Baptist TOP1000

Hallgassa meg az alhambrai gy�lekezet istentiszteleteit,
Nov�k J�zsef lelkip�sztor igehirdet�seit a vil�gh�l�n:

 Click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 2003.

VAL�BAN ?   Nov�k J�zsef rovata

2003. december

A h�zasok h�zass�gban �lnek. Mivel a h�zast�rsi kapcsolat - egyszer�en �s term�szetesen - a t�gabb k�z�ss�g �let�t is gazdag�tja, �gy l�ttuk j�nak, hogy a sok felel�ss�g mellett jogokat is �lvezzenek a h�zasok. A t�rv�ny v�dte, �s esetenk�nt m�g t�mogatta is �ket. A h�zass�gban annyi j� t�rt�nik, hogy a t�rsadalom alappill�r�nek tartjuk m�r r�gen. Aki nem hiszi, eml�kezzen! A l�zong� suhancot �tadt�k a katonas�gnak. Siker�lt megnevelni? Nem. Mikor �llt sorba v�gre? Ki tudott hatni r� v�g�lis? Valljuk csak be, hogy amit any�nk �s ap�nk soha el nem �rt volna vel�nk, arra egy pillant�ssal is kaphat�k lett�nk - a h�zass�gban. Tudom, ill� lenne enn�l m�lyebben �s szebben ecsetelni a h�zass�g int�zm�ny�nek nagyszer�s�g�t, de nem teszem, mert ezeket olvas�im is tapasztalj�k �s j�l tudj�k - igaz�b�l, most, nem is ez a c�lom.

Olyan j� h�zasnak lenni, hogy m�r azok is azok akarnak lenni, akik nem lehetnek azok. Cs�ny�n fogalmaztam, de az a m�ss�g, amit m�g enn�l a k�vetel�s�kn�l sem sz�gyellnek oly b�nt�an "b�szk�n" publik�lni, legal�bb itt, �s tal�n csak itt, megk�veteli a "mutogat�s" n�vm�s haszn�lat�t t�l�nk is. Ki vitatja m�r azt, hogy az azonos nem�ek kapcsolata is �lthet valamif�le jogi form�t? A h�zass�g int�zm�nye azonban "le van foglalva" a csal�d legegyszer�bb form�j�nak: f�rfi �s n� �let-k�z�ss�g�nek. Homoszexu�lis partnerek kapcsolat�t sok m�s n�ven nevezhetj�k, de h�zass�gnak soha.

Majdhogy k�s� ezt rem�lni is. Hollandia �s Kanada ut�n, n�h�ny hete Massachusettsben is kimondt�k a "boldog�t� igent" a kisebbs�gek sz�nd�kaival b�rmi �ron is "h�zass�gra" k�sz b�r�k. B�r mi tudjuk, hogy ilyen d�nt�sek folyt�n m�g nem lesznek h�zasok azok, akik nem lehetnek, �s nem lesz h�zass�g az, ami nem lehet az, m�gis f�l�, hogy helyrehozhatatlan k�rt szenved�nk. Megtagadhatjuk-e k�z�s m�ltunk �ltal�nosan meg�lt �s elfogadott, term�szetesen egyszer�, m�gis legfontosabb tanuls�g�t a j�v� �p�t�s�r�l puszta modernked�sb�l; azt, hogy f�rfi �s n� egy�tt�l�s�ben �l tov�bb az �let?

A t�m�val foglalkoz� istenf�l� szakemberek v�lem�nye szerint az Alkotm�nyt kieg�sz�t�, un. Marriage Amendment az egyetlen jogi ellenszer ebben a kritikus �r�ban. A tervezett f�ggel�k sz�vege ez:

`Marriage in the United States shall consist only of the union of a man and a woman. Neither this Constitution or the constitution of any state, nor state or federal law, shall be construed to require that marital status or the legal incidents thereof be conferred on unmarried couples or groups."

A k�zeled� v�laszt�si kamp�ny k�l�n�sen is j� alkalmat ad arra, hogy a kandid�tusok v�lem�ny�t megismerj�k, �s m�g form�ljuk is e k�rd�sben.

******

2003. november

Akinek k�ts�gei vannak sz�vets�g�nk j�v�j�t illet�en, val�sz�n�, hogy nem vett r�szt m�g ifj�s�gi konferenci�n. Olyanon, mint a New York-i is volt, csak n�h�ny hete. Mit l�ttam ott?

K�tsz�z fiatalt, akik szeretik egym�st. Gy�r�tten �rkeztek (sokuk eg�sz nap hajtott), n�h�ny perc alatt kivirultak, h�rom napot �s h�rom �jszak�t talpon voltak, a k�vetkez� tal�lkoz�st tervezgetve b�cs�ztak, �s holt f�radtan utaztak (h�la az �rnak, hogy vigy�zott r�juk!).

K�tsz�z fiatalt, akiket szeret az �r. Olyan csal�dokba �s gy�lekezetekbe helyezte �ket, ahol �ldozatot hoznak a lelkiekben val� fejl�d�s�k�rt is, ahol �rt�kelni tanult�k a k�z�ss�gi �letet, magyars�gukat, �s ahol otthon vannak fiatals�guk �s sokf�le m�ss�guk olykor rik�t� sz�neiben is.

K�tsz�z fiatalt, akik tudnak viselkedni. L�ttuk �ket �nfeledten j�tszani, hat�rok k�z�tt zsiv�nykodni, de figyelni, tanulni, dolgozni is. Felejthetetlen �lm�ny az �nekl�s�k: sz�vb�l �s �t�l�ssel dics��tik az Urat B tiszt�k.

