Baptist TOP1000

Krio �nek

2006 �s 2005-�s megjelent �r�sok itt olvashat�k

m�rciusi �nekek:
Sh'ma Yisrael
He did not come
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANG�LIUMI H�RN�K - F�REDI KAMILLA misszion�rius oldala .

F�REDI GABRIELLA KAMILLA (1951-2016)

2016. j�lius 19-�n hazah�vta az �r hűs�ges szolg�j�t.
Hal�l�r�l �s temet�s�ről az Evang�liumi H�rn�k 2016. j�lius-augusztusi sz�m 6. oldal�n �s a 2016. szeptemberi sz�m 5.10. �s 11. oldal�n olvashatunk.
........................

A kor�bban itt megjelent �r�sokat v�ltoztat�s n�lk�l itt hagyjuk - szolg�lja ez is eml�k�t.

 A magyar �s angol nyelvű anyag vegyesen, ahogy azok a lapban megjelentek
English and also Hungarian articles

Pictures here - tov�bbi k�pek

 

Aki t�mogatni szeretn� F�redi Kamilla testv�rt Sierra Leone-i misszi�munk�j�ban az im�ds�gon k�v�l anyagiakkal is, csekk�t sz�vets�g�nk p�nzt�ros�hoz, Balla Zsigmond testv�rhez k�ldheti (c�me a "sz�vets�g" oldalunkon). A csekket a sz�vets�g�nk nev�re kell ki�ll�tani �s a csekk bal als� sark�ba f�lt�ntetni F�redi Kamilla nev�t.

F�redi testv�rnő �r�sai a PDF oldalakon.
Click on the links for Kamilla Furedi's letters.

2009. december - 5. oldal BBI �s Ipari Tanul� Int�zet?
                   page 8. Letter from Kamiila F�redi

2009. augusztus - 13. oldal  A F�nnyel egy�tt k�lt�ztem

2009. July - pages 8-9.  The Light is Coming and I am Moving

2009. j�nius - 3-4. oldal / June, pages 3+4

2009. m�rcius - 3+10. oldal / pages 3+10
Hangyabolyb�l katedr�lis

2009. janu�r - 9-10. oldal  / pages 9-10
Misszi�znak a Mohamed�nok?


2008. december - 8-9. oldal / page 8-9.
8. oldal - Sierra Leone - I cut the Head of the Snake! by Gabriella Kamilla Furedi
 
2008. okt�ber - 11-12. oldal / pages 11-12

12. oldal - F�redi Kamilla levele: Ki �lte meg BBC-t?

2008. j�lius - 14-16. oldal / pages 14-16
14. oldal - Sierra Leone: Az első diploma kioszt�s, F�redi Gabriella Kamilla

2008. m�jus - Pages 9-12 / 9-12. oldal
Page 9. - Report from the battle field by Gabriella Kamilla Furedi
 
2008. �prilis - 9-12. oldal / pages 9-12

10. oldal - Hadi tud�s�t�s - F�redi Kamilla levele Sierra Leone-b�l
 

2008. m�rcius - 9-12. oldal / pages 9-12
Page 9. Take off your Shoes... by Gabriella Kamilla Furedi
2008. janu�r - Pages 8-9  / 8-9. oldal

9. oldal - Kar�csony �s a devil karnev�lja - F�redi Kamilla Sierra Leone-i riportja


2007. december - 9. oldal / page 9

9. oldal - Seg�ts�k Siont �p�tni! - F�redi Kamilla Sierra Leone-i riportja
 

2007. November - Page 8  /  8. oldal  (English section)

Sierra Leone - Let us help to build Zion, G. K. Furedi's report

2007. okt�ber - Page 8. Election Fever

2007. j�lius - augusztus

Fel�ltem a motorker�kp�rra!

Makeni g�r�ngy�s utc�in a motorker�kp�r a f� k�zleked�si eszk�z. A korm�nyosok t�bbs�ge, �pp�gy, mint a Freetown-i taxisof�r�k: volt terrorist�k vagy �tk�pzett gyermek katon�k. Imah�zba menet m�r t�bbsz�r f�lve leh�z�dtam az �tr�l, amikor egy-egy Honda meg�llt mellettem �s annak tin�dzser korm�nyosa invit�lt, hogy �ljek fel a motorj�ra.
      Azonban a gy�lekezet tagjai m�r hozz�szoktak ehhez a k�zleked�shez. M�g a legidősebb BBI hallgat�, a 69 �ves Szoni n�ni is felm�szik a motorker�kp�rra. A nőtestv�rek megmosolyogtak, amikor megtudt�k, hogy �n f�lek ezt megtenni.
      Egyik nap a lelkip�sztor feles�ge a lak�somhoz k�ld�tt egy motorker�kp�ros BBI hallgat�t.
- Testv�rn�, Zainab n�ni k�ri, hogy vegy�l r�szt egy �sszej�vetelen a P�sztor�lis K�zpontban.
- A P�sztor�lis k�zpont messze van, �s ma nincs aut�m - feleltem.
- Nem �ln�l fel a Hond�mra? � mondta �s �gy n�zett r�m, mintha k�rdezn�, hogy b�zok-e benne �s a Mindenhat�ban.
      Becsuktam az ajt�t �s felkapaszkodtam a motorra. Ahogy �trep�lt�nk Makeni utc�in M�nus b�csi jutott eszembe, aki kb. 25 �vvel ezel�tt nem egyszer vitt ki az �llom�sra a motorker�kp�rj�n, amikor a gy�lekezet�ben pr�dik�ltam. "Akik az �rban b�znak, erej�k meg�jul, sz�rnyra kelnek, mint a saskeselyűk�" gondoltam �s szorosam belekapaszkodtam a vezet� v�ll�ba.
      A k�t napos konferencia nagyon �rdekes volt a Pasztor�lis K�zpontban. A Baptista N�sz�vets�g b�rbe vette a helyi katolikus egyh�zk�zs�g K�zpontj�t �s az �sszej�vetelre megh�vt�k a v�ros kereszty�n gy�lekezeteinek �s mohamed�n k�z�ss�geinek a k�pvisel�it.
      A konferencia szoci�lis felvil�gos�t� jelleg� volt, a testv�rn�k szerett�k volna felk�sz�teni a v�ros lak�it arra, hogyan tudn�k cs�kkenteni az er�szakoss�got �s ezen bel�l a n�k nemi szerv�nek ritu�lis megcsonk�t�s�t. A konferenci�t �s a felvil�gos�t� munk�t Norv�g baptista testv�rn�k szponzor�lj�k.
 
B�r a villany �s a v�z m�g mindig gond, a BBI hallgat�k �s a norv�g testv�rn�k mellett, t�bb l�togat�m volt az elm�lt h�napokban. Freetowni evang�list�k egy csoportja egy eg�sz h�tig lakott a BBI hallgat�k szob�iban �s est�nk�nt a v�ros k�l�nb�ző pontjain tartottak filmvet�t�ses szabadt�ri evangeliz�ci�t. Nemr�g h�t testv�r aut�ja robbant le Makeniben �s tal�lt sz�ll�st az otthonomban. A testv�rek �tban voltak a Susuk fel�, egy olyan n�pt�rzs fel�, akik m�g alig hallott�k az evang�liumot.
      A BBI hallgat�k is belekapcsol�dnak a l�lekment� munk�ba. B�r m�g nem tanult�k, hogyan kell pr�dik�lni, azt a feladatot kapt�k, hogy gyakorolj�k a szem�lyes evangeliz�ci�t. Az egyik hallgat� 29 szem�lyt vezetett J�zushoz az elm�lt hetekben, nyolc m�sik pedig olyan eredm�nyesen tett bizonys�got egy�neknek �s csal�doknak, hogy azok meg�g�rt�k, l�togatni fogj�k a helyi gy�lekezeteket.

 
      Azonban a legmeglep�bb eredm�nyt a gyermekek k�z�tt v�gzett munka hozta. Minden cs�t�rt�k�n kb. 25 gyermek sz�m�ra tartunk Biblia�r�t a verand�mon. A Biblia nagy t�rt�neteit tan�tjuk, M�zes els� k�nyv�vel kezdt�k, �s most S�muel els� k�nyv�n�l tartunk. Nemr�g �g�rtem egy csomag cukork�t (1 doll�r �rt�kben) annak, aki megtanulja a Biblia 66 k�nyv�nek a nev�t. M�r egy h�t ut�n az egyik harmadik oszt�lyos fi� megnyerte az els� d�jat. Ennek a fi�nak a sz�lei �s a nagysz�lei nem kereszty�nek. A fi� az egyik BBI hallgat� gyermek�nek a legjobb bar�tja, �s �gy kezdett el a Biblia�r�ra j�rni. Szeretn�k a gyermekek r�sz�re egy n�h�ny napos Ny�ri Biblia Iskol�t szervezni.
      K�t h�ttel ezel�tt egy nagyon szomor� eset is t�rt�nt, a 25 �v k�r�li �jjeli �r meghalt a karjaimban. Elkezdett k�h�gni, �s nagyon sok v�rt h�nyt. Nem tudtam elhinni, hogy meghalt, elvitt�k a k�rh�zba, de m�r k�s� volt. M�g aznap el kellett temetn�nk �t.
.      Az �llami v�laszt�sok ideje is k�zeledik, minden gy�lekezetben sokat im�dkozunk az �j �llameln�k�rt. A v�laszt�s augusztus 11-�n lesz, politikai fesz�lts�g v�rhat� az azt megel�z� napokban, de rem�lem, emiatt nem kell sz�netet tartani a Biblia Iskol�ban.
 
Ima k�r�sek:
K�rlek, tov�bbra is im�dkozzatok Sierra Leone b�k�j��rt, �s az�rt, hogy az �r kegyelmesen ir�ny�tsa a v�laszt�sokat.
Im�dkozzatok sok b�lcsess�g�rt, �s a Szent L�lek vezet�s��rt, hogy meg tudjam nyitni a harmadik BBI K�zpontot is Sierra Leon�ben. Jelenleg 19 hallgat� van a Freetown-i �s 17 hallgat� a Makeni-i BBI K�zpontban.
Im�dkozzatok sok lelki gy�m�lcs�rt a gyermekek k�z�tt v�gzett munk�ban.
Im�dkozzatok az�rt, hogy le tudjam cser�lni az Int�zet kis aut�j�t egy olyanra, amellyel a falusi gy�lekezeteket �s egyh�zk�zpontokat is l�togathatom.
Im�dkozzatok a hallgat�k �s a tan�rok (bele�rtve engem is) j� eg�szs�g�rt, testi, lelki v�delm��rt.
Im�dkozzatok az�rt, hogy az e-mailez�s egy kicsit egyszerűbb legyen, mint az elm�lt h�napokban.
Im�dkozzatok az�rt, hogy megkapjam a leveleim, eddig csak egy lev�l �rkezett meg Makenibe, az amelyet �n adtam fel saj�t magamnak Freetownba, �s az is h�rom h�napos k�s�ssel.
K�rlek, min�l el�bb adjatok fel egy Sz�let�snapi �dv�zletet l�gipost�n a k�vetkez� c�mre:
Gabriella Kamilla Furedi
31 Yiks Rd
Makeni
Sierra Leone, W. Africa
      A sz�let�snapom augusztus 28-�n lesz, tal�n ha m�g ma feladj�tok a lapot, term�szetesen l�gipost�n, addig ide�r. P�nzt ne k�ldjetek lev�lben, �dv�zletben, csak az�rt k�rem a sz�let�snapi �dv�zletet, hogy a posta mester hozz�szokjon a c�memhez. Aki t�mogatni szeretne, azt Amerik�ban Drescher testv�ren kereszt�l (c�me a 2. oldalon), Magyarorsz�gon pedig a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�zon kereszt�l meg tudja tenni, a c�m:
      MAGYARORSZ�GI BAPTISTA EGYH�Z
      MISSZI�S T�MOGAT�S F�REDI KAMILL�NAK
      Budapest 1062
      Bencz�r u. 31.
 
"�ldjon meg az �r T�ged, �s tartson meg T�ged. Vil�gos�tsa meg az �r az � orc�j�t
Te rajtad �s k�ny�r�lj�n Te rajtad. Ford�tsa az �r az � orc�j�t Te fel�d �s adjon Neked b�kess�get."
 
Testv�ri �dv�zlettel,
F�redi Gabriella Kamilla

2007. m�jusi sz�mban ez az angol nyelvű k�rlev�l ker�lt:

Repairing a car in Africa

My car was stoned and a stone broke the glass of the window of the front door. This happened one Monday morning on the drive way of my house.
      I just finished cleaning up the kitchen and I was ready to go to the town. When somebody knocked at my door and told me that the window of my car was smashed in pieces I didn�t want to believe that. However, it was true.
      The man who sent the destructive stone to my car was sitting on my veranda. I immediately recognized that he was a mentally challenged person.
      "Why did you do this?" � I asked him. He covered his face with his hands and didn�t answer. I touched his shoulder and asked him again:
      "What�s wrong with you?" Then he said slowly:
      "The children said that I was crazy".
      "Which children?" � I inquired.
      He pointed out to the children of my neighbors playing around my veranda:
      "These children".
      The watchman protested:
      "No, the children were at this side of the car and the man came from the other side".
As a matter of fact, most of the children in Makeni like to mock the sick people. I myself witnessed already that when a man with mental disorder walked around the streets the children run after him and shouted:
"Ali bigolo, Ali bigolo, Ali bigolo�"
(The bigolo is a special worm that comes out from the ground in the rainy season)
      I told the children many times to stop shouting like that and asked them not to make fun of sick persons. I explained them that God created them and there were many reasons why they were sick. Most of all God wanted us to take care of them and not to harm them more. So the children in my neighborhood knew that I didn�t like if they mocked sick persons. However, even if they didn�t say anything on that particular morning a simply glimpse of them were enough that the sick man would get a mental short circuit and would stone my car.
      The pastor of the church came around and tried to find out where was the man from. The sick man obediently led him to his lodging but his mother was not at home. After that we all went together and reported the matter to the police. I tried to find out if the sick man did similar things earlier as well. But he was not familiar to them. So I took him back to my home. After I gave him something to eat, he left the place.
      I tried to have my window replaced but nobody was able to do that in Makeni. I had to go to Freetown. Together with Gibril, the mechanic I searched the glass for a whole day. First we spent almost two hours in a garage, they found something for us, pulled the door into parts, but in the end the glass didn�t fit there.
      It was around twelve o�clock when we reached to a junk yard near to Freetown. Gibril�s brother, Eshpa had a small shop there repairing and selling electrical parts of cars, generators, refrigerators. They let me sit on a bench under a mango tree and they went to look for the glass. After spending the morning under the sun I was happy for the shade and prayed that the mango tree would not dry out like Jonah�s shade did.
After several hours sitting under the mango tree Gibril and Eshpa came back to me with the news that they were able to find the window but the owner asked for it more than 70 dollar. I agreed, but that was not the end of the window story. I still had to wait a couple hours more until Gibril and Eshpa were able to fit the glass to the door. Please, pray that the Lord would protect me from similar incidents.
Please, pray for my personal safety as well. At the time of the war Makeni, the town were I live now, was the headquarter of the rebels. The young boys learned many bad things from them. The poverty is incredible and the temptation is great. I have a night watchman who goes to church every Sunday but I am not sure that he is trustable. One of the BBI students misplaced his mobile phone, we asked everybody in the area if they found it, but there was no truck. After six days my watchman was caught by selling the lost phone. The BBI student doesn�t want to make a court case but I wonder if I can keep the watchman. Please, pray for him, his name is Kennie that he would truly repent and come to the Lord. I asked the pastor to counsel him
      Thank you for praying for an other young man, Ibrahim. I wrote already a few lines about him in October. (If you deleted that letter, please go to www.tikvatcleveland.com /mission and read it.) Thank God Ibrahim was baptized recently.
      Pray for the BBI students; each one was assigned recently to do evangelism. So the harvest is started, stay tuned, more news will come.
      "The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine upon you and be gracious to you; the Lord turn his face towards you and give you peace."
 
      Yours in Christ, Gabriella Kamilla Furedi

2007. �prilisi k�rlev�l

Makeni, 2007 �prilis 17.

Megk�vezt�k az aut�m

Mek�vezt�k az aut�m �s egy k� bet�rte az els� ajt� ablak�t. Mindez a lak�som el�tti aut� bej�r�ban t�rt�nt egy h�tf� reggel.
�ppen befejeztem a mosogat�st �s indultam volna a v�rosba amikor valaki kopogott az ajt�n. Amikor azt mondta, hogy bet�rt�k az aut�m ablak�t, el�sz�r nem akartam hinni a f�lemnek, de a hir igaz volt.
A f�rfi, aki megk�vezte az aut�t, m�g ott �lt a verand�n. Azonnal l�ttam rajta, hogy szellemi fogyat�kos volt.
"Mi�rt tetted ezt?" � k�rdeztem.
Arc�t a tenyer�be hajtotta �s nem felelt. Meg�rintettem a v�ll�t �s ism�t k�rdeztem:
"Mi a bajod?"
Felemelte a fej�t �s lassan, sz�tagolva v�laszolt:
"Azt mondt�k a gyerekek, hogy �r�lt vagyok"
"Milyen gyerekek?" � �rdekl�dtem.
R�mutatott a szomsz�d gyerekekre, akik a verand�m k�r�l j�tszottak:
"�k"
A biztons�gi �r tiltakozott:
"Nem, a gyerekek ezen az oldalon voltak �s az idegen az aut� m�sik oldala fel�l j�tt".
Az igazs�g az, hogy a Makeni-i gyerekek szeretik a fogyt�kosokat g�nyolni. Saj�t magam hallottam, hogy amikor egy beteg ember j�rk�lt fel s al� az utc�n a gyerekek futottak ut�na �s kiab�lt�k:
"Ali bigol�, Ali bigol�"
A bigol� egy �ri�s giliszta, amelyik az es�s �vszakban el�b�jik a f�ldb�l.
M�r sokszor mondtam a gyerekeknek, hogy ne kiab�ljanak igy �s ne g�nyolj�k a betegeket. Elmagyar�ztam nekik, hogy a szellemi fogyat�kosokat is Isten teremtette, �s nagyon sok oka van annak, hogy betegek lettek. A Mindenhat� azt akarja, hogy segits�k �ket �s ne �rtsunk jobban nekik. A gyerekek, akik a szomsz�ds�gomban laknak, tudj�k, hogy nem szeretem, ha provok�lj�k a fogyt�kosokat. Azonban, m�gha semmit sem mondtak azon a bizonyos reggelen, lehets�ges, hogy r�juk tekintve a beteg agya r�vidz�rlatot kapott �s ez�rt k�vezte meg az aut�m.
 
A lelkip�sztor azonnal a helyszinre j�tt, �s megpr�b�lta megtudni, ki volt ez a beteg ember. A fogyt�kos k�szs�gesen elvezette �t a sz�ll�s�ra, de az �desanyja (�s gondvisel�je) nem volt otthon. Ezut�n mindannyian elment�nk a rend�rs�gre �s bejelentett�k a "balesetet". Szerettem volna tudni, hogy a beteg vajon m�soknak is okozott m�r k�rt, de a rend�r�k nem ismert�k �t. Mit tudtam tenni, visszavittem a szerencs�tlent a h�zamba, megetettem, �s azut�n hagytam elmenni.
 
Megbr�b�ltam egy m�sik ablakot venni az aut�ba, de Makeniben sehol nem tal�ltam, el kellett mennem Freetownba. Ott sem volt k�nny�. Gibrillel, az aut�szerel�vel eg�sz nap j�rtuk a v�rost az aut� ablakot keresve. Majdnem k�t �r�t t�lt�tt�nk egy aut� szerel� m�hely�ben, aki tal�lt valamit a sz�munkra, darabokra szedte az aut� ajtaj�t, de v�g�l kider�lt, hogy az �veg m�rete nem volt megfelel�.
 
D�li tizenkett� volt, amikor egy Freetown melletti aut� temet�be �rt�nk. Gibril bemutatott  Eshp�nak, a testv�r�nek. Eshp�nak volt egy kis �zlete a k�rny�ken, aut�k, gener�torok, h�t�szekr�nyek elektromos alkatr�szeivel kereskedett. Gibril �s Eshpa elmentek, hogy az ablak�veget keress�k, engem pedig oda�ltettek egy kis mang�fa al�, hogy �rizzem az aut�t. Miut�n az eg�sz d�lel�tt�t a t�z� napon t�lt�ttem, �r�ltem az �rny�knak �s im�dkoztam, hogy a mang� fa ne sz�radjon �gy ki, mint J�n�s fedez�ke tette.
 
Eshpa egyik munkat�rsa velem maradt. Azonnal �szrevettem, hogy m�s volt mint �ltal�ban a Sierra Leoneiek. Nagyon eml�keztetett egy francia tan�romra. Sov�ny, nyugtalan, m�v�sz tipus, alig besz�lt Kri�ul. Megtudtam, hogy Guinea Bissau-ban sz�letett, Carlosnak hivt�k. Sierra Leonei asszonyt vett feles�g�l, aki a h�bor� idej�n ker�lt oda. Az asszony a t�mad�k el�l el�sz�r egy menek�lt t�borba futott, onnan sz�llitott�k �t Guinea Bissau-ba. Ott tal�lkozott Carlossal. Egy �vvel ezel�tt elj�ttek Sierra Leon�ba, hogy megl�togass�k az asszony rokonait, akik t�l�lt�k a h�bor�t. Volt egy kis p�nz a kez�kben, amikor meg�rkeztek, de hamarosan r�j�ttek, hogy meg�lhet�s dr�g�bb Sierra Leon�ban, mint ahogy azt gondlt�k. Carlos, k�pzett villanyszerel�, Portug�lul �s Franci�ul j�l besz�l �s most arr�l �lmodik, hogy visszajut Guinea Bissauba. Szerinte ott az �let sokkal jobb.
 
T�bb �r�n kereszt�l ott �ld�g�ltem a mang� fa alatt, mig egyszer csak Gibril �s Eshpa visszaj�tt a hirrel, hogy tal�ltak egy megfelel� aut� ablakot. A tulajdonos 70 doll�rt k�rt �rte. Beleegyeztem, de ezzel nem �rt v�get a t�rt�net. M�g mindig kellett v�rnom p�r �r�t, amig Gibril �s Eshpa be tudta illeszteni az ablakot az ajt�ba. K�rlek, im�dkozzatok, hogy az �r �rizzen meg hasonl� balesetekt�l.
 
Az aut� karbantart�s egy�bk�nt is neh�z �gy Afrik�ban. Egy n�h�ny h�nappal ezel�tt kicser�ltettem az olaj sz�r�t, de ma reggel m�gis felmondta a szolg�latot. A z�r� gumi kij�tt a hely�b�l �s �gy kit�gult, hogy egy �j sz�r�t kellett v�s�rolnom. Amikor egy sz�g kilukasztotta a Toyota Corolla kerek�t, azt mondt�k, hogy v�s�rolnom kell egy bels� gumit, ha meg akarom javittatni. V�g�l is beragasztott�k az eredeti gumit, rem�lem nem lesz vele probl�ma. K�rlek im�dkozzatok folyamatos "utaz�si kegyelem�rt".
 
K�rlek, im�dkozzatok a szem�lyes biztons�gom�rt is. A v�ros, ahol lakom a l�zad� katon�k f�hadisz�ll�sa volt a h�bor� idej�n. Sok gonosz dolgot tanultak a fiatal fi�k t�l�k. A szeg�nys�g rendkiv�li, a kis�rt�s pedig nagyon nagy. B�r olyan �jjeli �r�m van, aki j�r imah�zba, nem tudom, mennyire bizhatok benne. Az egyik BBI hallgat� elvesztette a mobil telefonj�t, mindenkit megk�rdezt�nk a k�rny�ken, hogy megtal�lta-e, de nem akadtunk a nyom�ra. Hat nappal k�s�bb az �jjeli �r�met rajta kapt�k, hogy el akarta adni az elveszett telefont. A BBI hallgat� nem akar bir�s�gi �gyet csin�lni ebb�l, de nem tudom, hogy megtarthatom-e ezt az �jjeli �rt. K�rlek, im�dkozzatok az�rt, hogy igaz�n megt�rjen, Kennienek hivj�k. Megk�rtem a p�sztort, hogy lelkigondozza �t.
 
