Baptist TOP1000

Val�ban - 2003. janu�rt�l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

VAL�BANNov�k J�zsef rovata
A 2002. �prilist�l decemberig megjelent �r�sok

DECEMBERI VAL�BAN

A p�rbesz�dben egyre j�rtasabb �kumenikus szervezetek m�lyen hallgatnak, amikor testv�reink�rt kellene sz�t emelni. M�r egy hete tart a Miss World sz�ps�gverseny kapcs�n kirobbant l�zong�s Afrika legn�pesebb orsz�g�ban, Nig�ri�ban. A felbősz�lt muzulm�n t�megek ez�ttal pr�f�t�juk v�delm�re kelve �ltek meg sz�zn�l is t�bb kereszty�nt. A sebes�ltek sz�ma meghaladja az �tsz�zat. Templomok sora feld�lva. Le�gett �p�letek �s az utc�n hagyott holttestek l�tv�ny�t rep�tik vil�gg� a b�jmustr�ra k�sz�lődő h�r�gyn�ks�gek. Tud r�la az eg�sz vil�g, mint ahogy Szud�nban szenvedő testv�reinkről is, vagy egy kor�bbi nig�riai trag�dia k�tezer �ldozat�r�l � tudjuk, �s hallgatunk.

Nem mintha megold�st rem�lhetn�nk att�l, ha cs�ndet t�r�nk, hiszen a gyűl�let gy�kereit sem r�besz�l�ssel, sem r�olvas�ssal, sem semmi m�s embers�ges besz�ddel nem lehet kit�pni, de tal�n elv�rhatn�nk, hogy most az egyszer, legal�bb most, azok a disput�ci�kban gyakorlott �s minden kereszty�n k�pviselet�ben tetszelgő nemzetk�zi szervezetek, amelyek �gyeink int�z�s�nek palett�j�n helyet k�vetelnek maguknak, most v�gre tegyenek valamit. �gy h�rlik, otthonosan mozognak a �harmadik vil�g� probl�m�i k�z�tt. �zsaj�s-�zű v�djaikkal, melyeket k�vetkezetesen abba az ir�nyba r�p�tenek, amerre sz�p sz�kh�zaik �llnak, őket t�n partnereknek tekinten�k Kaduna mozlimjai egy v�gre igaz�n fontos disput�ci�ra.

Gondoltam, n�zz�k csak meg, mivel foglalkoznak ezekben a napokban az �kum�nia nagy k�zpontjai! Vizsg�l�d�somat Eur�p�ban kezdtem. Az �kumenikus Chart�t h�d�t� �tj�ra ind�t� k�t szervezet, az Eur�pai Egyh�zak Konferenci�ja (CEC) �s az Eur�pai P�sp�ki Konferenci�k Tan�csa � mi�rt is nem lepőd�nk meg ezen? - m�s �gyekkel van elfoglalva. A katolikus szervezet a nők emigr�ci�j�nak probl�m�ir�l egyeztet a t�r�korsz�gi Izmirben (Szmirna). Ugyancsak �p�tő �kumenikus pr�b�lkoz�suk a zen �s az Evang�lium k�z�s von�sainak felt�rk�pez�se. Bizony�ra m�s ter�leteken is munk�lkodik a Szentsz�knek ez a �fi�kja� (a Vatik�n hatalmi szf�r�j�ban a p�sp�k�k ter�leti tan�csa, amint azt amerikai koll�g�ik �ppen ezekben a napokban tanulj�k, elhanyagolhat�), de az nem der�l ki a h�rszolg�latukb�l.

A CEC-n�l �ttetszőbb a k�p: j�vő ny�ri nagygyűl�s�kre k�sz�lnek. Gy�ny�rű kir�ndul�s eml�keivel t�r majd haza a Norv�gi�ba l�togat� egyh�zfi; de ha siker�lne a magyarok ut�n m�g m�sokkal is elfogadtatni a Chart�t, akkor a rendezők igaz�n meg�rn�k a p�nz�ket. Mivel val�sz�nű, hogy ennek a misszi�-ellenes dokumentumnak az al��r�i k�z�tt vannak, akik most, ut�lag olvass�k, amihez a nev�ket adt�k, a CEC jobb megismer�s��rt, figyelm�kbe aj�nlom a konferencia t�m�j�t ismertető dokumentumot. Ennek 36. pontja p�ld�ul, probl�m�snak l�tja a Missouri Zsinat gy�lekezeteinek �s egyes eur�pai reform�tus egyh�zak kapcsolat�t. A Missouri Synod gy�lekezetei evang�liumi hitű, misszi�s k�z�ss�gek, szemben az amerikai presbiteri�nus egyh�zak t�bbs�g�vel. Hogy mi k�ze az Eur�pai Egyh�zak Konferenci�j�nak ahhoz, hogy kivel �s milyen kapcsolatban �llnak szabad eur�pai gy�lekezetek, azt a mozgalom titkai k�z� kell sorolnunk. �rtelmez�s�k szerint, �gy teremtenek �kumenikus kult�r�t a p�rbesz�dre �s a kooper�ci�ra az egyh�zi �let minden szintj�n, meghat�rozva �s elfogadva annak a krit�riumait is (3. pont). Ak�r azt is javasolhatn�k, hogy a baptista h�vők vigy�zzanak a vil�g m�s baptist�ival, mert m�g azok maradnak a v�g�n.