K�tsz�z tehets�ges fiatalt. Sokuk kiv�l� eredm�nnyel tanul, vagy m�r �ppen a hivat�s�nak �l. J� ir�nyba "h�zz�k" az �ket k�vet�ket. Ha hangot adnak a v�lem�ny�knek, tudj�k, hogy mir�l besz�lnek. �lesek �s okosak. A New York-i szervez�k remekeltek. "Laci b�csi" �s Korn�l �rt a nyelv�k�n - vezethet�k (ez nem el�r�s: t�bb p�ld�t is l�ttam arra, hogy a fiatalok �s a vezet�k egy�tt, �s p�ld�san j�l dolgoznak)

J�l eml�kszem az "els�" ilyen tal�lkoz�ra, Chicagoban. Ki gondolta akkor, hogy az ott sz�letett kezdem�nyez�s a rendszeres tal�lkoz�kra, sz�vets�g�nk �let�nek a f�nypontja lesz? Gondolta-e valaki, hogy a mi kis sz�vets�g�nk az amerikai �s kanadai magyars�g �let�ben ilyen egyed�l�ll� �r�m�k �s felel�ss�g(!) �lvez�je lesz? Tudniillik, kontinens�nk�n nincsen m�s magyar szervezet, aminek a keret�ben ilyen ifj�s�gi munka folyik. Val�ban sok okunk van a h�l�ra.

K�tsz�z fiatalt l�ttam ott, akikre nagy feladatok v�rnak, mert Isten k�sz�ti a j�v�j�ket - �s ezt �k is �gy l�tj�k.

*******

2003. okt�ber

Roy Moore b�r� �r az�rt harcol, hogy egy a T�zparancsolatot szimboliz�l� k�t tonn�s gr�nitt�mb d�sz�tse munkahely�n az aul�t az alabamai Montgomery-ben. Akik figyelemmel k�s�rik e szoborm� ing�z�s�t a d�szterem �s a rakt�r k�z�tt, ny�lv�n tudj�k, hogy a val�di c�l az igazs�gszolg�ltat�s reformja lenne. Az igazs�gukat keres�knek �s az azt kiszolg�l�knak, egyar�nt javukra van, ha a T�rv�nyad�ra is gondolnak - ha csak egy pillanatig is - az otromba szobrot ker�lgetve (nekem nem tetszik, de mivel, rem�lhet�leg, nem lesz �gyem arrafel�, elvileg t�mogatom a ki�ll�t�s�t).
 
Nemr�giben Mike�s pr�f�t�val foglalkoztunk a biblia�r�n. T�le olvastuk, hogy kora b�r�i gondoltak ugyan a T�rv�nyad�ra, de att�l m�g akkora sz�lh�mosok voltak, hogy na. Ha net�n arra mer�szkedett valaki, hogy a felel�ss�g�kre eml�keztesse �ket, m�g Isten �t�let�t is kil�t�sba helyezve, k�sz volt a v�lasz (Mik 3,11):  "K�z�tt�nk van az �r, nem �rhet minket baj!" Ahogy �n elk�pzelem �ket, m�g a pizsam�jukon is olyan mint�zat volt, amibe az ACLU belek�tne - �k pedig var�zser�t tulajdon�tottak ennek.
 
Az�rt �rom ezeket r�gi �s mai b�r�kr�l, mert �gy v�lem, nek�nk is tenn�nk kellene valamit. Mi lenne m�g Moore testv�r�nk pr�b�lkoz�sain�l is c�lravezet�bb? Ima-k�r�seink k�z� kellene sorolnunk a b�r�s�gi test�leteket is! Ha az �r meg nem k�ny�r�l rajtunk, hogy jobb bel�t�ssal jel�lj�nk �s v�lasszunk b�r�kat, az Amerikai Egyes�lt �llamokat nem k�ls� ellens�g, hanem az Alkotm�ny �s t�rv�nyeink v�delm�re �s alkalmaz�s�ra rendelt, j�l fizetett (�gy nem vesztegethet�), de m�st vesztett b�r�i �t�lik hal�lra.
 
Ha lenne m�g, 'ki nem hallotta - mire az EH megjelenik, nem kiz�rt, hogy "osztr�k-s�gor" korm�nyz�ja lesz Kaliforni�nak. Igen, miut�n mi, magyarok, a sz�l�telep�t� Haraszty �kossal, �s a nemr�giben elhunyt Teller Ed�vel, "a hidrog�nbomba atyj�val" ir�nyt adtunk ennek a vadnyugati m�ltj�t vedl� �llamnak, a k�vetkez� l�p�st el�re, itt maradt szomsz�dunk, Arnold Schwarzenegger k�sz�l megmutatni. Igaz�n sz�nes egy�nis�g v�ltan� fel a val�ban "Gray" Davis-t! T�rt�nt ugyanis, hogy a polg�rok a mostani korm�nyz� lev�lt�s�t�l, illetve egy m�sik megv�laszt�s�t�l rem�lik a k�zszolg�ltat�si �rak �s az ad� cs�kkent�s�t, az �llamad�ss�g rendez�s�t, �s m�g sok m�s ezekn�l val�j�ban fontosabb dolog int�z�s�t. Olyan nagy a baj, hogy a "Termin�tort" l�tj�k a legt�bben a legalkalmasabbnak Kalifornia helyre�ll�t�s�ra. M�g j�, hogy �ppen itt �l! Ez rendben is lenne, de hogy m�g jobban �gy legyen, a v�laszt�s elnapol�s�t k�rte az ACLU. �gy�kben olyan szinten hozott d�nt�st egy b�r�i test�let, ahonn�t m�r nem sok helyre lehet tov�bb felebezni. H�rom b�r� egy�ntet� d�nt�se (!) m�rciusra tette a v�laszt�st. R� egy h�tre, ugyanebben a k�rd�sben, ugyanez a b�r�s�g - de m�r tizenegy b�r� egy�ntet� v�lem�ny�vel (!) - szabad utat adott a polg�roknak az okt�beri v�laszt�sra. Ne mondja senki, hogy r�szrehajl� az igazs�gszolg�ltat�s; olyan m�rleg ez, ami ma �gy, holnap meg �gy mutat!
 
