Archive
1998  /  1999  / 2000 2001 200220032004

k�ldje el a megfejt�st elektronikus post�val:

e-mail a szerkeszt�nek

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapozgassuk a Bibli�t !

Evang�liumi Hirn�k / Gospel Messenger egyik oldala

Egy k�nyv, egy igevers - 2007. decemberi feladv�ny

1. �ldjon meg t�gedet az �r, �s �rizzen meg t�gedet.
2. El ne t�vozz�k e t�rv�nynek k�nyve a te sz�dt�l, hanem gondolkodj�l arr�l �jjel �s nappal...
3. ...az �r el�tt nincs akad�ly, hogy sok vagy pedig kev�s �ltal szerezzen szabadul�st.
4. ... az �rnak �r�me a ti er�ss�gtek.
5. Mert a ki megnyer engem, nyert �letet, �s szerzett az �rt�l j�akaratot.
6. J� v�rni �s megad�ssal lenni az �r szabad�t�s�ig.
7. De �n az �rra n�zek, v�rom az �n szabad�t�som Isten�t; meghallgat engem az �n Istenem!
8. A ki hiszen �s megkeresztelkedik, idvez�l; a ki pedig nem hiszen, elk�rhozik.
9. Mert nem besz�dben �ll az Istennek orsz�ga, hanem er�ben.
10. Mert tudjuk, hogy ha e mi f�ldi s�torh�zunk elbomol, �p�let�nk van Istent�l, nem k�zzel csin�lt, �r�kk� val� h�zunk a mennyben.
11. Harczold meg a hitnek sz�p harcz�t, nyerd el az �r�k �letet, a melyre h�vattatt�l, �s sz�p vall�st�tellel vall�st tett�l sok bizonys�g el�tt.
12. Mert megjelent az Isten idvez�t� kegyelme minden embernek.

Egyik hűs�ges lapozgat� testv�r, id. Guti Mikl�s (Budapest) minden bibliai k�nyvből megtanult egy igeverset. Az �ltala k�ld�tt 66 versből v�lasztottam a decemberi ig�ket. (Guti testv�r egy�bk�nt m�r t�bb sz�z igeverset tud k�v�lről. K�vess�k p�ld�j�t!)

A megfejt�seket janu�r v�g�ig v�rjuk.

HANGZIK AZ IGE - 2007. novemberi feladv�ny
1. De nem hallott�k, m�g f�l�ket sem hajtott�k arra, hanem ment kiki az � gonosz sz�v�nek hamiss�ga ut�n, �s r�jok szabtam e sz�vets�gnek minden ig�j�t, a melyeket az�rt parancsoltam, hogy megcselekedj�k, de nem cselekedt�k.
2. �s �m�, te olyan vagy n�kik, mint valamely szerelmesked� �nek, sz�p hang�, s mint valamely j� heged�s; csak hallj�k besz�didet, de nem cselekszik azokat.
3. �s l�n, hogy a mint �n ki�ltottam �s nem hallott�k meg: �gy ki�ltottak, de nem hallottam meg, azt mondja a Seregeknek Ura;
4. Mikor pedig ezeket hallott�k, sz�v�kben d�h�sk�dnek �s fogaikat csikorgatj�k vala � ellene.
5. Azok pedig mikor hallott�k, hogy �l �s � l�tta vala, nem hiv�k.
6. Mim�don meneked�nk meg mi, hogyha nem t�r�d�nk ily nagy idvess�ggel? a melyet, miut�n kezdetben hirdetett az �r, azok, a kik hallott�k, biztos�tottak sz�munkra,
7. Mert n�k�nk is hirdettetett az evangy�liom, mik�pen azoknak: de nem haszn�lt n�kik a hallott besz�d, mivel nem p�ros�tott�k hittel azok, a kik hallott�k.
8. Monda n�ki J�zus: Menj el, a te fiad �l. �s hitt az ember a sz�nak, a mit J�zus mondott n�ki, �s elment.
9. Ezeket pedig mikor hallott�k, sz�v�kben megkesered�nek, �s mond�nak P�ternek �s a t�bbi apostoloknak: Mit cselekedj�nk, aty�mfiai, f�rfiak?
10. Sz�v�ket is megkem�ny�t�k, hogy ne hallj�k a t�rv�nyt �s az ig�ket, a melyeket a Seregeknek Ura k�ld�tt vala az � lelke �ltal, az el�bbi pr�f�t�k �ltal. �s igen felgerjedt vala a Seregeknek Ura.
11. Bizony, bizony mondom n�ktek, hogy elj� az id�, �s az most vagyon, mikor a halottak hallj�k az Isten Fi�nak szav�t, �s a kik hallj�k, �lnek.
12. A j� f�ldbe vetettek pedig azok, a kik hallj�k az ig�t �s beveszik, �s gy�m�lcs�t teremnek, n�mely harminc annyit, n�mely hatvan annyit, n�mely sz�z annyit.
13. Mim�don hisznek pedig abban, a ki fel�l nem hallottak? Mim�don hallan�nak pedig pr�dik�l� n�lk�l?
A megfejt�seket janu�r v�g�ig v�rjuk.