�s az �ce�n m�sik partj�n? M�g testv�reink a hit�k�rt szenvednek, �s b�r az eg�sz vil�gra r�nehezedik a f�lelem �jabb terrorista akci�kt�l, sz�rnyű h�bor�kt�l, az amerikai National Council of Churches ezidejű �zenete szerint a hit�nkről azzal tesz�nk vall�st, ha k�rnyezetbar�t aut�t v�s�rolunk: �Milyen kocsit hajtana J�zus?�

Az Egyh�zak Vil�gtan�cs�nak honlapj�n m�r olvashat� a kar�csonyi �zenet! Az a l�nyege, hogy ne f�lj�nk, de m�gis csak f�lj�nk, mert a �kar�csony arra buzd�t benn�nket, hogy f�lelmeinket vigy�k egy olyan Istenhez, aki nem akar el�rhetetlen �s szents�g�ben dicső�t�sre k�sztető maradni�. Aki szeretn� ezt az �evang�liumot� CD-n is meghallgatni, annak ingyen elk�ldik. Elfelejtettem megeml�teni, hogy a kar�csonyi j�k�v�ns�gokat megelőzi a vil�gtan�cs anyagi probl�m�it le�r� helyzetjelent�s, nehogy vissza�ljenek e nagylelkű aj�nlattal a honlap olvas�i.

Vajon tudj�k nig�riai testv�reink �s muzulm�n polg�rt�rsaik, hogy a sz�ps�gversenyt �s n�h�nyak mozgalmi �kum�ni�j�nak az �zenet�t nem ugyanazok a h�vők export�lj�k felfel� t�rekvő orsz�gukba, akik misszi� �llom�sokat l�tes�tettek ott, �s most is im�dkoznak �rt�k?

Adventi figyelmet k�vetelő esem�nyek tan�i lett�nk, val�ban (2Thessz 2).

NOVEMBERI VAL�BAN *********************

` A magyarorsz�gi egyh�zak k�z�s al��r�sa az �j elk�telezetts�g t�rt�nelm�nek els� napj�t is jelentette. A katolikus, a reform�tus, az evang�likus, a baptista, a metodista �s az ortodox egyh�zak k�pvisel�i: p�sp�k�k, papok, kereszt�ny h�vek az �kumenikus Charta r�v�n tal�lkoztak. 2001. okt�ber elsej�n valami �j sz�letett. Ezt a val�s�got �lt�k meg a jelenlev�k, akiknek szinte foghat�an megn�vekedett a hite, rem�nye �s az egys�g ir�nti lelkesed�se. A kereszt�nyek �sszetartoz�s�nak kinyilv�n�t�sa a l�that� egys�g els� l�p�se volt. Az �kumenikus Charta al��r�s�nak napj�n Istent�l sz�rmaz� aj�nd�kot fogadtak el a magyarorsz�gi kereszt�ny egyh�zak, amikor k�sznek mutatkoztak arra, hogy ezut�n gondolkod�sban, az evang�lium hirdet�s�ben �s a kereszt�ny Eur�pa ir�nt �rzett felel�ss�gben �kumenikusan, azaz a p�rbesz�d, a megold�sok k�z�s keres�se �s a k�z�s tan�s�gt�tel szellem�ben cselekedjenek@ (�j Ember, 2002. okt�ber 6).

      A katolikus lap lelkendez� munkat�rs�nak �r�m�ben nem osztozom. V�g�lis, honnan tudn�, ha nem mondt�k el neki a hit�kben - e jeles esem�nynek k�sz�nhet�en - szinte foghat�an n�vekv� f�papok, hogy a ` l�that� egys�g@ els� l�p�s�n m�r r�gen t�l vannak. Csak az ut�bbi �vekben, h�napokban is gyakran �llt el� ez a jeles csapat, hogy l�that� egys�get demonstr�lva hasson a politikusokra, vagy �ppen a v�laszt�kra.