Ilyet m�g Mike�s sem l�tott. A sz�v�ben, gondolkoz�s�ban j� ir�nyt vesztett b�r�n, vagy politikuson Isten m�g seg�thet. Im�dkozzunk �rt�k t�bbet, amint az Ige is tan�t erre, mert ha nem tessz�k, csendes �s nyugodt �let�nknek mondunk bye bye-t.

**********

2003. szeptember

"Milyen felem�s �rz�sek k�zt �l�nk,
milyen sokf�le vonz�sok k�z�tt,
pedig zuhanunk, mint a k�
egyenesen �s egy�rtelm�en."
 
Pilinszky J�nos "Milyen felem�s" c�m� verse k�rk�p a mi korunkr�l. �me, egy szomor� p�lda:
 
Amikor New Hampshire anglik�nusai azt k�vetelt�k egyh�zukt�l, hogy szeretett papjukat p�sp�kk� avass�k, a d�l-afrikai Desmond Tutu  "f�l�sleges csetepat�nak" b�lyegezte p�sp�kt�rsai vit�j�t. Mir�l is folyt a vita Minneapolisban? Arr�l, hogy p�sp�kk� avathat�-e a homoszexualit�s�val b�szk�lked� Gene Robinson.
 
Amikor �rz�sek �s vonz�sok k�z�tt v�v�dunk - val�j�ban: zuhanunk.
Mi m�st tehetn�nk?
 
"H�nyf�le sz�gyen �s k�pzelt dics�s�g
h�l�j�ban evick�l�nk, pedig
napra kellene teregetn�nk
mindazt, mi rejteni val�."
 
M�g magunk is a h�l�ban evick�l�nk, aligha lesz�nk hal�szok. Ami tegnap tabu volt, az m�ra sokak sz�gyene, vagy �ppen dics�s�ge lett. A vil�goss�gra, Ige-f�nybe kell tartanunk minden "rejteni val�t" .
 
Val�j�ban az t�rt�nt, hogy az id�k sor�n a "h�l�ba" ker�lt valami, amit az �skereszty�n gy�lekezet a "napon" tartott.  "Ne t�velyegjetek: sem par�zn�k, sem b�lv�nyim�d�k, sem h�zass�gt�r�k, sem buj�lkod�k, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyer�szked�k, sem r�szegesek, sem r�galmaz�k, sem har�csol�k nem fogj�k �r�k�lni Isten orsz�g�t. Pedig ilyenek voltak k�r�letek n�melyek: de megmosattatok, megszentel�dtetek, �s meg is igazultatok az �r J�zus Krisztus nev�ben �s a mi Isten�nk Lelke �ltal" (1Kor 6,9-11).

***************

2003.  j�lius

Egy lapra ker�ltek, pedig - rem�lhet�leg - nem egy forr�sb�l t�pl�lkoznak, Konrad Raiser tiszteletes, az Egyh�zak Vil�gtan�csa f�titk�ra �s Denton Lotz testv�r, aki a Baptista Vil�gsz�vets�gben t�lt be hasonl� funkci�t. A B�keh�rn�k olvas�i e k�t egyh�zfit�l vett id�zetek seg�ts�g�vel t�j�koz�dhattak a kereszty�n vil�g �ll�sfoglal�s�r�l az iraki h�bor� k�rd�s�ben. B�r Raiser �rt�l nem v�rhatjuk el, hogy szervezete sz�kre szabott keretein k�v�l is gondolkozzon, net�n t�j�koz�djon (Fidel Castro-nak a kommunista vil�gban sem adatott h�s�gesebb t�mogat�ja), Lotz testv�rr�l az�rt ne felt�telezz�k, hogy ne tudn�: a vil�g legnagyobb baptista sz�vets�ge igenis t�mogatta Bush eln�k�t az Irak ellen ind�tott h�bor�ban. �gy, vagy �gy, kimaradt a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z hivatalos lapj�nak e kitekint�s�b�l a t�rgyilagoss�g, de ezt tudjuk be annak, hogy a h�sv�ti sz�mban a teljess�g ig�nye n�lk�l lehet csak korunk �get� k�rd�s�r�l t�rgyalni. Ami a f�titk�rokat illeti, b�zzunk benne, hogy egyeztetnek, mert am�g Raiser tiszteletes a "vall�sos nyelvvel val� vissza�l�ssel" v�dolja az amerikai eln�k�t, addig Lotz testv�rnek sem illik "nagy b�nnek" neveznie a h�bor�tY- hacsak az egyetemes paps�g elv�t illet�en is R�ma szem�vel nem l�tj�k m�r szervezeteiket.

Tulajdonk�ppen mindegy, hogy mit mondanak, mert ebben a k�rd�sben egyik�k sem hivatott a kereszty�ns�g nev�ben besz�lni. A baptist�kr�l pedig tudhatjuk - legal�bb mi, baptist�k -, hogy r�vid t�rt�nelm�nk sor�n nem el�sz�r tisztelj�k egym�s m�s v�lem�ny�t.

