amelyben elhangzott. B�r pontosan vonatkozott hallgat�ira, akik f�ldi �lete utols� napjaiban k�vett�k �s figyelt�k a tan�t�s�t, k�zlendője ma is aktu�lis. Akik hitetlen�l viszonyulnak J�zushoz, �s elutas�tj�k őt, Isten �t�let�ben r�szes�lnek.
  Aranymondat: J�nos 5:24

  [2001-es vas�rnapi iskolai anyagok]
  [2002-es vas�rnapi iskolai anyag]
  [2003-as vas�rnapi iskolai anyag]
  [2004-es vas�rnapi iskolai anyag]
  2005-�s vas�rnapi iskolai anyagok
  2006-os vas�rnapi iskolai anyagok
  Vissza a honlaphoz 

  �szrev�tele E-m

  Evang�liumi H�rn�k Internet �1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005