Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. .    kor�bbi vas�rnapi iskolai anyagok - (2004)

 
A vas�rnapi iskolai anyagunk csak egy r�sze az ITM �ltal kiadott vas�rnapi iskolai f�zeteknek, melyeket meg lehet v�s�rolni.
 
 
A h�võ �let l�nyeges eleme Isten Ig�j�nek tanulm�nyoz�sa, egyr�szt az ismeretek gyarap�t�sa c�lj�b�l, m�sr�szt a kinyilatkoztatott igazs�gok alkalmaz�sa c�lj�b�l. Sok gy�lekezetben ismert m�r a Gy�lekezeti Bibliaiskola, m�s n�ven Minden Koroszt�ly Bibliaiskol�ja vagy ITM (International Teaching Ministry), amely a bibliatanulm�nyoz�shoz pr�b�l seg�deszk�z�ket adni a testv�ris�g kez�be Magyarorsz�gon, Erd�lyben, sõt a tengerent�l is!
      Az ITM 1996-ban kezdte el mûk�d�s�t a magyar baptista testv�rek k�z�tt. �t koroszt�lynak ad ki bibliatanulm�nyoz�si f�zeteket, f�l�venk�nt, k�l�n a biblia�ra vezetõknek (tan�t�knak), k�l�n a r�sztvevõknek. Vannak gy�lekezetek, ahol kisebb csoportokban, koroszt�lyok szerint tanulm�nyozz�k a Bibli�t, m�shol az eg�sz gy�lekezet tart k�z�s biblia�r�t a h�tk�znap esti, vagy a vas�rnap d�lelõtti �sszej�vetelen.
      Az ITM �ltal kiadott leck�khez a forr�sanyag a D�li Baptista Sz�vets�g �ltal Nashville-ben kiadott Life and Work, illetve a felnõtt anyaghoz az Explore the Bible sorozat. Ezeket a leck�ket ford�t�ink magyarra ford�tj�k, szerkesztõink pedig �tdolgozz�k, hogy a magyar kult�r�nak, k�zegnek jobban megfeleljen. Vannak olyan leck�k is, amelyeket �gy �t kell dolgoznunk, hogy ak�r nyolcvan sz�zal�kban is elt�rnek az eredetitõl. Az �tdolgoz�sok sor�n az a vez�relv�nk, hogy min�l jobb minõs�gû, a mi gy�lekezeteinkben j�l haszn�lhat� bibliatanulm�nyoz�si anyagot biztos�tsunk gy�lekezeteinknek.
      Mind a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�zzal, mind Rom�niai Magyar Baptista Gy�lekezetek Sz�vets�g�vel nagyon j� a kapcsolatunk. A j� egy�ttmûk�d�s jele az is, hogy leck�ink alapig�je �s t�m�ja megtal�lhat� az �h�tat �s a Bibliaolvas� Vez�rfonal lapjain.
      Az igemagyar�zatokat az ITM �ltal kiadott f�zetekben jelentetj�k meg. Mivel a bibliatanulm�nyoz�s h�rom fõ r�szt tartalmaz, a megfigyel�st, az �rtelmez�st �s az alkalmaz�st, szeretn�nk helyet biztos�tani e h�rom ter�letnek minden egyes lecke anyag�ban (k�t-h�rom oldal).
Ez�ton is k�sz�netet mondunk az im�ban val� t�mogat�s�rt �s rem�lj�k, hogy mind a tan�t�k �s biblia�ra vezetõk, mind a r�sztvevõk hasznosnak �s lelki n�veked�st serkentõnek tal�lj�k ezeket az anyagokat.
      �r�l�nk annak, hogy az ut�bbi h�napokban az Evang�liumi H�rn�k is ezeket a magyar�zatokat haszn�lja - kivonatosan, r�vid�tve - Vas�rnapi Iskolai rovat�ban; sõt, hogy n�h�ny amerikai magyar gy�lekezet a bibliatanulm�nyoz� f�zeteinket is haszn�lja rendszeresen.
      A tengerent�liak sz�m�ra egy f�l�vre sz�l� f�zet �ra egy doll�r, plusz post�z�si k�lts�gek. Sz�vesen megk�ldj�k e f�zeteket ak�r egy�ni, ak�r gy�lekezeti megrendelõknek. A kapcsolatfelv�tel, vagy a megrendel�s elõseg�t�s�re le�rjuk c�m�nket:
Magyarorsz�gon:
ITM Magyarorsz�g
1068 Budapest
Bencz�r u. 31
Tel./Fax: (+36)-1-351-9495
E-mail: ITMHu@elender.hu 
 
Rom�ni�ban:
ITM- Rom�nia
Oradea (Nagyv�rad)
Str. Albacului Nr. 12
3700 Rom�nia
Tel.: (+40)-259-419950
Fax.: (+40)-259-410854
E-mail: itm@rdsor.ro 
Testv�ri szeretettel,
                     Giorgiov Adri�n
 
 
2004. janu�r 4.
�vakodj a helytelen t�rekv�sektõl!
1Kir 1:5-10, 32-53; 2:20-24
 
K�zponti bibliai igazs�g: A helytelen �s �nk�zpont� t�rekv�sek nem dicsõ�tik Istent, �s v�gsõ soron rombol�ak.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk szabj�k Isten c�ljaihoz a t�rekv�seiket. T�rekv�sekre sz�ks�g van az �letben, de amelyek nem Isten dicsõs�g�t szolg�lj�k, elker�lhetetlen�l megb�ntj�k azokat, akiket szeret�nk, minket pedig elt�vol�tanak Isten �let�nkre vonatkoz� terv�tõl. Ez�rt a t�rekv�seinket Isten-k�zpont�v� kell tenn�nk. Nem engedhetj�k, hogy szem�lyes �nzõ �rdekeink hat�rozz�k meg õket. Igetanulm�nyunk azt szeretn� kimunk�lni a kereszty�nek sz�v�ben �s lelk�ben, hogy �let�k sor�n Isten c�ljaival megegyezõ t�rekv�seket alak�tsanak ki �s val�s�tsanak meg. Eml�tsetek ilyen t�rekv�seket! Milyen t�rekv�sei vannak a hitetlen, vil�gi embernek? Mi�rt k�l�nb�znek a Krisztus n�lk�l �lõ ember v�gyai, tervei, c�ljai �s t�rekv�sei a h�võ ember�tõl? Milyen oka lehet annak, ha egy h�võ vil�gi sikerekre t�rekszik?
Helytelen t�rekv�s (1Kir 1:5-10)
Hely�nval� figyelmeztet�s (1Kir 1:32-53)
Jogos b�ntet�s (1Kir 2:20-24)
 
- Amikor az ember sz�v�ben eluralkodnak az �nk�zpont� ind�t�kok, ezek helytelen t�rekv�sekre k�sztetik.
- Istennek gondja van arra, hogy figyelmeztesse �v�it, ha l�tja, hogy t�ves ir�nyba haladnak, �s ilyenkor az a leghelyesebb, ha az �rintettek feladj�k helytelen c�ljaikat.
- Aki tov�bbra is kitart helytelen t�rekv�se mellett, annak Isten jogos b�ntet�s�t kell elszenvednie.
Aranymondat: P�ld 16:6
***
2004. janu�r 11.
Im�dkozz b�lcsess�g�rt!
1Kir 3:1-15; 4:29-34
 
K�zponti bibliai igazs�g: Isten meghallgatja �v�i b�lcsess�get k�rõ im�ds�g�t.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk ig�nyelj�k az Istentõl j�võ b�lcsess�get, hogy helyes �rt�krendet �ll�tsanak fel �let�kben.
B�lcsess�gre mindig sz�ks�g�nk van, csak ezt idõnk�nt nem ismerj�k el. B�r Isten gyermekeinek valljuk magunkat, sokszor csak legv�gsõ esetben fordulunk hozz� b�lcsess�g�rt, amikor m�r nyilv�nval�, hogy saj�t �rtelm�nkkel �s �gyess�g�nkkel nem igaz�n boldogulunk az �letben. Megt�rt�nik, hogy Istenhez fordul�sunkat m�g a bar�tainkt�l val� tan�csk�r�s is megelõzi egy-egy d�nt�s sor�n, vagy az is lehet, hogy elõbb az Internettõl, k�zik�nyvektõl vagy tapasztalt szak�rtõktõl v�runk hasznos inform�ci�kat, amelyek a seg�ts�g�nkre lehetnek. Az ilyen ker�lõutakon �rkezõ tan�csok lehetnek helyesek, de sok esetben t�vesnek bizonyulnak. A Biblia arra b�tor�t, hogy Istentõl k�rj�nk tan�csot, b�lcsess�get. Ha ezt megtessz�k, õ k�szs�gesen ir�ny�tja gondolkod�sunkat, ahogyan Salamonnal is tette. Az Istentõl eredõ b�lcsess�g megtan�t minket az �r akarat�val megegyezõen �lni �s c�ljainak megfelelõ d�nt�seket hozni. Amikor az Ige alapelveit k�vetj�k, cselekedeteink kedvesek az �rnak.
K�rd a b�lcsess�get! (1Kir 3:1-9)
V�rd a b�lcsess�get! (1Kir 3:10-15)
�lj b�lcsen!  1Kir 4:29-34)
- Aki �gy l�tja, hogy t�bb b�lcsess�gre van sz�ks�ge, k�rje hittel Istentõl, mert õ k�szs�gesen megadja.
- Istennek tetszik, ha �v�i b�lcsess�g�rt im�dkoznak hozz�, ez�rt bizalommal kell v�rnunk k�r�s�nk beteljesed�s�t.
- Az Istentõl j�võ b�lcsess�g az �let b�rmely ter�let�n megmutatkozhat, �s eredm�nyess�g�t m�sok is k�nytelenek elismerni.
Aranymondat: 1Kir 3:9
***
2004. janu�r 18.
Tiszteld az Urat!
1Kir 5:1-7; 6:11-14; 7:51
 
K�zponti bibliai igazs�g: Isten tisztelete ir�nta val� engedelmess�gbõl fakad� cselekedetekben mutatkozik meg.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk tisztelj�k az Urat minden tett�kkel, ne csak az �sszej�veteli alkalmakon.
 
Az istentisztelet az Isten ir�nti h�dolat hivatalos form�ban t�rt�nõ kifejez�se. Az �sz�vets�gben az ember Isten el� j�rul�s�t gyakran az Isten Akeres�se@ kifejez�s szeml�lteti. Izr�el n�pe rendszerint egy szent helyen kereste Istent, �s szent sz�nd�kkal: lelki h�dol�ssal vagy kijelent�s-k�r�ssel. Isten egyik neve az �sz�vets�gben: �r, amibõl az k�vetkezik, hogy vele szemben az õt tisztelõ ember Aszolga@, az istentisztelet pedig betã szerint Isten Aszolg�lata@. Az Urat h�dolat �s f�lõ tisztelet illette meg B innen van az istenf�lelem fogalma.
Az istentiszteletnek most az �jsz�vets�gi korban is az Istennel val� tal�lkoz�shoz m�lt� m�don kell t�rt�nnie. Hogyan val�sul meg ez k�z�ss�gi alkalmaitokon? Hogyan tisztelitek az Urat, amikor egy�tt vagytok, mint gy�lekezet? A h�võk Isten ir�nti tisztelet�nek azonban nem annyira a sz� szerinti istentiszteleten kell kitãnnie, mint a h�tk�znapi �letben. Term�szetesen az istentiszteleti alkalmak is nagyon fontosak, de a val�di istentisztelet akkor kezdõdik, amikor elhagyjuk az imah�z �p�let�t, �s kil�p�nk az �letbe.
Hat�rozd el, hogy tiszteled az Urat! (1Kir 5:1-7)
Hogyan igyekszel tisztelni Istent h�tk�znapi �letedben?
�rtsd meg, hogyan kell tisztelned az Urat! (1Kir 6:11-13)
Mi�rt fontos az engedelmess�gben megnyilv�nul� Isten ir�nti tisztelet?
Mindennapi cselekedeteid tisztelj�k az Urat! (1Kir 6:14; 7:51)
H�tk�zben milyen mindennapi cselekedetek �ltal tiszteled Istent? Vas�rnap hogyan fejezed ki az �r ir�nti h�dolatodat?
- Amikor valaki elhat�rozza, hogy tisztelni fogja Istent, �s gyakorolja is ezt, cselekedete m�sokat is Isten tekint�ly�nek az elismer�s�re k�sztet.
- Az Isten ir�nti tisztelet kinyilv�n�t�s�nak egyik legjobb m�dja a parancsolatainak val� engedelmess�g.
- Az istenf�lõk egyszerû mindennapi tetteken kereszt�l is kimutathatj�k az �r ir�nti tisztelet�ket.
Aranymondat: 1Kir 6:11-13
***
2004. janu�r 25.
Tarts ig�nyt Isten �g�reteire!
Alapige: 1Kir 8:22-61
 
K�zponti bibliai igazs�g: Isten gyermekei teljes bizalommal rem�lhetik, hogy az �r meghallgatja �g�reteire alapozott imak�r�seiket.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk ismerj�k a Bibli�ban tal�lhat� �g�reteket, �s �p�ts�k azokra im�ds�gaikat.
Sok kereszty�n �ll�tja, hogy naponk�nt im�dkozik, m�gis kevesen vannak, akik val�ban kommunik�lnak Istennel, �s ann�l is kevesebben, akik megtapasztalj�k, hogy a mindens�g Ura meghallgatja k�r�seiket. Ima�let�nket �gy tehetj�k hat�konyabb�, ha Istennek az ig�ben tal�lhat� �g�reteire alapozzuk k�ny�rg�seinket. Isten megtartja szav�t, ez�rt mindig õszinte bizalommal t�rhatjuk el� a k�r�seinket.
B�zz Isten hûs�g�ben! (1Kir 8:22-24)
Miben tapasztaltad legut�bb Isten hûs�g�t? Mi k�sztet arra, hogy fenntart�sok n�lk�l r�alapozd �leted Isten hûs�g�re?
K�rd, hogy v�ltsa val�ra �g�ret�t! (1Kir 8:25-26)
Isten milyen �g�ret�re tartasz ig�nyt? Mennyiben siker�l eleget tenned a hozz� k�t�tt felt�telnek?
T�rd el� a k�r�seid! (1Kir 8:27-61)
Hogyan hat ima�letedre az a t�ny, hogy Isten osztatlan figyelemmel k�veti esedez�seidet, k�r�seidet?
 
- Isten hûs�ges, ez�rt m�lt� arra, hogy dicsõ�ts�k õt �s b�zzunk benne.
- Isten sz�vesen teljes�ti �g�reteit azoknak, aki eleget tesznek felt�teleinek, ez�rt tartsunk ig�nyt hittel tõle kapott �g�reteinkre.
- Isten meghallgatja az im�ds�got. Ezt tudva t�rjuk el� a k�r�seinket bizalommal.
Aranymondat: 1Kir 8:57-58
***
 
2004. febru�r 1.
�vakodj a hi�baval�s�gt�l!
1Kir 9:17-19,25; 10:1-27
K�zponti bibliai igazs�g: Isten azt v�rja �v�itõl, hogy r� �sszpontos�tsanak mik�zben teljes�tik f�ldi k�telezetts�geiket �s kihaszn�lj�k tõle kapott lehetõs�geiket.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk �j�ts�k meg Isten ir�nti elk�telezetts�g�ket, hogy a f�ldi �rt�kek �s sikerek ne gyeng�thess�k az �rral val� kapcsolatukat.
      A b�lcs tervez�s, a sikeres �zleti v�llalkoz�s, az anyagi j�l�t vagy a j� h�rn�v kereszty�n szemmel n�zve is j�, hasznos �s k�v�natos. Nem tal�lhat� benn�k semmi elvetendõ mindaddig, am�g ellenõrz�s alatt tartjuk õket, �s nem engedj�k, hogy elfoglalj�k �let�nkben az Istent megilletõ helyet. A vil�gi gondolkod�s szerinti �rt�kek �s sikerek azonban nagyon k�nnyen elvonhatj�k figyelm�nket az �rr�l, a vele val� kapcsolatr�l, a val�ban fontos tev�kenys�gekrõl. Ha ez megt�rt�nik, minden f�ldi kincs �s elismer�s hi�baval�s�gg� v�lik. Mivel Isten sikerm�rc�je m�s, mint a tõle f�ggetlen�l �lõ emberek�, �vakodnunk kell minden olyan gondolatt�l �s cselekedettõl, amely vesz�lybe sodorhatja Megv�lt�nk ir�nti hûs�g�nket.
 
Tervek k�sz�t�se (1Kir 9:17-19, 25)
J� h�rn�v (1Kir 10:1-13)
Anyagi j�l�t (1Kir 10:14-27)
- Az istenf�lõ ember �gy tervez, hogy kivitelez�s k�zben is maradjon ideje az �rral val� kapcsolat�nak �pol�s�ra.
- A j� h�rn�v akkor v�lik �rt�kes kinccs�, ha Isten dicsõs�g�re h�vja fel az emberek figyelm�t.
- A gazdags�g lehet hasznos, de ugyanakkor vesz�lyes is, mert k�nnyen elt�vol�tja az embert Istentõl.
Aranymondat: Zsolt 16:8
***
2004. febru�r 8.
Õrizkedj a vil�gi hat�sokt�l!
1Kir 11:1-13
K�zponti bibliai igazs�g: A h�võknek õrizkedni�k kell a vil�gi hat�sokt�l, mert azok meggyeng�tik Isten ir�nti elk�telezetts�g�ket.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk hat�rozz�k el, hogy hûs�gesen kitartanak Isten mellett, b�rki vagy b�rmi pr�b�lja is elt�vol�tani õket.
      Napjainkban a kereszty�nek t�l gyakran engedik, hogy becsapj�k õket, �s romba d�nts�k �let�ket a k�l�nb�zõ vil�gi hat�sok. Sz�mos p�ld�t lehetne sorolni bizony�t�kk�nt, hiszen szinte minden h�võ ismer ilyen jellegû szomor� eseteket. A hangs�lyt azonban nem a sz�vszor�t�, f�jdalmas t�rt�netekre kell tenn�nk, hanem arra, hogy ha Isten gyermekei vagyunk, akkor õrizkedj�nk a vil�gias viselked�si form�kt�l, amelyek �ssze�tk�z�sbe ker�lnek a Biblia tan�t�s�val. Igetanulm�nyunk c�lja, hogy hozz�seg�tsen minket azoknak a lelki k�roknak a megelõz�s�hez, amelyek a rombol� vil�gi hat�sok folyt�n keletkezhetnek �let�nkben.
 
Vil�gi hat�sok (1Kir 11:1-3)
Meggyeng�lt elk�telezetts�g (1Kir 11:4-8)
Isten haragja (1Kir 11:9-13)
- A vil�gi k�v�ns�gok a legkomolyabb istenf�lõ emberek sz�v�be is bef�szkelhetik magukat.
- Aki nem k�veti az Urat teljes sz�vvel, annak meggyeng�l az ir�nta val� elk�telezetts�ge.
- Isten megb�nteti az ir�nta tan�s�tott engedetlens�get. Aki el akarja ker�lni Isten �t�let�t, annak õrizkednie kell a vil�gi hat�sokt�l.
Aranymondat: P�ld 4:23
***
 
2004. febru�r 15.
�vakodj a rossz tan�csokt�l!
1Kir 12:1-19, 26-30
K�zponti bibliai igazs�g: B�r a tan�csk�r�s b�lcs elj�r�s, csak azokat a tan�csokat kell k�vetn�nk, amelyek �sszhangban �llnak az Isten Ig�j�ben megszabott �rt�kekkel �s norm�kkal.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk k�l�nb�ztess�k meg a rossz tan�csokat az Isten akarat�val megegyezõktõl, �s csak az ut�bbiakat k�vess�k.
      Mindannyian ker�l�nk neh�z d�nt�sek el�, amelyek �talak�thatj�k eg�sz �let�nk lefoly�s�t. B�lcsen j�runk el, ha ilyenkor kik�rj�k m�sok v�lem�ny�t, de igaz�n b�lcsnek csak �gy bizonyulunk, ha a v�gleges d�nt�shoz�s elõtt figyelmesen megvizsg�ljuk az elhangzott tan�csokat. Amennyiben az emberek javaslatai nem egyeznek az Isten Ig�j�ben lesz�gezett alapelvekkel, m�s ir�nyba kell menn�nk. Ezt erõs�ti meg az alapig�nkben bemutatott szomor� eset is.
 
M�rlegeld az emberek tan�csait! (1Kir 12:1-11)
K�vesd az Isten akarat�val megegyezõ tan�csot! (1Kir 12:12-15)
Ker�ld el a negat�v k�vetkezm�nyeket! (1Kir 12:16-19, 26-30)
- Aki d�nt�shoz�s elõtt tan�csot k�r m�sokt�l, b�lcsen j�r el, de a tan�csok ki�rt�kel�se n�lk�l b�lcsess�ge ostobas�gg� v�lik.
- A tan�csok m�rlegel�s�re az�rt van sz�ks�g, hogy kitûnj�n, melyik egyezik Isten akarat�val. Isten gyermekeinek csakis az ilyen javaslatokat kell k�vetni�k.
- Aki helyes tan�cs mellett d�nt, elker�li a hib�s v�laszt�ssal j�r� negat�v k�vetkezm�nyeket.
Aranymondat: Zsolt 1:1-2
***
 
2004. febru�r 22.
Ker�ld a helytelen megold�sokat!
1Kir 15:9-21, 15:33-16:22
K�zponti bibliai igazs�g: Isten azt v�rja �v�itõl, hogy hozz� forduljanak, amikor megold�st keresnek gondjaikra.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk sz�nj�k oda magukat Istennek teljesen, hogy mindig helyes megold�sokat v�lasszanak �s �gy elker�lj�k a t�ves d�nt�sek negat�v k�vetkezm�nyeit.
      A h�võ Isten ir�nti szeretete �s bizalma egyebek k�z�tt az�ltal v�lik nyilv�nval�v�, hogy amikor probl�m�s helyzetekkel ker�l szembe, hozz� fordul �s tõle v�rja a seg�ts�get. Ehhez term�szetesen hat�rozott �s �lland� Isten ir�nti elk�telezetts�gre van sz�ks�g. Ennek hi�ny�ban k�ptelenek vagyunk egyed�l Istentõl rem�lni gondjaink megold�s�t, �s k�nnyen elk�vetj�k azt a hib�t, hogy �nerõnkbõl �s a magunk elgondol�sa szerint igyeksz�nk elint�zni probl�m�s �gyeinket. Igetanulm�nyunk arra b�tor�t, hogy ker�lj�k az eff�le helytelen megold�sokat, �s t�rekedj�nk egyre meghittebb kapcsolat kialak�t�s�ra az �rral, hogy megismerj�k hatalm�t, amikor neh�zs�geink t�madnak.
 