M�gis, mi az oka annak, hogy divat lett Amerik�t szidni m�g Magyarorsz�gon is? A fel�letes szeml�l� azt mondan� erre, hogy a polg�ri demokr�cia �gy �nnepli a szabads�g�t. Akik m�lyebbre n�znek, bel�tj�k azt is, hogy "szem�ttel �rasztottuk el a vil�got" (Adin Steinsaltz). Az egyre er�s�d� ellenszenv tal�n a szenved�k sikolya. Az amerikai "kulturterm�kek" b�s�g�ben senyved� ifj�s�g majdhogy es�lytelen a szabadul�sra, hiszen m�sodik gener�ci�s f�gg�ss�get kellene felsz�molni. A nemzeti kult�r�k v�d�i pedig mi�rt is venn�k �szre, hogy az amerikai fiatals�g k�r�ben, egyetemeinken �s a m�di�ban a konzervat�v gondolkoz�s �s �letm�d ma "a men�"? M�ssz�val, Hollywood Amerik�n k�v�l keres piacot, �s hacsak a szabadgazd�lkod�s axi�m�it agyon nem regul�zz�k az �reg kontinensen, addig termel, m�g a port�k�j�ra van kereslet valahol. �s Eur�p�ban vanY teh�t mondjunk k�gy�t-b�k�t Amerik�ra. Logikus, nem?!

Az �bredez� Amerika-elleness�g okai k�z�tt eml�t�st �rdemel az a tudatos, intellektu�lis mezbe er�ltetett propaganda is, amit a jelent�ktelens�g veszt�j�t�l f�lve sz�rnak a sz�lbe egyesek. Ennek az �j vall�snak a f�papja Emmanuel Todd, francia t�rt�n�sz. T�rt�nt, hogy 1976-ban �rt egy tanulm�nyt a Szovjet�ni�r�l, amit a t�rt�nelem esem�nyei a birodalmak hal�l�nak szakk�nyv�v� avattak. Meg�llap�totta ugyanis, hogy a haldokl� hatalmak mennek h�bor�ba. Mint a Szovjet�ni� Afganiszt�nban, az Irakkal v�ls�gba mer�l� USA is tulajdonk�ppen bels� kr�zis�r�l tereli el a figyelmet - �ll�tja Todd professzor. Nem �rt tudnunk, hogy ez a modern Nosztradamusz m�g 47 �vet ad Amerik�nak. Magyarorsz�gon is sikerk�nyvnek sz�m�t� munk�j�ban (A birodalom ut�n) tulajdonk�ppen minden vil�gjelens�get egy �jabb sz�gnek l�t az amerikai imp�rium kopors�j�ban. A vil�g egyre t�bb t�rs�g�ben er�re kap� demokr�cia egy ilyen sz�g, mert ezut�n m�r nem Amerika a demokr�cia z�szl�viv�je. A globaliz�ci� egy m�sik nagy rozsd�s sz�g, mert l�m, nem k�pes �ner�b�l fenntartani az �letsz�nvonal�t - Amerika. �s ez a h�bor� Y?

1776. j�lius negyedike az Amerikai Egyes�lt �llamok sz�let�snapja. Ezen a napon olvast�k fel el�sz�r nagyobb nyilv�noss�g el�tt a Jefferson vezet�s�vel fogalmazott F�ggetlens�gi Nyilatkozatot. Al��r�sukkal �let�ket �s vagyonukat aj�nlott�k fel a honaty�k egy olyan �ni� form�l�s�ra, ami "f�ggetlen" lesz nem csup�n az anyaorsz�gt�l, de minden olyan vall�si, sz�rmaz�si, nemzeti, szok�s - �s jogalap� k�t�d�st�l is, ami szabad polg�rok demokratikus t�rsadalm�ban ker�kk�t� lehet (�s Eur�p�ban m�g sok�ig a norma maradt). Amerika m�ss�ga, sokszor irigyelt nagys�ga nem abban �ll, hogy milyen gazdag �s milyen er�s, hanem hogy mindeddig milyen egyszer�en k�vetkezetes maradt ehhez az alap�t� okm�nyhoz. A hib�k korrig�l�s�ra, a purit�nok sz�sz�keir�l megpr�dik�lt k�ldet�s �jb�li felismer�s�re �s teljes�t�s�re, a bels� fesz�lts�gek legm�lt�nyosabb felold�s�ra, polg�rai, de az eg�sz emberis�g jav�nak munk�l�s�ra �p�tett erre a dokumentumra egy minden eddigin�l jobban m�k�d� t�rsadalmi form�t ez a n�p. Ezt t�n nem l�tni a Szajna partj�r�l, vagy Budapestr�l, de mi, akik ilyen vagy olyan okb�l belek�stolhattunk, vil�g-�rt�knek tartjuk, amit kopors�ba k�v�nni, minden hib�ja mellett is a m�lt sz�zad v�r�s-uralm�val egy lapon emlegetni, v�szesen nagy igazs�gtalans�g.

***********************

2003. j�nius

Ma egy unalmas pr�dik�ci�t kellett v�gighallgatnom. Tiszteletlens�g lett volna fel�llni, �s mag�ra hagyni a k�zhelyek k�z� szorult pr�dik�tort. R�szegeztem h�t a szemem, de sz�rnyra keltem gondolatban - �ld�st, �zenetet keresni. Kerestem, �s tal�ltam. Elmondom mit, �s hogyan; azt sejtve, s�t rem�lve, hogy tal�n lesz, aki �ppen az �n szavaim hat�sa al�l veszi majd a b�tors�got megszabadulni.

