Baptist TOP1000

 

 

 

Az oldalt folyamatosan b�v�tj�k

K�ldj�n verset e-mailen a szerkeszt�nek:

herjeczki@juno.com 

az Evang�liumi H�rn�kh�z

 sok vers (magyar �s vil�girodalmi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSET MONDUNK -
VERSEK, GY�LEKEZETI HASZN�LATRA
T�MA SZERINTI CSOPORTOS�T�SBAN

MENNYBEMENETEL  +  P�NK�SD

 A VERSEK FŐOLDAL�RA

MENNYBEMENETELI VERSEK

B�d�s J�nos
A MENNYBE MENT J�ZUSHOZ
 
Uram, ha most onnan len�zel,
l�sd: a l�t most sincs tele m�zzel,
hogy rengeteg b�n, kapzsis�g van
e sz�l�st�l ny�g� vil�gban.
M�g nem m�rt�k az igaz ember,
az az "igaz," kin�l a fegyver,
az akar "j�t," aki hatalmas,
a szeg�ny, gyenge neve: hallgass!
... B�KE?!... �t kontinens rivallja
s a kapzsi ember meg se hallja,
s�t, a nevedben �lni k�sz�l,
s Te is, nem �r vagy m�r, de v�dlott:
-- �gy v�ltottad meg a vil�got?
 
Engem nem t�ntor�t el T�led,
ha nem mindig l�tom er�det,
de sz�z ok, �rv, k�nos eset
sz�l napr�l napra ellened
s a gyenge hit megt�ntorul,
ha nem l�tja: Te vagy az �r!
 
Uram, nem magam�rt esengek,
de sz�zmilli� ember szenved,
tet�, �hs�g, rabszolga-j�rom
gy�tri �ket. Ezeket sz�nom.
Mocsok, s�t�t od�k pen�sze
s b�rt�nfen�k... Ez sokak r�sze.
Csontv�z-any�k korcsokat sz�lnek
s mind �tkoz�dva, s�rva t�rnek,
sz�v�k m�r robban�sig megtelt
atom-erej� gy�l�lettel...
 
A szenved�k nev�ben k�rlek,
add, hogy legyen �let az �let,
ne k�ss b�k�t her�k had�val:
a munk�t �vezd gl�ri�val.
Nem k�v�njuk, hogy T�nd�rorsz�g
legyen a F�ld... Hadd hulljon orc�nk
harmata - de legyen az ember
ember, nemes, sz�p k�zdelemben.
 
Tedd ujjong�bb� dalainkat,
ritk�tsd meg s�r� s�hajunkat
s adj j� b�k�t - ne majd a mennyben,
de a F�ld�n is!... �men, �men.
 
MENNYBEMENETEL
"Felemeltetett a mennybe." (M�rk 16:19)
 
elment�l
hogy vel�nk maradj �r�kre
 
�gy akartad
 
s hogy �gy van
mint akartad
s hogy j�l van �gy
m�g kez�nket fogod
itt az eny�met
s amott
m�s kontinensen
az �v�k�t
�s b�rhol b�rki�t -
m�g kez�nket fogod
tudjuk hogy j�l van �gy
 
de hogy P�tert
hogy �desany�dat
milyen neh�z �ton vezetted
s milyen hatalmas k�zzel
hogy sz�v�k meg nem szakadt -
 
***
l�gy �ldva Mester
mennybe ment Kir�ly
dics�rjen �g
kereszt
t�preng� �rtelem
s a sz�v�nk
              Herjeczki G�za (1979)

P�NK�SDI VERSEK

J�jj Szentl�lek
 
J�jj Szentl�lek, mennyekb�l,
H�sz�n galamb Istent�l,
�ldott �gi szeretet,
T�ltsd be �rva sz�vemet!
 
�, Szentl�lek, dr�ga f�ny,
T�ged b�rni v�gylak �n!
J�jj, foglalj el teljesen
E csod�s sz�p �nnepen!
 
Sz�p tavasznak reggel�n
T�nd�k�lj�n hit, rem�ny:
Hogy te �polsz engemet,
S mennybe viszed lelkemet!
     Somogyi Imre (HH 122)
 
 
K�NY�RG�S A SZENTL�LEKHEZ
Angelus Silesius verse
 
Szentl�lek! F� j�! Szent neved
Bor�tsa l�ngba sz�vemet!
T�zednek �des l�ngja fennen
Lobogjon v�gan �n felettem.
�bresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, �l�, nagy hitet!
 
Vil�g�ts �t, Te, dr�ga F�ny,
Nehogy s�t�tben haljak �n.
Te szent �rny�kod h�v�s�tsen,
Hogy idegen t�z ne hev�tsen.
Sz�vemnek kertje �lni fog,
Ha hull r� �gi harmatod.
 
F� Vigasz, v�rom j�tt�det,
Cs�kold �letre lelkemet.
Aj�nd�kaid, mint a tenger,
S N�lk�led koldus csak az ember.
Itt van sz�vemnek kelyhe, Te
P�nk�sd bor�val t�ltsd tele!
 
Add, ha parancsod megjelen,
Katonak�nt �n megtegyem.
Te j� tan�csod hadd vezessen,
K�l�nb�ztessek j�l, helyesen.
Szent �rtelmedet ha adod:
Felismerem akaratod.
 
Arany folyam vagy, B�lcsess�g,
Szerelmed cs�kja bennem �g,
�s �gy a sz�vem tudja, �rez:
Milyen j� vagy Te �s mily �des.
Szemem mindig csak R�d tapad::
Igazs�g Lelke csak Te vagy!
 
