Archive


 

Hallgassa meg az alhambrai gy�lekezet istentiszteleteit,
Nov�k J�zsef lelkip�sztor igehirdet�seit a vil�gh�l�n:

 Click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 2005-2006.

VAL�BAN ?   Nov�k J�zsef rovata

A Val�ban? c�mű rovatunkat a 2007. j�lius-augusztusi sz�mt�l (előtte egy �vig nem volt Val�ban?) a PDF-es form�tumban k�z�lt oldalakon tal�lhatjuk meg. Erről az oldalr�l viszont a r�gi sz�mokat is k�nnyen megkereshetj�k (2002-t�l 2006 augusztus�ig). 

2006. j�lius - augusztus

�n nagyon v�rom m�r a debreceni tal�lkoz�t. Szeretek baptista h�vők k�z�tt lenni. Isten gondoskod�s�b�l, k�z�tt�k t�lthettem az �letemet. Megb�z�sa szerint, amit �r�mmel v�llalok is, a baptista gy�lekezet a lelki otthonom. Otthon lenni nagy �rt�k; nem cser�ln�m el semmi�rt. Ahogyan felcsend�l az �nek, ahogy a Megv�lt�r�l besz�l�nk, a hangos im�k versenye �s a csendes im�k m�lys�ge, ber�gződ�tts�geink �s suta pr�b�lkoz�saink az �j�t�sokra, f�ltve vigy�zott szabads�gunk �s a szenteskedő szabadoss�gok, az emberi gyarl�s�goknak �s a kegyelmi aj�nd�koknak ez az izgalmas kever�ke aligha tal�lhat� meg m�sutt. Hiszen a gy�lekezet emberek k�z�ss�ge is. A gy�lekezetek k�z�ss�ge nemk�l�nben az. H�t m�g, amikor �csak tal�lkozunk". Amikor magunkkal tal�lkozunk! Micsoda �lm�ny?!

Az�rt is v�rom az istentiszteleti alkalmakat a debreceni Főnix csarnokban, mert h�vő testv�reim nagy csal�dj�ban akarom meg�nnepelni a kegyelemnek egy szem�lyes megtapasztal�s�t, ami a vil�gtal�lkoz�khoz is k�tődik. Az elsőre �n nem mentem el, de ott volt az �desap�m. Hazat�rve, �r�mmel �js�golta, hogy kikkel tal�lkozott, mit tanult, �s milyen j� volt egy�tt lenni a testv�rekkel. A nagyv�radira a fiammal indultam; apuka otthon maradt. Pesten �rt utol a h�r, hogy agyv�rz�st szenvedett. Nekem m�snap a rem�nys�gről kellett pr�dik�lni. Soha nem besz�ltem m�g annyi ember előtt. Agg�d�som apuk��rt, Gy�ngy�m miatt, akire �ri�si teher z�dult hirtelen, izgalmam �s f�lelmeim (�s hiszem, hogy az Igehordoz� L�lek) sajtoltak ki belőlem f�l�r�nyi kiab�l�st az �zenetről � a rem�nys�gről, Krisztusban. Biztos, hogy sok m�s is hi�nyzik az �n pr�dik�ci�mb�l, de valamit mindenf�lek�ppen szeretn�k m�g hozz�tenni. Azt, hogy a rem�nys�g nem sz�gyen�t meg. Megy�nk, hogy meg�nnepelj�k az Ige igaz�t. Sok minden t�rt�nt az�ta: trag�dia, pr�b�k, rengeteg munka, tengernyi �r�m. Hazamegy�nk, hogy a nagy csal�dban meg�nnepelj�k kis csal�dunk �r�m�t a rem�ny�nket �ltető �r J�zus Krisztusban. M�g el nem felejtem: h�rom h�t m�g az indul�sig, de az apuk�m m�r pakolja a bőr�ndj�t�


2006. m�jus

A h�romszori felh�v�st, hogy �Ne kelts�tek, ne �bressz�tek f�l a szerelmet, am�g nem akarja!" (�nekek �neke 2:7; 35:5; 8:4) a szatm�ri haszidok saj�tosan �rtelmezik. �gy v�lik, hogy a zsid�s�g �sszegyűjtet�s�ről sz�l, aminek a Messi�s akarata szerint, �s az ő vezet�s�vel kell megt�rt�nnie. Tagjaik h�rmas fogadalommal k�telezik magukat arra, hogy Izrael �llammal semmif�le kapcsolatot nem tartanak, att�l t�mogat�st nem fogadnak el (kommun�lis, �nfenntart� k�z�ss�gekben �lnek ott is), �s a szekta jelentős vagyon�t a j�vőre tartogatj�k, amikor majd a Messi�s teremtette b�k�s k�r�lm�nyek k�z�tt, v�ront�s n�lk�l is otthont �p�thetnek maguknak. Brooklyn k�rny�k�n gy�rakat, iskol�kat �s �regotthonokat �zemeltetnek, dr�ga New York-i ingatlanok birtokosai, �s a vil�g gy�m�ntkereskedelme a kez�kben van.
      Vezetőj�k, Teitelbaum J�el rabbi temet�s�n (2006. �prilis 26) megjelent New York v�ros polg�rmestere, �s Pataki korm�nyz� is elismerő szavakkal m�ltatta az anticionista, �m ortodox felekezet vezetőj�t. A sajt� m�r j� ideje csemeg�zik az �reg �Rebbe� k�l�nck�d�sein, hiszen lencsev�gre k�v�nkozik a palesztinokkal t�ntető kaft�nos zsid� l�tv�nya, nemk�l�nben az �r�k�s�d�sen perpatvarkod� k�t fi�, �ron �s Zalman k�r�li botr�ny. A becsl�sek szerint 120 ezer tagot sz�ml�l� k�z�ss�g �rdekess�ge az is, hogy amint arr�l a nev�k is �rulkodik, Erd�lyből, pontosabban Szatm�rn�metiből sz�rmaznak.
      A szekta alap�t�ja, M�seh Teitelbaum (1759-1841) S�toralja�jhely k�rny�k�n műk�d�tt. Rabbi ut�dai a Monarchia nagyobb v�rosaiban iskol�kat �s zsinag�g�kat �p�tettek, de tan�t�suk főleg a B�cstől t�volabb �lő zsid�s�g k�r�ben, Erd�lyben terjedt el. Amikor a pesti izraelita k�z�ss�g egyik vezetőj�vel, Dr. Kasztner Rudolffal alkuba bocs�tkozott Eichmann egy vonatnyi zsid� �megsz�ktet�s�ről� (fejenk�nt 1000 doll�r�rt!), akkor term�szetes, hogy nem a cionist�k, hanem a �k�l�n�s" haszidok, �s m�s, apolitikus szem�lyis�gek j�hettek csak sz�m�t�sba. 1685 n�v ker�lt a list�ra, akik a h�res �Kasztner-szerelv�nyen", 1944-ben, nyugatra menek�ltek. A szatm�ri k�z�ss�g vezetője, Teitelbaum M�zes is �gy jutott Sv�jcba, majd Amerik�ba. Brooklyn t�rt�nelmi negyed�ben, Williamsburgben telepedtek le, ahol ism�t vir�gz�snak indult a szatm�ri haszid k�z�ss�g �lete. M�zesnek nem voltak fiai, �gy, amikor unoka�ccse, az auschwitzi hal�lt�bort is �t�lő J�el kiv�ndorolt, 1979-ben őt jel�lte ut�dj�ul.
      Kasztner Rudolf Izr�elben keresett otthont mag�nak. Magas �llami tiszts�get t�lt�tt be egy ideig, de ahogy magyarorsz�gi munk�lkod�s�nak h�re ment (h�bor�s bűn�s�k pereiben is tan�skodott), kegyvesztett lett. �Eladta a lelk�t az �rd�gnek" � �rt�k r�la az ottani lapok, �mert az ellens�ggel szervezkedett". Az etika professzoroknak ma is kedvenc t�m�ja Kasztner �rdemeinek, vagy v�tk�nek a vitat�sa. Mer�nylet �ldozata lett.
      A m�lt sz�zad v�r�ztatta �vei, szem�lyes �s nemzeti trag�di�k hossz� sora, a robban�sba fesz�lő k�zel-keleti t�rs�g, a mifel�nk is m�r asztal-k�zelben �rződő f�lelmek �s kil�t�stalans�g, mind egybehangz� ki�lt�sok a �messi�si megold�sok�rt". A szatm�ri haszidok saj�tos v�rakoz�sa, vagy hittestv�reik harcos k�vetel�se el�nk �lt, tanuls�gos p�ld�k az Ige igaz�r�l � a Messi�s v�r�s�val kapcsolatban is: a betű �l, a L�lek �letet ad.

2006. �prilis

A Jefferson eln�ks�ge alatt Amerik�ba l�togat� politikus, Talleyrand, alig v�rta hogy haza�rve, megnyugtathassa honfit�rsait a franci�k els�bbs�ge fel�l. Ha sokat mond� �sszehasonl�t�sa ismer�snek hangzik, annak csak egy oka lehet: a demokr�cia �s a kereszty�n hit kapcsolat�t ma is f�lre�rtelmezik, s�t rosszallj�k, akik a t�rsadalom j� ir�ny� fejl�d�s�t a tud�s, net�n ide�ik halmoz�s�t�l rem�lik.  "Harminck�t vall�sfelekezetet sz�moltam meg Amerik�ban, de csak egyf�le �ntetet k�n�lnak a h�shoz" - sz�lt a v�d.

A v�laszt�k b�v�lt - mindk�t ter�leten. Az amerikai n�p vall�sosabb, �s a ter�t�k v�ltozatosabb. Mivel a francia konyha �zei sosem izgattak, a liber�lis eur�pai elit k�n�lat�t�l pedig elmegy az �tv�gyam, k�v�nn�m, hogy az evang�lium �zenete m�rvad�bb lenne minden�tt. A Biblia tan�t�s�hoz igaz�tott vil�gn�zet �s az egy�n igazs�goss�got munk�l� jelenl�te k�z�tt a t�rsadalomban ugyanis j�l megfigyelhet� kapcsolat van. Kir�v� kiv�telekr�l is tudunk, de ott mindig a hit �s a tett jakabi �sszetartoz�sa hi�nyzik.