A k�pzelet dics�ret�t �nekeln�m, ha k�lt� lenn�k, mert pontosan ezt tettem, �s ezt aj�nlom: merj�nk k�pzelegni!
      Elk�pzeltem, hogy milyen fontos lenne, ha most evang�lium hangzana B ehelyett. Elk�pzeltem a hallgat�s�g, a k�r�l�ttem mereng�k holnapj�t; vajon mit csin�lnak, mif�le �r�meik �s terheik lehetnek, �s azokat sejtve, vajon hogyan lehetne elmondani �rthet�, s�t, �rdekes m�don az evang�liumot B amire a m�g mindig sz�nokl� atyafi k�s�rletet sem tett. A hossz� l�re eresztett besz�d alatt m�g arra is jutott id�m, hogy elk�pzeljem, hogyan ragadn� meg �s szaladna a c�lig az itt mell�z�tt igazs�gokkal P�l apostol, vagy �ppen B�kefi P�l?
      �rtelmi k�pess�geink k�z�tt mostoh�n kezelt a k�pzel� er�, pedig haszonra adta a Teremt�. Sok tal�lm�ny �gy sz�letett. Az aranyszab�lyt is hogyan teljes�thetn� az, aki k�ptelen a m�sik helyzet�be gondolni �nmag�t? Kib�rhatatlanul sz�rke lenne ez a vil�g a m�v�szetek n�lk�l, hiszen a v�szonra �lmodott t�jak, sz� �s harm�nia ihletett �sszefon�d�sa n�lk�l a materializmus vad val�s�ga alatt ny�sz�tene folyton jobbra �rdemes lelk�nk. K�pzel�tehets�g�nkkel �r�nk legk�zelebb az emberileg el�rhetetlenhez is, hogy teremts�nk B szinte a semmib�l, majdnem valamit.
      M�g azt is megkock�ztatom B �t�lj�tek meg, val�ban �gy van Be -, hogy aki az �ltet� igazs�gokkal �rintkezve is unalmas tud maradni, az vagy beteg, vagy b�n�z�. Az isten�lm�ny �nekess� avatta a dadog� M�zest. Ha kinyitotta a sz�j�t D�vid, zsolt�r �radt ki bel�le B el tudj�tok k�pzelni a sz�sz�ken el�ttetek �llva, mondjuk, j�v� vas�rnap?

      Term�szetesen, nem semmittev� m�l�z�sra, vagy �ppen b�n�s �br�ndoz�sra buzd�tom unalomb�l szabads�gra v�gy� hallgat�imat �s olvas�imat, hanem munk�s, fegyelmezett k�pzel�d�sre, megl�t�s�ra �s meghall�s�ra mindannak, ami az �rt�l lehets�ges. Ez m�g elk�pzelve is �p�t�, m�g elgondolva is hasznos.
      Ann�l nagyobb a k�pzel�er�nk, menn�l t�bbet haszn�ljuk. Edzeni lehet, ak�rcsak a karizmunkat. �r�ink, k�lt�ink B halottak �s �l�k B szavaira odafigyelve egyre t�gul� vil�gba l�phet�nk, ha mer�nk, ha akarunk `k�pzelni@. �s, mint kezdtem is, hasznoss� teheti m�g azt az �r�t is, amit elk�pzelhetetlen�l gyakran meg�l az unalom. Csak k�rem, r�m ne hivatkozzon senki, a szem�nket tartsuk nyitva, �s az igehirdet�s v�g�n se mondjuk el a pr�dik�tornak, hogy merre j�rtunk. Mert ha valaki ilyet tenne velem, az elk�pzelheti, hogy mit mondan�k nekiY

**********

2003. m�jus

Remeg� k�zzel vette �t �s le�lt, amikor a sok pecs�t, �th�z�s �s �t�r�s alatt v�gre kiolvasta az els�rgult bor�t�kra �rt neveket, mag��t �s a felad��t. A csal�d �s n�h�nyan, akik tudtak a lev�l vil�gk�r�li �tj�r�l, most tisztelettud�an elhallgattak, �s mag�ra hagyt�k az id�s orvost.
     M�r f�l �vsz�zada annak, hogy New Yorkba �rkezett. Ide menek�tette a csal�dja a zsid��ld�z�sek el�l. Szorgalmasan tanult, rengeteget dolgozott; ezreken seg�tett. M�g most, 79 �vesen is, kor�n kelt, rendszeresen bej�rt a rendel�j�be, tan�tott az egyetemen, �s hossz� �r�kat dolgozott a laborat�riumban. Pontoss�g�val csak a teherb�r�sa �s a tenni akar�sa vetekedett. �gy �lt, mint akit hajtanak, de nem k�ls� �s idegen er�k, hanem, mint aki valami nemes, bels� k�nyszernek engedelmeskedik. Dr. Ulrich Ollendorff, a v�ros legjobb szemorvosa, a nagy tud�s, most a gyermek f�l�nks�g�vel �s egy hatalmas terhet hordoz�, f�radt ember szem�vel faggatta az asztal�ra ejtett bor�t�kot.
     J�l ismerte a felad� k�z�r�s�t. Tudta, ahogy b�tortalanul d�szes lev�lbont� k�se ut�n ny�lt, hogy �letekbe has�t� iszony� f�jdalmakhoz �r vele. Egyre gyorsul�, prec�z mozdulatai, melyekkel sz�tbontotta a bor�t�kot, engedelmess�get is sejtettek; kiolthatatlan v�gy�t �rult�k el, hogy �jra tal�lkozzon �desanyj�val B akit�l meg�rkezett a 43 �ve �rt utols� lev�l.
     Valli Ollendorff a theresienstadti hal�lt�borb�l �rta ezeket a sorokat a fi�nak, 1942. augusztus 24-�n. N�h�ny nap m�lva meg�lt�k. D�l-Amerik�ban akadtak a bor�t�kra, onnan ker�lt a c�mzetthez B f�l �vsz�zados k�s�ssel. Ebben a h�napban jelenik meg a csal�d �s e lev�l t�rt�net�r�l �rt k�nyv: `Fate Did Not Let Me Go: A Mother=s Farewell Story@ (Pelican Publishing Company) B a lev�l m�r publik�lt r�szleteib�l id�zek:
 