      Val�s�gosabb, igazabb �s biblikus(!) �sszefog�s is van a kereszty�n (�s kereszt�ny) h�v�k k�z�tt; de az m�sk�ppen m�k�dik, k�l�nb c�lt szolg�l �s nem �gy �nneplik. P�ld�ul, bizony�ra csatlakozn�nak a baptista h�v�k k�z�l is a Biblia Sz�vets�g vezet�s�g�nek �s lelkip�sztorainak (t�bbs�g�ben reform�tusok) Nyilatkozat�hoz, aminek k�zl�s�t�l a hivatalos reform�tus sajt� ezid�ig elz�rk�zik. A z�r� paragrafust id�zem: ` Minden egyh�zi vezet�t�l ELV�RJUK, hogy amikor Egyh�zunk nev�ben nyilatkoznak vagy valamit al��rnak, azt a Szent�r�s igazs�gaihoz val� t�retlen ragaszkod�s �s a hitvall�sainkhoz val� felt�tlen h�s�g szellem�ben tegy�k tudv�n, hogy ` Istennek kell ink�bb engedni, hogynem az embereknek!@

      Az �kumenikus Charta az Eur�pai P�sp�ki Konferenci�k Tan�cs�nak �s az Eur�pai Egyh�zak Konferenci�j�nak k�z�s nyilatkozata, egy �j, eur�pai jelens�g. A Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z a Magyarorsz�gi Egyh�zak �kumenikus Tan�cs�nak tagjak�nt csatlakozott az al��r�khoz. B�lcskei p�sp�k nyilatkozata szerint (MTI) az al��r�sra nem is volt sz�ks�g, �s az al��r�k nem v�llaltak semmif�le k�telezetts�get (a Charta sz�veg�ben 12-szer fordul el�: ` elk�telezz�k magunkat@ ). Ezek szerint egy m�kus-produkci�val van dolgunk, amire eddig csak a holland egyh�zak voltak vev�k. Magyarorsz�gon a baptist�k is.

    ` Y Egy a kereszts�gY @ B hirdeti a Charta preambulum�ban. Bizonnyal olyan �j Eur�pa l�trej�tt�t szorgalmazz�k az al��r�k, melyben szabad lesz a Szent�r�s �s hitvall�saink igazs�gaihoz ragaszkodni. Ilyen ir�ny� rem�nys�geik megval�sul�s�t c�ltudatos �s igaz l�p�sekkel illene el�k�sz�teni�k a h�v�knek.

      A tan�t�-mese szerint a foly�hoz �rkezik k�t bar�t. Az egyik minden gondolkoz�s n�lk�l �tg�zol rajta, majd nagyokat hadon�szva ki�lt a m�siknak:
- Indul�s! M�r, a m�sik parton lehetn�l te is!
- Ott vagyok B felel vissza amaz.

      Ha az �kumen� szellem�nek val�ban nem �rt a m�ss�g, mi�rt a nagy siets�g?

OKT�BERI VAL�BAN *********************

George Whitefield igehirdet�s�t hallgatva jutott b�nb�natra, majd t�rt meg 16 �ves kor�ban John Fawcett (1740-1817), egyik leg�rt�kesebb �nek�nk szerz�je.* 10 �v m�lva a wansgate-i baptista gy�lekezet lelkip�sztor�nak v�lasztott�k. �szak-Angli�nak a visszamaradotts�g�r�l h�rhedt t�rs�g�ben, nyomorban �l�k k�z�tt, egy kicsiny gy�lekezetben munk�lkodott �veken �t. A h�s�ggel v�gzett szolg�lat h�re valahogyan Londonig jutott, �ppen a Carter's Lane baptista gy�lekezet vezet�s�g�hez, akik vil�gszerte ismert kiv�l� igehirdet�j�knek, Dr. Gillnek kerestek ut�dot.

A Londonba sz�l� megh�v�st hitetlenkedve �s �rtetlen�l olvast�k Fawcett�k. El ne felejtsem megeml�teni, hogy id�k�zben n�pess� lett a p�sztor-csal�d. A kicsiny fizet�st egyre nagyobb gond lett beosztani - b�r ezt rajtuk k�v�l kevesen �rz�kelt�k. Ahogy teltek-m�ltak a napok, a kezdeti megr�k�ny�d�sen lassan er�t vettek a k�sz�l�d�s izgalmai. Lelkesen pakoltak m�g a kicsik is, �s v�rt�k, hogy el�rkezzen az indul�s napja. J�ttek is a hossz� �tra alkalmas szekerek, meg�lltak a pici h�z el�tt, �s egy-k�t sz�b�l r�juk ker�lt a csal�d minden ing�s�ga.