Meg�g�rted, j� J�zusom:
E vend�get �n megkapom.
A sz�vem v�rja v�gyva, halkan,
�t v�rja ez az �res barlang.
Boldog lesz, majd ha �ldva j�:
�r�kre n�lam marad �!
 
        Ford�totta: Sz�n�si S�ndor
 

K�LDD SZENTLELKED !

K�ldd Szentlelked, k�rlek Uram,
K�ldd h�, buzg� im�mra;
Hogy tan�tson, vigasztaljon
�s vezessen utadra!
B�n teherrel messze t�led
S�t�t �jben bolyongtam,
T�zoszloppal, �gi f�nnyel
Vezess, vezess, �, Uram!
 
Meghallgatt�l s f�nyt gy�jtott�l,
Min�t soha nem l�ttam.
B�s lelkemmel, t�rt sz�vemmel
Szent �r�mre tal�ltam.
�, �n lelkem, hirdesd sz�jjel,
Mint j�tt Isten tefel�d;
Mint j�tt J�zus, �s �dv�d�rt
F�l�ldozta �let�t!
 
N�pmilli�k, zar�ndokok
T�ged Uram, keresnek.
Hallasd szavad, �, Megv�lt�m,
S k�ldd vez�r�l Lelkedet!
Hadd leljenek f�nyt �s er�t,
Z�gjon �nek, �r�m�r:
Te vagy, J�zus, Isten Fia,
Mind�r�kk� �r s Kir�ly!
       Somogyi Imre (HH 129)
 
P�NK�SDI IM�DS�G
 
Mily sz�p is lenne,
Ha az a Harmadik,
Az a dics�,
Aki sz�lvihar�val
Megr�zta a
Felh�zat,
Aranyl� l�nggal,
T�zes nyelvekkel
Koszor�zta
A felfel� n�z�,
S�v�rg� sz�veket, -
 
Ma is z�gatna
Hatalmas er�vel
Mennyei vihart,
Hogy els�p�rn�
Ezt a kavarg�
S�t�t z�rzavart,
Gy�l�let, �rm�ny
Mint a viasz
Olvadna el,
 
Szentl�lek Isten!
�hajtva v�runk,
J�vel! J�vel!
 
         * * *
Hallom im�dat,
- a L�lek felel.
 
�n nem t�r�k be
Sehov� gyorsan
Er�lyesen,
Csak akik k�rnek,
Csak akik v�rnak,
Akik engednek nekem,
- ott a megtisztul�s
Munk�j�t
Elv�gezem.
         Somogyi G�born�
 
A SZ�LRE V�ROK
 
Fesz�lten �ll az aeolh�rfa
az ablakomban, Istenem.
Figyelve v�r a sz�lz�g�sra,
mert addig rajt dal nem terem,
m�g el nem j�ssz z�g� szeleddel,
vagy �gy, mint esti fuvalom.
- Addig, felhangolt aeolh�rfa,
az �r�k csendet hallgatom
�s s�v�rgok a sz�lz�g�sra,
a Sz�l, a Sz�l a mindenem!
A Lelked erej�re v�gyom,
�n Istenem, nagy Mesterem!
          Somogyi G�born�
 
M�JUS
 
Kellene m�r �s lehetne menni,
vinni a J�h�rt.
Ha tudjuk, tudja meg m�s is,
hogy �l az �r, J�zus f�lt�madott.
Lehetne �s m�r kellene menni!
�mde er�nk nincs.
J�jj h�t el hozz�nk p�nk�sdi L�lek!
         Herjeczki G�za
 
AZUT�N
(P�nk�sdre)
"Nem er�vel, sem hatalommal, hanem az �n
Lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura."
(Zakari�s 4:6)
 
azut�n r�d�bben�nk
hogy k�r volt
a legnagyobbat
leger�sebbet s legokosabbat
j�tszani
 
kinek volt is ereje
nem tartott �r�kk�
 
s v�g�l
helyet adunk az �rnak is
- f�lemelve hozz�
egyszer�bb�
al�zatoss� v�lt sz�v�nket -
s sz�lunk
�s im�dkozunk:
seg�ts el�re
Lelked �ltal Urunk
most m�r R�d hagyatkozunk
         Herjeczki G�za (1983)
 
�, J�JJ, TE �GI HARMAT!
 
�, j�jj, te �gi harmat, hasd �t a lelk�nket!
�, j�jj, szenteld �s �ldjad j�mbor h�veidet!
Legyen b�s�ges nedved, mert f�radtak vagyunk;
�d�tsd fel a sz�v�nket, s �gy virul tavaszunk!
 
N�m�nak adsz besz�det, gyeng�t er�s�tesz;
Ki lankadt, �jra �led, a balga b�lccs� lesz.
A b�nat mind eloszlik, a beteg ism�t j�r,
A vaknak szeme ny�lik, ha r� e harmat sz�ll.
 
Megind�tod a sz�vet egy pillanat alatt,
S g�tat von rossz eszm�nek hatalmas Anem@ szavad.
A g�g�st megal�zod, tan�csa cs�ff� lesz,
S �gy sz�lnak: �me l�tod, Istennek ujja ez!
 
Ha gyermekidnek �tja n�ha k�dbe borul,
S ha s�t�n azt gondolja, hogy rajtuk � az �r;
Akkor nagy seg�ts�ged n�kik gy�zelmet �d,
�s kik a m�lyben �ltek, dicsf�nybe mennek �t.
 
     J. Frank (1618-1677) A Hit Hangjai 127