     `Kedves, j� fiam, n�h�ny napon bel�l innen is elvisznek. A j�v� egyre s�t�tebbnek t�nik, val�sz�n�, hogy �let�nk k�vetkez� �llom�sa egyben az utols� is lesz. Mire k�zbe veszed ezt a levelet, addigra v�ge h�nyattat�sainknak, v�ge a sok szenved�snek. V�gre, b�ke lesz itt �s benn�nk is. Szeretn�m, hogy tudjad, �n nyugodt vagyok, megb�k�ltem a sorsommal; ne szomorkodj miattam, �des gyermekem!...
     Biztos lehetsz abban, hogy sz�leidnek a legtiszt�bb �r�m�ket te adtadY
     Azt k�v�nom, hogy sikerek k�s�rj�k az �letedet. L�gy j� ember, l�gy mindig er�nyes! Szeretn�m, ha gyermekkorod �r�mei v�gigk�s�rn�k az �letedet. Te is tal�ld meg majd �r�m�det a gyermekedben, legal�bb annyit, mint amennyit mi nyert�nk t�led. B�rcsak �ld�som �s minden �rted mondott im�ds�gom megval�sulna!...
     Ism�telten �rom, �s tudom, te meg�rted, hogy az ut�nad val� v�gy�d�s �s veled kapcsolatos gondolataim minden neh�zs�g k�z�tt �r�m�mre voltak, �s ez most is �gy van. Csak a sors tart t�vol t�ledY
     �s most, szeretett fiam, b�cs�t veszek t�led. Nem lehetek el�g h�l�s az�rt a sok szeretet�rt, kedvess�g�rt, az �r�m�k�rt �s az�rt a napf�ny�rt, amit �desap�d �s az �n �letembe hozt�l a sz�let�sed napja �ta. Azt k�v�nom, hogy a sz�l�i h�z �lm�nyei �s gyermekkorod eml�kei ragyogjanak f�l�tted, mint egy f�nyes csillag; �des, j�, dr�ga fiamY!@
 
     Magam sem olvashattam m�g a lev�l teljes sz�veg�t, de ennyi is el�g ahhoz, hogy �jb�l r�csod�lkozzunk anya �s gyermeke titokzatosan gy�ny�r� �s m�ly kapcsolat�ra. Arra, hogy a hal�l kapuj�n�l is boldog�t� eml�k a gyermekben nyert �ld�s az any�nak, �s hogy a gyermek sz�m�ra hallatlan, s�t id� �s f�jdalmak bor�totta ima �s �ld�s is hasznos B �s meghallgat�st nyer. Ezt �nnepelj�k Any�k Napj�n, �s ezt val�ban �nnepelni kell!

***********

�prilisi VAL�BAN?

Le�llt a forgalom. M�r t�z perce egy helyben rostokolunk. El�ttem is, m�g�ttem is, �s mindk�t oldalamon, egy�bk�nt dolgukra siet� emberek keresnek hasznos l�tnival�t a nagy vesztegl�sben.
      Valami f�nyeset g�rd�t el�nk a sz�l. Mindenki lesi, mi lehet ez? Elkapja egy �jabb fuvallat, �s az �n aut�m fel� p�rd�ti. Hol nagyokat pattan, hol meg neh�zkesen sodr�dik a betonon. �rdekesen ragyog, k�nny�, �s a form�ja dikt�lja az �tj�t. Mi lehet ez? Ni csak, egy koron�n szikr�zik a napf�ny, aranyozott, j�t�k koron�n. Pap�rb�l k�sz�tett koron�n.
      L�tom, m�sok is csod�lj�k; egy�tt less�k, amint �jb�l megl�ki a l�thatatlan k�z, egy pillanatra elt�nteti a szomsz�d aut� alatt, azt�n egy m�sik al�l el�var�zsolja, �s hirtelen �gy nekiv�gja az elv�laszt� betonfalnak, hogy oldal�ra esik, �s egy darabig arra gurul, amerre mi is menn�nk.
      Keresem, hogy ki hagyhatta el? Tal�n a nagy melegben lehajtott�k az ablakot, �s egy kisgyerek fej�r�l lopta le a sz�l, akit koron�val tartott a hely�n okos anyuk�ja.
      Lehet, hogy sz�npadon kir�ly kicsi gazd�ja hagyta az aut�ban, t�n tegnap, vagy m�r r�gen, �s nem hi�nyzik t�bb� senkinek. Nagy gonddal k�sz�tett�k, valaki b�szk�n viselte, biztosan filmre is vett�k a kis fens�gest, akit n�h�ny percig d�sz�tett, azt�n elfelejtkeztek r�la.
      Rem�lem, nem dolga el�l l�pett meg, mert korona n�lk�l nincs kir�ly, �s nagy baj lesz, ha az utols� pillanatban der�l ki a f�nyes hi�ny. Koron�t nem lehet percek alatt �sszedobni, f�leg nem ilyen gondosan k�sz�tettet, mint ez az �tsz�li.
      Az sem lehetetlen, hogy nek�nk k�sz�lt. Nem viselt�k, �s nem hi�nyzik majd senkinek, mert az volt a dolga, hogy k�z�nk guruljon hasznosat mondani. Lehet, hogy a Sz�l rendelte hozz�nk, hogy elgondolkozzunk, miel�tt tov�bb hajtan�nk. Nem lehetetlen, s�t val�sz�n�, hogy valahol ott messze el�tt�nk, m�sr�l �s m�s eszk�z�kkel tan�t ugyanaz a Rendez�. Egyik�nk sem akart ezen az El�ad�son megjelenni, de mindny�junkat olyan helyzetben tal�lt, ahol szinte lehetetlen m�sra figyelni.
 
