Az elõzõ �vek anyag�t is elolvashatja. 
Link az oldal alj�n.

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. .    kor�bbi vas�rnapi iskolai anyagok - (2006)

 
A vas�rnapi iskolai anyagunk csak egy r�sze az ITM �ltal kiadott vas�rnapi iskolai f�zeteknek, melyeket meg lehet v�s�rolni a k�vetkez� c�men:
 
Magyarorsz�gon: ITM Magyarorsz�g
1068 Budapest, Bencz�r u. 31
Tel./Fax: (+36)-1-351-9495
E-mail: ITMHu@elender.hu 
 
Rom�ni�ban: ITM- Rom�nia
Oradea (Nagyv�rad), Str. Albacului Nr. 123700 Rom�nia
Tel.: (+40)-259-419950  Fax.: (+40)-259-410854
E-mail: itm@rdsor.ro 
 
2006. janu�r 1.
Hol munk�lkodik Isten?
Lk 1:5-20, 65-68, 76-79
Isten munk�j�t v�gezve (5-12)
Zakari�s �csoportj�nak beoszt�sa szerint papi szolg�latot v�gzett az Isten elõtt�. Ezt a szolg�lati rendet huszonn�gy papi csoport alkotta D�vid idej�tõl kezdve. Az egy csoportba tartoz� papok �vente k�tszer voltak szolg�latban egy-egy h�ten �t. Zakari�st, aki Abij� csoportj�ba tartozott, sorsol�ssal jel�lt�k ki arra, hogy bemutassa a f�st�lõ�ldozatot. A papok nagy sz�ma miatt lehet, hogy ez volt az egyetlen eset Zakari�s �let�ben, amikor ezt a feladatot v�gezhette.
Felfedezve Isten munk�j�t (13-17)
Keresztelõ J�nos megjelen�se �r�met hoz azoknak a zsid�knak, akik hisznek megt�r�sre �s bûûnb�natra felsz�l�t� besz�d�nek. Nagy lesz az �r elõtt, vagyis az �r szem�ben. Arr�l lesz ismeretes, hogy nem iszik bort �s r�szeg�tõ italt. M�r vil�gra j�vetele elõtt megtelik Szentl�lekkel. Izr�el fiai k�z�l sokakat megt�r�t Istenhez. V�g�l pedig: J�nost arr�l lehet felismerni, hogy az �r elõtt, azaz J�zus Krisztus elõtt j�r, bejelenti j�vetel�t, �s megtiszt�tja elõtte az utat.
Bizonyoss�g Isten munk�j�ban (18-20)
Zakari�s ideiglenes fogyat�koss�ga b�ntet�s volt a hitetlens�ge miatt, de ugyanakkor jelnek is tekinthetõ. A k�vetkezõ kilenc h�nap alatt Zakari�s n�mas�ga bizony�totta G�briel szav�nak a hiteless�g�t �s Isten munk�lkod�s�nak a val�dis�g�t.
V�lasz Isten munk�j�ra (65-68, 76-79)
A Szentl�lekkel teljes �desapa saj�t gyermek�rõl besz�l, �s elmondja, milyen munk�t v�gez majd a Mindenhat� szolg�lat�ban: megismerteti a bûnbocs�natra �p�lõ �dv�ss�get, vil�g�tani fog a s�t�tben, �s r�seg�ti az embereket a b�kess�g �tj�ra.
Aranymondat: J�nos 5:17
***
2006. janu�r 8.
N�veked�s �s erõs�d�s
Luk�cs 2:39-52
Gyermekkori fejlõd�s (39-40)
A t�rv�ny elõ�r�s�nak engedelmeskedve, J�zsef �s M�ria k�r�lmet�ltett�k J�zust, majd harminch�rom nappal k�sõbb felvitt�k õt Jeruzs�lembe, hogy bemutass�k Istennek. Ezt k�vetõen Betlehembe, majd Egyiptomba mentek, �s v�g�l N�z�ret v�ros�ban telepedtek le. J�zus itt nõtt fel, �s itt k�sz�lt fel a szolg�latra.
Egy �p�tõ tapasztalat (41-47)
J�zsef �s M�ria minden �vben r�szt vettek a p�ska�nnepen. A gyermek J�zus �let�ben ez volt az elsõ eset, amikor Jeruzs�lemben t�lthette a h�sv�tot. Kor�bban az�rt hagyt�k otthon, N�z�retben, mert a t�rv�ny elõ�r�sa szerint a zsid� f�rfiaknak csak a 13. �v bet�lt�se ut�n volt k�telezõ a h�sv�ti �nnepen val� r�szv�tel.
A N�z�ret-Jeruzs�lem t�vols�g kb. 120 km, amit gyalog bõ h�rom nap alatt lehetett megtenni. Ilyen k�r�lm�nyek k�z�tt k�nnyen elõfordult, hogy �tk�zben egy idõre szem elõl t�vesztett�k egym�st a csal�dtagok.
Tov�bbi gyarapod�s (48-52)
J�zus anyj�nak adott v�lasza arr�l tan�skodott, hogy tizenk�t �ves kor�ra õ m�r meg�rtette f�ldi k�ldet�s�t. Ennek k�sz�nhetõen a gyermek J�zus egy�rtelmû k�l�nbs�get tett f�ldi sz�lei �s mennyei Atyja k�z�tt. Sõt r�mutatott arra az isteni �kell�-re, amely meghat�rozta a tov�bbi �let�t, �s v�g�l a keresztre vitte.
Az elbesz�l�s v�g�n Luk�cs nyomat�kosan al�h�zta, hogy J�zus engedelmeskedett a sz�leinek. Erre az�rt volt sz�ks�g, hogy olvas�i nehogy m�st gondoljanak a gyermekrõl az elõzõ eset f�ny�ben.
Aranymondat: Luk�cs 2:40
***
2006. janu�r 15.
A megt�r�srõl
Luk�cs 3:1-17
Igetanulm�nyunk alapja Keresztelõ J�nosnak a megt�r�srõl sz�l� igehirdet�se. B�r J�nos nem volt a Messi�s, �zenete ma is sokatmond�, fõk�nt napjainkban, amikor sz�mtalan k�l�nb�zõ felfog�s terjed a megt�r�srõl. Ezek f�ny�ben sokan az�rt fordulnak Istenhez, hogy seg�ts�get tal�ljanak probl�m�ik megold�s�hoz, de nem �ll sz�nd�kukban feladni a bûneiket. A val�di megt�r�skor elfogadjuk Isten megv�lt�si aj�nlat�t J�zus Krisztusban az�ltal, hogy h�tat ford�tunk a bûnnek, �s nyilv�nosan elk�telezz�nk magunkat Isten mellett.
 
Megt�r�s �s a kereszts�g (Lk 3:1-6)
J�nos szolg�lat�nak a kezdete Kr. u. 29-re esett � ez volt Tib�rius cs�sz�r uralkod�s�nak a tizen�t�dik �ve. Felsz�l�totta az embereket, hogy t�rjenek meg �s keresztelkedjenek meg, hogy bûnbocs�natot nyerjenek.
Megt�r�s �s a bûn (7-9)
Keresztelõ J�nos azt tan�totta, hogy az ember �lete bizony�tja, hogy megt�rt-e igaz�n. Ez�rt arra biztatta hallgat�it, hogy teremjenek j� �gy�m�lcs�ket� hit�k bizony�t�s�ra.
Amikor igaz�n megt�r�nk a bûneinkbõl, Isten �talak�tja a gondolkod�sunkat �s az �letvitel�nket, ez�rt nem esik nehez�nkre j� gy�m�lcs�ket teremni. De ha a magunk erej�bõl pr�b�lunk �dv�ss�ghez jutni vagy megt�r�shez illõ cselekedeteket produk�lni, csak kudarc v�r r�nk.
 