Eml�ksz�nk, hogy nemr�gen m�g Reagan eln�k bibli�s hit�t�l f�ltett�k a vil�got? Hogyan is d�nthet a b�ke jav�ra egy politikus, aki a vil�g v�g�t Isten kez�ben l�tja? Manaps�g Bush  "fundamentalizmusa" a f�lelmeik oka, de ak�r el is felejthetn�nk a politikus nev�t. Divat lett a hittel riogatni a t�megeket. N�h�ny nappal a londoni bombamer�nyletek ut�n a The Guardian munkat�rsa �gy kapott az alkalmon:  "M�r hogy ne lenn�nek b�rmilyen �r�letes tettre is kaphat�k az olyan emberek, akik egy primit�v k�nyv tan�t�s�t abszol�t igazs�gnak tartj�k?". Kor�nt �s Bibli�t, terrorist�t �s misszion�riust egy kalap al� venni, a fundamentalizmus b�lyeg�t r�s�tni az evang�liumi kereszty�nekre - ez lett a hit ellens�geinek leg�jabb fegyvere.

Igen, az Egyes�lt �llamok r�vid t�rt�nelm�ben sok p�ld�t tal�lunk a vall�sos emberek s�lyos b�neire is, de lehetetlen nem �szrevenni a Biblia gy�gy�t� hat�s�t a t�rsadalom legf�jdalmasabb sebein. A feket�k felszabad�t�sa nem politikusaink �tlete volt; �k csak az �szaki �llamokban �l� evang�liumi hit� t�megek nyom�s�ra neh�zkedtek neki a sz�gyen elt�ntet�s�nek. A m�lt sz�zad elej�n s�jt� gazdas�gi v�ls�g �ldozatai ut�n nem emberbar�t ideol�gusok siettek ruh�val �s �lelemmel, hanem az �dvhadsereg  "alakulatai" : a szomsz�dnak is szolg�lni k�sz h�v�k. Vil�gnyi seg�ts�ggel sem �r hamar�bb a katasztr�f�k �ldozatainak megseg�t�s�re az ENSZ, mint a kereszty�n seg�lyszervezetek; �s int�zm�nyes�tett csal�st nem a bibliak�r�kben szoktak elk�vetni.

Mi�rt is �rom �n �ppen most ezeket? A h�rad�sok k�t �ri�si t�ntet�sr�l sz�lnak. Milli�nyi fiatal demonstr�l P�rizsban, mert egy �j t�rv�nyjavaslat szerint a munkaad�k indokl�s n�lk�l elbocs�thatj�k ifjabb alkalmazottaikat. A m�sik nagy t�ntet�s itt, Los Angelesben zajlott le a h�tv�g�n. �tsz�zezren vonultak az utc�ra az emigr�ci�s t�rv�nyek szigor�t�sa ellen tiltakozni. Mindk�t t�ma olyan fontoss�ggal b�r a maga hely�n (b�r megvallom, �n ezt a hozz�nk k�zelebbit �rtem ink�bb), hogy a t�rsadalom alapjai is beleremegnek. Nem min�s�tem a t�ntet�k c�lkit�z�seit, de megjegyzem a k�t t�rsadalom k�zti legszembet�n�bb k�l�nbs�get -- amire Talleyrend is apell�lt, �s ami ez �get� k�rd�sek j�v�j�t sejteti. Itt, m�g mindig t�bbs�g�ben vall�sos emberek �lnek. Ott, ma is sok a sz�sz. Milli�k im�dkozunk, szavazunk �s dolgozunk, m�g csak meg nem tal�ljuk azt a megold�st, amire a hit�nk (�s t�rt�nelm�nk) nevel minket.

John Jay �rta: "Nem l�tezik olyan emberi k�z�ss�g, amely k�pes lenne fenntartani a rendet �s a szabads�got, az egy�nek �sszetartoz�s�t �s a szem�lyi f�ggetlens�get a kereszty�n hit norm�it�l f�ggetlen�l. Ha korm�nyozhat�s�gunk e szab�ly�t�l elt�r�nk, az orsz�gunk elpusztul". Szerintem, igaza van.


2006. m�rcius

K�zeledik a ny�r - �r�mmel k�sz�l�nk a Magyar Baptist�k III. Vil�gtal�lkoz�j�ra (Debrecen, 2006. augusztus 4-6). A nagyv�radi tal�lkoz� �ta eltelt hat esztendő esem�nyei, a magyar baptista misszi� �r�mei �s gyenges�gei, a megtett �t �lm�nyei �s az előtt�nk �ll� feladatok e tal�lkoz�k fontoss�ga felől nem hagynak k�ts�get bennem. Nem mindenki l�tja �gy. Felt�telezem, vezetőink t�bbs�ge nyűgnek tartja az eg�szet, mi�rt is a vil�gsz�vets�g gondolata az �h�tat bor�t�j�n �rv�lkodik m�r �vek �ta. Annyif�le baptista �s felekezetek k�z�tti, misszi�s c�lokat szolg�l� alap�tv�ny �s szervezet j�tt l�tre az elm�lt �vekben Magyarorsz�gon; hogy �pp a mi �gy�nknek ne akadjon gazd�ja�? Ennek valami oka van; a tal�lkoz�n besz�lni kellene r�la, nem?
      Ami kev�s h�r eljutott id�ig az elők�sz�letekről, engem megnyugtat a felől, hogy tartalmas �s sz�p �nnepl�se lesz ez a h�rom nap a mi saj�tosan laza k�z�ss�g�nknek. A debreceniek vend�gszeretete �s hozz��rt�se, p�ld�s szolg�latuk �s kiegyens�lyozott jelenl�t�k a baptist�k nagy csal�dj�ban, egy h�tv�g�re sokunknak otthont k�n�l a �tal�lkoz�shoz". V�rhatunk t�bbet is, mint arra a Magyarorsz�gi Baptista Egyh�z honlapj�n publik�lt megh�v� utal, de mi�rt ne hat�rozn�nk meg egy �als� k�sz�b�t" is, egy re�lis c�lt, aminek �legal�bb" meg kellene t�rt�nnie Debrecenben. Egy igazi tal�lkoz�sra gondolok, amin � ha m�r a k�sz�b�t eml�tettem � ideje, hogy �tess�nk.
      Oly kegyesen-sz�pen cseng a megh�v�s! Az �r egyengesse utunkat Debrecenbe, a Vil�gtal�lkoz�ra! Ő mutassa be rajtunk kereszt�l igazs�g�t a vil�gnak, h�borg� �s hamiss�gok csapd�j�ban �lő nemzet�nknek!" A v�laszt�si kamp�ny hev�ben �rt nemzet-le�rt�kelő megjegyz�sre, �gy vagy �gy, m�r �prilisban megsz�letik a nemzet v�lasza (ez�rt most ne tekints�nk Debrecenre � m�g ha a m�lt s�gja is a p�rhuzamot egyeseknek)! T�l a v�laszt�sokon, sőt, att�l f�ggetlen�l, Isten igazs�goss�g�nak a bemutat�sa ott kezdődik majd, ha elfogadjuk egym�st: testv�r a testv�rt.
      H�romp�lus� a mi magyar baptista k�z�ss�g�nk. A konzervat�v �rt�keket vigy�z�k �s a karizmatikus �r�m�ket �lvezők felt�telezett harc�b�l az egyh�ziasdit j�tsz�k ker�lnek folyton az �lre. Nem haszontalan ez a fura k�rforg�s, de �rtalmas. Ha �rdekel valakit, hogy ki� a haszon �s mi�rt �rtalmas, tal�lkozzunk a tal�lkoz�n, �s sz�vesen elmondom. A magyar baptist�k tal�lkoz�j�n nincs mit mondanunk a nemzetnek, ameddig nem adunk helyet egym�snak. Urunk parancs�t �n �gy �rtem, de k�z�s �rdek�nk is ez. Van mit tanulnunk egym�st�l! B�keh�rn�k, J� P�sztor, Baptista Teol�giai Akad�mia �s region�lis misszi�s tanfolyamok, Baptista Szeretetszolg�lat �s tucatnyi kisebb alap�tv�ny, t�boroz�s Tahiban, vagy �jonnan tal�lt jobb helyeken, Baptista Gy�lekezeti �nekesk�nyv �s a legfrissebb dal a t�voli Ausztr�li�b�l, kar�nek �s dicső�tő csoport, orgona �s dobfelszerel�s, visszavonul�s a csendbe �s kivonul�s f�v�szen�vel - mindez a mi�nk, hogy a j�ra haszn�ljuk. (E magyarorsz�gi jelens�gek felsorol�s�val nem az a c�lom, hogy �hazai testv�reimet negat�v f�nyben t�ntessem fel. B�r �r�meink �s feladataink nem ismernek hat�rt, a legnagyobb felelőss�g a magyar nyelvű baptista misszi�ban őket terheli, minthogy e sok �ld�s is az �v�k).
      �s ha k�v�nhatn�k m�g valamit, b�r ez t�n csak �zl�s dolga: ha Debrecenbe k�sz�lőben, �s majd ottl�t�nk alatt megk�m�ln�nk egym�st egy odak�v�nkoz� n�t�cska but�cska id�zget�s�től, az m�r egymag�ban emeln� a tal�lkoz� sz�nvonal�t � pulykas�lt ide, vagy �, de ink�bb, ide.


2006. febru�r

Egy �j jelens�gr�l szeretn�k �rni, sok-sok szeretettel �s a t�m�hoz ill� k�r�ltekint�ssel. Egy �j mozgalomr�l, ami a fiatalok k�r�ben terjed. Amerik�b�l indul, de Eur�p�ban m�g nagyobb keletje lesz, �s n�h�ny �ven bel�l megh�d�tja a vil�got. A k�vetkez� �vek kih�v�sair�l, amivel - �gy vagy �gy - tal�lkoznak majd gy�lekezeteink �s a h�v� csal�dok, mind. H�napok �ta foglalkoztat ez a gondolat. Igyekeztem ut�naj�rni, sokat olvastam r�la �s besz�lgettem olyanokkal, akik pro vagy kontra � de szeretettel �s k�r�ltekint�ssel � k�szek voltak az ismereteiket megosztani.

Magyar elnevez�s�kkel m�g nem tal�lkoztam, �gy h�vom h�t, ahogy �k besz�lnek magukr�l: az �Emergent Church� nev� jelens�gr�l van sz�. Fiatalok pr�b�lkoz�s�r�l arra, hogy a 21. sz�zad kih�v�sainak megfelel� k�z�ss�gi form�t vegyenek fel. Protest�lnak a merevs�g minden megnyilv�nul�sa ellen, de az �j form�t a form�tlans�gban keresik, mint ezt a nev�kkel is hirdetik. Tal�n vezet�ik h�tter�b�l ad�dik, hogy az evang�liumi gy�lekezetek mentalit�sa ellen protest�lnak legink�bb. Ker�lik a hit�nk igazs�gaira utal� szavakat �s k�peket, mert tapasztalataik szerint egy lej�rt kor hagyat�ka, ami a posztmodern embernek m�r semmit sem jelent, �s az�rt is, mert a fiatalok �les szeme megbotlik a hamiss�gainkon, amik k�z�tt �k feln�tt� nevel�dtek. �j form�kat keresnek, de a r�giekb�l is v�logatnak � tetsz�s�k szerint. Az im�dkoz�sra rendelt helyen (mert �sszej�veteleiken arra is k�n�lnak lehet�s�get) f�st�l�t is haszn�lnak, gyakori a gyertya, a legmodernebb zene ut�n greg�ri�nt d�dolnak, vil�gi t�m�j� filmekb�l vett illusztr�ci�kr�l besz�lgetnek, mindezt az �sszetartoz�sukat legink�bb �rz�keltet� fel�ll�sban, ak�r �trendezett templomban, ak�r a k�v�h�zban. Eddig minden rendben is lenne; tekinthetn�nk a k�vetkez� gener�ci� �tkeres�s�nek ezt a k�l�n�s m�ss�got.

Vezet�ik �r�sait olvasva (Spencer Burk, aki az irvine-i Mariners Church egyik lelkip�sztora volt, �s a TheOoze.com elind�t�ja; Brian McLaren, Dan Kimball, Jonathan Wilson, a tavaly elhunyt Stanley Grenz) k�t dologra figyeltem fel. Egy olyan gener�ci� el�tt �getik az �evang�liumi gy�lekezeteket�, akiknek alkalmuk sem volt a Biblia tan�t�s�t k�vet� k�z�ss�gi �let megtapasztal�s�ra. A m�lt sz�zad m�sodik fel�ben szinte minden k�z�ss�gen nyomot hagyott a �karizmatikus mozgalom� majmol�sa, vagy a reakci� e kih�v�sra. Ez a r�pke �let� jelens�g �tfutott liber�lis �s konzervat�v egyh�zakon. A szubjekt�v �lm�nyim�dat b�lv�nyait becsemp�szte az Isten tisztelet�re rendelt k�z�ss�g �let�be �s istentiszteleti alkalmaira. A t�bbi sallangot is: a karizmatikus sz�nokot, a pr�f�tikus kijelent�seket, mindenf�le bajok receptszer� orvosl�s�t, de m�g a gazdagod�s szentes�tett �tjait is. Ezt a g�g�t, ezt a vaks�got ker�lik a fiatalok. �k nem tudj�k, hogy a biblikus gy�lekezet nem ilyen. Honnan tudn�k, hogy a t�rt�nelem m�rc�j�n r�pke �let� �karizmatikus mozgalom� egy vihar volt, ami elm�lt? �k belesz�lettek, m�st nem ismernek.

A vesz�lyeket ott l�tom, hogy t�l a jogos protest�l�son, egy �j vil�gn�zet rabs�g�ba ker�lhetnek. Ha az ��dv�ss�g�, vagy a �megt�r�s� defin�ci�ja nem a Biblia tan�t�sa ment�n form�l�dik, hanem a multikulturalizmus �tveszt�j�ben, ha a kijelentett igazs�gokat ex chatedra el kell vetni, mert a pluralizmus szab�lyai nem engedik elfogad�sukat, ha az els� misszion�rius �s kereszty�n teol�gus, P�l apostol m�dszereit a felkapott misszion�rius megfigyel�seire �p�tett teol�giz�l�s v�ltja fel (az �sszel Magyarorsz�gon is j�rt David Bosch �r�sai a bibli�juk), akkor f�l�, hogy reform t�rekv�seik gy�m�lcse egy nem kereszty�n vall�s lesz. Felt�n� a vezet�k j�ratlans�ga a kereszty�ns�g t�rt�nelm�ben �s a reform�tori teol�gi�ban. Hi�nyoss�gaikat a ma j��z� relativizmus fiataloknak udvarl� t�lal�sa (a gondolatcser�nek is van �m �marketing�-je!) j�l takarja.

H�napok �ta figyelem a besz�lget�seiket, nyomon k�vethet� a terjeszked�s�k Eur�pa fel�. A st�lus, a fiatalok gondolkoz�s�ra szabott �rvel�s, az ig�nyeikre m�retezett �g�retek, �s az Amerik�n�l posztmoderns�g�ben sokkal el�r�bb j�r� Eur�pa rendk�v�l j� talaj lesz ennek az �j mozgalomnak.

A lelkip�sztorok, gy�lekezeti vezet�k, a sz�l�k felk�sz�lhetnek erre a csal�ka �reform�ci�ra�, aminek ha odafigyel�ssel, szeretettel �s Bibli�s b�lcsess�ggel fogadjuk, nem lesz hosszabb �lete, mint a karizmatikus k�osz� volt.


2006. janu�r

Ravasz L�szl� sorait �traval�nak k�v�nom, olyan c�llal is k�n�lom. Min�l tov�bb k�stolgatom, ann�l igazabbnak tal�lom; tess�k megpr�b�lni, hogy val�ban �gy van-e! Mint minden, ami evang�lium, szabads�gra h�v, de csak olyanra, aminek ajtaj�n nem �n d�ngettem: a kegyelem t�rja el�m. A R�mai lev�l 7. fejezet�t magyar�zva �rja: a kereszty�n ember tapasztalata, �hogy mindennapi k�zdelmeiben, megszentel�d�se holtig tart� v�ls�gaiban sem a bel�t�s, az akarat, az egy�ni er�fesz�t�s, a j�sz�nd�k seg�t, nem a cselekedet �s nem az �rdem, hanem a Szentl�lek csod�latos munk�ja, amelyben maga Isten viszi v�gbe, v�ltja val�ra azt a v�lts�got, azt a szabad�t�st, amelyet az Atya kitervelt �s a Fi� a kereszten megszerzett.�

P�l apostol �nvallom�s�nak (R�m 7:14-25) ugyanis rossz hangs�lyt ad az a bizonyos �megtal�lom magamban� (sajnos, az �j ford�t�s is k�vette a rossz p�ld�t). �tletd�s gyan�s�t�sokra ind�t egyeseket, m�g m�sok apostoluk v�delm�re kelnek, ak�r szavahihet�s�g�nek a k�r�ra is. Ravasz L�szl�, a tud�s lelkip�sztor, egy kis sz�csk�val (�sem�) ihletett hely�n tartja a szem�lyes hangv�tel� kit�r�t. Mert, t�nyleg, mennyit kell ahhoz vizsg�l�dnom, hogy r�d�bbenjek: �ki vagyok szolg�ltatva a b�nnek�, �amit teszek, nem �rtem�, �nem azt teszem, amit akarok�, �nyomorult ember vagyok�?

Divat lett folyton elemezni �s elemeztetni magunkat. Hiteles eszk�z�k �s objekt�v szempontok h�j�n, k�balt�val faragunk cs�nakot a Marsra, amikor magunkban keresg�l�nk. �nmagunk megismer�se legal�bb akkora kaland, mint a teremtetts�g felt�rk�pez�se. A Szent�r�s azt tan�tja, �s tapasztalataink igazolj�k, hogy aki nem az ige vil�goss�g�n�l kezd hozz�, hamar elv�sz a nagy s�t�tben. Valljuk csak be � hiszen P�l apostol is ezt tette - nyomorults�gunk felfedez�s��rt nem kell sokat kutatnunk. A Ravasz-ford�t�s ez�rt igazabb: �Magam sem tudom, mit cselekszem�, �magamra n�zve azt a t�rv�nyt tal�lom��. Ez �gy volt P�llal, igaz r�m, �gy igaz minden megv�ltottra.

J�zus Krisztus a Megv�lt� megszentel�d�s�nk v�ls�gaiban is. T�rv�nyszer� a harc; mindig sz�ks�ges a kegyelem. Nyilv�nval� igazs�got - amit csak a vak nem l�t � mondott teh�t az apostol �nmag�r�l, �s r�lunk. Ezen k�v�l m�g �tsz�r fordul el� az �jsz�vets�gben ez a k�nnyen f�lre�rthet� �tal�lom� sz�. A gazda nem tal�lt f�g�t a f�n (Lk 13:7), �s Pil�tus nem tal�lt b�nt J�zusban (Lk 23:4; Jn 18:38; 19:4,6). Egyikr�l sem felt�telezz�k, hogy koruk Sherlock Holmesa lett volna.

Mi�rt is �rom ezeket? J� lenne, ha val�s�gh� �nk�ppel kezden�nk az �j�vet, ami az els� l�p�sn�l kimondatja vel�nk: ��n nyomorult ember! Ki szabad�t meg ebb�l a hal�lra �t�lt testb�l?� Nem lesz olyan neh�z elviselni m�sok jogos kritik�j�t, vagy gy�l�lk�d� s�rt�seit, ha mi m�r megel�legezt�k magunknak az igazs�got.

Amikor kisfi� voltam, egy ideig, lefekv�s ut�n v�giggondoltam a napot, �s megsz�moltam el�sz�r a j�tetteimet, azut�n a rosszakat. Kivontam a rosszak sz�m�t a j�k�b�l, �s a marad�kon merengve ringattam �lomba magamat. Musz�j volt megt�rni, mert vagy hazudik m�g mag�nak is az ember, vagy nem j�n �lom a szem�re. Az egyenleg mindig negat�v. Erre a bajunkra k�n�l megold�st az �r J�zus � mindig.


2005. december

Az u.n. �5 �C�s Rule�-t pil�ta n�vend�keknek tan�tj�k. �n Szenohradszki J�nost�l, fiatal rep�l�s bar�tomt�l hallottam, aki egy baleset kapcs�n utalt r�. Az t�rt�nt ugyanis, hogy a minap, egy k�tszem�lyes rep�l�t vezet� h�lgy kirep�lt a sivatagba, �s elt�vedt. S�t�tedett m�r. R�di�kapcsolat h�j�n, �s a k�rny�ken jobb lesz�ll�p�ly�t nem l�tva, egy kavicsos �ton landolt. � �s az utasa �letben maradtak, de a kis g�p darabokra t�rt. Az eset kapcs�n J�nos megjegyezte: ��gy j�r az, aki elfelejti az �5 C� szab�ly�t.�

      Rem�lem, siker�lt felcsig�znom az �rdekl�d�st; itt van h�t a �5�C�s Rule�, amire k�l�n�sen hasznos eml�kezn�nk, ha net�n elt�vedn�nk:

      1. Climb! �n azt gondoln�m, hogy a bajba jutott pil�ta minden v�gya � ak�rhogyan is - csak f�ldre tenni a g�pet. �Nem �gy van az� � mondta J�nos. �A bajb�l biztons�gosan kiker�lni csak felfel� emelkedve lehet. Ismeretlen helyen lesz�llni nagyon vesz�lyes. Ha felfel� sz�ll az ember, es�lye van m�g arra is, hogy az elvesz�tett r�di�kapcsolat helyre�lljon egy toronnyal�. Ki gondolta volna, hogy a pil�ta-iskol�ban m�g pr�dik�lni is tan�tanak?! Mondom is a m�sodikat, mert ez az �5 C� m�g sz�sz�kr�l sem hangzana rosszul�
      2. Communicate! Aki elt�ved, az tulajdonk�ppen bajba ker�l �nmag�val. Crosbynak egy humoros el�ad�s�ban l�ttam, mi t�rt�nik az aut�ban, amikor r�d�bben a feles�g, hogy a f�rje elt�vedt. Asszonya sz�r�s megjegyz�seit hat�rozottabb vezet�si st�lussal kompenz�lja a sof�r. K�t marokkal szor�tja a korm�nyt, nem fordul se jobbra, se balra, csak megy, maga sem tudja hova. A benzinkutat nem veszi �szre, mert akkor neki kell kisz�llni �s megk�rdezni a helyes ir�nyt. A hangosabb sz�ra eml�kezni kezd, m�rmint arra, hogy mikor �s hol t�vedt el a feles�g a m�ltkor. Ilyenkor szoktunk karambolozni is � egym�ssal, �s a m�sik aut�val.
      Egy�ni, csal�di, vagy gy�lekezeti �tveszt�sr�l lenne is sz�, magunkban r�g�d�ssal �s egym�sra mutogat�ssal nem ker�l�nk ki a bajb�l. Sz�ks�g�nk van valakire, aki c�lt mutat. Rep�l�s nyelven: fel kell venni a kapcsolatot a toronnyal!
      3. Confess! Neh�z beismerni, h�t m�g kimondani, hogy �elt�vedtem�. N�h�ny hete nagy viharba keveredtem. Los Angelesre nem lehet r�ismerni, ha szemerk�l az es�; akkor mintha d�zs�b�l �nt�tt�k volna. A gyorsforgalmi p�ly�n le�llt a forgalom, �gy �n, a kertek alj�n menve pr�b�ltam �tszelni a v�rost. Mondanom se kell: elt�vedtem. H�, de neh�z volt felh�vni az egyik testv�rt, akiben pedig megb�ztam, hogy nem �rul el az els� ad�d� alkalommal (Gy�ngy�met ilyen h�rrel a vil�g�rt sem zavarn�m�). Szerintem, nem is hallotta, amikor bevallottam neki h�v�som gyarl� ok�t. A sz�m�t�g�phez �lt, �n olvastam az utcaneveket, � pedig sz�pen visszavezetett az aut�p�ly�ra, amin addigra m�r helyre�llt a forgalom.
      4. Comply! Ha seg�ts�get k�rt�nk, azt fogadjuk is el!
      5. Conserve! A rep�l�t mindig annyi �zemanyaggal t�ltik fel, ami a megtervezett �thoz sz�ks�ges. Van egy kis tartal�k, de az nem el�g felel�tlen tekerg�sekre is.

      Ilyenkor, az �v v�g�n, m�rlegel�nk. Sokf�le repked�seink, azok �r�mei �s vesz�lyei mindig a toronnyal val� kapcsolatunk f�ggv�nye voltak. Ha �nvizsg�latunk eredm�nye ez lenne, nem sz�gyen bel�tni, hogy elt�vedt�nk. Csak ne j�rjunk �gy, mint az, aki elfelejtette az �5 C szab�ly�t�!

2005. november

"Elsz�rad a f�, elhervad a vir�g, de Isten�nk ig�je �r�kre megmarad.�
�Aki az Istent�l van, hallja az Isten besz�deit...� (�zs 40,8; J�n 8,47)
 
F�le Lajos:
B�CS�ZNAK A VIR�GOK
 
N�zem: b�cs�znak a vir�gok...
Megrend�t� a hervad�suk.
Hogy hanyatlik porba a sz�ps�g,
v�lik hal�lra az eg�szs�g,
s mily meghat� a megad�suk!
 
N�zem arcom is a t�k�rben:
szaporodnak rajta a r�ncok,
b�lyegei az elm�l�snak,
hisz hervadok, mint a vir�gok,
csakhogy nekik nincs rem�nys�g�k,
s nem tehetek semmit sem �rt�k.
�rtem pedig azt tette J�ZUS,
amit hiszek, noha nem �rtek:
hogy semmiv� lehet a v�tek,
s eny�m lehet az �r�k �let!
 
M�g Kaliforni�ban is el�ker�l a m�shol ink�bb csak �sszel esed�kes munka hasznos eszk�ze, a gereblye. Ak�r f�ny�r�s ut�n, ak�r lombj�t hullat� f�nk al�l, igyeksz�nk gyorsan eltakar�tani az elm�l�s nyomait. Ha levir�gzott a kert d�sze, gy�kerest�l a kuk�ba ker�l. Tisztess�ggel, de m�g a halott embert is �betakarjuk� ugyanazzal a f�lddel, ami minden �lettelen dolgot egyszer mag�ba fogad.
      Nem evil�gi �rt�k az Isten ig�je. A mennyb�l sz�llt al� - a megv�lt�s �zenet�ben �s a Megv�lt� Szem�ly�ben ker�lhet�nk kapcsolatba vele. Az id� m�l�s�val sem ker�l hat�lyon k�v�l, mert �r�kk�val�. Minden gener�ci� �jra �s �jra r�j�n, m�g ha balg�n nem ismeri is el, hogy l�t�nk nagy k�rd�seire itt van a v�lasz, �s sehol m�sutt. M�s Megv�lt� sincs, csak J�zus Krisztus, az �r.
      �m, nem el�g csak igaznak tartani azt, amit Isten kijelentett �nmag�r�l, vagy �ppen r�lunk. Nagyon fontos figyeln�nk r�; hallani is az Isten besz�deit. �A hit hall�sb�l van� - �rta P�l apostol, de nem az a hit, hogy �elhiszem�, hanem abb�l lesz hit, ha �befogadom� az �r szav�t, ha hallgatok r�. �lete lesz bennem is az ig�nek, s�t, az Isten szav�nak �letad� ereje hat akkor r�m. Az �l� ige �ltet. Mert Istent�l van, amiv� tesz, az is isteni eredet�.
      F�jdalma enyh�t�s��rt, eg�szs�ge v�delm��rt, �lni akar�sb�l annyi mindent megtesz az ember. �r�k �let��rt mi�rt is nem siet az �let Ur�hoz? Sokf�le botork�l�saink k�zepette mi�rt is nem fordulunk a vil�goss�g ir�ny�ba? Helyeselj�k csak az ig�t, vagy helyet is adunk Isten besz�d�nek? Mi�rt nem takar�tjuk ki a halott dolgokat magunkb�l? Val�ban fontosabb a h�zunk t�ja, mint a sz�v�nk?

2005. okt�ber

Sz�vesen olvasok �letrajzi �r�sokat, k�l�n�sen is kedvelem az �n�letrajzokat. �gy t�nik, keletje lett ennek a m�fajnak a magyar baptista misszi�ban is. Az ut�kor dolga lesz kider�teni, ki, mi�rt, milyen pontosan eml�kezett, �s j�v�t �p�t� lett-e az �nvallom�s. Az EH 2004. janu�ri sz�m�ban le�rtam a v�lem�nyemet egy - szerintem � nagyon rosszul siker�lt pr�b�lkoz�sr�l, de a szerz� reakci�j�t sem titkoltuk el olvas�ink el�tt. �n nem sz�moltam a helyesl�seket �s a rosszall�sokat, de abb�li meggy�z�d�semben e kellemetlen eset kapcs�n meger�s�dtem, hogy �nigazol� magamutogat�ssal - ak�r a m�lt esem�nyei k�z�, ak�r a jelen val�s�g�ba festett k�pen d�szelegj�nk � nem lehet olyan k�z�ss�get �p�teni, ahol emberi gyarl�s�gainkon a Krisztus kegyelme uralkodik majd.