Erõs elk�telezetts�g (1Kir 15:9-15)
Helytelen megold�s (1Kir 15:16-21)
Sorozatos t�ved�sek (1Kir 15:33-16:22)
- Az Isten ir�nti elk�telezetts�g szem�lyes d�nt�s k�rd�se, ez�rt b�rmikor megerõs�thetõ.
- T�ved, aki Isten helyett m�s emberek seg�ts�g�t v�lasztja probl�m�i megold�s�hoz.
- A helytelen megold�sok v�gsÅ soron mindig negat�v k�vetkezm�nyekhez vezetnek.
Aranymondat: Zsolt 119:105
***
 
2004. febru�r 29.
B�zz Istenben a sz�ks�g idej�n!
1Kir 17:1-16
K�zponti bibliai igazs�g: Isten gyermekei bizalommal sz�m�thatnak arra, hogy az �r beteljes�ti �g�ret�t, �s gondoskodik a sz�ks�geikrõl.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk hat�rozz�k el, hogy minden helyzetben Istentõl v�rj�k sz�ks�geik bet�lt�s�t.
      Sok ember �gy �rzi, el tudja �rni a c�ljait saj�t k�pess�gei �ltal, �s soha nem jut esz�be, hogy elismerje Isten seg�ts�g�t �s �ld�s�t. Ez a hozz��ll�s legt�bbsz�r oda vezet, hogy amikor kudarcok j�nnek, a magabiztos f�rfi vagy nõ Isten ellen fordul. Megpr�b�lja f�lfegyverezni mag�t a j�võben bek�vetkezõ csap�sok ellen, �s az Istenben val� bizalom helyett �lland�an ek�r�l forog az �lete, m�g akkor is, ha �gy k�ts�gbees�s fenyegeti. Isten azonban nem ilyen szomor�, kil�t�stalan �letre teremtett minket. Õ azt k�v�nja, hogy benne b�zzunk, �s kr�zishelyzetekben az õ mindenhat� erej�re t�maszkodjunk. Ha ezt tessz�k, megtapasztaljuk, hogy az �r a sz�ks�g idej�n is nagy szeretettel gondoskodik �v�irõl.
 
K�vesd az �r utas�t�s�t! (1Kir 17:1-6)
Higgy az �r �g�ret�ben! (1Kir 17:7-14)
Cselekedj az �r szava szerint! (1Kir 17:15-16)
- Isten csod�latos m�don gondoskodik �v�i fizikai sz�ks�geirõl.
- Isten �g�ret�nek a beteljesed�s�t megtapasztalj�k mindazok, akik hisznek �s b�znak benne.
- Isten engedelmes gyermekei teljes bizalommal sz�m�thatnak arra, hogy az �r beteljes�ti szav�t, �s hatalmas ereje �ltal bet�lti sz�ks�geiket.
Aranymondat: Zsolt 46:2-3

***

2004. m�rcius 7.
B�zz Istenben az ellen�ll�sok k�z�tt!
1Kir 18:16-40
 
K�zponti bibliai igazs�g: Isten elv�rja �v�itõl, hogy benne b�zva �ll�st foglaljanak mellette, amikor ellen�ll�sba �tk�znek m�sokkal a hit�k miatt.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk Isten ir�nti bizalma v�ljon olyan erõss�, hogy t�mad�sok idej�n is k�pesek legyenek ki�llni az �r mellett.
Isten k�pviselõik�nt k�nnyen ellen�ll�sba �tk�z�nk, mert akik nincsenek az �r oldal�n, vel�nk is ellent�tes �ll�spontot k�pviselnek, �s �gy tûnik, õk vannak t�bben. Az �rral szemben �szni pedig nem k�nnyû. De sz�ks�ges, hiszen csak �gy maradhatunk hûs�gesek Urunkhoz, �let�nk Megv�lt�j�hoz, �s csakis ilyen m�don tudjuk megismertetni embert�rsainkkal az Urat, az igaz Istent. Igetanulm�nyunk Ill�s pr�f�ta p�ld�j�n kereszt�l biztat minket, hogy foglaljunk �ll�st b�tran Isten mellett, m�g akkor is, ha l�tsz�lag teljesen egyed�l vagyunk a t�meggel szemben, amely m�s n�zetet r�szes�t elõnyben.
 
Heves t�mad�s (1Kir 18:16-21)
Szem�lyes b�tors�g (1Kir 18:22-29)
Mennyei igazol�s (1Kir 18:30-40)
 
- Aki t�mad�s eset�n hat�rozottan �ll�st foglal Isten mellett, ezzel d�nt�sre sz�l�tja fel a k�rnyezet�ben �lõket, hogy az �lõ Urat v�lassz�k.
- Az �r az egyed�li �lõ Isten, ez�rt aki b�tran ki�ll mellette, hamis istenekre der�t f�nyt.
- Aki bizalommal kitart Isten mellett az ellen�ll�sok idej�n, megtapasztalja, hogy õ igazolja hûs�ges k�vetõit.
Aranymondat: 1Kir 18:21a
***
 
2004. m�rcius 14.
B�zz Istenben a l�tsz�lagos veres�g idej�n!
1Kir 19:1-18
 
K�zponti bibliai igazs�g: Isten gyermekeinek az �r szolg�lata sor�n �t�lt ki�br�nd�t� tapasztalatok ellen�re is folytatniuk kell a r�juk b�zott feladatok v�gz�s�t.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk k�vess�k bizalommal Isten vezet�s�t a l�tsz�lagos veres�gek idej�n.
A lelki magaslatokat megj�r� kereszty�nek idõnk�nt azt tapasztalj�k, hogy a nagy sikerek �s �r�m�k ut�n leverts�g, cs�gged�s, ki�br�ndults�g vesz erõt rajtuk. Az �sz�vets�g kor�ban �lõ lelki vezetõk is ismert�k az eff�le �rzelmi hull�mz�st. Alapig�nk Ill�s pr�f�ta lehangolts�g�t mutatja be, valamint Isten gy�ng�d b�n�sm�dj�t, amellyel f�lemelte szolg�j�t deprim�lt lelki�llapot�b�l �s tov�bbseg�tette �tj�n, hogy ism�t alkalmas eszk�ze legyen. Ill�snek a Bibli�ban meg�r�k�tett t�rt�nete arra tan�t minket, hogy a l�tsz�lagos veres�gek idej�n is b�zzunk Istenben!
K�ts�gbees�s (19:1-4)
Biztat�s (19:5-8)
Panaszkod�s (19:9-13a)
�j megb�z�s (19:13b-18)
- Isten szolg�in is erõt vesz n�ha a k�ts�gbees�s.
- Az �r nem �t�li el, hanem biztatja elcs�ggedt �s kimer�lt gyermekeit.
- A helyre�ll�s egyik fontos felt�tele, hogy a ki�br�ndult h�võ bizalommal elpanaszolja Istennek sz�ve keserûs�g�t.
- A f�lemelked�st nagyban seg�ti, ha a megf�radt kereszty�n �j feladatokat v�gez az �r�rt.
Aranymondat: Zsolt 91:5-7
***
 
2004. m�rcius 21.
B�zz Istenben az �let neh�z pillanataiban!
1Kir 21:17-22; 22:10-28
 
K�zponti bibliai igazs�g: Isten azt v�rja �v�itõl, hogy kijelentett igazs�g�ra alapozz�k szavaikat �s tetteiket.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk hat�rozz�k el, hogy a megalkuv�sra k�nyszer�tõ k�r�lm�nyek k�z�tt Isten ig�je szerint j�rnak el.
Isten gyermekeik�nt idõnk�nt olyan nyom�sok nehezednek r�nk, amelyek az �r ig�j�nek �s kereszty�n meggyõzõd�seinknek ellentmond� cselekedetekre pr�b�lnak r�venni benn�nket. Ilyenkor kulcsfontoss�g�, hogy Urunkban b�zva kitartsunk a Bibli�ban kijelentett igazs�gok mellett, �s v�llaljuk az emberek elõtt, hogy mi mennyei alapelvek szerint �l�nk. Igetanulm�nyunk Isten k�t pr�f�t�j�nak a tapasztalat�t mutatja be azzal a c�llal, hogy megtan�tsa: ha az �let neh�z pillanataiban tisztess�gesen j�runk el, az �r igazolja tetteink helyess�g�t.
Bizalom Isten ir�nt (21:17-22)
K�nyszer�tõ k�r�lm�nyek (22:10-14)
Kitart� ellen�ll�s (22:15-18)
Az igazs�g oldal�n (22:19-28)
- Ahhoz, hogy Isten gyermekei helyt tudjanak �llni az �let neh�z pillanataiban, b�zniuk kell az �rban.
- Isten igazs�g�nak a hordoz�ik�nt idõnk�nt nyom�s nehezedik r�nk, amely megalkuv�sra pr�b�l k�sztetni.
- A k�nyszer�tõ k�r�lm�nyek k�z�tt az a legjobb megold�s, ha szavainkat �s tetteinket Isten igazs�g�ra alapozzuk.
- Az �r õszinte k�vetõi akkor is ki�llnak az igazs�g mellett, amikor ez�rt vesz�lybe ker�l az �let�k, vagy b�ntet�st kell elszenvedni�k.
Aranymondat: Zsolt 56:5
***
 
2004. m�rcius 28.
Ismerd meg a val�di �letet!
Jn 1:1-18
 
K�zponti bibliai igazs�g: A val�di �let forr�sa egyed�l J�zus, �s a val�di �let csak Isten gyermekei�.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk ismerj�k fel J�zus Krisztusban a val�di �let forr�s�t, �s fogadj�k el õt, hogy beteljesedett �let�k legyen.
F�ld�nk�n nagyon sok �rt�ktelen hamis�tv�ny l�tezik, ami �gyes ut�nzata az igazinak. Az emberek szinte nem is gondolnak erre, csak rohannak a vil�g �lvezetei �s �rt�kei ut�n, mert azt hiszik, hogy ezekben rejlik a val�di �let �s tart�s boldogs�g forr�sa. Az igazs�g ezzel szemben az, hogy a val�ban tartalmas �let egyed�l J�zus Krisztusban tal�lhat�. Csak a vele val� kapcsolat ny�jt igazi �letet. Igetanulm�nyunk azt t�rja f�l, hogy mik�nt lehet elnyerni �s megtapasztalni a val�di �letet.
A val�di �let el�rhetõ (Jn 1:1-5)
Sz�tanulm�ny: �LET
Az �let kifejez�s 36 alkalommal fordul elõ J�nos evang�lium�ban, t�bbsz�r, mint b�rmely m�s �jsz�vets�gi k�nyvben. J�nos jellegzetes m�don minden esetben a szellemi �letre vagy �r�k �letre vonatkoztatva haszn�lja ezt a kifejez�st, amely Isten aj�nd�ka Fi�n kereszt�l (Jn 3:16). Igetanulm�nyunk c�me "val�di �let"-nek nevezi ezt az �letet. Egy szem�ly akkor kapja meg Istentõl az �r�k (val�di, teljes, igaz�n boldog) �let aj�nd�k�t, amikor elfogadja J�zus Krisztust, mint Megv�lt�t. A J�zus Krisztusban megtal�lhat� �r�k �let nemcsak v�gtelen l�t, hanem - ami enn�l fontosabb - egy �jfajta �s k�l�n�s minõs�gû �letforma. A megv�ltott ember eg�sz l�ny�t �tfog� �talakul�son megy kereszt�l. Ezt k�vetõen az �lete Isten-k�zpont�v� �s teljesen nyitott� v�lik Isten fel�.
 
A val�di �letet mindenki elnyerheti (Jn 1:6-8)
A val�di �let Isten gyermekei� (Jn 1:9-13)
A val�di �let alapja Krisztus kegyelme (Jn 1:14-18)
- A val�di, tartalmas �s boldog �let - amely J�zusb�l fakad - el�rhetõ t�vols�gra van minden embertõl.
- A val�di �letet minden ember elnyerheti. Errõl a lehetõs�grõl kell bizonys�got tenni�k a kereszty�neknek.
- Val�di �lete csak annak van, aki megismeri J�zust, hisz benne, �jj� sz�letik, �s �gy Isten gyermek�v� v�lik.
- A val�di �let Krisztus kegyelm�n alapszik.
Aranymondat: Jn 12:36a
****
2004. �prilis 4.
Az �gbõl j�tt Kir�ly
J�nos 12:12-33
 
K�zponti bibliai igazs�g: J�zus Krisztus az�rt j�tt a f�ldre, hogy meghaljon a kereszten, ez�rt aki val�di k�vetõje k�v�n lenni, annak jobban kell szeretnie õt, mint saj�t mag�t.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk sz�v�ben sz�lessen meg a d�nt�s, hogy J�zus Krisztust �s az õ k�vet�s�t mindig szem�lyes v�gyaik �s �rdekeik el� helyezik.
 
"Ha visszautas�tjuk, hogy b�zamagok legy�nk - a talajba hullva �s elhalva -, nem �ldozzuk fel kil�t�sainkat, nem kock�ztatjuk jellem�nket, vagyonunkat �s eg�szs�g�nket; vagy elh�v�sunkkor nem hagyjuk el otthonunkat, �s nem szak�tjuk el a csal�di k�tel�keket Krisztus�rt: akkor egyed�l maradunk. Ha viszont gy�m�lcs�t akarunk teremni, Urunkat kell k�vetn�nk, b�zamagg� v�lva �s elhalva, azt�n sok gy�m�lcs�t fogunk teremni." - T. G. Regland
      J�zus soha nem titkolta, hogy aki sikeres k�vetõje k�v�n lenni, annak ugyan�gy le kell mondania �nmag�hoz val� jogair�l, mint ahogyan õ tette. Alapig�nk egy�rtelmûen igazolja, hogy J�zus Krisztus meghalni j�tt el az �gbõl a f�ldre, �s kitûz�tt c�lj�t�l semmi sem t�r�thette el. Igetanulm�nyunk sor�n valamennyien szembeker�l�nk a nagy k�rd�ssel: Vajon mi szeretj�k-e õt annyira, hogy ne csak akkor k�vess�k, amikor Kir�lyk�nt �nneplik az emberek, hanem olyankor is, amikor ehhez �nmagunk fel�ldoz�s�ra van sz�ks�g?
 
A Kir�ly n�pszerûs�ge (Jn 12:12-19)
A Kir�ly tan�t�sa (Jn 12:20-26)
A Kir�ly j�vetel�nek c�lja (Jn 12:27-33)
 
- J�zus Krisztus n�pszerû Kir�ly volt, de kedvelõi k�z�l csak n�h�nyan hittek benne igaz�n.
- Aki J�zus igazi k�vetÅje k�v�n lenni, annak jobban kell szeretnie Åt, mint saj�t �rdekeit.
- J�zus Krisztus az�rt j�tt a f�ldre, hogy meghaljon a kereszten, hogy aki hisz benne, �r�k �letet nyerjen.
Aranymondat: "Aki szereti az �let�t, elveszti; aki pedig gyûl�li az �let�t e vil�gon, �r�k �letre õrzi meg azt."  - Jn 12:25
***
2004. �prilis 11.
Higgy a felt�madt Krisztusban!
J�nos 20:1-23
 
K�zponti bibliai igazs�g: A felt�madt Krisztus minden embernek f�lk�n�lja a benne val� hit lehetõs�g�t.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk ismerj�k el J�zus Krisztus felt�mad�s�nak a val�s�g�t, �s higgyenek benne, mint Megv�lt�ban.
 
A vil�gon �lõ emberek sok tekintetben k�l�nb�znek egym�st�l. De egy bizonyos ter�leten mindenki egyforma: �lete v�g�n minden embernek meg kell halnia. Azt�n a temetõben �jabb k�l�nbs�g jelentkezik. Az emberek �let�hez hasonl�an a s�reml�kek is nagyon elt�rõek. Van azonban benn�k valami k�z�s: minden s�r foglalt. Miut�n valakit eltemetnek, t�bb� nem hagyja el a s�rj�t.
J�zust egy szikl�ba v�jt s�rboltba temett�k, egy egyszerû kertben. S�rj�t nem kimondottan neki k�sz�tett�k, �s a s�rk�v�n nem dolgozott mesterember, hogy maradand�v� tegye eml�k�t. De a t�bbi s�rba eltemetett halottakkal ellent�tben J�zus - h�rom nappal a hal�la ut�n - �letre kelt �s megjelent magdalai M�ri�nak, valamint a tan�tv�nyainak. J�zus �res s�rja a bûn �s hal�l f�l�tt aratott gyõzelem n�ma bizonys�gt�tele. Azt hirdeti, hogy aki hisz a felt�madt Krisztusban, bûnbocs�natot �s �j, �r�k �letet kap. Mai igetanulm�nyunk c�lja az, hogy min�l t�bben megragadj�k ezt a lehetõs�get.
 
L�t�son alapul� hit (Jn 20:1-10)
Hall�sb�l fakad� hit (Jn 20:11-18)
Hitbõl eredõ engedelmess�g (Jn 20:19-23)
 
- A tan�tv�nyok szemtan�i voltak a J�zus felt�mad�s�t igazol� t�nyeknek, ez�rt a Megv�lt�ba vetett hit�k fizikai l�t�sb�l eredt.
- A J�zus Krisztusba, mint Megv�lt�ba vetett hit �gy is megsz�lethet az ember sz�v�ben, ha csak hall�s �tj�n �rtes�l Krisztus felt�mad�s�r�l.
- Aki J�zus Krisztusban �r�k �letet nyert, felelÅss�ggel tartozik az�rt, hogy Istennek engedelmeskedve hirdesse a bûnbocs�nat lehetõs�g�t.
Aranymondat: "Ezek pedig az�rt �rattak meg, hogy higgy�tek: J�zus a Krisztus, az Isten Fia, �s e hitben �letetek legyen az õ nev�ben." - Jn 20:31
***
2004. �prilis 18.
K�vesd az Isten B�r�ny�t!
J�nos 1:19-51
 
K�zponti bibliai igazs�g: J�zus Krisztus, Isten B�r�nya az�rt j�tt a f�ldre, hogy az emberek megismerj�k �s k�vess�k õt.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk ismerj�k meg J�zus Krisztust, �s besz�ljenek m�soknak r�la, mint Isten B�r�ny�r�l.
 
Milyen volt J�zus k�lsõ megjelen�se, azt nem tudjuk, de egy biztos: a mûv�szetben minden m�s szem�lyn�l gyakrabban l�that� az �br�zol�sa. L�nye sok neves zeneszerzõt is megihletett, akik ennek folyt�n nagyszerû mûveket alkottak. De ki is volt J�zus val�j�ban? Ez a k�rd�s J�zus kor�ban �s ma is sok heves vita t�rgya. B�r a nagy vall�si vezetõk v�lem�nye J�zus azonoss�g�t illetõen t�bb k�rd�sben is elt�r egym�st�l, Isten Fia kil�t�nek a helyes ismerete alapvetõ fontoss�g�. Alapig�nk �gy mutatja be J�zust, mint Isten B�r�ny�t. Aki õt igaz�n megismeri, �r�mmel k�veti.
 
Hasznos k�rd�sek (Jn 1:19-28)
Az Isten B�r�nya (Jn 1:29-34)
Lelkes k�vetõk (Jn 1:35-51)
 
- Az õszinte k�rdezõ, aki J�zus val�di kil�te felõl �rdeklõdik, megismerheti a r�la sz�l� igazs�got.
- J�zus Krisztus az Isten B�r�nya, aki az�rt j�tt a f�ldre, hogy meghaljon az emberek bûnei�rt.
- Aki felismeri J�zusban a Messi�st, lelkes k�vetÅj�v� v�lik �s arra t�rekszik, hogy m�sokat is hozz� seg�tsen.
Aranymondat: "�me, az Isten B�r�nya, aki hordozza a vil�g bûn�t!" - Jn 1:29b
***
2004. �prilis 25.
J�zus Krisztus B Isten Fia
J�nos 2:1-25
 
K�zponti bibliai igazs�g: J�zus Krisztus ereje �s hatalma hitelesen bizony�tja, hogy õ Isten Fia. Aki ezt elfogadja hittel, �r�k �letet nyer.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk ismerj�k meg J�zus erej�t �s hatalm�t, �s higgyenek benne, mint Isten Fi�ban.
 
Egy b�tor f�rfi egy speci�lisan elk�sz�tett talicsk�t tolt kereszt�l a Niagara-v�zes�s f�l�tt kifesz�tett dr�tk�t�len - �gy mutatta be k�l�nleges tehets�g�t. A k�z�ns�g �lvezettel n�zte, amint k�l�nb�zõ t�rgyakat tesz a talicsk�ba, �s azokat is sikeresen �tjuttatja a v�zes�s t�loldal�ra. Azt�n a f�rfi, csod�l�i fel� fordulva megk�rdezte, ki hiszi, hogy egy szem�lyt is k�pes �ttolni a talicsk�ban a v�zes�s f�l�tt. Mindenki f�lemelte a kez�t. A k�vetkezõ k�rd�se azonban �gy hangzott: "Ki v�llalkozik, hogy bele�lj�n a talicsk�ba?" Ekkor m�r senki sem merte f�lemelni a kez�t. Ahogyan ez a p�lda (is) illusztr�lja: elhinni, hogy valaki hatalmas csodat�telekre k�pes, nem egyenlõ a szem�lyes bizalomb�l fakad� r�hagyatkoz�ssal.
 