Megt�r�s �s az �let (10-14)
A val�di megt�r�s kihat�ssal van �let�nk minden egyes ter�let�re. Mit mondana Keresztelõ J�nos ma az orvosoknak, a jog�szoknak, az asztalosoknak, a csal�dany�knak, a varr�nõknek, neked?
Megt�r�s �s a Szentl�lek (15-17)
A Szentl�lekkel t�rt�nõ megkeresztel�s megt�r�s�nk pillanat�ban megy v�gbe. Amikor elfogadjuk J�zus Krisztust �let�nk Ur�nak �s Megv�lt�j�nak, Isten Szentlelke a sz�v�nkbe k�lt�zik. A �tûzzel� keresztel�s val�sz�nûleg az �t�letre utal, hiszen az utols� napon a Messi�s tûz �ltal tiszt�tja meg ezt a vil�got.
Aranymondat: M�t� 3:2
***
2006. janu�r 22.
�llj ellene a k�s�rt�snek!
Luk�cs 4:1-13
 
Igetanulm�nyunk sor�n J�zus megk�s�rt�s�re �sszpontos�tunk, �s azt figyelj�k meg, milyen szerepe van az �rd�gnek a k�s�rt�sben. Erre mindenekelõtt az�rt van sz�ks�g, mert nagyon sok kereszty�n elismeri ugyan, hogy az �rd�g �ll a k�s�rt�sek h�tter�ben, de nem m�ri fel a gonoszs�g�t, �s nem tan�s�t semmilyen ellen�ll�st vele szemben.
A L�lek, az �rd�g �s a k�s�rt�s (1-2a)
J�zus a Jord�n viz�ben t�rt�nt bemer�t�s�t k�vetõen a k�s�rt�s t�z�be ker�lt. A Szentl�lek vitte a puszt�ba, ahol negyven napon �t b�jt�lt �s m�ly�tette k�z�ss�g�t az Aty�val. Csakhogy ez alatt a viszonylag hossz� idõszak alatt az �rd�g sem pihent � õ maga k�s�rtette J�zust.
A k�s�rt�s �s a fizikai sz�ks�gek (2b-4)
J�zus egy ig�t id�zett v�laszk�nt az �rd�g k�s�rt�s�re. Ezzel egyr�szt azt mondta, hogy a keny�rk�rd�s nem olyan fontos neki, hogy annak megold�sa �rdek�ben csod�hoz folyamodj�k. M�sr�szt arra utalt, hogy az Istennel val� szellemi k�z�ss�g k�rp�tolja testi sz�ks�gleteit.
A k�s�rt�s �s az elismer�s ut�ni v�gy (5-8)
Isten terve szerint a megv�lt�s �ra a Golgota volt. Az �rd�g arra pr�b�lta r�venni J�zust, hogy t�rjen ki a kereszthal�l elõl, mert az õ im�d�sa r�v�n k�nnyebben is hatalomhoz �s elismer�shez juthat.
A k�s�rt�s �s az Isten ir�nti bizalom (9-13)
J�zus elõzõ igei v�laszainak a hat�s�ra az �rd�g is ig�vel igyekezett hiteles�teni �s legaliz�lni J�zusnak tett aj�nlat�t. Csakhogy ehhez neki torz�tania kellett Isten besz�d�n. Ha J�zus engedett volna az �rd�g szav�nak, ezzel let�rt volna Isten �tj�r�l. Ebben az esetben viszont m�r nem vonatkozott volna r� az id�zett �g�ret, �s nem b�zhatott volna Istenben, hogy meg�vja õt a bajt�l. J�zus leleplezte az �rd�g k�s�rt�s�t. Mik�zben ezt tette, egy�ttal ellene is �llt a S�t�n ravasz k�s�rt�s�nek.
Aranymondat: M�rk 14:38
***
2006. janu�r 29.
K�vesd J�zust!
Luk�cs 5:1-11, 27-32
Aki J�zus Krisztus �tj�n k�v�n j�rni � az egyetlenen, amely mennybe vezet �, annak el kell fogadnia megh�v�s�t a tan�tv�nys�gra, �s att�l kezdve, hogy ezt megteszi, az õ akarat�nak megfelelõen kell �lnie.
Ismerd el J�zust, mint Urat! (1-10a)
P�ter elõsz�r Mesternek sz�l�totta J�zust, azut�n �rnak, pontosabban �Uram�-nak. Ezzel nyilv�nosan elismerte J�zus istens�g�t, �s megvallotta, hogy õ az �lete ir�ny�t�ja.
Tedd, amit J�zus mond! (10b-11, 27-28)
J�zus Krisztus k�vet�se fenntart�sok n�lk�li elk�telezetts�get ig�nyel. P�ter�k is, L�vi is azonnal k�szen volt erre.
 