M�snap reggel, ahogy induln�nak, meglep�dve l�tj�k, hogy elj�tt a b�cs�ztat�sukra szinte az eg�sz falu. Sz�tlanul �llnak az emberek a szekerek k�r�l. Visszafogott hangon int�zkedik a lelkip�sztor is, b�cs�zik a legk�zelebbiekt�l �s n�gatja a gyerekeket az indul�sra. M�r a szek�ren �lnek, amikor megsz�lal a feles�ge:

- J�nos, �n nem tudok elmenni. Innen nem szabad elmenni.
- �n is �gy �rzem... - v�laszol a f�rje, �s m�r ki�lt is, hogy lenne-e seg�t� a visszapakol�shoz.

Hogy van-e seg�ts�g! Ha a must�rmagnyi hit hegyet mozd�t, mire nem k�pes ennyi sz�vnyi szeretet?! N�h�ny perc �s a hely�n minden. Tettre k�szen �l m�r az asztal�n�l Fawcett lelkip�sztor, �s ahogy maga el� k�pzeli a gy�lekezetet, versbe gy�ngy�znek a gondolatai.

�ldott legyen a frigy, / Mely minket �sszek�t / Krisztus �ltal szeretetben! / Szil�rd ez �s �r�k.

Before our Father's throne / We pour our ardent prayers; / Our fears, our hopes, our aims are one, / Our comforts and our cares.
We share our mutual woes, / Our mutual burdens bear; / And often for each other flows / The sympathizing tear.

Ez a visszapakol�s 50 �vre sz�lt. Nyomtat�sban k�zreadott igehirdet�seit sz�zezrek olvast�k, �s versesk�tete is jelent meg - "Brotherly Love" c�mmel. H�vt�k Bristolba, a baptista egyetem igazgat�j�nak; � a k�rny�k fiataljainak nyitott misszi�s iskol�t. Amerika egyik legrangosabb oktat�si int�zete, a Brown University, Wansgate-en v�gzett szolg�lat�t a doktori c�m adom�nyoz�s�val ismerte el.

Ha testben v�lni kell, / Az m�lyen f�j nek�nk; / De egyes�t minket a hit, / �s menny fel� megy�nk.

�s itt elengedj�k egym�st, hogy az �g fel� lend�lj�n minden kar... Ilyen csoda a Gy�lekezet.

* Osbeck, Kenneth W. 101 Hymn Stories.Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1982

SZEPTEMBERI VAL�BAN *********************

A kiv�l� �js�g�r� �s komment�tor, George F. Will, �gy s�r�tette egy mondatba az elm�lt h�napok esem�nyeit: ` Legjobb napjaikat �lik a legrosszabbak.@ (Newsweek, 2002. augusztus 19, 64. o.). M�g az �n gyermekkorom h�sei �rhaj�sok, feltal�l�k, sportol�k �s igen, hatalmas t�megeknek pr�dik�l� evang�list�k voltak, mintha lecser�lt�k volna a rendez�t, a rivaldaf�nyben most m�st sem l�tunk, mint terrorist�kat, pedofil papokat, csal� k�nyvel�ket, n�ha �ldozataikat, �s persze a nyilv�nosan bajl�d� politikusokat, akik visszarendez�d�st �g�rnek, mihelyst r�juk szavazunk nagy ijedts�g�nkben. Val�ban, legjobb napjaikat �lik a legrosszabbak.

Aligha gondoltuk egy �ve, hogy ` szeptember tizenegy@ fogalomm� lesz, �s �gy lesz�rk�l a k�zelebbi eredet� gonoszs�gok k�z�. Amennyiben a szeptember 11-i terrorista t�mad�s c�lja az volt, hogy a ` harmadik vil�g bajaira terel�dj�n Amerika figyelme@ (ahogy ezt egyesek v�lik), r�vid�let� lett a diadal. Itthoni term�s� gonoszs�g licit�lt r� a t�volb�l leselked� vesz�lyekre. �gy t�rt�nhet meg azt�n az is, hogy e gonoszs�gok elk�vet�i, k�zel �s t�vol, val�ban ` legjobb napjaikat �lik@ B gyakran b�ntetlen�l.