J�zus Krisztus csodatevõ ereje (Jn 2:1-10)
J�zus Krisztus megtiszt�t� hatalma (Jn 2:13-21)
Az Isten Fi�ban val� hit (Jn 2:11-12, 22-25)
 
- J�zus Krisztus isteni ereje olyan csodat�telekben is megnyilv�nulhat, amelyek emberi sz�ks�gek bet�lt�s�t szolg�lj�k.
- J�zus hatalma �s tekint�lye hitelesen bizony�tja, hogy õ Isten Fia.
- Az �dv�z�tõ hit nem egyenlõ J�zus erej�nek az elismer�s�vel. �r�k �letet csak az nyerhet, aki szem�lyes bizalommal r�hagyatkozik Isten Fi�ra.
Aranymondat: "Mindent nekem adott �t az �n Aty�m, �s senki sem tudja, hogy ki a Fi�, csak az Atya, �s hogy ki az Atya, csak a Fi�, �s az, akinek a Fi� ki akarja jelenteni." - Lk 10:22

2004. m�jus 2.
Az �jj�sz�let�s
Jn 3:1-21
 
K�zponti bibliai igazs�g: Az �jj�sz�let�s az Isten orsz�g�hoz tartoz�s legfõbb felt�tele.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk �lj�k �t az �jj�sz�let�s csod�j�t, �s v�ljanak bizonyoss� afelõl, hogy ez val�ban megt�rt�nt az �let�kben.
Mikor van a sz�let�snapod? Ezt a k�rd�st minden embernek f�ltehetj�k. A legt�bben pontosan tudj�k, mikor sz�lettek, �s a sz�let�snapjukr�l minden �vben megeml�keznek. Fizikai sz�let�s�nk az a kapu, amelyen �t bel�pt�nk ebbe a fizikai vil�gba. De mik�nt l�phet�nk be Isten orsz�g�ba? Erre a k�rd�sre sokan nem tudj�k a helyes v�laszt, vagy csak azt gondolj�k, hogy ismerik. Alapig�nkben J�zus arra mutat r�, hogy az Isten orsz�g�ba val� bejut�shoz egy m�sodik sz�let�sre van sz�ks�g.
Az �jj�sz�let�s sz�ks�ges (Jn 3:1-3)
Sz�tanulm�ny: ISTEN ORSZ�GA
Az Isten orsz�ga kifejez�s J�nos evang�lium�ban csak itt a 3. r�szben jelenik meg. A Jn 18:36-ban J�zus �gy besz�lt errõl a kir�lys�gr�l, mint a saj�t orsz�g�r�l. Isten orsz�ga Isten uralm�t szeml�lteti, amely k�zponti helyet foglal el J�zus tan�t�saiban. Izr�el n�pe r�g�ta v�rta Isten orsz�g�nak az elj�vetel�t. De a legt�bben k�z�l�k egy olyan Messi�sra sz�m�tottak, aki f�ldi kir�lys�got hoz l�tre, �s politikai gyõzelemre seg�ti n�p�t. J�zus azt hirdette, hogy benne j�tt el Isten orsz�ga. Ennek bizony�t�kak�nt a d�monok f�l�tti hatalm�ra hivatkozott (Lk 11:20). Isten orsz�ga m�s, mint ennek a f�ldnek az orsz�gai. Nincs f�ldrajzi, politikai vagy faji dimenzi�ja. Isten orsz�ga Isten uralma azoknak az �let�ben, akik �gy d�nt�ttek, hogy a J�zus Krisztusba vetett hit �ltal kir�lys�g�hoz csatlakoznak. Ez az uralom akkor teljesedik ki, amikor majd minden t�rd meghajol J�zus Krisztus elõtt, �s minden nyelv �rnak vallja õt (Fil 2:10-11).
Az �jj�sz�let�s lehets�ges (Jn 3:4-8)
Az �jj�sz�let�s alapja (Jn 3:9-21)
Alkalmaz�s: A Jn 3:16 az evang�lium t�m�r �sszefoglal�sa �s Isten szeretet�t �ll�tja k�z�ppontba. Emberi oldalr�l ezt a szeretetet, amely J�zus Krisztus testet�lt�s�ben v�lt l�that�v�, egyszerûen csak elfogadni lehet, ki�rdemelni nem (Jn 1:12-13). Isten arra v�gyik, hogy mindenki �dv�z�lj�n (1Tim 2:4; 2 Pt 3:9). Besz�ljetek ezekrõl az igazs�gokr�l! Ha valaki szeretne megt�rni �s �jj�sz�letni, seg�ts neki Krisztushoz fordulni hittel!
�sszefoglal�s:
- Aki Isten orsz�g�hoz k�v�n tartozni, annak f�lt�tlen�l �jj� kell sz�letnie.
- Az �jj�sz�let�s csod�ja, mint lelki esem�ny Istentõl sz�rmazik, az ember eg�sz l�ny�t �tform�lja, �s ez b�rkivel megt�rt�nhet.
- Az �jj�sz�let�s J�zus Krisztus megv�lt�i munk�j�n alapszik. Aki ezt hittel elfogadja, �dv�ss�get, �r�k �letet nyer Istentõl.
Aranymondat:  J�nos 3:3
***
2004. m�jus 9.
Az �r�k �let aj�nd�ka
Alapige: Jn 4:1-42
K�zponti bibliai igazs�g: A val�di �letrõl sz�l� bizonys�gt�tel sor�n Isten gyermekei az �r�k �let aj�nd�k�r�l besz�lnek m�soknak.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk v�ljanak olyan kereszty�nekk�, akik rendszeresen besz�lnek m�soknak a hit�krõl, a Krisztusban elnyerhetõ �r�k �let aj�nd�k�r�l.
Isten �jj�sz�letett gyermekeinek egyik legfontosabb feladata az, hogy besz�ljenek m�soknak a vele val� kapcsolatukr�l, megv�lt�sukr�l �s �r�k �let�krõl, amelyet Krisztus ir�nti bizalmuk folyt�n kaptak aj�nd�kba az Aty�t�l. Sokan igyeksz�nk eleget tenni megb�zat�sunknak, �s n�ha siker�l is megosztanunk az evang�liumot az emberekkel, m�gis maradnak bõven alkalmak, amikor besz�lhett�nk volna az �dv�ss�g�nkrõl, de nem tett�k. Tal�n t�l elfoglaltak voltunk, vagy sz�rakozottak, de az is megt�rt�nt, hogy �ppen sietn�nk kellett valahova, vagy egyszerûen csak nem voltunk megfelelõ hangulatban. Ha õszint�k vagyunk, el kell ismern�nk, hogy sok lehetõs�get elmulasztunk, amikor bizonys�got tehetn�nk �r�k �let�nkrõl a k�r�l�tt�nk �lõknek. Alapig�nkben J�zus a h�tk�znapi �letben t�rt�nõ tan�skod�s fontoss�g�t emeli ki.
L�gy term�szetes! (Jn 4:1-9)
Besz�lj az �r�k �letrõl! (Jn 4:10-14)
Maradj a p�ly�n! (Jn 4:15-26)
Keress �j lehetõs�geket! (Jn 4:27-42)
Alkalmaz�s: Alkossatok k�t csoportot! Egyik besz�ljen J�zus evang�liz�l� m�dszer�rõl, a m�sik a sam�riai asszony bizonys�gt�tel�rõl! N�h�ny perces csoportbesz�lget�s ut�n sz�moljon be mindk�t csoport az �szrev�teleirõl! V�g�l v�laszoljatok arra a k�rd�sre, hogy mik�nt lehet �j alkalmakat tal�lni a szem�lyes evang�liz�l�shoz!
�sszefoglal�s:
- A J�zus Krisztusr�l sz�l� bizonys�gt�tel eredm�nyess�g�t nagyban seg�ti, ha term�szetesen viszonyulunk embert�rsainkhoz.
- Az emberi sz�v szomj�s�g�t csak J�zus k�pes eloltani, ez�rt besz�ln�nk kell m�soknak a benne elnyerhetõ �r�k �let aj�nd�k�r�l.
- Az emberek n�ha megpr�b�lnak kit�rni a d�nt�s elõl, de nek�nk, Isten gyermekeinek akkor is az �dv�ss�g�kre kell �sszpontos�tanunk.
- Aki elfogadta J�zus Krisztust, mint Megv�lt�t, igyekeznie kell min�l t�bb embernek besz�lni az �dv�ss�grõl.
Aranymondat:  J�nos 4:13-14
***
2004. m�jus 16.
�r�k �let vagy �t�let?
J�nos 5:1-30
K�zponti bibliai igazs�g: Az �t�let azokra v�r, akik elutas�tj�k az �r�k �let aj�nlat�t.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk ismerj�k meg az �r�k �let elutas�t�s�val j�r� vesz�lyt, �s d�ntsenek a Krisztusban felk�n�lt �dv�ss�g mellett.
Minden �vben emberek sz�zai s�r�lnek meg vagy vesztik �let�ket orsz�gunk �tjain. Ezek a balesetek elker�lhetõek lenn�nek, ha a vezetõk figyelembe venn�k a biztons�guk �rdek�ben kihelyezett k�zleked�si jelz�seket. De sokan sz�nd�kosan nem t�rõdnek a sebess�gre vagy az �tviszonyokra vonatkoz� figyelmeztet�sekkel, �s ezzel v�gzetes hib�t k�vetnek el.
Sajnos, sok ember a Biblia lelki figyelmeztet�seirõl sem akar tudom�st venni. Legt�bben nem tekintenek kellõ komolys�ggal arra az igazs�gra, amely �t�letet hirdet mindazoknak, akik elutas�tj�k az �r�k �let k�n�lat�t. Alapig�nkben J�zus arra sz�l�tja fel a bûn�s embereket, hogy t�rjenek meg �s higgyenek benne, am�g erre lehetõs�g�k van.
Fogadd el az �j �letet! (Jn 5:1-13)
Alkalmaz�s: Milyen konkr�t tettek �ltal igyekeztek az emberek figyelm�t J�zusra ir�ny�tani? Mi�rt tûnik egyesek szem�ben t�l egyszerûnek az �r�k �let elnyer�se? Hogyan seg�thettek az ilyen embereknek, hogy r��bredjenek bûn�ss�g�kre �s elfogadj�k Krisztus gy�gy�t�s�t?
Vigy�zz! (Jn 5:14-15)
Alkalmaz�s: J�zus nemcsak az ember test�t akarja meggy�gy�tani. Sokkal fontosabb a l�lek meggy�gy�t�sa a bûntõl. Mi�rt fontosabb ez az ut�bbi, mint a testi eg�szs�g? Ennek ellen�re a legt�bb ember �rt�krendszer�ben a testi eg�szs�g j�val nagyobb elõnyt �lvez a l�lek eg�szs�g�vel szemben. Mi ennek az oka? Milyen m�dszerek seg�thetnek r�vezetni a hitetleneket ennek a felfog�snak a helytelens�g�re? Eml�tsetek konkr�t megold�sokat!
Halld meg az igazs�got! (Jn 5:16-26)
Alkalmaz�s: Milyen k�lsõleg is l�that� belsõ v�ltoz�sok t�rt�nnek, ami ut�n egy szem�ly a megv�lt�sr�l sz�l� igazs�got meg�rtve �s elfogadva �tmegy a szellemi hal�lb�l az �letre? Saj�t �letetekben milyen konkr�t v�ltoz�sokat tapasztaltatok?
�lj fegyelmezetten! (Jn 5:27-30)
Alkalmaz�s: Milyen konkr�t tettekben nyilv�nulhat meg az �jj�sz�letett h�võk fegyelmezett �letvitele? Mi, ma �lõ kereszty�nek hogyan Akereshetj�k Isten akarat�t@? Milyen szerepe van ebben a felt�mad�s �s a j�vendõ �t�let tudat�nak?
�sszefoglal�s:
- J�zus Krisztus �j �letet aj�nl fel minden embernek, aki gy�gyulni k�v�n a bûn betegs�g�bõl.
- A bûnnek �r�k�rv�nyû k�ros kihat�sai vannak, ez�rt aki egyszer meggy�gyult, annak vigy�znia kell lelke tisztas�g�ra.
- Aki bûneit megb�nva elfogadja a megv�lt�st, �r�k �letet nyer Istentõl.
- Aki f�ldi �lete sor�n igyekezett j�t cselekedni �s bûn n�lk�l �lni, az �t�let napj�n �r�k �letre t�mad majd fel, de aki nem t�rõd�tt lelke �dv�ss�g�vel, k�rhozatra megy.
Aranymondat: J�nos 5:24
***
2004. m�jus 23. 
�r�k �let �s elk�telezetts�g
Jn 6:32-69
K�zponti bibliai igazs�g: J�zus azt v�rja k�vetõitõl, hogy elk�telezz�k magukat mellette.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk k�telezz�k el magukat teljes m�rt�kben J�zus Krisztus mellett.
Egy hetvenes �veiben j�r� idõs f�rfi mindennap f�lkel, fel�lt�zik, �s azzal t�lti idej�t, hogy a feles�g�t gondozza, aki Alzheimer k�rban szenved, �s emiatt elvesztette mem�ri�j�t �s kommunik�ci�s k�szs�g�t. Feles�ge eg�szs�gi �llapot�nak a leroml�sa nem cs�kkentette a f�rfi ir�nta tan�s�tott elk�telezetts�g�t. Mivel a f�rje volt, feladat�nak tekintette, hogy hûs�gesen megtartsa �vtizedekkel kor�bban tett fogadalm�t: "eg�szs�g�ben �s betegs�g�ben".
Az igazi elk�telezetts�g napjainkban nagyon megind�t�, mert ritka. Az emberek gyakran k�tnek sz�vets�get, de sokszor meg is szegik elk�telezetts�g�ket. Ennek eredm�nye legt�bb esetben sok �sszet�rt sz�v �s otthon. J�zus azt v�rta tan�tv�nyait�l, hogy õk v�g�rv�nyesen elk�telezz�k magukat mellette. Igetanulm�nyunk arra k�sztet, hogy vizsg�ljuk meg Krisztus ir�nti elk�telezetts�g�nket.
Hit �s �r�k �let (Jn 6:32-51)
Hitetlens�g �s elp�rtol�s (Jn 6:52-66)
Hat�rozott elk�telezetts�g (Jn 6:67-69)
Alkalmaz�s: Olvasd fel a 2Tim 4:10 igeverset! Soroljatok fel m�s olyan t�nyezõket is, amelyek miatt a napjainkban �lõ kereszty�nek k�z�l sokan elp�rtolnak J�zust�l! Eml�tsetek olyan okokat, amelyek miatt sok h�võ elk�telezi mag�t J�zus mellett! 1-2 percnyi csendes elm�lked�sben vegy�tek sz�mba saj�t okaitokat, amelyek Krisztus melletti elk�telezetts�gre �szt�n�znek titeket!
�sszefoglal�s:
- Az �r�k �let a J�zus Krisztusba vetett hit eredm�nye.
- Aki nem hisz J�zus besz�d�nek, k�ptelen hûs�gesen k�vetni õt.
- Amikor valaki felismeri J�zus Krisztusban a Messi�st, aki �r�k �dv�ss�get ad k�vetõinek, �gy cselekszik helyesen, ha v�g�rv�nyesen elk�telezi mag�t mellette.
Aranymondat:  J�nos 6:35
***
2004. m�jus 30.
Szentl�lekkel teljes �let
J�nos 14:15-17, 25-26; 15:26-27; 16:5-15
K�zponti bibliai igazs�g: Aki Szentl�lekkel teljes �letre v�gyik, annak egy�tt kell mûk�dnie Isten Lelk�vel.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk sz�v�ben �bredjen fel a v�gy, hogy Szentl�lekkel teljes �letet �ljenek, �s ez�rt legyenek k�szek egy�ttmûk�dni Isten Lelk�vel.
Egy fiatal lelki munk�s kicsi ez�st gyûrût hordott a kulcstart�j�n. M�g fõiskol�s kor�ban tette r�. Amikor egy alkalommal haza�rkezett misszi��tj�r�l, meglepõdve tapasztalta, hogy a gyûrû nincs a kulcstart�n. Keresni kezdte, ahol csak tehette, de nem tal�lta. K�sõbb a kisl�nya odament hozz� �s kez�be adta a kis gyûrût. Õ megk�sz�nte �s azt�n megk�rdezte, hol tal�lta meg. "Az ujjamon volt" - felelte a kisl�ny. "Az�rt tettem oda, hogy am�g t�vol vagy, legyen n�lam valami, ami hozz�d tartozik �s r�d eml�keztet mindennap."
J�zus a keresztre fesz�t�s�t megelõzõ est�n elmondta tan�tv�nyainak, hogy el kell mennie. Mik�zben k�vetõi azon b�nk�dtak �s tûnõdtek, hogy mit tesznek majd n�lk�le, J�zus meg�g�rte, hogy jelenl�t�t a Szentl�lek p�tolja majd. Isten Lelke naponk�nt a h�võk eml�kezet�be id�zi J�zus Krisztust.
A Szentl�lek - Istentõl �rkezõ seg�tõ (Jn 14:15-17, 25-26)
Sz�tanulm�ny: P�RTFOG�
A p�rtfog� kifejez�s B amelynek g�r�g eredetije a parakletosz sz� B olyan jogi seg�tõre vonatkozott, aki k�pviselt egy peres �gyet vagy elõadott egy esetet. Ez az elnevez�s csak J�nos irataiban fordul elõ az �jsz�vets�gben, ott is csak n�h�ny esetben. Az 1Jn 2:1 �gy mutatja be J�zust, mint sz�sz�l�t, �gyv�det, k�zbenj�r�t, �s az Atya elõtt �rt�nk folytatott tev�kenys�g�t jel�li ezzel a sz�val. J�nos evang�liuma minden esetben Isten Szentlelk�re utal vele. Figyelemre m�lt�, hogy a Szent�r�s ugyanazokat a funkci�kat tulajdon�tja a P�rtfog�nak, mint mag�nak J�zusnak: az Aty�t�l j�n, bizonys�got tesz, meg�t�li a vil�got B mintegy folytatja Istennek a J�zus Krisztusban elkezdett munk�j�t J�zus mennybemenetele ut�n.
Alkalmaz�s: Hogyan tapasztalj�tok a Szentl�lek seg�ts�g�t �letetekben? Mit juttatott eszetekbe �s mit tan�tott nektek mostan�ban?
 
A Szentl�lek - Krisztus bizonys�gtevõje (Jn 15:26-27)
A Szentl�lek - a bûn�k leleplezõje (Jn 16:5-11)
A Szentl�lek - az igazs�g Lelke (Jn 16:12-15)
�sszefoglal�s:
- A Szentl�lek az�rt j�tt a f�ldre, hogy seg�tsen a h�võknek Isten ir�nti engedelmess�gben �lni.
- A Szentl�lek a h�võkkel egy�tt bizonys�got tesz J�zus Krisztusr�l.
- A Szentl�lek elk�ld�se az eg�sz vil�g jav�t szolg�lja, mivel õ az, aki alkalmazza a Krisztus �ltal szerzett engesztel�st.
- A Szentl�lek az igazs�g Lelke, ez�rt felt�rja a kereszty�neknek a J�zus Krisztusr�l sz�l� igazs�gokat.
Aranymondat:  J�nos 16:13

2004. j�nius 6.
A Szenth�roms�g munk�ja
Alapige: Jn 7:25-39
 
K�zponti bibliai igazs�g: Isten k�ld�ttek�nt J�zusnak hatalm�ban �ll megaj�nd�kozni Szentlelk�vel mindazokat, akik hisznek benne.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk �ljenek a Szentl�lek vezet�se alatt.
�let�nk minden egyes napj�n l�thatatlan elemek hat�sa alatt �llunk. Az �let�nkh�z sz�ks�ges l�legzetet egy l�thatatlan levegõtengerbõl vessz�k, �s a nap l�thatatlan sugarai mindennap �thatj�k test�nket. Ugyanakkor szemmel nem l�that� szellemi hatalmass�gok vesznek k�r�l �s befoly�solnak benn�nket �lland�an. Egyik ezek k�z�l a Szentl�lek, aki lakoz�st vesz mindazokban, akik elfogadj�k J�zus Krisztust �let�k Ur�nak �s Megv�lt�j�nak. Igetanulm�nyunkban J�zusr�l lesz sz�, mint az Isten k�ld�tt�rõl, akinek hatalm�ban �ll megaj�nd�kozni Szentlelk�vel mindenkit, aki hisz benne.
 
J�zus B az Isten k�ld�tte (7:25-29)
J�zus B a Krisztus (30-36)
J�zus B a Szentl�lek adom�nyoz�ja (37-39)
�sszefoglal�s:
- J�zus nem a saj�t akarat�b�l j�tt a f�ldre B õ Isten k�ld�tte volt.
- J�zus a Krisztus, vagyis a meg�g�rt Messi�s, �s a szavait csak azok �rtik, akik hisznek benne.
- J�zus az �r�k �let forr�sa, �s neki hatalm�ban �ll, hogy megaj�nd�kozza Szentlelk�vel azt, aki elfogadja õt, mint Megv�lt�t.
Aranymondat: "Aki hisz �nbennem, ahogy az �r�s mondja, annak belsej�bõl �lõ v�z folyamai �mlenek!"  Jn 7:38
***
2004. j�nius 13.
�r�k �let bûn�s embereknek
Alapige: Jn 8:30-47
K�zponti bibliai igazs�g: A J�zus Krisztus n�lk�l �lõ emberek a bûn szolg�i, de Isten Fia szabadul�st �s �r�k �letet k�n�l valamennyi�knek.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk szavai �s cselekedetei bizony�ts�k, hogy õk megszabadultak bûneiktõl, �s Krisztus gyermekeiv� lettek.
A lelki munk�sok sz�mos meglepõ t�rsalg�s f�ltan�i lehetnek. Egy evang�lista besz�molt arr�l, hogy szolg�lata sor�n odament hozz� egy gy�lekezeti tag, aki negyven �ven kereszt�l vezetõi beoszt�sban tev�kenykedett, �s megvallotta, hogy soha nem fogadta el Krisztust �lete Megv�lt�j�nak. Azt�n egy�tt im�dkoztak, �s a gy�lekezeti el�lj�r� beh�vta J�zust az �let�be.Ahogyan ez a p�lda is mutatja - szomor�, de igaz -, a lelki ter�leten j�rtas emberek is lehetnek elveszettek. Egy alkalommal J�zus egy vall�si vezetõkbõl �ll� csoporttal ker�lt szembe, amelynek a tagjai szint�n azt gondolt�k magukr�l, hogy nekik biztosan van �r�k �let�k. De a Megv�lt� felfedte bûn�ss�g�ket, �s f�lsz�l�totta õket, hogy t�rjenek meg �s higgyenek benne. Igetanulm�nyunk sor�n az igazi megt�r�s term�szet�rõl �s ismertetõjel�rõl esik sz�.
Az igazs�g ereje (8:30-32)
A bûn�s�k lehetõs�ge (33-36)
Hogyan v�ltoztathattak volna a zsid� vall�si vezetõk vesz�lyes helyzet�k�n? A zsid�kra leselkedõ vesz�ly �s az elõtt�k �ll� lehetõs�g minden egyes ember eset�ben �rv�nyes. Napjainkban mi akad�lyozza a bûnben �lõket abban, hogy megragadj�k a J�zus �ltal felk�n�lt szabadul�si lehetõs�get, amely �r�k �lethez juttatn� õket? Soroljatok fel min�l t�bb okot, azt�n besz�lj�tek meg, milyen l�p�seket kell tennie annak, aki bel�tja, hogy vesz�lyben van, �s v�ltoztatni szeretne helyzet�n!
Az igazs�g �s a hazugs�g k�zti k�l�nbs�g (37-47)
�sszefoglal�s:
- Aki hittel elfogadja J�zus megszabad�t� igazs�g�t, �r�k �letet nyer.
- J�zus azt szeretn�, hogy minden bûn�s megragadja az Isten fi�v� v�l�s lehetõs�g�t.
- Isten gyermekei �s az �rd�g gyermekei k�z�tt egy�rtelmû k�l�nbs�gek vannak, amelyek a gondolkod�sban �s a cselekedetekben mutatkoznak meg.
 
Aranymondat: Ha ti megtartj�tok az �n ig�met, val�ban tan�tv�nyaim vagytok; megismeritek az igazs�got, �s az igazs�g megszabad�t titeket. Jn 8:31b-32
***
2004. j�nius 20.
�j �let Krisztusban
Alapige: Jn 9: 1-41
K�zponti bibliai igazs�g: Amikor lelki �dv�ss�get nyer�nk J�zus Krisztusban, megv�ltozik eg�sz �let�nk.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk �letvitele igazolja, hogy J�zus Krisztus megv�ltotta �s megv�ltoztatta �let�ket.A megv�lt�s gy�keres v�ltoz�st eredm�nyez minden ember �let�ben. Mai igetanulm�nyunkban arr�l lesz sz�, hogyan v�ltoztatta meg J�zus �r�kre egy vakon sz�letett ember �let�t az�ltal, hogy l�t�st aj�nd�kozott neki �s megnyitotta sz�v�t az evang�lium igazs�ga elõtt.
John Newton megt�r�se elõtt (1748) rabszolga-keresked�ssel foglalkozott, �s a saj�t tulajdon�ban levõ rabszolgahaj� kapit�nya volt. Miut�n J�zus Krisztus megv�ltoztatta az �let�t, hat�kony lelki munk�ss� v�lt, �s sok �neket �rt. Legismertebb szerzem�nye a "Csod�latos nagy kegyelem" kezdetû darab. Hal�la elõtt saj�t s�rfelirat�t is megfogalmazta, amely t�bbek k�z�tt ezt tartalmazza: AJohn Newton, Y aki valamikor hitetlen volt, Y de a mi Urunk �s Megv�lt�nk bõs�ges kegyelme folyt�n Y helyre�ll�tott lett, �s megb�z�st kapott a Hit pr�dik�l�s�ra.@ Ahogyan ez a s�rfelirat is bizony�tja, amikor valaki lelki �dv�ss�get nyer J�zus Krisztust�l, megv�ltozik eg�sz �lete. Newton kereszty�nk�nt m�r nem volt ugyanolyan, mint megt�r�se elõtt. Mi sem folytathatjuk r�gi �let�nket, ha igaz�n �dv�ss�get nyert�nk Krisztusban.
�j �letforma (Jn 9:1-7)
Egyszerû vall�st�tel (Jn 9:8-15)
Ellens�ges magatart�s (Jn 9:16-29)
Krisztus igazi elfogad�sa (Jn 9:30-41)
�sszefoglal�s:
- J�zus Krisztusnak hatalm�ban �ll gy�keresen megv�ltoztatni az emberek �let�t, akkor is, ha ehhez csodat�tel sz�ks�ges.
- A lelkileg l�t�v� v�lt emberek nem tudj�k eltitkolni gy�gyul�suk miatti �r�m�ket, ez�rt b�tran bizonys�got tesznek r�la.
- Ha valaki �j �letet kap Krisztusban �s besz�l is errõl, azt fogja tapasztalni, hogy egyesek nagyon ellens�ges magatart�st tan�s�tanak.
- Az igazi gy�gyul�s �s v�ltoz�s akkor j�n l�tre az ember �let�ben, amikor elfogadja J�zus Krisztust.
 