Fogadd el azokat, akiket J�zus elfogad! (29-32)
A L�vi h�z�ban megtartott vend�gs�g nem tetszett mindenkinek. A zsid� vall�si vezetõk bûn�s�knek tartott�k a v�mszedõket, �s v�dolni kezdt�k a tan�tv�nyokat az�rt, mert k�z�ss�get v�llaltak ezekkel a v�tkes emberekkel. Az alkalmi tal�lkoz�sokat v�mszedõkkel vagy m�s bûn�s�kkel nem kifog�solt�k, de ha valaki egy�tt evett �s ivott ilyen emberekkel, arr�l azt tartott�k, hogy osztozik vel�k a bûnben.
Aranymondat: J�nos 8:12
***
2006. febru�r 5.
�lj J�zus tan�t�sa szerint!
Luk�cs 6:27-49
Isten Fi�nak a szavai minden �lethely- zetben �sszerű, kim�rt �s t�rgyilagos �tmutat�sokkal szolg�lnak. Ha elfogad- tuk J�zust, mint Megv�lt�t �s Urat, �gy is figyeln�nk kell r�, mint Tan�t�ra. Ő elmondja nek�nk, hogyan �lhet�nk helyesen, �s mit v�r el től�nk, k�vetőitől.
T�gy j�t m�sokkal! (27-31)
A 31. vers a Biblia aranyszab�lyak�nt ismeretes. Ennek ellen�re sokan �nző m�don fogj�k fel, �s azt mondj�k: �Kedves leszek m�sokhoz, ha ők is kedvesek hozz�m.� �m ha helyesen �rtelmezz�k �s alkalmazzuk J�zusnak ezt a nagyszerű elő�r�s�t, meg�julnak a kapcsolataink � meggy�gyulnak, �r�mteljess� v�lnak, �s Isten �ld� keze lesz rajtuk.
L�gy irgalmas m�sokhoz! (32-38)
Az emberek t�lnyom� r�sze irre�lisnak tartja J�zus irgalmass�gr�l sz�l� tan�t�s�t. Ő m�gis arra nevelte �s neveli ma is a tan�tv�nyait, hogy irgalmasan viszonyuljanak m�sokhoz. Ezt a magatart�sform�t �gy saj�t�thatjuk el legk�nnyebben, ha Istenre, a mennyei Aty�ra n�z�nk, �s őt tekintj�k p�ldak�p�nknek.
Foglalkozz előbb a magad hib�ival! (39-42)
V�laszd meg b�lcsen a szavaid �s a tetteid! (43-49)
Nem k�nnyű elk�pzelni egy olyan egy�gyű �s balgatag embert, aki alap n�lk�li h�zat �p�t mag�nak. K�pzelj�k el m�gis, hiszen ez a f�rfi t�k�letesen illusztr�lja J�zus �zenet�t. Sőt r�mutat azoknak a b�lcsess�g�re, akik hűs�gesen tanulm�nyozz�k Isten szav�t, a Bibli�t, �s �gy erős alapot �p�tenek az �let�knek. Term�szetesen őket is �rik k�l�nb�ző bajok �s megpr�b�ltat�sok, de biztons�got �s seg�ts�get ny�jt nekik az a tudat, hogy Isten a f�jdalmak �s a szenved�sek idej�n is mellett�k van.
Aranymondat: M�t� 7:21
***
2006. febru�r 12.
Bűnbocs�nat �s szeretet
Luk�cs 7:36-50
Igetanulm�nyunk k�t k�l�nb�ző p�ld�t �ll�t el�nk a J�zus ir�nti szeretet bemutat�s�ra, �s arra k�v�n �szt�n�zni benn�nket, hogy szeress�k őt, az Isten Fi�t teljes lelk�nkből.
A h�la szeretetről tan�skodik (36-38)
Annak idej�n az ilyen k�z�s �tkez�sek fontos elem�t alkotta mindig a besz�lget�s, a v�lem�nycsere. A h�z ajtaja �ltal�ban nyitva �llt, �s b�rki bemehetett, sőt gyakran ment is, hogy figyelje a besz�lget�st, vagy �ppen bekapcsol�djon a vit�ba. �gy t�rt�nt, hogy �tkez�s k�zben egy bűn�s nő l�pett a Simon h�z�ba, aki val�sz�nűleg a k�rny�k prostitu�ltja volt. Mivel az akkori idők szok�sa szerint nem �ltek, hanem fek�dtek az asztaln�l a vend�gek, az asszony odament J�zus m�g�, majd s�rva fakadt, �s k�nnyei r�hulltak J�zus kiny�jtott l�b�ra. Ez ut�n egyik illetlens�g k�vette a m�sikat: az asszony kibontotta a haj�t, �s let�r�lte vele J�zus l�b�r�l a k�nnyeit, majd elkezdte cs�kolgatni J�zus l�b�t, v�g�l pedig dr�ga illatszert �nt�tt r�.
A szeretet bűnbocs�natb�l fakad (39-43)
Ha v�giggondoljuk, mennyit v�tkezt�nk �s v�tkez�nk, vil�goss� v�lik előtt�nk, hogy nem el�g csak egy kicsit szeretn�nk J�zus Krisztust, hanem a től�nk telhető legt�bbet kell ny�jtanunk. Ő az �let�vel fizetett hatalmas tartoz�sunk�rt.
A szeretet t�bb, mint tisztelet (44-47)
Mivel a szeretet meghaladja a tisztelet hat�rait, nek�nk, kereszty�neknek időnk�nt pazarl� m�don kell kimutatnunk a J�zus ir�nti szeretet�nket. Ez sokf�lek�ppen t�rt�nhet. P�ld�ul eb�det k�sz�t�nk a k�rny�ken �lő szeg�nyeknek. Egyes k�z�ss�gek hatalmas imah�zakat �p�tenek, amelyek rengeteg p�nzbe ker�lnek. A gyakorlatiasabb h�vők val�sz�nűleg megk�rdőjelezik az ilyen nagym�retű k�ltekez�sek �rtelm�t. A t�bbiek viszont lehetős�get l�tnak a pazar �p�tkez�sben, hiszen egy csod�latram�lt� gy�lekezeti terem tiszteletet �s im�datot fakaszt az emberek sz�v�ben Isten ir�nt. (?) Gond csak akkor van, ha a gy�lekezeti tagok fontosabbnak tartj�k az impoz�ns �p�letet, mint a misszi�munk�t.
A bűnbocs�nat alapja a hit (48-50)
Aranymondat: 1J�nos 4:10
***
2006. febru�r 19.
Az igehallgat�s k�vetkezm�nye
Luk�cs 8:4-21
�rted-e? (4-10)
J�zus Krisztus tiszt�ban volt azzal, hogy lesznek olyanok, akik nem fogadj�k el őt �s az ig�t, amit hirdet. �m akik nyitotts�got tan�s�tottak az evang�lium �s a Messi�s szem�lye ir�nt, azokat Isten meg�rt�ssel �s bizalommal aj�nd�kozza meg. Az Atya ma is pontosan �gy cselekszik. Ez�rt vigy�zzunk, nehogy valamikor is bez�rjuk a sz�v�nket �s az �rtelm�nket Isten ig�je előtt!
Term�keny vagy? (11-15)
J�zus csak a tan�tv�nyoknak magyar�zta meg a p�ld�zatot. Mivel ők m�r befogadt�k Isten ig�j�t, t�bbet is k�pesek voltak meg�rteni.
Sohase �t�lkezz�nk m�sok lelki�llapota f�l�tt! Ha l�tjuk, hogy nem a leghelyesebben viszonyulnak Isten ig�j�hez, seg�ts�nk nekik, hogy megv�ltozzon a magatart�suk!
Elk�telezted magad? (16-18)
Ebben a l�mp�sr�l sz�l� p�ld�zatban is a hall�son van a hangs�ly, vagy ahogy itt �ll, a hallgat�son. Aki �rti Isten ig�j�t, annak �gy kell �lnie, hogy bizony�tsa ezt. �ppen �gy, ahogy az embernek nem az�rt van l�mp�sa, hogy letakarja vagy elrejtse, Isten orsz�g�nak a titkai sem az�rt adatnak neki, hogy titokban tartsa azokat. M�s szavakkal: a tan�tv�nyok felelőss�ggel tartoznak az�rt, hogy ismertt� tegy�k mindazt, amit J�zus elmond nekik. Ha elk�telezik magukat Krisztus mellett, �s v�llalj�k ezt a nemes feladatot, akkor m�g t�bb igazs�got �rtenek meg. De ha nem �lik, �s nem adj�k tov�bb m�soknak Isten ig�j�t, akkor ők sem �lvezhetik annak �ld�sait. Amit nem haszn�lnak, azt elvesz�tik.
Hogy �llsz az engedelmess�ggel? (19-21)
A Krisztushoz tartoz�s legfőbb bizony�t�ka az Isten ig�je ir�nt tan�s�tott engedelmess�g.
Aranymondat: Luk�cs 8:15
***
2006. febru�r 26.
Az �j �let jellemzői
Luk�cs 9:18-27
Ismerd fel, ki J�zus! (18-20)
K�rnyezet�nkben sokan vannak, akik t�vesen ismerik J�zus Krisztust. Ezek az emberek �gy gondolnak r�, mint egy nagy reform�torra, tan�t�ra vagy vall�si vezetőre. Mi, kereszty�nek azonban tudjuk, hogy J�zus j�val t�bb enn�l: ő az Isten Fia �s az Isten Krisztusa, aki minden ember Ura �s Megv�lt�ja akar lenni.
 
