Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. .    kor�bbi vas�rnapi iskolai anyagok - (2003)

2003. janu�r 5.
�let�nk legfontosabb k�rd�se
M�rk 10:17-27

Ebben a h�napban J�zus �let�nek, p�sztori munk�j�nak n�h�ny kiemelked� p�ld�j�t tanulm�nyozzuk. A mai ig�ben lejegyzett eset nemcsak a tan�tv�nyoknak szolg�lt okul�sul, hanem a mai kor ember�nek is. Nem h�r�thatjuk el azzal, hogy mi nem vagyunk gazdagok! Hasonl�tsuk �ssze �let�nk sz�nvonal�t, eszk�zeit el�deink�vel! Vonjunk p�rhuzamot a r�gi t�rv�ny �s a mai �let probl�m�i k�z�tt.

1. J�zussal val� tal�lkoz�s. Mindk�t r�szr�l fontos mozzanat: a gazdag t�rdre borult J�zus el�tt. J�zus megkedvelte �t. J�zust mindig a ment� szeretet vezette.

2. �get� k�rd�s: Mit tegyek, hogy az �dv�ss�get elnyerjem? �let�nk d�nt�seiben meghat�roz� t�nyez�: Hol t�lt�m az �r�kk�val�s�got? Ez�rt tudakozzuk az �r�sokat! - J�zus v�lasza: Nem pr�dik�ci�, egyszer�en az Ige szava, id�zet a t�zparancsolatb�l. Ezek mind alapvet� dolgok, ezeket a k�r�l�tt�nk �l� "pog�nyok" is tudj�k, mondv�n: Nem loptam, nem �ltem, nem par�zn�lkodom, mib�l kell nekem megt�rnem? Ilyenkor �gy �rezz�k, hogy mi az�rt enn�l sokkal k�l�nbek vagyunk, t�bbre jutottunk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy magunk �p�tj�k a menybe vezet� utat. A bibliai gazdaggal egy�tt el vagyunk telve saj�t "j�s�gunkkal". Pedig: Senki sem j�, egyed�l Isten!

3. A legnagyobb t�ved�s: Saj�t �rdem�nk!

A gazdag a zsid� vall�si hagyom�nyok szerint, t�rv�nytisztel� csal�dban nevelkedett. Mai nyelven sz�lva: H�v� csal�dban, gy�lekezetben, szabads�gban, bibli�t olvasva, im�dkozva. Olvassuk el a Saulb�l lett P�l bizonys�gt�tel�t Fil. 3:6-9-b�l: Buzg�s�g tekintet�ben feddhetetlen voltam. De saj�t igazs�gom nincs!

4. Egy fogyatkoz�s! J�zus a sz�v elrejtett zugait is ismeri. Szava elevenbe tal�l, sz�ven �t. Egyetlen fogyatkoz�s: leeresztett soromp� az Isten �s az ember k�z�tt. Ez esetben a gazdags�g, a sok j�sz�g volt. Nem tudta feladni! J�zus a 23-25 versek szerint oktatja az �lm�lkod� tan�tv�nyokat, P�l apostol pedig a mai h�v�ket, az 1Tim 6:6-10 le�rtakban. Mert nem tagadhatjuk le, hogy a p�nz szerepe �let�nkben k�zponti r�sz! Erre alapulnak terveink, fiatal, vagy nyugd�jas �veinkben. �s n�ha mennyi gy�trelmet okoz! �tszegez sok-sok f�jdalommal.

5. Kicsoda �dv�z�lhet h�t? Az emberekn�l lehetetlen, de nem az Istenn�l. Vil�gos tan�t�s arr�l, hogy az �dv�ss�g kegyelemb�l adatik, nem embert�l. Amit mi tehet�nk �rte, az az, ami a hegyi besz�dben ezrek el�tt hangzott el: M�t� 6:19-20. szerint, el�re gy�jthetj�k az odafelval� kincseket, a f�ldiek helyett.

A L�lek mutat r� arra, hogy �let�nkben mi az a bizonyos "egy fogyatkoz�s."

Aranymond�s: Mk 10:26-27
***
Janu�r 12.
J�zus bar�tai
Luk�cs 10:38-42, J�nos 11:20-32

Az �r J�zusnak nem volt �lland� f�ldi otthona. V�rosokon �s falvakon �t v�ndorolt tan�tv�nyaival, sz�ntelen�l tan�tva �s gy�gy�tva. V�r szerinti csal�dj�t elhagyva, kijelentette: Aki cselekszi az �n mennyei Aty�m akarat�t, az nekem fitestv�rem, n�testv�rem �s any�m. Ugyanez a felt�tele annak, hogy elmondhassa: Ti az �n bar�taim vagytok! �gy j�tt l�tre a lelki k�tel�k J�zus �s a beth�niai csal�d k�z�tt is.

Otthonra tal�lt n�luk a Mester. M�rta befogadta �t h�z�ba, de mindh�rman megnyitott�k sz�v�ket J�zus el�tt. J�zusnak is sz�ks�ge volt szeretetre, �s olyan helyre, ahol id�nk�nt megpihenhetett. A testi pihen�s idej�t azonban mindig lelki munk�lkod�ssal t�lt�tte. Milyen �ldott l�gk�r lehetett ilyenkor a beth�niai h�zban! N�lunk is �gy lehet, ha megnyitjuk h�zunkat �s sz�v�nket J�zus el�tt.

J�zus bar�taiv� lettek a h�z lak�i: Szerette J�zus M�rt�t �s az � testv�reit. (11:5) M�rta: gyakorlatias, gyors a munk�ban, de a besz�dben is. M�ria: csendes, befel� fordul�. � az, aki megkente �s k�nnyeivel �nt�zte J�zus l�bait. "Akinek sok bocs�ttatott meg, mert nagyon szeretett." Szomjas sz�vvel fogadta J�zus tan�t�s�t. L�z�rr�l csak betegs�ge �ta tudunk, de � a t�rt�net f�szerepl�je. M�ria �s M�rta m�sk�ppen viszonyultak a t�rt�ntekhez. Egyikre se mondhatjuk, hogy jobb a m�sikn�l. Tal�n a k�tf�le l�lek �tv�zete az, amire sz�ks�g�nk van.

1. A mindennapi �letben. Szinte idillikus k�pet k�pzelhet�nk; M�ria J�zus l�bain�l �l, szomjazva az Ige szavaira, M�rta pedig a konyh�ban ser�nykedik �s kiszolg�lja �ket. Ez a munkamegoszt�s M�rt�t l�zad�sra fakasztja. Vajon igaza van-e? - N�testv�reink gyakori probl�m�ja: M�rta l�gy-e, vagy M�ria? A k�z�ss�gben mindig sz�ks�g van a M�rt�kra, de f�jdalmas, ha csup�n ez h�rul r�nk, a lelki j�kb�l pedig kimaradunk! Az Ige �gy tan�t: Legyetek vend�gszeret�k z�gol�d�s n�lk�l! A fontoss�gi sorrend J�zus szav�ban rejlik: az a jobb r�sz, amit senki el nem vehet t�l�nk!

2. A pr�ba idej�n. �zenet �rkezik: Uram, akit szeretsz, beteg. J�zus v�r. �s megt�rt�nik a trag�dia: M�ria �s M�rta elveszti testv�r�t. K�s�n �rkezett volna J�zus? A gy�sz f�jdalm�ban szemreh�ny�sk�nt hangzik: Uram, ha itt lett�l volna... Mindketten ezzel kezdik, de kicsend�l bel�le felt�tlen hit�k is: Te mindent megtehetsz! M�rta felkavart lelk�lettel fordul J�zus fel�. A r�vid p�rbesz�dnek minden szava �rt�kes, �s megnyeri J�zus legcsod�latosabb kinyilatkoztat�s�t (25-26). M�ria elvonulva, csendben viseli b�nat�t. De M�rta szav�ra: a Mester itt van �s h�v t�ged! - azonnal felkel �s hozz� siet... A k�t testv�r sz�ve k�l�n�s sejtelemben dobban �ssze.

3. A csodat�tel �r�iban. M�rta vissza akarja tartani a bar�tj�t sirat� J�zust a n�gynapos halott�l. De Isten hatalma nem ismer korl�tokat �s beteljes�l J�zus �g�rete: Felt�mad a te testv�red! Nincs meg�rva csak elk�pzelni tudjuk a h�rom testv�r boldog tal�lkoz�s�t �s h�laad�s�t. De az evang�lista feljegyezte az emberek magatart�s�t. K�z�l�k t�bben hitre jutottak, az ellens�g el�tt azonban egy v�dponttal t�bb lett J�zus list�j�n.

J�zus jelenl�te a beth�niai h�zba �r�met, �ld�st, �letet hozott. Van-e ilyen megtapasztal�sod? �nekeled-e: � mily h� bar�tunk J�zus, aki mindenkor seg�t? Vallod-e, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet ann�l, mint ha valaki �let�t adja bar�tai�rt!

Aranymond�s: J�nos 11:25-26
***
 
Janu�r 19.
J�zus per�nek �t�l�b�r�ja
J�nos 18:28-19:16

J�zus f�ld�nj�r�sa idej�n Palesztina r�mai provincia volt, helytart�k �ltal korm�nyozva. Ezek egyike volt Pontius Pil�tus. Neve az�rt maradt fenn, mert � mondta ki J�zus hal�los �t�let�t, noha semmi b�nt nem tal�lt benne. A v�gs� d�nt�s nem az � akarat�b�l j�tt l�tre. N�zz�k meg, hogy a v�dlott, szenved� J�zuson k�v�l kik voltak a f�szerepl�i ennek a p�ld�tlan pernek?

Egyh�zi hat�s�g. Ann�s, Kajaf�s �s az �nnepre be�lt�z�tt paps�g, kett�s �rz�ssel k�szk�dve: H�tha val�ban Isten k�ld�tte? De ha nem, akkor rettent� a b�ne: Isten Fi�v� tette mag�t. A f�papok sz�v�kben m�r r�g hal�lra�t�lt�k J�zust. Kajaf�s pr�f�tai szavai: Jobb, hogy egy ember vesszen el a n�p�rt... (J�n 18:14) Ez az egy pedig az legyen, akinek jelenl�te, szents�ge k�nyelmetlen�l k�rhoztat� sz�mukra, kock�ztatja m�lt�s�gukat. Egy�rtelm�en kimondj�k, hogy m�lt� a hal�lra. A zsid�k t�rv�nye azonban tiltotta a hal�lb�ntet�st, ez�rt adt�k �t a polg�ri hat�s�gnak. Megnyilv�nult, hogy J�zus ir�nti gy�l�let�k nagyobb az elnyom�k ir�nti gy�l�let�kn�l! Nem tudt�k, hogy ezzel J�zus szava teljesedett be: "A pog�nyok kez�be adj�k, hogy megcs�folj�k, megostorozz�k, keresztre fesz�ts�k." (M�t� 20:19)

Vil�gi hat�s�g, Pil�tus. A t�rgyal�s ismerked�ssel, vallat�ssal kezd�dik. A szel�d, n�ma Szenved� k�l�n�s hat�st gyakorol a kem�ny pog�nyra. A hatalom f�l�nye semmiv� v�lik. Nem volna hatalmad, ha nem fel�lr�l kaptad volna." "Nagyobb a b�ne annak, aki engem kezedbe adott. Ett�l kezdve tehetetlen�l verg�dik a helytart�. Sohasem hallott a lelki hatalomr�l, a f�ld�nt�li kir�lys�g gondolata megr�m�ti. Az � feladata igazs�gos �t�lethozatal. Elhangzik J�zus csod�latos kinyilatkoztat�sa: �n az�rt sz�lettem, az�rt j�ttem a vil�gra, hogy bizonys�got tegyek az igazs�gr�l. Mindenki, aki az igazs�gb�l val�, hallgat az �n sz�mra. (37) A f�ldi �t�l�b�r� igazs�g-fogalma er�sen inog, mindenn�l jobban szeretn� tudni: Micsoda az igazs�g? Feleletet nem kap, de a n�p el�tt kihirdeti J�zus b�ntelens�g�t, meg akarja menteni. De mi t�rt�nik? Pil�tus a t�meghiszt�ri�nak enged, politikai karrierj�t vesz�lyben �rzi �s hal�lra adja J�zust. "�me itt van a Kir�lyotok!" Mossa kezeit, menek�l a felel�ss�g terhe al�l.

Zsid�k. A n�p, a t�meg, akik hamis vezet�ik ut�n mentek. A k�pmutat�k, akik "nem mentek be a t�rv�nyh�zba, hogy meg ne fert�ztessenek a h�sv�t �nnepe el�tt." A t�rv�nyesked�k, k�v�lr�l tiszt�k, bel�lr�l telve b�nnel. Gy�l�lt�k J�zust, aki Isten v�lasztott n�p�t merte meg�t�lni: k�pmutat�k! Legf�bb v�djuk: Isten Fi�v� tette mag�t. �s akik egy nappal ezel�tt hozsann�val fogadt�k, most Fesz�tsd meg-et ki�ltanak �s ink�bb elviselik a gonosztev� Barabb�s jelenl�t�t, mint J�zus�t. A Zsid�khoz �rt lev�l �r�ja �gy nyilatkozik r�luk: "Meg�zlelt�k az Istennek besz�d�t, elestek �s �nmaguknak fesz�tik meg az Istennek ama Fi�t, �s meggyal�zz�k." (Zsid 6:6) Mai napig v�rj�k a Messi�s megjelen�s�t.

A k�rd�s ma is hangzik: Mi az igazs�g? "�n vagyok az �t, az igazs�g �s az �let!" A per m�g tart, a gonoszs�g harcol az igazs�g ellen. Egyszer nyilv�nval�v� lesz: Jel 1:7, 5:12.

Aranymond�s: Jn 18:37
***
 
Janu�r 26.
P�ter, a helyre�ll�tott vezet�
Luk�cs 22:31-34, 54-62, J�nos 21:17

A Szent�r�sb�l ismert, Isten �ltal kiv�lasztott vezet�k �let�ben csaknem kiv�tel n�lk�l bebizonyosodott, hogy egyetlen ember sem mentes a k�s�rt�st�l, a b�nt�l. (M�zes, �brah�m, D�vid, Ill�s stb.) De az �r �ppen a megal�ztat�s kem�ny pr�b�j�n �t tudta alkalmas eszk�zz� form�lni �ket. Megd�bbent� p�ld�ja ennek P�ter helyre�ll�t�sa.

P�ter kiv�laszt�sa k�l�n�s volt. Elh�v�sakor az �r J�zus adta neki azt a nevet, aminek a jelent�se K�szikla. Az a szikla, amelyre J�zus majdani f�ldi egyh�za �p�l. A csod�latos halfog�skor pedig konkr�tan megjel�lte misszi�s feladat�t: Mostant�l fogva embereket fogsz!

P�ter hitvall�sa egyed�l�ll� volt a tan�tv�nyok k�z�tt is: Te vagy a Krisztus, az �l� Istennek Fia! Nem test �s v�r jelentette ezt meg nek�nk. Apostoli, pr�f�tai l�lekb�l fakadt ez a kijelent�se is: K�sz vagyok Veled b�rt�nbe �s hal�lba is menni! - ez k�s�bb beteljes�lt, de nem azonnal, mert m�g val�j�ban nem volt k�sz. El�bb meg kellett t�rt�nnie annak, amit J�zus mondott: Simon, Simon, (nem P�ter!) a S�t�n kik�rt titeket, hogy megrost�ljon.

P�ter buk�sa. P�ter �let�ben bek�vetkezett a b�tors�g legkem�nyebb pr�b�ja, amelynek els� r�sz�t m�g sikeresen �llta. Gecsem�n�ban kardot ragadott, majd egyed�l � k�vette k�zelr�l J�zust a meghurcoltat�s �tj�n. A hal�lra �t�lt, m�lyen megal�zott, szenved� J�zussal azonban nem tudott k�z�ss�get v�llalni. Ezen a pr�b�n P�ter elbukott, beteljesedett, amit J�zus el�re megmondott.

Az emberi elhat�roz�sok lehetnek b�rmilyen komolyak, az "�N"sorsa mindig az elbuk�s. Aki �llni l�tszik... Az �n �sszet�ret�se Isten helyre�ll�t� munk�j�nak eszk�ze, de nyomon k�veti a Kegyelem: �n im�dkoztam �rted, hogy el ne fogyatkozz�k a te hited, �s id�vel megt�rv�n, a te aty�dfiait er�s�tsed. (32)

P�ter helyre�ll�t�sa. J�zus egyetlen pillant�sa el�g volt ahhoz, hogy buk�s�nak m�lys�g�t megl�ssa. A felt�mad�s ut�n sem volt k�nny� szemben�znie J�zussal. M�gsem volt sz�ks�g a magyar�zkod�sra. A kev�s sz�val elmondott p�rbesz�d betekint�st ad a lelki m�lys�gbe: J�zus �s a v�lasztott tan�tv�ny kapcsolat�ba. Uram, Te mindent tudsz... A p�rbesz�dnek a h�romszor megism�telt k�rd�s ad d�bbenetes hangs�lyt, eml�kezteti P�tert a h�romszori tagad�sra. A k�rd�s koncentr�ltan P�ter szeretet�re �sszpontosul, amely most m�r megpr�b�lt szeretet. A pr�bat�tel eredm�nye ez az �sszet�rt ember, aki felismeri ember-volta alkalmatlans�g�t a szolg�latra, de k�ssz� form�l�dott az elh�vat�sra.

(Vajon h�nyszor kell m�g a mi emberi b�szkes�g�nknek �sszet�rni, m�g alkalmass� v�lunk az � szolg�lat�ra?)

P�ter megb�zat�sa. Legeltesd az �n b�r�nyaimat! Azokat, akiket test szerint itt kell hagynia J�zusnak. Ez az els� megb�zat�s a lelkek p�sztorl�s�ra, az�ta folytat�dik ez nemzed�kr�l nemzed�kre. Ne f�lj, te kicsiny ny�j! Nem hagylak titeket �rv�kul! Ebben m�r a Szentl�lek �g�rete is benne van. P�tert a p�nk�sd �nnep�n kit�ltetett Szentl�lek ereje tette k�pess� az �ri�si m�ret� misszi�munk�ra, a juhok ir�nti ment� szeretetre, k�s�bb pedig a m�rt�rhal�lra. Igazi engedelmes eszk�zz� v�lt Mestere kez�ben. "Nem er�vel �s hatalommal, hanem az �n Lelkemmel..."