Aranymondat: �n vil�goss�gul j�ttem a vil�gba, hogy aki hisz �nbennem, ne maradjon a s�t�ts�gben. Jn 12:46
***
2004. j�nius 27.
Isten t�rõdik veled
Alapige: Jn 10:1-18, 27-30
K�zponti bibliai igazs�g: Aki �r�k �letet nyert J�zus Krisztusban, bizalommal sz�m�that arra, hogy Isten Fia gondot visel r�.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk b�zzanak Istenben, hogy gondot visel r�luk mindennap �s �r�kk�.
Ki t�rõdik velem? Kit �rdekel az �letem? Kinek f�j, ha kudarcot vallok? Ki �r�l velem, ha sikereket �rek el? Ki t�rõdik azzal, hogy lesz-e valaki, aki gondot visel majd r�m, ha idõs leszek �s k�ptelen arra, hogy ell�ssam magam? Mindez csak n�h�ny k�rd�s azok k�z�l, amelyek az ember �let�t meghat�roz� bizonytalans�got �s f�lelmet juttatj�k kifejez�sre. Az emberek biztons�gra v�gynak, �s ez�rt sokan a korm�nyt�l, megtakar�tott p�nz�ktõl, csal�dtagjaikt�l vagy k�zeli bar�taikt�l rem�lik, hogy seg�ts�get kapnak, amikor sz�ks�ghelyzetbe ker�lnek. B�r a b�lcsebbek elismerik, hogy emberekben b�zni kock�zatos, m�gis sokan vannak, akik �tn�znek a legnagyobb gondviselõ �s biztons�got ny�jt� forr�s, a szeretõ Isten f�l�tt. Igetanulm�nyunkban J�zus �g�ret�re �sszpontos�tunk, amelyben szav�t adta, hogy gondot visel mindazokr�l, akik hittel elfogadj�k õt �let�k P�sztor�nak.
 
V�delem a mindennapi �letben (Jn 10:1-10)
A megv�lt�s fel�li gondoskod�s (11-18)
�r�k �rv�nyû oltalom (Jn 10:27-30)
�sszefoglal�s:
- J�zus jog szerinti p�sztor, aki elh�vja, vezeti �s t�rõdik juhaival v�delmet biztos�tva nekik mindennap.
- J�zus Krisztus, a j� p�sztor �let�t �ldozta fel juhai�rt B �gy gondoskodott megv�lt�sunkr�l.
- J�zus �r�k �letet ad k�vetõinek, �s meg�g�ri, hogy t�k�letes biztons�got ny�jt minden gyermek�nek.
 
Aranymondat: "�n vagyok a j� p�sztor, �n ismerem az eny�imet, �s az eny�im ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, �n is �gy ismerem az Aty�t: �s �n �letemet adom a juhok�rt."   Jn 10:14-15.