      Egy hete t�rt�nt velem ez a koron�s eset. Nem tudom elfelejteni. Ma is j�rtam arra, kerestem, de -- term�szetesen -- m�r nem tal�lni. Mi�rt is lenne ott, egy korona az �ton?
      �rtik, hogy mi t�rt�nt velem? M�soknak is mond valamit ez a korona-eset? Hi�nyzik esetleg valakinek a koron�ja? Mit gondolnak, val�ban csak egy pap�rkorona volt az, �s nem valami sokkal �rt�kesebb?

***********

M�rciusi VAL�BAN?

Amikor - v�lem�nye szerint - t�l bor�l�t�n ecsetelte H�g�b�l �rt level�ben egy bar�tja a francia forradalom esem�nyeit, a felkel�k �gy�t t�mogat� Thomas Jefferson �gy v�laszolt neki (1793. janu�rj�ban): "Az eg�sz vil�g szabads�ga f�gg ez �sszecsap�s kimenetel�t�l... k�v�nn�m, hogy ink�bb vesszen a vil�g fele, mintsem hogy ez a mi �gy�nk elbukjon. Ha csak egy-egy �d�m �s �va maradna is minden f�ldr�szen, de szabads�gban, az is jobb lenne, mint a jelen �llapot." (1)
      A h�resen puh�ny, n�lk�l�z�st �s neh�zs�geket ker�l� honatya a vil�g m�sik v�g�n tette le ilyen hat�rozotts�ggal a voksot a szabads�g �gye mellett. K�ts�gbe nem vonhat� �rdemeire, intellektu�lis nagys�g�ra az�rt nem vet nagyobb �rny�kot ez a kijelent�se, mert szigor�an bizalmas level�t egy m�s korban �rta.

      Korunk v�vm�nyai t�bb vigy�zatoss�gra intik a szabads�g �gy�nek mai v�delmez�it. A t�megpuszt�t� fegyverek �s a leg�jabb technika hozz�f�rhet�s�ge, mindezek sz�ls�s�ges gondolkod�s� emberek kez�ben, tragikusan nagy vesz�lyek fel� sodorj�k a vil�got. Ha m�r j� sz�nd�k� emberek (�s t�rsadalmak), j� c�l�rt foly� harca is ilyen v�gzetes kimenetel� lehet, mennyivel ink�bb azok�, akik embert�rsaik, s�t gyakran �nmaguk �let�t is elveik olt�r�ra sz�nj�k.
      K�zel �tven �ve, Samuel Huntington figyelmeztetett a kult�r�k �sszecsap�s�ra, ami t�bb �ldozatot k�vetelhet, mint az addigi ter�letszerz� h�bor�k. Vall�si, vil�gn�zetbeli k�l�nb�z�s�gek ment�n, sarkalatos "igazs�gok" �tk�ztet�s�r�l �rt, melyben nem a gondolat, hanem a fegyver ereje hoz d�nt�st. Vitathat�, term�szetesen, hogy ilyen konfliktushoz �rkezett-e a vil�g m�ra; �rv �s ellen�rv lehet mag�nak a nyugati civiliz�ci�nak a megosztotts�ga is e k�rd�sben. Ha a fesz�lts�gek igazi ok�t nem l�tjuk is, annak vesz�lyeivel az eg�sz emberis�gnek kell sz�molnia.
      Egyik m�dja lehet a "v�dekez�snek" az ut�bbi h�napokban gyakran emlegetett, un. "megel�z� csap�s", tudva, hogy ha m�g most nem is, de egyre ink�bb a trag�dia v�laszt�s�t jelenti ez is, hiszen a fegyverek puszt�t� hat�sa t�bb� nem tisztel c�lt �s sz�nd�kot.

      Mit tehet a h�v�? Van-e helyes �s egy�rtelm� v�lasz a h�bor� �si k�rd�s�re, kereszty�n �rvel�s, ami korunk val�s�g�t is sz�m�t�sba veszi? Egyesek szerint, �ppen az eml�tettekb�l ad�dik, hogy szinte felesleges a tegnap m�g sz�ks�gesszer� vit�t folytatni "igazs�gos h�bor�r�l", vagy jogos �nv�delemr�l; a vesz�ly �s a siker es�ly�t m�rlegelve kell d�nteni. M�sok, a kereszt�nys�g k�t �vezrednyi v�v�d�s�nak gy�m�lcseit hozz�k az asztalhoz, mor�lis, logikus �s az evang�liumb�l mer�tett �rveket h�bor�, vagy b�ke dolg�ban. Szembet�n� a megosztotts�gunk. Az amerikai egyh�zak �ll�sfoglal�sai eszkatol�giai n�zeteik ment�n k�vethet�k. Azok a k�z�ss�gek, melyekben a premillennista n�zetek gy�keret vertek, az Egyes�lt �llamok h�bor�s k�sz�l�d�seit t�mogatj�k. A millenniumot tagad�k (a t�rt�nelmi egyh�zak t�bbs�ge) a dial�gus folytat�s�t szorgalmazz�k - t�n maguk sem tudj�k, kivel.
      A baptista h�v�nek megint csak seg�ts�g�re j�n k�z�ss�g�nk biblikus hagyom�nya. A baptist�k komolyan veszik az apostoli int�st, miszerint a kereszty�n k�z�ss�g nem a politikai hatalom r�szek�nt v�lekedik ak�r �gy, ak�r �gy, hanem a kiv�laszt�sb�l ad�d�an, k�v�lr�l, im�ds�ggal �s az �llampolg�rt�l megk�vetelt felel�ss�ggel t�mogatva vezet�it a helyes d�nt�s meghozatal�ban. Mi im�dkozunk az orsz�gok, n�pek vezet�i�rt, hogy kardjukat markolva �rezz�k �s �rts�k annak teljes s�ly�t. Mert mennyivel lenne jobb �jrakezdeni egy �d�mmal �s �v�val?

(1) David McCullough, John Adams.(New York: Touchstone, 2001) 438. o.

***********

JANU�RI (2003) VAL�BAN?

"A boldogs�g s�lyos probl�ma" - ezt a tal�l� c�met adta n�h�ny �ve a k�nyv�nek Dennis Prager, a los angelesi University of Judaism professzora, korunk legnagyobb gondolkod�inak egyike. Mivel �j�vi k�v�ns�g-port�ka is a boldogs�g, gondoltam, n�zz�k csak, boldogulunk-e vele? Vajon, gondolt�k a honaty�k, akik �ltal�nos, a t�rv�ny �ltal v�dett emberi jognak tartott�k a keres�s�t (pursuing happiness), hogy ennek a t�rt�nelmi m�rt�kkel m�rve szupergyorsan szupergazdag szuperhatalomm� er�s�d� orsz�gnak a n�pe ilyen nehezen boldogul egyszer majd a zsugorod� vil�ggal? Itthoni kelet� bajaink, mint a beb�rt�nz�ttek �s a rendszeresen k�b�t�szert fogyaszt�k t�megei, a hal�llal bar�tkoz� kult�ra �s az �ltet� igazs�gok vall�sos tagad�sa, megtet�zve f�lelem-inspir�lt reakci�inkkal sem �r�mteli jelens�gek. A boldogs�ggal hadil�bon �llunk.

Mi�rt is nem kezdtem kereszty�n k�r�kben keresni a boldogokat? Az�rt mert b�r tudhatn�nk az els� zsolt�rb�l a nyitj�t ("Boldog ember az, aki nem..., hanem..."), a bibliai boldogok lelk�let�t �s �lethelyzeteit mes�s t�vols�gb�l vizsg�lgatjuk ink�bb, h�la a j�-ha-f�ligazs�gokat hirdet�, de abb�l is sz�pen boldogul� "say it, and claim it" teol�gia terjeszt�inek. A "komolyabb" kereszty�nek pedig komolytalans�gnak tartj�k a boldogs�g evil�gi keres�s�t �s megnyilv�nul�sait.

Hal�l�t k�vet�en t�bb cikk is foglalkozott az oxfordi tud�s, Dr. Michael Argyle munk�ss�g�val, aki - salamoni elsz�nts�ggal - a boldogs�g keres�s�re adta mag�t. Amikor r�akadt, empirikus adatokat gy�jt�tt r�la. El�sz�r is azt tan�csolja, hogy el�rhet� k�zels�gben keress�k a boldogs�got, mert k�l�nben belekesered�nk az �ld�z�s�be. A Wall Street Journal (2002. szept. 23; A16.o.) eml�keztet arra a meg�llap�t�s�ra is, hogy a gazdags�g �s a hatalom csak akkor p�rosul boldogs�ggal, ha �rtelmes c�lok szolg�lat�ban �ll.

H�sz �ven �t figyelve, k�rdezgetve meg�llap�totta, hogy a n�k boldogabbak, mint a f�rfiak - kiv�ve a n�i mozgalmak haragos harcosait. A legsikeresebb �r�m�t produk�l� int�zm�ny a h�zass�g, �s szorosan ut�na a h�v� k�z�ss�g. N�nek sz�letni, h�zass�gban �lni �s gy�lekezethez tartozni - ez a h�rom m�ris boldog�t...

A tud�s elsz�nts�ggal kutat� Argyle boldog embereknek l�tta azokat is, akik �r�m�kkel keresik �s v�llalj�k m�sok t�rsas�g�t. A k�z�s �tkez�s, j�t�kok, kir�ndul�s, sportol�s, munka, mind boldog emberekhez ill� foglalkoz�s; �s ha h�v�k tal�lkoznak �gy egym�ssal, ann�l nagyobb az �r�m.

Hozz�m hasonl�an, bizony�ra az olvas� is sok j�k�v�ns�ggal a batyuj�ban kezdi ezt az esztend�t. Mi lenne, ha tenn�nk is a boldogs�g�rt, vagy - hogy m�g a v�jt f�l� �rvendez�k is �rts�k - a boldogs�gunkkal valamit? �s, kedves f�rfit�rsaim, mivel m�r eleve h�tr�nnyal indulunk, mi lenne, ha val�ban, komolyabban venn�nk boldogs�guk k�rd�s�t?

 *********************

Val�ban 2002. �prilist�l decemberig

az Evang�liumi H�rn�kh�z