Aranymond�s: J�nos 21:17   -    Ol�h Lajosn�

*****

2003. febru�r 2.
P�L (AGRIPPA EL�TT)
ApCsel 26:12-29
 
El�zm�nyek. P�l, mint olyan zsid�, aki nem hitt J�zusban, gy�l�lte azokat, akik hittek benne. Er�szakos �ld�z� volt. De nem volt boldog. Az �r J�zusnak az a mond�sa, hogy neh�z n�ked az �szt�n ellen rug�doznod, jelenthette azt is, hogy P�l szenvedett, a lelkiismerete nem volt nyugodt. De tette, mert �gy v�lte, ez a k�teless�ge. Amikor pedig hitre jutott, �t �ld�zt�k a nemh�v� zsid�k. �let�re t�rtek, �sszeesk�v�st szerveztek ellene. A r�mai katon�k mentett�k ki kezeik k�z�l. �tvitt�k Cz�z�re�ba a negyedes fejedelem sz�khely�re. F�lix, a korm�nyz� �rdekl�d�tt a P�l �gye ir�nt, de nem tett l�p�seket. B�rt�nbe z�ratta, abban a rem�nyben, hogy v�lts�gd�jat aj�nlanak fel. Ez nem t�rt�nt meg.
 
K�t �v m�lva F�lixet Festus v�ltotta fel. P�l m�g mindig a b�rt�nben volt. A zsid� vezet�k k�rt�k, hogy vitesse vissza a zsid� tan�cs el�, de P�l nem akart Jeruzs�lembe menni, mert tudta, hogy ki�julna az �sszeesk�v�s. Ez�rt mint r�mai �llampolg�r a cs�sz�rra apell�lt, a cs�sz�r el� k�v�nt �llni. Festus olyan helyzet el� ker�lt, hogy a cs�sz�r el� kellett k�ldenie valakit, aki nem v�tett a r�mai jog ellen.
 
Ekkor j�tt Agrippa megl�togatni az �j korm�nyz�t. Agrippa eg�sz Palesztina kir�lya volt. Festus �gy v�lte, hogy Agrippa tud seg�teni a v�d �ssze�ll�t�s�ban, a k�s�r� lev�l meg�r�s�ban. Ez�rt akarta P�lt Agrippa el�tt kihallgatni. Agrippa k�sz volt meghallgatni P�lt. Ismerte a zsid� szok�sokat �s sokat hallott a kereszty�nek fel�l. Eg�sz csal�dja belekeveredett ebbe az �gybe.
 
A nagyapja �lette meg a gyerekeket Bethlehemben. Egyik nagyb�tyja fejeztette le Keresztel� J�nost. I. Agrippa �lette meg Jakabot. �s most itt van �, II. Agrippa. J�l meg�rtette P�lt. P�l sz�vesen mondott v�d�besz�det, mert ez alkalom volt arra, hogy bizonys�got tegyen J�zusr�l, szem�lyes hit�r�l.
Festus az eg�szb�l annyit �rtett, hogy P�l a sok tudom�nyt�l meg�r�lt.
 
A tarthatatlan v�d. P�l farizeus volt. A farizeusok hittek a felt�mad�sban, amit P�l hirdetett. Az ellent�t abban volt, hogy a zsid�k nem hitt�k, hogy J�zus felt�madt. El�sz�r P�l sem hitte. De miut�n J�zus neki megjelent, szem�lyesen gy�z�d�tt meg r�la, hogy J�zus �l.
 
P�l Jeruzs�lemben nevelkedett, sokan ismert�k. Gam�liel l�bain�l tanult; feddhetetlen �let�, szigor� farizeus volt. Tudt�k, hogy �ld�zte a kereszty�neket. Ez�rt szavainak s�lya volt, sokan hittek neki. A zsid� vezet�k k�ptelenek voltak elhinni, hogy J�zus �l. Nem is tehett�k. Rossz volt a lelkiismeret�k.
Agrippa ismerte a pr�f�ci�kat, az aty�knak tett �g�reteket. Ez�rt lehets�ges, hogy komolyan gondolta, amit P�lnak mondott: "Majdnem r�veszel, hogy kereszty�nn� legyek." De lehet, hogy csak ir�ni�nak sz�nta azt.
 
H�rom fontos szem�ly volt a teremben. Mind a h�rman akartak valamit. Festus b�nlajstromot szeretett volna P�l ellen. T�vedett. Agrippa meg akarta ismerni P�lt, �s val�sz�n�, hogy a zsid�knak is kedv�ben akart j�rni. Bizonytalan �rt�k� siker.
 
P�l gy�zni akart a J�zus nev�ben. "K�v�nn�m, hogy mind azok, akik itt vannak, olyann� lenn�nek, mint �n, kiv�ve a l�ncot." A f� dolog megt�rt�nt, a t�bbi hallgat�s�g�n m�lott. Ahogy ma is. Sok-sok igehirdet�s �s m�g t�bb majdnem kereszty�n. De akik elfogadj�k J�zust, azok boldogok, mint P�l.
Aranymond�s: ApCsel 26:22    Ol�h Lajos
***
2003. febru�r 9.
BARNAB�S
ApCsel 4:32-37; 9:26-27; 11:22-30
1. Barnab�s, a h�v� ifj�
Ciprusi sz�rmaz�s�, l�vita, g�r�g kult�r�n nevelkedett. Kor�bbi neve J�zsef volt, az apostolok nevezt�k el Barnab�snak, mert sz�mukra � volt a "Vigasztal�s fia." (Mennyivel m�st fejez ki ez a n�v, mint a "Mennyd�rg�s fia!") M�r fiatalon is kiemelked� tagja volt az els� gy�lekezetnek, vagyon�t is k�zre adta. Szentl�lekkel �s hittel teljes f�rfi� volt (11:24).
2. A Saulb�l lett P�l p�rtfog�ja (9:26-27)
Istv�n v�rtan�s�ga ut�n �rthet� volt a k�tely �s f�lelem, a k�z�ss�g nem akarta befogadni P�lt, volt t�rsai pedig �let�re t�rtek. Ebben a neh�z id�ben �llt ki mellette Barnab�s, mint igaz bar�t �s testv�r. Meggy�zte az apostolokat. �gy azt�n Barnab�s kulcsszerepl� lett a kereszty�ns�g t�rt�net�ben. � volt az eszk�z, aki �ltal Isten a misszi�nak aj�nd�kozta P�l apostolt. Ett�l kezdve rohamosan terjedt az evang�lium.
3. Barnab�s, P�l munkat�rsa (11: 22-26)
Az �ld�z�s �ltal sz�tsz�rt kereszty�nek eljutottak Anti�ki�ig. A vegyes lakoss�g� v�rosban nemcsak a zsid�nak, hanem a g�r�gnek is hirdettetett az evang�lium. Ebben kiv�l� eszk�z volt a ciprusi Barnab�s. K�s�bb P�l is odah�vta T�rzusb�l, hogy munkat�rsa legyen. A h�veket itt nevezt�k el�sz�r kereszty�neknek.
4. A szeg�nyek t�mogat�ja (11:27-30)
A mai napig is p�ldamutat� cselekedet a h�vek �sszefog�sa az �hez� testv�rek megseg�t�s�re. (Mint ma az imah�z�p�t�sekn�l.) Mindez P�l �s Barnab�s vezet�s�vel t�rt�nt. �k ketten m�g sok�ig egy�tt j�rt�k a misszi� �tjait, s int�zt�k a gy�lekezetek sors�t. Az ApCsel 14-ben eml�t�sre m�lt� az az al�zat, amivel elh�r�tott�k a t�meg isten�t�sig fokoz�d� �nnepl�s�t. V�g�l Barnab�s volt az, aki a s�lyosan sebe- s�lt, megk�vezett P�lt elvitte Derb�be. A m�sodik misszi� �t el�tt v�ltak el egym�st�l, Barnab�s M�rkot vette maga mell�, P�l pedig S�l�st.
Aranymond�s: ApCsel 11:23-24
***
2003. febru�r 16.
Priscilla �s Akvila
ApCsel 18:1-4; 18-19; 24-26; Rm 16:3-5a
"Ha valaki egy m�rf�ldre h�v el..." A megt�rt r�mai zsid� h�zasp�r j�l ismerte a m�sodik m�rf�ld titk�t, s�t, a sokadik�t is. Hossz� utat j�rtak meg az �r szolg�lat�ban. Feladatuk az �gynevezett "h�tt�rszolg�lat" volt, amelyre a misszi�ban mindig sz�ks�g van. V�ndorl�suk ok�t ig�nk 2-3. vers�ben tal�lhatjuk meg. �tjuk R�m�b�l Korintusba, majd Ef�zusba vezetett, v�g�l vissza R�m�ba.
1. Korintus
Ath�nhez hasonl�an telve volt b�lv�nyokkal. F�isten�k Afrodit� volt, az � tisztelete c�m�n vir�gzott az erk�lcstelens�g. Nagy sz�ks�g volt a P�l �ltal hirdetett evang�lium tiszta f�ny�re. Itt lettek munkat�rsai Priscilla �s Akvila, fizikailag �s lelkileg is. Otthont is n�luk tal�lt. A m�sf�l �vi kitart� szolg�lat, - a kezdeti eredm�nytelens�g ut�n - meghozta gy�m�lcs�t. Beteljesedett Isten kijelent�se, hogy "N�ki sok n�pe van abban a v�rosban." M�sf�l �v ut�n Ef�zusba mentek az apostollal. Ez Di�na v�rosa volt, ahol �letvesz�lybe jutottak az �tv�s�k l�zad�sa, majd Sk�v�h fiainak t�mad�sa miatt. Isten Lelke azonban itt is diadalmasan munk�lkodott. A h�zasp�r f�jdalmas b�cs�t vett a Jeruzs�lembe tart� apostolt�l, s ezut�n Apoll�ssal t�rsultak. Apoll�s a Szent�r�s tud�sa volt, de nem j�rtas a legut�bb t�rt�nt dolgokban, az apostolok tan�t�s�ban, s csak a J�nos kereszts�g�t ismeri. Priscilla �s Akvila bizonys�gt�tele felvil�gos�totta. Szolg�latuk eredm�nyes volt. Apoll�s al�zat�t mutatja, hogy v�llalta a m�s ut�n val� "�nt�z�s" szolg�lat�t.
3. Visszat�rtek R�m�ba.
Val�sz�n�leg Klaudius hal�la ut�n, Kr.u. 54-ben. A r�mai h�vek az � h�zukn�l j�ttek �ssze. Itt is h�s�gesen szolg�ltak. P�l apostol levelei v�g�n k�l�n k�sz�nti �ket. (Nev�ket h�rom helyen eml�ti az ApCsel, P�l levelei szint�n h�romszor.) A sz�vb�li szeretettel �rt k�sz�nt�sek sor�ban legszebb a R�ma 16:3-4. verse.
E h�zasp�r misszion�riusi lelk�let� volt, a k�lmisszi�ban szolg�ltak. Nem keseregtek az otthonb�l val� el�zet�s�k�n, de minden�tt megtal�lt�k hely�ket a szolg�latban, �s �ld�s�ra voltak k�rnyezet�knek. B�rhov� ker�lj�nk is a vil�gban, Isten feladatot b�z r�nk. K�vess�k engedelmesen!
Aranymond�s: R�ma 16:3-4
***
2003. febru�r 23.
Tim�theus
Alapige t�bb helyr�l
Az id�sebb koroszt�ly v�lem�nye a "mai fiatalok"-r�l mindig ugyanaz volt. Isten azonban mindid tal�lt olyan fiatalokat, akik �tvett�k a staf�tabotot, folytatt�k a munk�t. �gy tudtak a gy�lekezetek fennmaradni �s n�vekedni. Ezek k�zt is kiemelked� p�ldak�p az ifj� Tim�theus.
Nev�nek jelent�se: Istent f�l�, tisztel�. Haz�ja: Listra, vagy Derbe, Gal�cia d�li r�sze, a mai T�r�korsz�g ter�lete.
Bemutat�sa: ApCsel 16:1-5
Az apostol els� l�t�sra felismeri benne az alkalmas lelk�letet, s az atyafiak r�sz�r�l is j� bizonys�got nyer.
P�l elh�vja a misszi�munk�ra
Miut�n lerendezte a fizikai felt�- teleket, kirendel�se val�sz�n�leg im�d- s�ggal �s k�zr�t�tellel t�rt�nt, amint egy k�s�bbi helyen megeml�kezik err�l. Az apostol Tim�theust lelki gyermekek�nt vezeti be a szolg�latba. A munka gy�- m�lcse hamarosan megmutatkozik.
H�s�ges a szolg�latban (1Kor 4: 14-17)
P�l minden �j megt�rtet gyermekek�nt, szeretettel gondozott, b�r sokf�le pog�ny szok�ssal, t�velyg�ssel kellett megk�zdenie. De mindezt fel�lm�lja ifj� munkat�rsa ir�nt val� szeretete. Tim�theus t�retlen h�s�ge, ragaszkod�sa �rt�k �s vigasztal�s volt sz�m�ra.
Filippi 2:19-22
Az �r�mr�l sz�l� lev�lben �gy aj�nlja �t, mint aki sz�v�n viseli lelki atyja �s a gy�lekezetek sors�t. Ezekr�l j� h�reket visz, amik felvid�tj�k az apostol sz�v�t. "Senkim sincs hozz� hasonl� indulat�," "egy�tt szolg�l velem, mint aty�val a gyermek." A v�gs� elv�l�skor hullatott k�nnyek is ennek bizonys�gai. A Tim�theushoz �rt levelek val�ban atyai hangv�tel�ek, telve b�lcs tan�csokkal, k�s�bb pedig a k�sz igehirdet�h�z sz�l� komoly int�sekkel, amelyeket megsz�vlelhet a k�s�i kor minden lelki szolg�lattev�je. A levelek minden r�sze �rt�kes �s evang�liz�l� tan�t�sra alkalmas.
Tim�theus hit�nek alapja (2Tim 1:3-7)
Karaktere gyermekkor�t�l kezdve form�l�dott. Sz�vhezsz�l� tanuls�g: milyen sokat jelenthet egy h�v� �desapa, nagymama! A kiv�laszt�s az �r r�sz�r�l megt�rt�nt, az apostol k�zr�t�tele �ltal pedig elnyerte a L�lek aj�nd�k�t. Tim�theus nemcsak a h�s�ges szolg�latban, de �let�ben is megval�s�totta: "L�gy p�lda a h�v�knek!" Adjon az �r ma is ilyen lelki vezet�ket nek�nk!
Aranymond�s: 1Kor 4:17
Ol�h Lajosn�
*****
 
2003. m�rcius 2.
A Megv�lt� megkezdi m�k�d�s�t
M�rk 1:9-26
A k�vetkez� h�rom h�napban M�rk evang�liuma tanulm�nyoz�s�ra k�sztet benn�nket a vas�rnapi iskolai sorozatunk. �vtizedek �ta a AStandard Lesson Commentary (International Standard Lessons) alapj�n k�z�lj�k a vas�rnapi iskolai textusokat �s ezekhez az igehelyekhez k�sz�t�nk r�videbb-hosszabb magyar�zatokat. Ezek elk�sz�t�s�n�l n�ha figyelembe vessz�k az angol nyelv� anyagot, m�skor teljesen �n�ll� f�ldolgoz�sokat k�sz�t�nk.
      Mi a c�lja az Evang�liumi H�rn�k h�ts� oldal�n k�z�lt vas�rnapi iskol�nak? Legal�bb kett�s c�lja van. Egyr�szt alapanyagot �s seg�ts�get ad a gy�lekezeteinkben foly� feln�tt vas�rnapi iskol�hoz. M�sr�szt azoknak az olvas�inknak, akik nem juthatnak el magyar gy�lekezetbe (mert tal�n soksz�z m�rf�ldre laknak a legk�zelebbit�l), �n�ll�an is olvashat�, tanulm�nyozhat� biblia�rai anyagot jelent.
      A szerkeszt� ez�ttal egy kis seg�ts�get is k�r az olvas�kt�l. Szeretn�k n�h�ny visszajelz�st kapni mindk�t csoportt�l. Olyanokt�l, akik a gy�lekezetben haszn�lj�k ezt az anyagot, s olyanokt�l is, akik csak elolvass�k, akik egyed�l tanulm�nyozz�k az Ig�t e vas�rnapi iskolai �r�sok seg�ts�g�vel. E rovat hasznoss�g�t �s sz�ks�gess�g�t is szeretn�m egy kicsit �rz�kelni - a mostani olvas�ink �szrev�telei, megjegyz�sei seg�ts�g�vel.
      Arra k�rem teh�t azokat az olvas�kat, akiknek nem mindegy, hogy mit nyomtatunk e has�bokon, �rj�k meg a szerkeszt�nek a vas�rnapi iskolai rovattal kapcsolatos �szrev�teleiket. El�re is k�sz�n�m. A legkisebb �szrev�tel is seg�ts�get jelenthet.
      Az �ltal�ban minden magyar gy�lekezetben haszn�latos AVez�rfonal@ (�h�tat 2003) janu�r elej�t�l h�sv�tig �ppen M�rk evang�lium�t adja a vas�rnap d�lel�tti igehirdet�seink textus�nak. Ez a t�ny seg�tsen benn�nket arra, hogy �jra v�giggondoljuk, hogy a vas�rnapi iskola m�s mint az igehirdet�s. Az ige k�z�s vizsg�lat�nak, tanulm�nyoz�s�nak, esetleg megbesz�l�s�nek az ideje ez. Mivel ezt a szolg�latot t�bben is v�gzik minden gy�lekezetben, v�ltozatos is lehet. Egy-egy aranymond�s k�z�s megtanul�s�nak az ideje is lehet. Tov�bb�, tal�n m�g javunkra is szolg�l, ha egy-egy igeszakaszt n�h�ny h�t k�l�nbs�ggel �jra �tvesz�nk a gy�lekezetben.
1. Kezdj�k a vas�rnapi iskol�t n�h�ny M�rk evang�liummal kapcsolatos �ltal�nos ismertet�, bevezet� gondolattal.
      2. Az �r J�zus bemer�t�s�r�l minden evang�lium besz�mol. Mutassunk r�, hogy itt nem csak a N�z�reti J�zus engedelmess�g�r�l van sz�, - amit mindenkinek k�vetni illik -, hanem itt jelenti be az Atya a vil�gnak, hogy J�zus az � szeretett fia.
      3. A bemer�t�st a megk�s�rt�s k�veti, s azut�n k�szen van a Mester a szolg�latra, amit meg is kezd, mihelyt J�nos b�rt�nbe ker�l. A staf�tabot �tad�s�t �rz�kelteti, hogy az �r J�zus els� pr�dik�ci�j�nak l�nyege, s�t tal�n szavai is azonosak voltak a J�nos�ival.
      4. M�rkn�l k�t r�szletben tal�ljuk a tan�tv�nyok elh�v�s�t. Az els� n�gy elh�v�s�t mindj�rt itt, a legelej�n. �rdemes f�lfigyelni az Aazonnal@ (K�roli) sz� gyakoris�g�ra ebben az evang�liumban.
Azonnal elh�vta �ket, �k pedig azonnal k�vett�k �t. Ett�l kezdve a Mestert mindig tan�tv�nyok veszik k�r�l.
      5. Mai szakaszunk utols� egys�g�ben egy�rtelm�en el�nk �ll�tja M�rk, hogy ennek a tan�t�nak hatalma van a tiszt�talan lelkek felett is. �t nem csak Isten ismeri, de a megsz�llott emberekben l�v� gonosz l�lek is.
      Egy nagyon mozgalmas, sokakat �rint� szolg�lati �t elej�n vagyunk, s m�ris �rezz�k, hogy ebben a folyamatban valahogy mi is benne vagyunk.
Aranymond�s: M�rk 1:11
***
M�rcius 9.
K�RVONALAZ�DIK A KONFLIKTUS
M�rk 2:3-17
 