2004. j�lius 4.
Van-e �dvbizonyoss�god?
J�nos 11:1-27, 41-44
K�zponti bibliai igazs�g: A kereszty�nek bizonyosak lehetnek afelõl, hogy J�zusnak hatalma van a hal�l f�l�tt, �s ha hisznek benne, mint Megv�lt�ban, akkor hal�luk �r�k �letbe torkollik.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk adj�k tan�jel�t annak, hogy bizonyosak az �dv�ss�g�k fel�l.
      Hiszel-e a hal�l ut�ni �letben? Sokan hisznek benne, �m a hal�l ut�ni �let term�szet�rõl alkotott v�lem�nyek nagym�rt�kben megoszlanak. Egyesek az �let �s a hal�l �lland� k�rforg�sa, a reinkarn�ci� h�vei. M�sok a hal�l-k�zeli tapasztalatokat �t�lõ szem�lyek besz�mol�j�ra alapozz�k hit�ket. A kereszty�nek a felt�madt Megv�lt� szavaira �p�tik a hal�l ut�ni �let felõl kialak�tott l�t�sukat B �s ez a helyes.
      Igetanulm�nyunk alapja L�z�r felt�maszt�s�nak a t�rt�nete, amely J�zus hal�l f�l�tti hatalm�t szeml�lteti. J�zus Krisztus maga a felt�mad�s �s az �let, ez�rt hatalm�ban �ll �r�k �dv�ss�get aj�nd�kozni mindazoknak, akik f�ldi �let�k idej�n elfogadj�k õt szem�lyes Megv�lt�juknak.
�let �s hal�l (Jn 11:1-16)
Milyen alapelveket vonhatunk le mi, Isten gyermekei abb�l az esetbõl, hogy J�zus nagyon szerette L�z�rt �s a nõv�reit, m�gsem seg�tett azonnal a f�jdalmukon? Mi�rt j� nek�nk az, ha az �r idõnk�nt szenved�st �s szomor�s�got enged meg �let�nkben? Hogyan dicsõ�tik Isten Fi�t azok a tettek, amelyek sor�n hal�lba adjuk terveinket, v�gyainkat, �nmagunkat?
�let a hal�l ut�n (Jn 11:17-27)
Mit mond nek�nk, XXI. sz�zadban �lõ embereknek J�zus "�n vagyok" kinyilatkoztat�sa (25-26)? Ha lehetõs�g van, alkossatok h�rom csoportot, �s besz�ljen mind a h�rom J�zus kijelent�s�nek egy-egy mondat�r�l! Majd n�h�ny perc eltelte ut�n k�rj meg minden csoportb�l egy k�pviselõt, hogy sz�moljon be gondolataikr�l a t�bbi r�sztvevõnek! Milyen hat�ssal van a fizikai hal�lhoz val� hozz��ll�sotokra J�zus �g�rete, hogy a h�võk soha nem halnak meg lelkileg? Milyen t�ves felfog�sok l�teznek �s terjednek a f�ld�n a hal�l ut�ni �letrõl? Mit tehettek annak �rdek�ben, hogy min�l t�bben megismerj�k az igazs�got, amely a Bibli�ban tal�lhat�?
�j �let J�zusban (Jn 11:41-44)
L�z�r felt�maszt�sa csod�latos k�pe annak, ahogyan Isten Fia �letet hoz az embereknek. Besz�ljetek a lelki �letre-kelt�srõl, amely sor�n Isten �dv�ss�get ad a J�zusban h�võ embernek! Mikor �s hogyan kaptatok �j �letet az Aty�t�l J�zus Krisztusban? Adj helyet n�h�ny r�vid bizonys�gt�telnek, azt�n eml�tsetek igeverseket, amelyek al�t�masztj�k a h�võk �dvbizonyoss�g�t! Mi�rt nem kell tartania a fizikai hal�lt�l annak, aki megt�rt �s �jj�sz�letett?
Van-e �dvbizonyoss�god? Mikor �s hogyan kapt�l �j �letet J�zus Krisztust�l, az Isten Fi�t�l?
�sszefoglal�s:
- J�zus Krisztus mindentud� �s mindenhat� �r, akinek hatalma van az �let �s a hal�l f�l�tt.
- J�zus maga a felt�mad�s �s az �let, ez�rt �letre keltheti mind a testi, mind a lelki holtakat.
- Isten �j �lettel, �r�k �dv�ss�ggel aj�nd�kozza meg mindazokat, akik hisznek az õ Fi�ban, J�zus Krisztusban.
Aranymondat: "J�zus ekkor ezt mondta neki: �n vagyok a felt�mad�s �s az �let, aki hisz �nbennem, ha meghal is, �l; �s aki �l, �s hisz �nbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" - Jn 11:25-26
***
2004. j�lius 11.
Hiszel-e J�zus Krisztusban?
J�nos 12:1-11, 37-50
K�zponti bibliai igazs�g: J�zus Krisztus az�rt j�tt a f�ldre, hogy aki hisz benne, annak �r�k �lete legyen.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk higgyenek J�zusban, mint Megv�lt�ban, �s v�llalj�k f�l b�tran hit�ket az emberek elõtt.
Alapj�ban v�ve mind�ssze k�tf�le ember l�tezik: aki hisz J�zus Krisztusban, �s aki nem hisz benne. A h�võk csoportj�hoz tartoz�k bizalommal sz�m�thatnak arra, hogy az Atya �r�k �lettel aj�nd�kozza meg õket, a hitetlen emberek viszont elk�rhoznak. Harmadik lehetõs�g nem l�tezik. Aki �dv�ss�gre v�gyik, annak el kell hinnie, hogy J�zus Krisztus az Isten Fia, �s el kell fogadnia õt �lete Ur�nak �s Megv�lt�j�nak. Minden hit, amely enn�l kevesebbet foglal mag�ban, csak meddõ �n�m�t�s B hasznosnak tûnik ugyan, de az �r�k �let szempontj�b�l hi�baval�.
K�t lehetõs�g (Jn 12:1-11)
Hasonl�ts�tok �ssze M�ria �s J�d�s Isk�ri�tes J�zushoz val� viszonyul�s�t! Igetanulm�nyunkban M�ria a hitet, J�d�s a hitetlens�get jelen�ti meg. A val� �letben is tulajdonk�ppen csak ez a k�t v�ltozat �ll az emberek elõtt: hinni J�zusban vagy elutas�tani õt. Mi�rt nem l�tezik t�bb lehetõs�g? Manaps�g milyen cselekedetekben l�tszik meg az emberek J�zushoz val� viszonyul�sa?
Akik nem hisznek (Jn 12:37-43)
Besz�ljetek r�viden az emberi szabad akaratr�l, amelyet Isten kiv�tel n�lk�l mindenkinek megad! Mi ennek a jelentõs�ge a hit �s a hitetlens�g szempontj�b�l? Mi g�tol abban, hogy ny�ltan f�lv�llalj�tok az emberek elõtt, hogy hisztek J�zus Krisztusban? Mit tehettek ezeknek a g�taknak a f�lsz�mol�s��rt? Mi�rt �rtelmetlen �s k�ros az emberek v�lem�ny�tõl val� f�lelem?
Aki hisz (Jn 12:44-50)
Olvass�tok fel a Jn 5:24 igeverset, amely igazolja, hogy a J�zusban h�võk nem mennek �t�letre, hanem �r�k �letet nyernek az Aty�t�l! Ezen k�v�l mi�rt �rdemes m�g J�zusban hinni? Hogyan v�rj�tok az utols� napot, amikor Isten meg�t�li majd az eg�sz vil�got? Milyen megold�st tan�csoltok azoknak, akik most m�g a hitetlenek csoportj�hoz tartoznak, de f�lnek a k�rhozatt�l? Hogyan b�k�lhetnek ki Istennel?
�sszefoglal�s:
- Isten szempontj�b�l alapj�ban v�ve csak k�tf�le ember l�tezik: aki hisz J�zusban �s aki elutas�tja õt.
- Isten szabad akarattal aj�nd�kozta meg az embert, ez�rt egyesek nem hisznek az Isten Fi�ban, J�zus Krisztusban, �s emiatt �t�let v�r r�juk.
- J�zus az�rt j�tt a f�ldre, hogy megmentse az embereket, ez�rt aki hisz benne, �r�k �letet nyer.
Aranymondat: "Hit n�lk�l pedig senki sem lehet kedves Isten elõtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy õ van; �s megjutalmazza azokat, akik õt keresik." - Zsid 11:6
***
2004. j�lius 18.
Szolg�l� �let
Jn 13:1-17, 34-35
K�zponti bibliai igazs�g: A kereszty�n szolg�lat a h�võk Krisztus �s m�sok ir�nti szeretet�bõl fakad.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk szolg�ljanak m�soknak al�zatos lelk�lettel �s szeretettel, m�g akkor is, ha �gy l�tj�k, hogy egyesek nem �rdemlik meg.
      Egy misszi�munk�t v�gzõ kis csoport �zsia d�lkeleti r�sz�re ment, hogy orvosi ell�t�st ny�jtson egy ott �lõ, elz�rk�zott embercsoportnak. Eg�szs�g�gyi munk�jukhoz a csoport tagjai egy ideiglenes klinik�t �ll�tottak fel egy f�lreesõ helyen. Az �zsiai emberek k�z�tt gyorsan elterjedt a h�re, hogy j�sz�vû emberek �rkeztek, akik ingyenes orvosi ell�t�st biztos�tanak, �s hamarosan j�nni kezdtek hozz�juk a k�rnyezõ ter�leteken �lõk. A legt�bb szand�lt viselõ vagy mez�tl�bas ember �r�kon kereszt�l gyalogolt, am�g meg�rkezett. Az orvosok egyike m�r az elsõ napokban megjegyezte, hogy a klinik�ra j�võ emberek l�ba piszkos, k�rges, �s idõnk�nt v�rzik is a t�bb kilom�teres gyalogl�st�l. Azt javasolta, hogy a misszi�s csoport tagjai moss�k meg az emberek piszkos �s f�radt l�b�t. Ez a cselekedet megd�bbentette az �zsiai n�pcsoportot. Valaki k�z�l�k hangot is adott csod�lkoz�s�nak: "Ti j�m�d�, mûvelt emberek vagytok, mi viszont alacsonysors�, szeg�ny emberek. Hogyan tudtok leereszkedni annyira, hogy megmoss�tok a mi test�nk legals� tagj�t?" Az orvosok al�zatos �s egy�tt�rzõ cselekedet�rõl sz�l� h�r hamar elterjedt a k�rny�ken. Ennek folyt�n a klinik�ra utaz�k k�z�l sokan nyitottak �s fog�konyak lettek nemcsak a fizikai seg�ts�gre, de a misszi�s csoport �ltal felk�n�lt lelki gondoz�sra is, amelyre k�ts�gbeejtõen nagy sz�ks�g�k volt.
Al�zat (Jn 13:1-11)
Mi�rt fontos az al�zat a szolg�latban? Mi�rt nem egyeztethetõ �ssze az �nz�s �s az al�zat? Mi jellemzi egy al�zatos kereszty�n szolg�lat�t? Hogyan v�lhat egy h�võ J�zus al�zatos szolg�j�v�? Milyen konkr�t t�nyezõk j�rulnak hozz� az al�zatoss�g kialakul�s�hoz egy õszinte kereszty�n �let�ben? Titeket milyen `eszk�z�k@ �ltal tan�t Isten al�zatra?
Cselekedet (Jn 13:12-17)
A 17. vers kapcs�n besz�ljetek az elm�leti �s a tettekben megnyilv�nul� tud�s k�z�tti k�l�nbs�grõl! Mi�rt fontosak a kereszty�nek �let�ben a cselekedetek, vagyis az elsaj�t�tott ismeretek alkalmaz�sa?
Szeretet (Jn 13:34-35)
Milyen kapcsolatban �ll egym�ssal a h�võk szeretete �s szolg�lata? Ha ezt a k�rd�st megv�laszolt�tok, mondd el a r�sztvevõknek a k�vetkezõ kijelent�seket: "Az embereket nem �rdekli, mennyit tudunk, am�g nem tudj�k, mennyire �rdekelnek minket."  "A szeretet olyan valami, amit tesz�nk, nemcsak mondunk!" Besz�ljetek ezekrõl a mond�sokr�l a mai igetanulm�ny f�ny�ben! V�g�l soroljatok fel napjainkban megval�s�that� gyakorlati tetteket, amelyek cselekv�se �ltal J�zus p�ld�j�t k�vetik a kereszty�nek, �s ti is al�zatos, szeretetteljes szolg�latot v�gezhettek!
�sszefoglal�s:
- J�zus k�vetõinek ugyanolyan al�zatos lelk�lettel �s megk�l�nb�ztet�s n�lk�l kell szolg�lniuk m�soknak, ahogyan a Mester tette.
- J�zus tan�tv�nyainak nemcsak ismerni�k kell az el�j�k t�rt p�ld�t, hanem cselekedni is azt, amit tudnak.
- A szolg�l� �let �szt�nzõje a krisztusi szeretet.
Aranymondat: "�j parancsolatot adok nektek, hogy szeress�tek egym�st: ahogyan �n szerettelek titeket, ti is �gy szeress�tek egym�st! Arr�l fogja megtudni mindenki, hogy az �n tan�tv�nyaim vagytok, ha szeretitek egym�st." - Jn 13:34-35
***
2004. j�lius 25. 
Bizakod� �let
Alapige: Jn 14:1-14, 27-31
K�zponti bibliai igazs�g: A J�zusban h�võ ember b�kess�ggel �s bizalommal tekinthet szembe a megpr�b�ltat�sokkal.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk v�ljanak J�zus Krisztus m�g bizakod�bb �s kitart�bb k�vetõiv�.
      Egy muzulm�n faluba h�võ misszion�riusok �rkeztek, hogy bibliai t�rt�netek mutassanak be a helybeli, frissen megt�rt kereszty�neknek. A vet�t�s elõtt arra k�rt�k a kis csoport tagjait, hogy besz�ljenek magukr�l r�viden. Az elsõ felsz�lal� megt�r�s�nek a t�rt�net�t mondta el, azt�n megmutatta a test�n levõ sebhelyeket, amelyeket a falu lak�i okoztak neki Krisztusba vetett hite miatt. A m�sodik felsz�lal� is a megt�r�s�rõl tett bizonys�got. Õ szemtan�ja volt az elsõk�nt besz�lõ f�rfin v�grehajtott k�nz�snak, m�gis �gy d�nt�tt, hogy elfogadja J�zus Krisztust. Amikor erre f�ny der�lt, a misszion�riusok megk�rdezt�k, mi�rt b�zott a Megv�lt�ban, hab�r tudta, hogy neki is hasonl� �ld�z�sen kell majd �tmennie. A f�rfi �gy v�laszolt: "Az a bizalom �s b�kess�g k�sztetett erre, amelyet az elõttem besz�lõ f�rfi �let�ben l�ttam mik�zben szenvedett. Akkor azt gondoltam, hogy b�rmi legyen is az, ami b�tors�got ny�jt egy embernek, hogy ilyen bizalommal �s b�k�vel n�zzen szembe a hal�l eshetõs�g�vel, m�lt� arra, hogy �n is elfogadjam."
B�zz J�zusban! (Jn 14:1-7)
J�zus tan�tv�nyaik�nt milyen konkr�t cselekedetek folyt�n juttok el oda, hogy agg�d� sz�vetek ne nyugtalankodj�k t�bb�? Mi�rt helytelen Istent hib�ztatni, �s r� h�r�tani a felelõss�get, amikor f�lelem vagy aggodalom t�lti el a sz�veteket? Mi Isten szerepe, �s mi az ember feladata sz�v�nek megnyugtat�s�ban, vagyis az aggodalom kik�sz�b�l�s�ben? Jelenleg mi k�sztet nyugtalans�gra? Hogyan b�ztok J�zusban? Milyen elõnyeitek sz�rmaznak a h�tk�znapokon abb�l, hogy b�ztok J�zusban?
Tekints az Aty�ra! (Jn 14:8-14)
Milyen imak�r�seitek vannak? Eml�tsetek m�r meghallgatott �s megv�laszolt imak�r�seket is! Milyennek l�tt�tok �s ismert�tek meg az Aty�t ezeknek az im�knak a meghallgat�sa folyt�n?
Ne nyugtalankodj! (Jn 14:27-31)
Miben k�l�nb�zik a vil�g szerinti b�kess�g a J�zus �ltal f�lk�n�lt b�kess�gtõl? A szeretettel �s �r�mmel telt sz�vben nincs helye aggodalomnak, f�lelemnek vagy szomor�s�gnak (28. v.). Mi�rt nincs helye ilyesminek? Eml�tsd meg, hogy a szeretet, az �r�m �s a b�kess�g a Szentl�lek gy�m�lcse! Isten gyermekeik�nt milyen konkr�t cselekedetekkel seg�thetitek elõ ezeknek a gy�m�lcs�knek a gyarapod�s�t, valamint az aggodalom, a lelki nyugtalans�g, a cs�gged�s �s a f�lelem kiszor�t�s�t sz�vetekbõl?
�sszefoglal�s:
- Az Istenbe vetett hit �s bizalom a sz�v nyugtalans�g�nak ellenszere.
- J�zus Krisztus egy az Atya Istennel, ez�rt m�lt� arra, hogy k�vetõi megb�zzanak benne.
- A bizakod� sz�v telve van J�zus b�kess�g�vel, ez�rt kiszorul belõle a nyugtalans�g �s a cs�gged�s.
Aranymondat: "Ne nyugtalankodj�k a ti sz�vetek: higgyetek Istenben, �s higgyetek �nbennem." - Jn 14:1
***
2004. augusztus 1.
Gy�m�lcs�zõ �let
Jn 15:1-17
K�zponti bibliai igazs�g: A lelki gy�m�lcsterm�s forr�sa a Krisztussal fenntartott �lõ kapcsolat.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk v�ljanak term�kenyebb �s gy�m�lcs�zõbb kereszty�nekk�.
      D�l-�zsi�ban �lt egy f�rfi, aki a mezõgazdas�g szenved�lyes kedvelõje volt, �s nagy lelkesed�ssel tan�totta a t�voli hegyvid�keken lak� embereket, hogyan n�velj�k a termel�kenys�get lejtõs �s l�tsz�lag haszn�lhatatlan f�ldter�leteiken. Amikor a szeg�ny f�ldmûvelõk elmentek otthon�ba, �r�mmel bemutatta, mik�nt gondozz�k a k�l�nb�zõ term�nyeket, hogyan haszn�lj�k a szerves mûtr�gy�kat �s irt�szereket, valamint azt is, milyen m�don metssz�k meg a n�v�nyeket, hogy fokozz�k term�kenys�g�ket. �veken kereszt�l v�gzett kitart� munk�ja jelentõs seg�ts�gnek bizonyult sokak �let�ben, akiknek a l�tfenntart�sa f�gg�tt a f�ld mûvel�s�tõl.
      Ez a j�sz�vû f�rfi ugyanakkor Isten orsz�g�t is nagyon kedvelte. Buzg�n megosztotta hit�t a h�z�ba �rkezõ f�ldmûvesekkel, �s amikor csak tehette, mindig sug�rz� �r�mmel besz�lt az Istennel val� bensõs�ges kapcsolat �pol�s�r�l. Arra b�tor�totta "tan�tv�nyait", hogy gyakorolj�k rendszeresen a lelki gy�m�lcsterm�st elõseg�tõ tev�kenys�geket, �s �ltess�k el lak�helyeiken Isten orsz�g�nak a magvait. Az egyszerû mezõgazd�szok �gy Isten eszk�zeiv� v�ltak, akik nemcsak f�ldjeiken, de a k�rnyezet�kben �lõ emberek lelk�ben is term�shozam-n�veked�st id�zhettek elõ.
Gy�m�lcsterm�s �s gy�m�lcshi�ny (Jn 15:1-8)
Milyen gy�m�lcsre �s milyen term�shozamra v�r J�zus azokn�l, akik benne maradnak? Eml�tsetek konkr�t, lelki �rtelemben vett gy�m�lcs�ket! Mi tart vissza att�l, hogy sok gy�m�lcs�t termõ kereszty�nek legyetek?
Szeretet �s engedelmess�g (Jn 15:9-11)
Hogyan kapcsol�dik az engedelmess�g a szeretethez? Mennyire szeretitek J�zus Krisztust? Milyen �r�meitek sz�rmaznak az ir�nta val� szeretetbõl �s engedelmess�gbõl? Hogyan tapasztalj�tok �letetekben a teljes �r�met?
Szeretet �s bar�ts�g (Jn 15:12-17)
Mit gondoltok, mi�rt tartotta fontosnak J�zus, hogy tan�tv�nyai szeress�k egym�st? A gy�lekezetetek milyen m�rt�kben tesz eleget ennek a parancsolatnak? Mi bizony�tja az �letetekben �s egym�ssal val� kapcsolataitokban, hogy J�zus bar�tai vagytok?
�sszefoglal�s:
- J�zus azt k�v�nja, hogy tan�tv�nyai sok gy�m�lcs�t teremjenek. Ennek felt�tele a benne marad�s.
- Aki szereti J�zust, arra t�rekszik, hogy megtartsa parancsolatait.
- J�zus tan�tv�nyainak �gy kell l�tniuk �s szeretni�k egym�st, ahogyan J�zus l�tja �s szereti õket.
- A Krisztussal fenntartott �lõ kapcsolat a lelki gy�m�lcsterm�s kulcsa.
Aranymondat: "�n vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: aki �nbennem marad, �s �n õbenne, az terem sok gy�m�lcs�t, mert n�lk�lem semmit sem tudtok cselekedni." - Jn 15:5
***
2004. augusztus 8.
Hûs�ges �let
Alapige: Jn 15:18-25; 16:1-4
K�zponti bibliai igazs�g: Krisztus k�vetõinek fel kell k�sz�lni�k az elker�lhetetlen ellen�ll�sok elvisel�s�re.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk legyenek J�zus hûs�ges k�vetõi akkor is, ha szenvedni�k kell miatta.
      A mai kereszty�nek nagy r�sze csak a Bibli�b�l, az egyh�zt�rt�nelmi le�r�sokb�l, vagy vall�si h�rad�kb�l ismeri a Krisztus k�vet�se miatt t�mad� �ld�z�seket �s az �gy keletkezõ szenved�st, saj�t bõr�n azonban sohasem tapasztalja. A val�s�g ennek ellen�re az, hogy bizonyos orsz�gokban ma is komoly �ld�z�s folyik a kereszty�nek ellen, �s aki ott J�zus k�vetõj�v� v�lik, annak a legnagyobb kegyetlens�gre is fel kell k�sz�lnie. Nemr�g p�ld�ul k�t h�võ kereszty�nt tart�ztattak le �zsia d�li r�sz�n az�rt, mert bizonys�got tettek a hit�krõl. Amikor a rendõrs�gre �rtek vel�k, k�m�letlen�l megvert�k, �ram�t�sekkel k�nozt�k, �s v�g�l egy s�t�t cell�ba z�rt�k õket. Magyar�zatul a rendõr csak annyit mondott, hogy mivel nem v�dolhat�k m�sok kereszty�nn� t�tel�vel, hamis v�dpontok alapj�n fogj�k õket õrizetben tartani. Azon a vid�ken nem ez az egyetlen eset, amikor a Krisztusban h�võknek ilyen �nk�nyes vissza�l�seket kell elhordozniuk a helyi hat�s�g r�sz�rõl.
      Nem tudjuk elõre, hogy minket �rnek-e valaha fizikai b�ntalmaz�sok az�rt, mert Krisztus k�vetõi vagyunk, de ha erre m�gis sor ker�lne, k�sznek kell lenn�nk azonosulni Krisztussal, v�llalni a szenved�st, �s hûs�gesnek maradni Urunkhoz a megfutam�t� ellen�ll�sok dac�ra. Igetanulm�nyunk kitart� kereszty�nekk� igyekszik form�lni benn�nket, hogy m�g az �rtelmetlennek l�tsz� �ld�z�sek k�z�tt is hûs�gesen k�vess�k J�zust.
Eml�kezz! (Jn 15:18-20)
Alkalmaz�s: J�zus Krisztus k�vetõik�nt mi�rt nem szabad meglepõdn�nk azon, ha ellen�ll�sokba �tk�z�nk a hit�nk miatt? Milyen ellen�ll�sokba �tk�ztetek az ut�bbi idõben az�rt, mert kereszty�nek vagytok? Az �ld�z�s milyen form�j�t tapasztalt�tok m�r J�zus ir�nt tan�s�tott hûs�getek�rt? Hogyan viszonyultok a megpr�b�ltat�sokhoz, f�jdalmakhoz �s vesztes�gekhez, amelyek Krisztus miatt �rnek benneteket? Hogyan hatnak ezek a J�zus ir�nti hûs�getekre? Hogyan seg�t a kitart�sban az, ha eszetekbe jut, hogy J�zust is �ld�zt�k, �s "nem lehet nagyobb a szolga az ur�n�l"?
�rtsd meg! (Jn 15:21-25)
Alkalmaz�s: Ma mi�rt gyûl�li a vil�g a h�võket? Mi�rt j� az, ha a kereszty�nek meg�rtik, �s tiszt�ban vannak a val�di okokkal?
K�sz�lj! (Jn 16:1-4)
Alkalmaz�s: Mi�rt hasznos, ha elõre tudunk valamirõl, �s ha felk�sz�l�nk a v�rhat� esem�nyek fogad�s�ra? Mi�rt j� tiszt�ban lenni azzal, hogy Krisztus k�vet�se idõnk�nt szenved�ssel j�rhat? Hogyan magyar�zn�tok el egy frissen megt�rt kereszty�nnek a Krisztus k�vet�s�bõl sz�rmaz� elõny�ket �s a tan�tv�nys�g �r�t?
�sszefoglal�s:
- J�zus tan�tv�nyainak sz�m�taniuk kell a vil�g gyûl�let�re �s �ld�z�s�re, hiszen az Isten n�lk�l �lõ emberek mag�hoz Krisztushoz is �gy viszonyultak.
- A vil�g az�rt nem kedveli J�zus Krisztust, mert nem ismerte meg az Aty�t. Ennek meg�rt�se biztos�tja a kereszty�nek �let�ben az �r melletti kitart�shoz sz�ks�ges szeml�letet.
- Az elker�lhetetlen ellen�ll�sokra, elutas�t�sokra, �ld�z�sekre �s szenved�sekre val� felk�sz�l�s a h�võk Krisztushoz val� hûs�g�nek kulcsfontoss�g� eleme.
Aranymondat: "Nem nagyobb a szolga az ur�n�l. Ha engem �ld�ztek, titeket is �ld�zni fognak, ha az �n ig�met megtartott�k, a tieteket is meg fogj�k tartani." -  Jn 15:20b
***
2004. augusztus 15.
Gyõzelmes �r�m
Alapige: Jn 16:16-33
K�zponti bibliai igazs�g: Gyõzelmes �r�m egyed�l J�zus Krisztusban tal�lhat�.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk tapasztalj�k meg a J�zus Krisztussal folytatott kapcsolatb�l sz�rmaz� gyõzelmes �r�met.
      Egy Ukrajn�ban szolg�l� misszi�s csoport egyik tagja a k�vetkezõ f�ljegyz�st �rta napl�j�ba: "A mai nap utaz�ssal telt - Kievbõl ment�nk az orsz�g d�lkeleti vid�k�re. A vonatb�l l�that� t�j sz�ps�ge meghat� volt. De az embereken azt vettem �szre, hogy a legt�bben kifejez�stelen, �lettelen �br�zattal j�rnak-kelnek, mintha a lelk�ket k�ts�gbees�s �s az �let neh�zs�gei tartan�k fogva. A hat�rozott j�r�s, a mosoly �s a szemek derûj�nek hi�nya az �r�m hi�ny�r�l �rulkodott. A puszta l�t �r�m n�lk�l nagyon sz�nalmas �llapot."
      A misszion�rius m�snapi napl�jegyzet�ben ez �llt: "A csoportunk ma egy helyi gy�lekezetben �nekelt �s hirdette az Ig�t. �ldott k�z�ss�gi alkalmunk volt. Az emberek sz�v�k m�ly�bõl �nekeltek, �s figyelmesen k�vett�k az evang�lium hirdet�s�t. Ezen az est�n nyolc szem�ly fogadta el J�zus Krisztust �lete Megv�lt�j�nak. K�nnyeik sz�v�k �r�m�rõl tan�skodtak. Mindenki �r�lt. Milyen ellent�t a gy�lekezet falain k�v�li vil�ggal szemben! B�r ezek az emberek is ugyanazokkal a neh�zs�gekkel �s nyom�sokkal harcolnak, mint a vonatb�l l�tottak, �letszeml�let�k teljesen m�s. A k�l�nbs�get J�zusnak k�sz�nhetik." Isten azt szeretn�, hogy minden ember igazi �r�met tal�ljon Fi�ban, J�zus Krisztusban.
�r�m J�zus jelenl�t�ben (Jn 16:16-22)
Mi foszthatja meg a kereszty�neket att�l az �r�mtõl, amit egyed�l J�zus ad? Hogyan tapasztalt�tok sz�vetekben a krisztusi �r�met, amikor pr�b�kon mentetek �t? Eml�tsetek olyan eseteket az �letetekbõl, amikor f�jdalom �s szomor�s�g �rt benneteket, de J�zus jelenl�te b�k�vel �s �r�mmel t�lt�tte el sz�veteket!
�r�m J�zus �g�ret�ben (Jn 16:23-28)
Mi tart vissza att�l, hogy bizalommal forduljatok Istenhez im�ban? Mikor �s hogyan tapasztalt�tok legut�bb az imameghallgat�s �r�m�t? Ha fiatalokat tan�tasz, n�h�ny szem�lyes besz�mol� elhangz�sa ut�n alkossatok k�t csoportot egy vit�hoz! Az elsõ csoportnak azt az �ll�spontot kell v�denie, amely szerint im�inkban b�rmit k�rhet�nk Istentõl, �s sz�m�thatunk arra, hogy õ megadja, amit akarunk. A m�sik csoportnak azt kell bizony�tania, hogy az imameghallgat�s mindig att�l f�gg: egyezik-e k�r�s�nk Isten akarat�val, J�zus szeml�let�vel �s lelk�let�vel.
�r�m J�zus erej�ben (Jn 16:29-33)
Hogyan tapasztalj�tok J�zus erej�t a vil�g ellens�ges nyom�sainak legyõz�s�ben? Mi�rt k�sztet �r�mre titeket J�zus Krisztus korl�tlan ereje? Eml�tsetek olyan eseteket az �letetekbõl, amikor Isten gyõzelmes �r�mmel aj�nd�kozott meg valamilyen konfliktushelyzetben!
�sszefoglal�s:
- J�zus igazi tan�tv�nyai �r�lnek a Mester jelenl�t�nek, �s sz�v�k �r�m�t semmi �s senki nem veheti el.
- Krisztus meg�g�rte, hogy az Atya meghallgatja az õ nev�ben el�je t�rt k�r�seket. Ennek megtapasztal�sa teljes �r�met fakaszt J�zus minden k�vetõj�nek a sz�v�ben.
- Gyõzelmes �r�m egyed�l J�zus Krisztusban tal�lhat�. Mivel õ legyõzte a vil�got, tan�tv�nyainak a szenved�sek k�z�tt is b�kess�g�k �s �r�m�k lehet.
Aranymondat: "�gy most titeket is szomor�s�g fog el, de ism�t megl�tlak majd titeket, �s �r�lni fog a sz�vetek, �s �r�m�t�ket senki sem veheti el tõletek." - Jn 16:22
***
2004. augusztus 22.
C�ltudatos im�ds�g
Alapige: Jn 17:1-26
K�zponti bibliai igazs�g: Az Isten dicsõs�g�t elõseg�tõ ima�let a kereszty�nek Krisztus melletti kitart�s�t, egym�s k�z�tti egys�g�t �s az evang�lium terjed�s�t is elõmozd�tja.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk alak�ts�k �gy ima�let�ket, hogy az Isten dicsõs�g�t �s c�ljainak megval�sul�s�t szolg�lja.
Keresd az Atya dicsõs�g�t! (Jn 17:1-5)
Fõpapi im�ds�g�t J�zus a tan�tv�nyai f�le hallat�ra mondta el nem sokkal a Gecsem�n� kertben lej�tsz�d� szomor� esem�nyek elõtt. Atyj�hoz int�zett k�ny�rg�se �nmaga, tan�tv�nyai �s j�võbeli k�vetõi ir�nti t�rõd�s�t mutatja be.
Mi�rt im�dkoztok leggyakrabban magatokkal kapcsolatosan? Mi�rt fontos, hogy az Atya megdicsõ�lj�n �letetekben �s minden kereszty�n �let�ben? Hogyan dicsõ�tik Istent a cselekedeteitek �s az im�itok? Hogyan szerezhettek m�g t�bb dicsõs�get Isten nev�nek?
Maradj a J�zus�! (Jn 17:6-19)
Hogyan tapasztalj�tok az Atya megtart� �s megõrzõ hatalm�t �letetekben? Milyen vesz�lyekkel n�ztek szembe a h�tk�znapok sor�n az�rt mert J�zus Krisztus tan�tv�nyaik�nt �ltek, �s emiatt m�sak vagytok, mint a vil�g? Mi Isten r�sze, �s mi a kereszty�n feladata a Krisztus melletti megmarad�s k�rd�s�ben? Soroljatok fel igeverseket, amelyek Krisztus ir�nti hûs�gre b�tor�tanak!
Hirdesd az egys�get! (Jn 17:20-26)
J�nos evang�liuma 17. r�sz�nek a 21. verse a jelenlegi �kumenikus mozgalom sz�sz�l�inak a kedvence! El kell ismerni, hogy a megosztott egyh�z sok tekintetben botr�nyt okoz, de a gy�gym�d m�gsem az int�zm�nyes egys�g. J�zus nem egyetlen, egys�ges, �kumenikus vil�g-egyh�z�rt im�dkozott, ahol a t�vtan�t�s egy�tt �l az eg�szs�ges tan�t�ssal. Az uniformizmus, az egyes�let, �s az egys�g k�z�tt �ri�si a k�l�nbs�g.
Olvass�tok fel az 1Kor 12:12-13 igeszakaszt! Minden h�võ Krisztus egy test�hez tartozik, �s lelki egys�g�knek meg kell nyilv�nulnia az �letm�djukban.
�sszefoglal�s:
- A kereszty�nek im�inak �s �letvitel�nek Isten dicsõs�g�t kell elõseg�tenie.
- Aki Isten dicsõs�g�t keresi, kitart J�zus mellett �s megtapasztalja az Atya megtart� hatalm�t, kegyelm�t.
- A h�võk egys�ge az evang�lium terjed�s�nek egyik legfontosabb elõmozd�t�ja.
Aranymondat: "Az pedig az �r�k �let, hogy ismernek t�ged, az egyed�l igaz Istent, �s akit elk�ldt�l, a J�zus Krisztust." - Jn 17:3
***
2004. augusztus 29. 
K�vesd a felt�madt Krisztust!
Alapige: Jn 21:15-23
K�zponti bibliai igazs�g: A felt�madt Krisztus arra oktatja tan�tv�nyait, hogy al�zatosan, �ldozatk�szs�ggel �s r� �sszpontos�tva k�vess�k õt.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk �ljenek J�zus al�zatos tan�tv�nyaik�nt, akik r� �sszpontos�tva k�vetik õt, �s k�szek az �let�ket is fel�ldozni �rte.
      J�zus Krisztus k�vet�se egyszerû feladat - az alacsony k�pzetts�gû emberek is k�pesek r�. Az egyszerûs�g mellett azonban a J�zus k�vet�s�re v�llalkoz�knak azzal is tiszt�ban kell lenni�k, hogy ez az �t nem k�nnyû. Gyakori �nmegtagad�st �s lemond�st ig�nyel, al�zatot, �ldozatk�szs�get, erõs teherb�r� k�pess�get �s hat�rozott kitart�st felt�telez. Aki nem sz�mol ezekkel a k�vetelm�nyekkel, k�nnyen elesik a hit �tj�n.
K�vesd J�zust az al�zat �tj�n! (Jn 21:15-17)
Az al�zat nem m�s, mint erõss�geink �s gyenges�geink eg�szs�ges ki�rt�kel�se. Milyen buk�sok folyt�n tanultatok meg al�zatban j�rni az �r �tj�n?
K�vesd J�zust �ldozatk�szs�ggel! (Jn 21:18-19)
Mi�rt fontos az, hogy a J�zus k�vet�s�re v�llalkoz�k �ldozatk�szek legyenek? Milyen �ldozathozatalra vagytok k�szek J�zus Krisztus�rt? (Pl: idõ, p�nz, k�nyelem stb.) Milyen �ldozatot kellett m�r hoznotok az�rt, mert Krisztus k�vetõi vagytok? Mi�rt neh�z �ldozatot v�llalni J�zus Krisztus�rt? Hogyan v�lhat k�ssz� valaki arra, hogy sz�ks�g eset�n az �let�t is fel�ldozza az �r�rt?
K�vesd J�zust r� �sszpontos�tva! (Jn 21:20-23)
Mi�rt fontos ma is, hogy J�zus tan�tv�nyai egyed�l az �rra �sszpontos�tva �ljenek �s v�gezz�k szolg�latukat? Milyen k�rokat eredm�nyezhet a m�sokra figyel�s? Milyen mell�kv�g�nyra terelheti el a kereszty�neket az, ha m�s h�võkh�z hasonl�tgatj�k magukat? Krisztus k�vetõik�nt hogyan tapasztalt�tok az �rra figyel�s hasznoss�g�t? Hogyan ker�lhetõ ki a m�sokkal val� �sszehasonl�tgat�s csapd�ja? Hogyan juthat ki, aki beleesett? Isten gyermekeik�nt mit tekintetek �sszehasonl�t�si alapnak az �letetekben?
�sszefoglal�s:
- J�zus Krisztus k�vet�se al�zatot felt�telez, mert õt szeretni �s m�sokat szolg�lni csak al�zatos lelk�lettel lehet.
- Ha valaki J�zus k�vet�s�re v�llalkozik, k�sznek kell lennie az �let�rõl is lemondani.
- J�zus k�vetõj�nek nem az a feladata, hogy m�sokhoz hasonl�tgassa mag�t, hanem hogy az �rra �sszpontos�tva haladjon elõre.
Aranymondat: "Akkor J�zus ezt mondta tan�tv�nyainak: Ha valaki �n ut�nam akar j�nni, tagadja meg mag�t, vegye fel a keresztj�t, �s k�vessen engem." - Mt 16:24
***
2004. augusztus 15.
Gyõzelmes �r�m
Alapige: Jn 16:16-33
K�zponti bibliai igazs�g: Gyõzelmes �r�m egyed�l J�zus Krisztusban tal�lhat�.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk tapasztalj�k meg a J�zus Krisztussal folytatott kapcsolatb�l sz�rmaz� gyõzelmes �r�met.
      Egy Ukrajn�ban szolg�l� misszi�s csoport egyik tagja a k�vetkezõ f�ljegyz�st �rta napl�j�ba: "A mai nap utaz�ssal telt - Kievbõl ment�nk az orsz�g d�lkeleti vid�k�re. A vonatb�l l�that� t�j sz�ps�ge meghat� volt. De az embereken azt vettem �szre, hogy a legt�bben kifejez�stelen, �lettelen �br�zattal j�rnak-kelnek, mintha a lelk�ket k�ts�gbees�s �s az �let neh�zs�gei tartan�k fogva. A hat�rozott j�r�s, a mosoly �s a szemek derûj�nek hi�nya az �r�m hi�ny�r�l �rulkodott. A puszta l�t �r�m n�lk�l nagyon sz�nalmas �llapot."
      A misszion�rius m�snapi napl�jegyzet�ben ez �llt: "A csoportunk ma egy helyi gy�lekezetben �nekelt �s hirdette az Ig�t. �ldott k�z�ss�gi alkalmunk volt. Az emberek sz�v�k m�ly�bõl �nekeltek, �s figyelmesen k�vett�k az evang�lium hirdet�s�t. Ezen az est�n nyolc szem�ly fogadta el J�zus Krisztust �lete Megv�lt�j�nak. K�nnyeik sz�v�k �r�m�rõl tan�skodtak. Mindenki �r�lt. Milyen ellent�t a gy�lekezet falain k�v�li vil�ggal szemben! B�r ezek az emberek is ugyanazokkal a neh�zs�gekkel �s nyom�sokkal harcolnak, mint a vonatb�l l�tottak, �letszeml�let�k teljesen m�s. A k�l�nbs�get J�zusnak k�sz�nhetik." Isten azt szeretn�, hogy minden ember igazi �r�met tal�ljon Fi�ban, J�zus Krisztusban.
�r�m J�zus jelenl�t�ben (Jn 16:16-22)
Mi foszthatja meg a kereszty�neket att�l az �r�mtõl, amit egyed�l J�zus ad? Hogyan tapasztalt�tok sz�vetekben a krisztusi �r�met, amikor pr�b�kon mentetek �t? Eml�tsetek olyan eseteket az �letetekbõl, amikor f�jdalom �s szomor�s�g �rt benneteket, de J�zus jelenl�te b�k�vel �s �r�mmel t�lt�tte el sz�veteket!
�r�m J�zus �g�ret�ben (Jn 16:23-28)
Mi tart vissza att�l, hogy bizalommal forduljatok Istenhez im�ban? Mikor �s hogyan tapasztalt�tok legut�bb az imameghallgat�s �r�m�t? Ha fiatalokat tan�tasz, n�h�ny szem�lyes besz�mol� elhangz�sa ut�n alkossatok k�t csoportot egy vit�hoz! Az elsõ csoportnak azt az �ll�spontot kell v�denie, amely szerint im�inkban b�rmit k�rhet�nk Istentõl, �s sz�m�thatunk arra, hogy õ megadja, amit akarunk. A m�sik csoportnak azt kell bizony�tania, hogy az imameghallgat�s mindig att�l f�gg: egyezik-e k�r�s�nk Isten akarat�val, J�zus szeml�let�vel �s lelk�let�vel.
�r�m J�zus erej�ben (Jn 16:29-33)
Hogyan tapasztalj�tok J�zus erej�t a vil�g ellens�ges nyom�sainak legyõz�s�ben? Mi�rt k�sztet �r�mre titeket J�zus Krisztus korl�tlan ereje? Eml�tsetek olyan eseteket az �letetekbõl, amikor Isten gyõzelmes �r�mmel aj�nd�kozott meg valamilyen konfliktushelyzetben!
�sszefoglal�s:
- J�zus igazi tan�tv�nyai �r�lnek a Mester jelenl�t�nek, �s sz�v�k �r�m�t semmi �s senki nem veheti el.
- Krisztus meg�g�rte, hogy az Atya meghallgatja az õ nev�ben el�je t�rt k�r�seket. Ennek megtapasztal�sa teljes �r�met fakaszt J�zus minden k�vetõj�nek a sz�v�ben.
- Gyõzelmes �r�m egyed�l J�zus Krisztusban tal�lhat�. Mivel õ legyõzte a vil�got, tan�tv�nyainak a szenved�sek k�z�tt is b�kess�g�k �s �r�m�k lehet.
Aranymondat: "�gy most titeket is szomor�s�g fog el, de ism�t megl�tlak majd titeket, �s �r�lni fog a sz�vetek, �s �r�m�t�ket senki sem veheti el tõletek." - Jn 16:22
***
2004. augusztus 22.
C�ltudatos im�ds�g
Alapige: Jn 17:1-26
K�zponti bibliai igazs�g: Az Isten dicsõs�g�t elõseg�tõ ima�let a kereszty�nek Krisztus melletti kitart�s�t, egym�s k�z�tti egys�g�t �s az evang�lium terjed�s�t is elõmozd�tja.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk alak�ts�k �gy ima�let�ket, hogy az Isten dicsõs�g�t �s c�ljainak megval�sul�s�t szolg�lja.
Keresd az Atya dicsõs�g�t! (Jn 17:1-5)
Fõpapi im�ds�g�t J�zus a tan�tv�nyai f�le hallat�ra mondta el nem sokkal a Gecsem�n� kertben lej�tsz�d� szomor� esem�nyek elõtt. Atyj�hoz int�zett k�ny�rg�se �nmaga, tan�tv�nyai �s j�võbeli k�vetõi ir�nti t�rõd�s�t mutatja be.
Mi�rt im�dkoztok leggyakrabban magatokkal kapcsolatosan? Mi�rt fontos, hogy az Atya megdicsõ�lj�n �letetekben �s minden kereszty�n �let�ben? Hogyan dicsõ�tik Istent a cselekedeteitek �s az im�itok? Hogyan szerezhettek m�g t�bb dicsõs�get Isten nev�nek?
Maradj a J�zus�! (Jn 17:6-19)
Hogyan tapasztalj�tok az Atya megtart� �s megõrzõ hatalm�t �letetekben? Milyen vesz�lyekkel n�ztek szembe a h�tk�znapok sor�n az�rt mert J�zus Krisztus tan�tv�nyaik�nt �ltek, �s emiatt m�sak vagytok, mint a vil�g? Mi Isten r�sze, �s mi a kereszty�n feladata a Krisztus melletti megmarad�s k�rd�s�ben? Soroljatok fel igeverseket, amelyek Krisztus ir�nti hûs�gre b�tor�tanak!
Hirdesd az egys�get! (Jn 17:20-26)
J�nos evang�liuma 17. r�sz�nek a 21. verse a jelenlegi �kumenikus mozgalom sz�sz�l�inak a kedvence! El kell ismerni, hogy a megosztott egyh�z sok tekintetben botr�nyt okoz, de a gy�gym�d m�gsem az int�zm�nyes egys�g. J�zus nem egyetlen, egys�ges, �kumenikus vil�g-egyh�z�rt im�dkozott, ahol a t�vtan�t�s egy�tt �l az eg�szs�ges tan�t�ssal. Az uniformizmus, az egyes�let, �s az egys�g k�z�tt �ri�si a k�l�nbs�g.
Olvass�tok fel az 1Kor 12:12-13 igeszakaszt! Minden h�võ Krisztus egy test�hez tartozik, �s lelki egys�g�knek meg kell nyilv�nulnia az �letm�djukban.
�sszefoglal�s:
- A kereszty�nek im�inak �s �letvitel�nek Isten dicsõs�g�t kell elõseg�tenie.
- Aki Isten dicsõs�g�t keresi, kitart J�zus mellett �s megtapasztalja az Atya megtart� hatalm�t, kegyelm�t.
- A h�võk egys�ge az evang�lium terjed�s�nek egyik legfontosabb elõmozd�t�ja.
Aranymondat: "Az pedig az �r�k �let, hogy ismernek t�ged, az egyed�l igaz Istent, �s akit elk�ldt�l, a J�zus Krisztust." - Jn 17:3
***
2004. augusztus 29. 
K�vesd a felt�madt Krisztust!
Alapige: Jn 21:15-23
K�zponti bibliai igazs�g: A felt�madt Krisztus arra oktatja tan�tv�nyait, hogy al�zatosan, �ldozatk�szs�ggel �s r� �sszpontos�tva k�vess�k õt.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk �ljenek J�zus al�zatos tan�tv�nyaik�nt, akik r� �sszpontos�tva k�vetik õt, �s k�szek az �let�ket is fel�ldozni �rte.
      J�zus Krisztus k�vet�se egyszerû feladat - az alacsony k�pzetts�gû emberek is k�pesek r�. Az egyszerûs�g mellett azonban a J�zus k�vet�s�re v�llalkoz�knak azzal is tiszt�ban kell lenni�k, hogy ez az �t nem k�nnyû. Gyakori �nmegtagad�st �s lemond�st ig�nyel, al�zatot, �ldozatk�szs�get, erõs teherb�r� k�pess�get �s hat�rozott kitart�st felt�telez. Aki nem sz�mol ezekkel a k�vetelm�nyekkel, k�nnyen elesik a hit �tj�n.
K�vesd J�zust az al�zat �tj�n! (Jn 21:15-17)
Az al�zat nem m�s, mint erõss�geink �s gyenges�geink eg�szs�ges ki�rt�kel�se. Milyen buk�sok folyt�n tanultatok meg al�zatban j�rni az �r �tj�n?
K�vesd J�zust �ldozatk�szs�ggel! (Jn 21:18-19)
Mi�rt fontos az, hogy a J�zus k�vet�s�re v�llalkoz�k �ldozatk�szek legyenek? Milyen �ldozathozatalra vagytok k�szek J�zus Krisztus�rt? (Pl: idõ, p�nz, k�nyelem stb.) Milyen �ldozatot kellett m�r hoznotok az�rt, mert Krisztus k�vetõi vagytok? Mi�rt neh�z �ldozatot v�llalni J�zus Krisztus�rt? Hogyan v�lhat k�ssz� valaki arra, hogy sz�ks�g eset�n az �let�t is fel�ldozza az �r�rt?
K�vesd J�zust r� �sszpontos�tva! (Jn 21:20-23)
Mi�rt fontos ma is, hogy J�zus tan�tv�nyai egyed�l az �rra �sszpontos�tva �ljenek �s v�gezz�k szolg�latukat? Milyen k�rokat eredm�nyezhet a m�sokra figyel�s? Milyen mell�kv�g�nyra terelheti el a kereszty�neket az, ha m�s h�võkh�z hasonl�tgatj�k magukat? Krisztus k�vetõik�nt hogyan tapasztalt�tok az �rra figyel�s hasznoss�g�t? Hogyan ker�lhetõ ki a m�sokkal val� �sszehasonl�tgat�s csapd�ja? Hogyan juthat ki, aki beleesett? Isten gyermekeik�nt mit tekintetek �sszehasonl�t�si alapnak az �letetekben?
�sszefoglal�s:
- J�zus Krisztus k�vet�se al�zatot felt�telez, mert õt szeretni �s m�sokat szolg�lni csak al�zatos lelk�lettel lehet.
- Ha valaki J�zus k�vet�s�re v�llalkozik, k�sznek kell lennie az �let�rõl is lemondani.
- J�zus k�vetõj�nek nem az a feladata, hogy m�sokhoz hasonl�tgassa mag�t, hanem hogy az �rra �sszpontos�tva haladjon elõre.
Aranymondat: "Akkor J�zus ezt mondta tan�tv�nyainak: Ha valaki �n ut�nam akar j�nni, tagadja meg mag�t, vegye fel a keresztj�t, �s k�vessen engem." - Mt 16:24
***
szeptember 5.
Add tov�bb a f�kly�t!
Alapige: 2Kir 2:1-14, 19-22
K�zponti bibliai igazs�g: Az �r szolg�i felelõss�ggel tartoznak az�rt, hogy felk�sz�tsenek m�sokat a lelki munk�ra.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk ismerj�k fel a szolg�latra alkalmas embereket, �s k�sz�ts�k fel õket megfelelõ m�don a munkav�gz�sre.
A siker ut�d n�lk�l kudarc. P�l apostol ez�rt arra oktatta fiatalabb tan�tv�nyait, hogy keressenek �s k�sz�tsenek fel olyan embereket, akik egy napon a hely�kbe l�phetnek. Õ maga is alkalmazta ezt az alapelvet gondoskodva arr�l, hogy a misszi��tjai sor�n l�trehozott gy�lekezetekben alkalmas, r�termett ut�dokat hagyjon maga ut�n, akik k�pesek lesznek j�l �s b�lcsen folytatni tov�bb a szolg�lat�t. Az eff�le felk�sz�tõ munk�t mai modern kifejez�ssel mentorl�snak, p�rtfogol�snak nevezz�k. A mentorl�s tulajdonk�ppen egy kapcsolat, amelyben az egyik ember Istentõl kapott forr�sainak a megoszt�s�val erõs�t egy m�sikat. Igetanulm�nyunk az Ill�s �s Elizeus pr�f�ta eset�t mutatja be, hogy �ltala mi is felb�torodjunk m�sok megerõs�t�s�re, t�mogat�s�ra, p�rtfogol�s�ra.
 