A megfejt�seket janu�r v�g�ig v�rjuk.

B�lcs mond�sok - 2007. szeptemberi feladv�ny

1. A b�lcsess�gnek kezdete az �rnak f�lelme; �s a Szentnek ismerete az eszess�g.
2. Mert az �r �d b�lcsess�get, az ő sz�j�b�l tudom�ny �s �rtelem sz�rmazik.
3. A b�lcsess�g kezdete ez: szerezz b�lcsess�get, �s minden keresm�nyedből szerezz �rtelmet.
4. Az �rnak �ld�sa, az gazdag�t meg, �s azzal semmi nem szerez b�nt�st.
5. Van olyan, aki bőven adakozik, �s ann�l ink�bb gazdagodik; �s aki megtart�ztatja a j�rand�s�got, de ugyan szűk�lk�dik.
6. Jobb a kev�s az �rnak f�lelm�vel, mint a tem�rdek kincs, a hol h�bor�s�g van.
7. A h�vő ember bővelkedik �ld�sokkal; de a ki hirtelen akar gazdagulni, b�ntetlen nem marad.
8. szeg�nys�get vagy gazdags�got ne adj n�kem; t�pl�lj engem hozz�m illendő eledellel.
9. A ki pedig asszonnyal par�zn�lkodik, bolond; a ki mag�t el akarja veszteni, az cselekszi ezt!
10. A vid�m elme j� orvoss�gul szolg�l; a szomor� l�lek pedig megsz�rasztja a csontokat.
11. Ut�latos az �rn�l a k�tf�le s�ly; �s a hamis fontok nem j� dolgok.
12. Mert ha h�tszer elesik is az igaz, ugyan felk�l az�rt; az istentelenek pedig csak egy nyavaly�val is elvesznek
13. A ki vermet �s m�snak, abba bel� esik; �s a ki felhenger�ti a k�vet, arra gurul vissza.
14. A sok besz�dben elmaradhatatlan a v�tek; a ki pedig megtart�ztatja ajkait, az �rtelmes.
15. Minden f�ltett dologn�l jobban őrizd meg sz�vedet, mert abb�l indul ki minden �let.
16. Eredj a hangy�hoz, te rest, n�zd meg az ő �tjait, �s l�gy b�lcs!
A megfejt�seket okt�ber v�g�ig v�rjuk.
 

 

Egyik �sz�vets�gi k�nyv�nk legszebb ig�i - 2007. j�lius-augusztusi feladv�ny
 
1. Semmit se tegyetek az �g�hez, a melyet �n parancsolok n�ktek, se el ne vegyetek abb�l.
2. Csak n�ked adatott l�that�an tudnod, hogy az �r az Isten �s nincsen kiv�le t�bb!
3. Mindig azon az �ton j�rjatok, amelyet az �r, a ti Istenetek parancsolt n�ktek, hogy �ljetek, �s j� legyen dolgotok... 
4. Szeressed az�rt az Urat, a te Istenedet teljes sz�vedből, teljes lelkedből �s teljes erődből.
5. Szeress�tek az�rt a j�vev�nyt; mert ti is j�vev�nyek voltatok �gyiptom f�ld�n.
6. �s tan�ts�tok meg azokra a ti fiaitokat, sz�lv�n azokr�l, mikor h�zadban �lsz, mikor �ton j�rsz, mikor fekszel �s mikor felkelsz.
7. � De �res k�zzel senki se jelenjen meg az �r előtt! Kiki az ő k�pess�ge szerint adjon, az �rnak, a te Istenednek �ld�sa szerint, amelyet �d n�ked.
8. Pr�f�t�t t�masztok n�kik az ő atyjokfiai k�z�l, olyat mint te, �s az �n �g�imet adom annak sz�j�ba, �s megmond n�kik mindent, a mit parancsolok n�ki.
9. Ne k�sd be az �k�rnek sz�j�t, mikor nyomtat!
10. �tkozott, aki elmozd�tja az ő felebar�tj�nak hat�r�t!
11. A titkok az �r�i, a mi Isten�nk�i; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mi�nk �s a mi fiaink� mind �r�kk�
12. Bizonys�gul h�vom ellenetek ma a mennyet �s a f�ldet, hogy az �letet �s a hal�lt adtam előt�kbe, az �ld�st �s az �tkot: v�laszd az�rt az �letet, hogy �lhess mind te, mind a te magod; Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, �s hogy hallgass az ő szav�ra, �s ragaszkodj�l hozz�; mert ő a te �leted �s a te �letednek hossz�s�ga;
13. Hajl�k az �r�kk�val� Isten, alant vannak �r�kk�val� karjai.