Ismerd meg J�zus �let�t! (21-22)
A t�k�letes �let �s az engedelmess�g Isten akarat�nak mag�ban foglalja a szenved�st, a megvettet�st �s a hal�lt, de v�gső soron a felt�mad�st is egy olyan �letre, amely halhatatlan. Ez val�di m�sok�rt ki�nt�tt �let.
�ltsd magadra J�zus �letst�lus�t! (23-25)
F�ldi �let�nek r�vid k�rvonalaz�sa ut�n J�zus felsz�l�totta a tan�tv�nyokat, hogy k�vess�k őt: tagadj�k meg magukat, vegy�k fel a keresztj�ket, �s j�rjanak a nyom�ban. �nmaguk megtagad�s�n azt �rtette, hogy mondjanak le �nk�nt minden �gynevezett jogr�l a tervez�sre vagy a d�nt�sre, �s fogadj�k el uralm�t �let�k minden egyes ter�let�n. A kereszt felv�tel�t szorgalmazva arra utalt, hogy v�lassz�k sz�nd�kosan azt az �letet, amelyet ő �lt.
Ne sz�gyelld J�zust! (26-27)
Amennyiben hűs�gesen k�vetj�k J�zus Krisztust, nincs okunk sz�gyenkezni tan�tv�nyi identit�sunk miatt. Egyes kereszty�nek megpr�b�lj�k elrejteni hit�ket a munkahelyen vagy a t�rsadalomban, mivel att�l tartanak, hogy ha kider�l r�luk, hogy �jj�sz�letett kereszty�nek, akkor nevets�g t�rgy�v� v�lnak, vagy elutas�tj�k őket. Mi ne cselekedj�nk �gy! A helyes magatart�s az, ha igyeksz�nk mindig kreat�v �s gyakorlatias megold�sokat tal�lni ahhoz, hogy bizonys�got tegy�nk J�zusr�l, b�rhol j�runk. A tetteink csendesen tan�skodnak Krisztusban nyert �j �let�nkről. �m emellett sz�ks�ges, hogy szavainkkal is vall�st tegy�nk J�zus Krisztus szem�ly�ről, hatalm�r�l �s arr�l a hatalmas v�ltoz�sr�l, amit ő val�s�tott meg az �let�nkben, hogy �dv�ss�g�nk legyen.
Aranymondat: Luk�cs 9:23
***
2006. m�rcius 5.
Egy �j felelõss�g
Luk�cs 9:57-10:20
 
V�llald a kih�v�st! (9:57-62)
Isten arra �szt�n�z benn�nket ennek a h�rom hib�s magatart�snak a bemutat�sa �ltal, hogy v�llaljuk a tan�tv�nys�g kih�v�s�t, a teljes sz�vû Krisztus-k�vet�ssel j�r� felelõss�get. Tegy�k Isten orsz�g�t �let�nk k�z�ppontj�ba. Ha tan�tv�nyainak valljuk magunkat, engedelmess�ggel kell v�laszolnunk erre a felsz�l�t�sra.
 
Szolg�lj hittel! (10:1-4)
Jeruzs�lem fel� vezetõ �tj�n J�zus k�veteket k�ld�tt minden v�rosba, hogy lehetõs�get adjon az embereknek �zenete elfogad�s�ra. Ez a k�ld�tts�g �sszesen hetvenk�t tan�tv�nyb�l �llt, �s mielõtt elindultak, �tbaigaz�t�sokat kaptak megb�z�jukt�l.
Mi, mai tan�tv�nyok tal�n ijesztõnek tal�ljuk J�zusnak azt az elv�r�s�t, hogy ugyan�gy induljunk �tnak, mint annak idej�n a hetvenkettõ. Ha val�ban J�zus tan�tv�nyai vagyunk, �s neki szolg�lunk, meg kell tanulnunk b�zni Istenben. A neh�z helyzeteket nem ker�lhetj�k el, Isten azonban gondoskodik majd mindenrõl, amire sz�ks�g�nk lesz.
Szolg�lj, ahol lehet! (5-16)
J�zus k�vetõi �s szolg�i ma is szembes�lnek azzal a k�tf�le magatart�ssal, amirõl J�zus a hetvenk�t tan�tv�nynak besz�lt. Idõnk�nt a hallgat�k fog�konyak az evang�liumra, gyakran azonban elutas�tj�k a megv�lt�sr�l sz�l� �zenetet. De vigy�zzunk: sohase pr�b�ljuk ki�rt�kelni egy v�rosban vagy egy faluban el�rt siker�nket annak alapj�n, amit testi szem�nkkel l�tunk! Megt�rt�nhet, hogy a mi szolg�latunk csak magvet�s lesz ahhoz az arat�shoz, amit majd m�s v�gez el.
�r�lj az �dv�ss�gnek! (17-20)
A felelõss�gteljesen meg�lt tan�tv�nys�g sz�mtalan �r�met ny�jt, a legnagyobb m�gis a szem�lyes �dv�ss�g f�l�tti �r�m.
Aranymondat: �J�zus pedig �gy felelt: Aki az eke szarv�ra teszi a kez�t, �s h�tra tekint, nem alkalmas az Isten orsz�g�ra.� � Lk 9:62
***
2006. m�rcius 12.
�rz�kenys�g m�sok sz�ks�gei ir�nt
Luk�cs 10:25-37
Krisztus igazi k�vetõi odafigyelnek embert�rsaik sz�ks�geire, �s hozz�j�rulnak azok kiel�g�t�s�hez.
Szeresd felebar�todat! (25-29)
Elsõ l�t�sra �gy tûnhet, hogy ezzel a t�rv�nytud�nak adott r�vid felelet�vel J�zus azt tan�tja: az �dv�ss�g t�rv�ny �ltal van. Az Isten Fia azonban ezt sohasem �ll�totta. Az emberi term�szet sz�vesen kiker�ln� a felebar�t szeret�s�re vonatkoz� parancsolatot, fondorlatos taktik�ival ezt meg is pr�b�lja.
Figyelj a felebar�todra, �s seg�ts neki! (30-37)
J�zusnak a t�rv�nytud�hoz int�zett felh�v�sa ma nek�nk sz�l. Meg kell tanulnunk ugyan�gy viszonyulni embert�rsainkhoz, ahogyan a sam�riai f�rfi viszonyult a bajba jutott zsid�hoz. Isten seg�ts�ge n�lk�l semmit sem cselekedhet�nk, de az õ ereje �ltal nagyon is �rz�kenny� v�lhatunk m�sok sz�ks�gei ir�nt, �s k�ny�r�letes lesz a sz�v�nk.
Aranymondat: �Aki teh�t tudna j�t tenni, de nem teszi: bûne az annak.� � Jak 4:17
***
2006. m�rcius 19.
Kommunik�ci� Istennel
Luk�cs 11:1-13
Mivel az ima Isten aj�nd�ka, amely �ltal kommunik�lhatunk vele, a h�võknek �tfog�an, kitart�an, �s v�rakoz� sz�vvel kell im�dkozniuk.
Im�d legyen �tfog�! (1-4)
Mindenekelõtt J�zus arra tan�totta �v�it, hogy sz�l�ts�k Istent Atyjuknak. Õ maga is Atyj�nak nevezte Istent az im�iban. Ezt k�vetõen �t k�r�st mondott el. Ezek k�z�l az elsõ kettõ Istennel kapcsolatos: egyik arra �sszpontos�t, hogy szenteltess�k meg az Atya neve, a m�sik azt szorgalmazza, hogy j�jj�n el az Atya orsz�ga. A harmadik k�r�s a mindennapi keny�rre vonatkozott. Ez �ltal a tan�tv�nyok elismert�k, hogy naponk�nt Istentõl f�gg az �let�k, �s az�rt im�dkoztak, hogy Isten gondoskodjon mindennapi sz�ks�geik bet�lt�s�rõl.
A negyedik imat�ma � a bûn�k bocs�nata � az ember Istennel val� kapcsolat�t �rinti. Aki bûnei bocs�nat�t k�ri, bizonys�got tesz arr�l, hogy hiszi: Isten megbocs�t neki. Az ilyen ember azt�n �gy is kimutatja a hit�t, hogy õ is megbocs�t m�soknak.
V�g�l J�zus tan�tv�nyainak az�rt is kell im�dkozniuk, hogy megszabaduljanak azokt�l a helyzetektõl, amelyek bûnbe sodorhatj�k õket.
Im�dkozz kitart�an! (5-10)
J�zus arra biztatta tan�tv�nyait, hogy t�rj�k fel elõtte a k�r�seiket bizalommal, a nap b�rmely szak�ban, �s b�rmilyen k�r�lm�nyek k�z�tt.
N�ha Isten azonnal v�laszol egy imak�r�sre, m�skor viszont csak hosszas k�ny�rg�s ut�n teszi ezt. A tan�tv�nyok feladata, hogy k�rjenek, keressenek, �s z�rgessenek n�la, a Mindenhat�n�l, akin�l semmi sem lehetetlen.
Im�dkozz v�rakoz� sz�vvel! (11-13)
A Szentl�lek a legfontosabb aj�nd�k, amit J�zus k�vetõi megkaphatnak. Isten Szentlelke r�mutat a bûneinkre, tan�csol �s vezet minket, lelki aj�nd�kokkal l�t el, �s gy�m�lcs�ket terem az �let�nkben. A Szentl�lek ugyanakkor b�lccs� tesz, �s erõt ad nek�nk az im�hoz.
Aranymondat: ��n is azt mondom nektek: k�rjetek, �s adatik, keressetek, �s tal�ltok, z�rgessetek, �s megnyittatik nektek.� � Lk 11:9
***
2006. m�rcius 26.
�j fontoss�gi sorrend
Luk�cs 12:13-31
Isten gyermekeinek Isten orsz�g�t kell elsõ helyre tenni�k az �let�kben, �s nem az anyagi javakat.
 