Bevezet�ben besz�lgess�nk arr�l, hogy az �r J�zus Kapernaumban �otthon� volt. Helyezz�k el a t�rk�pen a m�lt vas�rnapi �s a mostani esem�nyeket. 
1. A b�na meggy�gy�t�sa (3-12) 
Az egyik legszebb t�rt�net, melyben a bar�tok szerepe l�nyeges helyet kap. Ne keverj�k �ssze a l�nyeges �s l�nyegtelen dolgokat. A bar�tok hite fontos t�nyez�. A tet� megbont�sa �rdekesnek t�nhet, de jelent�ktelen a t�bbi mellett. Itt ink�bb azt gondoljuk meg, hogy t�megek kerest�k, k�rt�k seg�ts�g�t, annyira, hogy m�r be se mehetett a v�rosba (1:45); annyira, hogy el kellett mondania, hogy nem gy�gy�tani j�tt, hanem pr�dik�lni (1:38). 
      Az 5, 10-11 versek alapj�n egy�rtelm�en l�tnunk kell, hogy az �r J�zus a b�n�k megbocs�t�s�t sokkal fontosabbnak tartotta, mint a b�nas�ga meggy�gy�t�s�t. A hitetlenked�, megbotr�nkoz� hallgat�k sz�m�ra a b�nbocs�t� hatalm�nak, val�dis�g�nak igazol�s�ra gy�gy�totta meg fizik�lisan is ezt az embert! Ez a l�nyeg, hogy hallgat�i akkor �s ma is meg�rts�k: J�zus igazi nagys�ga nem a gy�gy�t�sban �ll, hanem abban, hogy neki hatalma van a b�n�k megbocs�t�s�ra is -, amit egyed�l az Isten tehet - ahogy mondt�k is az �r�stud�k. 
      A konfliktus �lez�dik: a Mester b�nt bocs�t, �mintha� Isten lenne. 
2. Elh�vja L�vit (13-17) 
�jabb botr�nkoztat� l�p�s a Mester r�sz�r�l: egy nyilv�nosan �b�n�s,� mindenki �ltal megvetett emberrel sz�ba �ll, elmegy a h�z�hoz �s letelepszik - L�vi hasonsz�r� bar�tainak t�rsas�g�val egy�tt - a vacsor�l� asztalhoz. Az itt keletkezett konfliktus adott alkalmat az �r J�zusnak arra, hogy megfogalmazza szolg�lat�nak egyik alap t�zis�t: nem az igazakat, hanem a b�n�s�ket keresi, h�vja megt�r�sre. 
      M�g egy k�t ilyen alkalom, s a konfliktus od�ig vezet, hogy elhat�rozz�k, hogy elvesz�tik �t (3:6). M�g alig, hogy megkezdte szolg�lat�t, s m�ris itt tartunk? Hogy fogja kib�rni m�g vagy 3 �vig k�z�tt�k an�lk�l, hogy meg�ln�k? Megtal�lta a m�dj�t - hiszen m�g olyan sok mondanival�ja van az Aty�r�l. 
Aranymond�s: Mk 2:17 
*** 
M�rcius 16. 
Megmutatta hatalm�t 
M�rk 4:36-5:13 
      K�t t�rt�net mutatja be ma ugyanazt: az �r J�zus hatalommal parancsol a term�szet er�inek �s a szellemi hatalmass�goknak is. Nincs N�la nagyobb er�, hatalom e vil�gon. 
1. A tenger lecsendes�t�se 
      Besz�lgethetn�nk bevezet�ben arr�l, mi�rt aludt el az �r J�zus a cs�nakban? Hogy megl�ssa, mit tesznek a tan�tv�nyok n�lk�le? Tal�n az�rt, mert elf�radt? Az evang�lium eddigi r�szei elegend� alapot adnak ez ut�bbira is. Hogy nem t�r�d�tt volna vel�k? Nem hiszem. De, hogy N�lk�le elvesz�nk, belepusztulunk a magunk keverte, vagy m�sok �ltal produk�lt viharokba, az biztos. Biztos, hogy ott van a haj�nkban az �r? B�zzuk r� akkor magunkat! 
2. A gadarai �rd�ng�s megszabadul 
      Aminek mi csak a felsz�n�t l�tjuk, annak bel�thatatlan m�lys�gei lehetnek. De J�zus �gy sz�l �s cselekszik a szellemi, �ltalunk alig �rz�kelhet� vil�gban is, mint e l�that� vil�gban. Nem �rted, mit jelent a megsz�llotts�g? Adj h�l�t �rte! S ragaszkodj ahhoz a j� P�sztorhoz, aki nem csak megszabad�tani tud a gonoszt�l, de meg�rizni is -, hogy egyszer�en ne is ker�lj a hatalm�ba, soha! 
Aranymond�s: M�rk 4: 41 
*** 
M�rcius 23. 
Visszautas�t�s �s k�ldet�s 
M�rk 6:1-13

K�t, l�tsz�lag k�l�n�ll� t�rt�net �ll el�tt�nk a mai ig�ben. Ha egy�tt olvassuk a kett�t, tal�n kider�l, hogy kapcsolat is van a kett� k�z�tt. A misszi�ba k�ld�tt tan�tv�nyok nem biztos, hogy mindig csak elismer�ssel, eredm�nyekkel j�rnak majd; ennek meg�rt�s�ben seg�thet, ha meg�rtj�k az els� t�rt�netet. 

1. Az �r J�zus N�z�retben 
      �Avagy nem ez-� az az �csmester?� Ismerj�k az eg�sz rokons�g�t. Minek �ll�tja h�t mag�t. M�sutt tal�n elhiszik, de nem itt. Megbotr�nkoztak �benne. A �sajnos nem �rtem� - a legt�bb ember sz�t�r�b�l hi�nyzik. Ink�bb megmagyar�zz�k a maguk m�dj�n, ink�bb visszautas�tj�k. Hitetlens�g�k�n m�g az �r J�zus is csod�lkozik (6). 

2. A tan�tv�nyok kik�ld�se (7-13) 
Amolyan id�szakos kik�ldet�sre is gondolhatunk egyr�szt (mint amikor a szeminarist�kat leg�ci�ba k�ldi ki a Teol�gia pl. a kar�csonyi �nnepek idej�re), hiszen az �r J�zus mellett l�tjuk �ket a tov�bbiakban is. M�sr�szt �ltal�nos �rv�ny� kijelent�se ez annak, hogy a tan�tv�nyok lesznek azok, akik az �r J�zus szolg�lat�t folytatni fogj�k. �k azok a �szemtan�k�, akik szavahihet�en (kett�nk�nt) sz�lnak majd a Megv�lt� �let�r�l - s�t, amit most m�g nem �rhat ide M�rk - v�lts�ghal�l�r�l �s felt�mad�s�r�l is. Az egyszer�s�g, a szeg�nys�g a c�ltudatoss�got, az �zenet fontoss�g�t hangs�lyozza. Semmi m�s nem sz�m�t, csak a Mestert�l kapott megbizat�s. Mennyi l�nyegtelen dolog van az �let�nkben, ami eltereli a figyelm�nket a legfontosabbr�l! 
Aranymond�s: M�rk: 6:4 
*** 

M�rcius 30. 
Mi tesz tiszt�talann�? 
M�rk 7:1-15 

      Term�szetesen nem arra tan�t itt a Mester, hogy mosdatlan k�zzel �tkezz�nk, m�gcsak arra sem, hogy ne vegy�k figyelembe a r�giek tan�t�s�t, a hagyom�nyokat. De azt minden�ron meg akarja tan�tani hallgat�ival, hogy az Isten parancsolatait f�lretenni �s az emberi rendelkez�seket k�vetni - v�gzetes k�vetkezm�nyekkel j�rhat. �sai�st is id�zi! 
      A sz�vben megterm� b�n fert�z, tesz tiszt�talann�! Arra kell vigy�znunk. 
Aranymond�s: M�rk 7:21    HG

2003. �prilis 6
�J SZ�VETS�G SZERZ�JE
M�rk 14:12-25
A P�ska �nnep�n az egyiptomi fogs�gb�l val� szabadul�sra eml�kezik a zsid�s�g. Az �r J�zus tan�tv�nyai k�r�ben t�lt�tte ezt az elfogat�sa el�tti utols� est�t. Ellens�gei elhat�rozt�k, hogy meg�lik, �s � ezt tudva �nnepel, �s k�sz�l a M�zes�n�l is nagyobb szabad�t�sra.
A P�SKA-VACSORA (12-16)
A kov�sztalan kenyerek �nnep�nek els� napj�n a szok�sok �s a T�rv�ny el��r�sa szerint �nnepelt a zsid�s�g, J�zus is. A p�skavacsor�t a v�rosban fogyasztj�k majd el, ann�l a h�zn�l, ahova egy vizet sz�ll�t� f�rfit k�vetve jutnak el (mivel ez n�i munk�nak sz�m�tott, nem volt neh�z megtal�lniuk ezt a f�rfit).
Milyen j�l �rezhett�k magukat a tan�tv�nyok?! Az el�z� napok fergeteges esem�nyei ut�n, most v�gre magukra maradtak, �s �nnepelhetnek. Az �r J�zus kijelent�se a k�z�tt�k l�v� �rul�r�l ez�rt m�g f�j�bb sebet �t�tt rajtuk. Az "aki velem egy�tt m�rt a t�lba" ak�rmelyik�k lehetett, �s ez �rezhet� azon is, ahogy gyanakod� f�lelemmel egym�sra �s magukba n�znek.
AZ �RVACSORA SZEREZTET�SE (22-25)
Nem csup�n az �rul� leleplez�se tette ezt a vacsor�t eml�kezetess�, hanem az is, ahogy a szok�sokt�l elt�rve, a keny�r �s a bor szimb�lumaiban �nmaga meg�ldoztat�s�r�l tan�tott az �r.
A megt�rt �s felszolg�lt kov�sztalan keny�r J�zus test�t szimboliz�lja. Olvassuk el, mit tan�t err�l P�l apostol: 1Kor 5:6-8! A bor v�r�re eml�keztet, amivel az �j Sz�vets�get (szerz�d�st) megpecs�telte.
Mi sz�szerint vessz�k az itt t�rt�nteket; test�r�l besz�lve kenyeret adott, v�r�r�l tan�tva bort k�n�lt, teh�t az �rvacsora jegyei szimb�lumokk�nt �rtend�k, �s minket is J�zus Krisztus helyett�nk v�llalt szenved�s�re eml�keztetnek.
Mi t�rt�nik, amikor a gy�lekezet �rvacsor�zik?
a. �nmagunkba n�z�nk, �nvizsg�latot tartunk. A Szentl�lek seg�ts�g�vel felismerj�k magunkban a b�nt, �s megvalljuk, Urunk bocs�nat�t k�rve ("pr�b�lja meg az ember mag�t" - 1Kor 11,28).
b. Kitekint�nk ("az �rnak hal�l�t hirdess�tek" - 1Kor 11,26). Korunk b�nei, az emberis�g lelki �llapota szabad�t�s�rt ki�ltanak, �s m�g a kegyelem ideje tart, feladatunk Krisztusra mutatni. Ez teh�t nem egy �t�lkez� len�z�se a vil�gnak, hanem felel�ss�g�nk felismer�se �s v�llal�sa; mert ha � �let�t adta, benn�nk sem lehet visszatart�s.
c. El�re n�z�nk ("am�g elj�vend" - 1Kor 11,26). Az �r visszaj�vetel�re k�sz�l�nk �nmagunk �let�t vigy�zva �s szolg�latunkat v�gezve.
d. Feln�z�nk. Az �r J�zus meg�g�rte a tan�tv�nyoknak, hogy vend�gei lesznek Atyja Orsz�g�ban is (M�t� 26,29). �r�k�letet ad azoknak, akik Benne hisznek.
Aranymond�s: M�rk 14:24
***
�prilis 13
J�ZUS BEVONUL JERUZS�LEMBE
M�rk 11:1-10; 15-18
A mai foglalkoz�son vizsg�ljuk meg, mit k�vetelt meg a k�rnyezet�t�l az �r J�zus nagyhet�nek ez a kir�lyi nyit�nya, a jeruzs�lemi bevonul�s?
1. FELT�TLEN ENGEDELMESS�GET (1-7)
A tan�tv�nyok els� hall�sra meg�rtett�k, hogy az �r valami rendk�v�lit k�sz�l tenni, hiszen az �nnepre zar�ndokl�k �ppenhogy lesz�lltak �llataikr�l Jeruzs�lem falai alatt, hogy gyalogosan l�pjenek be a v�rosba, m�gha k�nyelmesebben utaztak is od�ig. Nem �rtik, de engedelmesek: elmennek a faluba, hogy hozzanak egy szam�rcsik�t.
A falusiaknak - akikr�l nem olvassuk, hogy ak�r a Mestert, ak�r a tan�tv�nyokat ismert�k volna! - idegenek ir�nti term�szetesnek mondhat� bizalmatlans�g�n vesz er�t Valaki, mert elhiszik azt is, hogy nem tolvajok a tan�tv�nyok, meg azt is, hogy az �g�ret szerint visszaker�l majd az �llat a gazd�j�hoz.
Krisztus Orsz�gl�s�nak az el�k�pe ez, ahol felt�tlen engedelmess�ggel szolg�lja mindenki az Urat.
2. KIR�LYHOZ M�LT� H�DOLATOT (8-10)
El�k�sz�letek, begyakorl�s n�lk�li spont�n h�dolatnyilv�n�t�sra eml�kezik M�rk evang�lista (a m�sik evang�list�k megeml�tik a negat�v megnyilv�nul�sokat is), aki eddig, mint Isten �s ember szolg�j�t mutatta be a mi Urunkat. Most fordul a kocka, a Szolg�nak h�dol mindenki. Sokan ruh�jukat ter�tik az �tra, m�sok lombos �gak�rt szaladnak, a hozz� legk�zelebb l�v�k pedig hangos rivalg�sukkal m�ltatj�k: "Hozs�nna! �ldott aki j�n az �rnak nev�ben!"
Krisztus Kir�ly m�lt� fogadtat�s�nak az el�k�pe ez, amikor majd zar�ndokl�sban megf�radt n�pe kit�r� �r�mmel k�sz�nti a v�rt Szabad�t�t. Az �r J�zus jelenl�t�ben �rvendez� gy�lekezet dics��t�se is ilyen sz�vb�l fakad� kell legyen! Hasznos a t�megk�p r�szleteinek jelent�s�n elgondolkoznunk, mint:
a. a h�dolatnyilv�n�t�s sokf�les�ge (ruh�k, �gak, sz�),
b. az Ige, az �g�retek helye a sz�beli dics��t�sben,
c. Krisztussal halad� istentisztelet, stb.
3. �T�LETE AL� RENDELT KEGYESS�GET (15-18)
A kegyess�g, a vall�soss�g is m�rlegre ker�l az uralm�t v�r�k, jelenl�t�t �nnepl�k k�z�ss�g�ben. A "vir�gvas�rnapi templomtakar�t�snak" nem abban �ll a jelent�s�ge, hogy az elvil�giasodott �s hitetlen paps�g f�l�tt �t�letet tart az �r, hanem, hogy a m�lt�n h�dol�kat �s a felt�tlen engedelmess�ggel szolg�l�kat Krisztus-kir�ly megaj�nd�kozza a megtiszt�tott istentisztelet rem�nys�g�vel. Otthont �g�r; e c�lb�l rendet teremt, �t�letet tart.
A hozsann�z� t�meg gondolni sem merte volna, mi t�rt�nik majd a Templomban. �k kegyess�g�k dikt�tuma alatt zar�ndokoltak fel az "im�ds�g h�z�ba," ami J�zus m�rleg�n "rabl�k barlangja."
J�zus Kir�ly jelenl�te garant�lja, hogy k�z�ss�gi �let�nk hi�nyoss�gai, b�neink felsz�nre ker�lnek. Ett�l nem kell f�lni; erre sz�ks�g�nk van, ez a javunkra lesz.
Mai �nnepl�s�nk is e h�rommal teljes: felt�tlen engedelmess�get, m�lt� h�dolatot �s �t�lete al� rendelt kegyess�get k�vetel t�l�nk a Kir�ly.
Aranymond�s: M�rk 11:9
***
2003. �prilis 20.
A FELT�MAD�S TAN�I
1Kor 15:1-8
"Megjelent nekem is" - �gy eml�kezik meg P�l apostol a Krisztussal val� szem�lyes tal�lkoz�sr�l. Urunk felt�mad�sa a t�rt�nelem legfontosabb esem�nye. Az evang�list�k elbesz�l�sei J�zus �let�r�l, majd az apostoli tan�t�s hit�nk igazs�gair�l, a Felt�mad�s t�rt�net�t teszik a legels� helyre. Az�ta is, minden megv�ltott �let�nek legfontosabb esem�nye az �l� �rral val� tal�lkoz�s.
Ezen a vas�rnapi iskolai foglalkoz�son hasonl�tsuk �ssze a n�gy evang�lista besz�mol�j�t a Felt�mad�sr�l; figyelj�nk a saj�toss�gokra!
M�rk 16:1-8
M�rk besz�mol�ja a legr�videbb. Mint a szenved�s-t�rt�netn�l, a Felt�mad�s elmond�s�n�l is a hangs�ly az �g�ret beteljesed�s�n van: "ott megl�tj�tok �t, amint megmondta nektek". M�rk itt is dr�mai m�don �rz�kelteti az isteni jelenl�tet a sz�ks�ghelyzetekben. Az asszonyok k�rd�s�t id�zi: "Ki henger�ti el nek�nk a k�vet a s�rbolt bej�rat�r�l?" - azt�n, mikor feln�znek, megl�tj�k probl�m�juk megold�s�t.
M�t� 28:1-20
Az asszonyok elindulnak megn�zni a s�rt, �s a felt�mad�s tan�i lesznek. Szem�k l�tt�ra t�rt�nik a csoda. A Gy�lekezet l�tjogosults�ga �s hite ellen �rveket agyal� zsid� vezet�k reakci�j�t is besz�vi a t�rt�netbe (11-15. vv.), szembe�ll�tva hazugs�gukat a t�nyekkel.
Luk�cs 24:1-35
Luk�cs �gy mondja el a t�rt�netet, mint aki tudja, hogy olvas�i k�z�tt sokan hitetlenkedve fogadj�k majd a h�rt, mint a tan�tv�nyok is. Tan�cstalanok, r�m�ltek, magukban csod�lkoz�k, vitatkoz�k, szomor� emberek k�z�tt tal�lja mag�t az olvas�, akik mind hitre jutnak, amikor a Felt�madott �rral tal�lkoznak. Amit Luk�cs �s J�nos J�zus felt�madott test�r�l �rtak, arra �p�l P�l apostol tan�t�sa a mi felt�mad�sban nyert dics�s�ges test�nkr�l is (1Kor 15).
J�nos 20-21
A "szeretett tan�tv�ny" sz�vesen id�zik enn�l a t�rt�netn�l. Terjedelmesebb, r�szletesebb a besz�mol�ja, mint a szinoptikusok�, �s ez m�r csak az�rt is �rdekes, mert evang�liuma t�bbi r�sz�n�l k�vetkezetesen a t�rt�netek m�g� viszi olvas�it, azok jelent�s�g�re ir�ny�tva figyelm�nket. Most id�zi a besz�lget�seket, bel�tunk m�g a gondolatokba is (21:12); a t�rt�net r�sztvev�j�v� avatja az olvas�t. Amint �rja is leveleiben: "amit l�ttunk �s hallottunk, arr�l tesz�nk bizonys�got" - �s a t�rt�net mag��rt besz�l.
N�gy festm�ny el�tt �llunk az evang�liumokat olvasva. N�gyf�le megk�zel�t�sben, n�gyf�le st�lusban, egy�ni m�don �rz�kelve �s eml�kezve, t�bbf�le olvas�-t�bornak �r�dtak ezek a besz�mol�k. A Szentl�lek �gy l�tta j�nak, hogy mind a n�gyet meg�rzi a Gy�lekezet haszn�ra. Sz�nes, val�s k�pet nyer�nk bel�l�k a val�s�gr�l, amit tov�bb gazdag�t milli�k �lm�nye az�ta is. Az �l� Krisztussal t�rt�nt milli�nyi tal�lkoz�s jelent�s�g�t az �rtette meg, aki a tan�vallom�sokat hallva maga is k�v�nja ezt a szem�lyes �lm�nyt, majd pedig a mag��val is tov�bb gazdag�tja a tan�s�gtev�k hatalmas t�bor�t.
Aranymond�s: J�n 20:31
***
2003. �prilis 27
HIT�NK �S F�LELMEINK
M�rk 5:21-43
K�vess�k nyomon Jairus f�lelmeit ebben a t�rt�netben! Keress�nk v�laszt arra a k�rd�sre, hogy mit tehet a h�v� a f�lelmeivel?
AMIKOR MEGIJED�NK (21-24)
Ki ne f�lne, amikor a kisl�ny�t szenvedni l�tja, h�t m�g amikor maga is tudja, hogy hal�losan beteg a gyermeke? Ahogy az �r el�tt k�ny�rg� apa-t�rson gondolkozom, k�t, egym�ssal ellent�tes k�pet l�tok: egy �sszet�rt, k�ts�gbeesetts�g�ben szinte sz�tfoly� embert, aki ugyanakkor rendk�v�l �sszeszedett �s c�ltudatos is. A terh�t csak J�zusig b�rta elcipelni; az �rn�l �sszerogyott. Amikor J�zussal besz�l, "im�j�ban" v�laszt�kosan �l� hit�. Tudja, hogy mi a baj, mit akar, �s Istent dics��ti a bizalm�val.
Amikor megijed�nk, keress�k az Urat!
AMIKOR MAGUNKRA MARADUNK B J�ZUS MELLETT (25-34)
Nincs nagyobb pr�b�ja a h�v� �letnek, mint amikor m�sok �ld�sai k�z�tt j�runk az �rral, szeg�nyen. J�zus elindult vele (24.v.), de m�st gy�gy�t, nem az � szemef�ny�t. Milyen neh�z �r�lni a Gy�gy�t�nak, m�g m�sokat kezel! Isten kegyelm�t �s erej�t csak a hit szem�vel l�thatjuk hat�konynak az �rint�snyi t�vols�gokon t�l is. Jairusnak kih�v�s a v�rfoly�sos asszony hite. Azt k�rdezi t�le: Hiszed-e, hogy J�zus ruh�j�t nem �rintve is kapcsolatban van haldokl� l�nyod az �let Forr�s�val?
AMIKOR A T�NYEK BESZ�LNEK (35-36)
A hazulr�l �rkez�k ezt mondj�k ("Meghalt a l�nyod!"), J�zus meg azt, hogy "Ne f�lj, csak higgy!". Amikor J�zus elindul valakivel, � arr�l gondoskodik is. Miel�tt Jairus v�giggondolhatn� a szomor� h�rt, az �r r�sz�l. Kire hallgatunk, amikor a t�nyek m�st mondanak, mint amit �? Milyen j�, hogy az im�nt tan�ja volt a csod�nak! A j�l inform�lts�gn�l is jobb a J�n�l inform�l�dni.
AMIKOR AZT SEM TUDJUK, HOVA LEGY�NK (38-43)
Ha ma t�rt�nne ez a csoda, val�sz�n�, hogy le�nyz�nk b�cs�t mondhatna a le�ny �letnek, sz�leinek �s mihaszna rokons�g�nak �r�kre. Vinn�k Hollywoodba, vagy New Yorkba; minden �js�g c�mlapj�n � p�zolna. J�zus az �letre hozta vissza, tin�dzsernek, akit nem isten�teni kell, hanem most azonnal megetetni, azt�n m�g nevelni. Parancs�val ("adjatok enni a le�nyk�nak") visszaz�kkenti a csal�dot az Isten �ltal nekik sz�nt �letbe - aminek k�z�ppontj�ban ezut�n � �ll. J� tudni a k�teless�g�nket, amikor azt sem tudjuk, hova legy�nk.
Aranymond�s: M�rk 5:36
Nov�k J�zsef