Lehet viszont m�sk�ppen �rni magunkr�l - k�z�s hasznunkra. H�rom ilyen m� van el�ttem; mindh�rmat a testv�ris�g figyelm�be aj�nlom.

Ol�h Lajos lelkip�sztor �let�b�l �szemelv�nyeket� t�r az olvas� el� a �Fut�somat elv�geztem� c�m� k�nyv. �zvegye, Gabi n�ni v�lasztotta ki azokat az igehirdet�seket, �r�sokat, napl�-jegyzeteket, amelyek f�rje �let�tj�t jelzik, a lelkis�g�t visszat�kr�zik �s saj�tos gondolkoz�s�b�l, kifejez�si st�lus�b�l �zeket k�zvet�tenek a f�rjr�l, az ap�r�l �s a lelkip�sztorr�l. Aki elolvassa, nagyot csod�lkozik Ol�h testv�r Ur�n, aki egyszer� sorb�l, utaz� evang�list�v� nevelte ezt a nagyszer� embert. Az � �let�tja is n�gy rendszeren �t �velt. Eml�kszem, gyakran besz�lt a �neh�z id�kr�l�, de mindig vigy�zott arra, hogy f�lre ne �rts�k. Egyszer hossz� �tra indultunk, �s � �r�kon �t mes�lt. �szrev�ve a csod�lkoz�somat, ezt mondta: �Ugye, nem �rted, hogy mi�rt mondtam ezt mind el? Akarom, hogy tudjad, mi sem voltunk jobbak. Harcos �let a mi�nk. Vigy�zzatok magatokra, �s egym�sra!�.

M�g nem j�rtam Erd�lyben. A Nagyv�radon t�li magyars�g k�zeli m�ltj�r�l is, Magyarorsz�gon felcseperedve, vajmi keveset hallottam. Veres Ern� lelkip�sztor testv�r �besz�mol�ja� nem csak egy el�ttem ismeretlen vil�got, nagyon neh�z k�r�lm�nyeket, de az ott szolg�l� lelkip�sztor-csal�dok �let�t is bemutatja. K�ves G�bor szerkesztette a �Csak eszk�z voltam� c�m� k�nyvet. �ll� �s kalap�cs szikr�t sz�r� tal�lkoz�sa, a szellemi vil�g val�s�g�t is sejtet� pillanatk�p, minek folyt�n az �r J�zus jelenl�t�ben megmunk�lt �let a szolg�latra alakul. Ilyen �letre h�vta Veres testv�rt �s szolgat�rsait az �r. A m�hely meleg�t kellemetlennek �reztem. M�g olvasva is �get�. Sz�gyellem magam. Felb�tor�tott, hogy bocs�natot k�rjek a nyavalyg�saim�rt. � is meg-megeml�t helyzeteket, m�g lelki munk�sokat is, olykor nem v�rt ir�nyb�l sz�ll a szikra, de a sz�nd�k k�nnyen �rthet�. K�v�nom, hogy ne legyen gy�m�lcstelen a f�jdalmuk azoknak, akiket a t�rt�net ilyen elmond�sa negat�v megvil�g�t�sban tal�l. Az �bred�s ritka �r�mei, szem�lyes �s csal�di csod�k, az �jj�sz�let�sr�l �s a kegyes �letr�l sz�l� �zenet tisztas�ga �letp�ld�ban �s szolg�lataiban, mindez sz�p magyars�ggal elmondva, hasznos lelki olvasm�ny�v� teszi Veres testv�r k�nyv�t.

�Kegyelem minden� c�mmel jelent meg dr. Alm�si Mih�ly lelkip�sztor, egyetemi tan�r leg�jabb k�nyve. Egy sok talentummal meg�ldott, rendk�v�l tehets�ges ember legfrissebb pr�b�lkoz�sa arra, hogy megkeresse a testv�reit. Ezt a mondatomat - pro �s kontra � ves�zhetik, akik mindenben egyh�zpolitik�t l�tnak. Igyekeztem pontosan fogalmazni. �rdekes k�nyv, sok sz�p k�p van benne. Terjeng�s. 250 oldallal t�m�rebbre siker�lt Schweitzer Albert �n�letrajza, pedig � j�val t�bbet �lt, �s m�g Bach zen�j�r�l is besz�rt vagy 100 oldalnyit. Mindszenty� ugyanilyen takar�kos. Billy Graham�hez (Just As I Am) hasonl�t legink�bb Alm�si testv�r k�nyve � m�rmint a terjedelm�ben � de f�leg a polcon. Aki nem �rti, hogy mire gondolok, vegye meg mindkett�t, �s hasonl�tsa �ssze �ket!

2005. szeptember

�Lusta, fal�nk n�ps�g�. Tess�k, itt a bizony�t�k: a Biblia egy idej�tm�lt k�nyv. Ha el�vessz�k, csak elrettent� p�ld�nak haszn�lhatjuk. Hogyan is �rhatott ilyesmit P�l apostol a kr�taiakr�l? Hamar elvesz�ten� az �ll�s�t, ha ma �lne. Ha lenn�nek m�g hat�raink, biztosan nem mehetne �t rajtuk. �tk�pz�sekre j�ratn�k. Beutaln�k valahova, hogy a multikulturalizmus papjai megnevelj�k.

Igen, ennek a vil�g-b�d�t� vall�snak a k�vet�i hamar elb�nn�nak vele. Az el��t�letekkel harcba sz�ll�k szent haragra lobbannak, ha ilyet mer�szel mondani manaps�g az ember. Nemcsak P�llal van bajuk, az eg�sz K�nyv irrit�lja �ket. Az egyik fele annyira zsid�, a m�sik olyan kereszty�n, �s nekik olyan idegen�

Ez �j vall�s terjeszt�i az egyenl�s�g eszm�ny�t hangoztatj�k. Szeretnek a szeretetre hivatkozni, �s rendk�v�li szabads�ggal �gyakorolj�k� �ppen ott, ahol az el�z� gener�ci�k a megh�kkentek arcpirul�s�val, vagy �ppen a L�lek parancs�ra kerest�k a szolg�lat m�djait � t�bb, kevesebb sikerrel. A kereszty�n hitben, szerint�k, t�l sok a kiz�r�lagoss�g (egy Isten, �dv�ss�g, keskeny �t, �letszents�g), �s egy�bk�nt is helyzeti el�nyben van (maguk sem �rtik, hogyan t�rt�nhetett, de sok�ig, sokan k�vett�k). �gy d�nt�ttek h�t, hogy visszaszor�tj�k � m�dj�val �s hat�rozottan.

Kiki�ltott�k, hogy globaliz�l�dni fogunk. Azt�n f�st �lett�. Akkora, hogy m�r az �rny�kunkt�l is f�l�nk. A biztons�g��rt, na meg a rem�lt doh�ny�rt kapkod� ember pedig �vev�� lett egy hihetetlen�l arrog�ns, arc�tlan, abszol�t hatalom �rd�gi k�n�lataira. N�h�ny �v alatt t�rt�nt mindez. Vil�gm�retf v�ltoz�sok, saj�tos, helyi megnyilv�nul�sokkal.

Los Angelesben ilyesmik t�rt�nnek. A fekete csuh�sok �j t�rv�nyeket �rnak. Kikapartatt�k Los Angeles megye c�mer�b�l a piriny� kis keresztet, pedig eddig is csak keresve tal�ltunk r� valahol Pomona istenasszony h�na alatt. Leakasztatnak �s elvitetnek minden d�szt, ami kapcsolatba hozhat� k�vel, t�bl�val, M�zessel, vagy t�rv�nnyel. A szavaz�sok eredm�nyeit t�rlik, �s csak az�rt is h�zass�gnak min�s�tik az egynemfek �letrabl� kapcsolat�t. A gyerekek oszt�lyzatait is t�rlik, ha net�n teremt�st�rt�netet is tanultak. Az �nnepi szok�sokat betiltj�k, �s azt �nnepeltetik, amit mi nem szoktunk. Az olvas�k�nyvbe Kor�n r�szeket v�logatnak. K�t-anyuk�s k�ppel illusztr�lj�k a modern csal�dot, �s fizika helyett krist�lyt csod�lni tan�tj�k a New Age-re termett porontyokat.

�, P�l apostol! Hogyan szerethetted azokat a pog�nyokat annyi �el��t�lettel� a sz�vedben? Tanult�l r�luk (�saj�t pr�f�t�juk mondta�), magad is ut�naj�rt�l a hallottaknak (�Ez a v�lem�ny igaz� - Tit 1:12-13), m�rt nem hagytad �ket magukra? Milyen jogon mer�szkedsz b�rmit is tenni m�sok megv�ltoz�s��rt? Hogyan v�rhattad el Tituszt�l, hogy p�sp�knek val�kat keressen k�z�tt�k? Net�n er�sebbnek hitted a Krisztust a kult�r�n�l? Egy�ltal�n, m�rt nem hagytad Kr�t�t mag�ra? Persze, te nem tudhattad, hogy a multikulturalizmus bibli�ja nem ismer olyant, hogy �megt�r�s�. Val�ban m�s korban �lt�l.

2005. j�lius - augusztus

A t�boroz�k k�t csoportra oszthat�k: traktoroz�kra �s integetőkre. Mindk�t csoportnak vannak lelkes tagjai, de l�ttam csak olyan �mmel-�mmal, sőt kiz�r�lag parancssz�ra engedelmeskedőket is. Sz�cske �gyesen felpattan�k �s neh�zkesen kapaszkod�k adj�k ki a traktoros t�rsas�got. Hangosan kiab�l�k, f�ltőn sikong�k �s Jur�s testv�rre irigykedők a f�ldh�zragadtak�t.
      Mert most Jur�s testv�rről �s a traktorj�r�l lenne sz�. �rhatn�nk persze Pali b�csi kalandos m�ltj�r�l, megt�r�s�ről, munk�s �let�ről, vagy a sportban el�rt eredm�nyeiről is. Sok�ig nem feledj�k ir�ni szomsz�dj�t, aki�rt egy m�s nyelvet is k�sz megtanulni. Gyan�tom, hogy m�sokat is f�lreh�v azokra a besz�lget�sekre, amikből minden kir�ndul�skor tartogat egyet nekem; �gy d�nt�ttem, ha nem teszem zsebre, akkor nem vetem pap�rra seY
      Sz�val, R�ma T�bor nem lenne az Jur�s testv�r �s a traktora n�lk�l.

      Szomsz�dos telk�ről nagy robajjal hajt be a t�bor kapuj�n. H�zza az ut�nfut�t is, ami szigor�an egyh�zi szolg�latban �ll - amolyan ` szent ed�ny@ . Ahogy meg�rkezik, felborul a rend. Az eb�dre v�r�k fegyelmezett sora a traktor zaj�ra sz�tesik. Amikor megsz�laltatja Jur�s b�csi a dud�t (olyan hang� sincs m�g egy), saj�t szememmel l�ttam, hogy egy nagypapa otthagyta hűs�ges t�rs�t, hogy unok�ja ut�n kapaszkodva szabad legyen egy k�rre legal�bb. Ebben a k�l�n�s j�sz�gban olyan szellem van, hogy t�t�gast �ll tőle a nemzetk�zi helyzet is. Az �l�s f�l�tt lebegő kanadai z�szl� (a vil�g egyetlen traktora, amit szolg�latba rendel�se �ta ugyanaz a lobog� �kes�t) m�g�tt angolul �s magyarul kiab�l� gyerekhad indul harcba a jobb hely�rt. Az a legszerencs�sebb, aki utolj�ra marad, mert Pali b�csi szigor� parancsa ellen�re is lel�gathatja a l�b�t a plat�r�l. A fentebb eml�tett nagypapa, ` �reg harcos@ l�v�n, z�szl�-k�zelbe terelt mindenkit. Ha m�r l�d, legyen k�v�r B egy k�rre kiudvariaskodta mag�nak a legjobb helyet...
      Sok j� dolog t�rt�nik, amikor k�tetlenebb l�gk�rben, idősek �s fiatalok egy�tt vagyunk. M�sk�pp sz�l az �nek, m�lyebbek a besz�lget�sek, van idő �s figyelem olyan dolgokra is, amiket meglop a m�skor szok�sos rend. A Toronto melletti R�ma T�bor saj�tos hangulat�hoz �gy hozz�tartozik Pali b�csi a traktorral, mint a hangulatos k�polna, a meghitt �sszej�vetelek, a gy�ny�rű t�, az emberevő sz�nyogok �s a szabad tűz�n sercegő h�s illata. Ebből a teljes k�pből, a t�boroz�s hangulat�t biztos�t� fontos �s kev�sb� fontos dolgok sor�b�l id�n sem hi�nyzott semmi. K�sz�net �rte a Testv�reknek, akik �rkez�s�nk előtt �s t�voz�sunk ut�n is azon f�radoznak, hogy mindent �gy tal�ljunk, ahogy most is elk�pzelj�k: traktor, duda, z�szl�, finom �tel, sz�nyogriaszt� hatalmas t�bortűz, sok-sok �nek, igaz, testv�ri szeretetY K�sz�nj�k toront�i testv�rek!

*****

2005. j�nius

Kihaltak mind az ismerősei. Az idő is, mintha csak meg�llt volna a k�sz�b�n�l. Az utols� harminc �v esem�nyei? Tapintattal kopogtak a par�nyi szob�cska ajtaj�n. M�g a l�rm�s v�ltoz�sok is tisztelettel jelentkeztek be n�la, mintha tudn�k, nem illik megzavarni a nagy időt. Akik ismert�k, az unok�i lehettek volna, �s mind az unok�iknak dicsekedtek az idős asszonnyal.
      �gy fogadott, mintha r�gen ismerne m�r. N�h�ny suta pr�b�lkoz�s ut�n feladtam: az ő vil�g�ban �gysem tal�lok kapaszkod�t magamnak a bemutatkoz�shoz. A gy�lekezetet is ott hagytam h�t, ahol ő ismeri, 40 �vvel ezelőtti hely�n.
      Sz�vesen besz�lt. Bemutatta rohamosan t�gul� birodalm�t. A nagy utat a sz�ktől az ablakig, �s a nagy bajt, ha nem kap vizet a musk�tli minden nap. Legt�bbet a botr�l hallottam, ami n�lk�l meg�ll az �let. Nem engedn� el egy pillanatra sem; mes�l�s k�zben is koppantgat vele, hol az asztal sz�l�n, hol a szőnyeg v�g�n. Ezzel rugaszkodik neki a napnak, egy�tt j�rj�k be a birodalmat, �s r�t�maszkodik m�g �lt�ben is B �gy a legbiztosabb. A szomsz�dja mondta k�sőbb, mindig tudj�k, merre j�r, �s �ppen mit tesz a 103 �ves n�nike, a kopog�s az �letjel.
 
      Az asztal�n v�rakoz� hozz�val�kr�l k�rdezgettem, �s ő elmondta az eg�sz heti men�t. Hol hagyma, hol alma, ha főz, leves. Kedden �s p�nteken b�jt�l. B�jt�l, h�t azt meg minek?
      - Tudja, kedvesem, ebben a mostani h�bor�ban, beh�vt�k a fiamat is. A francia fronton megs�r�lt, s�lyosan. K�rtem Istent, hogy hozza haza az egyetlenemet, �letben, eg�szs�gesen. H�napokig k�rh�zban volt, azt�n lassan helyrej�tt. M�g meg is nős�ltY Akkor meg�g�rtem Istennek, hogy minden kedden b�jt�lni fogok.
      - �s p�nteken, akkor sem eszik Erzsi n�ni?
      - H�t az meg �gy volt, hogy a menyemnek nagy balesete lett. Hetekig eszm�letlen fek�dt a k�rh�zban. Idős fiam �jjel-nappal mellette virrasztott. Akkor tettem fogadalmat a p�ntekről. Felgy�gyult sz�pen. Azt�n mindketten itt hagytak.
 
      Hatvan �vvel a "mostani h�bor�" ut�n is �llja a szav�t. A szerettei is elmentek, m�r nem is eml�kszik, mikor.
      - Erzsike n�ni, mi�rt b�jt�l m�g mindig, hiszen akik�rt im�dkozott akkor, azok m�r nem is �lnek?
      - Azok nem, de �n �lek, �s Isten is, akinek ezt meg�g�rtem.
 
      A hossz� �let titka? H�rom �ve besz�lgett�nk ezekről. Most jutott el hozz�m a h�r, hogy nem hallj�k a bot kopog�s�t...

*****

2005. m�jus

H�t ezen is t�l vagyunk. Agg�d� figyelemmel lest�k a k�m�nyt; lesz-e p�p�nk, tal�lnak-e maguk k�z�tt ut�dot a hirtelen sok mis�z�sben l�that�an megf�radt főpapok, aki �P�ter tr�nj�n� sz�kelve gyakorolja majd az apostolok hagyat�k�t megcs�fol� evil�gi hatalmat? �r�l�k, hogy tudom�sunk szerint, nem kaptak egym�s haj�ba, �s hat�rozott d�nt�s�k nyom�n feh�r f�st�t p�ffentett az �j Eur�pa k�k eg�re a k�z�pkor. M�r azt is tudjuk (de minek?), hogy Ratzinger b�boros im�ds�ga nem nyert meghallgattat�st, mert akarata ellen�re is p�p�v� t�tetett.

A reform�torok biztosan, de m�g t�n az apostolok is k�h�gn�nek a f�sttől. A Szentl�lek vezet�s�t �g�rt�k egymilli�rd katolikusnak, mik�zben a vil�g szemel�tt�ra előadt�k ezt a hatalommentő sz�nj�t�kot. �gbeki�lt� ellentmond�sokat, a Szent�r�s tan�t�s�val ellent�tes tanokat �s gyakorlatokat k�zvet�tettek �lő ad�sban a hajdani R�ma mumifik�lt int�zm�nyeiből. Hitelt k�lcs�nz�tt mindennek a sokat emlegetett II. Vatik�ni Zsinat �s az előző egyh�zfő tiszteletre m�lt�, hősies embers�ge. A temet�sn�l, majd az �j p�pa beiktat�s�n�l tetszelgő �llamf�rfiak �s dikt�torok d�szes t�rsas�ga j�l szeml�ltette a katolikus egyh�z sokir�ny�lts�g�t. Befoly�sa előtt megh�dolnak a katolikus szavaz�kra �hes politikusok, de emberibb sz�nbe �lt�znek a milli�kat gy�trő despot�k is. Ez a globaliz�ci� d�c�gős �tj�n r�zk�d� vil�g vezet�sre v�r. Nemzetk�zi int�zm�nyein t�ll�pett a kor. M�s dolga nem l�v�n, a katonai erővel m�r nem b�r�, icipicire zsugorodott Vatik�n kiv�l� lesz�ll�p�ly�t biztos�t ak�rmilyen politikai t�rekv�snek is. A terrorist�t �llamf�rfiv� var�zsolja a lencsev�gre kapott k�zfog�s a p�p�val. A demokr�ci�k k�pviselői is elj�rnak hozz�. A vall�sos kenet oszlatja a k�telyeket; a p�pa dorg�l�s�t is eltűrő politikus b�tors�ga sokaknak impon�l�

�ll�t�lag, az �j p�pa tan�csait k�vetve v�ltogatta sz�neit a k�ria az elm�lt �vekben ezzel a szemf�nyvesztő gyorsas�ggal. Pog�nyokat invit�l im�dkozni a vil�gb�k��rt, m�g Bibli�t is olvas� h�veit az eucharisztia �v�re kiadott enciklik�ban vad ortodoxi�val ostorozza. M�s orsz�gok szuver�n d�nt�seiben kotnyeleskedik, majd a gyermekront� papokat b�jtat�, �s a botr�ny miatt ��nk�nt� lemondott bostoni b�borossal mis�t celebr�ltat a Szt. P�ter bazilik�ban. Sorolhatn�m m�g az ellentmond�sokat, de minek? Ez nem a mi dolgunk. Nos, �ppen ide akartam kilyukadni: b�rmilyen fontosnak tűnj�n is az, ami R�m�ban t�rt�nik, h�la Istennek az�rt, hogy ez nem a mi dolgunk!

Luther M�rton, aki filoz�fiai be�ll�totts�g�t tekintve azonos alapon �llt Ratzinger �rral, babiloni fogs�gnak l�tta azt a hat�st, amit h�veire gyakorolt kora katolikus egyh�za. F�l �vezred m�lt�n is sz�ll a f�st, �s hogy �csak� ennyi, az�rt nem R�m�nak j�r a k�sz�net. Baptista elődeink vesz�lyesnek, sőt a Biblia tan�t�s�val ellent�tesnek l�tt�k az egyh�zak, vall�si k�z�ss�gek hatalmi t�rekv�seit. Ők tudt�k, hogy miről besz�lnek. J� lesz, ha a napjainkban �bredező t�rekv�sekre odafigyel�nk mi is - ak�r R�m�ban, ak�r k�zelebb hozz�nk.

******

2005. �prilis

Egyszerre �rt�nk a l�mp�hoz, higgy�k el, musz�j volt megn�znem őket. A hangsz�r�k teljes gőzzel nyomt�k a zajt. Nem k�v�ncsis�gb�l, ink�bb ijedtemben pillantottam oda. Az �n aut�mat is r�zta a l�rma, amit ez a k�t fiatalember fuvarozott. Hangosan felnevettem, amit ők �szrevettek, �s olyant mutatva nyugt�ztak, ami a fiatalok nemzetk�zi nyelv�n annyit tesz, hogy 'mit b�mulsz te so and so, go away' .
     
Pedig annyit mondt�k nekem a gyerekeim, hogy ne n�zzek oda! Bel�tom, nem sz�p egy ilyen siralmas jeleneten nevetni, de hogy ne vegy�k �szre, azt m�r nem engedhetj�k meg magunknak. Sz�val, b�mb�lt a nem-zene, a sofőr-gyerek k�zben telefon�lt, de �gy, hogy kidugta a fej�t az ablakon. A m�sik ugyan�gy, csak hozz�m k�zelebb, �ppen az iPodj�n keresett valamit. A feje ut�n a felsőtest�t is kil�gatta a zajb�l. Ő �rult be...
      A rossz t�rsas�gt�l �v� sz�lői f�lt�s idej�tm�lt, mint a lemezj�tsz�. Fiataljainkat ettől az �tkozott k�z�s mag�nyt�l f�ltem. Keresik magukat a t�rsas�gban, de t�lnyom�r�szt techno-dolgok ment�n igazodnak egym�shoz. Az �tteremben egy asztaln�l �lnek, de ah�nyan, annyifel� v�laszolgatnak mobil telefonjaikon. A menőnek j� telefonja van. Vil�gnyi lehetős�g a m�ty�rk�ben, hogy ne besz�lgessen a haverral, aki mellette ugyanezt teszi. Egy�tt vannak, de mindenki a maga zen�j�t hallgatja. Az a jani, akinek t�bb van mp3-ből, meg vide�b�l, amit izgalmas kaland let�lteni egy ismeretlen mag�nyos szerverj�ről.
      H�ny lev�l k�t�tt ki a szem�tkos�rban, mire elk�sz�lt az, amit a post�sra b�ztunk B eml�keznek m�g, az őskorban? A kukac k�t oldal�n c�mzett mai olvas� maga b�nja, ha kibontja az ismeretlen k�ldem�nyt Az internet az egyed�ll�tet virtu�lis kalandnak minős�ti �t, minek sor�n minim�lis energi�val �s �nfegyelemmel is, ujjmozdulatra v�ltozik a k�p - a vil�gr�l.
      Ez�rt m�s a vil�gk�p�k. Vag�nyul, minden f�lszegs�g n�lk�l mozognak a v�ltoz�sok k�z�tt. A minap be�ltem egy tizenn�gy �ves fi� előad�s�ra a Santa Monica-i Apple �zletbe. A filmk�sz�t�sről tartott bemutat�t. Megsz�moltam, 45 korombeli f�rfi leste a j�vő ember�t. A szem�nk l�tt�ra zen�t szerkesztett, filmet v�gott, mindenf�le effektusokat haszn�lt �s kritiz�lt a szakadt p�l�s előad�, aki saj�t bevall�sa szerint, ut�l tanulni, �s nem akar dolgozni. Neki j�t�k az, ami m�soknak munka. J�tszva t�ltesz az előző gener�ci� t�rekv�sein. Sajn�ltassam magam, hogy �n ilyen idős koromban egy 12 regiszteres harm�nium bűv�let�be estem - �s az�ta is ker�l�m a komplik�ci�t? Olyan nevets�gesnek tartj�k a mi vil�gunkat, amilyen ijesztőnek mi az �v�k�t...
      Mag�nyra szabott technol�gia var�zs�ban �lnek fiataljaink. Nem a tr�kk�s masin�kkal van a baj. Nem is �gyes haszn�l�ikkal. Tal�n ink�bb vel�nk, akik nem vett�k �szre, hogy vesz�lyes j�t�kokkal szeretgetj�k őket ink�bb, mint időnkkel, figyelm�nkkel, - ha kaphat�k r� - besz�lgetve, - ha nem sz�gyelln�nk - j�tszadozva.
      Az �n gener�ci�m m�g arr�l panaszkodik, hogy hi�nyzik a kommunik�ci�. Ez�rt a sok v�l�s, �s ez�rt est�nk egym�s tork�nak sok-sok v�res h�bor�ban. A j�vő embere ezt a hi�nyt is f�ladja. Belemer�l a mag�nyba, a nagy, k�z�s mag�nyba. Val�j�ban, keres�se juttatja ide. Ha nincs kit, vagy kivel, de van mindig mit �s mivel, egyed�l marad - de kivel?

*****

2005. m�rcius

Szeretek a testv�rekkel �nekelni. Nagyszerű �rz�s az, amikor egyszerre �s egy�tt tesz�nk valami igaz�n fontosat. A gy�lekezeti �nekl�sn�l tiszt�bb megnyilv�nul�s�t az �sszetartoz�snak, �s tisztess�gesebb bemutat�s�t k�z�ss�geink saj�toss�g�nak nem ismerem. D�bbenetesen nagy esem�ny �m ez, hogy annyif�le ember, annyif�le �let�tr�l, ah�ny, annyif�le batyuval a h�t�n egyszer csak megsz�lal, �s ugyanazt teszi: �nekel! Megfigyeltem, hogy �gy hangoskodva m�g v�ltozunk is; rajtam legal�bbis seg�t.
      Sz�list�ink �s k�rusaink nem helyettes�tik a k�z�s �nekl�st. A gy�lekezeti �nekekben m�s �rt�k van. B�rki belekapcsol�dhat. �nekeink dallam�t �s sz�veg�t az avatatlan is k�nnyen k�vetheti. Milyen nagy dolgokat mondatnak ki vel�nk, �s milyen sz�pen - a mi �nekeink?!
      Hadd mutassak be n�h�nyat a kedvenceim k�z�l �j, Baptista gy�lekezeti �nekesk�nyv�nkb�
l.

      "�ltetőnap �s f�ny az �r, kegyelm�ből j�vő fakad". Ez a mondat k�vet engem a 7. �nekből. J� temp�ban �nekelve, a 84. zsolt�r kel �letre ebben a gy�ny�rű gondolatokkal megtűzdelt, egyszerű dallam� �nekben.
      Eddig k�rusműk�nt ismert "h�vogat�" a 134. �nek (Krisztusr�l zeng dalunk). "S�r�k, k�nnyezők, betegek, szenvedők, t�velygők, bűn�s�k" - senkit sem hagy ki. Mindh�rom vers�nek a kezdete, �s az �nek k�zep�n, k�rtzeng�sk�nt felhangz� "J�jjetek h�t!" val�s�gos pr�dik�ci�v� teszi. "J�zus m�g v�r!""Krisztus meg�ld!", �s "Szolg�ljuk sz�ntelen az �g Ur�t!" - �gy v�gződnek a versszakok. Igehirdet�s ez a jav�b�l!
      F�rfikarban, unisono �nekelt�nk egy adventi �s egy kar�csonyi �neket a gyertyaf�nyes istentiszteleten. K�nnyen megtanultuk, �s kedves meglepet�st szerezt�nk a gy�lekezetnek, mert magyaros dallamuk �s az �rdekes k�s�ret k�l�n�s hangulatot teremt. Gondolt�k vajon a k�nyv szerkesztői, milyen nagy �r�m�t szereznek egy k�lf�ldi magyar gy�lekezetben az 55. �s a 77. �nekkel?

      Hogy melyik a legeslegszebb? Nem k�nnyű az 563 k�z�l egyet kiv�lasztani, meg azt�n ez m�r �zl�s dolga is. Ha m�r feltettem a k�rd�st, v�lasztok egyet, csakhogy felcsig�zzam olvas�im �rdeklőd�s�t is. �n a "Csak Krisztus, senki m�s!" kezdetűt tartom a legeslegjobbnak. F�ltem is, nehogy reform�ci� napi alkalmi haszn�latra �t�lj�k. Nem �rtana ezt �nekelni minden istentisztelet kezdet�n, de legal�bb felv�ltva a "Szent az Isten, szent..."-el (az is benne van az �j k�nyvben, �s m�g sok m�s, �rt�kes �s ismert �nek�nk). Tiltakoz�sukat a szerkesztő testv�rnek k�rem c�mezni...

      �j �nekekből nem volt hi�ny gy�lekezeteinkben, de j�b�l sosem el�g. A Baptista gy�lekezeti �nekesk�nyvben a r�giekből �s az �jakb�l olyan v�laszt�kra tal�lunk, amit �r�m meg�nekelni a testv�reknek ilyen pr�zai m�don is.

******

2005. febru�r

A december 26-i f�ldreng�s, majd sz�kő�r eddig 160 ezer ember �let�t oltatta ki az �rintett �zsiai orsz�gokban. Az �ldozatok t�bbs�ge gyermek. Buddhist�k, muzulm�nok �s kereszty�nek, szeg�ny hal�szok �s j�m�d� kereskedők, egyar�nt gy�szolnak. "A testv�ris�g 3/4-ed r�sz�t egy nap alatt elvesz�tett�k" - olvasom egy baptista lelkip�sztor sorait, Sr� Lank�b�l.
      Ez az �ri�si trag�dia hat�ssal lett a vil�g "jobbik" r�sz�re is. (Az�rt �rom "jobbnak", hogy musz�j legyen megeml�tenem: a Biblia tan�t�s�n alapul� �lettisztelet kifejez�st nyer az �llampolg�rok jav�t szolg�l� korm�nyok olyan rendelkez�seiben is, mint riaszt� rendszerek ki�p�t�se, �p�tkez�si elő�r�sok, legal�bb a sz�ks�g idej�n hasznos kapcsolatrendszer a vil�g m�s orsz�gaival, stb.). Az elő�t�letek, politikai �s egy�b �rdekek a h�tt�rbe ker�ltek, �s beindult a t�rt�nelem eddig legnagyobb seg�lyakci�ja. A Magyarorsz�gi Baptista Szeretetszolg�lat 15 szakemberből �ll� munkacsoporttal dolgozik m�r a t�rs�gben, �s azt hallottam egyik pesti gy�lekezet�nkről, hogy a testv�rek t�bb mint 400 ezer forintot adakoztak a k�rosultak megseg�t�s�re.
      Mindny�jan tudjuk, hogy mit tesz a h�vő ember ilyen helyzetekben. Arr�l szeretn�k most r�viden �rni, hogy mit ne gondoljunk ezekről. Mert sokan vannak, akik �gy v�lik, hogy a term�szeti katasztr�f�k Isten �t�let�nek az eszk�zei...
      Meggyőződ�sem szerint, ig�tlen �s ez�rt id�tlen gondolat ez Isten munk�j�r�l a vil�gban. Tal�n előre "csomagolt" f�lelmek, tal�n bűn-v�d s�gja. �rd�gi pr�b�lkoz�s arra, hogy Isten �lj�n a v�dlottak padj�n, m�g a nemes lelkű ember nagy erőfesz�t�sekkel �s �sszefog�ssal nekil�dul az "�t�let" nyomait elt�ntetni. Mennyivel t�bb �letet olt ki bűn�s hanyags�g, vagy tudatos �ld�kl�s, �s milyen j�l b�jnak e bajok okoz�i?! Csak n�h�ny hete jelent meg az UNESCO k�zlem�nye, miszerint megelőzhető betegs�gekben 29 ezer gyermek veszti el az �let�t - naponta! Kit v�doljunk az ilyen trag�di�k�rt?
      A Biblia azt tan�tja, hogy minden Isten tudt�val, sőt, "enged�ly�vel" t�rt�nik vil�gunkban. Mag�ra hagyva, az eg�sz teremtetts�g �t�letes �llapotban vesztegelne. Minden �let-ellenes t�rt�n�snek v�gső oka a Bűn; "de h�la az Istennek, aki a diadalt adja nek�nk a mi Urunk J�zus Krisztus �ltal!" Az�rt "evang�lium" a Megv�lt� Szem�ly�ről �s munk�j�r�l sz�l� h�rad�s, mert Isten jelenl�t�t �t�letre �rdemes vil�gunkban �s �let�nkben kegyelemmel �s szeretettel teljesnek mutatja be. Ő nem az, akitől joggal f�l�nk, b�r nem f�lhet�nk el�gg�, hanem Akiben egyed�l rem�nykedhet�nk, b�rmilyen rem�nytelen �llapotban is.
      Van �gy, hogy nevet adhatunk a trag�dia okoz�j�nak. Pil�tus volt az, aki meg�lette az �ppen �ldoz� h�vőket (Luk�cs 13,1-2). Van �gy, hogy az okok ismeretlenek. Hogyan dőlhetett le az erős silo�mi torony (13,4-5)? Megv�lt�nk azt akarja, hogy ilyen trag�di�kkal szembes�lve ne tal�lgassunk. A puszt�t�s l�tv�nya, a le�rhatatlan emberi trag�dia - elősz�r is - ijesszen r�nk! Ha meg nem t�r�nk, mindny�jan hasonl�k�ppen elvesz�nk. Ilyen az �t�let; f�lj�nk tőle! Nem ez az �t�let, de �ppen ilyen...
      Azut�n �lj�nk a kegyelmes Isten gyermekeihez m�lt� m�don! M�svall�s� embert�rsaink megseg�t�se kereszty�n k�teless�g�nk.

*********

2005. janu�r

A "Ha Isten hallgat..." c�m� verset k�stolgatom (B�keh�rn�k, 2004. szept. 26) m�r egy hete. Egyszer tal�lkoztam a szerz�j�vel, tal�n f�l �r�t "besz�lgett�nk". Kar�csonyi leg�ci�ba utaztam, ha j�l eml�kszem, a hatvani vonalon. �res f�lk�t kerestem, hogy zavartalanul k�sz�lhessek a pr�dik�ci�kra. Mert mit lehet J�zus sz�let�s�r�l elmondani n�gyszer egym�s ut�n, m�ghozz� ugyanannak a hallgat�s�gnak? (F�lelmem igazol�dott, t�nyleg elk�s�rtek a testv�rek egyik k�rzeti �llom�sr�l a m�sikra; est�re m�r sz�p sz�m� gy�lekezet volt egy�tt; nem miattam j�ttek, szerett�k egym�st.) Kiter�tettem magam k�r� a jegyzeteimet, felsorakoztattam a sebt�ben t�sk�ba dob�lt k�nyveket, �s fel�t�ttem a Bibli�mat. Nem r�szletezem, hogyan tal�lt ilyen �sszevisszas�gban az a Kar�csony, de az biztos, hogy nem voltam k�sz j� h�rt vinni m�soknak.
      Ahogy ott idegesen lapozva v�rom az ihletett, ny�lik az ajt� �s bel�p egy id�s �riember. El�g sokat utaztam akkort�jt, tudtam, itt m�r nem k�sz�l pr�dik�ci�. A hazautaz� munk�sok nem zavartak volna, csak annyi helyet kerestek, hogy vonatos-k�nyelmesen alhassanak. Nem besz�ltek azok, s�t, pap�rhalmazon sz�kell� tud�l�koss�gomat m�g tal�n tiszteln�k is, de az �n emberem hangos k�sz�n�ssel kezdte. A hangj�r�l azonnal felismertem. B�kefi P�l, nyugd�jas lelkip�sztor volt. K�rdezte, nem zavar-e? Hazudtam neki. Nem mutatkozott be, �n se neki. �gy sejtem, nem akarta �szrevenni, ahogy �sszekapartam a holmimat, begy�rtem mindent a t�sk�mba �s beh�z�dtam a sarokba. A kalapj�t feltette a polcra, de a kab�tj�b�l nem b�jt ki. �n eg�szen biztos vagyok abban, hogy nem k�rdeztem t�le semmit, �s arra is, hogy az elej�n irrit�lt az a nyugodt, m�ly f�rfihang, amivel elkezdett a f�lk�nek besz�lni nem sokkal ut�na, hogy le�lt. Mondom, �n nem k�rdeztem, �s csak ketten voltunk...
      - Kar�csony reggel�n kevesen utaznak... -  kezdte, �s r�m se n�zett.
      - Akik �ton vannak ilyenkor, azok fontos dolgot v�geznek - folytatta. Kedvem lett volna megmondani neki, hogy ezt �n is �gy l�tom, �s most �ppen megzavart benne, de nem volt b�tors�gom f�lbeszak�tani.
      "Az emberek v�rnak azokra, akik ilyenkor �ton vannak. Nem mindegy, hogy mit visz�nk nekik. �n az�rt utazom, hogy elmondhassam a testv�reknek az �r�mh�rt J�zus Krisztusr�l. � mindig megteszi, amit meg�g�r. M�g a sz�let�s�n�l is �g�retek val�sultak meg, �s az csak a kezdet. Megyek, hogy ezt elmondjam nekik."
      Tal�n f�l �r�t besz�lt �gy, mag�ban. A d�h�m elsz�llt, csak lestem, ahogy 2k�sz�lt". Mint aki �nmag�t gerjesztgeti, egyre nagyobb h�vvel �s hanggal mondta. Akik hallott�k pr�dik�lni, azok ismerik ezt az energi�t. Azt�n felpattant, kapta a kalapj�t �s f�lretolta a f�lkeajt�t. A folyos�r�l k�sz�nt vissza: "Az �r J�zus �ldja meg!". Lesz�llt, elment, az�ta sem l�ttam. M�r tudtam, mit kell elmondanom majd a testv�reknek.
      Most megint, el�ttem a verse, �s besz�l:
      "...De megny�lhat el�tted is
      A k�s�rt�sek m�ly tava,
      Mid�n �gy v�led, hogy nincsen
      Az �rnak sem hozz�d szavaY
      ... Csak csendben v�r �s csendben n�z
      Lelked titkos rejtek�be.
      Te v�rj Re�, s hittel borulj
      K�s�rt�sek k�zt El�be...!"
 
      Nem �nnepi �zenet ez, de j� �traval�. A kapkod�s �s m�s p�tcselekv�seink helyett, a bajban is jobb v�rni, csendben v�rni. Fontos feladatok v�rnak r�d is. Pontosabban, emberek, testv�rek v�rnak r�nk, hogy valami j�t vigy�nk nekik. �s utaz�s k�zben is lehet szolg�lni. M�g egy ismeretlennek is. Csak higgy�k, hogy val�ban fontos c�llal utazunk!

*********************

2004-es Val�ban?

2003-as Val�ban? 

Val�ban? 2002. �prilist�l decemberig

az Evang�liumi H�rn�kh�z