Õrizkedj a kapzsis�gt�l! (13-15)
A lelki �retts�g egyik legvil�gosabb jele az, hogy k�pesek vagyunk megk�l�nb�ztetni a sz�ks�geinket a k�v�ns�gainkt�l. A kapzsis�g az�rt vesz�lyes, mert sohasem el�gszik meg, �s a kapzsi ember mind t�bbet �s t�bbet k�v�n. P�l apostol �gy besz�lt a kapzsis�gr�l, mint b�lv�nyim�d�si form�r�l. J�zus azt tan�totta, hogy az �let t�bb mint anyagi javak birtokl�sa.
A vagyon nem maradand� (16-21)
Az aggodalom csak erõpazarl�s (22-28)
Az �let sz�mtalan neh�zs�ggel �ll�t szembe minket, de Isten megb�zhat� � gondot visel a mi val�s sz�ks�geinkrõl. Ennek ellen�re õ elv�rja tõl�nk, hogy haszn�ljuk a t�lentumainkat �s a k�pess�geinket saj�t magunk �s m�sok sz�ks�geinek a bet�lt�s�hez. J�zus arra oktat, hogy Istenben b�zva gondoskodjunk a l�tfenntart�sunkhoz sz�ks�ges p�nzrõl, t�pl�l�kr�l, ruh�zatr�l � ne aggodalmaskod�sra pazaroljuk az �leterõnket.
�sszpontos�ts Isten orsz�g�ra! (29-31)
J�zus tan�t�sa szerint k�vetõinek az �rt�krendszer�ben Isten orsz�g�nak kell az elsõ helyen �llnia. Ha ennek az elv�r�snak az alapj�n �ll�tjuk fel szem�lyes fontoss�gi sorrend�nket, azt fogjuk tapasztalni, hogy minden m�s a legmegfelelõbb helyre ker�l. Amikor Isten az elsõ az �let�nkben, abban a kiv�lts�gban van r�sz�nk, hogy a lehetõ legjobb perspekt�v�b�l tekinthet�nk �nmagunkra, m�sokra �s az eg�sz vil�gra.
Aranymondat: �A ti Aty�tok pedig tudja, hogy sz�ks�getek van ezekre. Ink�bb keress�tek az õ orsz�g�t, �s r�ad�sul ezek is megadatnak nektek.� � Lk 12:30b-31
***
2006. �prilis 2.
L�gy k�szen!
Lk 12:35-48
 
V�rd az Urat! (35-40)
J�zus k�vetõinek nemcsak annyit kellett megtanulniuk, hogy b�zzanak Istenben testi sz�ks�geiket illetõen. A Mester azt is igen fontosnak tartotta, hogy �ljenek az õ m�sodik elj�vetel�nek folyamatos v�r�s�ban. Ennek �rdek�ben hasznos tan�csokkal �s utas�t�sokkal l�tta el tan�tv�nyait.
Ura visszat�r�s�nek az idej�t senki sem ismeri. A szolg�k feladata nem abban �ll, hogy ezt megtudakolj�k, hanem abban, hogy virrasztva v�rjanak.
Szolg�lj hûs�gesen! (41-44)
J�zus nemcsak a p�ld�zatban szereplõ szolg�t�l v�rta el, hogy �gyesen, megb�zhat�an �s lelkiismeretesen v�gezze feladatait. K�rd�se, hogy �Ki teh�t a hû �s okos s�f�r?", minket is kih�v�s el� �ll�t. Hat�rozzuk el, hogy megfelel�nk az Emberfia elv�r�s�nak, �s tegy�nk is meg minden tõl�nk telhetõt az�rt, hogy val�ban �gy t�rt�njen! A k�szenl�thez nem el�g csak a sz�nd�k � cselekedetek sz�ks�gesek.
 
Ne cselekedj felelõtlen�l! (Lk 12:45-48)
A felelõtlen�l �lõ s�f�rok hamiss�g�t az �r elj�vetele fogja leleplezni, �s � J�zus elmond�sa szerint � az akkor napvil�gra ker�lõ bûn�k elk�vetõi szigor� b�ntet�sben r�szes�lnek. Min�l nagyobb volt valakinek a felelõss�ge, ann�l s�lyosabb lesz az �t�lete. A hûtlen szolg�kra f�jdalmasabb b�ntet�s v�r, mint a gonoszokra, akik nem ismert�k uruk akarat�t.
�szt�n�zz�n minket ez a figyelmeztetõ p�ld�zat arra, hogy keress�k Isten �let�nkre vonatkoz� akarat�t, �s ha megismert�k, cselekedj�k azt �r�mmel, k�szs�gesen, szorgalmasan, felelõss�gteljesen! �Boldog az a szolga, akit, amikor meg�rkezik az �r, ilyen munk�ban tal�l!" (43. v.)
Aranymondat: �Ti is legyetek k�szen, mert abban az �r�ban j�n el az Emberfia, amikor nem is gondolj�tok!" � Lk 12:40
***
2006. �prilis 9.
A Megv�lt� �rkez�se - vir�gvas�rnap
�zs 62:10-12; Zak 2:10-13, 9:9-10
A jeruzs�lemi bevonul�s �nnepe jelentõs�g�nek meg�rt�se �rdek�ben ez�ttal �zsai�s �s Zakari�s pr�f�ta �r�saira �sszpontos�tunk, amelyek a Megv�lt� Jeruzs�lembe �rkez�s�nek szem�lyes �s k�z�ss�gi vonatkoz�s�t mutatj�k be � nem a szok�sokra �s a hagyom�nyokra helyezik a hangs�lyt, amelyeket ut�lag t�rs�tott az emberis�g az �nnephez.
 