2003. m�jus 4
A HIT B�TORS�GA
M�rk 7:24-37
 
EGY POG�NY �DESANYA HITE (24-30)
A hit �tt�ri a pog�nyok �s a zsid�k k�z�tti v�laszfalat. A S�t�nt�l megsz�llott gyermeke gy�gyul�sa �rdek�ben az �desanya mindent megtesz, m�g akkor is ha kem�ny, megal�z� k�r�s�re a v�lasz. El�sz�r a fiakat, Izr�elt kell t�pl�lni �s nem az ebeket. Az asszony nem s�rt�dik meg �s megal�zott helyzet�ben megtal�lja azt, amit mondania kell. �s e besz�d��rt az �r J�zus Krisztus megteszi a gy�gy�t�st.
Az �r J�zus Krisztus misszi�j�nak els�dleges c�lja nem a fizikai gy�gy�t�s, hanem az ember �s Isten k�z�tti kapcsolat helyre�ll�t�sa, mert ez �r�k�letet eredm�nyez.
A J� BAR�TOK HITE (31-37)
Az �r J�zus Krisztus a pog�nyok lakta ter�leten marad, ezzel is arra tan�tva a tan�tv�nyokat, hogy b�r Izr�el n�p�hez j�tt, ez nem z�rja ki, hogy a pog�nyokon is seg�tsen.
A j�bar�tok az �r J�zushoz viszik a dadog� besz�d� s�ketet. A figyelmes Mester f�lrevonja a beteget a t�megt�l, nem akar felt�n�st kelteni. Lehet, hogy besz�dhib�ja miatt ezt az embert kinevett�k. A gy�gy�t�s l�that� m�dja m�s mint el�z�leg. Nem mondhatjuk soha, hogy csak �gy, vagy �gy gy�gy�that a Mester; ah�ny milli�rd ember �l e f�ld�n, annyif�lek�ppen gy�gy�that.
A n�p elcsod�lkozott. Az �r J�zus Krisztus k�ri a jelenlev�ket, hogy ne csin�ljanak propagand�t. A Mester mindig t�k�letes gy�gy�t�st v�gez, de a f� c�l hirdetni azt, hogy az Isten orsz�ga elk�zel�tett.
Aranymond�s: M�rk 7:37
***
2003 m�jus 11.
EGYED�L AZ �R J�ZUSBAN HINNI
M�rk 8:27-36, 9:2-8
 
A Mester tan�tv�nyaival Cz�z�rea Philipiben j�r (27-30), a pog�nyok lakta cs�sz�r �s pog�ny istenek im�d�i k�z�tt �s itt teszi fel a k�rd�st: "Kinek mondanak az emberek engem?" Ma is sokan m�g nem ismerik az �r J�zust �s k�l�nb�z� feleleteket adn�nak: tan�t�, pr�f�ta, szocialista, orvosok-orvosa stb. A nagy k�rd�s azonban az: "Ti kinek mondotok engem?" L�tt�tok tetteimet, �letemet, k�zel vagytok hozz�m. A v�lasz ma is fontos. Szem�ly szerint ki nekem az �r J�zus Krisztus? Tegy�k fel a k�rd�st itt ez igetanulm�nyoz�s k�zben is.
A v�ratlan igazs�g (31-32). A tan�tv�nyok nem az elhangzottakat v�rt�k a Mester j�v�je fel�l, �k dics�s�gesebb k�pet szerettek volna l�tni a Krisztusr�l, a Messi�sr�l. P�ter, aki kijelentette, hogy J�zus a Krisztus, most f�lrevonja, dorg�lja �t, mert csak f�ldi szemsz�gb�l l�t. Hogy l�tunk mi, amikor a krisztusi misszi�t szeretn�nk elv�gezni?
Tagadja meg mag�t (34-36)
Tal�n azt gondolt�k, a Krisztus k�vet�se m�r itt a f�ld�n elismer�st, dics�s�get, az emberek megtisztel�s�t hozza sz�mukra. Nem tudt�k, kereszt n�lk�l nincs korona. Az �nmegtart�ztat�st elvileg meg�rtj�k, de gyakorolni nem sokan gyakoroljuk. �letk�r�lm�nyeinket nem a kereszt �s Krisztus k�vet�se befoly�solja, hanem �nz�, egy�ni �rdekeink. Ha m�g sohasem ker�lt�l h�tr�nyos helyzetbe, mert Krisztus k�vet�j�nek vallod magad, megk�rd�jelezhet� hozz� val� h�s�ged.
A megdics��lt Krisztus (9:2-8)
Az �r J�zus Krisztus a h�rom tan�tv�ny el�tt k�ls� form�j�ban megv�ltozik. Ruh�ja rendk�v�lien feh�r, jelezve az � tiszta jellem�t. Egy pillanatra megl�tt�k az � dics�s�g�t. Illy�s, az egyik legjelent�sebb pr�f�ta, M�zes a t�rv�ny �tad� �s J�zus, aki bet�lti a t�rv�nyt. J� a k�z�ss�g �s P�ter hajl�kot akar �p�teni, nem akar lej�nni a megdics��l�s hegy�r�l. Sokszor egy-egy alkalommal �gy �rezz�k magunkat a gy�lekezetben, mintha a mennyorsz�gban lenn�nk. J� lenne, ha ez mindig �gy lenne! Azonban m�gis le kell j�nni az ilyen fennk�lt �llapotb�l, a v�lgyben v�r a feladat - hirdetni kell az �r�mh�rt, seg�teni, szolg�lni, keresztet hordani.
Az �r J�zus Krisztust nem p�tolja senki �s semmi a menny fel� vezet� �ton. �t nem ker�lhetj�k ki. "B�zd magad a kegyelemre, mely gazdagon �rad fel�d."
Aranymond�s: M�rk 8:29
***
2003. m�jus 18
�SZINTE HIT�NK MEGNYILV�NUL�SA
M�rk 9:14-29
 
LE A HEGYR�L A V�LGYBE
Tahib�l - a kanadai R�m�b�l vissza a v�rosba, a t�m�tt forgalmas orsz�g�tra, vissza a sz�rke h�tk�znapokba, de nem �gy, ahogy j�tt�nk, hanem hitben meger�s�dve, az ig�k, a testv�ri k�z�ss�g �ltal. Tal�n �gy l�thatjuk 21. sz�zad �ltalunk ismert tan�tv�nyait. Vissza az emberek k�zz�, akik �gy sz�lnak: "J�zust akarjuk l�tni!"
A d�mon tal�lkozik a Mesterrel (20-27)
A d�mon m�g a Mesternek is ellen akar �llni. A gonosz szellem nagyon meggy�tri a fi�t. Van, amikor az �rd�g minket is szinte hal�losan k�noz, csak az �r J�zus Krisztus tud r� hat�ssal lenni. Lehet, hogy nem b�zod r� magad teljesen, nem im�dkozt�l teljes hittel. Az ap�nak feltett k�rd�s a hit pr�b�ja. Az apa v�lasza �szinte. Nem csak a fi�, de az eg�sz csal�d helyzete nagyon neh�z. Ha valamit tehetsz... A tan�tv�nyok nem tudtak seg�teni, de tal�n a Mester tud. J�zus v�lasza: ha hiszed, lehets�ges. A Mester parancsa ut�n a d�mon m�g egyszer meggy�tri a fi�t, hogy halottnak l�tszik, de J�zus felemeli. Ez az eset bemutatja az ima �s a hit fontoss�g�t.
A tanuls�g (28-29)
F�lreh�vja tan�tv�nyait �s az eredm�nytelens�g ok�t a kishit�s�gben, a kev�s im�dkoz�sban jel�li meg. �k el�z� tapasztalataikra �p�tettek �s �nmaguk akartak seg�teni. A hit �s az ima tudom�sul veszi, hogy mi egyed�l nem tudunk seg�teni, f�gg� viszonyban vagyunk Istennel, �lland�, sz�ntelen im�dkoz�s sz�ks�ges. Az �r J�zus ma is csod�lkozik tan�tv�nyai kishit�s�g�n. Nem �rtj�k meg a krisztusi lelk�letet; halljuk szav�t, de m�gsem a Szikl�ra, t�rv�nye fundamentum�ra �p�t�nk. Ne sz�gyelj�nk el� j�nni: "Uram, l�gy seg�ts�g�l az �n hitetlens�gemen." Halljuk meg az �r�mh�rt, � seg�t, � seg�t.
Aranymond�s: M�rk 9:24
***
M�jus 25.
AMIKOR A HIT L�THAT� LESZ
M�rk 10:35-52
 