A terrorista szabads�gharcos, a gyerekront� beteg, a m�s k�r�n �l�sk�d� rajtakapott �gyesked�. Sokfel�l megijesztve, sokf�lek�ppen reag�lunk a rosszra is. Mivel m�r k�ptelenek vagyunk egy�tt �rezni a gonoszs�g s�ly�t, hogyan mehetn�nk harcba hat�konyan ellene? Ez�rt is, ` legjobb napjaikat �lik a legrosszabbak@ .

George Will az ember term�szet�nek form�lhat�s�g�val, pontosabban annak hat�raival foglalkozik az eml�tett �r�sban (The Nature of Human Nature). P�ld�kkal illusztr�lja, hogy ak�rkit nem lehet ak�rmilyen rossz� form�lni. Az elk�vet�k megb�ntet�s�re �s egy �jabb, tal�n �ppen m�s orsz�gban, vagy kontinensen tervezett t�mad�s megel�z�s�re elsz�nt Amerik�t v�dl� eur�pai ` �rtelmis�g@ persze m�s v�lem�nyen van. A m�sf�le sz�ks�gben ak�r vil�g rend�rek�nt tisztelt Egyes�lt �llamok most sem s�llyed ellens�gei szintj�re, viszont b�ne lenne ` ok n�lk�l viselni a kardot@ . M�g Eur�pa fel nem �bred bazsar�zs�s �lm�b�l (mintha az iszl�m uralomnak m�r csak ilyen eml�kei �ln�nek a k�ztudatban), a vita folytat�dik - �s ` legjobb napjaikat �lik a legrosszabbak@ .

A Biblia szerint is legjobb napjaikat �lik most, mert ` nem �llhatnak meg a b�n�s�k az �t�let idej�n@ (Zsolt 1,5). Isten b�ntet�se el�l nem menek�l meg a turb�nos terrorista, az �lt�ny�s csal�, de az �r kicsinyeit b�nt� pap sem. V�glegesen csakis az � igazs�gos �t�lete hoz megold�st a gonoszs�g �si probl�m�j�ra. A legrosszabb esetben is csak addig �lnek j�l a gonoszok.

********************************

J�lius - augusztusi VAL�BAN?

Dr. M�dl Ferenc, a Magyar K�zt�rsas�g eln�k�nek a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z 157. �vi k�zgy�l�s�nek c�mzett k�sz�nt�s�b�l kit�nik, hogy j�l ismeri �s �rt�keli a baptista saj�toss�gokat. "A baptista lelk�let kincsei: a krisztusi szeretet meg�l�se �s megvall�sa, a f�ggetlens�g �s �n�ll�s�g, a gy�lekezeti auton�mia, a fegyelem �s j�mbors�g, a becs�letb�l �s szorgalomb�l fakad�, odaad� hazafis�g mind-mind a nagyobb, sz�lesebb befogad� k�rnyezetet, vagyis mindannyiunkat gazdag�t� er�k."

L�m, az eln�k �r t�bbre �rt�keli a baptista misszi�t ann�l, minthogy �res fr�zisokkal �dv�z�lje annak munk�sait. Ut�naj�rt baptista hagyom�nyainknak, t�n m�g k�lf�ld�n is �rdekl�d�tt. Ugyanott, az �nnepi megnyit� istentiszteleten elhangzott igehirdet�sb�l id�zi a B�keh�rn�k a k�vetkez� mondatot (XCVI. �vf. 17. sz�m, 135. oldal): "V�res nemzetk�zi �sszecsap�ss� v�lt az Afganiszt�n ellen v�vott amerikai megtorl� h�bor�." R�gi p�rtlapb�l, vagy a papi b�ke-konferenci�k el�ad�saib�l mer�thetn�nk hasonl�an veretes mond�sokat. Nem j�rtam ut�na, tal�n hagyom�nya van az Afganiszt�nt s�jt� idegen katonai beavatkoz�sok ilyen elmarasztal� felemleget�s�nek a k�zgy�l�seken, de az id�zett mondat pontatlans�ga ebben az esetben elkeser�t� B �s vesz�lyes.

"Ne foglalkozz vele" - aj�nlotta valaki - "Magyarorsz�gon sokan �gy v�lekednek Amerik�r�l, �s k�l�n�sen is azokban a hetekben, a v�laszt�sok k�z�tt...". Ahogy tisztelem a B�keh�rn�kben megjelent �r�s szerz�j�nek a jog�t meggy�z�d�se hangoztat�s�hoz, sz�sz�kr�l �s �js�gban, �gy f�ltem azokat, akik az ilyen gondolkoz�st megengedik maguknak, vagy net�n - szent�r�sk�nt fogadva - �tveszik.