Helyes magatart�s (�zs 62:10-12)
A Megv�lt� �rkez�s�vel szemben tan�s�tott magatart�s akkor helyes, ha nem passzivit�sban, hanem a Messi�st v�r� zsid�k hit�nek akt�v �s gyakorlatias megnyilv�nul�s�ban jut kifejez�sre. Vonuljatok, k�sz�tsetek, t�lts�tek, h�nyj�tok, �ll�tsatok!
Ugyanakkor a Megv�lt� �rkez�se ir�nt tan�s�tott magatart�s akkor volt helyes, ha a Messi�s �rkez�s�re v�r� izr�eliek m�soknak is h�r�l adt�k Istennek ehhez a k�l�n�s jelentõs�gû esem�nyhez kapcsol�d� �zenet�t.
Mindezek mellett a Megv�lt� �rkez�se ir�nt tan�s�tott helyes magatart�s mag�val hozta az ember �s Isten k�z�tti kapcsolat helyre�ll�s�t is.
Egy k�l�nleges v�lasz (Zak 2:10-13)
A 11. vers a n�pek �s nemzetek J�zus elj�vetel�re adott k�l�nleges v�lasz�t vet�ti elõre. Ez a v�laszad�s az Istennel val� k�z�ss�g keres�s�ben �s megtapasztal�s�ban nyilv�nul meg. A Zakari�s pr�f�ta �ltal itt haszn�lt szavak arra utalnak, hogy sz�mos nemzet �nk�nt v�llalja Isten akarat�nak a teljes�t�s�t, �s ennek az lesz a k�vetkezm�nye, hogy õk is Isten n�p�v� v�lnak. Az �õ n�p�v� lesznek, õ pedig k�ztetek fog lakni" le�r�s Istennek a sz�vets�gk�t�skor haszn�lt szavaira eml�keztet, �s a Jeremi�s �ltal tov�bb�tott pr�f�tai �zenetben is megjelenik (Jer 31:33; 32:38).
A mennyei kijelent�s (Zak 9:9-10)
J�zus Krisztus a v�rva v�rt Messi�s (�zs 9:5-7; Mik 5:1; Lk 1:32-33) az igaz �s diadalmas �r. Ez a k�t jelzõ nemcsak J�zus jellem�t, de az uralm�t is vil�gosan el�nk t�rja. J�zus tulajdonk�ppen Szabad�t� volt, ez�rt a szolg�lata abban �llt, hogy megv�lt�st k�n�lt fel az embereknek (�zs 62:11). Semmit sem tartott fontosabbnak, mint az elveszettek megment�s�t.
Aranymondat: ��rvendj nagyon, Sion le�nya, ujjongj, Jeruzs�lem le�nya! Kir�lyod �rkezik hozz�d, aki igaz �s diadalmas, al�zatos, �s szam�ron �l, szam�rcsik� h�t�n." � Zak 9:9
***
2006. �prilis 16.
J�zus felt�mad�sa � a hit alapja � h�sv�t
Lk 24:13-35
 
A felt�mad�s kihat�sa az emberi szem�lyis�gre (Lk 24:13-24)
J�zus Krisztus felt�mad�sa pozit�van hatott a tan�tv�nyok eg�sz szem�lyis�g�re: mind az �rtelm�re, mind az �rzelm�re, mind az akarat�ra. Ennek az emberis�g t�rt�nelm�ben sz�mon tartott egyedi �s legnevezetesebb esem�nynek r�nk, Krisztus mai k�vetõire is hasonl� hat�st kell gyakorolnia, �s term�szetesen gyakorol is, csak engedj�k. Ha �gy cseleksz�nk, nagy val�sz�nûs�ggel elker�l benn�nket a mesterk�lts�g �s a passzivit�s, ami sok kereszty�nt megfoszt az igazi �nnepl�s felhõtlen �r�m�tõl.
A felt�mad�s meghat�roz� jellege a lelki �letben (Lk 24:25-27)
A felt�mad�s fontoss�ga a J�zushoz val� viszonyul�s ter�n (Lk 24:28-35)
K�r�s�kre J�zus vel�k maradt, �s �gy lehetõs�g�k ny�lt arra, hogy felismerj�k az õ val�di kil�t�t. Ennek a csod�val hat�ros �t�l�snek k�sz�nhetõen a k�t Krisztus-k�vetõ megvallotta egym�snak az �t sor�n tapasztalt lelki �lm�ny�t, valamivel k�sõbb pedig nyilv�nosan is bizonys�got tettek a J�zussal kialakult szem�lyes kapcsolatukr�l.
J�zus felt�mad�s�nak az �nnepe a legalkalmasabb idõ arra, hogy mi, mai tan�tv�nyok is meg�rts�k a helyes Krisztushoz val� viszonyul�s fontoss�g�t. Ha ez megt�rt�nik, v�gyakozni fogunk Isten Fi�nak a k�zels�g�re, megismerj�k õt egyre jobban, �s b�tran bizonys�got tesz�nk m�soknak a vele kialak�tott �lõ kapcsolatunkr�l.
Aranymondat: �Ha csak ebben az �letben rem�nyked�nk a Krisztusban, minden embern�l nyomorultabban vagyunk. �mde Krisztus felt�madt a halottak k�z�l, mint az elhunytak zseng�je." � 1Kor 15:19-20
***
2006. �prilis 23.
Igyekezz bemenni!
Lk 13:1-9, 22-30
Ki nem szeretne bejutni Isten orsz�g�ba? Igetanulm�nyunk f�lre�rthetetlen �tmutat�sokat ad minden �dv�ss�gre v�gy� l�leknek a mennybe jut�s egyetlen val�s lehetõs�g�rõl. Ugyanakkor b�tor�t is, �s kitart�an szorgalmazza, hogy akik m�g nem t�rtek meg bûneikbõl, ragadj�k meg az Isten �ltal felk�n�lt lehetõs�get, �s l�pjenek be halogat�s n�lk�l a menny nyitott kapuj�n, am�g nem k�sõ. K�vess�k figyelemmel Luk�cs �r�s�t, �s ha m�g az elveszettek k�z�tt vagyunk, engedelmeskedj�nk az ige szav�nak ma!
 