Az �r J�zus Krisztust csodat�telei ut�n sem �rtett�k meg. Lelki vaks�g �llt be, mert nem akartak l�tni (M�t� 23:16-19).
A vak ember esete eml�keztessen arra az ig�re, hogy hitben j�runk �s nem l�t�sban. H�res emberek mondanak id�szer� dolgokat, amelyek egy-egy alkalomra �rv�nyesek. Az �r J�zus Krisztus �zenete m�s; id�t �ll�. Soha nem okoz csal�d�st. Ha csak a magunk elk�pzel�se szerint halljuk az �zenetet, csal�dhatunk.
T�ves elk�pzel�seken alapul� hit (35-40)
Miut�n J�zus el�re l�t �s besz�l a meg�ldoztat�s�r�l, a k�t tan�tv�ny a saj�t terv�vel k�zel�ti meg a Mestert. Olyanok, mint a gyermekek, magukat akarj�k bebiztos�tani. A t�bbi tan�tv�ny helytelen�ti �ket. J�zus mell� akarnak �lni az � dics�s�g�ben. Fizikai, politikai �rtelemben gondolkodnak. A Kir�ly mell� �lni nagy kiv�lts�g a f�ld�n, de itt lelki, mennyei kiv�lts�gr�l van sz�. Nem hallott�k m�g az � hal�l�r�l sz�l� j�vend�l�st.
A Mester k�rd�st tesz fel a k�rdez�knek: tudj�k-e v�llalni, amit � tesz? A tan�tv�nyok v�lasza k�nnyelm� igen. J�zus Krisztus erre kijelenti, hogy az �l�srendet az Atya d�nti el. A tanitv�nyok uralkodni akartak. De a Krisztus �tja m�s. A nagys�g szolg�lathoz van k�tve. Kijelenti, hogy nem uralkodni j�tt, hanem szolg�lni, �s �gy tudott Megv�lt�nkk� v�lni. Mindig legyen els�dleges sz�munkra Krisztus p�ld�ja.a szolg�latban �s az al�zatban.
A gy�zelmes hit (46-52).
M�rk az �r J�zus keresztre fesz�t�se �s felt�mad�sa el�tt m�g egy csodat�telt jegyez fel, bizony�tva azt, hogy a Mester �r minden betegs�g, minden k�r�lm�ny felett. Jerik�n �t Jeruzs�lem fel� megy a Mester tan�tv�nyaival �s tal�lkozik a vak Bartimeussal. A vak ember hallott m�r az �r J�zus Krisztusr�l �s k�ri �t, hogy k�ny�r�lj�n rajta. A t�meg �s a tan�tv�nyok sz�m�ra kellemetlen az �lland� ki�ltoz�s, de a Mester a ki�lt�st meghallja �s mag�hoz sz�l�tja a vakot. Sokan �gy l�thatt�k, meg�rdemli, hogy b�nei miatt vak legyen. De az �r J�zus Krisztus megl�t�sa m�s. Bartimeus felismeri J�zust, seg�ts�g�t k�ri. J�zus nem veszteget semmi id�t, a k�r�st teljesiti. A krisztusiak tudj�k, a vesztes�g�k nem teljes �s v�gs�, hogy ha egy �t lez�rul van egy m�sik �t is. J�zus helyre tud �llitani. Tanuljuk meg, naggy� csak az lesz, aki szolg�l, ne forduljunk el azokt�l, akiken a t�rsadalom nem akar seg�teni.
Aranymond�s: M�rk 10:52.
Hunter Vad�sz J�nos
2003. j�nius 1.
Csod�latos hazat�r�s
Ezsdr�s k�nyve 1 r�sz
Isten v�gtelen hatalm�r�l sz�l ez a besz�mol�. Csod�latos megl�tni azt, hogy hogyan haszn�l fel � uralkod�kat �s kir�lyokat is az � terve megval�s�t�s�ra. Cirus Kr. e. 558-529 k�z�tt uralkodott. Isten most �t veszi kez�be, �s felhaszn�lja arra, hogy a n�p hazat�r�s�t �s a templom �jj��p�t�s�t elind�tsa. Megl�thatjuk azt, hogy az uralkod� meggy�z�d�ssel besz�l arr�l, hogy Isten �t eszk�zk�nt haszn�lja a templomi munk�latokban. A hazat�r�st az uralkod� buzd�t�sa nyom�n a csal�dok d�nt�tt�k el. A csal�df�k komoly felel�ss�ge volt az, hogy d�nt�st hozzanak, �s azt k�telez� �rv�ny�v� tegy�k az �v�ik sz�m�ra. A kir�ly szav�ra a hazat�rni k�sz�l�ket szomsz�daik seg�tett�k. Azt is l�tjuk m�g, hogy t�l a kir�ly parancs�n, az emberek �n�ll�an is seg�tettek szomsz�daikon. Mintha megelevenedne el�tt�nk az Egyiptomb�l val� kivonul�s, ezeket az esem�nyeket joggal lehet egy m�sodik kivonul�sk�nt �t�lni. A mostani hazat�r�s is a csod�latos �r�k Istenr�l besz�l �s az � tetteir�l.
 Aranymond�s: Ezsdr�s 1:3
 ***
J�nius 8
Megkezd�dik a helyre�ll�t�s
Ezsdr�s 3:1-3, 10-13
 
Az eredm�nyes munk�hoz minden korban elengedhetetlen felt�tel volt az egys�g megl�te. B�tor�t� dolog azt l�tni, hogy Isten n�pe egy emberk�nt gy�lt �ssze, hogy hozz�fogjon a helyre�ll�t�si munk�khoz. A n�p vezet�i, a papok, �s mindazok akik a n�phez tartoztak teljes elsz�nts�ggal fogtak hozz� a munk�khoz. A hetedik h�nap els� napja a korai Izr�elben az �j�vi �nnep volt. Jelk�pesen teh�t a munka elkezd�se az �j kezdetet is jelenti a n�p �let�ben. A hazat�r�k sz�m�ra a legfontasabb: a t�rv�ny �ltal el�irt m�don v�gzett �ldozati szolg�lat �jrakezd�se volt. Ehhez mindenekel�tt olt�rra volt sz�ks�g, amit hamarosan el is k�sz�tettek. �ri�si tanuls�g lehet sz�munkra az, hogy tudjunk mi is �ldozatot adni Istennek, �s ne engedj�k azt, hogy a k�ros vil�gi hat�sok minden j�t kivegyenek bel�l�nk, �s lassan a vil�ghoz tegyenek hasonl�v�. Az �g��ldozatok bemutat�sa ut�n t�rv�nyszer�, hogy a lelkileg meger�s�d�tt n�p hozz�fog a templom �p�t�s�hez. Ahogyan az alapk� a hely�re ker�l felt�r a sz�vekb�l az �r�mujjong�s, �s a meghatotts�gt�l sokan s�rva fakadnak. Az �r�m azonban lassan mindenkit mag�val ragad.
Aranymond�s: Ezsdr�s 3:11
***   
J�nius 15
Legyen az �r h�za a legfontosabb!
Aggeus 1:2 - 14.
 
Ahogyan kor�bban l�ttuk a n�p helyre�ll�totta az olt�rt �s a templom alapk�v�t is lerakta. A Sam�ri�ban lev� szomsz�dok ellen�ll�sa miatt a nagy lend�let al�bbhagyott, majd a munka le is �llt. 16 �vvel k�s�bb l�p fel Aggeus pr�f�ta �s kezdi el pr�f�tai k�ldet�s�t. �rdekes megl�tni, hogy a n�p mivel indokolja a templom�p�t�s abbahagy�s�t. Ez az�rt is nagyon fontos, mert ma is nagyon sokf�le indokkal fogj�k vissza az emberek javaikat �s erej�ket. Ezek azt�n nagyon k�rosak lesznek az �r munk�j�ban. Az indok teh�t az, hogy el�sz�r a saj�t egzisztenci�jukat kell biztos�tani! Az embereknek el kellene gondolkodniuk, hogy mi�rt alakul minden olyan rosszul a k�r�lm�nyeikben. Ehelyett azonban tov�bbra is a saj�t �rdekeik �llnak el�l a sorrendben. Isten �zenete azonban az emberi logik�t a feje tetej�re �ll�tja. Nem az �ns�g teszi lehetetlenn� a templom�p�t�st, hanem az abbahagyott �p�t�s oka az �ns�gnek. Istenn�l elfogadhatatlan az, hogy Neki a n�p al�rendelt szerepet sz�n. Isten egy�rtelm�en azt �zeni, hogy a megkezdett munk�t folytatni kell. Csod�latos megl�tni azt, hogy az eg�sz n�p hallgatott Isten�nek az �rnak a szav�ra. Aggeus pr�f�ta szavai teh�t el�rt�k a c�ljukat, �s a n�pet az �rt�l val� f�lelem fogta el. Istenn�l sem marad el a v�lasz: �n veletek vagyok! Ezt k�vet�en a n�p m�g nagyobb lend�lettel fog hozz� a munk�nak a Seregek Ur�nak a h�z�n.
Aranymond�s: Aggeus 1:13
*** 
J�nius 22
Az Isten �ltal adott rem�nyteljes j�v�
Zakari�s 8:1 - 13
A magyar nyelvben van egy mond�s, miszerint: Az az igaz�n szeg�ny ember, aki m�g �g�rni sem tud. Azonban azt l�tjuk a benn�nket k�r�lvev� vil�gban, hogy rengeteg olyan �g�ret hangzik el, ami soha nem val�sul meg. Az emberek egyre jobban belef�radnak a teljes�tetlen �g�retekbe, ez�rt egyre nagyobb bizalommal fordulnak Isten fel� Akinek minden �g�rete val�s�gos �s beteljesedik. Isten �g�reteinek sokas�ga olvashat� a fenti igeszakaszban. Isten vissza fog t�rni az �jra fel�p�tett templomba. Nem a h�s�ges �s igazs�gos v�rosr�l van sz�, hanem az igazs�gos �s h�s�ges Istenr�l. Isten h�s�ge a garancia a v�ros j�v�beni j�l�t�re is. Isten jelenl�te a Sionon a biztons�got jelenti. Az �g�retben az id�skor�ak �s a gyerekek a b�ke �s a j�l�t jelei. Azt l�thatjuk, hogy az Isten sz�m�ra semmi sem lehetetlen, nem szab Neki hat�rt az emberi alkalmatlans�g �s er�tlens�g. Isten beteljes�ti az �g�reteit, hiszen � nem ember, hogy hazudj�k. A befejez� szakaszban a 8-13 versekben a n�pnek sz�l� b�tor�t�s hangzik el. �sszehasonl�thatjuk, hogy mi volt a m�ltban �s mi lesz a j�v�ben.
Aranymond�s: Zakari�s 8:13 
***
J�nius 29
Az �j templom felszentel�se
Ezsdr�s 6:13 - 22
 
Egy �p�tkez�st nemcsak megtervezni �s elkezdeni kell, hanem pr�b�kon �s neh�zs�geken �t sikeresen be is kell fejezni. Mindezeket, ha Isten vezet�se alapj�n tudjuk tenni, akkor teljes lesz az �r�m �s a siker. A sok pr�ba, a neh�z �s f�rads�gos munka ut�n el�rkezett a v�rva v�rt nap, a templom felszentel�s�nek az ideje. T�bb fontos r�szletre is oda kell figyeln�nk azok k�z�l az esem�nyek k�z�l amik jellemezt�k a templomfelszentel�si �nnepet. Az �nnepre mindazok igyekeztek elmenni �s azon akt�van r�szt venni, akik a fogs�gb�l hazat�rtek. Minden r�sztvev�re jellemz� volt a tiszta sz�vb�l fakad� �r�m. B�kez�ek voltak az �ldozatok bemutat�sa idej�n, ezzel is szerett�k volna megk�sz�nni Isten minden seg�ts�g�t. A t�rv�nyek �rtelm�ben szolg�latba �ll�tott�k a papokat �s a l�vit�kat egyar�nt. Az �nnepeik mind a r�gi f�nyben t�nd�k�ltek, �s azokat mind az Isten ir�nti h�l�val �nnepelt�k meg. Mindannyian �gyeltek arra, hogy a tisztas�gi el��r�soknak megfelel�en j�rjanak el. Term�szetesnek vett�k, hogy minden tiszt�talan �s b�n�s dologt�l elfordultak. Minden tett�ket �tj�rta az igaz �rvendez�s, hiszen Istent�l kapt�k az �r�m�t, Aki minden �r�m forr�sa!
Aranymond�s: Ezsdr�s 6:16
Dan L�szl�
***
2003. j�lius 6
Neh�mi�s reformja
Nehemi�s 1:1-4, 2:4, 5, 13, 16-18
Mint sok m�s nemzet, mi is, �k is, tudt�k, �rezt�k, mit jelent kisebbs�gben �lni, kiszolg�ltatottnak lenni, al�rendelt �letet �lni. E helyzetek ellen l�zad az ember a legjobban. De n�zz�k meg, hogyan tesz bizonys�got err�l Neh�mi�s �lete, b�r � tudta azt is, hogy mit jelent sikeresnek lenni. S�s�n v�r�ban poh�rnok volt, az-az ,,nemzetbiztons�gi f�tan�csad�." De mind ezek felett az Ige k�zpontj�ban az �ll, hogy Neh�mi�s egy �bred�snek, reformnak a vezet�je volt.
Neh�mi�s bemutatkoz�sa:
Az idegenben, a magas rang� beoszt�sban, az elit k�r�kben val� forgol�d�s�ban sem vette le figyelm�t Isten�r�l. �rdekelts�gi k�re a nemzete, a haz�ja, �s ott az � Isten�nek a lak�helye. A h�r �szintes�ge let�rte ,,amikor meghallottam ezeket, napokon �t �ltem, s�rtam �s gy�szoltam, b�jt�ltem �s im�dkoztam a menny Istene el�tt."
Mi hogyan azonosulunk az embert�rsainkr�l kapott rossz h�rrel? �gy kellett neki, meg�rdemelte, megkapta amit �rdemelt...
Tanuljunk Neh�mi�st�l, aki ,,�jjel-nappal im�dkozik el�tted szolg�id�rt, Izr�el fiai�rt." Azonosul testv�reivel, mag�t is v�tkesnek mondja Isten el�tt, de im�ja v�g�n boldognak tudja mind azokat, akik f�lik a te nevedet. Hittel k�ri a sikeres kivitelez�st, �s a kir�ly j�indulat�t. Ez a kitart� ima n�gy h�napig tartott. Legy�nk mi is kitart�ak az im�ban!
,,Mi�rt szomor� az arcod?"
Az �br�zatunk, az arckifejez�s�nk sokkal t�bbet el�rul r�lunk, mintsem azt gondoln�nk. V�gyainkat, terveinket, vagy b�natunkat, pr�b�ljuk leplezni, de sokszor sikertelen ez a sz�nj�t�k. Deh�t a bort szomor� �br�zattal nem lehet odaadni! Nek�nk eur�paiaknak kiv�ltk�ppen szokatlan volt, hogy itt az �llamokban munkahelyi felt�tel a j�k�p�sk�d�s
De mostan egy gondolat erej�ig tekints�k �t, hogyan szolg�lunk a mi mennyei Kir�lyunk el�tt? �r�mmel, szabadon, boldogan ,,Ha teh�t a Fi� megszabad�t titeket, val�ban szabadok lesztek." (Jn 8:36)
Kezdj�k el az �p�t�st!
Nem biztos, hogy ennek a kijelent�snek mindenki �r�l. M�g annak sem �r�ltek, hogy j�tt egy ember, aki Izr�el fiainak a jav�t kereste. Miut�n mindenr�l meggy�z�d�tt titokban, oda�llt az el�lj�r�k el� �s buzd�t�lag sz�l hozz�juk. De a nagy feladat elkezd�se el�tt ott van a bizonys�gt�tel, az alap ,,Isten j� akarata hozz�m."
H�la az�rt az ember�rt, aki ,,a bajt �s a gyal�zatot" k�v�nja elh�r�tani embert�rsair�l, a v�lasztott n�pr�l. Ind�tson a mi Urunk ilyen lelk�let� testv�reket k�z�tt�nk is.
Aranymond�s: Neh 2:18
***
J�lius 13
Isten�nk seg�ts�g�vel!
Neh�mi�s 6:1-9, 15,16
Az �p�tkez�s elkezd�d�tt, de az ellens�g nem aludt, k�ls� �s bels� t�mad�sok �rik Neh�mi�st �s a n�pet. Az ellens�g g�nyol�dik, majd fenyegeti a szorgalmas kezeket. A k�zn�p seg�ts�g�rt ki�lt, �hezik, elad�sodott, szolgasorsra jutott. Az �p�tkez�si terhek mellett a vezet�nek k�ls� �s bels� neh�zs�gekkel kellett szemben�znie.
Mer�nyletet terveztek ellene!
Az ellens�g tudja, hogy a r�seken biztos bej�rata van Isten n�pe k�z�. Ez�rt elt�k�lt sz�nd�ka, hogy mindent megtegyen a fal fel�p�t�se ellen. Az �jsz�vets�g ugyanerr�l a lelk�letr�l pl. �gy sz�l: Legyetek j�zanok, vigy�zzatok, mert ellens�getek, az �rd�g, mint ord�t� oroszl�n j�r szerte, keresve, kit nyeljen el... 1P�t 5:8
Csoda, a v�rfal fel�p�lt!
A szorgalmas munka, a nagy kitart�s v�g�l meghozta a v�rt eredm�nyt, a v�rfal �tvenk�t nap alatt elk�sz�lt. Kr. e. 445 �ssz�n a v�rfal �jra teljes eg�sz�ben �llt. Amikor ezt meghallott�k ellens�geink, f�lni kezdtek, �s nagyot estek saj�t szem�kben - amikor Isten keze r�nehezedik az ellens�gre, megal�zza �ket. De az �r�m-�zenet a k�vetkez� kijelent�sben rejlik: ,,Mert f�lismert�k, hogy Isten�nk seg�ts�g�vel lehetett v�ghezvinni ezt a munk�t." B�r tudn�nk mi is ezt a kijelent�st elmondani, munk�nk v�gezt�vel.
Legyen p�ldak�p�nk Neh�mi�s kitart�sa, b�lcsess�ge, Istenre figyel�se!
Aranymond�s: Neh 6:16
***
J�lius 20
Ezsdr�s pap felolvassa a t�rv�nyk�nyvet
Neh�mi�s 8:1-12
Mint minden rendszer, vagy korm�nyv�lt�sn�l, itt is �j t�rv�nyek l�ptek �letbe, �s �j beoszt�sokba l�ptek el� emberek. De j� lenne ha fel�rhatn�nk e szempontot el�sz�r gy�lekezet�nk fal�ra, majd politika k�pvisel�ink irod�j�ba: Mert � megb�zhat�bb �s istenf�l�bb volt sok embern�l. Testv�reim, legyen ez c�lkit�z�s�nk!
Hozd el� az Ig�t!
B�r t�madna ma is ilyen lelki szomjs�g a n�p sz�v�ben! ,,Akkor az eg�sz n�p egy emberk�nt �sszegy�lt..." K�r�nk Urunk, adj�l egys�get a te n�ped k�z�tt, �s Ig�d ut�n val� epeked�st. ,,Ig�d vid�ms�got szerzett nekem �s sz�vbeli �r�met." Jer.15:16/b
A lelki meg�jul�s:
Kem�ny di�, de benne mind�g �ld�s rejlik. Egyesek szerint �bred�s akkor k�vetkezik be, ha Isten n�pe m�ly b�nb�n� hittel ki�lt Isten�hez. M�sok viszont �gy v�lekednek, hogy az �bred�s nem f�gghet emberi kezdem�nyez�st�l, hanem mind�g Isten szuver�n cselekedetek�nt k�vetkezik be. ,,Ugyanis, az eg�sz n�p s�rt, amikor hallgatta a t�rv�ny szavait" - igen, Isten�nk ig�je, a Szentl�lek ind�tja meg a v�gyakoz� sz�vekben a meg�jul�s folyamat�t. Teh�t itt emberek k�v�nt�k hallgatni az Ig�t, �s a Szentl�lek munk�lkodott az �let�kben.
Mert meg�rtett�k mindazt, amire oktatt�k �ket.
Aranymond�s: Neh 8:8
***
J�lius 27
A sz�vets�g meg�j�t�sa!
Neh�mi�s 10:28-39
Ha valaki odaad�an olvassa ezt a k�nyvet, �szre kell vennie, hogy a meg�jul�s, a reform egy hossz� folyamat az Isten�hez t�r� ember �let�ben. Fel�lt�zt�tek az �j embert, aki Teremt�j�nek k�pm�s�ra �lland�an meg�jul, hogy egyre jobban megismerje �t. Kol 3:10 Csod�latosan felragyog az egys�ges v�gy a n�p �let�ben, az Isten�kkel val� sz�vets�g meg�j�t�s��rt. Tal�n az eg�sz folyamat itt �ri el a cs�csot a 9:1-ben b�jt�ltek, zs�kba �lt�ztek, port hintettek magukra, �s elk�l�n�ltek minden idegent�l, azut�n el��llva vall�st tettek v�tkeikr�l.
Isten t�rv�ny�hez csatlakoztak:
A sz� elsz�ll, de az �r�s nem megy feled�sbe. M�r �k is haszn�lt�k a k�z�ss�gre vonatkoz� alapszab�lyokat, �gy �r�sbeli meg�llapod�st k�sz�tettek. Az �retlen gy�m�lcst�l nem v�rhatjuk, hogy j� �z� legyen, �gy a csatlakoz�s is csak az ,,�rett esz�" embert�l v�rhat� el. De az Istenhez val� csatlakoz�st, megel�zte az elk�l�n�l�s. Testv�rek, nagyon fontos, k�t �rnak nem lehet szolg�lni! Tartsuk ezt szem ell�t: az Izr�el ut�dai elk�l�n�ltek minden idegent�l, azut�n el��llva vall�st tettek v�tkeikr�l
A nyugalomnap, �s az adakoz�s fontoss�ga:
Miel�tt a sz�vets�gb�l sz�rmaz� �ld�sokra v�rn�nk, n�zz�k meg, hogy mire k�telez benn�nket az isteni elv�r�s. Ha a k�r�l�tt�nk �l�k b�rmit is cselekszenek a nyugalom napj�n, m�g ha kiv�l� �rut is k�n�lnak, vagy a legjobb �rat k�n�lj�k, mi akkor sem v�s�rolunk t�l�k! Az adakoz�sban, az �r h�z�nak minden j�val val� ell�t�s�ban fels�fok� szervezetts�ggel j�rtak el. �let�kben Isten elfoglalhatta a f� helyet hogy �gjen a t�z Isten�nknek, az �rnak az olt�r�n. Az �letem templom�ban, az �letem olt�r�n, nem kellene-e helyre �ll�tani a sz�vets�get?
A v�ltoz�st nem Neh�mi�s vagy Ezsdr�s �rte el, �k csak eszk�z�k voltak. De mivel Isten �s az Ige embereik�nt �ltek, olyan l�gk�rt teremtettek maguk k�r�l, amelyben bek�vetkezhetett a meg�jul�s, �s a reform�ci�. Hadd v�lhassunk mi is eszk�z�kk�, Isten�nk kez�ben!
Aranymond�s: Neh 9:38
      ifj. Kulcs�r S�ndor (Chicago)
***
2003. augusztus 3  
�t�lethirdet�s
 
