Baptist TOP1000

 

 

 

Az oldalt folyamatosan b�v�tj�k

K�ldj�n verset e-mailen a szerkeszt�nek:

herjeczki@juno.com 

az Evang�liumi H�rn�kh�z

 sok vers (magyar �s vil�girodalmi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSET MONDUNK -
VERSEK, GY�LEKEZETI HASZN�LATRA
T�MA SZERINTI CSOPORTOS�T�SBAN

NAGYH�T  =  VIR�GVAS�RNAP  +  NAGYP�NTEK  +  H�SV�T

 A VERSEK FŐOLDAL�RA

VIR�GVAS�RNAP

�LDOTT, AKI J�

Jertek, mondjunk h�l�t: �nekelj�nk!
Elj�tt a Kir�ly, v�gan �rvendj�nk.
�ldott, aki j� az �rnak nev�ben
Olaj�gakkal j�tt�n vigadozzunk.
 
Legyen �ldott!
T�rt kapu v�rja Isten szent Fi�t;
� a kegyelem: n�k�nk �dv�t �d!
        Gerzsenyi S�ndor
 
OTT F�GG A N�MA B�R�NY
 
Ott f�gg a n�ma b�r�ny:
A v�re f�ldre hull,
M�g d�l k�r�l az �rm�ny,
S a t�meg z�g vadul.
 
Szent arc�t �tleg �ri,
�s hull re� a v�d,
S � szel�d hangon k�ri
Az �g bocs�nat�t.
 
�gy f�j a sz�vem, n�zve
E koron�s kir�lyt,
Mert r�t t�vis az �ke,
S test�t k�n j�rja �t.
 
�n t�rdre hullva k�rdem:
� m�rt szenvedsz, mi�rt?
� v�laszt �d szel�den:
Tengernyi b�n�d�rt.
 
Most hogy rebegjek h�l�t
A megny�lt �t seb�rt,
Hogy adta b�n�m �r�t
Elrontott �ltem�rt?
 
�m magamr�l lemondok,
�v� eg�sz val�m.
�gy leszek v�le boldog,
Hisz � az �dvad�m.
      Gerzsenyi S�ndor
ELJ�TT A DR�GA �NNEP
 
Elj�tt a dr�ga �nnep
Nagy napja mennynek, f�ldnek.
Ma m�lj�k gy�sz �s b�nat:
A Megv�lt� felt�madt!
 
Te cs�ggedt, b�s tan�tv�ny,
Tekints az �rra, b�zv�n:
Hal�lon gy�z az �let,
A s�rt�l nincs mit f�lned!
                     Gerzsenyi S�ndor
VIR�GVAS�RNAP
A nagy Kir�ly j�n, hozs�nna, hozs�nna!
Zeng a ki�lt�s el�tte, ut�na;
Z�ld �gakat szeldelnek �tj�ra,
B�kess�get hoz n�pe jav�ra.
�ldott, aki j�tt az �rnak nev�be',
�ltala l�pt�nk az Isten kedv�be;
B�kess�g ott fenn a mennyorsz�gban,
�ldott az Isten a magass�gban!
 
�, lelki orsz�g, Istennek orsz�ga,
Mily �des ebben J�zus kir�lys�ga!
Szel�d, szeg�ny ez �s al�zatos,
De nagyhatalm� �s csod�latos.
 
Igaz ez �s a b�nt�l szabad�t�,
Poklot �s hal�lt egyar�nt h�d�t�.
Vasvessz�vel b�rja ellens�g�t,
De szel�den �rzi �r�ks�g�t.
 
�, �ldott J�zus, ki b�rsz a vil�ggal,
J�jj mihozz�nk is al�zatoss�ggal,
T�gy tulajdon n�pedd� benn�nket,
Vez�reld j�ra eg�sz �let�nket!
 
�ldott Kir�lyunk, lelk�nk nagy Kir�lya,
J�tt�det n�ped ma is v�rva v�rja.
J�jj h�t hozz�nk is nagy hatalommal,
Terjeszd orsz�god diadalommal!
 
A nagy Kir�ly j�n, hozs�nna, hozs�nna!
Zengj�k, ki�ltsuk el�tte, ut�na;
Hints�k be �tj�t mi is z�ld �ggal,
�s �nnepelj�nk szent buzg�s�ggal!
 
Dics�s�g legyen az Isten Fi�nak,
�ld�s, b�kess�g az �gi kir�lynak,
Hogy vele mi is, kiket megv�ltott,
B�rhassuk egykor a mennyorsz�got!
         Pal�czi Horv�th �d�m (A Hit Hangjai 55)
 
Balassi B�lint:
[Adj m�r csendess�get...]
 
Adj m�r csendess�get, lelki b�kess�get, mennyb�li �r,
Bujdos� elm�met, �dd b�tul sz�vemet, kit sok k�n f�r.
 
Sok ideje imm�r, hogy lelkem szomjan v�r ments�g�re,
�rizd, ne hagyd, �breszd, haragod ne gerjeszd veszts�g�re.
 