Menek�lj! (1-5)
J�zus sohasem titkolta, hanem ink�bb hangos sz�val hirdette, hogy aki megt�r�s n�lk�l t�vozik e f�ldi l�tbõl, az �r�k k�rhozatba jut. Pontosan ezt hangoztatta a Pil�tus v�rengz�s�rõl �s a silo�mi torony leoml�s�r�l sz�l� t�rt�netben is. �m a c�lja nem az volt, hogy az elvesz�st ecsetelje, hanem hogy a menek�l�st szorgalmazza.
A hal�l k�z�s nevezõ mindenkin�l � nem ker�lhetj�k el. A k�rd�s csak az, hogy milyen �llapotban tal�l benn�nket: megt�rve vagy megt�retlen�l. Mivel Isten orsz�g�ba zsid�k �s nem zsid�k egyar�nt a megt�r�s �tj�n �rhetnek el, menek�lj�nk, �s ments�k az �let�nket, am�g lehet! Ha trag�di�t l�tunk magunk k�r�l � ami napjainkban egyre gyakoribb jelens�g �, adjunk h�l�t Istennek az�rt, hogy nem vel�nk t�rt�nt, �s tekints�k azt Isten szeretetteljes figyelmeztet�s�nek, amely �ltal bûnb�natra �szt�nzi a lelk�nket!
Ragadd meg a lehetõs�get! (6-9)
Magunkra vonatkoztatva a term�ketlen f�gefa p�ld�zat�t egy k�l�n�s figyelmeztet�snek kell tekinten�nk. Nem tudjuk, hogy a mi kegyelmi idõnk meddig tart, ez�rt min�l elõbb meg kell ragadnunk a gy�m�lcsterm�s lehetõs�g�t. Ha m�g nem t�rt�nk meg, teremj�nk Istennek tetszõ gy�m�lcs�t az�ltal, hogy elfogadjuk J�zus Krisztust �let�nk Ur�nak �s Megv�lt�j�nak, ha pedig m�r megt�rt�nk, �lj�nk az õ akarat�nak megfelelõen!
L�pj be ma! (Lk 13:22-30)
J�zus mondanival�ja ezzel a jelk�pes t�rt�nettel az volt, hogy hallgat�inak akkor kell bel�pni�k Isten orsz�g�ba, amikor a biztat�s hangzik, mert elj�n az idõ, amikor m�r t�l k�sõ lesz.
Az Isten orsz�g�ba vezetõ kapu nem az�rt szoros, hogy csak hatalmas erõfesz�t�sekre k�pes egy�nek juthassanak �t rajta. J�zus az�rt mutatja be �gy, mert jelezni k�v�nja, hogy csak hitbõl eredõ megt�r�s �s �jj�sz�let�s �ltal lehet �tmenni rajta. Ha szeretn�l �r�kre Isten jelenl�t�ben �lni a mennyben, ne v�rj holnapig � l�pj be Isten orsz�g�ba m�g ma, pontosabban: �pp most!
Aranymondat: �Hiszen az Isten orsz�ga nem ev�s �s iv�s, hanem igazs�g, b�kess�g �s a Szentl�lekben val� �r�m." � R�m 14:17
***
2006. �prilis 30.
Az Istennek tetszõ magatart�s
Lk 14:1, 7-24
Isten megbocs�t� �s kegyelmes, de nem alkuszik meg semmilyen bûnnel vagy hamiss�ggal. Elv�rja tõl�nk, akik az �v�inek tekintj�k magunkat, hogy neki tetszõen �lj�nk, besz�lj�nk �s viselkedj�nk. �m emberi term�szet�nkn�l fogva ezt nem k�nnyû megval�s�tanunk. Az Istennek tetszõ magatart�s a Szentl�lek seg�ts�g�vel alakul ki, �s tudatos hozz�j�rul�st ig�nyel az ember r�sz�rõl.
Az al�zatos magatart�s elõnye (1, 7-11)
A 11. versben meg�r�k�tett alapelv �ltal�nos jellegû. Ez�rt nek�nk is tanulnunk kell belõle. Mondjunk le b�tran az �nz�s �nmagunk felmagasztal�s�ban megnyilv�nul� form�j�r�l, �s v�rjuk ki t�relmesen, hogy J�zus mondja: �Bar�tom, �lj feljebb!"
Aki al�zatos, nem sz�m�tgat (12-14)
A val�ban al�zatos ember nem v�rja vissza azt, amit m�soknak adott. Ehelyett megel�gszik azzal, ha majd csak Isten fizeti meg az �ldozat�t, �s �gy k�sz arra, hogy szeg�nyeket vagy nyomor�kokat l�sson vend�g�l.
Isten orsz�ga az al�zatos emberek� (21-24)
Isten gy�ny�rk�dik abban, amikor valaki �r�mmel fogadja a menny dicsõs�g�be invit�l� megh�v�st, az evang�liumot, �s pozit�van v�laszol r�. Ezt viszont csak al�zatos sz�vvel lehet megtenni. Tanuljunk meg al�zattal viszonyulni mind Istenhez, mind az emberekhez, �s �r�kre Isten orsz�g�nak a vend�gei lesz�nk!
Aranymondat: �Mert aki felmagasztalja mag�t, megal�ztatik, aki pedig megal�zza mag�t, felmagasztaltatik." � Lk 14:11
***
2006. m�jus 7.
V�laszolj Isten h�v�s�ra!
J�n�s 1:1-16
J�n�s k�nyve az �sz�vets�g kis pr�f�tai �r�sainak a sor�ba tartozik, �s a benne meg�r�k�tett esem�nyek a Kr. e. 8. sz�zadb�l sz�rmaznak. J�n�s t�rt�net�nek a t�lnyom� r�sze Izr�el f�ldj�n k�v�l zajlott le.
      Ha Isten akarata szerint k�v�nunk �lni, meg kell tanulnunk lemondani a magunk elk�pzel�seirõl, hajland�v� kell v�lnunk Isten terv�nek az elfogad�s�ra, �s el kell saj�t�tanunk az azonnali, kifog�sok n�lk�li �s felt�telektõl mentes engedelmess�get. J�n�s eset�bÅl megtanulhatjuk, hogy mik�nt ne cselekedj�nk.
 
Isten k�r�se (1:1-2)
Istene J�n�st Niniv�be k�ldte. A v�ros a Tigris bal partj�n fek�dt, Sam�ri�t�l mintegy 900 km-re �szakkeletre. M�sk�nt fogalmazva: a mai Irak ter�let�n volt, Mosul v�ros�val szemben. M�ret�t tekintve csak Babilon elõzte meg, �s �gy J�n�s kora ut�n az Assz�r Birodalom fõv�ros�v� v�lt.
Egy t�ves v�lasz (1:3)
Ahelyett, hogy Ninive fel� indult volna, J�n�s a tengeren �t az ellenkezõ ir�nyba menek�lt. J�f�ban felsz�llt egy haj�ra, amely Tars�sba k�sz�lt, kifizette az �tik�lts�get, �s val�sz�nûleg abban rem�nykedett, hogy minden rendben lesz akkor is, ha nem �gy v�laszolt Isten k�r�s�re, ahogyan tennie kellett volna.
Szorult helyzetben (4-14)
J�n�s bûnb�nattal v�laszolt a haj�sok fedd�s�re, �s felismerve engedetlens�g�nek a s�lyoss�g�t, k�sz volt elszenvedni a b�ntet�st, ak�r a hal�lt is. Ez�rt arra k�rte �tit�rsait, hogy dobj�k õt a tengerbe, akkor a vihar lecsendesedik, �s b�k�ben haladhatnak tov�bb. Ha szorult helyzetbe ker�l�nk, mert engedetlens�get tan�s�tunk Isten ir�nt, mi sem szabadulhatunk ki m�sk�nt, csak ha felismerj�k bûn�ss�g�nket, �s megb�njuk azt Isten elõtt. J�n�s esete azonban elsõsorban arra akar megtan�tani, hogy ha Isten felk�r benn�nket valamire, akkor engedelmeskedj�nk neki azonnal, hogy elker�lj�nk minden f�l�sleges szenved�st.
Az engesztel�s (15-16)
Term�szetesen �gy is lecsendes�thette volna a tengert, ha J�n�s nem ker�l a v�zbe, �m a pr�f�ta tengerbe dob�s�nak ez�ttal k�l�n�s jelentõs�ge volt. �ll�tsuk p�rhuzamba J�n�s v�zbe vet�s�t J�zus Krisztus kereszthal�l�val, amely engesztelõ �ldozat volt az emberis�g bûn��rt, minden engedetlens�g��rt �s l�zad�s��rt!
Aranymondat: �Majd az �r szav�t hallottam, aki ezt mondta: Kit k�ldjek el, ki megy el k�vets�g�nkben? �n ezt mondtam: Itt vagyok, engem k�ldj!" � �zs 6:8
***
2006. m�jus 14.
Al�zkodj meg Isten elõtt!
J�n�s 2:1-11
Isten j�l ismeri az emberi sz�v gonoszs�g�t, �s tiszt�ban van azzal, hogy nem lakik benn�nk semmi j�. Ennek ellen�re szeret minket, �s t�relmesen v�rja, hogy megtanuljunk al�zatban j�rni elõtte. Tanuljunk J�n�s eset�bõl, ahogyan a b�lcs ember teszi, hogy megk�m�lj�k magunkat min�l t�bb szenved�stõl, amit nem sz�ks�ges elhordoznunk!
Ismerd fel a vesz�lyt! (2:1, 4-7a)
A Ninive helyett Tars�sba indul� pr�f�ta most arra k�nyszer�lt, hogy h�rom napot �s h�rom �jszak�t t�lts�n a hal gyomr�ban. Ilyen m�don Isten, aki nemcsak a tengert ir�ny�tja, hanem annak minden lak�j�t is, �letben tartotta J�n�st, hogy k�sõbb �ps�gben partra tegye õt. �m a v�tkes szolga nem ismerte a Mindenhat� terv�t, ez�rt csak azt l�tta, hogy nagy vesz�lyben van az �lete.
Ki�lts Istenhez! (2:2, 8)
J�n�s a hal gyomr�ban im�dkozott. De �rdekes m�don az im�ja nem tartalmazott k�r�st, csak k�sz�netnyilv�n�t�st, mert a hal seg�ts�g�vel Isten megmentette õt a v�zbef�l�st�l.
Ki�ltsunk mi is Istenhez, a mindenhat� �rhoz, amikor bajban vagyunk, hiszen õ l�tja a helyzet�nket, hallja a k�ny�rg�s�nket, �s k�pes seg�teni rajtunk.
Tulajdon�tsd Istennek a szabad�t�st! (2:3, 7b, 10b-11)
J�n�s �gy �rezte mag�t a tenger viz�ben, mintha a hal�l tork�ban lett volna, �s szabadulni k�v�nt a sz�v�t, lelk�t egyar�nt hatalm�ba ker�tõ hal�lf�lelemtõl. Isten j�nak l�tta teljes�teni ezt a k�v�ns�g�t, �gy szabad�t�t k�ld�tt hozz�. Valamivel k�sõbb J�n�s arr�l is vall�st tett, hogy �Az �rt�l j�n a szabadul�s!" M�s szavakkal: a vesz�lyes helyzetekbõl val� szabadul�s a kegyelmes Isten gondvisel�s�nek k�sz�nhetõ.
�lj Istent tisztelõ m�don! (9-10a)
Hitv�ny, vak, s�ket �s tehetetlen b�lv�nyokban b�zni az �lõ �s mindenhat� Isten helyett a legnagyobb ostobas�g az �letben. A b�lv�nyistenek nem �reznek, nem besz�lnek, �s nem t�rõdnek tisztelõikkel. Ezzel szemben az �r t�k�letesen ismeri alkot�sait, tudja minden gondolatukat, l�tja az �let�kben elõad�d� bajokat, �s ami a legt�bb: k�sz arra, hogy j�tevõk�nt beavatkozzon k�r�lm�nyeik alakul�s�ba.
Aranymondat: �Csendesedjetek el, �s tudj�tok meg, hogy �n vagyok az Isten! Magasztalnak a n�pek, magasztal a f�ld." � Zsolt 46:11
***
2006. m�jus 21.
Vedd komolyan Isten �zenet�t!
J�n�s 3:1-10
Aki komolyan veszi Isten �zenet�t, amikor az hangzik, �s pozit�van v�laszol r�, megtapasztalja Isten kegyelm�t.
 