Tedd pr�b�ra az embereket! (2Kir 2:1-6)
Ill�s pr�b�ra tette Elizeust, �s a fiatal pr�f�ta alkalmasnak bizonyult tan�t�ja szolg�lat�nak a folytat�s�ra. Ti mennyire vagytok alkalmasak arra, hogy szolg�latot b�zzon r�tok az �r? Hogyan v�lhattok Isten alkalmasabb eszk�zeiv�? Mik�zben a kipr�b�lts�g fontoss�g�r�l besz�ltek, olvasd fel a 2Tim 2:15-�t!
 
Tan�tsd az embereket! (2Kir 2:7-10)
Elizeus sokat tanult Ill�stõl, am�g egy�tt volt vele. A tan�t�s �s a p�ldamutat�s m�sok alak�t�s�nak egyik leghat�konyabb m�dja. Titeket ki �s hogyan seg�tett, form�lt, k�sz�tett, hogy felk�sz�ljetek az �r szolg�lat�ra? Isten tapasztalt szolg�ik�nt ti kinek az �let�ben t�ltitek be ezt a tan�t�i szerepet?
 
B�zz feladatokat az emberekre! (2Kir 2:11-14, 19-22)
Ill�s r�hagyta a feladatait Elizeusra, �gy a fiatal pr�f�ta szabadon kibontakozhatott az �r szolg�lat�ban.
Aranymondat: ��s amit tõlem hallott�l sok tan� elõtt, azokat add �t megb�zhat� embereknek, akik m�sok tan�t�s�ra is alkalmasak lesznek.� � 2Tim 2:2
***
2004. szeptember 12.
Tarts ki a pr�b�kban!
Alapige: 2Kir 4:8-37
K�zponti bibliai igazs�g: Isten megjutalmazza �v�it, ha b�znak benne olyankor is, amikor kil�t�stalan helyzetbe ker�lnek.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk v�laszoljanak �lõ hittel Istennek � m�g akkor is, ha vesz�lybe ker�l tõle kapott �g�ret�k �s rem�nys�g�k.
�g�retet, �lmot, l�t�st kapt�l a j� Istentõl az �let bizonyos k�rd�s�ben? Ha �gy van, akkor bizony�ra nagyon v�rod sz�ved v�gy�nak �s rem�nys�g�nek a beteljes�l�s�t. De megt�rt�nhet, hogy ez a v�rakoz�s kiss� hosszabbra ny�lik, mint ahogyan te gondoltad, sõt lehets�ges, hogy m�r el is cs�ggedt�l, mert �gy tûnik, semmi sem lesz a tervbõl, amit Isten a sz�vedbe �ltetett. Amennyiben erre a legut�bbi felt�telez�sre is igen a v�laszod, mai igetanulm�nyunk kimondottan neked sz�l. Isten azt szeretn� meg�rtetni veled, hogy a legjobb d�nt�s r�szedrõl az, ha a csal�d�sra �s a ki�br�ndults�gra ir�nta tan�s�tott hittel �s bizalommal v�laszolsz.
 
Lehetetlennek tûnõ rem�nys�g (2Kir 4:8-16)
Istennek sokf�le megold�sa van arra, hogy tõle eredõ rem�nys�get, v�gyat, �lmot vagy tervet �ltessen el �v�i sz�v�ben, amelynek a megval�sul�sa emberi szempontb�l n�zve lehetetlennek tûnik. Eml�tsetek ilyen megold�sokat!
 
Beteljes�lt v�rakoz�s (2Kir 4:17)
Egyed�l Isten seg�thet (2Kir 4:18-35)
Milyen esem�ny folyt�n tanult�tok meg, hogy Isten a legs�t�tebb helyzetben is tud seg�teni? Mi�rt nem �rdemes m�shoz fordulni seg�ts�g�rt? Mikor sz�ks�ges m�gis emberekre t�maszkodni?
 
�r�m �s h�la (2Kir 4:36-37)
- Ha egy v�gy Istentõl sz�rmazik, akkor hittel kell v�rnunk a beteljesed�s�t.
- Isten a legkil�t�stalanabb helyzetben is k�pes val�ra v�ltani a benne b�z�k rem�nys�g�t.
- Amikor f�jdalom �s megpr�b�ltat�s �r, forduljunk Istenhez bizalommal, mert egyed�l õ seg�thet.
- Ha terveink val�ra v�lnak, adjunk h�l�t �rt�k az �rnak!
 
Aranymondat: �Bizony mondom n�ktek: ha akkora hitetek volna, mint egy must�rmag, �s azt mondan�tok ennek a hegynek: Menj innen oda! � odamenne, �s semmi sem volna nektek lehetetlen.� � Mt 17:20b
***
2004. szeptember 19.
Keresd a gy�gyul�s lehetõs�g�t!
Alapige: 2Kir 5:1-19a
K�zponti bibliai igazs�g: Aki õszinte sz�vvel keresi a gy�gyul�s lehetõs�g�t, megtapasztalja Isten seg�ts�g�t.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk fogadj�k el Istentõl a J�zus Krisztusban felk�n�lt �dv�ss�g lehetõs�g�t, �s szolg�ljanak neki hittel, engedelmesen.
 
Az orvostudom�ny fejlõd�se napjainkban egyre nagyobb �s egyre gyorsabb l�ptekkel halad. Ennek k�sz�nhetõen mind t�bb �s t�bb betegs�gre ker�l hat�kony gy�gym�d, �s �gy sok embernek siker�l meghosszabb�tani az �let�t. De m�g mindig nagy sz�mban vannak azok a betegs�gek, amelyeknek a kezel�s�re egyelõre nem l�tezik megfelelõ gy�gym�d. Aki ilyen jellegû eg�szs�gi probl�m�val k�zd, val�sz�nûleg nem sok rem�nyt fûz ehhez az �lethez. Mai igetanulm�nyunk arr�l besz�l, hogy Istennek hatalm�ban �ll meggy�gy�tani az emberi szempontb�l n�zve gy�gy�thatatlan betegs�geket, sõt õ azt is megteheti, hogy a gy�gyul�st keresõ l�leknek teljesen �j �letet aj�nd�kozzon, amely soha nem �r v�get.
Hallgass a j� tan�csra! (2Kir 5:1-4)
Engedelmeskedj hittel! (2Kir 5:5-14)
A bûn betegs�g�ben szenvedõ embernek mit kell megtennie az�rt, hogy lelkileg eg�szs�gess� v�ljon? Olvass�tok fel az ApCsel 16:31 igeverset! Besz�lj r�viden arr�l, hogy hit �ltal fizikai betegs�gekbõl is meg lehet gy�gyulni! Ezt igazolja a Jak 5:14-18 igeszakasz �s t�bb �jsz�vets�gi t�rt�net is. Vigy�zz azonban, hogy senkiben se kelts hamis rem�nyeket! Isten fõ c�lja nem a fizikai, hanem a lelki gy�gyul�s.
 
Csakis az Urat im�dd! (2Kir 5:15-19a)
Aki meggy�gyult a bûn betegs�g�bõl, annak � Naam�nhoz hasonl�an � tan�s�got kell tennie Gy�gy�t�j�r�l �s az �let�ben v�gbement csod�r�l. Mi�rt fontos ez a l�p�s?
 
�sszefoglal�s:
- Isten mindenkinek felk�n�lja a lelki gy�gyul�s lehetõs�g�t, ez�rt aki õszint�n keresi õt, megtapasztalja seg�ts�g�t.
- Isten gy�gyul�ssal aj�nd�kozza meg a szav�nak hittel engedelmeskedõ lelkeket.
- Aki meggy�gyult a bûn betegs�g�bõl, annak vall�st kell tennie az �rr�l, �s csakis õt szabad im�dnia.
Aranymondat: �J�ruljunk teh�t bizalommal a kegyelem tr�nus�hoz, hogy irgalmat nyerj�nk, �s kegyelmet tal�ljunk, amikor seg�ts�gre van sz�ks�g�nk.� � Zsid 4:16
***
2004. szeptember 26.
�lj hit �ltal!
Alapige: 2Kir 6:8-23
K�zponti bibliai igazs�g: A hit perspekt�v�j�b�l tekinteni az �letre Isten aj�nd�ka, de ugyanakkor az ember d�nt�se is.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk alak�ts�k �gy az �letszeml�let�ket, hogy k�pesek legyenek a hit l�t�sz�g�bõl tekinteni minden helyzetre.
 
�let�nk folyam�n gyakran ker�l�nk olyan helyzetbe, amikor d�nten�nk kell: r�b�zzuk magunkat hittel Isten gondvisel�s�re, vagy f�lelm�nkben �s aggodalmunkban a saj�t kez�nkbe vessz�k k�r�lm�nyeink ir�ny�t�s�t. Term�szetesen egyszerûbb a l�that� t�nyekre alapozni, �s annak f�ggv�ny�ben cselekedni, amit az emberi �rtelem logikusnak tal�l. Istenben b�zni, �s t�relmesen r�hagyatkozni, amikor minden m�s az ellenkezõj�re biztat, ez m�r sokkal nehezebb. Isten m�gis azt szeretn�, hogy minket, gyermekeit a hit jellemezzen, �s ne a hitetlens�g. B�r benne hinni azt felt�telezi, hogy idõnk�nt az elsõ l�p�st s�t�tben kell megtenn�nk, ha val�ban tõle v�rjuk a seg�ts�get, õ megjutalmazza ir�nta tan�s�tott bizalmunkat, �s megtart benn�nket. M�ller Gy�rgy megfogalmaz�s�ban ez �gy hangzik: �A hit l�tja a l�thatatlant, hiszi a hihetetlent, �s az a jutalma, hogy megkapja a lehetetlent.�
 
L�sd meg, hogy Isten munk�lkodik! (2Kir 6:8-12)
Alkalmaz�s: Hogyan munk�lkodik Isten k�r�l�ttetek �s az �rdeketekben? Mi akad�lyozhat meg abban, hogy l�ss�tok az �r hatalmas csodatetteit? Hogyan t�vol�thatj�tok el ezeket az akad�lyokat az �letetekbõl? Mi�rt fontos a hit Isten munk�j�nak a felismer�s�hez?
 
L�sd meg Isten jelenl�t�t! (2Kir 6:13-17)
L�sd meg Isten irgalmass�g�t! (2Kir 6:18-23)
J�r�m irgalmass�ga Isten irgalmass�g�t jelezte. Besz�ljetek r�viden az irgalom fogalm�r�l! Aki kegyelemben r�szes�l, megmenek�l valamilyen �t�lettõl, aki irgalomban r�szes�l, kap valamit, amit nem �rdemel meg. Az ar�m katon�k �let�ket kapt�k aj�nd�kba. Mit juttat eszetekbe az irgalmass�g �s az �j �let gondolata? Mondd el r�viden az evang�lium �zenet�t, �s besz�lj arr�l, hogy aki hittel elfogadja Krisztus engesztelõ �ldozat�t, �j �letet nyer! Milyen �t�lettõl szabadul meg az Isten irgalmass�g�ba belekapaszkod� ember? B�tor�tsd a r�sztvevõket, hogy d�ntsenek a hit �s az Isten ir�nti õszinte bizalom oldal�n!
 
Aranymondat: �De õ �gy felelt: Ne f�lj, mert t�bben vannak vel�nk, mint õvel�k.� � 2Kir 6:16
***
2004. okt�ber 3.
Engedelmeskedj Isten utas�t�s�nak!
Alapige: 2Kir 8:7-15; 9:1-13
K�zponti bibliai igazs�g: Isten sz�vesen felaj�nlja nek�nk az �tmutat�s�t, de elv�rja, hogy k�vess�k is azt.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk k�vess�k Isten �tmutat�sait engedelmes �s b�tor sz�vvel.
 
Gyakran ellen�ll�st tan�s�tunk a m�sokt�l �rkezõ tan�csokkal vagy utas�t�sokkal szemben, mert �gy gondoljuk, hogy a magunk l�t�sa, v�lem�nye �s akarata a legjobb. �nel�g�lts�g�nk miatt az embert�rsainkt�l vagy Istentõl kapott tan�csok �ssze�tk�z�sbe ker�lnek szem�lyes terveinkkel, v�gyainkkal, c�ljainkkal, �s k�vetkez�sk�ppen ezeket az �tmutat�sokat gyakran visszautas�tjuk, vagy egyszerûen t�rgytalannak tekintj�k. Amikor �gy cseleksz�nk, tulajdonk�ppen azt fejezz�k ki, hogy mi tudjuk, hogyan boldogulhatunk az �letben, �s nincs sz�ks�g�nk Isten seg�ts�g�re, ir�ny�t�s�ra. A mai igetanulm�ny arra b�tor�t minket, Krisztus megv�ltottait, hogy fogadjuk �r�mmel Istennek a Bibli�ban el�nk t�rt �tmutat�sait, �s engedelmeskedj�nk szeretettel f�lk�n�lt vezet�s�nek akkor is, ha az ellentmond a mi emberi megl�t�sainknak.
 
Isten terve (2Kir 8:7-10a)
Az �r gyermekeik�nt ti hogyan pr�b�lj�tok megismerni Isten �letetekre vonatkoz� terv�t? Olvass�tok el a R�m 12:1-2 igeszakaszt!
 
Az ember gondolata (2Kir 9:10b-15)
B�tor engedelmess�g (2Kir 9:1-10)
Hogyan teljes�tette Elizeus fiatal tan�tv�nya a r�b�zott feladatot? Soroljatok fel k�l�nb�zõ jelzõket, amelyek r�illenek az ifj� pr�f�ta engedelmess�g�re! Mi�rt l�tj�tok fontosnak Isten utas�t�sainak halogat�s n�lk�li, pontos �s b�tor teljes�t�s�t?
Pozit�v k�vetkezm�ny (2Kir 9:11-13)
Isten nagyon szeret minket, gyermekeit, ez�rt sz�vesen felaj�nlja nek�nk �tmutat�s�t �s vezet�s�t, de elv�rja, hogy k�vess�k is azt.
 