A borzalmas terrort�mad�st, melynek "nyom�n t�rdre rogyva elpusztult a New York-i Vil�gkereskedelmi K�zpont iker-felh�karcol�ja" (k�r, hogy ebb�l a sz�nes le�r�sb�l kimaradt a nagyobb trag�dia megeml�t�se, a k�zel h�romezer ember hal�la!) nem az afg�n n�p k�vette el, �s ezt m�g Amerik�ban is tudjuk. Az ott megb�v� �s �jabb gyilkoss�gokra k�sz�l� terrorist�k ut�n indult a vil�g jobbik r�sze, Magyarorsz�got is bele�rtve. Sajnos, �rtatlanok is �ldozatul esnek, a sokat szenvedett afg�n n�p gy�trelm�nek m�g nincs v�ge, de - mint err�l a Baptista Szeretetszolg�lat h�rad�saib�l is �rtes�l�nk -, a lakoss�g szoci�lis ell�totts�ga napr�l napra javul, �jb�l sz�l a zene az utc�kon, sorban ny�lnak ki az iskol�k, a n�k levethetik a zs�kruh�t, ha akarj�k, �s a focip�ly�k lel�t�ir�l nem nyilv�nos kiv�gz�seknek szurkolnak t�bb�. Ilyen eredm�nyek mellett sem elhanyagolhat�k e "megtorl� h�bor�" borzalmai, de ennek tulajdon�tani valami "v�res nemzetk�zi �sszecsap�st", m�g kamp�ny idej�n is t�lz�s. Felel�tlen t�lz�s.

�zel�t��l, hogy mif�le katon�kat k�ld ez a n�p ebbe a "megtorl� h�bor�ba" Jason M�ty�s kapit�ny level�b�l id�zek (Evang�liumi H�rn�k, 2001. okt�ber): "I would like to ask you to pray for me and my fellow service members as we answer the call to duty and do our part to defend our great Nation and fight the good fight for the defense of our liberty. Personally, I am on alert and could be called at any time to leave for any place in the world to take our forces to the fight and keep them flying. Please pray for all our armed forces as we follow our Commander in Chief and his orders to fight back against this grave threat to our Nation and way of life, that we would be guarded in the shadow of His wing and enabled by His strength and righteousness."

********************************

J�niusi VAL�BAN?

Johann Sebastian Bach Bibli�ja c�folja azokat a feltev�seket, melyek szerint a zeneszerz� egyh�zi m�veit els�sorban anyagi �rdekb�l alkotta. �A Bibli�j�ban tal�lhat� t�bb mint 400 bejegyz�snek csup�n h�rom sz�zal�ka zenei vonatkoz�s�. A zeneszerz� hitbeli meggy�z�d�s�t, gondolkoz�sm�dj�t �s �rz�svil�g�t t�rj�k el�nk a Szent�r�s elm�ly�lt tanulm�nyoz�sa sor�n pap�rra vetett megjegyz�sei"- �rja a Twin City-ben m�k�d� Exultate koncert-k�rus vezet�je, Dr. Thomas R. Rossin doktori disszert�ci�j�ban, melyet Bach �Calov Bibli�j�r�l" �rt.

A n�met evang�likus teol�gus, Abraham Calov kiad�s�ban megjelen� Biblia a XVII. sz�zad �magyar�zatos NIV-j�nek felel meg" (ez ut�bbi mostan�ban jelenik meg magyarul is � Baranyi J�zsef �s munkat�rsai gondoz�s�ban). A Szent�r�s sz�veg�t terjedelm�ben t�zszeresen meghalad� komment�r, majd a bibliai r�szeket k�vet� Calov-pr�dik�ci�k h�rom k�tetesre duzzasztott�k a Bibli�t. Ezt a k�nyvespolcon 62 cm-t lefoglal� k�nyvet olvasta, tanulm�nyozta J.S. Bach p�ld�s komolys�ggal �s rendszeress�ggel.

Nem tudni, milyen �ton-m�don ker�lt Amerik�ba a zeneszerz� g�niusz Bibli�ja, mindenesetre nagy volt a meglepet�s a michigani paraszth�zban, amikor az asztalon d�sznek tartott k�nyvben Bach Bibli�j�t ismerte fel egy a csal�dot l�togat� lelkip�sztor, 1934-ben. A Bach-monogramot �s a zeneszerz� k�z�r�s�t j�l ismer� szakemberek egy�ntet� v�lem�nye, hogy a St. Louis-i Concordia (evang�likus) Szemin�riumnak adom�nyozott h�rom k�nyv val�ban Bach Bibli�ja volt.