 A megfejt�seket szeptember v�g�ig v�rjuk.

Az �ld� jobb kezek - 2007. j�niusi feladv�ny

1. Az �rra n�ztem sz�ntelen, mert jobb kezem fel�l van, meg nem rend�l�k.

2. Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: seg�ts jobboddal �s hallgass meg minket.

3. De �n mindenkor veled vagyok, Te fogod jobb kezemet.

4. Mert jobb keze fel�l �ll a szeg�nynek, hogy megszabad�tsa azokt�l, akik el�t�lik annak lelk�t.

5. Az �rnak jobb keze felmagasztaltatott, az �rnak jobb keze hatalmasan cselekedett.

6. Ott is a te kezed vez�relne engem, �s a te jobb kezed fogna engem.

7. Mivel �n vagyok Urad, Istened, a ki jobb kezedet fogom, �s aki ezt mondom neked: Ne f�lj �n megseg�telek.

8. Monda az �r az �n Uramnak: �lj az �n jobb kezem fel�l...

9. Akkor ezt mondja a kir�ly a jobb keze fel�l �ll�knak: Jertek �s Aty�m �ldottai �r�k�lj�tek az orsz�got.

10. Magam el�tt l�ttam az Urat mindenkor, mert � n�kem jobb kezem fel�l van, hogy meg ne t�ntorodjam.

Bek�ldte: id. Guti Mikl�s (Budapest)

A megfejt�seket j�lius v�g�ig v�rjuk.

 

KERESS�TEK AZ URAT, �S �LTEK! - 07 m�jusi feladv�ny

1. Ord�t az oroszl�n: ki ne rettegne? Az �n Uram, az �r sz�lt: ki ne pr�f�t�lna?

2. Menj el, pr�f�ta! Fuss el a J�da f�ld�re; ott egyed kenyered �s ottan pr�f�t�lj! B�th-Elben pedig ne pr�f�t�lj t�bb�; mert a kir�ly szenthelye �s az orsz�g sz�kh�za ez!

3. Nem vagyok pr�f�ta, sem pr�f�t�nak fia; barom-p�sztor vagyok �s vad f�g�t szedek; de elh�vott engem az �r a ny�j mellől, �s mond� n�kem az �r: Menj el �s pr�f�t�lj az �n n�pemnek

4. Keress�tek az Urat, �s �ltek ...

5. Gyűl�lj�tek a gonoszt �s szeress�tek a j�t; �ll�ts�tok vissza a kapuban az igazs�got; tal�n megkegyelmez az �r, a Seregek Istene a J�zsef marad�kinak.

6. �s led�nt�m a t�li h�zat a ny�ri h�zzal egy�tt, �s elpusztulnak az elef�ntcsont-h�zak is

7. Gyűl�l�m, megvetem a ti �nnepeiteket, �s nem gy�ny�rk�d�m a ti �sszej�veteleitekben.

8. Jaj azoknak, akik gondtalanul �lnek a Sionon, �s a kik elbizakodnak Samaria hegy�n ... Akik h�rfa mellett dalolgatnak, �s azt hiszik, hogy hangszereik a D�vid�i ...

9. Csak titeket v�lasztottalak magamnak e f�ldnek minden nemzets�gei k�z�l; az�rt b�ntetlek meg titeket minden gonoszs�gtok�rt.

10. �m�, napok jőnek, azt mondja az �r Isten, �s �hs�get bocs�tok e f�ldre... az �r besz�d�nek hallgat�sa ut�n.

11. Azon a napon felemelem a D�vid leomlott s�tor�t, �s kijav�tom repedez�seit, �s felemelem omlad�kait, �s meg�p�tem azt, mint volt hajdan�n.

A megfejt�seket j�nius v�g�ig v�rjuk.

AZ �DV�SS�G T�K�LETES - 07 �prilisi feladv�ny

1. � benned �s a te magodban �ldatnak meg a f�ld minden nemzets�gei.

2. Mert egy gyermek sz�letik n�k�nk, fi� adatik n�k�nk, �s az uralom az ő v�ll�n l�szen, �s h�vj�k nev�t: csod�latosnak, tan�csosnak, erős Istennek, �r�kk�val�s�g atyj�nak, b�kess�g fejedelm�nek!

3. �r�lj nagyon, Sionnak le�nya, �rvendezz, Jeruzs�lem le�nya! �m�, j�n n�ked a te kir�lyod; igaz �s szabad�t� ő; szeg�ny �s szam�rh�ton �lő, azaz nőst�nyszam�rnak vemh�n.

4. �s ő megsebes�ttetett bűneink�rt, megrontatott a mi v�tkeink�rt, b�kess�g�nknek b�ntet�se rajta van, �s az ő sebeivel gy�gyul�nk meg.

5. Szűl pedig fiat, �s nevezd annak nev�t J�zusnak, mert ő szabad�tja meg az ő n�p�t annak bűneiből.

6. M�snap l�t� J�nos J�zust ő hozz� menni, �s monda: �m� az Istennek ama b�r�nya, aki elveszi a vil�g bűneit!

7. az embernek Fia nem az�rt j�tt, hogy n�ki szolg�ljanak, hanem hogy ő szolg�ljon, �s adja az ő �let�t v�lts�gul sokak�rt.

8. Mert �gy szerette Isten e vil�got, hogy az ő egysz�l�tt Fi�t adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem �r�k �lete legyen.

9. Aki hisz a Fi�ban, �r�k �lete van; aki pedig nem enged a Fi�nak, nem l�t �letet, hanem az Isten haragja marad rajta.

10. � mert ha nem hiszitek, hogy �n vagyok, meghaltok a ti bűneitekben.

11.. �s nincsen senkiben m�sban idvess�g: mert nem is adatott emberek k�z�tt az �g alatt m�s n�v, mely �ltal kellene n�k�nk megtartatnunk.

12. Az Isten pedig a mi hozz�nk val� szerelm�t abban mutatta meg, hogy mikor m�g bűn�s�k voltunk, Krisztus �rett�nk meghalt.

13. Ennekok��rt ő mindenk�pen idvez�theti is azokat, a kik ő �ltala j�rulnak Istenhez, mert mindenha �l, hogy esedezz�k �rett�k.

14. �s �n �r�k �letet adok n�kik; �s soha �r�kk� el nem vesznek, �s senki ki nem ragadja őket az �n kezemből.

A megfejt�seket m�jus v�g�ig v�rjuk.

Mi�rt szeretem lapozgatni a Bibli�t?

Tov�bbra is nagyon szeretem lapozgatni a Bibli�t �s term�szetesen nagyon �r�l�k, amikor � n�ha hosszabb, n�ha r�videbb idő alatt megtal�lom a keresett ig�ket. Sokszor megt�rt�nik, hogy m�s ig�k is magukra vonj�k figyelmemet lapozgat�s k�zben. Ez eg�szen biztos nem hi�baval� időt�lt�s. Nagyon hi�nyoln�m, ha valamilyen okn�l fogva kimaradna az Evang�liumi H�rn�kből. Minden m�s is �rdekel, ami olvashat� benne. Im�dkozom, az �r tegye �ldott� a testv�rek idej�t, amit r�ford�tanak, hogy ilyen gazdag tartalommal jelenik meg. Nov�k Ilona, Claremont, CA

Mindig is szerettem olvasni a Bibli�t. Sok �r�m�t �s vigasztal�st tal�lok benne. De mi�ta a megfejt�seket megkeresem, m�g nagyobb �r�mmel, odaad�ssal olvasom. Mindig �jat tal�lok benne, amit am�gy tal�n nem tal�ln�k meg. Sokat tanulok belőle.
    
A c�m ad egy ir�nyt, hogy mit is kereshet m�g az ember abban a t�m�ban.
     Az igazat megvallva, m�r nem vagyok az, ami voltam, hamar elf�radok. De ezt m�g nem adom fel, am�g tudom, keresem a verseket.  Jenei Mikl�s, Toront�

 

Mini ............... lev�l - 2007. m�rciusi feladv�ny

1. A ti hiteteknek az eg�sz vil�gon h�re van.
2. Nem sz�gyenlem a Krisztus evangy�liom�t.
3. Nincsen Isten előtt szem�lyv�logat�s.
4. Mi tekintetben k�l�nb h�t a zsid�? ... az Isten re�jok b�zta az ő besz�deit.
5. Mindenki v�tkezett, �s h�j�val van az Isten dicsős�g�nek. Ez�rt Isten ingyen igaz�tja meg őket kegyelm�ből, miut�n megv�ltotta őket a Krisztus J�zus �ltal. (�j ford).)
6. A rem�nys�g pedig nem sz�gyen�t meg.
7. Az Isten pedig a mi hozz�nk val� szerelm�t abban mutatta meg, hogy mikor m�g bűn�s�k voltunk, Krisztus �rett�nk meghalt.
8. Mert a bűn zsoldja hal�l; az Isten kegyelmi aj�nd�ka pedig �r�k �let a mi Urunk Krisztus J�zusban.
9. Nincsen az�rt imm�r semmi k�rhoztat�suk azoknak, a kik Krisztus J�zusban vannak, kik nem test szerint j�rnak, hanem L�lek szerint.
10. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az �v�.
11. Mert a kiket Isten Lelke vez�rel, azok Istennek fiai.
12. Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van.
13. Ha az Isten vel�nk, kicsoda ellen�nk?
14. Mert meg vagyok győződve, hogy semmi ... nem szakaszthat el minket az Istennek szerelm�től, mely vagyon a mi Urunk J�zus Krisztusban.
15. Nem az�, a ki akarja, sem nem az�, a ki fut, hanem a k�ny�r�lő Isten�.
16. Az�rt a hit hall�sb�l van, a hall�s pedig Isten �g�je �ltal.
17. Mert megb�nhatatlanok az Istennek aj�nd�kai �s az ő elh�v�sa.
18. Sz�nj�tok oda a ti testeiteket �lő, szent �s Istennek kedves �ldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. �s ne szabj�tok magatokat e vil�ghoz, hanem v�ltozzatok el a ti elm�teknek meg�jul�sa �ltal,
19. Iszonyodjatok a gonoszt�l, ragaszkodjatok a j�hoz.
20. Ha lehets�ges, a mennyire rajtatok �ll, minden emberrel b�kess�gesen �ljetek.
21. Nincsen hatalmass�g, hanem csak Istentől.
22. A t�rv�nynek bet�lt�se a szeretet.
23. Mert az Isten orsz�ga nem ev�s, nem iv�s, hanem igazs�g, b�kess�g �s Szent L�lek �ltal val� �r�m.
24. Mert a melyek r�gen megirattak, a mi tanuls�gunkra irattak meg.

A megfejt�seket �prilis v�g�ig v�rjuk.

Mi�rt szeretem lapozgatni a Bibli�t? Mennyei Aty�m szeretet�t, vezet�s�t �s �ld�s�t �rzem olvas�sa k�zben.  Horv�th M�ria, Buffalo

SZ�VETS�G - 2007. febru�ri feladv�ny

11. oldal

"IMHOL VAGYOK" - 2007. janu�ri feladv�ny

12. oldal

Reggel is, este is - 2006. decemberi feladv�ny

1. Hanem az �r t�rv�ny�ben van gy�ny�rűs�ge, �s az ő t�rv�ny�ről gondolkodik �jjel �s nappal.
2. �n lefekszem �s elalszom; fel�bredek, mert az �r t�mogat engem.
3. B�kess�gben fekszem le �s legott elaluszom; mert te, Uram, egyed�l adsz n�kem b�tors�gos lakoz�st.
4. �n Istenem, ki�ltok nappal, de nem hallgatsz meg; �jjel is �s nincs nyugodalmam.
5. Nappal kik�ldte kegyelm�t az �r, �jjel �neke volt velem, im�ds�g az �n �letem Isten�hez.
6. H�l�t adok az Istennek, a kinek szolg�lok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy sz�ntelen gondolok re�d k�ny�rg�seimben �jjel �s nappal,
7. Mert csak pillanatig tart haragja, de �lethossziglan j�akarata; este b�nat sz�ll be hozz�nk, reggelre �r�m.
8. Isten! �n Istenem vagy te, j� reggel kereslek t�ged; t�ged szomj�hoz lelkem, t�ged s�v�rog testem a kiaszott, elepedt f�ld�n, a melynek nincs vize;
9. Hi�ba n�ktek kor�n felkelnetek, k�sőn fek�dn�t�k, f�rads�ggal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmes�nek �lm�ban �d eleget.
10. Vigy�zzatok �s im�dkozzatok, hogy k�s�rtetbe ne essetek; mert j�llehet a l�lek k�sz, de a test erőtelen.
11. Sz�ntelen im�dkozzatok.

A megfejt�seket janu�r v�g�ig v�rjuk.

Mi�rt szeretem lapozgatni a Bibli�t?
H�t �n az�rt is szeretem lapozgatni, mert olvasni is mindig nagyon szerettem. Gyakran leragadok egy-egy igeversn�l, ami megragadja a figyelmemet. Sokat �p�l�k ez�ltal. Ha pedig időt�lt�sről van sz�, akkor sz�momra ez a legjobb. Mik�zben lapozgatom a Bibli�t, �jra felelevenednek bennem Isten�nk ig�i.   Sz�sz Ibolya (Chicago)

H�LA - 2006  novemberi feladv�ny

1. H�l�val �ldozz�l az Istennek, �s teljes�tsd a fels�gesnek fogad�sidat!

2. Mi�rt cs�ggedsz el lelkem, �s mi�rt nyughatatlankodol bennem? B�zz�l Istenben, mert m�g h�l�t adok �n n�ki, az �n szabad�t�mnak �s Istenemnek.

3. Menjetek be az ő kapuin h�laad�ssal, torn�czaiba dics�retekkel; adjatok h�l�kat n�ki, �ldj�tok az ő nev�t!

4. �jf�lkor felkelek, hogy h�l�t adjak n�ked, igazs�god �t�letei�rt.

5. �s �gy sz�lsz ama napon: H�l�kat adok n�ked, oh Uram! mert j�llehet haragudt�l re�m, de elfordult haragod, �s megv�gasztalt�l engemet!

6. Negyednapra pedig gyűl�nek a h�laad�snak v�lgy�be, mivel az �rnak ott ad�nak h�l�kat; az�rt azt a helyet h�laad�s v�lgy�nek nevez�k mind e mai napig.

7. Az Istennek pedig legyen h�la az ő kimondhatatlan aj�nd�k��rt.

8. Mindenben h�l�kat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus J�zus �ltal ti hozz�tok.

9. Semmi felől ne agg�djatok, hanem im�ds�gotokban �s k�ny�rg�stekben minden alkalommal h�laad�ssal t�rj�tok fel k�v�ns�gaitokat az Isten előtt.

10. Elősz�r h�l�t adok az �n Istenemnek a J�zus Krisztus �ltal mindny�jatok�rt, hogy a ti hiteteknek az eg�sz vil�gon h�re van;

11. �s mindent, a mit csak cselekesztek sz�val vagy tettel, mindent az �r J�zusnak nev�ben cselekedjetek, h�l�t adv�n az Istennek �s Aty�nak Ő �ltala.

12. �s h�l�t adok annak, a ki engem megerős�tett, a Krisztus J�zusnak, a mi Urunknak, hogy engem h�vnek �t�lt, rendelv�n a szolg�latra,

13. A Krisztusnak besz�de lakozz�k ti bennetek gazdagon, minden b�lcsess�gben; tan�tv�n �s intv�n egym�st zsolt�rokkal, d�cs�retekkel, lelki �nekekkel, h�l�val zengedezv�n a ti sz�vetekben az �rnak.

A megfejt�seket december v�g�ig v�rjuk.

Mi�rt szeretem lapozgatni a Bibli�t?
 
Egy friss "�lm�nyem", hogy mi�rt j� lapozgatni a Bibli�t. Ahogy szabads�gom ut�n szeptember 1-�n �jult �s kipihent er�vel mentem vissza munkahelyemre, egy f�l �ra m�lva k�z�lte velem az igazgat�n�m, hogy sajnos nem tud tov�bb alkalmazni, sz�ks�ge van a st�tuszra stb. stb., s a nyujd�jba vonul�som kezdem�nyezte. Csak annyi volt a k�rd�sem, hogy m�gis mikort�l?
"Ett�l a perct�l kezdve m�r a felment�si id�met t�lt�m" - mondta.
      Nem mondom hogy teljes nyugod sz�vvel vettem tudom�sul, hisz el�bb-ut�bb el�rkezik ez a nap is, de m�gis v�ratlanul �rt, mert m�g egy keveset dolgozhattam volna.
      Visszaj�ttem a helyemre, s a MABAVIT-on kapott goly�stollra �rt ige j�tt el�m: "Feletted ott ragyok az �r"... Akkor m�g nem �rtettem, mostm�r tudom, mit jelent nekem ez az ige. Ett�l megnyugtat�bb dolgot nem is tudtam volna elk�pzelni. Midj�rt arra gondoltam, hogy mi�rt vagyok gondban, hiszen a t�masz egyb�l ott v�rt a helyemen.
      Ett�l nagyobb er�s�t�st nem lehetett volna kapni. H�t ez�rt is j� lapozgatni a Bibli�t, mert nem tudhatjuk mikor, milyen helyzetbe ker�l�nk, s azonnal j�n a seg�ts�g a Bibli�n kereszt�l. Mindegy hogy az ige egy goly�stoll kapcs�n, vagy igek�rty�n, vagy a sz�v�nkben elrakt�rozott m�don jut el hozz�nk. �ldott legyen ez�rt az �r neve.
                NZn�, Magyarorsz�g

�LŐ IGE, S�KET F�LEK - okt�beri feladv�ny

1. Nem olyan-� az �n ig�m, mint a tűz? azt mondja az �r, mint a sziklaz�z� pőr�ly?

2. Mert az Istennek besz�de �lő �s hat�, �s �lesebb minden k�t�lű fegyvern�l, �s elhat a sz�vnek �s l�leknek, az �zeknek �s a velőknek megoszl�s�ig, �s meg�t�li a gondolatokat �s a sz�vnek indulatait.

3. Elvetv�n az�rt minden undoks�got �s a gonoszs�gnak sokas�g�t, szel�ds�ggel fogadj�tok a beoltott �g�t, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket. Az �g�nek pedig megtart�i legyetek �s ne csak hallgat�i, megcsalv�n magatokat.

4. Vigy�zz �s hallgasd meg mindezeket az �g�ket, a melyeket �n parancsolok n�ked, hogy j�l legyen dolgod, n�ked �s a te gyermekeidnek ut�nad mind �r�kk�; mivelhogy azt cselekszed, a mi j� �s igaz az �rnak, a te Istenednek szemei előtt.

5. �s elk�ldte az �r ti hozz�tok minden ő szolg�j�t, a pr�f�t�kat, j� reggel elk�ldte, de nem hallgatt�tok, �s f�leteket sem hajtott�tok a hall�sra.

6. �s ad�m n�kik parancsolatimat, �s t�rv�nyeimet kijelent�m n�kik, melyeket az ember ha cselekszik, �l azok �ltal.

7. �s �m�, te olyan vagy n�kik, mint valamely szerelmeskedő �nek, sz�p hang�, s mint valamely j� hegedűs; csak hallj�k besz�didet, de nem cselekszik azokat.

8. De nem akar�k meghallani, sőt v�llaikat vonogat�k, �s bedug�k f�leiket, hogy ne halljanak. Sz�v�ket is megkem�ny�t�k, hogy ne hallj�k a t�rv�nyt �s az ig�ket, a melyeket a Seregeknek Ura k�ld�tt

9. N�mely pedig a j� f�ldbe es�k, �s gy�m�lcs�t terme, n�mely sz�z annyit, n�mely hatvan annyit, n�mely pedig harmincz annyit.

A megfejt�seket november v�g�ig v�rjuk.

Mi�rt szeretem lapozgatni a Bibli�t?
Sok �r�met tal�lok, am�g lapzgatom.  Mezei  Ilona            

TAL�LKOZ�K - szeptemberi feladv�ny

1. �m�, mily j� �s mily gy�ny�r�s�ges, a mikor egy�tt lakoznak az atyafiak!

2 Elm�ne az�rt M�zes �s egybeh�v� a n�p v�neit �s eleikbe ad� mindazokat a besz�deket, melyeket parancsolt vala n�ki az �r. �s az eg�sz n�p egy akarattal felele �s monda: Valamit rendelt az �r, mind megtessz�k

3. J�zsu� pedig �sszegy�jt� Izr�elnek minden nemzets�g�t S�kembe, �s el�h�v� Izr�elnek v�neit, fejeit, bir�it �s fel�gyel�it, �s oda �ll�nak az �r el�be.

4. �s felment a kir�ly az �r h�z�ba, �s J�d�b�l minden f�rfi �s Jeruzs�lem minden lakosa vele volt; a papok, a pr�f�t�k �s az eg�sz n�p kicsinyt�l fogva nagyig.

5. Mikor pedig �sszegy�jt�m �ket az Ah�va fel� foly� foly�v�zhez, hol h�rom napig val�nk, megn�ztem j�l a n�pet �s a papokat, s a L�vi fiai k�z�l nem tal�ltam k�z�tt�k senkit.

6. �s mikor a p�nk�sd napja elj�tt, mindny�jan egyakarattal egy�tt val�nak.

7. Az �n Aty�mnak h�z�ban sok lak�hely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna n�ktek. Elmegyek, hogy helyet k�sz�tsek n�ktek.

8. Mikor pedig meg�rkeztek Jeruzs�lembe, a gy�lekezet �s az apostolok �s a v�nek fogad�k �ket, �s �k elbesz�l�k, mily nagy dolgokat cseleked�k az Isten � vel�k.

9. �s hall�m mintegy nagy sokas�g szav�t, �s mintegy sok vizek z�g�s�t, �s mintegy er�s mennyd�rg�sek szav�t, mondv�n: Aleluja! mert uralkodik az �r, a mi Isten�nk, a mindenhat�

�r�l�nk a j� megfejt�seknek.
Egy ideig most a bek�ldők nevei hely�n olyan r�vid, szem�lyes �r�sokat szeretn�nk k�z�lni, amelyek erre a k�rd�sre adnak szem�lyes v�laszt: Mi�rt szeretem lapozgatni a Bibli�t? A megfejt�seken t�l ilyen �r�sokat is sz�vesen fogadunk lapozgat�inkt�l, ez�ttal okt�ber v�g�ig.

�T, IGAZS�G �S �LET - j�liusi feladv�ny

1. K�szikla! Cselekedete t�k�letes, mert minden � �ta igazs�g! H�s�ges Isten �s nem csal�rd; igaz �s egyenes �!

2. Te hallgasd meg a mennyb�l �s vidd v�ghez, �s t�gy igaz �t�letet a te szolg�id k�z�tt, az istentelent megb�ntetv�n, fej�re ford�tv�n az � �tj�t; �s az igazat megigaz�tv�n, megfizetv�n n�ki az � igazs�ga szerint.

3. Az igazs�g �tj�t v�lasztottam; a te �t�leteid forognak el�ttem.

4. A t�k�letesnek igazs�ga igazgatja az � �t�t; de �nn�n istentelens�g�ben esik el az istentelen.

5. Az igazs�gnak �tj�ban van �let; �s az � �sv�ny�nek �ta halhatatlans�g.

6. Az igazs�g meg�rzi azt, aki �tj�ban t�k�letes; az istentelens�g pedig elvesz�ti a b�n�st.

7. Monda n�ki J�zus: �n vagyok az �t, az igazs�g �s az �let; senki sem mehet az Aty�hoz, hanemha �n �ltalam.

A megfejt�seket szeptember v�g�ig v�rjuk.

A Szentl�lek munk�lkodik - j�niusi feladv�ny

1. Mikor pedig fogva visznek, hogy �tadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit sz�ljatok, �s ne gondolkodjatok, hanem ami adatik n�ktek abban az �r�ban, azt sz�lj�tok; mert nem ti vagytok, a kik sz�lotok, hanem a Szent L�lek.

2. Mert a Szent L�lek azon �r�ban megtan�t titeket, mit kell mondanotok.

3. Ama v�gasztal� pedig, a Szent L�lek, a kit az �n nevemben k�ld az Atya, az mindenre megtan�t majd titeket, �s eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam n�ktek.

4. Hanem vesztek erőt, minekut�na a Szent L�lek eljő re�tok: �s lesztek n�kem tan�im �gy Jeruzs�lemben, mint az eg�sz J�de�ban �s Samari�ban �s a f�ldnek mind v�gső hat�r�ig.

5. Kiv�ve, hogy a Szent L�lek v�rosonk�nt bizonys�got tesz, mondv�n, hogy �n re�m fogs�g �s nyomor�s�g k�vetkezik.

6. Viseljetek gondot az�rt magatokra �s az eg�sz ny�jra, melyben a Szent L�lek titeket vigy�z�kk� tett, az Isten anyaszentegyh�z�nak legeltet�s�re, melyet tulajdon v�r�vel szerzett.

7. A rem�nys�gnek Istene pedig t�lts�n be titeket minden �r�mmel �s b�kess�ggel a hiv�sben, hogy bőv�lk�djetek a rem�nys�gben a Szent L�lek ereje �ltal.

8. Ezeket pr�dik�ljuk is, nem oly besz�dekkel, melyekre emberi b�lcses�g tan�t, hanem a melyekre a Szent L�lek tan�t; lelkiekhez lelkieket szabv�n.

9. