Baptist TOP1000

Hallgassa meg az alhambrai gy�lekezet istentiszteleteit,
Nov�k J�zsef lelkip�sztor igehirdet�seit a vil�gh�l�n:

 Click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 2004.

VAL�BAN ?   Nov�k J�zsef rovata

2004. december

A tavasszal Magyarorsz�gon j�rva, hosszasan elbesz�lgettem egy kedves bar�tom fi�val. J�l inform�lt, ny�lt gondolkoz�s�, h�v� fiatalember. Kapva kaptam az alkalmon, hogy tanuljak t�le, �s a figyelmess�ge nagyon j�l esett nekem. R� is j�tt�nk hamar, hogy bizony m�sk�nt l�tjuk a vil�g �ll�s�t. �g�retemet, hogy ezekr�l majd m�g �rok neki, eddig nem tartottam be. Mulaszt�somat p�toln�m Attila fel� ezzel a "ny�lt lev�llel" , �s szeretn�m, ha az olvas�knak is seg�thetn�k az elm�lt h�napok esem�nyeit m�sk�ppen is l�tni, mint az a m�di�k  "var�zs�ban" r�nk szakadt.
 
      "Igazad van, sz�rny� dolog a h�bor�. Civiliz�ci�nk minden �rt�ke �s eredm�nye haszontalannak t�nik, amikor hal�lt oszt� fegyvereink� a sz�. A harc sz�ntere nem csak a csatat�r, de a t�gabb k�zv�lem�ny is. Fegyver�l szolg�l a besz�d, a vil�gg� r�p�tett k�p �s a tr�kk�sen megfogalmazott h�r. A csata terv�t nem csak terepasztal f�l� g�rnyed� t�bornokok sz�vik, de egyetemi katedr�kon �gaskod� ideol�gusok is. A hajdani fut�rt is kil�tt�k; a nappalinkban, a kocsinkban, a sz�m�t�g�p monitorj�n kajab�l valamelyik f�l kiki�lt�ja, kinek-kinek kedve szerint. Sz�rny� dolog a h�bor�.
      A h�v� ember kelepc�ben �rzi mag�t, m�g ha a v�lem�ny�t nem k�rdezik is, m�g ha a nagy d�rgedelemt�l siker�l is f�lre vonulnia. A passzivit�sa valahol, valahogyan a m�sik f�lnek kedvez. Mit �r a b�keszeretete ebben a tengernyi gy�l�letben? �gy �rzi, a hit�t kompromitt�lja, ha hangot ad a f�lelmeinek, vagy a rem�nys�geinek. K�zhely, mert igaz: a h�bor�ban �ldozatul esik gyakran az igazs�g isY Sz�rny� dolog a h�bor�.
      S�llyedhet�nk azonban m�g m�lyebbre is. El�deink k�zel�be se mentek ennek a vesz�lynek, mi eszeveszetten rohanunk fel�je. Az � korukat "s�t�tnek" b�lyegezz�k, pedig a nyomukban lett mi�nk napjaink minden v�vm�nya. Ha az "ellens�g" sikert arat ezzel a taktik�j�val, mi rekordid� alatt vesz�t�nk el mindent - egy puskad�rren�s n�lk�l. S�t, �ppen ez a titka ennek a h�bor�n�l is sz�rny�bb eshet�s�gnek: csendben �l.
      Miel�tt le�rn�m, hogy mire gondolok, hadd osszak meg veled egy olyan h�rt, ami a napi h�rad�sokb�l kimarad. Rem�lhetj�k-e, hogy az amerikai imperializmus terjeszked�s�t�l r�m�ld�z�k elgondolkoznak majd ezen? A II. Vil�gh�bor� �ta - a kanadai Project Ploughshares �s a stockholmi International Peace Research Institute egym�st�l f�ggetlen riportja szerint - az elm�lt �vben volt a legkevesebb h�bor�s konfliktus vil�gszerte, �s ezt t�kr�zte az �ldozatok sz�ma is.
      Bar�tom, a h�bor�n�l is irt�zatosabb k�vetkezm�nyekkel j�rnak a l�h�k kompromisszumai. Amikor a vall�stalanok is, vall�sos buzg�s�ggal hirdetik �j dogm�jukat arr�l, hogy mindenkinek igaza van. Persze, ez csak sz�veg - azt v�rhatod, hogy neked is igazat adjanak. Gyilkos sz�nd�k s�gja, �s egyre t�bben hiszik, hogy m�ss�gainkb�l k�z�s nevez�re juttat mindny�junkat a dial�gus, �s hogy a r�gi igazs�gokn�l �g�retesebbek mindig az �jak. Minden relat�v. Lustas�g, �nf�lt�s, elvtelens�g port�k�ival ter�tik a m�di�kat �s a tank�nyveket, err�l sz�l a zene, �s ilyeneket ugat a men� politikus. Minden relat�v... Rab, aki adja, rab, aki kapja.
      Van �gy, hogy a harc elker�lhetetlen. M�r egy hete sz�net n�lk�l ontj�k a h�r�gyn�ks�gek az iraki Fall�dzsa utc�in d�l� csata k�peit. Szabad-e azt gondolni, hogy legal�bb az egyik f�l olyan harcot v�v, ami fontos, b�r f�lelmetes? �n v�laszoltam magamnak erre a k�rd�sre. Ez�rt szeretn�m, hogy hamar gy�zzenek, azt�n j�jjenek haza a csal�djukhoz azok a b�tor amerikai katon�k, �s seg�tsenek itthon is... mert a harcban gy�zni kell."

*****

2004. okt�ber

Lelkip�sztor testv�reim nev�ben is k�sz�n�m sz�vets�g�nk vezetőinek az ir�ntunk tan�s�tott figyelmess�get. A k�lts�gvet�s imm�r m�sodik esztendeje fedezetet biztos�t a lelkip�sztoroknak u.n. "csendes-napok" szervez�s�re, amire v�gre siker�lt is sort ker�ten�nk. A testv�ris�g t�mogat�s�val, csal�dost�l vett�nk r�szt a kolor�d�i ifj�s�gi t�boroz�son. A kir�ndul�sok �s szolg�lataink k�z�tti sz�netekben kerest�k a "csendet" , pontosabban, most: egym�st. Dr. Pint�r Zolt�n �s Vad�sz J�nos testv�rek kiv�tel�vel az akt�v lelkip�sztorok mind ott voltak.