�zel�t� a bejegyz�sekb�l. �Az ihletett zene Isten kegyelm�t hirdeti". 1Kr�n 25. fejezet�n�l ezt �rta a marg�ra: �Itt van lefektetve az Istent dics��t� zene alapja". Az al�h�z�sokat �s utal�sokat tanulm�nyozva Dr. Rossin nyomon k�vette Bach igazs�gkeres�s�t, aki az egyh�zi el�lj�r�ival egyre s�r�s�d� �sszecsap�sokb�l is az Ige tan�t�sa szerint keresett kiutat. Az t�rt�nt ugyanis (mint ezt m�s forr�sokb�l is tudjuk), hogy felettesei szigor�an megr�tt�k. Mi b�nt k�vetett el? �K�l�n�s zenei fog�sokkal" d�sz�tette az istentiszteleti �nekek mel�di�it. A megb�nt�dott zen�sz a k�vetkez� vas�rnap m�r �visszafogta mag�t", de akkor az�rt korholt�k. A fi�kar vezet�s�vel is Bach megk�rdez�se n�lk�l b�ztak meg valakit. Sz�tanulm�nyba fogott, v�gigolvasta a Bibli�t, nehogy az Ige tan�t�sa ellen v�tsen feletteseivel val� viszony�ban. Bibli�ja magyar�zatai k�z�tt olvasta Calov tan�t�s�t, miszerint a feljebbval�k Isten rendel�s�b�l nyert�k hatalmukat, ak�r j�k, ak�r gonoszok legyenek, a h�v� ember engedelmess�ggel tartozik nekik.

�J.S. Bach nem �rt t�bb egyh�zi m�vet. Szigor� precizit�ssal ell�tta a feladat�t, m�sok alkot�sait sz�vesen bemutatta a templomban is, de �jat �rni kiment a k�v�h�zba, ahol h�l�s k�z�ns�g fogadta hangversenym�veit �s gy�ny�r� szon�t�it� az egyh�zi zene �ri�si k�rt szenvedett" � �rja Dr. Rossin.

Ezid�ig Bach ortodoxi�j�t � zen�je ut�n - a leghangosabban Nietzsche len�z� nyilatkozata bizony�totta � de kinek hi�nyzik az ilyen t�mogat�s? Ezt �rta r�la: �Bachban t�l sok a kereszty�ns�g, a germ�nizmus �s a skolasztika. Egy �j vil�gban h�trafel� mutogat�" (1878). Ennek a �t�l soknak" k�sz�nhet�, hogy Bach zen�je t�l�li a hal�lt oszt� Nietzsche-t.

********************************

(2202. m�jusi VAL�BAN?)
 
A McDonald-c�g az�rt fizetett, mert a zs�ros hamburger sz�vbetegs�get okozott egy fogyaszt�nak. A Philip Morris r�kkelt� cigarett�t gy�rt; fizessen a term�k�vel hal�lukba p�f�kel�knek! Egy �tlyuggatott f�rj a Smith and Wesson fegyvergy�r ut�n ment f�jdalomd�j�rt, mert feles�ge pisztolyt r�ntott, amikor h�tlens�gen kapta. Most k�vetkezz�k a gy�lekezet, ahol helyet adnak olyan �lm�nynek is, mely(t�l), l�m, nem mindenki/nek/ esik j�l...
 
Helyt�ll�sunk, hitvall�s.
�gyv�dje szerint, a Szentl�lek l�kte ugyan hanyatt Sophia asszonyt, de a gy�lekezet dolga lett volna elkapni. M�g j�, hogy ilyen eshet�s�gekre is felk�sz�lt a Dix Hills-i Upper Room Tabernacle gy�lekezet, mert a 65 �ves asszony 4 milli� doll�ros k�rt�r�t�st k�vetelt (New York Post, 2002. febru�r 5), amib�l 80 ezret m�r be is zsebelt a biztos�t�t�l. Karj�t t�rte a kem�ny betonon, mert a fog�leg�nyek hi�nyoztak m�g�le.
A vil�gi b�r�s�gt�l nem v�rhatjuk el, hogy az �lm�ny hiteless�g�t ellen�rizze. Ak�rki l�kte is f�l, ez az asszony k�rt szenvedett. Ha elkapt�k volna, eggyel t�bben lenn�nek, akik a Biblia ellen�ben is �ll�tj�k, hogy ilyen az "igazi" Szentl�lek-�lm�ny. Mivel m�ssal voltak elfoglalva a "catchers", b�r�s�gi �gy lett a dologb�l. A k�l�nbs�get a rosszul id�z�tett koreogr�fia okozta, �gy ezt az esetet a vall�sos hazugs�gok k�z� sorolhatjuk. Mi a Szentlelket oly b�lcs �s hatalmas Istennek ismerj�k, hogy akiket � �rint, m�g f�jdalmukban is a Krisztust dics��tik.
 
Egy 103 �ves katolikus asszonyt l�togattam meg, aki elmondta, hogy a hossz� �let legnagyobb pr�b�ja szeretteinek az elveszt�se volt. A "mostani h�bor�" (ez a II. Vil�gh�bor� a 100 �vesek nyelv�n - h�la �rte Istennek!) idej�n a fia Eur�p�ban katon�skodott. A n�ni fogadalmat tett, hogy ha Isten megoltalmazza �s hazaseg�ti, minden kedden teljes b�jt�t tart. �gy t�rt�nt. Azut�n a menye s�lyos aut�balesetet szenvedett. K�ny�rg�tt a gy�gyul�s��rt, meg�g�rve az �rnak, hogy minden p�nteken b�jt�lni fog. �gy t�rt�nt. Mondom neki:
- M�r mind a kett�t eltemette, t�bb mint harminc �ve! Mi�rt nem eszik ma is? (P�nteki napon j�rtam n�la.)
- Az�rt, mert Akinek �n ezt meg�g�rtem, � �l!
 
Helyt�ll�sunk, hitvall�s.

********************************

(2002. �prilisi VAL�BAN)

Az �prilis hetedikei ima�h�tatokon amerikai gy�lekezeteinkben is a k�zelg� magyarorsz�gi parlamenti v�laszt�sok�rt im�dkozunk. Az "�h�tat"-ban olvashat� felh�v�s nem a kamp�ny zavaros�ban sz�letett. A Bibliaolvas� vez�rfonal szerkeszt�i m�r tavaly �gy l�tt�k j�nak, hogy a magyar baptista h�v�k im�val vegyenek r�szt a kamp�nyban, �s majd �gy felk�sz�lve v�lassz�k k�pvisel�iket.

Mi - m�s orsz�gokban �l� magyarok - is a nemzethez tartozunk. H�v� k�teless�g�nk h�t e felh�v�snak eleget tenni, ann�l is ink�bb, mivel mi csak �gy szavazunk.

Csatlakoznunk kell magyarhoni testv�reinkhez ebben a k�ny�rg�sben az�rt is, mert Isten ir�nti h�l�tlans�g lenne most nem tenni, amit �vtizedeken �t nem tehett�nk. Az egyp�rtrendszerben a v�laszt�sok eredm�nye fel�l k�ts�g nem l�v�n, testv�reink �s n�p�nk tehervisel�s�hez kellett er�t k�rni. Ehhez ma m�r k�rhet�nk a n�p bizalm�t �lvez� �s Isten seg�ts�g�t fogad� vezet�ket is.

A gyorsan v�ltoz� Eur�pa sz�v�ben �l� magyars�g j�v�j�t �j vesz�lyek fenyegetik. A legels� ezek k�z�tt az, hogy eur�painak lenni �s magyarnak maradni ugyanolyan neh�z lesz magyar f�ld�n, mint nek�nk itt, Amerik�ban. Neh�z lesz, �s f�j�bb... Nem csup�n gazdas�gi felt�lt�d�st, de s�lyos probl�m�kat is id�zhet el� a v�rhat� munkaer��raml�s p�ld�ul. A nemzeti jelleget sz�rk�t� hat�sokkal ill� lesz-e harcba sz�llni? Mi lesz a kereszty�n egyh�zakkal a t�rt�nelm�t ler�zni akar� �j Eur�pa sz�v�ben? Im�dkoznunk kell a v�laszt�sok�rt!

Baptista hitelveink is im�ra k�sztetnek benn�nket, hiszen eleink a h�v� k�z�ss�gek �s az �llam b�k�s egym�s mellett �l�s�t szorgalmazt�k, amit els�sorbanis vezet�ink�rt �s n�p�nk�rt im�dkozva alak�thatunk ki tisztess�gesen �s biztons�gosra.

A tavaly szeptember 11-i trag�dia �ta oly sok sz�p jel�t l�ttuk annak, hogy otthoni testv�reink tudnak r�lunk; egy�tt �reznek �s im�dkoznak vel�nk. A magyar baptist�k hat�rok f�l�tti �sszetartoz�s�nak legyen �jabb p�ld�ja az, ahogy ezen a vas�rnapon a v�laszt�sok�rt im�dkozunk!

2003-as VAL�BANhoz

az Evang�liumi H�rn�kh�z