Az �zenet hordoz�ja (3:1-4a)
J�n�s pr�f�ta m�sodj�ra merõben m�sk�nt fogadta a megb�zat�st, mint elõsz�r, �s ahogyan az �r k�rte, elment az �szakkeletre esõ Niniv�be. Miut�n �lõben is l�tta a hatalmas v�rost, �gy pr�b�lta �rz�keltetni a nagys�g�t, hogy r�mutatott: h�rom nap volt sz�ks�ges a bej�r�s�hoz. Ez�rt az �r szolg�ja m�r meg�rkez�s�nek a napj�n elkezdte a pr�dik�l�st.
Az �zenet tartalma (3:4b)
J�n�s pr�f�ta szûkszav� volt, �s semmilyen szem�lyes elk�telezetts�g jel�t nem mutatta. . Igehirdet�se mind�ssze annyib�l �llt, hogy �M�g negyven nap �s elpusztul Ninive!"
Az �zenet hat�sa (3:5-9)
A k�nyszeredetten pr�dik�l� J�n�s szavai eljutottak a hatalmas Ninive legf�lreesõbb zug�ba is. Ennek k�sz�nhetõen bek�vetkezett, amit a pr�f�ta nem tartott lehets�gesnek, �s egy�ltal�n nem is akart: az eg�sz v�ros zs�kruh�t �ltve �s hamuba �lve bûnb�natot tartott. Kor�bban J�n�s t�rt meg, most pedig a pog�ny niniveiek.
Ninive lak�inak a magatart�sa egyben v�d is volt: amit Jeruzs�lem, pr�f�t�inak legelk�telezettebb igehirdet�seire sem tett meg, azt v�ltotta val�ra a romlott v�ros, Ninive, egyetlen pr�f�t�nak a pr�dik�ci�j�t k�vetõen.
Isten kegyelme (J�n 3:10)
Isten megbocs�t� kegyelm�t soha senki nem �rdemelheti ki, õ m�gis sz�vesen adja minden megt�rõ bûn�snek.
Aranymondat: �Vigy�zzatok, testv�reim, senkinek ne legyen k�z�letek hitetlen �s gonosz sz�ve, hogy elszakadjon az �lõ Istentõl." � Zsid 3:12
***
2006. m�jus 28.
Isten egy�tt�rzõ sz�ve
J�n�s 4:1-11
K�zponti bibliai igazs�g: Isten m�lyen egy�tt�rez a k�rhozat fel� tart� emberekkel, �s azt akarja, hogy mi is egy�tt�rzõ sz�vvel viszonyuljunk hozz�juk.
Az emberi sz�v kem�nys�ge (1-5)
J�n�s t�rt�nete azzal folytat�dik, hogy miut�n Isten megk�m�lte Niniv�t, a pr�f�ta nagyon megb�nt�dott. Rossz n�ven vette, hogy Isten nem hajtotta v�gre az �t�letet, amit �ltala �zent meg Ninive lak�inak, �s s�rtõd�tts�g�t cs�ppet sem titkolta. Tudta, hogy Isten k�sz megbocs�tani azoknak, akik megb�nj�k a bûneiket, de nem akarta, hogy ezt a Niniv�ben �lõ emberek is megtudj�k.
Isten szeretetteljes oktat�sa (6-11a)
A bokor meglehetõsen muland�, �s viszonylag csek�ly �rt�kû volt. J�n�s m�gis b�nk�dott miatta. �m am�g a pr�f�ta nem vett r�szt a n�v�ny nevel�s�ben, addig a niniveieket maga Isten teremtette. Ez�rt õt jobban �rdekelte sok ezer ember sorsa, mint a J�n�s k�nyelme.
Az egy�tt�rz�s szavai (11b)
Ha Isten megv�ltottai vagyunk, nek�nk is egy�tt�rzõen kell tekinten�nk az elveszettekre. �vakodjunk h�t az �nz�stõl �s az �rz�ketlens�gtõl! Ehelyett t�rekedj�nk arra, hogy mindennap �szrevegy�k magunk k�r�l az �dv�ss�gre szomjaz� lelkeket, szeress�k õket, �rt�kelj�k az �let�ket, �s seg�ts�k Istenhez õket!
Aranymondat: �Hagyja el �tj�t a bûn�s, �s gondolatait az �lnok ember! T�rjen az �rhoz, mert irgalmaz neki, Isten�nkh�z, mert k�sz megbocs�tani." � �zs 55:7
 
***
 
 
[2001-es vas�rnapi iskolai anyagok]
[2002-es vas�rnapi iskolai anyag]
[2003-as vas�rnapi iskolai anyag]
2004-es vas�rnapi iskolai anyag
2005-�s vas�rnapi iskola
[Current vas�rnapi iskola]

�szrev�tele E-m

Evang�liumi H�rn�k Internet �1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005