Abdi�s 1-21
Az edomit�k, �zsa� lesz�rmazottaik�nt k�zeli rokons�gban �lltak Izr�ellel, de e k�t n�p k�z�tt sosem alakult ki j�szomsz�di viszony. Abdi�s pr�f�ci�j�nak h�tter�ben is az edomiak gyal�zatos pr�b�lkoz�sa �ll. Am�g a zsid�s�g Jeruzs�lem falai al�l igyekezett a babiloni csapatokat visszaverni, Edom orvul h�tba t�madta (Kr.e. 587).
      Abdi�s igehirdet�s�ben leleplezi Edom g�gj�t, �s kihirdeti Isten �t�let�t. A pr�f�cia beteljesedett, amikor a Kr.e. V. sz�zadban az arabok, majd k�t �vsz�zaddal k�s�bb a nabateus t�rzsek lerohant�k ter�let�ket. "Utols� mohik�njuk" Nagy Her�des lett, akinek az �sei feltehet�en a nabateusok el�l menek�lve telepedtek le D�l-J�de�ban. Amint ezt megj�vend�lt�k �zsai�s (34), Jeremi�s (49), Ez�kiel (25,12-14) �s �m�sz 1,11-12) pr�f�t�k is, meredek szakad�kokkal k�r�lvett, hegyen �gaskod� f�v�rosuk, Sela (a k�s�bbi Petra) sem ny�jtott mened�ket nekik Isten bossz�ja el�l.
      �sszef�rhetetlens�g�vel, g�gj�vel (amit csak n�velt, hogy messze f�ld�n is b�lcsnek tartott�k - J�b 4,11), megb�zhatatlans�g�val �s ravasz cselsz�v�seivel Edom mag�ra vonta a k�rnyez� n�pek figyelm�t is. Ezek a prevent�v t�mad�sra k�sz n�pek Isten eszk�ze lesznek a b�ntet�sben (1.v.).
      Ak�rcsak a b�r� v�gz�s�t k�zz�tev� jegyz�, Abdi�s pr�f�ta is megnevezi az elk�vetett b�n�ket, miel�tt kihirdetn� az �t�letet. A J�da helyre�ll�t�s�r�l sz�l� �g�rettel z�rja pr�dik�ci�j�t.
Edom b�ne (10-14)
- "Er�szakos volt�l testv�reddel." Isten sz�mon tartja a n�pek b�neit is; nem egy p�ld�t tal�lunk `kollekt�v felel�ss�gre von�sr�l@ az �sz�vets�g t�rt�netei k�z�tt.
- B�n�s semlegess�g. Karba tett k�zzel n�zte, t�rte, t�n m�g t�mogatta is a testv�rn�p kifoszt�s�t.
- K�r�r�m.
A b�ntet�s (15-21)
Az �t�letv�grehajt�s idej��l az "�r napj�t" jel�li meg a pr�f�ta. Megv�lt�nkt�l tudjuk, hogy az "�r napj�nak" k�zeledt�t a napt�r nem mutatja, de Isten maga szavatolja. Az edomit�k b�ntet�se az lesz, hogy a m�sok ellen elk�vetett rossz most r�juk sz�ll. "Amit vet az ember, azt fogja aratni is" (Gal 6,7). "Az �t�let irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmass�got" (Jak 2,13).
J�da helyre�ll�t�sa (17-21)
Isten n�pe visszat�rhet a haz�j�ba, orsz�guk nagyobb lesz, mint volt (az edomit�k ter�leteit is hozz�csatolj�k).
      Mi az �zenet ebben a pr�f�ci�ban a mi vas�rnapi iskolai csoportunkhoz? Ezeket a f�lelmetesen s�lyos t�rt�n�seket �gy �rtette meg �s mondta el valakinek egy tin�dzser egyszer: "Hatalmas dolgokat cselekedett karj�val: sz�tsz�rta a sz�v�k sz�nd�k�ban felfuvalkodottakat Y�s megal�zottakat emelt fel. �hez�ket l�tott el javakkal, �s b�velked�ket k�ld�tt el �res k�zzel. Felkarolta szolg�j�t". Ki is volt ez a j� tanul�?
Aranymond�s: Abdi�s 15   NJ
***
Augusztus 10
MEGT�R�SRE H�V AZ �R
J�el 2:1.2, 11b-14
 
Megt�r�sre h�vja fel n�p�t J�el szavaival az �r. Deh�t nem ugyanezt �zeni minden pr�f�t�val? De igen. A k�r�lm�nyek azonban v�ltoznak, az �zenet st�lusa m�s �s m�s lehet. Minden pr�f�tai k�nyv saj�tos, egyedi, a bibli�t lapozgat�k sz�m�ra k�nnyen megk�l�nb�ztethet�.
      A megt�r�s s�rg�ss�g�t hangs�lyozza J�el pr�f�ta annak a t�nynek a bejelent�s�vel, hogy elj�n az �r napja �s k�zel van az! Nem ijesztget�snek sz�nja - ami ink�bb elbizonytalan�tja az embert -, hanem f�lk�sz�teni akar arra. �s nem is csak arra akar felk�sz�teni, hogy neh�z, rettenetes nap lesz az (11) (s�t�ts�gnek �s hom�lynak, felh�nek �s bor�latnak napja), hanem azt is meg akarja �rtetni n�p�vel, hogy meg lehet �llni, t�l lehet �lni valahogyan azt. S elmondja, hogy hogyan.
De m�g most... (12-13)
A megt�r�sre -am�g hallod az �r szav�t, szolg�ink kereszt�l a felh�v�st-, m�g nincs k�s�. (Amikor m�r nem hallod a megt�r�sre h�v� sz�t, akkor m�r nincs seg�ts�g.) A megt�r�s m�dj�r�l is besz�l az �r: teljes sz�vetek szerint (nem a ruh�kat kell megszaggatni), komolyan (b�jt�l�ssel �s s�r�ssal).
Ki tudja, h�tha (14)
Isten�nk k�ny�r�l� �s irgalmas, nagy kegyelm� �s k�sedelmes a haragra. De ezzel vissza�lni nem szabad. M�g maga a pr�f�ta is "csak" �gy fogalmaz: Ki tudja, h�tha visszat�r, megbocs�t, meg�ld. Nem a hit�nk nagys�g�t mutatja a nagy h�b�rg� szavak sokas�ga, amikor arr�l besz�l�nk, hogy az �r �gy, meg �gy �s term�szetesen �s eg�szen biztosan... �s csak hinned kell �s mondanod �s m�gjobban hinned �s megt�rt�nik. Istent nem lehet manipul�lni ilyen mesterked�sekkel. Ki tudja, h�tha... Nem J�el bizonytalans�g�t �s kishit�s�g�t, hanem ink�bb al�zat�t mutatj�k ezek a szavak. Ebb�l pedig nek�nk is kellene, sokkal t�bb!
      Nem k�ts�ges, hogy a b�nb�n� sz�vet nem veti meg, nem k�ts�ges, hogy ha megvalljuk b�neinket, h� �s igaz, hogy megbocs�t, hiszen az ig�ben meg�g�rte �s sz�mtalanszor tapasztaltuk, hogy �gy cselekszik. Az elbizakodotts�g helyett azonban jobb, ha nem feledj�k, hogy � �gy �s akkor cselekszik, ahogy �s amikor akar. Eml�keztessen benn�nket J�el "Ki tudja, h�tha" ig�je a megt�r�s sz�ks�gess�g�re �s a megbocs�t�s �rthetetlen �s ki�rdemelhetetlen nagys�g�ra.
Aranymond�s: J�el 2:13.   HG
***
Augusztus 17
A H�S�GESEK JUTALMA
Malaki�s 3:6-18
 
A fogs�gb�l visszat�rt n�p �let�ben egym�st v�ltj�k a lelkes munk�val telt �s az Istent�l val� elt�volod�s miatt meglankadt, megf�radott id�szakok. Malaki�s pr�f�ta �jra figyelmeztet�ssel j�n.
Isten nem v�ltozik - tegnap �s ma �s mind�r�kk� ugyanaz. V�lasztott n�p�hez h� marad �rdemtelens�g�k ellen�re, s a Szabad�t�t rajtuk kereszt�l k�ldi el erre a vil�gra. �jra �s �jra k�ld pr�f�t�t, aki fel�breszti a n�pet, visszat�r�ti �ket a j� �tra: "T�rjetek hozz�m �s �n is hozz�tok t�rek." Benne van ebben az az �g�ret, hogy "aki hozz�m j�n, semmik�ppen ki nem vetem."
Az �r �s a tolvajok (6-9)
      T�rjetek meg! Mib�l? Az ember vagy nem akarja tudni, vagy vaks�g�ban nem is l�tja mib�l. Istent csalni, meglopni? � mindentud�, mindenhat� - eltitkolni el�le semmit sem lehet. De parancsai meg lehet szegni �s balg�n azt hinni, hogy � nem tud r�la. Isten elrendelte a tized beszolg�ltat�s�t az � h�z�ba, hogy a L�vit�k meg�lhet�se biztos�tva legyen �s a b�n�rt val� �ldozatot, �s n�pe megr�vid�tette a templomban szolg�l�kat.
Az �r �s a becs�letes (10-12)
      Isten a term�szetnek is ura, sokf�lek�ppen meg tudja �ldani azokat, akik parancsolatait megtartj�k. "Pr�b�ljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura." Az adakoz�s, a misszi� ma is fontos r�sze h�v� �let�nknek �s megtapasztalhatjuk, hogy ha nem vagyunk sz�kmark�ak, ad az �r �r�met �s �ld�st is annak k�vetkezt�ben.
Az �r �s akik csak besz�lnek (13-18)
      Komolyan vessz�k-e a besz�dben val� v�tkez�st? Isten ellen �s egym�s ellen? Nem kisebb az sem a tettekben elk�vetett b�n�kn�l. A sz�v teljess�g�b�l sz�l a sz�j. Hogyan gondolkodunk? Hi�baval� Isten szolg�lata? Ne �t�lj�nk a l�tszat ut�n, hogy az istentelen �s kev�lynek jobb dolga van, ne a l�that�kra n�zz�nk. Adjon Isten nyitott szemet megl�tni, hogy nagy k�l�nbs�g van az igaz �s gonosz, az Istent szolg�l� ember �s az istentelen k�z�tt.
Aranymond�s: Malaki�s 3:7     T�th Gy�z�n�
***
2003. augusztus 24
�R�KK�VAL� KIR�LYS�G
D�niel 2:26, 36-45
 
"Milyen szomor�ak lesznek ezek a sz�p, fiatal arcok, amikor egyszer majd gy�znek..." - �rta az 1997-es belgr�di t�ntet�seket figyel� Konr�d Gy�rgy. Charles Colson, aki Nixon eln�k tan�csad�ja volt, a megt�r�s�r�l �rt k�nyv�ben (Born Again) elmondja azt is, hogy a gy�zelem m�mora csak egy pillanatig tartott, �s a Feh�r H�zba �rkezve, bizony t�bben is betegek lettek a hirtelen r�juk szakadt nyom�s alatt. �gy t�nik, a hatalom gyakorl�sa, despot�kr�l, vagy demokratikus �llamok vezet�ir�l legyen b�r sz�, f�lelmetesen nagy felel�ss�g. A rokonait �s legh�s�gesebb alattval�it is legyilkol� cs�sz�r, vagy p�rtvez�r, a veszteget�sre is k�sz �s erk�lcsi tart�s�t veszt� politikus p�ld�ja ugyanazt a bibliai igazs�got h�zza al�: a hatalom csak Isten kez�ben van j� helyen. Ezt tudva, h�v� k�teless�g�nk im�dkozni "minden feljebbval��rt" (1Tim 2,2).
      Nabukadneccar �lm�r�l, (ill. �lmatlans�g�r�l!) olvasva, lesz�gezhetj�k a k�vetkez� tanuls�gokat:
      - A hatalom cs�cs�n �ll� embernek is vannak f�lelmei.
      - Isten mindig megtal�lja a m�dj�t annak, hogy a leg�rthet�bb m�don besz�ljen vel�nk.
      - Amennyiben a kijelent�s m�dj�ul az �lmot v�lasztja, � gondoskodik arr�l is, hogy annak jelent�s�g�t meg�rts�k. (B�r Freud �ta ism�t divat lett az "�lomfejt�s", a h�v� ember a maga szubjekt�v �lm�nyeit mindig al�rendeli a Szent�r�s tan�t�s�nak.)
      - A kir�lyi �lom jelent�se mellett nem elhanyagolhat� az a konkr�t k�vetkezm�nye sem az �lomfejt�snek, hogy D�niel �s t�rsai �gy �letben maradtak (2,18), majd m�g nagyobb befoly�sra tett szert a pog�ny Babil�ni�ban a zsid� "Baltaz�r" (2,46-49).
      - Nabukadneccar el�tt vil�gos volt az �lom jelent�s�ge, b�r az �lomk�p r�szleteit nem azonos�tott�k. D�niel magyar�zat�nak ez a l�nyege: "A nagy Isten tudt�ra adta a kir�lynak, hogy mi t�rt�nik majd ezut�n" (2,45).
      Mit kellett az uralkod�nak megtudni a j�v�r�l? Istent�l kapott hatalma nem v�gtelen (2,36-40). Ha a Babil�ni�t k�vet� birodalmak, sok tekintetben k�l�nb�znek is egym�st�l, a t�rt�nelem egy pontj�n B nem emberi �ton - kezdet�t veszi majd egy "�r�kk�val� kir�lys�g" (2,41-45), vagyis, a t�rt�nelemnek c�lja van.
      A k�vetkez� �vsz�zadok esem�nyeinek ismeret�ben felt�telezhetj�k, hogy az �lomk�p n�gy vil�gbirodalmat jelk�pez: Babilont, a M�d-Perzsa Birodalmat, a G�r�g Birodalmat �s a R�mai Cs�sz�rs�got. R�ma korszak�ban veszi kezdet�t Isten azon orsz�gl�sa (M�t� 3,2), melynek majdani elj�vetel�r�l D�niel 7. fejezet�ben r�szletesebben is olvasunk.
Aranymond�s: D�n 2,44
***
2003. augusztus 31
"F�LKELSZ KIJEL�LT SORSODRA..."
D�n 12
 
D�niel pr�f�ta k�nyve k�t f�r�szb�l �ll. Az els� hat fejezetben D�niel �s sorst�rsainak a babil�niai, majd a perzsa udvarban v�gzett szolg�lat�r�l, a hetedig fejezett�l pedig a pr�f�ta l�tom�sair�l olvasunk. E l�tom�sok k�z�tt a n�gy vad�llatr�l (7), a kosr�l �s a kecskebakr�l (8), a hetven �vh�tr�l (9), a szellemi hatalmak harc�r�l (10), illetve e harc t�rt�neti folyamat�r�l (11) �s v�g�l, a v�lasztottak gy�zelm�r�l (12).
      A j�v� k�rd�se mindenkit foglalkoztat. Ha a jelen�t nem Isten kez�ben l�tja, j�v�j�t kutatva k�nnyen az okkultizmus s�t�ni csapd�j�ba esik az ember,. A Szent�r�sban tal�lhat� pr�f�ci�k �s a bibliai irodalom saj�tos m�faj�nak, az "apokaliptik�nak" helyes �s hasznos �rtelmez�s�hez elengedhetetlen felt�tel az ig�re figyel� l�lek �llapota. A sz�raz tud�l�koskod�s, vagy a t�lhajszolt sz�nd�kok a Bibli�nak ezeket a fontos r�szeit gyakran kiforgatt�k, �s �gy a zsid�s�gon, mint a kereszty�ns�gen bel�l b�nt� vit�kat, s�t szekt�s elszigetel�d�seket eredm�nyeztek.
      A m�ra kijel�lt igeszakasz meg�rt�s�hez is azokn�l a kulcs, akik egy�tt tartanak a 10. fejezet tan�s�ga szerint Isten el�tt vaj�d� �s �t k�rdez� pr�f�t�val. A j�v� nagy harcait el�rel�tva D�nielnek ezek a k�rd�sei: mi�rt �s meddig? A mi�rtje nem sz�monk�r�s, hanem Isten c�ljainak a felismer�s�re ir�nyul; nehogy gy�m�lcstelen legyen a v�lasztottak szenved�se. A meddig sem a menek�l� ember Isten-s�rget�se, hanem hit�nek repdes� v�rakoz�s�t t�kr�zi, amivel � maga is Isten Orsz�g�ra k�sz�l. Hasonl�an a tan�tv�nyokhoz, akiknek v�laszolva az �r J�zus id�zi is D�niel (M�t� 24,15) ihletett szavait.
      Ahelyett, hogy a r�szletekbe bocs�tkozn�nk, net�n azokon vit�zn�nk, n�zz�k csak, mit l�ttatott meg D�niellel az �r - amiben �gy a diszpenz�ci�s �r�smagyar�zat, mint a sz�vets�gi teol�gia k�vet�i egyet�rtenek (a magyar baptista k�z�ss�gekben ez a k�t ir�nyzat terjedt el).
      Az id�k v�g�n addig nem tapasztalt nagy nyomor�s�g lesz (D�n 12,1; M�t� 24,21), amit a v�lasztottak�rt megr�vid�t Isten (M�t� 24,22). B�r az "�vh�t" fele sz� szerint h�rom �s f�l �v, de szimb�likusan ez a megr�vid�ttet�st is jelentheti.
      Felt�madnak a h�v�k, de azok is, akik m�sokat gy�tr�, istentagad� �lettel sz�lltak a hal�lba. A megjutalmaz�s, de az elvettet�s is �r�kk� tart (D�n 12,2).
      Egyed�l az Atya tudja, hogy mikor �rkezik el ez a nap. D�niel csak abban lehet bizonyos, hogy amit l�tott, az mind beteljesedik - ez�rt a parancs, hogy "z�rd be ezeket az ig�ket, �s pecs�teld le ezt a k�nyvet" (D�n 12,4).
      Nagyon sok a hasonl�s�g D�niel �s J�nos apostol l�tom�sai k�z�tt is, mint p�ld�ul a 10. versben eml�tett feh�r ruh�sok, a l�tnok �s k�rd�sei, a "gyolcsruh�ba �lt�z�tt f�rfi", az okosok �s a b�n�s�k szembe�ll�t�sa, az �let k�nyve, stb. D�nielre figyelve �rtj�k meg, hogy "akinek f�le van" (Jel 2,7) az�rt k�pes meg�rteni az �zenetet, mert a "s�kets�g" �llapot�b�l megszabad�totta az �r ("a b�n�s�k k�z�l senki sem �rti meg."  D�n 12,10)
      A j�v�t nem elr�m�t�s�nkre, hanem javunkra l�ttatja meg vel�nk is az Ige. Az �r J�zus n�pe nem a kiker�lhetetlen karma vonz�s�ban egziszt�l, hanem b�tran k�veti Megv�lt�j�t a j�v�be, aminek r�sze lesz az is, hogy "elpihensz, de f�lkelsz kijel�lt sorsodra a v�gs� napon."
Aranymond�s: D�n 12:2
     NJ
***
2003. szeptember 7
HIT �S K�S�RT�S
Jakab 1. r�sz
Ebben a h�napban Jakab apostol level�vel foglalkozunk a vas�rnapi iskol�ban. Az eg�sz k�nyvnek ezt a c�met is adhatn�nk: Mit jelent gyakorlatban a h�v� �let? K�zponti verse pedig a 2:26: a hit cselekedetek n�lk�l halott. A h�nap sor�n olvassuk el az eg�sz levelet, ha lehet t�bbsz�r is. A levelet Jakab, az �r J�zus testv�re �rta (Jak 1:1; Gal 1:19). � volt a Jeruzs�lemi Gy�lekezet vezet�je (Apcsel 15:12-21).
      Sokan megpr�b�lt�k m�r szembe�ll�tani Jakab level�t P�l apostol tan�t�s�val (ingyen, kegyelemb�l), mi ne tegy�k ezt, hiszen Jakab �s P�l tan�t�sa nagyon is j�l �sszeillenek. A kegyelemb�l megv�ltott ember h�tk�znapi �let�r�l �r Jakab. Ha figyelmesen tanulm�nyozzuk, sz�munkra nem "szalmalev�l" lesz (Luther), hanem gyakorlati �tmutat�s.
1. �r�m a k�s�rt�sekben is (2-4)
Hogy a hitetlent el�rik a k�s�rt�sek, meg�rtj�k. Azt is fogadjuk el, hogy a h�v�t is el�rik a pr�b�k, k�s�rt�sek. (Mind a k�t sz�t egyform�n haszn�lja Jakab.) A k�l�nbs�g az eredm�nyben van. A h�v� nem csak meg�ll, megmarad, hanem meger�s�dik...
2. Kitart�s a k�s�rt�sben (12-15)
...s�t, �r�mmel tudja fogadni azt. (Nem k�nny�? Persze hogy nem. Ha nem tapasztaltad m�g, k�rdezz meg m�sokat.) Ne fogjuk az �rra a magunk hib�it, b�neit, k�v�ns�gait; se azok keser� gy�m�lcseit.
3. K�rje hittel (5-11)
Tal�n akad k�z�tt�nk olyan is, aki az 5. verset egy kicsit mag�ra is meri �rteni. Urunk k�szs�gesen, szemreh�ny�s n�lk�l adna �s ad is a hittel im�dkoz�nak - pl. t�le sz�rmaz� b�lcsess�get.
4. Megtartjuk, hallgatjuk? (16-27)
Pr�b�ld megval�s�tani a h�ten a 22. vers felh�v�s�t!
Aranymond�s: Jakab 1:2-3
***
szeptember 14
HIT �S CSELEKEDET
Jakab 2. �s 5. r�sz
1. Szem�lyv�logat�s (1-7)
Van ilyen a mi gy�lekezeteinkben is? Ne legyen. Rendszeresen tisztogatni kell ezen a t�ren is magunkat. Engedd, hogy meg�t�ljen az ige, hogy ne kelljen m�sokt�l hallanod, hiszen azt nehezebben tudod elhordozni. Ha a "kir�lyi t�rv�nyhez" (8-13) szabn�nk magunkat, elker�ln�nk a szem�lyv�logat�st is.
2. A hit pr�b�ja: a cselekedet (14-19)
A lev�l f�t�m�ja ker�l el�nk ezeken a sorokon. "Mi haszna aty�mfiai, ha..." Sz�ks�g�nk van az ilyen praktikus megk�zel�t�sre, k�l�nben a fellegekben ugyan j�rhatunk, de a mennyorsz�gba m�gsem jutunk.
3. Hit �s cselekedet egy�tt (20-26)
T�rt�nelmi szem�lyis�gek p�ld�ja is bizony�tja, hogy az igazi hitnek vannak cselekedetei, s�t, a kett� elv�laszthatatlan. Ha m�gis elv�laszthat�, akkor baj van.
4. Gyakorlati alkalmaz�s (5:13-16)
Az im�ds�g a h�v� ember hitb�l fakad� t�nyked�se. �ld�sa, eredm�nye k�v�natos. Gyakoroljuk!
Aranymond�s: Jakab 2:26
***
szeptember 21
HIT �S B�LCSESS�G
Jakab 3. r�sz
1. K�rni lehet (1:5-8)
Sokat besz�l Bibli�nk a b�lcsess�gr�l. Fogadjuk meg Jakab javaslat�t: k�rj�k Istent�l, k�rj�k hittel! Sz�ks�g�nk volna r� nagyon!
2. A nyelv ereje (3:1-12)
�ld�s lehetne, sokszor m�gis puszt�t� t�z. Az elm�lt h�ten hogy Am�k�d�tt,@ mit okozott a nyelv�nk? A tan�t�knak k�l�n�sen is �gyelni�k kell a nyelv�kre. J� lenne, ha min�l kevesebbszer kellene id�zni a 10. verset (Aty�mfiai, nem kellene ezeknek �gy lenni!)
3. A b�lcsess�g gy�m�lcsei (3:13-18)
Emberi �s f�l�lr�lval� b�lcsess�g. Ez ut�bbit keress�k!
Aranymond�s: Jakab 3:13
***
Szeptember 28
HIT �S KONFLIKTUSOK
Jakab 4. r�sz
1. A konfliktusok oka (1-3)
Sz�v�nk m�ly�b�l fakadnak a k�v�ns�gok, az egym�s elleni harc, a verseng�s. Az im�ds�g is elferd�l olykor az ajkunkon, s nem j�l s nem j�ra k�rj�k.
2. Elidegened�nk vagy k�zeled�nk (4-10)
Ha a vil�g bar�tai akarunk lenni (4), ne csod�lkozzunk, hogy elt�volodunk Istent�l. Ha k�zeled�nk hozz�, � is k�zeledik hozz�nk (8). Melyiket v�lasztod?
3. Sorsunk az � kez�ben van (13-17)
Nem a v�letlenek sorozata a h�v� ember �lete, nem is a szerencse kereke hat�rozza meg holnapunkat. Isten kez�b�l vehetj�k, k�rhetj�k azt.
Aranymond�s: Jakab 4:10         HG

 

2003. okt�ber 5.
�LJ FEDDHETETLEN�L
5M�z 18:9-14
Az �z�nv�z ut�n az emberek elidegenedtek az eg�sz f�ld�n, �s sokan elvesztett�k az igaz Isten ismeret�t, mert a b�nnek szolg�ltak. Ennek a vil�gnak sz�mos hely�n fejl�d�tt ki fokozatosan a b�lv�nyim�d�s, ami nem m�s, mint d�moni vall�s. Ma is az emberek jelent�s r�sze ilyen d�moni vall�soknak h�dol, s�t szemmel l�that�an egyre t�bben adj�k �t magukat k�l�nb�z� okkult �ramlatoknak. Isten szigor�an tiltja az okkultizmus minden form�j�t. Ez�rt parancsolta meg Izr�elnek, hogy az �g�ret f�ldj�nek valamennyi n�p�t irtsa ki, �s rombolja le azok valamennyi olt�r�t, b�lv�nyk�peit. J� tanuls�g ez nek�nk, mai embereknek, hiszen l�tjuk, mennyire teret nyer ez az ut�latoss�g k�r�l�tt�nk, �s a h�v�k k�z�l is sokakat r�vesz, hogy kapcsolatba l�pjenek vele.
Int� figyelmeztet�s (18:9)
Mi�rt j� az, ha a h�v� felk�sz�l azoknak a k�s�rt�seknek a kiv�d�s�re, amelyekre el�re sz�m�that? Milyen ig�k b�tor�tanak arra, hogy vigy�zz lelki tisztas�godra?
Ker�lend� cselekedetek (10-12, 14)
Az eml�tett gonosz gyakorlatok k�z�l melyek vesz�lyeztetnek t�ged is? Mit teszel, amikor k�zvetlen k�zelr�l kell szemben�zned vel�k?
Isten el�tti feddhetetlens�g (18:13)
Milyen �rz�s, amikor feddhetetlen a sz�ved az �r el�tt? Mit teszel, amikor valami beszennyezi a lelkiismereted, �s meg szeretn�l tisztulni b�neidt�l?
Aranymond�s: 5M�z 18:13
***
okt�ber 12.
BIZTONS�GOS OLTALOM
5M�z 19:1-13
"Istennek minden szava sz�nigaz, pajzsa � a hozz� menek�l�knek" - �rta b�lcs Salamon a P�ldabesz�dek k�nyv�ben (P�ld 30:5) Szavai nagy igazs�got jelentenek ki a Mindenhat�r�l. Oltalmat ny�jt� tulajdons�ga mintha elt�rp�lne szents�ge, szeretete �s �r�kk�val�s�ga mellett, amit gyakran hangoztatunk. Biztons�got ad� oltalm�r�l, v�delmez� jellemvon�s�r�l viszonylag ritk�n esik sz�, m�gis naponta �lvezz�k. Vess�nk most egy hosszabb pillant�st Isten biztons�got ny�jt�, oltalmaz� von�s�ra M�zesnek a mened�kv�rosokr�l sz�l� le�r�sa f�ny�ben.
K�nnyen el�rhet� oltalom (1-3)
Ig�nybe vetted-e m�r Isten k�nnyen el�rhet� oltalm�t? Mikor �s hogyan menek�lt�l hozz�, hogy �letben maradj?
A biztos oltalom felt�tele (4-7)
Meg vagy v�ltva, �s tudod is ezt? Milyen igeversek er�s�tik megv�lt�sod bizonyoss�g�t? Mi�rt �rezheted magad mindig biztons�gban Isten oltalm�ban?
A biztons�g tov�bbi felt�telei (8-10)
Mennyiben siker�lt eleget tenned a f�lsorolt felt�teleknek ebben a h�napan: Mi�rt nagyobb a biztons�g�rzeted, amikor engedelmes vagy Istennek?
�rv�nytelen oltalom (11-13)
Eml�kezz vissza a legut�bbi alkalomra, amikor kiker�lt�l Isten biztons�gos oltalma al�l! Mi okozta ezt? Hogyan jutott�l vissza?
Aranymond�s: Zsolt 18:2
***
Okt�ber 19.
Tartsd tiszteletben embert�rsad tulajdon�t!
5M�z 23:19-20,24-25; 24:10-15; 25:13-16
Az emberi kapcsolatok egyik f� eleme a tisztelet. Mindenekel�tt Istennek tartozunk tisztelettel, de ez nem z�rja ki az emberek ir�nti tiszteletet, s�t, kiemeli a fontoss�g�t. A k�lcs�n�s tiszteletad�sban elismerj�k egym�s �rt�k�t, tekint�ly�t, illemtud�an b�nunk embert�rsainkkal, �s vigy�zunk, nehogy megs�rts�k a tisztelt szem�lyt. A tiszteletteljes magatart�s �p�t�en hat a kapcsolatokra, a tiszteletlens�g rombol. Amennyiben eg�szs�ges kapcsolatokra v�gyunk, meg kell tanulnunk tiszteletben tartani egym�st, s�t egym�s tulajdon�t is.
A kamat felsz�mol�sa (19-20)
A szeg�ny embert olykor m�g a h�v�nek is nehez�re esik tisztelni. Hogyan fejezheted ki szeg�nyebb testv�reid ir�nti tiszteleted?
M�s mezej�nek a term�se (24-25)
Eml�ts k�l�nb�z� lehet�s�geket, amelyek folyt�n hozz�j�rulhatsz a szeg�ny, �hez� kereszty�nek sz�ks�geinek bet�lt�s�hez.
Z�log elv�tele (24:10-15)
Milyen helyzetek ad�dhatnak ma, amelyekben bemutathatjuk hittestv�reink �s szem�lyes �rt�keik ir�nti tisztelet�nket.
A munk�sok kifizet�se (24:14-15)
Mi�rt k�s�rtheti meg a h�v� munkaad�t is a b�rek ideiglenes visszatart�s�nak gondolata? Mi�rt alkalmazhat� ma is az �r erre vonatkoz�, Izr�elnek adott rendelkez�se?
Helyes s�lym�rt�kek (25:13-16)
Milyen �lethelyzetekben lehet k�s�rt�s a kett�s "s�lym�rt�k" haszn�lata? Mi�rt fontos, hogy becs�letess�g�nkkel is megtisztelj�k embert�rsainkat?
Aranymond�s: Mt 7:12
***
okt�ber 26
Az �j term�s bemutat�sa
5M�z 28:1-15
Embernek lenni annyi, mint mindenben Istent�l f�ggni. Egyesek elismerik ezt, m�sok tagadj�k, de mindez semmit sem v�ltoztat a helyzeten. Amik vagyunk �s amivel rendelkez�nk Isten kegyelm�nek k�sz�nhet�. Ez�rt �let�nk minden napj�n h�laad�ssal tartozunk neki.
Izr�el fiai is nagyon sok form�ban tapasztalt�k Isten j�s�g�t, gondvisel� szeretet�t. Egyik legcsod�latosabb �lm�ny�k az Egyiptomb�l val� megszabadul�s �s a K�na�n f�ldj�re t�rt�n� bevonul�s volt. Mai igetanulm�nyunkban arr�l lesz sz�, hogyan kellett kifejezni�k k�sz�net�ket az �rnak mindaz�rt, amit v�ghezvitt �rt�k, hogy az �g�ret f�ldj�n lakhassanak.
Az els� term�s felaj�nl�sa (1-4)
Milyen gy�m�lcs�k tan�skodnak az �letedben arr�l, hogy Isten orsz�g�hoz tartozol?
Isten elismer�st �rdeml� cselekedetei (5-11)
Sorolj fel min�l t�bbet Isten elismer�st �rdeml� cselekedeteib�l, amelyeket �letedben tett! Sz�nj most n�h�ny percet arra, hogy megk�sz�nd neki mindezt, �s im�dd �t csod�s tettei�rt!
�j f�ld, �j �letforma (12-15)
Milyen gyakorlati tettek mutatj�k �letedben azt, hogy Isten orsz�g�hoz tartozol? Hogyan vigy�zol arra, hogy tiszta, szent, Istennek tetsz� legyen az �leted?
Aranymond�s: Mal 3:10

�j forr�sb�l mer�tett�k e h�napban a vas�rnapi iskolai anyagot. Az ITM �ltal �ssze�ll�tott �s magyar nyelvre �s helyzetre alkalmazott, Magyarorsz�gon �s Rom�ni�ban egyar�nt haszn�lt vas�rnapi iskolai sorozatb�l, Giorgiov Adrian felel�s kiad� sz�ves enged�ly�vel. �szrev�teleiket sz�vesen veszi �s v�rja a szerk.