K�sz�n�m, hogy im�dkoztatok egy m�sik fiatalember�rt, Ibrahim�rt. M�r irtam r�la egy n�h�ny sort okt�berben. (Ha t�r�lt�tek ezt a levelet, k�rlek, keress�tek meg a www.evangeliumihirnok.net �en �s olvass�tok el. Dics�s�g az �rnak, Ibrahim nemr�g bemeritkezett.
 
Im�dkozzatok a BBI hallgat�k�rt is, azt a feladatot kapt�k, hogy gyakorolj�k a szem�lyes evang�liz�ci�t �s sz�moljanak be a tapasztalatikr�l. Az arat�s megkezd�d�tt, nemsok�ra �jabb hirek k�vetkeznek.
 
"�ldjon meg az �r T�ged, �s tartson meg T�ged. Vil�gositsa meg az �r az � orc�j�t Te rajtatad �s k�ny�r�lj�n Te rajtad. Forditsa az �r az � orc�j�t Te fel�d �s adjon Neked b�kess�get."
Testv�ri �dv�zlettel,
F�redi Gabriella Kamilla

2007. m�rciusi sz�mban megjelent lev�l

Egy h�t v�ge Afrik�ban

P�ntek d�lut�n az eg�sz h�z tiszt�ra takar�tva v�rja a Makeni-i Biblia Iskola hallgat�it. Ellenőrz�m, hogy van-e el�g vz a mosakod�shoz �s telit�lt�m a tart�lyt, amely az iv�vizet szűri. Ahogy alkonyodik, elők�sz�tem a petr�leum l�mp�kat �s meggy�jtok n�h�ny gyerty�t. M�g van egy kis időm csendess�gre, im�ds�gra mielőtt a �bentlak�sos� Biblia Iskol�sok meg�rkeznek.
      M�zes j�n a legmesszebbről, ő az első. Tulajdon�ppen szeretn�nk abban a v�rosban is megkezdeni a tanfolyamot, ahol M�zes seg�dlelk�szk�nt szolg�l, de nem val�szinű, hogy
erre ebben az �vben sor ker�l. �gy a testv�r minden h�tv�g�n v�llalja, hogy r�z�s �takon, ki nem sz�m�that� k�zleked�si eszk�z�kkel, t�bb mint h�rom �r�t utazva Makenibe j�jj�n.

      M�r s�t�t van, amikor h�rom m�sik falusi di�k is meg�rkezik. Ők minden h�ten n�gy �r�t gyalogolnak a homok tengeren keresztűl, am�g a lak�somhoz �rnek (�s m�snap d�lut�n ugyanannyit vissza). Utolj�ra a biciklis testv�r gurul be az ajt�n, sz�szerint, mert a biciklit biztons�gi okokb�l �jszak�ra a nappaliban tartjuk. A testv�r �ltal�ban d�lut�n h�rom �rakor kezd el karik�zni.

      Mosakod�s, egyszerű vacsora ut�n a nappaliban k�rbe�lj�k az asztalt, �s a petr�leum l�mp�k f�ny�n�l felv�ltva, hangosan olvassuk a Bibli�t. Az egyik testv�r�nknek k�l�n�sen nehezen megy az olvas�s, a felv�teln�l egy kis engedm�nyt tett�nk vele. Szinte megk�zel�thetetlen faluban lakik, �s nincs senki m�s, akit a szolg�latba �ll�thatn�nk helyette. Rem�lem, hogy egy n�h�ny h�nap alatt siker�l felz�rk�znia a t�bbiekhez.
      Este t�z �rakor l�mpaolt�s, a fi�k elmennek a szob�jukba. Szombat reggel �t �rakor kelek, hogy mindent időben elő tudjak k�sz�teni a tan�t�sra. Az előad�sokat a nappalimban tartjuk, van akinek a fotel, van akinek a sz�k, van akinek a pad jut. 16 hallgat�ja van a Biblia Iskol�nak Makeniben, de lenne hely 25-nek is. (�jabb f�nyk�peket �s hangfelv�teleket a www.evangeliumihirnok.net �en vagy a www.tikvatclevaland.com �on lehet majd k�sőbb tal�lni.)


     
A reggeli �h�tat ut�n �n kezdem az előad�sokat �sz�vets�gi Bevezet�ssel, majd az angol �ra k�vetkezik. Nincs k�nnyű feladata a lelkip�sztor testv�rnek, aki eb�d ut�n az �jsz�vets�ggel folytatja a tant�st, a nagy melegben az idősebb testv�reket el-el nyomja az �lom. A Baptista Sz�vets�g Szervezeti Szab�lyzat�nak tanulm�nyoz�s�val felyezz�k be a tanul�st, majd pedig imak�z�ss�ggel z�rjuk egy�ttl�t�nket.
      Egy testv�rnő seg
�t helyrerakni a padokat �s a sz�keket, majd pedig mindenki elmegy. Mindig nagyon furcsa �rz�s, amikor a nagy ny�zsg�s ut�n hirtelen egyed�l maradok, �s legt�bbsz�r m�r szombat este hozz�kezdek a k�vetkező h�t anyag�nak a tanulm�nyoz�s�hoz.