�sszefoglal�s:
- Isten mindig j�t akar �v�inek.
- Aki saj�t gondolatait �s sz�nd�kait az �r terve el� helyezi, annak k�ros k�vetkezm�nyekkel kell sz�molnia.
- Isten arra v�gyik, hogy gyermekei halogat�s n�lk�l, pontosan �s b�tran teljes�ts�k utas�t�sait.
- Az Isten ir�nti engedelmess�gnek pozit�v k�vetkezm�nyei vannak.
Aranymondat: �Mindezt hallva a v�gsõ tanuls�g ez: F�ld Istent, �s tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek k�teless�ge! Mert Isten meg�t�l minden tettet, minden titkolt dolgot, ak�r j�, ak�r rossz az.� � Pr�d 12:13-14
***
2004. okt�ber 10.
Igazodj Isten sz�nd�k�hoz!
Alapige: 2Kir 11:1-20
K�zponti bibliai igazs�g: Isten azt v�rja �v�itõl, hogy elfogadj�k �let�kkel kapcsolatos sz�nd�kait, �s azokhoz igaz�ts�k tetteiket.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk hat�rozz�k el, hogy az �let minden ter�let�n Isten c�ljainak megfelelõen cselekszenek.
 
Isten �let�nkre vonatkoz� akarat�t �s sz�nd�k�t meg�rteni nem a legegyszerûbb feladat, de nem is lehetetlen. Az Ig�ben sz�mtalan kijelent�s �s �tbaigaz�t�s tal�lhat�, amely az Istennel folytatott meghitt kapcsolat r�v�n a saj�tunkk� v�lhat, �s vil�goss� teheti elõtt�nk mennyei Aty�nk vel�nk kapcsolatos c�ljait. Urunk kedvesen fogadja, ha mi, gyermekei õszinte, im�ds�gos lelk�lettel keress�k vezet�s�t. K�zeled�s�nkre v�laszolva õ b�rmikor sz�vesen megmutatja az utat, amelyen j�rnunk kell. A Biblia mellett � sok esetben � k�l�nb�zõ kereszty�n k�nyveket, komoly lelki testv�reket vagy m�s jellegû eszk�z�ket is felhaszn�l arra, hogy gondolataik, tan�csaik vagy belsõ k�sztet�seik �ltal a kellõ ir�nyba terelje �let�nket. A l�nyeg, hogy fog�konyak legy�nk, �s miut�n meg�rtett�k Isten terv�t, hozz�igaz�tsuk az �let�nket. Ezt az igazs�got erõs�ti meg mai igetanulm�nyunk is, amely Izr�el n�p�nek a t�rt�nelm�bõl mutat be egy r�vid r�szletet.
Szembeszeg�l�s (2Kir 11:1)
Milyen v�gyaitok, terveitek �s c�ljaitok vannak? Mennyiben egyeznek ezek Isten �letetekre vonatkoz� akarat�val? Mit tesztek azokkal a sz�nd�kaitokkal, amelyek szemben �llnak az �r veletek kapcsolatos elgondol�saival? Hogyan szabadulhattok meg �nzõ �letc�ljaitokt�l, amelyek g�tolnak abban, hogy elfogadj�tok Isten r�tok vonatkoz� vezet�s�t, �s erõsebben elk�telezz�tek magatokat mellette?
Elfogad�s (2Kir 11:2-12)
Hozz�igaz�t�s (2Kir 11:13-20)
 
�sszefoglal�s:
- Isten sz�nd�k�t k�nnyen vesz�lybe sodorj�k a bûn�s emberi tervek �s cselekedetek.
- Ha megismert�k Isten sz�nd�k�t az �let valamely k�rd�s�ben, fogadjuk el azt, �s seg�ts�k a megval�sul�s�t m�g akkor is, amikor kock�zatot kell v�llalnunk �rte.
- Isten sz�nd�k�nak a kiteljesed�s�hez arra is sz�ks�g van, hogy hozz�igaz�tsuk a tetteinket az �r c�ljaihoz.
Aranymondat: ��ppen az�rt: ne legyetek meggondolatlanok, hanem �rts�tek meg, mi az �r akarata.� � Ef 5:17
***
2004. okt�ber 17.
�p�tsd fel a leomlott falakat!
Alapige: 2Kir 12:1-15
K�zponti bibliai igazs�g: Aki az �r �tj�n j�r, megl�tja maga k�r�l a megrong�l�dott �falakat�, �s ki is jav�tja azokat.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk hat�rozz�k el, hogy Istennek tetszõen �lnek, �s seg�ts�g�vel kijav�tj�k az �let�k fal�n tal�lhat� rong�l�d�sokat.
 
Az ember �lete olyan, mint egy �p�tkez�s. Az alapoz�s gyermekkorban t�rt�nik, azt�n k�sõbb valamennyien �n�ll�an �p�t�nk r� � ahogyan j�nak l�tjuk. De �let�nk fala k�nnyen k�rosod�st szenvedhet: kudarcot vallunk egy v�llalkoz�sban, megromlik a kapcsolatunk valakivel, csal�dunk az emberekben, vagy lehet, hogy k�ts�gbees�s, kil�t�stalans�g telepszik r�nk. M�g az is elõfordulhat, hogy egyszer csak leomlik a fal, �s k�rba megy hossz� �veken �t folytatott minden f�radoz�sunk. Igen, mi, kereszty�nek is �lhet�nk �t ilyen f�jdalmas tapasztalatokat. Isten azonban k�sz bek�t�zni �s meggy�gy�tani a sebeinket. A mai Ige arra b�tor�t minden megrong�l�dott �letû kereszty�nt, sõt a bûntõl megsebzett hitetlen embereket is, hogy �ljenek az �r tetsz�se szerint, �s akkor vil�goss� v�lik elõtt�k, mik�nt �p�thetik �jj� �let�k k�rt szenvedett falait.
Helyes l�t�s (2Kir 12:1-4)
Aki arra t�rekszik, hogy Istennek tetszõen �ljen, pozit�v hat�st gyakorol m�sokra. Milyen pozit�v hat�st gyakorolhatnak az istenf�lõ sz�lõk gyermekeikre? Mi�rt fontos �gy nevelni a gyermekeket, hogy egy�rtelmûen tudj�k, mit tart helyesnek az �r? A helyes l�t�s helyes cselekedetekhez vezet.
A rong�l�d�sok felismer�se (2Kir 12:5-6)
Helyes l�t�sa folyt�n J��s k�pes volt felismerni Salamon templom�nak a rong�l�d�sait, amelyek Atalj� istentelen uralma alatt keletkeztek (2Kr�n 24:7). Milyen alapelveket hirdet ez az esem�ny nek�nk, kereszty�neknek? Mi�rt nem ismeri fel az Istentõl elt�volodott h�võ vagy a hitetlen ember az �let�ben keletkezõ rong�l�d�sokat? Mi sz�ks�ges ahhoz, hogy megl�ssuk a jav�t�s sz�ks�gess�g�t? Milyen rong�l�d�sok keletkezhetnek egy h�võ �let�nek a fal�n?
A jav�t�s megval�s�t�sa (2Kir 12:7-15)
Amikor megt�r�nk, Isten sz�mtalan s�r�l�st, k�rt �s rong�l�d�st jav�t ki az �let�nkben. De l�teznek olyanok is, amelyeket nek�nk kell helyre�ll�tanunk. (Pl. bocs�natot k�rni, visszaadni a r�g k�lcs�nk�rt t�rgyakat, kik�sz�b�lni a jellembeli hi�nyoss�gokat stb.) Hogyan igyekeztek kijav�tani az �letetek fal�n keletkezett rong�l�d�sokat? Mit tehettek az�rt, hogy m�t�l kezdve eg�szs�ges legyen a gondolkod�sotok �s minden megnyilv�nul�sotok?
Aranymondat: �Engedd, hogy vid�ms�got �s �r�m�t halljak, �s meg�juljanak tagjaim, amelyeket �sszet�rt�l.� � Zsolt 51:10
***
2004. okt�ber 24.
Tûzz ki magas c�lokat!
Alapige: 2Kir 13:1-25
K�zponti bibliai igazs�g: Isten arra h�vja el �v�it, hogy szolg�ljanak neki sz�vbõl j�võ k�vetkezetess�ggel �s �llhatatoss�ggal.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk k�vess�k az Urat teljes sz�vvel, szolg�ljanak neki kitart�ssal, �s tûzzenek maguk el� magas �letc�lokat.
 
Amikor c�lokat tûz�nk magunk el�, meghat�rozzuk, hogy hova k�v�nunk eljutni, �s mit szeretn�nk el�rni az �let valamely ter�let�n. Ezek a c�lkitûz�sek lehetnek helyesek vagy helytelenek, magasak vagy alacsonyak, de ha egyszer megvannak, elõbb vagy ut�bb a hozz�juk vezetõ utat is megtal�ljuk. Ha nem tûz�nk ki c�lokat, akkor term�szetesen nem sokra megy�nk az �letben. Legyen sz� emberi megval�s�t�sokr�l vagy Isten orsz�g�nak az �p�t�s�rõl, egyrõl kettõre csakis �gy jutunk, ha tudjuk, merre tartunk. P�lda erre P�l apostol, aki elõtt soha sem volt bizonytalan a c�l, ez�rt olyan eredm�nyeket �rt el, amelyek egyediv� tett�k õt az egyh�zt�rt�nelemben. Isten v�gya az, hogy mi is c�ltudatoss�ggal �lj�nk �s szolg�ljunk neki.
Lelki fogyat�koss�g (2Kir 13:1-13)
Hogyan k�vetitek �s szolg�lj�tok az Urat? Mi tart vissza att�l, hogy teljes sz�vvel szolg�ljatok neki? Hogyan szabadulhattok meg lelki fogyat�koss�gaitokt�l? Hogyan befoly�solja az �r�rt v�gzett munk�tokat egy-egy imameghallgat�s �ldott tapasztalata?
 
�llhatatos szolg�lat (2Kir 13:14-17)
Ha val�ban Isten gyermekei vagyunk, k�sznek kell lenn�nk arra, hogy k�r�lm�nyeinktõl �s szenved�seink s�lyoss�g�t�l f�ggetlen�l tov�bb folytassuk az �rte v�gzett szolg�latot, ahogyan csak tehetj�k. Mi�rt nem j� az, ha betegs�g vagy valamilyen lelki v�ls�g idej�n csak a magunk baj�val foglalkozunk? Hogyan v�lhat �ld�ss� egy kereszty�n a k�rnyezet�ben, amikor f�jdalmai ellen�re is kitart�an tev�kenykedik az �r�rt?
Korl�tolt siker (2Kir 13:18-25)
Alkalmaz�s: J��s gondolkod�s�b�l hi�nyzott a k�vetkezetess�g, ez�rt csak korl�tolt sikert �rhetett el. Hogyan kellett volna gondolkodnia, hogy teljesen legyõzze Ar�mot? Ti hogyan tekintetek Istenre? Milyen sikereket �rtetek el eddig Isten korl�tlan hatalm�ban b�zva?
Aranymondat: ��n teh�t �gy futok, mint aki elõtt nem bizonytalan a c�l, �gy �kl�z�k, mint aki nem a levegõbe v�g.� � 1Kor 9:26
***
2004. okt�ber 31.
Tanulj m�sok hib�j�b�l!
Alapige: 2Kir 14:1-14
K�zponti bibliai igazs�g: A megalkuv�s �s az �ntelts�g buk�shoz vezet, de aki Isten �tj�n j�r, gyõzelemre jut.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk k�vess�k az Urat teljes sz�vvel, �s �vakodjanak az �ntelts�gtõl, hogy gyõzelmes �let�k legyen.
 
Az �let t�ls�gosan r�vid ahhoz, hogy mindent a magunk k�r�n tanuljunk meg. Ez�rt a b�lcs ember figyelemmel k�veti m�sok �letvitel�t, �s igyekszik okulni a m�sokn�l l�tott hib�kb�l. Term�szetesen a k�r�l�tt�nk �lõk helyes tetteibõl is tanulhatunk. Mik�zben a hib�k �s a t�ved�sek arra oktatnak, hogy milyenek ne legy�nk vagy mit ne tegy�nk, a helyes cselekedetek arr�l besz�lnek, mik�nt �lj�nk �rtelmesen, Istennek tetszõen. B�lcs Salamon �szrevette �s f�ljegyezte, hogy m�g a hangya is hasznos p�ld�t mutat az embernek. Aki megfigyeli ennek a kis l�nynek a magatart�s�t, �rt�kes k�vetkeztet�seket vonhat le. Alapig�nk Amacj� kir�ly �let�t �s cselekedeteit t�rja f�l. K�vess�k figyelemmel ennek a j�dai uralkod�nak a l�p�seit, �s igyekezz�nk megtanulni p�ld�j�b�l, hogy mi az, amit ker�ln�nk kell, ha Isten elismer�s�re v�gyunk!
Hi�nyos elk�telezetts�g (2Kir 14:1-4)
Gyõzelmes engedelmess�g (2Kir 14:5-7)
Rombol� �ntelts�g (2Kir 14:8-14)
Az �ntelt, �nel�g�lt �s b�szke ember nagyon ritk�n vagy tal�n soha sem fogadja el m�sok v�lem�ny�t, javaslat�t. Mennyire vagy hajlamos az �ntelts�gre?
�sszefoglal�s:
- Az Isten ir�nti elk�telezetts�get egy jelent�ktelennek tûnõ mulaszt�s is hi�nyoss� teheti.
- Az �r gyõzelemmel jutalmazza az ir�nta tan�s�tott engedelmess�get.
- Az �ntelts�g buk�st eredm�nyez. Ha gyõzelemre v�gyunk, kiegyens�lyozottan kell �ln�nk.
Aranymondat: �Akire roml�s v�r, annak f�lfuvalkodik a sz�ve, de akire dicsõs�g, az al�zatos.� � P�ld 18:12
2004. november 7.
A bûn csapd�ba ejt
2 Kir�lyok 17:6-23
K�zponti bibliai igazs�g: Azok a kereszty�nek, akik nem engedelmeskednek az �rnak, �s nem im�dj�k õt, nem t�rhetnek ki bûn�s magatart�suk k�vetkezm�nyei elõl.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk azonos�ts�k engedetlens�geiket, amelyek rabs�ghoz vezetnek, �s hat�rozz�k el, hogy egyed�l Istent im�dj�k.
Az �let rengeteg csapd�t rejteget. A csapd�k jellegzetess�ge, hogy foglyul ejtik �ldozataikat, �s szabad�t�s hi�ny�ban elpuszt�tj�k õket. A bûn a legravaszabb �s leg�rtalmasabb csapda. Alattomos m�don ejti foglyul az embereket, kecsegtetõ �g�retek k�pr�zat�ban, �s v�g�l roml�ssal fizet. Ha a becsapott �ldozat nem fordul Istenhez seg�ts�g�rt �s szabadul�s�rt, a bûn nemcsak a test�t, de a lelk�t is t�nkreteszi, k�rhozatba tasz�tja. Igetanulm�nyunk Izr�el n�p�nek az �let�bõl mutat be egy szomor� idõszakot, amikor b�lv�nyoknak �ldoztak, �s nem akartak h�tat ford�tani bûn�s szok�saiknak, ez�rt az �r megengedte, hogy pog�ny n�pek fogs�g�ba ker�ljenek.
 
A k�vetkezm�ny: rabs�g (17:6)
A 2Kir 17:1-5 igeszakasz H�s��t, Izr�el utols� kir�ly�t mutatja be, aki �h�z tizenkettedik �v�ben ker�lt a tr�nra, �s kilenc �vig uralkodott Sam�ri�ban. R�viden �s t�m�ren jellemezve: H�s�a gonosz kir�ly volt, de nem k�vette a Jerobo�m �ltal f�mjelzett �tvonalat (17:2).
Izr�el n�p�nek a fogs�gba vitele tulajdonk�ppen csak k�vetkezm�ny volt, amire Izr�el n�pe alaposan r�szolg�lt. Izr�el Kr. e. 722-ben v�lt assz�r tartom�nny�, �s Salmaneszer a zsid� n�pet sem k�m�lte meg az elhurcol�st�l.
Alkalmaz�s: Ahogyan Izr�el fiai k�ptelenek voltak szabadulni cselekedeteik negat�v k�vetkezm�nyeitõl, mi sem ker�lhetj�k el tetteink kellemetlen kihat�sait. Milyen tetteknek vannak negat�v k�vetkezm�nyei? Mit tegyen az a kereszty�n, aki b�ntet�sektõl mentes, �ldott �letre v�gyik?
Az ok: engedetlens�g (17:7-12)
A hetedik verstõl kezdve Izr�el bûneirõl �r az alapige, amelyek miatt assz�r elnyom�s al� ker�lt a nemzet. Sorolj�tok fel ezeket a s�lyos bûn�ket!
Alkalmaz�s: Ha nem engedelmesked�nk Isten kijelentett parancsolatainak, mi is okot adunk arra, hogy megb�ntessen benn�nket. Hogyan tapasztalt�tok m�r ezt a saj�t �letetekben?
A tanuls�g: Egyed�l Istent im�dd! (13-23)
Isten nem n�zte t�tlen�l n�pe elhajl�s�t. Hogyan pr�b�lta visszavezetni Izr�el fiait a j� �tra? Hogyan v�laszoltak az izr�eliek Jahve megt�r�sre intõ felsz�l�t�saira (14-15. v.)? ` Mivel a hi�baval�s�got k�vett�k, maguk is hi�baval�k lettek.@ Att�l sem riadtak vissza, hogy gyermekeiket ember�ldozatk�nt bemutatva pr�b�lj�k kiengesztelni a pog�ny n�pek isteneit. Ezenk�v�l foglalkoztak m�g csillagim�d�ssal, var�zsl�ssal, azaz j�sl�ssal, �s kuruzsl�ssal, vagyis gonosz lelkektõl val� tudakoz�d�ssal. Isten haragj�t csak �gy ker�lhett�k volna el, ha egyed�l õt im�dt�k volna.
Alkalmaz�s: Ma milyen cselekedetekkel bosszantja sok kereszty�n az Urat? Mi�rt l�tj�tok sz�ks�gesnek �s fontosnak, hogy egyed�l Istent im�dj�tok? Hat�rozz�tok el, hogy ezent�l semmilyen b�lv�nynak vagy Istent bosszant� gyakorlatnak nem adtok helyet az �letetekben, hogy ne legyen r�szetek k�ros k�vetkezm�nyekben!
�sszefoglal�s:
- A bûn megfosztja az embert att�l a szabads�gt�l, amit az Isten �ltal f�l�ll�tott keretek k�z�tt �r�mmel �lvezhet.
- Az Isten parancsolataival szemben tan�s�tott engedetlens�g a v�lasztottak rabs�g�nak elsõrendû oka.
- Aki el akarja ker�lni Isten b�ntet�s�t, annak egyed�l õt kell im�dnia, �s neki kell engedelmeskednie.
Aranymondat: 2Kir 17:13b
***
2004. november 14.
B�zz Istenben minden helyzetben!
2Kir 18:17, 28-37; 19:1-20
 
K�zponti bibliai igazs�g: Isten arra sz�l�tja fel �v�it, hogy a fenyegetõ helyzetekben is b�zzanak benne, �s vallj�k meg hit�ket mind szavaikkal, mind tetteikkel.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk Istenhez forduljanak seg�ts�g�rt az �let fenyegetõ helyzeteiben, �s vallj�k meg b�tran m�sok elõtt, hogy az �rban b�znak.
�let�nk sor�n valamennyien �tmegy�nk v�ls�gos idõszakokon. K�l�nb�zõ betegs�gek, munkahelyi neh�zs�gek, �zleti sikertelens�gek, a kapcsolataink ter�n be�ll� szakad�sok vagy m�s jellegû kellemetlen esem�nyek alaposan pr�b�ra teszik �rzelmi stabilit�sunkat. Az �letnek ezek a fenyegetõ epiz�djai ugyanakkor arra igyekeznek r�venni benn�nket, hogy a magunk megl�t�s�ban �s erej�ben b�zzunk. Mennyei Aty�nk azt akarja, hogy b�zzunk benne teljes sz�vvel a fenyegetõ �lethelyzetekben.
 
B�zz az �rban! (18:17, 28-37)
Mutasd be r�viden Ez�ki�st! H�zd al�, hogy ez a j�dai kir�ly D�vidhoz hasonl�an �lt �s uralkodott (2Kr�n 29:2)! Egyik legfõbb cselekedete az istentisztelet megtiszt�t�sa �s helyre�ll�t�sa volt.
Az assz�r kir�ly, Szanh�rib arra v�gyott, hogy J�da ism�t a szolg�ja legyen. Alapig�nk elsõ szakasza azt t�rja f�l, milyen tetteket hajtott v�gre, hogy Ez�ki�st �s a n�p�t megf�leml�tve �jra hatalma al� vonja az orsz�got.
Hogyan v�laszoltak a j�daiak az assz�r kincst�rnok besz�d�re (36-37. v.)? Ez�ki�s kor�bbi �tmutat�s�r�l �s b�tor�t�s�r�l a 2Kr�n 32:6-8 igeszakasz �r. Ez�ki�s Isten ir�nti bizalm�nak nyilv�nos megvall�sa �ltal az eg�sz n�pet hitre b�tor�totta!
Alkalmaz�s: Milyen v�ls�gos idõszakon mentek kereszt�l? Az assz�r fõember �ltal alkalmazott fog�sok k�z�l n�latok melyikkel pr�b�lkozik a S�t�n, hogy al��ssa az �rba vetett bizalmatokat? Hogyan b�tor�t fenyegetõ helyzetetekben Ez�ki�s kir�ly J�da n�p�nek mondott biztat�sa?
 