 

2003. november 2.
�LD�S VAGY �TOK
5M�z 28:1-25
�ld�s vagy �tok - egy�ltal�n nem mindegy. Az �ld�s Istent�l sz�rmaz� seg�ts�g, kegyelem, siker, j�l�t. Az �tok nem m�s, mint baj, csap�s, szerencs�tlens�g, rosszindulatb�l vagy bossz�b�l fakad�, k�rt okoz� k�v�ns�g. �ltal�ban az ember cselekedetei d�ntik el, hogy �ld�sban vagy �tokban lesz-e r�sze. Valakinek a tettei l�tt�n gyakran m�g benn�nk, h�v�kben is megfogalmaz�dik bizonyos �ld�s- vagy �tokmond�s. De az emberi tettek meg�t�l�se egyed�l Istenre tartozik. � soha nem t�ved, ha valakit �ld�sban vagy �tokban r�szes�t. Term�szetesen, minden embernek felaj�nlja �ld�s�t, de annak elnyer�se felt�telhez k�t�dik.
Engedelmess�g �s �ld�s (1-2)
Hogyan tapasztaltad mostan�ban, hogy ha engedelmeskedsz Istennek, � meg�ldja az �letedet? Eml�ts gyakorlati p�ld�kat!
Az �r �g�retei (3-14)
�leted mely ter�letein l�tod Isten �ld�s�t az ut�bbi id�ben? Dics��tsd �t ezek�rt az �ld�sok�rt!
Engedetlens�g �s �tok (15-19)
Az �r �t�lete (20-25)
Miben vagy engedetlen Isten ir�nt? Mit kell tenned, ha �gy l�tod, bizonyos ideje az �r megvonta t�led �ld�sait?
Aranymond�s: 5M�z 30:19
***
November 9.
�LET VAGY HAL�L
5M�z 29:16-29; 30:15-20
"Mert a b�n zsoldja a hal�l, az Isten kegyelmi aj�nd�ka pedig az �r�k �let Krisztus J�zusban, a mi Urunkban" (Rm 6:23). A b�n megjelen�s�vel egyid�ben szab�lly� v�lt, hogy a v�tkez�nek meg kell halnia, de az Istennek engedelmesked� ember �letben marad. Ez a t�rv�nyszer�s�g az�ta sem v�ltozott meg, �s nem is fog. Az �sz�vets�gi id�kben l�tez� �s az �jsz�vets�g kor�ban �l� emberek helyzete csak annyiban k�l�nb�zik, hogy J�zus Krisztus hal�la �s felt�mad�sa folyt�n most adott a megt�r�s lehet�s�ge, amelyet megragadhat minden �dv�z�lni v�gy� l�lek. Isten Fia az�rt v�llalta helyett�nk a hal�lt, hogy nek�nk ne kelljen meghalnunk b�neink miatt, hanem, ha megb�njuk azokat, �r�kk� �lj�nk.
Isten figyelmeztet�se (16-21)
Milyen tapasztalatokb�l tanultad meg, hogy a b�nnek mindig negat�v k�vetkezm�nyei vannak? Hogyan szokt�l felk�sz�lni a k�s�rt�sek elleni k�zdelemre?
A hal�l �tja (22-29)
Mikor �s hogyan l�pt�l le a hal�l �tj�r�l, hogy elker�ld Isten b�ntet�s�t? Mit javasolsz annak, aki Isten haragj�t �rzi mag�n?
Az �let �tja (30:15-20)
Melyik t�nik nehezebbnek: szeretni az Urat, hallgatni szav�ra vagy ragaszkodni hoz�? Milyen jutalomra sz�m�that az a kereszty�n, aki a neh�zs�gek ellen�re is �gy �l?
Aranymond�s: 5M�z 28:9
***
November 16.
ISTEN GONDOSKODIK N�PE J�V�J�R�L
5M�z 31:14-29
 
Isten h�s�ges, szereti v�lasztottait, gondoskodik sz�ks�geikr�l �s t�r�dik a j�v�j�kkel. Izr�el n�pe sz�mos esetben meggy�z�dhetett err�l �brah�m elh�v�s�t�l kezdve, az Egyiptomb�l t�rt�n� kiszabadul�son �s a pusztai v�ndorl�son �t, eg�szen K�na�n f�ldj�nek elfoglal�s�ig. Az el�tt�nk �ll� igetanulm�ny arr�l az id�szakr�l sz�mol be, amikor az �r n�pe �l�n �rs�gv�lt�s t�rt�nt.
�j vezet� (14)
Eml�ts olyan esem�nyeket az �letedb�l, amelyek Isten gondoskod� szeretet�r�l tan�skodnak! Miben k�l�nb�zhet a h�v� ember j�v� v�r�sa a hitetlen�t�l?
Kegyelem a h�tlens�g ellen�re (15-22)
Mit v�rsz a j�v�t�l? Eml�ts konkr�t, r�vid �s hossz� t�v� elv�r�sokat! Hogyan befoly�solja �letviteledet az a boldog rem�nys�g, hogy egy napon Isten beenged a mennyorsz�gba?
B�tor�t� szavak (23)
Mit mondjunk teh�t erre? Ha az Isten vel�nk, ki lehet ellen�nk? (Rm 8:31)
A t�rv�ny helye (24-29)
Milyen helye van �letedben Isten t�rv�ny�nek, akarat�nak? Mit�l �vott m�r meg Isten t�rv�ny�nek az ismerete �s alkalmaz�sa?
Aranymond�s: 5M�z 31:8
***
November 23.
B�NTET�S �S ELFOGAD�S
5M�z 32:48-33:29
Emberi term�szet�nkn�l fogva mi azt szeretn�nk, hogy cselekedeteinknek ne legyenek k�ros k�vetkezm�nyei, �s hib�ink�rt, b�neink�rt ne kelljen b�ntet�sben r�szes�ln�nk. Vil�gunk azonban a gonosz megtorl�s�nak szab�lyszer�s�g�re �p�l. Minden egyes tettnek megvan a k�vetkezm�nye: a j�t �ltal�ban �ld�s k�veti, a rosszat pedig b�ntet�s. Az Isten ir�nti engedelmess�g legnagyobb jutalma az �r�k �let, az engedetlens�g legs�lyosabb b�ntet�se a k�rhozat. De f�ldi viszonylatban is gyakran tapasztaljuk, hogy ha Isten akarat�t k�vetj�k, � j�val jutalmazza tett�nket, ha elutas�tjuk szav�t, feny�t�ssel fizet.
Az engedetlens�g b�ntet�se (48-52)
Milyen engedetlens�ged miatt b�ntetett m�r meg Isten? Milyen b�ntet�st kellett elszenvedned?
A b�ntet�s elfogad�sa (1-5,26-29)
Hogyan j�rt�l volna el, ha M�zes hely�ben lett�l volna, �s t�ged �r Isten b�ntet� �t�lete?
Az elfogad�s tov�bbi bizony�t�kai (6-25)
Mit teszel, amikor kereszty�n voltod ellen�re Isten igazs�gos b�ntet�s�t kell elhordoznod?
Aranymond�s: Zsolt 119:137
***
November 30.
M�LT�K AZ ELH�V�SRA
2Thess 1:1-12
 
Bevezet� gondolatok a 2 Thessalonika lev�lhez
A thesszalonikai gy�lekezetben nyugtalans�got okozott egy olyan v�leked�s, mintha "az �r napja m�r k�zvetlen�l itt volna", ahogyan P�l valamilyen besz�d�re vagy level�re hivatkozva �ll�tott�k (2:2). Ezenk�v�l voltak Thesszalonik�ban olyanok, akik nem akartak dolgozni, tal�n az�rt, mert �gy gondolt�k, hogy r�viddel J�zus visszaj�vetele el�tt arra m�r nincs sz�ks�g.
      Ilyen k�r�lm�nyek k�z�tt keletkezett a m�sodik thesszalonikai lev�l. Ennek bevezet�s�ben P�l h�l�t ad az�rt, hogy a gy�lekezet hite az �ld�z�sek �s a nyomor�s�gok ellen�re n�vekedett, �s k�t t�nyez� f�lt�r�sa �ltal b�tor�tja a tagokat: 1. Minden gonosz el fogja nyerni b�ntet�s�t, 2. � �lland�an im�dkozik �rt�k. Ezt k�veti a tan�t�s azokr�l az esem�nyekr�l, amelyeknek J�zus visszaj�vetel�t megel�z�en m�g v�gbe kell menni�k, k�l�n�sen a "t�rv�nytipr�", az antikrisztus fell�p�s�r�l. Mindezek ut�n ism�t az Isten ir�nti h�laad�s hangzik fel a gy�lekezet�rt, majd intelem, hogy P�l tan�t�s�t tarts�k meg, �s hogy im�dkozzanak �rte. A t�tlenked�kkel, akik nem akarnak dolgozni, a gy�lekezetnek meg kell szak�tania a kapcsolatot. P�l v�g�l k�sz�nt�ssel �s �ld�sk�v�n�ssal z�rja a levelet.
      P�l apostol 2Thesszalonikai level�vel kapcsolatosan fontos megjegyezn�nk, hogy a k�zeli v�g rajong� v�radalm�val szemben j�zans�gra int, tekintettel a gonosz hatalm�nak m�g addig bek�vetkez� kibontakoz�s�ra. A lev�l ugyanakkor b�tor�t a bizakod�sra, aminek az alapja Isten v�gs� gy�zelm�nek a bizonyoss�ga.
      A kereszty�nek nem mentes�lnek a pr�b�kt�l �s f�jdalmakt�l, de Isten seg�ts�ge a szenved�sek k�z�tt is rendelkez�s�kre �ll. Amikor csap�s vagy �ld�z�s �r, hittel k�zeledhet�nk Istenhez, �s b�zhatunk benne, hogy � �rtelmet ad c�ltalannak t�n� szomor�s�gunknak, megpr�b�ltat�sunknak. Ha �ppen szenved�ssel, b�nattal, csal�d�ssal vagy ki�br�ndults�ggal k�szk�dsz, tarts ki bizalommal Isten mellett! Aki harcai sor�n ig�nybe veszi Isten seg�ts�g�t, lelki n�veked�st tapasztal meg a hit �tj�n.
 
Higgy Istenben �s n�vekedj l�lekben! (1-4)
Higgy Istenben, mert � igazs�gos! (5-10)
Higgy Istenben �s szerezz dics�s�get Krisztusnak! (11-12)
Aranymond�s: 2Thess 1:1

*****

2003. december 7.
A HITBEN T�NTOR�THATATLANOK
2 Thess 2:1-12
 
Az embereket leny�g�zik a vil�g v�g�r�l sz�l� j�vend�l�sek. A kereszty�neknek azonban a legijeszt�bb el�rejelz�sek eset�n sincs okuk f�lelemre. P�l arra b�tor�totta a thesszalonikai h�v�ket, hogy b�zzanak Istenben �s kijelent�seiben. A Biblia egyetlen helyen sem szolg�ltat �tfog� le�r�st Krisztus visszat�r�s�r�l �s a v�gid�kr�l, de minden egyes err�l sz�l� igeszakasz bemutat valamilyen esem�nyt, amely hozz�tartozik az �r elj�vetel�hez. Isten el�re kinyilatkoztatta nek�nk mindazt, amit tudnunk kell ahhoz, hogy bizalommal v�rjuk Fia visszaj�vetel�t.
R�mh�rek (1-3)
Mit tehetsz az�rt, hogy ne zavarjanak �ssze, ne r�m�tsenek meg �s ne vezessenek f�lre a napjainkban terjed� t�vtan�t�sok?
A t�rv�nytipr� (3-4)
Mi�rt aj�nlatos �vakodnunk az �ntelts�gt�l �s a telhetetlens�gt�l?
Korl�toz�s (5-7)
Milyen bizony�t�k�t l�tod a k�rnyezetedben annak, hogy a t�rv�nytipr�s titokban m�r folyik?
A v�g (8-12)
Hogyan b�tor�t az a tudat, hogy egy napos J�zus v�gleg legy�zi a gonoszt? Mit tehetsz az�rt, hogy cs�kkentsd azok sz�m�t, akik majd elvesznek?
Aranymond�s: 1P�ter 5:10
***
december 14
L�GY �LLHATATOS
2 Thess 2:13-3:5
Ig�j�n kereszt�l Isten �lland�an oktat minket, hogy mik�nt �lj�nk neki tetsz� m�don. Ugyanakkor m�s hiv�kkel is �sszehoz benn�nket, akik ismereteik �s tapasztalataik �ltal seg�tenek nek�nk n�vekedni a hitben. Ezek az emberek nemcsak besz�lnek a kereszty�ns�gr�l, de meg is �lik azt, �s minket is b�tor�tanak, hogy maradjunk �llhatatosak a hit �tj�n.
Maradj meg Isten f�lelm�ben (13-15)
Hogyan b�tor�t az a tudat, hogy Isten kiv�lasztott az �dv�ss�gre: Eml�ts olyan bibliai igazs�gokat, amelyek megv�lt�sunk alapj�t alkotj�k!
Maradj meg Isten erej�ben! (16-17)
Mikor �s hogyan tapasztaltad legut�bb Isten vigasztal� erej�t? Mi�rt volt sz�ks�ged r�?
Maradj meg Isten szolg�lat�ban! (1-5)
Hogyan tapasztalod �letedben, hogy Isten neh�z id�szakokban is k�pess� tesz a szolg�latra? Mire b�tor�t ez?
Aranymond�s: 2 Thess 2:15
***
december 21
MI�RT A P�SZTOROK?
Luk�cs 2:8-20
A mez�n dolgoz�, juhokat legeltet� �s �rz� p�sztorokat minden id�ben egyszer�, viszonylag szeg�ny �s megvetett emberekk�nt ismert�k, ahogyan napjainkban is. A t�rsadalom len�zte �s a perif�ri�ra szor�totta �ket, ez�rt aki ilyen munk�t v�llalt, vele egy�tt a megal�ztat�st is hordoznia kellett.
A p�sztorok nem r�szes�ltek dics�retben, elismer�sben vagy nyilv�nos kit�ntet�sben, m�gis sz�ks�g volt r�juk. A jobb m�d� emberek el sem tudt�k k�pzelni az �let�ket n�lk�l�k. Istennek is sz�ks�ge volt a p�sztorokra, de nem az�rt, hogy kihaszn�lja alacsony helyzet�ket. � pontosan ennek az ellenkez�j�t vette tervbe. Igetanulm�nyunk Isten k�l�n�s elgondol�s�r�l �s a p�sztorok megtiszteltet�s�r�l sz�l a kar�csonyi esem�nyek f�ny�ben.
A p�sztoroknak adott �r�mh�r (8-14)
Mennyire �r�lsz az �dv�z�t� f�ldre j�vetel�r�l sz�l� j� h�rnek? Milyen jelekben nyilv�nul meg �r�m�d?
A tisztess�get tev� p�sztorok (15-10)
Hogyan viszonyulsz J�zus Krisztus sz�let�s�nek a csod�j�hoz? Magasztald most Istent J�zus Krisztus f�ldre j�vetel��rt!
Aranymond�s: Luk�cs 2:9
***
december 28
DOLGOZZ FELEL�SS�GTELJESEN!
2Thess 3:6-18
A Biblia azt tan�tja, hogy a munka a t�rsadalom �s a teremtett vil�g jav�nak el�seg�t�s�t szolg�lja. A munka egyr�szt k�teless�g, de ugyanakkor az �let egy nagy lehet�s�ge is. Ha kereszty�nek vagyunk, munk�nkkal hozz�j�rulhatunk az evang�lium tov�bbad�s�hoz sz�ks�ges forr�sok biztos�t�s�hoz.
Levele v�g�hez �rve P�l apostol felsz�l�totta a thesszalonikai kereszty�neket, �s most minden h�v�t, hogy dolgozzanak felel�ss�gteljesen, mert ez Isten akarata.
K�vesd a j� p�ld�t! (6-10)
Milyen p�ld�t mutatsz m�soknak a felel�ss�gteljes �letr�l, munk�r�l?
Tedd a magad dolg�t! (11-13)
Mi a te dolgod a gy�lekezetben? Hogyan v�gzed feladatodat, szolg�latodat?
Figyelmeztesd a felel�tleneket! (14-15)
Eml�ts n�h�ny l�p�st, ami �ltal seg�thetsz a t�tlenked� h�v�knek, hogy megtanulj�k v�llalni a felel�ss�get.
T�maszkodj Isten kegyelm�re! (16-18)
Mi�rt �rdemes munk�nk v�gz�se sor�n is Isten kegyelm�re t�maszkodni?
Aranymond�s: 1Thess 4:11

Szeptembert�l kezd�d�leg a vas�rnapi iskolai magyar�zatokat az ITM �ltal �ssze�ll�tott, magyar nyelvre �s helyzetre alkalmazott, Magyarorsz�gon �s Erd�lyben egyar�nt haszn�lt  anyag sz�veg�b�l v�logattuk. 

 
[2001-es vas�rnapi iskolai anyagok]
[2002-es vas�rnapi iskolai anyag]
[Current vas�rnapi iskola]

�szrev�tele E-m

Evang�liumi H�rn�k Internet �1998,1999,2000,2001,2002