T�bb, mint k�t h�nap s�t�ts�g ut�n v�gre n�ha van szombat este villany a v�rosb�l. El�g arra, hogy lehűtse a vizet a hűtőszekr�nyben, de arra nem, hogy le is fagyassza (jeget egy�bk�nt minden nap veszek kb. egy doll�r�rt egy k�zeli hal-�r�st�l, �gy olcs�bb a hűtőszekr�nyt hűv�sen tartani, mint a gener�tort j�ratni).
      Bevallom őszint�n, villany�ram eset�n Afrik�ban is megk
s�rt a hűtőszekr�nybe val� kukucsk�l�s. Erről egy�k�nt m�r r�gen leszoktam, m�r az�rt is, hogy ne olvasszam fel a t�bbsz�r�s ajt� nyitogat�ssal azt a kis jeget, amit minden nap megveszek.
      Az egyik szombat este azonban nagyot nevettem magamon, amikor automatikusan kinyitottam a hűtőszekr�ny ajt�t �s belen�zve meg�llap�tottam, hogy hideg vizen k�v�l szinte semmi sem volt benne. Se tej, se sajt, se gy�m�lcs, se paprika se paradicsom, se felv�gott, se virsi, semmi olyan megszokott dolog, ami Amerik�ban ott van m�g azoknak is a hűtőszekr�ny�ben, akik seg�lyen �s �lelmiszer jegyen �lnek.
      Az�rt ne sajn�ljatok, az �r időről időre meglep olyan �inyencs�gekkel� amelyeket soha sem ettem Sierra Leon�ban. P�ld�ul egy asszony egyszer - egyszer hoz igazi (azaz nem tejporb�l k�sz�lt) aludt tejet nekem, amelyet ha kendőbe k�t�k, �s hagyom, hogy a savany� l� kics�p�gj�n belőle, hasonl� lesz a t�r�hoz. Nemr�g pedig valaki �h�zi� m�zet �rult az utc�n, vettem belőle egy eg�sz csuporra
l. Azt azonban nem lehet kisz�m�tani, hogy mikor, mit lehet v�s�rolni, de emiatt nem agg�dom. Ha �res is a hűtőszekr�nyem, nem �hezem, csak ha gy�lekezeti b�jt�t hirdet a lelkip�sztor.
     
Vas�rnap gyalog megyek az imah�zba (illetve az ima s�torba) mert az istentiszteleti hely nincs messze. �tk�zben le�llok besz�lgetni a szomsz�dokkal �s h�vogatom őket, hogy j�jjenek velem az istentiszteletre. Sok tin�dzser is van a k�rny�ken, n�h�nyat m�r siker�lt r�besz�lnem, hogy tartsanak velem. �ltal�ban egyszer egy h�napban a lelkip�sztor felk�r, hogy pr�dik�ljak �s minden h�nap első vas�rnapj�n �rvacsor�t osztok.
      A vas�rnap d�lut�n viszonylag csendes, de előfordul, hogy Makenin �tutaz� testv�rek bekopogtatnak otthonomba. Este h�tkor viszont a BBI Makeniben lak� hallgat�i j�nnek hozz�m, hogy kilencig egy�tt olvassuk a Bibli�t. Ha egyszer � egyszer vas�r
nap este is van �ram, mint p�ld�ul ma is, akkor a sz�m�t�g�p mellett tal�ltok eg�szen addig, am�g ki nem kapcsolj�k a villanyt.

K�rlek, tov�bbra is im�dkozzatok �rtem �s az itteni misszi��rt. B�r nagyon v�rom a szem�lyes v�laszt, k�rem viszont, hogy egyelőre ne tov�bb�tsatok szines, k�pes, mozg� alakos �zeneteket, �s fők�nt ne olyanokat, amelyeket csak t�bb l�p�sben lehet kinyitni. Ezek let�lt�se sok időt vesz ig�nybe, �s term�szetesen m�g mindig nincs saj�t Internetem a lak�somban.

�ldjon meg az �r T�ged �s Őrizzen meg T�ged...
Testv�ri �dv�zlettel,  
                               
Kamilla


2007. janu�rban �rkezett f�nyk�pek  go / megn�zem
Pictures received from Kamilla lately

2007. janu�r   F�redi Kamilla levele

Makeni, 2007 january 15.

A Makenit �tszelő fő�t egyik oldal�n egy kis jelzőt�bla hivja fel a figyelmet a Prince of Peace (B�ke Fejedelem) Baptista Gy�lekezetre. Amikor meg�rkeztem Makenibe, ez a gy�lekezet fogadott a legnagyobb lelkesed�ssel. A lelkip�sztor minden nap megl�togatott, �s nagy igyekezettel segitett, hogy min�l előbb otthonra tal�ljak. A Női Kőr tagjai el�rasztottak aj�nd�kaikkal, kaptam egy feh�r csirk�t, f�l tucat toj�st, egy zs�k �des krumplit, egy kos�rnyi narancsot, gr�pfr�tot �s mandarint. Meglepet�semre az �nekkar n�gy sz�lamra �nekelt ismert r�gi �nekeket �s �jakat is.

A B�ke Fejedelem Gy�lekezet egy egyszerű, ponyv�val k�r�lvett s�torban gyűl �ssze. A nyitott �ablakokb�l� , azaz a felh�zott s�torlapokon keresztűl az istentiszteletre �sszegy�ltek szeme gyakran r�t�r egy k�zeli �p�let alapzat�ra. Nők �s f�rfiak minden vas�rnap versenyeznek, hogy ki ad t�bbet az imah�z �pitkez�sre. A gy�lekezet szeretne �tk�lt�zni az �j imah�zba a j�vő �vben.

A Makeni-i egyh�zker�let szeretet vend�gs�ggel fogadott. Kijel�lt�k a k�rzet egyik lelkip�sztor�t, hogy velem egy�tt dolgozva vezesse a helyi BBI tanfolyamot. Sz�mbavett�k azokat, kaik alkalmasak arra, hogy tanitsanak �s �sszegy�jt�ttem a jelentkez�si lapokat.

November v�g�n elők�szitő tanfolyamot kezdtem a BBI hallgat�kkal, ez tulajdonk�ppen Biblia olvas� �s fordit� gyakorlat volt. Hetente k�tszer �sszej�tt�nk, �s t�bb �r�n kereszt�l hangosan olvastuk a Bibli�t. Egyik este a Női k�r is csatlakozott hozz�nk �s a kedv�k�rt minden verset leforditottunk Kriora. N�h�ny nőtestv�r nem tud olvasni. Sz�mukra k�l�n�sen hasznos volt, hogy hossz� t�rt�neteket hallhattak a Bibli�b�l nemcsak egy r�vid igeszakaszt a pr�dik�ci� előtt.

Nemr�g fejezt�k be a M�zes első k�nyv�t, a P�ldabesz�deket, M�t� evang�lium�t, �s a R�maiakhoz irott levelet. Az �j �vben folytattuk M�zes m�sodik k�nyve, �zsai�s, M�rk evang�liuma �s a Korinthusiakhoz irott lev�l olvas�s�val. Van, amikor az egyik k�nyvből egy kicsit t�bbet olvasunk. Igy sosem tudom, hogy mit fogunk pontosan egy este olvasni.

Egyik alkalommal, amikor Abrah�m t�rt�net�t olvastuk, �gy ad�dott, hogy �ppen a R�maiakhoz irott lev�l 4. r�sze j�tt sorra, ahol arr�l olvastunk, hogyan igazult meg hite �ltal �brah�m. Azonnal �reztem, hogy ez nem volt v�letlen, hanem az �r rendelte ki, hogy melyik bibliai r�szt olvassuk ugyanazon a napon.J� tudni, hogy a Mindenhat� odafigyel ilyen kis r�szletekre is.

A lelkip�sztorral egy�tt megl�togattam n�h�ny falusi gy�lekezetet is �s igyekeztem r�venni a gy�lekezeti vezetőket, hogy csatlakozzanak a BBI-hoz. Az egyik imah�z fal�n l�ttam egy �rdekes festm�nyt, J�zus bemerit�s�t �br�zolta. Sajnos nem tudom mindenkinek elk�ldeni a f�nyk�pet, de ha szeretn�tek l�tni �j k�peket �s hallani hang felv�teleket, menjetek r� a www.evangeliumihirnok.net  magyar web lapra vagy a www.tikvatcleveland.com  angol nyelvű web oldalra.

Decemberben egyed�l�ll� esem�ny volt a gy�lekezeti vezető fi�nak a menyegzője. Mivel a vőleg�ny egy p�nk�sdi gy�lekezet tagja, ott tartottuk az istentiszteletet. Igazi �kumenikus alkalom volt, kb. 10 lelkip�sztor seg�dkezett az istentiszteleten. A menyegző v�g�n rokonok �s bar�tok el�rasztott�k aj�nd�kaikkal (p�nzzel) az ifj� p�rt (l�sd f�nyk�pet).

Janu�r elej�n sikeres szemin�riumot tartottunk a tan�roknak. A Freetown-I BBI vezetője �s a Sz�vets�g misszi�s titk�ra tartott előad�sokat arr�l, hogyan tanitsunk felnőtteket. Ezut�n elkezdt�k az első nyolc hetes BBI tanfolyamot a hallgat�knak. �n �sz�vets�gi Bevezet�st tanitok.

Hetente egyszer egy kis csoport a verand�mon tanulm�nyozza Isten ig�j�t. A lekip�sztor felosztotta a gy�lekezetet h�t csoportra �s megk�rt, hogy foglalkozzak az egyik csoporttal. Rem�lem, hogy nemcsak gy�lekezeti tagok fognak j�nni a Biblia�r�ra, hanem azok a tin�dzserek is akik minden d�lut�n �s este a k�rny�ken gy�lekeznek. Az utca football �egyes�lete� m�r megk�rt, hogy vegyek nekik egy labd�t. Szeretn�m ha fiatalabb lenn�k, �s tehets�gesebb sportol�, hogy ilyen m�don is el�rhetn�m ezeket a fiatalokat.

Megl�togattam egy m�sik egyh�zker�letet is �s im�dkozom, hogy ott is el tudjunk kezdeni egy BBI csoportot. N�h�ny jelentkez�si lapot m�r kaptam is, a Szemk�rh�z vak k�pl�nja is szeretne r�szt venn a tanfolyamon. Most ki kell tal�lnom, hogyan tudn�nk eredm�nyesen tanitani a vak hallgat�kat. (A testv�r nem olvassa a Braille-ir�st.)

Gibril, az aut�szerelő �s a feles�ge is Makenibe k�lt�z�tt, Fiuk, Benjamin k�nnyen beilleszkedett a helyi �ltal�nos Iskola m�sodik oszt�ly�ba, de egy k�z�piskol�s fi� segit neki minden d�lut�n a tanul�sban. Nemsok�ra az �jjeli �s a nappali őr is csatlakozott hozz�juk, �s m�g n�h�ny gyerek a k�rny�kről. A verand�m mellett elmenő j�r�-kelők nem tudj�k kital�lni, milyen Biblia Iskola is ez, ahol matematik�t is tanitanak�

K�sz�n�m, hogy im�dkoztatok a Freetownb�l Makenibe val� k�lt�zk�d�s�rt. Sajnos nem tudtam erről kor�bban irni. Fel kellett mennem Freetownba, hogy ezt az imalevelet elk�ldjem, k�t h�nap ut�n erre most ker�lt sor elősz�r.

2006 november 16-�n kora reggel hagytam el a főv�rost. M�r d�lelőtt 11-kor Makenibe �rtem, de a h�zi�r majdnem nem engedett be a lak�sba. Oda�lt az ajt�ba �s panaszkodni kezdett, hogy nincs el�g munk�sa �s ez�rt nem tudta befejezni a renov�l�st. �gy �reztem, az �r azt akarta, hogy �lljak a sarkamra �s l�pjek fel er�lyesen.

�Nem maradhatok tov�bb Freetownban� �montam a h�zi�rnak � �De a teheraut�, amely lehozott Makenibe, azonnal vissza akar fordulni. K�rem, mutasson egy szob�t, ahova bek�lt�zhetek.�

Ezut�n kis�p�rtem a h�z egyik sark�t �s mindent lepakoltam. M�g aznap d�lut�n siker�lt r�vennem az asztalost, hogy fejezze be az �gyat, amit m�r j� előre kifizettem. Igy lőn este �s reggel első nap.

Az�ta, majdnem mindennap t�nkremegy valami. Hamar r�j�ttem, hogy nem tudok mindent megjavitani ami elromlik �s erre nem is vagyok elhivva. Igy csak alaposan kitakaritottam az eg�sz h�zat. A h�bor� alatt l�zad� katon�k laktak itt �s amikor ők elmenek�ltek, a szomsz�dok elvittek mindent, ami m�g elmozdithat� volt. A h�zi�r �j, festetlen ajt�kat rakott fel a r�gi ajt�f�lf�kra, amelyeken m�g lehetett l�tni az előző lak�k ragacsos ujjlenyomatait.

Megpr�b�lok mindent k�nnyen venni, �s m�g sz�rakozni is azon, ha egy �jabb hib�t fedezek fel.
Elősz�r m�rgelődtem, amikor l�ttam, hogy a WC �lők�je elt�rt amig fel nem fedeztem rajta egy feliratot: �100% t�rhetetlen�. Az�ta csa nevetek, ha bel�pek a f�rdőszob�ba. Akkor is felder�l a k�pem, amikor elkezdek főzni. A gener�tort egy kinai �zletben v�s�roltam, �s r�ad�sk�nt kaptam egy kis kukta fazekat is, amelynek a fedel�re r�irt�k angolul: �Olvassa el a haszn�lati utasit�st�. Amikor az aj�nlott f�zetecsk�t kerestem, kider�lt, hogy a haszn�lati utasit�st kinailul irt�k�

M�s sz�rakoz�sban is van r�szem. Miki, a kis sz�rke eg�r megl�togat majden minden este. B�r nagyon vigy�zok �s nem hagyok semmi �telt elől a konyh�ban, Miki f�lfalja a cs�t�nyokat, amelyek a s�t�tben előm�sznak a fal hasad�kaib�l. M�r k�tszer is megfogtam �s kidobtam a h�zb�l a kis l�togat�t, de Miki (vagy az ikertestv�re) �jra �s �jra visszaj�tt.

Azonban az igazi vid�ki sz�nyogok jobban zavarnak, mint az egerek.Hetekig eltartott, amig az asztalos felrakta a h�l�t az ablakokra, �s addigra a sz�nyogok sz�zai �sszemart�k a testem. Hogy hogy nem t�rt ki rajtam a mal�ria? Nem tudom, �gy gondolom, hogy ez val�s�gos csoda.

Viszont ism�t megf�ztam. A �t�l� bek�sz�nt�tt Afrik�ban is, egy sz�raz, poros sz�l, a harmattan lehűti az est�ket. Itt, az orsz�g k�zep�ben ennek a sz�lnek a hat�sa sokkal erősebb, mint azokon a helyeken, ahol kor�bban laktam. H�la az �rnak, az első hideg �jszak�k ut�n l�ttam egy f�rfit az utc�n, aki takar�kat �rult. Siker�lt is v�s�rolnom egy afrikai �llatokkal diszitettet. Nagyon komfortos volt este a takar� al� b�jni.

�K�sz�n�m, Juda Oroszl�nja, hogy gondot viselsz r�lam� � mondtam, amikor felfedeztem, hogy �ppen egy oroszl�n k�pe volt a szivem f�l�tt.

Egy�bk�nt sem egyszerű az �let Makeniben. Az elm�lt k�t h�napban csak h�romszor volt viz a v�rosb�l. Elt�rt az egyik utc�n egy főcsatorna, azt ig�rt�k, hogy megjavitj�k az �nnepek ut�n, de eddig semmi sem t�rt�nt. Sajnos nincs saj�t kutam. Hogyan birom viz n�lk�l? Ugyanabban a v�d�r vizben f�rd�k reggel �s este, �s ami megmaradt azzal le�blitem a WC-t. Term�szetesen csak akkor, ha nagyon musz�j. A hajam �ltal�ban k�t hetent mosom.

Viz hi�ny�ban sokszor csak �eltussolom� az esti mosakod�st, csak a l�bam �blitem le mielőtt �gyba megyek. Igy viszont a reggeli �f�rdő� m�r elhalaszthatatlan. A nap hősies pillanata, amikor kora reggel egy n�h�ny mar�k hideg vizet magamra l�ttyintek.

H�ny �rakor kelek? F�l hat k�r�l, amikor egy buzg� mohamed�n az ablakom alatt �bresztgeti a hittest�reit.

�Grap, grap (kelj fel) �s im�dkozz� � ki�ltja nagy hangon.

N�ha m�g hallani lehet valamelyik Titkos T�rsas�g tagjainak a dobol�s�t. Ők az �jszak�t az ev�ssel, iv�ssal �s �rd�g�k im�d�s�val t�lt�tt�k az �őserdőben� amit saj�t maguknak keritettek el a v�ros k�zep�ben. Amikor a kis katholikus templom harangja is megsz�lal, tudom, ideje, hogy felkeljek.

Mit csin�lnak kora reggel az evang�liumi gy�lekezetek tagjai? Egy n�h�ny nappal ezelőtt kora reggel egy asszony szaladg�lt fel s al� az utc�kon, megt�r�sre hivogatva mindenkit. Ami engem illet, egy b�gre k�v� ut�n im�dkozva v�rom a napfelkelt�t. Kb. f�l h�tkor m�r el�g vil�gos van ahhoz, hogy a Bibli�t is olvassam. A viszonylagosan csendes �s h�v�s reggelek a nap leg�rt�kesebb perei sz�momra.

K�rlek, tov�bbra is im�dkozzatok �rtem �s irjatok egy n�h�ny sort, ha �gy tetszik. Mindig �r�mmel olvasom a leveleiteket, ha nem is tudok mindegyikre v�laszolni.

Testv�ri �dv�zlettel,  Kamilla

A www.evangeliumihirnok.net  �en �s a www.tikvatcleveland.com �on tal�ltok egy Krio �neket, leirom a sz�veg�t �s a fordit�s�t. Akinek van f�le hall�sra, halljon �s akinek van szeme l�t�sra, l�sson�
Kattints ide az �nek�rt

Papa God, na you make we, You gi we yes for yeri you word,
Papa God, na you make we, You gi we mot for take am praise you.

This mot na for take am praise you, nor to for take am curse, Nor to for take am lie.
This mot na for take am praise you, Na for praise you with am all di tem.

Papa God, na you make we, You gi we yay for read you word,
Papa God, na you make we, You gi we mot for take am praise you.

(gi=give, yes=ears, yeri=hear, mot=mouth, di=the, tem=time.)

Magyarul:

Papa Isten, Te alkott�l minket, f�let adt�l, hogy halljuk szavad
Papa Isten, Te alkott�l minket, sz�jat adt�l, hogy dics�rj�nk T�ged.

Sz�jat, hogy dics�rj�nk T�ged, nem, hogy �tkozzunk, nem, hogy hazudjunk
Sz�jat, hogy dics�rj�nk T�ged, dics�rj�nk T�ged sz�ntelen.

Papa Isten, Te alkott�l minket,
szemet adt�l, hogy olvassuk ig�d.
Papa Isten, Te alkott�l minket, sz�jat adt�l, hogy dics�rj�nk T�ged.