K�rdezheti valaki, mif�le �j dolog ez m�r megint? �r�l�k, hogy megk�rdezte, hadd v�laszoljak gyorsan. Ebben az irdatlanul nagy orsz�gban olyan t�volra ker�lhetnek egym�st�l m�g az egy�bk�nt j� testv�rek is, hogy amikor egy�tt kellene dolgozniuk, ker�kk�tőt l�tnak egym�sban. K�z�s �rdek�nk, sz�p szolg�latunk megk�veteli től�nk, hogy a szavak m�g�tt ne keress�nk rejtett �rtelmet, szabadon v�llaljuk kisebb k�rben �s nyilv�nosan is saj�toss�gainkat, �s tanuljunk egym�st�l.

Megelőzve a k�vetkező k�rd�st mondom, hogy minderre nem most j�tt�nk r�, �s m�s praktikus �tja-m�dja is van biztosan a k�z�ss�g �p�t�snek, de �n nagyon �r�ltem ennek a h�tnek. A besz�lget�sekből kider�lt p�ld�ul, hogy gy�lekezeteink magukon hordozz�k az emigr�ns k�z�ss�g jegyeit, de mindegyik eg�szs�gesen keresi a hely�t �s a szolg�lat lehetős�geit az adott k�rnyezetben is. Az otthonr�l hozott pozit�vumok m�g mindig seg�tenek a lelkiekben val� erős�d�sben. Az itt ellesett p�ld�i a baptista gy�lekezeti �letnek viszont jobb �tat mutatnak, mint a hazaiak l�lek�lő k�szk�d�se r�gi, vagy �jnak �g�rkező identit�sok�rt. Kevesen vagyunk, de misszi�s lelk�letű testv�ris�ggel szolg�lunk, �s hatalmas Isten�nk van; ki tudja, ha nem �ppen a magyar baptizmus "v�gv�r�nak" lenni lett-e k�ldet�s�nk? Szolgat�rsaim lelkis�ge �s hivat�studata - Isten kez�ben - erre sz�p rem�nyt ad.

Im�dkoztunk, besz�lgett�nk, vit�ztunk. S�rtunk �s nevett�nk. B�tor�tgattuk egym�st ig�vel, tan�ccsal, magyarosan n�gatva �s figyelmes szeretettel. A h�t sor�n r�nk v�r� szolg�latok k�z�tt kerest�k a tal�lkoz�s alkalmait, �s ad�dott is el�g utaz�s k�zben, �tkez�sn�l, a k�v�z�ban, �s este a hatalmas term�sk�vekből �p�tett kandall� előtt. A j�l szervezett programok (elismer�st �rdemelnek az Ifj�s�gi Sz�vets�g vezetői!) magukban is k�n�lt�k a lehetős�get egym�s jobb megismer�s�re. A r�plabdap�ly�n remekelő Kulcs�r �s Herjeczki testv�reket, a vadvizi evez�sben bőrig �zott Luk�cs testv�rt vagy a terepj�r�n hősiesen didergő Dan testv�rt �j oldalukr�l ismertem meg; �s rem�lem, nem felejtik, ki vitte t�ncba őket...

H�l�s vagyok Istennek az�rt, hogy a szolgat�rsaim testv�reim is. K�sz�n�m nekik, hogy lelkesen �s sz�v�san dolgoznak. �r�l�k annak, hogy nyoma sincsen k�z�tt�nk irigyked�snek, k�ny�k�l�snek. Alig v�rom, hogy �jra l�ssam őket!

(Z�r�jelbe foglalom az �zenetet mindebből azoknak a szolgat�rsaimnak, akik fizikailag ugyan k�zelebb, de egym�st�l egyre t�volabb tal�lj�k magukat. Im�dkozunk �rtetek, hogy amit k�z�ttetek szolg�lva, tőletek tanulva mi elhoztunk az idegenbe, az a lelk�let �s szeretet, az a kollegalit�s �jra fell�ngoljon. M�g eml�ksz�nk az �zeire, m�g k�zt�nk vannak, akiktől eltanultuk, m�g hitel�nket nem vesz�tj�k testv�reink �s a vil�g előtt, �jb�l egym�sra kell tal�lnotok. Egy�tt szolg�l� testv�rek vagytok; kik, ha nem azok?. Akik nem keresnek titeket, �s akiket ti nem kerestek meg, azok ak�r �j ir�nyokba, ak�r visszafel� akarjanak �tat t�rni B maguknak -, csak t�volabbra jutnak től�nk. Vigy�zzatok egym�sra!)

*****

2004. augusztus - szeptember

Olvasom, hogy 1932-ben, az �rorsz�gi v�laszt�sok legeml�kezetesebb plak�tja ezt hirdette: �Nem felejtj�k 1167-et!� 1170-ben az t�rt�nt ugyanis, (h�rom �vnyi pontatlans�got igaz�n megbocs�thatunk a kamp�nyidőben kem�nyen dolgoz� politikusoknak), hogy a Strongbow vezette angol csapatok - az egyik f�l jav�ra � feld�nt�tt�k az �r egyens�lyt. Olyasmit jelentett ez akkor, a k�t vil�gh�bor� k�z�tt, hogy ink�bb mi �lj�k egym�st, minthogy m�sok is belesz�ljanak. Lehet �gy is eml�kezni, de akkor minek?
 
�2001. szeptember 11� fontosabb, vil�gszerte ismert d�tum lett. M�st jelent itt, m�st Eur�p�ban, �s megint m�st az arab vil�gban. B�r frissen �lnek m�g eml�kezet�nkben a terror sz�rnyű k�pei, �s ki tudn� felsorolni mi minden v�ltozott meg az�ta, sehol m�sutt nem k�s�rt a t�rt�nelmi amn�zia �gy, mint �ppen itt, az Egyes�lt �llamokban.
 
Javunkra lesz, ha nem felejtj�k, hogy
 • 1. 19 iszl�m vall�s� terrorista - szinte puszta k�zzel - lefegyverezte a vil�got.
 • 2. B�r �rd�gi terv�k t�bbet �g�rt, meg�lt�k 3 ezer embert�rsunkat.
  3. Hal�los elsz�nts�ggal j�ttek � akkor �ppen Amerik�ba - puszt�tani.
  4. Ijedts�g�nkben kellet r�d�bbenn�nk, hogy a j�t, melynek �lvezői vagyunk, nem v�dj�k el�gg�, m�g m�sok ugyanazt vall�sosan gyűl�lik.
  5. R�m�lten Istenhez szaladtunk, �sszefogtunk; a vil�g �rtelmesebb r�sze is mell�nk �llt ... n�h�ny h�tre...
  Mielőtt �evang�liumi h�rekre� �hes olvas�im tov�bb lapozn�nak, k�rem, maradjanak egy sz�ra! Az evang�lium �gy�t is �rinti, amit ezen a szomor� �vfordul�n v�gig kellene gondolnunk - az ellens�gről �s magunkr�l.
   
  Az �ellens�gről� (sok t�pelőd�s ut�n d�nt�ttem �gy, hogy ezzel a nagyon fontos, de divatb�l sz�műz�tt sz�val idemer�szkedem). Ez az egyszerűs�g lepedőj�be burkol�dz� �ellens�g� k�sz mindent elpuszt�tani, amit kereszty�n elődeink az �vsz�zadok sor�n fel�p�tettek. Vall�suk t�pl�lja a d�h�ket, korunk az iramot. A Biblia tan�t�s�t t�kr�ző civiliz�ci� �rt�kei, melyekhez �gy hozz�szoktunk, hogy m�r �szre sem vessz�k, ezek � ilyen h�l�tlanul v�detlen �llapotban is - egy vil�gn�zet �letreval�s�g�t hirdetik, m�g a maguk� nyomor�s�gra determin�lja a t�megeket. A puszt�t�s az iszl�m vall�s l�tjogosults�g��rt folyik. Ha l�tv�nyosan nem tarolj�k le ezeket a bizony�t�kokat, a k�vetkező gener�ci�t aligha lesznek k�pesek a madras -ok (vall�sos neveld�k) kőpadl�ira hajtani.
   
  �Magunkr�l�. Az alkalom is sietteti őket. Az ut�bbi �vtizedeket a nyugat m�moros �llapotban �lte �t. J� dolgunkban, a szabads�g győzelmeit �nnepelve, �jfajta vil�grendről �lmodozva, szabadra eresztett fant�zi�val kezdt�nk j�vőt �kov�csolni�- a semmiből. Az alapokr�l ugyanis mindek�zben megfeledkezt�nk. Van-e erre intőbb p�lda, mint hat�rokat nem ismerő vit�nk az egyneműek h�zass�g�r�l? M�g mi egym�ssal feleselő politikusaink egy r�sz�nek drukkolunk, hogy milyen jogi st�tuszt kapjon ez a term�ketlen, kiz�r�lag �n�s �rdekeket szolg�l� kapcsolat, addig undorral mutogatnak r�nk keletről, mert ott tudj�k �s tan�tj�k, hogy ez �bűn�. A szabados vil�g vit�i terrort sz�lnek.
   
  Ha �2001. szeptember 11� eml�ke csup�n a v�delmi rendszerek �jra�les�t�s�t eredm�nyezi, nagyobb trag�di�k k�vetkezhetnek. Nem ismert az a technika �s nem sz�lethet olyan int�zked�s, ami v�dett� tenn� azt, amit nem �rt�kel�nk. Kereszty�nnek lenni azt is jelenti, hogy h�l�san �l�nk Isten aj�nd�kaival. Azokat �szrevenni a t�rsadalom �let�n, �s azokra vigy�zni, mindny�junk k�ldet�se. A baptista h�vők� is. Hacsak magunk ellens�gei nem vagyunk.

  ***

  2004. j�lius

  Elmentem �n is t�ntetni. Kell�en felajzva, szent�l felh�borodva �s j� reggeli ut�ni tettrek�szs�ggel �ltem kocsiba, hogy a helysz�nre hajtsak, ahol majd bemenetelek a t�rt�nelembe. A Los Angeles megyei tan�cs sz�kh�za el�tti utc�n m�r gy�lt a t�meg. Azonnal l�ttam, hogy t�l�lt�ztem. Mivel sok figyelmet vontam volna magamra, mint az egyetlen �lt�ny�s plak�tlenget�, �gy d�nt�ttem, hogy ink�bb be�l�k a tan�csterembe, �s ott, "t�zk�zelben" folytatom a t�ntet�st.

  Voltunk vagy nyolcsz�zan, t�bbnyire �lt�ny�s t�ntet�k, akiket - miut�n helyet foglaltunk a sz�nh�zteremre eml�keztet� "harct�ren" - azonnyomban figyelmeztetett a serif, hogy csendben �s tisztess�gesen v�rjuk meg, m�g a tan�cstagokat lef�nyk�pezik sz�p sorj�ban, azut�n majd r�t�r�nk "a t�rgyra". Igaz, hogy t�ntetni j�tt�nk, de h�t j�lneveltek is vagyunk: sz�pen, csendben v�rtunkY

  Addig el�rulom, az t�rt�nt, hogy az ACLU pert helyezett kil�t�sba, ha a megye c�mer�r�l nem vessz�k le a keresztet. Na, ne gondoljon senki egy olyan nagy, ki�ll� keresztre, mint amilyen a magyar koron�n m�g van! A mi�nk egy ici-pici, �rtatlan kis keresztecske a g�r�g istenasszony, Pomona k�ny�kmagass�g�ban, a filmipart jelk�pez� csillagokkal egy sorban, �ppen Pearlette, a d�jnyertes teh�n f�l�tt. Van azon a c�meren m�g hal �s olajtornyok, haj� �s m�rn�ki eszk�z�k (hasonl�k a szabadk�m�vess�g szimb�lumaihoz), de ennek a jogainkat f�lt� szervezetnek a kereszt sz�rja rettenetesen a szem�t. A megye lakoss�g�nak soksz�n�s�g�t jelk�pez� c�meren �s egy orsz�gban, ahol az �llamhatalom �s a vall�s sz�tv�laszt�s�ra nem lehet el�gg� �gyelni, ez a kereszt a nem kereszty�nek jogainak a lekicsinyl�s�t hirdeti - valahogy �gy, ennyi �s nem t�bb �rtelemmel �rvelnek e d�szes t�rsas�g �gyv�dei. Az �t tan�cstagb�l h�rom - ahogyan ezt manaps�g mondj�k - a probl�ma "progressz�v" felold�s�ra szavazott: a keresztnek le kell ker�lnie a c�merr�l.

  Ezen h�borodtam �gy fel. Sz�val, �l�nk, mint a j�gyerekek a d�szes teremben, �s k�zben f�nyk�pezkedik az �t f�-b�rokrata. M�g akkor is csendben vagyunk, amikor az oldalajt�n bevezetik Dr. Jack Hayford testv�rt, a "Nagy Kir�ly" c. �nek szerz�j�t, a Church of the Way gy�lekezet alap�t� lelkip�sztor�t. �sszen�z�nk t�ntet� szomsz�dommal; l�tom a szem�ben a rem�nysugarat: ha ez �gy megy tov�bb, itt csak gy�zni lehet. Lassan megtelik a terem, egyre t�bb h�ress�get ismerek fel t�ntet� t�rsaim k�z�tt. Rettenetesen j� �rz�s �gy harcolni az igazs�g�rt.

  K�zben belef�radtak a f�nyk�pezked�sbe a sz�npadon (engem arra eml�keztetett megy�nk v�lasztott vezet�inek a "munkahelye"), �s megnyitott�k a gy�l�st, amin a demokr�cia szab�lyai szerint hangot adhatunk a nemtetsz�s�nknek. Pontosabban, az eln�kl� tan�cstag (�ppen a k�t norm�lis k�z�l az egyik) t�j�koztatott minket, t�ntet�ket, hogy tov�bbra is csendben kell maradnunk, mert �k itt fontos munk�t v�geznek. A felsz�lal�k h�rom percet kapnak majd, hogy mikrofonba, t�v�be mondj�k, amit akarnak.

  Az els� egy k�zismert, zsid� vall�s� r�di�-szem�lyis�g volt. Elmondta, hogy �t nem zavarja a kereszt. Agg�dik viszont a tan�cstagok, k�zt�k egy hitt�rsa b�lcstelens�ge miatt. Nem j� ez, hogy m�g a t�rt�nelm�nk megtagad�s�ra is k�szek vagyunk, csak hogy meg ne b�ntsuk m�svall�s� szomsz�dainkat. Tisztelettel k�rte a vezet�ket, hogy ne k�ltsenek milli�kat �j c�merre. Igaz, hogy m�sf�le t�ntet�sre k�sz�ltem, de ez lett bel�le, meg azt�n olyan sz�nh�zi volt ez az eg�sz, hogy az els�k k�z�tt kezdtem el tapsolni. Erre megint megintettek benn�nket. Ezut�n ne tapsoljanak - mondta az eln�k -, mert azzal az id�nket lopj�k! Ha tetszik, amit a felsz�lal� mond, akkor emelj�k a leveg�be a kez�ket! H�t �n �gy �reztem magam, mintha egy Benny Hinn tal�lkoz�n lettem volna. A v�g�n m�r le sem engedtem a karomat. Dr. Hayford ut�n kev�sb� ismert lelkip�sztorok is felsz�laltak. Volt, aki megt�r�sre h�vta a tan�cstagokat, �s olyan is sz�hoz jutott, aki a pokolba k�ldte �ket. �n csak kitart�an helyeseltem, �gy ahogy lehetett.

  �gy telt el vagy �t �ra. Amikor ott tartottunk m�r, hogy a teh�n sem odaval�, ha k�vetkezetesek akarunk maradni a progressz�v elvekhez, mert azt meg a hinduk isten�tik, �gy �reztem, hogy el�g a t�ntet�sb�l. A sok helyesl�st�l k�ba sokas�g (tess�k megpr�b�lni annyit jelentkezni!) egy�bk�nt is oszladozni kezdett. A tan�cstagok mintha solitaire-t j�tszottak volna a komputereken. T�ntet�leg elk�sz�ntem f�radt szomsz�daimt�l, �s hazahajtottam.

  Az�ta j�l megn�zem az imah�zunk tetej�n �gaskod� nagy, feh�r keresztet. Ki tudja, mikor veszi �szre valaki! �s mit teszek majd akkor, miut�n m�r tudom, hogy mennyit �r a t�ntet�s?

  M�snap cikk jelent meg a Los Angeles Times-ban a tan�csh�z�n t�rt�ntekr�l. M�g f�nyk�pet is k�z�ltek r�lunk, ilyen megjegyz�ssel: bigott, vall�sos fanatikusok, az inkviz�ci� f�lelmeit kelt� magatart�ssal ostromolt�k meg a tan�cs�l�st. Honnan is tudn� az olvas�, hogy engedelmesen, mint a birk�k, csak jelentkezt�nk. Aki nem volt ott, csak a k�pet l�tva nem tudhatja, hogy a felemelt kez� emberek nem fenyeget�dztek, �s az atyafi, akit t�tott sz�jjal kaptak lencsev�gre, nem kiab�lt, hanem �ppen �s�thatott, mert m�r belef�radt az ilyen "t�ntet�sbe".

  ***

  2004. j�nius

  F�ny�rban �sz� p�rizsi l�tk�p, el�t�rben az Eiffel toronnyal... Meg�rkezett kedvenc utaz�si magazinom. Gy�ny�r�, sz�nes bor�t�ja eur�pai nyaral�sok izgalmait k�n�lja, term�szetesen, napjainkra szabott �vatoss�ggal �s �rban. A f�c�mek maguk�rt besz�lnek: "Okosan, Eur�p�ba!", "Rep�lj olcs�n!", "Ker�ld a t�meget!", "B�relj egy vill�t!" (ez azoknak sz�l, akik a h�zukat m�r kifizett�k) �s "A r�szleteket magad int�zzed!".
        Soha nem felejtem legels� csal�di kir�ndul�sunkat. Alig v�rtuk a h�tv�g�t, amikor mindkett�nknek szabadnapja lesz. �sszegy�jt�tt�nk annyi p�nzt, hogy k�t este is kint ehess�nk, �s m�g benzinre is maradjon. Az�rt vett�k azt az otromba nagy kocsit is, hogy az �l�seket lehajtva, h�rmunknak "be�gyazhassunk". F�gg�nyt is varrt Gy�ngy�m az ablakokra...
        Kora reggel indultunk, magunk se tudtuk hova. Addig megy�nk, am�g telik, ott �llunk meg, ahol tetszik. De sz�p is volt...!
        Ny�r k�zeledt�n nyaral�sra is k�sz�l�nk. Jobban megy a feln�ttnek a munka, a fiatalnak a tanul�s, ha id�nk�nt egy id�re "kikapcsol�dunk". Pihenni is kell, �s vannak j�fajta izgalmak, melyek vill�mgyorsan a csal�d legt�bbet emlegetett eml�kei k�z� �r�dnak be. Ilyent k�n�lt egy m�sik kir�ndul�sunk, amikor a vezet�semmel j�l elt�vedt�nk egy hegym�sz�s sor�n. Mindig �hes gyerekeink szam�c�t �s m�s bogy�kat szak�tottak m�r, �n meg kaktuszt nyalogattam a szomjamban (sz�r�s megjegyz�seiket hallgatva).
        Tulajdonk�ppen a pakol�sn�l m�r kisejlik, hogy f�radtan, le - �s ki�gve t�r�nk majd haza, vagy pihenten. Az otthoni k�nyelmeket �s �letst�lust nem b�lcs magunkkal cipelni, mert akkor valakinek extra sok dolga lesz az �t sor�n. Eur�p�ba k�sz�lve, manaps�g k�l�n�sen is j�l tessz�k, ha itthon hagyjuk az amerikaiakat messzir�l el�rul� szok�sokat �s viselked�si form�t.
  Utaz�s k�zben a "kikapcsol�d�s" mellett rengeteg tanuls�gra is szert tehet�nk. Ezeket �sszeszedegetni, sz�mon tartani lehetetlen rohan�s k�zben. A t�lzs�folt program a j� kir�ndul�s legels� ellenfele. Mivel sokunkn�l a csal�dl�togat�s is r�sze (gyakran c�lja) az eur�pai utaknak, tan�csos az otthoniakkal el�re megtervezni egy "nagy csal�di �sszej�vetelt", hogy egyszerre, min�l t�bb rokonnal tal�lkozhassunk. Otthon �l� szeretteink n�lunkn�l is elfoglaltabbak, viszont sz�vesen �lnek egy ilyen lehet�s�ggel a tal�lkoz�sra.
        �lvezettel lapozgatom ezt a sz�p magazint. A sok k�p k�z�tt tal�lok egyneh�ny ismer�set is. Sz�pek, mert sz�p eml�keket id�znek fel, amikor a gyerekekkel ott j�rtunk, vagy �ppen kettesben arra s�t�lgattunk. Nagyokat besz�lgett�nk, �muldoztunk a sok l�tnival�n, megismerkedt�nk �j bar�tokkal, vagy �jra tal�lkoztunk r�giekkel - �s mindek�zben: pihent�nk.
        Azt olvasom a Bibli�ban, hogy "ha kicsorbul a vas, �s nem k�sz�r�lik ki, akkor t�bb er�t kell kifejteni" (Pr�d 10,10). A j�l siker�lt kir�ndul�s "�les�ti" az embert. A hetedik nap parancs�t is ad� Isten j�l ismer minket; Isten T�rv�ny�t s�rti �s mag�nak �rt, aki nem veszi a f�rads�got, hogy pihenjen. K�rj�k seg�ts�g�t a tervez�shez, �ld�s�t �s oltalm�t utaz�sainkra �s a pihen�s�nkre, hogy �let�nk eg�sze, de ez a nyarunk is terve szerinti legyen!

  ***

  2004. m�jus

  Nov�k J�zsef testv�r k�r�s�re a Val�ban rovaton bel�l k�z�lj�k Kov�cs G�za testv�r level�t.
   
  Kedves Nov�k J�zsef, Kedves Evang�liumi Hirn�k!
   
        Szeretettel k�sz�nt�m a Testv�reket �s az Evang�liumi Hirn�k olvas�it!
        Nov�k J�zsef meg�rta, az Evang�liumi Hirn�k pedig k�zz�tette az "�let�tam" cim� k�nyvem �leshang� kritik�j�t. Olyan sok k�sz�net �s (sz�momra m�r szinte terhess� v�l�) elismer�s jutott el hozz�m e k�nyvvel kapcsolatosan, hogy m�r - tal�n - id�szer� volt egy ilyen - mindj�rt t�bb f�ldr�szt el�r� nyilv�noss�ggal megsz�lal� - kritika is.
        Sok�ig t�prengtem, hogy v�laszoljak-e a tapintatlans�gomat tapintatlanul kifog�sol� �r�sra. Azt�n J�zus nagycs�t�rt�k�n t�rt�nt elfogat�s�nak �s kihallgat�s�nak a t�rt�nete jutott eszembe, amikor egy szolga arcul �t�tte �t. "Mire J�zus �gy v�laszolt neki: Ha rosszat mondtam, bizony�tsd be, hogy rossz volt, ha pedig j�t mondtam mi�rt �tsz engem? (Jn 18:23)
        A Bibli�hoz igyekszem m�rni magamat is �s az ir�saimat is. A Biblia egyik nagy �rt�ke pedig az, hogy val�s�gh�en mutatja be az embereket. Nem hallgatja el, hogy p�ld�ul M�zes egy gyilkoss�g miatt k�nyszer�lt menek�l�sre, de amikor a f�ld legszel�debb ember�v� form�l�dott, akkor is kiborult egyszer ott a k�szikl�n�l. D�vid Isten sz�ve szerint val� f�rfi volt, de mind a buk�s�t, mind az �szinte b�nb�nat�t el�nk t�rja a Szent�r�s.
        J�zus a nyilv�nos besz�deiben - amelyekre a kihallgat�sakor hivatkozott - bizony kem�nyen el�t�lte a korabeli vall�sos vezet�ket (Pl. Mt 23:1-36). �s ezeket az �t�leteit most - b�r�i el�tt �s megk�t�zve - �gy eml�ti, hogy azok igazak �s helyesek voltak. Term�szetesen ilyen it�letre csak J�zus Krisztusnak van hat�sk�re (Jn 5:27). - �n nem mer�szkedtem ilyen �t�letekre. A sz�vemben sincs ilyen! Csak a megt�rt�nt t�nyek �s esem�nyek egy r�sz�t �rtam le. Sok v�v�d�s ut�n kaptam arra szabads�got (fel�lr�l), hogy a kommunizmus korszak�t - a megt�rt�nt esem�nyek egy r�sz�nek a bemutat�s�val - hitelesen t�rjam fel. Isten �s emberek el�tt val� felel�ss�ggel �gy l�tom, hogy az ut�kornak meg kell ismernie a val�s�got.
        N�h�ny mondatban sz�lok a v�diratban eml�tett n�h�ny konkr�tumr�l is.
        A Kiss Ferenc orvosprofesszorral t�rt�nt lev�lv�lt�sunk t�volr�l sem volt "pengev�lt�s". Nagy tisztel�je voltam, vagyok a professzornak, a lehet� legjobb kapcsolatban voltam vele a Kornya Mih�ly t�rt�nelmi szerep�r�l sz�l� vit�nk ut�n is.
        Ami az 50-es �vekben megjelent "Baptista m�lt"-ban �rt mondatokat illeti, ma is �gy l�tom, hogy a szocializmus �s a kommunizmus Isten eszk�ze volt sok t�rsadalmi igazs�gtalans�g meg�t�l�s�re �s a hit�kh�z ragaszkod� emberek hit�nek �s h�s�g�nek a megtisztul�s�ra. Ezt szolg�lta a 60-as, 70-es �s 80-as �vek kommunista p�tj�nak �s egyh�zpolitik�j�nak az �n. "sz�vets�gi politik�ja" is. D�moni ravaszs�ggal kisz�rt�k, azt�n r�k�nyszeritett�k azokat, akik az egyh�zak vezet�s�ben k�szek voltak vel�k egy�ttm�k�dni (a hit�let rombol�s�ban). Term�szetesen azokat is kisz�rt�k, akik erre nem voltak hajland�k �s "elint�zt�k", vagy legal�bbis h�tt�rbe szor�tott�k �ket. Ez is megtisztul�s volt!
        Senkit sem akartam sem megb�ntani, sem k�rhoztatni. M�r csak az�rt sem, mert �n a k�nnyebben elviselhet� oldalon voltam. Ha v�tkeztem, tudom, hogy Isten J�zus v�re al� helyezte az �letemet �s elfogadja azt a sz�nd�komat, hogy �n csak �piteni akarok. Abban is bizonyos vagyok, hogy Istennek ez a kegyelme minden Benne h�v� sz�m�ra gazdagon k�szen van.
         Budapest, 2004 �prilis 3. Kov�cs G�za

  ***

  2004. �prilis

  "Senki sem tudta megk�l�nb�ztetni az �r�mujjong�s hangj�t a s�r�s hangj�t�l" (Ezsd 3,13). A s�r�k, ezek a m�lt eml�keinek terh�vel munk�hoz l�t� id�sek is �r�ltek a friss kezdetnek, hiszen a romok hely�n egy �j Templom alapk�v�t tett�k most le. A hangosabb �r�mujjong�s azonban elnyomta a s�r�sukat. A t�rt�net �gy folytat�dik: "Amikor J�da �s Benj�min ellens�gei meghallott�k, hogy a fogs�gb�l hazat�rtek templomot �p�tenek Izr�el Isten�nek, az �rnak, elmentekYhogy meghi�s�ts�k sz�nd�kukat".

  Megkock�ztatom, ki-ki d�ntse el, ha szabad �gy �rteni ezt a t�rt�netet: az �p�t�k s�r�sa �s �r�mujjong�sa lett a "jel", ami �jabb t�mad�sra ind�totta az ellens�get.

  Mi, magyar baptista h�v�k is az �r h�z�(n)/(ban) szorgoskodunk. �r�mmel szolg�lunk; fiatalos �r�mmel �s az id�sek �r�m�vel. Vannak k�z�tt�nk, akik az elm�lt �vtizedek pr�b�it �s �ld�sait sz�v�kben hordozva munk�lkodnak, besz�lnek, �nekelnek. Fiataljaink m�sf�le hozz��ll�sa, besz�dm�djuk, �j �nekeik - egyesek (Ezsdr�s szav�val, a "senkik") szerint elnyomja a hangjukat. Pedig a s�r�, mindig hallja �nmag�t �s �rz�keli m�sok f�jdalmait is. A frissen munk�ba �ll� sem vak, vagy s�ket; a k�z�s tennival� figyelmes tapintatoss�gra nevel mindenkit. Az �p�t�s lenne a fontos, hogy egy�tt szolg�ljunk, �s nem az, hogy melyik csoport hangja, �rz�svil�ga, vagy l�t�sm�dja �rv�nyes�l.

  L�lek-rombol� vita d�l baptista k�z�ss�g�nkben a dics��t�s m�dj�r�l. Kinek f�z�dik �rdeke ahhoz, hogy szembe�ll�tsa egym�ssal az ifjak �s az id�sebbek t�bor�t egy ilyen mondvacsin�lt probl�ma ment�n? Konferenci�kr�l, tal�lkoz�kr�l, evang�liz�ci�s alkalmakr�l hallunk szinte minden h�ten. Az elm�lt napokban Magyarorsz�gon j�rva, saj�t szememmel l�ttam a testv�ris�g szorgos munk�j�t koron�z� �ld�sokat: bemer�tkez�si istentiszteleten, sorban �p�l�, egyre szebb imah�zakban, hitbeli meggy�z�d�s�nket t�kr�z� kiadv�nyokban, a kiv�l� �s �gy a testv�ris�g �ltal �r�mmel haszn�lt �j gy�lekezeti �nekesk�nyvben, a BTA-n nem csak lelkip�sztori szolg�latra k�sz�l� hallgat�k nagy sz�m�ban, stb. Most, hogy az �r kegyelm�b�l �gy folyik a munka, val�ban az a lenne a legnagyobb probl�ma, hogy kinek a hangja �rv�nyes�l?

  �gy t�nikY A vil�gh�l�n r�pk�d� �zenetek, v�leked�sek �s viszont v�laszok ezt t�kr�zik. Vajon, kiknek f�z�dik �rdeke mindehhez? Ugye, nem az �p�t�knek?

  ***

  2004. m�rcius

  Az Oscar-d�jas sz�n�sz, Mel Gibson filmje J�zus szenved�st�rt�net�t mutatja be egy olyan gener�ci�nak, amely minden el�z�n�l ink�bb, vizu�lis hat�sokra reag�lva tanul(hat), �rt(het) �s �rtelmez. "A Krisztus passi�j�t" hamvaz�szerd�n kezdik vet�teni. (A neh�zkes angol c�met - "The Passion of the Christ" - az tette sz�ks�gess�, hogy a "Passion" sz� c�mbeli haszn�lata jogv�dett.) K�zel 20 ezren megn�zhett�k m�r, h�v�k �s hitetlenek, zsid�k �s kereszty�nek, gyakori mozil�togat�k �s / vagy templomba j�r�k.
        Az �sbemutat�t megel�z� �rdekl�d�s, vit�k �s el�rejelz�sek nagy sikert j�solnak. Sikeres is lesz, legal�bbis az evang�liumi hit� kereszty�nek k�z�tt. Dr. Billy Graham mondta, hogy ezut�n, amikor csak pr�dik�l, a v�szonra vet�tett k�pekre fog eml�kezni. M�sok is "�ld�sukat adt�k" a 30 milli� doll�ros produkci�ra. A Golgota gy�lekezetek egyik vezet� lelkip�sztora (Greg Laurie) m�ris sz�zadunk leghat�sosabb evang�liz�ci�s eszk�z�nek tartja.
        Hossz� sort ker�lni, n�gy nappal a nyit� el�tt, elmentem h�t �n is, hogy jegyet v�s�roljak. H�szat k�rtem, �s a jegy�rus olyan term�szetess�ggel k�rte a hitelk�rty�mat, mintha r�gi bar�tok lenn�nk. Ki is der�lt hamar, hogy �gy fogynak a helyek; gy�lekezetek v�s�rolnak, sokat, egyszerre, �s � "ilyent m�g nem l�tott".
        J� is ez �gy, ha min�l t�bben elmegy�nk �s megn�zz�k ezt a legmodernebb passi�-j�t�kot. El�gszer sop�nkodtunk meg tiltakoztunk m�r a filmgy�rak l�lekszennyez� term�kei miatt; most besz�ljen a p�nz�nk! Ny�ljunk t�meg�vel korunk virtu�lis �lm�nye ut�n, most nem mocskot k�n�l a v�szon! Hollywoodnak ezt a csod�san beharangozott alkot�s�t a b�reaiak nemesebb lelk�s�g�vel fogadva, tal�n egyed�l�ll� lehet�s�g adatott a h�v� t�megeknek ez �j sz�zad kezdet�n a kult�ra alak�t�s�ra. Mivel a p�nz�nknek nincs szaga, ahol kell, j�l �rtik, amit mondunk...
        A T�ma �gy k�veteli viszont, hogy a c�l nem lehet egy �jabb �lm�ny. A filmtechnika v�vm�nyai, a tr�kk�s kamera�ll�sok, az anim�ci� olyan �lm�nyt ny�jtanak mindenkinek, amilyenben a parancsokat osztogat� sz�zadosnak sem lehetett r�sze, ott, akkor. K�zelebbr�l l�tni a test vonagl�s�t, belel�tni a seb ny�l�s�ba - ilyent m�g a tan�tv�nyok sem l�ttak, ha a b�tors�guk, vagy a katonai kordon meg is engedt�k volna. Modern vil�gunkban �lm�nyb�l nincs hi�ny, �s t�n nem is kellene m�r t�bb. Csend sz�ks�ges, hogy az ak�r v�szon-k�zelben �t�ltek jelent�s�ge a sz�v�nkig le�rjen. Mindegy, hogy halljuk, olvassuk, vagy �ppen l�tjuk, csak befogadn�nk - az Ig�t! Vagyis, a leghitelesebb ford�t�s, az aranysz�j� pr�dik�tor �s a legm�v�szibb alkot�s, ezek a legjobb lehet�s�g�t k�n�lj�k arra, hogy a legfontosabbat megtegy�k: megny�ljunk az Ig�nek. Ez viszont m�r a mi dolgunk.
        Akik a mi oldalunkr�l t�madj�k ezt a filmet, Gibson katolikus hit�re, meg apja bigotts�g�ra hivatkoznak legink�bb. �n a m�r eml�tettek mellett, az�rt szeretn�m megn�zni, mert egy olyan m�v�sz alkot�sa, aki a p�nz�vel vehetett volna b�rmi m�st, de �gy d�nt�tt, hogy ebben az eget r�z� eposzban megkeresi �s v�llalja �nmag�t, hogy megvallhassa a Krisztus�t. Mel Gibson, a katona �ti az els� sz�get J�zus tenyer�be. Ezt l�tni akarom, mert ehhez m�r nekem is van k�z�m...

  ****

  2004. febru�r

  Ismeri-e Isten szabad akarat� teremtm�nyeinek j�v�beli tetteit? Ez a k�rd�s �ll az evang�liumi hit� k�z�ss�gek vezet� teol�gusai k�z�tt d�l� vita k�z�ppontj�ban. A toront�i McMaster Egyetem teol�gia professzora, Clark Pinnock, 2001-ben kiadott k�nyv�ben ("Most Moved Mover: A Theology of God=s Openness") egy a bibliai hit� k�z�ss�gekben ismeretlen isten-k�pet fest meg; egy mozaik k�pet �ll�t �ssze, a Szent�r�sb�l elm�lete al�t�maszt�s�ra kiragadott id�zetek �gyes �sszev�logat�s�val. "Ny�lt teol�gi�nak" nevezik a k�vetkeztet�seit ("Open theology"), b�r �n k�v�nn�m, hogy a mi nyelv�nkben a "�res" jelz� k�s�ret�ben foglaln� el meg�rdemelt hely�t ez az �jra�lesztett hazug elm�let.

  Az igazs�ghoz tartozik ugyanis, hogy Pinnock �s Sanders ("The God Who Risks: A Theology of Providence") professzorok k�vetkeztet�sei egy�ltal�n nem �j kelet�ek (pl. a manicheusok �s a szemipel�gi�nusok hasonl� vizeken eveztek) - csup�n k�reinkben idegenek. Ez a Biblia-idegen istenk�p a teremtm�nyeit�l f�gg� viszonyba ereszked� "istenr�l" eleddig f�leg ott �s akkor �t�tte fel a fej�t, ahol a Mindenhat� hi�ny�nak, vagy �ppen feleslegess�g�nek az �rzete teret adott neki - de bibli�s n�p k�z�tt soha. Gyakran elhajtok a claremonti teol�gia �p�lete el�tt, ahol a m�lt sz�zad k�zep�n, egy sikerekt�l sz�delg� �s az atomh�bor�t�l retteg� n�p nev�ben / helyett gondolkoz� A.N. Whitehead hasonl�kon okoskodva szerzett nevet mag�nak, �s m�ig tart� k�rt az egyh�z�nak.

  Pinnock�k "�res" teol�gi�ja azon az alap�ll�t�sukon nyugszik, hogy Isten mindenhat�s�ga �s az ember szabad akarata k�lcs�n�sen kiz�rj�k egym�st. Mintha egy z�rt helyis�gben lihegn�nk, egym�st�l lopva a leveg�t. Csakis az ember szabadon hozott d�nt�sei nyom�n ny�lik meg Isten el�tt is a j�v� - �ll�tj�k. Sejt dolgokat, a lehet�s�geket l�tja, pontos k�vetkeztet�sekre juthat az eshet�s�geket m�rlegelve (az un. "f�l-j�v� szabad tettek" ismeret�ben), de j�v�-tud�s�nak a kulcsa n�lunk van. Szab�lyosan megb�nja, sz� szerint megv�ltoztatja a terveit, ha az ember d�nt�sei arra sarkallj�k (l�sd: a niniveiek megt�r�se). Nem tudja, nem tudhatja a j�v�t. A pr�f�ci�k a pillanat sz�l�ttjei, Isten tenni akar�s�nak, t�preng�seinek, pr�b�lkoz�sainak vel�nk is megosztott p�ld�i. A "l�t�k" pr�dik�ci�inak s�lyt ad� megnyilatkoz�sai egy vel�nk egy ladikban evick�l� "istennek". Nem is folytatomY

  Hogyan kaphat �letteret ez a hamis tan most az evang�liumi h�v�k k�r�ben? Term�szetesen, erre a k�rd�sre hi�ba keresn�nk v�laszt e tud�s atyafiak �r�saiban. N�zz�nk h�t magunkba, hallgassuk csak vissza - p�ld�ul - az im�ds�gainkat! Mennyi azokban az im�dat, �s mennyi az er�lk�d�s, hogy tettre b�rjuk az "urat". A betegnek gy�gyul�st, a bajainkra megold�st, pr�b�lkoz�sainkra sikert k�vetel�nk... m�g a r�szleteket is felv�zolva gyakran. Ki ir�ny�t, kit? Kinek a terv�t helyezz�k el�bbre, mi�nket, vagy az �v�t? �gy v�lem, hogy a karizmatikus mozgalom "name it, then, claim it!" jelszava summ�san le�rja eme emberszab�s� evang�liumot, mely alatt hazugul nagyra dagad a "hit embere", �s szolg�lat�ra rendeltetik m�g az "isten" is. Ilyen �dv�ss�g kiszolg�l�s�ra kell megsz�letnie azt�n az �res teol�gia emberszab�s�, j�v�j�t is vel�nk keres� "isten�nek."

  Pedig az �r megmondta: "Eml�kezzetek az �sr�gi dolgokra, mert �n vagyok az Isten, nincs m�s, Isten vagyok, nincs hozz�m hasonl�! El�re megmondtam a j�vend�t, �s r�gen a m�g meg nem t�rt�nteket. Ezt mondom: Megval�sul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik" (�s 46,9-10). De h�t �gy val�ban � lenne az �r! Kinek tetszik ez manaps�g?

  ******

  2004. janu�r

  Egy k�nyvet kritiz�lni mindig k�nnyebb, mint meg�rni. K�l�n�sen is �gy van ez, amikor egy a magyar baptist�k k�z�ss�g�ben m�g �j m�fajr�l van sz�. �n�letrajzot nemigen �rtak eleink. Tal�n a kegyess�g�k, tal�n a helyzet�k nem engedte. Tudom�som szerint, Kov�cs G�za k�nyve (�letutam) a m�sodik ilyen pr�b�lkoz�s. Ezt a Mened�k Alap�tv�ny kiad�s�ban (2002) megjelent k�nyvet �n elolvastam. D�bbenettel olvastam. Az�rt �rom ezt le, mert a  "n�gy t�rsadalmi rendszert" �t�vel� �letp�lya egy-egy pontj�n �rintette az �n �letemet, az �n �lm�nyeimet is.

  Kisfi� voltam, eml�kszem, a vasasi �nekkarban m�g szopr�nt �nekeltem, amikor G�za b�csit el�sz�r l�ttam �s hallottam. J�zsu� elh�v�s�r�l pr�dik�lt. T�bben is elk�s�rt�k Budafokr�l. Nem gondoltam volna, hogy a k�nyv�ben ecsetelt k�lv�ri�k vannak a lelkesen pr�dik�l�, mifel�nk nagyon tisztelt lelkip�sztor m�g�tt. Az �r�s�ban felsorolt gonoszs�gok a mi l�t�k�r�nk�n k�v�l estek volna? Vagy, Isten gy�gy�t� kegyelme olyan csod�t m�velt a szolg�j�n, hogy a s�relmek, csal�d�sok �s b�ntalmak nyom�t sem l�tt�k azok, akik Ig�re v�rtak? Akik k�z�tt �n feln�ttem a mi kis gy�lekezet�nkben (k�z�tt�nk is volt egy Ferenc J�ska katon�ja!) ezek a rendszerek-hozta fesz�lts�gek ott csengtek le, ahol minden betegs�gre van orvoss�g. K�v�nom h�t, hogy k�z�ss�g�nk t�rt�net�t ink�bb adn� tov�bb az ezernyi h�v�, akik gy�gyult f�jdalmaikkal tan�skodnak a kegyelemr�l, mint a t�rt�n�sz  "t�rgyilagoss�g�t"  �g�r� lelkip�sztor.
   
  M�sodj�ra olvasva a k�nyvet, list�t k�sz�tettem arr�l is, hogy mennyire f�lre ismertem az embereket. Ha valakit a tud�s��rt is tiszteln�k, arr�l meg kellett tudnom, hogy legal�bb egy l�nyegbev�g� k�rd�sben mell�fogott; �gy, a szerz� dr. Kiss Ferenc orvosprofesszorral t�rt�nt  "testv�ri pengev�lt�s�t" tekints�k k�z�s gy�zelm�nknek, hiszen mostm�r mi�nk a Kornya-�r�ks�g. Tess�k megtudni, hogy k�z�ss�g�nk vezet�i, akik k�z�tt �ldott eml�k� tan�rtestv�rek �s m�ig is p�ld�san szolg�l� lelkip�sztorok neveit is le�rja ("Lesznek olyanok, akiknek kellemetlen lesz olvasni, mert nem hallgatja el a val�s�got csup�n tapintatb�l" - olvassuk az El�sz�ban �s a bor�t�n; milyen k�r, hogy a val�s�g elmond�sa �s a tapintatlans�g �gy �sszeragadtak!), tess�k megtudni, tisztelt ut�kor, hogy ezek az egyszer-m�sszor testv�rek �s koll�g�k (szolgat�rsak) az Egyh�z�gyi Hivatal b�b�jai voltak. Ha valakit net�n p�ld�san becs�letesnek ismertem volna (m�r megint rosszul �t�ltem), azt egy ez �ldozat�nak �rt szem�lyes level�t publik�lva r�ntja a s�rba, amiben el�z� besz�lget�s�k terhel� r�sz�t sem mulasztja id�zni. Mi, olvas�k, akik - szerencs�nkre nem voltunk ott - val�ban nem tudjuk az igazs�got. A val�s�g-tudat szubjektivit�s�t azonban a legt�bb�nk tapintatoss�g�val is tiszteli - nem �gy e k�nyv... Persze, erre figyelmeztetett...
   
  A k�nyvespolcomon �rizgetek egy els�rgult f�zetecsk�t. A c�me:  "Baptista m�lt. Az el�baptist�k, az anabaptist�k �s a jelenkori magyar baptist�k t�rt�nelm�nek r�vid v�zlata." 10. oldal�r�l id�zem:  "A forradalmi v�ltoz�sok sora szocialista �talakul�st eredm�nyezett haz�nkban. Szemeinkkel l�ttuk megoldani a t�rsadalmi igazs�gtalans�gokat. Eg�sz�ben v�ve j�t�kony hat�s� tisztul�st hozott k�z�ss�g�nkben az ut�bbi �vtized �talakul�sa. Ez a tisztul�s �s a m�sodik vil�gh�bor� nagy v�rvesztes�ge l�tsz�mban a h�szas �vekben el�rt 14.000-es t�meget alig tarthatta meg".
   
  T�redez� lapjait ennek a m�s korban �rt t�rt�nelemnek ezut�n �gy v�dem, hogy szerz�je �j k�nyv�be helyezem, amib�l - hogy, hogynem - ez �ppen kimaradt.

   *********************

  2003-as Val�ban? 

  Val�ban? 2002. �prilist�l decemberig

  az Evang�liumi H�rn�kh�z