Nem kicsiny munk�val: Fiad hal�l�val v�ltott�l meg,
Kinek �rdem��rt most is sz�ks�gemet teljes�tsd meg.
 
Irgalmad nagys�ga, nem v�tkem r�ts�ga feljebb val�,
Irgalmad v�gtelen, de b�n�m �ktelen s roml�st vall�.
 
J� voltod v�ltoz�st, gazdags�god fogy�st �rezhet-�?
Ki engem, szolg�dat, mint r�gen sokakat �breszthet-�?
 
Nem kell k�telkednem. S�t: j�t rem�nylenem ig�d szerint!
Megadod kedvesen, mit �g�rsz kegyesen, hitem szerint.
 
Nyisd fel h�t karodnak, szents�ges markodnak �ldott z�rj�t,
Add meg �letemnek, nyomorult fejemnek let�rt sz�rny�t.
 
Rep�lv�n �ldjalak, �lv�n im�djalak v�tek n�lk�l,
Kit j�l gyakorolv�n, haljak megnyugodv�n, b� s k�n n�lk�l.

 

H�SV�T
 
�venk�nt szab�lyosan, szinte monotonon ism�tl�dnek �nnepeink. M�gsem lehet f�llapozni a tavalyi, vagy az azel�tti �nnepeinket, gondolatainkat az id�n. �s rendj�n van ez �gy. K�nos lenne p�ld�ul egy m�lt-�v h�sv�tj�ra k�sz�lt pr�dik�ci�t v�ltozatlanul elmondani ma.
 
Az ism�tl�d�, de sohasem ugyanolyan �nnepeink sor�ban sz�momra kiv�lts�gos helyet foglal el az idei H�sv�t.
 
Kezdem meg�rteni, hogy ez a legcsod�latosabb, legjelent�sebb �nnep�nk. Hiszek H�sv�tban, a f�lt�mad�sban. H�sv�t a hitemet jelenti. Azt, hogy: m�giscsak lehets�ges!
 
Lehet!
 
Nem v�lhat soha �letem �rtelmetlenebb�, mint Krisztus leesett, �rtelem n�lk�li �lla a kereszten.
Nem lehet soha siv�rabb lelkem, mint a keresztr�l a semmibe-mered� f�nytelen szemp�r.
Nem lehetek soha akaratlanabb, k�z�mb�sebb, mint a kereszten f�gg� mozdulatlan test.
 
Amikor �rzem, hogy ujjaim k�zt esik sz�t akaratom;
amikor az utak bez�rulnak k�r�l�ttem;
amikor bel�mlopakodik a k�ts�gbees�s: h�t m�g az egym�snak-rendeltek tal�lkoz�ja is elmaradhat? - f�ldereng akkor el�ttem a szegzett k�z, a szavak-n�lk�li t�tott sz�j, a megk�vesedett szem, a meg�sz�lt szak�ll.
 
Egyszerre magasba lend�l c�ltalanul cs�ng� kezem. A meg�rtett Nagyp�ntek ut�n hozsann�t ki�lt.
H�t m�gis! LEHET, ki�ltom, s �led� �rtelmem bet�zi a sz�t:
 
Lend�let, Er�, Hit, Eredm�ny, Teljess�g.
H�sv�t. Nem-�rtelmetlen, nem-holt, nem-savany� �let.
 
�letelemem, �letlehet�s�gem ez a H�sv�t. Csal�d�saim, k�ts�geim, kereszteim, nagyp�ntekeim f�lold�dhatnak, mert H�sv�t a gy�zelem. A lehet�s�g.
        Herjeczki G�za (1969)
 
AKKOR ... MI LESZ?
 
Egyre t�bbet tud m�r az ember,
sz�d�t� tr�non �l az �rtelem,
el�tte m�g megsz�lalni sem mer,
len�zett koldus lett az �rzelem...
Mindenkinek a zsarnok parancsol,
a szint�n tr�nra emelt �nmaga,
�rte s�keten �s vakon harcol
kegyetlen�l. Egy "�j kor" hajnala
k�b�tja el, ha riadtan meg�ll,
mert f�l. Att�l, hogy ez m�r a hal�l?!
 
�s tan�cstalan sodr�dik tov�bb
a g�pcsod�kat alkot� vil�g.
Az Istent eltemette: s�rba z�rta,
... t�vissel ma m�r nem koron�zza,
ink�bb ... nevetni pr�b�l f�l�tte
a komputer-kor torzult sz�l�tte.
 
Tal�n �riztetn� is a kript�t,
mert ... ha m�gis igaz lenne mindaz,
amit len�z, mint a hiv�k titk�t,
de amir�l n�ha.n�ha h�rt ad
az eln�m�tott lelkiismeret,
hogy - harmadnapra a s�r �res lett!
S az Isten m�gis ... �s m�g ma is �l,
a Bibli�ban � �zen, besz�l...
 
Akkor ... mi lesz? - Azt nem lehet le�rni!
A Felt�madottban hinni kell,
hinni, hinni!
         Luk�tsi Vilma