Ismerd el gyenges�ged! (19:1-4)
Alkalmaz�s: Amikor elismerj�k saj�t tehetetlens�g�nket egy v�ls�gos helyzetben, arr�l tesz�nk vall�st, hogy Isten mindenhat� szabad�t� erej�ben b�zunk. Am�g a magunk erej�re �s �rtelm�re t�maszkodunk, az �r hatalma nem tud megnyilv�nulni.
K�rd Isten seg�ts�g�t! (5-20)
�zsai�s pr�f�t�n kereszt�l az �r biztat� v�laszt k�ld�tt Ez�ki�snak (5-7. v.). Assz�ria kir�lya lev�lben folytatta J�da ostroml�s�t. (10-13. v.) Ez�ki�s k�r�s�nek Isten dicsõs�ge volt az elsõdleges c�lja, �s nem az, hogy õ maga �letben maradjon!
Alkalmaz�s: Ez�ki�s p�ld�ja egyr�szt azt tan�tja, hogy nek�nk sem szabad lekicsinyeln�nk az ellens�g fenyeget�s�nek komolys�g�t.
�sszefoglal�s:
- A gonosz fondorlatos t�mad�sokkal �s besz�dekkel pr�b�lja al��sni az emberek Isten ir�nti bizalm�t, de aki ilyenkor vall�st tesz az �rba vetett hit�rõl, m�sokat is �llhatatoss�gra b�tor�t.
- �nmagunk gyenges�g�nek a beismer�se elõfelt�tel ahhoz, hogy megtapasztaljuk Isten korl�tlan hatalm�t, amely messze fel�lm�lja a gonosz erej�t.
- Fenyegetõ helyzetekben az a legb�lcsebb megold�s, hogy im�ban az �lõ Istentõl k�rj�nk seg�ts�get.
Aranymondat: 2Kir 19:19
***
2004. november 21.
A b�szkes�g buk�shoz vezet
2 Kir�lyok 20:1-21
K�zponti bibliai igazs�g: A b�szkes�g m�g Isten v�lasztottainak az �let�ben is buk�shoz vezet.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk ismerj�k el, hogy nem menek�lhetnek a b�szkes�g negat�v k�vetkezm�nyei elõl, ez�rt t�rekedjenek minden helyzetben al�zatra.
Isten Ig�je m�r �vezredekkel kor�bban kijelentette, az �let pedig sz�net n�lk�l igazolja, hogy a b�szkes�g, a felfuvalkodotts�g �s a gõg, buk�st, �sszeoml�st von maga ut�n. Amikor az ember leveszi a tekintet�t Istenrõl, saj�t megval�s�t�sai �s f�ldi �rt�kei ker�lnek figyelm�nek a k�zpontj�ba, �s ez hamarosan �nel�gedetts�ghez, valamint saj�t l�ny�nek a magasztal�s�hoz vezet. Ennek csakis kellemetlen k�vetkezm�nyei lehetnek. Mivel a magukat kereszty�nnek vall�k k�z�tt is sok ilyen �ntelt �s elbizakodott szem�ly tal�lhat�, az al�zatnak nevezett er�ny eltûnõben van a modern kult�ra sz�npad�r�l. A mai igetanulm�ny c�lja, hogy a j�dai Ez�ki�s kir�ly felfuvalkodotts�g�nak �s buk�s�nak a megtekint�s�t k�vetõen, mi az al�zat �s az õszinte istenf�lelem �tj�n j�rjunk.
 
Id�zd fel a kor�bbi �ld�sokat! (20:1-11)
Alkalmaz�s: A gy�gyul�s �s az �rny�kkal t�rt�nt csoda k�l�n�s �ld�s volt Isten r�sz�rõl, amely al�zatra k�sztette Ez�ki�st. Titeket milyen mennyei �ld�sok �szt�n�znek al�zatra? Mi�rt nem v�lik b�szk�v� �s elbizakodott� az, aki helyesen l�tja Istent �s �nmag�t?
�vakodj a b�szke megnyilv�nul�sokt�l! (12-13)
Alkalmaz�s: Ti milyen helyzetekben vagytok hajlamosak a b�szkes�gre, a felfuvalkodotts�gra? Mit tehettek ilyenkor az elbizakodotts�g k�s�rt�se ellen?
Tarts �nvizsg�latot! (14-15)
Alkalmaz�s: Mi�rt bûn a b�szkes�g, a gõg, a kev�lys�g? Hogyan tekint Istenre �s �nmag�ra az elbizakodott ember? Ez�ki�s esete azt mutatja, hogy term�szet�nkn�l fogva mi emberek nem mindig vagyunk tudat�ban annak, ha v�tkez�nk. Hogyan seg�t egy egyszerû �nvizsg�lat a b�szkes�g �s m�s bûn�k megelõz�s�ben vagy felismer�s�ben? Mi�rt fontos megvizsg�lnunk idõnk�nt a sz�v�nket Isten Ig�j�nek a f�ny�ben? Milyen helyet foglal el sz�vetekben a b�szkes�g �s az al�zat? Hogyan t�pl�lhat� az al�zat er�nye?
Fogadd el az �r helyreigaz�t�s�t! (16-21)
Alkalmaz�s: Ha val�ban Isten gyermekei vagyunk, nek�nk is k�sznek kell lenn�nk elfogadni az �r al�zatra intõ helyreigaz�t�s�t. Sõt b�szke megnyilv�nul�saink vissza�tõ k�vetkezm�nyei elõl sem menek�lhet�nk. Hogyan viszonyultok Isten korrig�l� munk�j�hoz egy-egy v�tkes t�lkap�s ut�n? Mi�rt lehetetlen helyesen v�laszolni az �r int�s�re al�zat hi�ny�ban? Mi�rt nem kiv�telez Isten a h�võkkel, ha a bûn kellemetlen k�vetkezm�nyeinek elhordoz�s�r�l van sz�?
Aranymondat: P�ld 16:18
***
2004. november 28.
A t�rv�nyk�nyv meg�j�t� ereje
2Kir 22:8-13; 23:1-6, 21-25
K�zponti bibliai igazs�g: Isten lelki meg�jul�ssal aj�nd�kozza meg �v�it, ha elk�telezik magukat Ig�j�nek tanulm�nyoz�sa �s gyakorl�sa mellett.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk k�telezz�k el magukat Isten Ig�j�nek tanulm�nyoz�sa �s gyakorl�sa mellett, hogy megtapasztalj�k a meg�jul�s �r�m�t.
 
P�l apostol minden k�ts�get kiz�r� hat�rozotts�ggal �ll�totta a Szent�r�sr�l, hogy teljes m�rt�kben Istentõl ihletett, ez�rt t�k�letesen alkalmas a tan�t�sra, a fedd�sre, a megjobb�t�sra, a helyes nevel�sre (2Tim 3:16). Igetanulm�nyunk Isten Ig�j�nek meg�j�t� jelleg�t �s erej�t hangs�lyozza. A meg�jul�s manaps�g az egyik leggyakoribb besz�d- �s imat�ma a kereszty�n gy�lekezetek k�r�ben. Valamennyien �rezz�k az �bred�s, a lelki megelevened�s sz�ks�gess�g�t, �s v�gyunk arra, hogy Isten megaj�nd�kozzon benn�nket Lelk�nek frissess�g�vel. Tekints�k meg most J�da n�p�nek a J�si�s kir�ly uralma alatt v�gbement lelki megelevened�s�t, hogy megl�ssuk a mi feladatunkat a meg�jul�s fel� vezetõ �ton!
Ki�rt�kel�s (2Kir 22:8-13)
J�si�s nyolc�ves kisfi� volt, amikor kir�lly� koron�zt�k, �s harmincegy �vig uralkodott J�da f�l�tt (Kr. e. 640-tõl 609-ig). Ahogyan a 2Kir 22:1-7 igeszakasz is igazolja, J�si�s j� kir�ly volt �s az �r tetsz�se szerint �lt. Ennek k�sz�nhetõen huszonhat �ves kor�ban hozz�fogott, hogy kijav�ttassa, �s kor�bbi �llapot�nak megfelelõen helyre�ll�tsa a jeruzs�lemi templomot. A 2Kr�n 34:3-7 azt is elmondja, hogy J�si�s tizenhat �vesen kezdte keresni az Urat, �s h�sz�ves volt, amikor nekil�tott vall�si reformjainak a megval�s�t�s�hoz. J�da kir�lyai k�z�tt õ volt a negyedik �s egyben utols� reformer, aki �sz�, J�s�f�t �s Ez�ki�s nyomdokain j�rt. J�si�s reformjai azonban minden elõdj�nek az �j�t�sain�l gy�keresebbek voltak.
A templom jav�t� munk�latai sor�n elõker�lt t�rv�nyk�nyv tal�n M�zes �t�dik k�nyve volt, vagy B ami val�sz�nûbb B az eg�sz Pentateukosz, azaz M�zes �t k�nyv�nek egy p�ld�nya.
Alkalmaz�s: Milyen �s mekkora k�l�nbs�geket tal�ltok Istennek a Bibli�ban f�lt�rt elv�r�sai �s jelenlegi �letviteletek k�z�tt? A lelki m�rlegk�sz�t�s a meg�jul�s egyik legfontosabb felt�tele!
 
Elk�telezetts�g (2Kir 23:1-6)
Alkalmaz�s: J�si�s �s a j�daiak p�ld�ja azt tan�tja, hogy az �r ir�nti elk�telezetts�g �gy teljes, ha a bûnre cs�b�t� t�rgyak, szem�lyek �s gyakorlatok elt�vol�t�s�val p�rosul. Mi g�tol abban, hogy meg�j�ts�tok az �r ir�nti elk�telezetts�geteket? Mit kell elt�vol�tanotok el az �letetekbõl, hogy teljes sz�vvel megtarts�tok a sz�vets�g k�nyv�nek ig�it?
 
Meg�jul�s (2Kir 23:21-25)
Alkalmaz�s: Honnan tudhat�, hogy a t�rv�nyk�nyv meg�j�t� ereje ma is ugyanolyan nagy, mint J�si�s kor�ban? Mi�rt nem j�het l�tre igazi meg�jul�s Isten Ig�j�nek alapos tanulm�nyoz�sa �s pontos gyakorl�sa n�lk�l?
�sszefoglal�s:
- A Szent�r�s tetteink �s �letvitel�nk ki�rt�kel�s�nek legjobb �s az egyetlen hiteles alapja.
- Aki val�ban elk�telezi mag�t az �r mellett, megv�lik mindentõl, ami az �r ir�nti hûs�g��rt verseng �let�ben.
- Ha valaki komolyan veszi a Biblia tanulm�nyoz�s�t �s gyakorl�s�t, megtapasztalja az Ige meg�j�t� erej�t.
Aranymondat: 2Kir 22:19
***
2004. december 5.
A kiv�lts�gt�l megfosztva
2Kir 24:1-14; 25:8-11
K�zponti bibliai igazs�g: Isten gyermekei felelõss�ggel tartoznak az�rt, hogy �polj�k az �rral val� kapcsolatukat B k�l�nben n�lk�l�zni�k kell k�zels�g�nek �ld�s�t.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk tekints�k kiv�lts�gnak az Istennel val� kapcsolatot, �s �polj�k azt im�ds�g, igeolvas�s �s engedelmess�g �ltal.
 
Az elvettet�s kezdete (2Kir 24:1-5)
J�j�kim uralma Kr. e. 609-ben kezdõd�tt, �s 598-ban �rt v�get. J��h�zhoz hasonl�an õ sem k�vette apja j� p�ld�j�t, ink�bb a b�lv�nyim�d�st �s az �nhitts�get v�lasztotta. Amikor uralkod�s�nak negyedik �v�ben (Kr. e. 605-ben) meghallotta Jeremi�snak a templom lerombol�s�r�l �s Jeruzs�lem lak�inak babiloni fogs�gba vitel�rõl sz�l� j�vend�l�s�t, J�j�kim �sszedarabolta a pr�f�ta tekercs�t, �s tûzbe dobta (Jer 25:1-11; 36)! J�si�ssal ellent�tben, aki bûnb�n�an Istenhez t�rt, J�j�kim hat�rozottan elutas�totta az isteni figyelmeztet�st. Uralkod�s�nak ugyanebben az �v�ben t�rt�nt, hogy Egyiptom veres�get szenvedett Babil�ni�t�l, �s �gy J�da Nebukadneccar fennhat�s�ga al� ker�lt (1. v.). Ez az esem�ny J�da Isten sz�ne elõli elvettet�s�nek a kezdet�t jelezte.
A v�gzet el�rkez�se (2Kir 24:6-14)
Alkalmaz�s: Jahve figyelmeztet�seire hallgatva J�da elker�lhette volna szomor� v�gzet�nek az el�rkez�s�t. Ma Isten minden embernek felaj�nlja haragja elker�l�s�nek a lehetõs�g�t. Ez az �let legnagyszerûbb kiv�lts�ga. A Gonosz azonban valamennyi�nket meg akar fosztani ettõl az �r �ltal f�lk�n�lt egyedi lehetõs�gtõl. Mi�rt �s hogyan t�rekszik erre? Besz�ljetek az �t�lettõl val� megmenek�l�s legfontosabb felt�tel�rõl: a megt�r�srõl! V�g�l sorolja fel minden r�sztvevõ mag�nak, hogy milyen bûn�kbõl kell megt�rnie, ha el akarja ker�lni Isten haragj�t �s �t�let�t!
 
A kapcsolat megszakad�sa (2Kir 25:8-11)
Jeremi�s j�vend�l�s�nek (Jer 22:30) megfelelõen J�j�kin fogs�gba vitele ut�n egyik fia sem �lhetett J�da tr�nj�ra! A babiloni kir�ly J�j�kin nagyb�tyj�t, Mattanj�t tette meg kir�lynak. Õ volt J�si�s harmadik fia, aki J�da uralkod�ja lett a b�tyjai, J��h�z �s J�j�kim ut�n. Mattanj� B akit Nebukadneccar Cidkijj�nak nevezett el B Kr. e. 597-tõl 586-ig uralkodott Jeruzs�lemben, �s J�da utols� kir�lya volt. Cidkijj� uralm�nak Nebukadneccar harmadik Jeruzs�lem elleni t�mad�sa vetett v�get, amely folyt�n (t�bbek k�z�tt) õ is babiloni fogs�gba ker�lt.
�sszefoglal�s:
- A bûn term�szetes velej�r�ja, hogy megfosztja elk�vetõj�t az Istennel val� zavartalan kapcsolat kiv�lts�g�t�l.
- Aki nem szak�t az �let�ben jelenlevõ bûn�kkel, annak Isten haragj�t �s b�ntet�s�t kell elhordoznia.
- Isten jelenl�t�nek �s k�zels�g�nek az �ld�s�t csak azok �lvezhetik zavartalanul, akik �polj�k a vele val� kapcsolatot.
Aranymondat: 5M�zes 10:12
***
2004. december 12.
Az �r �t�lete
Abdi�s 1-14
K�zponti bibliai igazs�g: Mivel Isten meg�t�l minden gonosz cselekedetet, b�ntet�s�t csak a becs�letesen �lõk ker�lhetik el.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk hat�rozz�k el, hogy ezent�l mindig becs�letesen �s Istennek tetszõen �lnek, hogy elker�lj�k az �r b�ntetõ �t�let�t.
A b�ntet�s le�r�sa (Abd 1-9)
Abdi�s k�nyve Isten igazs�goss�g�t h�zza al�, amely sz�ks�gess� tette a bossz�t Izr�el �r�k�s ellens�g�vel, Ed�mmal szemben. Ed�m meg�t�l�s�rõl egy�bk�nt t�bb �sz�vets�gi k�nyvben sz� esik, mint b�rmely m�s idegen nemzet meg�t�l�s�rõl. Az �zsau (Ed�m) �s J�k�b (Izr�el) k�zti ellent�t az anyjuk (Rebeka) m�h�ben folytatott k�zdelemmel kezdõd�tt (1M�z 25:21-26)! �vekkel k�sõbb az �hes �zsau k�szs�gesen elcser�lte elsõsz�l�tts�gi jog�t egy v�r�s fõzel�k�rt. �zsaut ez�rt Ed�mnak is nevezt�k (1M�z 25:30), ami azt jelenti, hogy v�r�s. �zsaunak a bõre is v�r�snek l�tszott, amikor megsz�letett (1M�z 25:25). �zsau k�sõbb Sz��r f�ldj�re, a Holt-tengertõl d�lkeletre fekvõ, v�r�s homokkõvel bor�tott ter�letre k�lt�z�tt (1M�z 36:8-9). �j orsz�g�t annyira �vta, hogy nem volt hajland� �tengedni rajta az izr�elieket, amikor azok az �g�ret f�ldje fel� tartottak (4M�z 20:14-21). De Isten azt mondta Izr�elnek, hogy ne gyûl�lje Ed�mot, mivel õk rokonok (5M�z 23:8). Az ellens�gesked�s m�gis kialakult, �s �vsz�zadokon �t folytat�dott (Ez 35:5). Ennek k�sz�nhetõen Kr. e. 586-ban Ed�m arra biztatta Babilont, hogy rombolja le Jeruzs�lemet (Zsolt 137:7). Valamivel k�sõbb az �szak-Ar�bi�b�l val� nabateusok kiûzt�k az ed�miakat lakhely�krõl, �gy a n�p nagy r�sze Idume�ban telepedett le. De a Kr. u. 70-es R�ma elleni l�zad�s sor�n Titusz, a r�mai hadvez�r kis h�j�n kiirtotta õket. Az ed�miak ezut�n eltûntek a t�rt�nelem sz�npad�r�l.
Ed�m elpuszt�t�s�ban a r�maiakon k�v�l a nabateusok �s a zsid�k is r�szt vettek! Ezekhez a n�pekhez sz�lt az �r h�bor�ra val� felh�v�sa (1. v.). A 2. verstõl a 9.-ig terjedõ igeszakasz Ed�m b�ntet�s�nek a pontos le�r�s�t tartalmazza.
A b�ntet�s oka (Abd 10-11)
A b�ntet�s elker�l�se (Abd 12-14)
�sszefoglal�s:
- Istennek gondja van arra, hogy megb�ntesse a kev�ly, �ntelt, hi� �s elbizakodott embereket.
- Az erõszak �s a k�z�mb�ss�g ugyan�gy okot szolg�ltat az �r b�ntet�s�re, mint b�rmely m�s gonoszs�g.
- Isten �t�let�t csak az ker�lheti el, aki igyekszik becs�letesen �s neki tetszõen �lni.
Aranymondat: 1Thessz 5:4-5
***
2004. december 19.
Az �r napja
Abdi�s 15-21
K�zponti bibliai igazs�g: Elj�vetel�nek napj�n az �r �t�lettel s�jt minden gonosztevõt, v�lasztott n�p�t azonban �ld�ssal jutalmazza.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk ker�lj�k a bûnt, �s engedelmeskedjenek az �rnak, hogy elj�vetelekor �ld�sban r�szes�ljenek.
�ld�s vagy �tok B ez a k�t fogalom a teljes Szent�r�son v�gigvonul. Elsõ �zben a bûnbees�s elbesz�l�s�n�l jelennek meg, majd Izr�el n�pe t�rt�nelm�nek a le�r�s�n�l fordulnak elõ k�l�n�s gyakoris�ggal. A Biblia k�ltõi �s pr�f�tai k�nyveiben is ott vannak, az �jsz�vets�get pedig a Krisztusban elnyerhetõ �r�k �dv�ss�g �s a Krisztus n�lk�l �lõk �r�k k�rhozat�nak a l�t�sz�g�bõl sz�vik �t. Az �ld�s �s az �tok t�rv�nyszerûs�ge Krisztus elõtt, Krisztus ut�n, �s Krisztus visszat�r�sekor egyar�nt �rv�nyes volt, �rv�nyes �s �rv�nyes lesz. Igetanulm�nyunk az ed�miak �let�ben kiteljesedõ �t�letrõl �s a j�daiak �let�ben bek�vetkezõ �ld�sr�l besz�l, amely az �r napj�n, azaz J�zus Krisztus elj�vetelekor v�lik igaz�n nyilv�nval�v�.
 
Az �r �t�lete (Abd 15-16)
Az �r �ld�sa (Abd 17-18)
Az �r uralma (Abd 19-21)
�sszefoglal�s:
Elj�vetel�nek napj�n az �r
- �t�lettel s�jt minden gonosztevõt.
- �ld�ssal jutalmazza v�lasztottait, akik egyed�l benne b�znak.
- mindent a maga uralma al� von.
Aranymondat: Zsid 10:24-25
***
2004. december 26.
Az Isten Fia k�z�nk j�tt
Lk 2:21-38
K�zponti bibliai igazs�g: J�zus Krisztus az�rt j�tt a f�ldre, hogy �dv�ss�get szerezzen minden embernek, aki elfogadja õt �lete Megv�lt�j�nak.
A tan�t�s c�lja: A r�sztvevõk ismerj�k fel J�zus Krisztusban a Messi�st, �s besz�ljenek r�la, hogy m�sokat is �dv�ss�gre seg�tsenek.
Amikor elj�tt az idõ teljess�ge, Isten elk�ldte Fi�t a f�ldre, hogy kiszabad�tson minket, embereket a bûn rabs�g�b�l. Egyszerûen hangzik, m�gis ez volt �s ez ma is a vil�gt�rt�nelem legfõbb esem�nye, amely kihat�ssal van az eg�sz emberis�g �let�re, valamint a vil�gmindens�g t�rt�nelm�nek ir�ny�ra �s alakul�s�ra. R�ad�sul az embereket k�t, egym�st�l gy�kereiben elt�rõ csoportra osztja: �dv�z�lõkre �s elk�rhoz�kra. V�gsõ soron ez az egyetlen k�l�nbs�g, amelynek jelentõs�ge van a f�ld�n. Ugyanakkor a J�zus Krisztusban elnyerhetõ megv�lt�sr�l sz�l� �r�mh�r a legfontosabb �zenet, amelynek lehetõleg minden emberhez el kell jutnia. Isten Fia az�rt v�lt emberr�, hogy testet �lt�se folyt�n b�rki megt�rhessen �s a mennybe juthasson.
 
Az �g�ret (Lk 2:21-26)
Alkalmaz�s: Milyen �g�retnek a beteljesed�s�t v�rj�tok? Mi jellemzi a v�rakoz�sotokat, azaz sz�vetek �llapot�t a v�rakoz�s idej�n? Simeon az elsz�nts�g �s az Isten ir�nti hûs�g p�ldak�pe volt. Tõletek mit tanulhatnak m�sok, mik�zben az �r �g�ret�nek beteljesed�s�t v�rj�tok?
 
Isten magasztal�sa (Lk 2:27-32)
A v�rhat� hat�s (Lk 2:33-35)
�r�mh�r mindenkinek (Lk 2:36-38)
Alkalmaz�s: Mi�rt neh�z bizonys�got tenni m�soknak J�zus Krisztusr�l, amikor f�jdalom vagy vesztes�g �ri az embert? Krisztus k�vetõik�nt hogyan �s mitõl v�lhattok k�pess� arra, hogy az �letetekben t�rt�nt f�jdalmas esem�nyek ellen�re is hirdetni tudj�tok az �dv�ss�g evang�lium�t?
�sszefoglal�s:
- Isten beteljes�tette �g�ret�t, amelyben szav�t adta, hogy Megv�lt�t k�ld a f�ldre.
- Isten m�lt� a magasztal�sra az�rt, mert J�zus Krisztus vil�goss�got, dicsõs�get �s �dv�ss�get hozott k�z�nk.
- Az emberek mind�ssze k�tf�lek�ppen v�laszolhatnak a Messi�s megjelen�s�re: vagy elfogadj�k, �s akkor �dv�z�lnek, vagy ellene mondanak, �s akkor k�rhozatra jutnak.
- Aki felismeri J�zusban a Messi�st, annak besz�lnie kell m�soknak a Krisztusban elnyerhetõ �dv�ss�g �r�mh�r�rõl.
Aranymondat: ` Y mert megl�tt�k szemeim �dv�ss�gedet, amelyet elk�sz�tett�l minden n�p szeme l�tt�ra, hogy megjelenj�k vil�goss�gul a pog�nyoknak, �s dicsõs�g�l n�pednek, Izr�elnek.@ B Lk 2:30-32
 
 
[2001-es vas�rnapi iskolai anyagok]
[2002-es vas�rnapi iskolai anyag]
[2003-as vas�rnapi iskolai anyag]
[Current vas�rnapi iskola]

�szrev�tele E-m

Evang�liumi H�rn�k Internet �1998,1999,2000,2001,2002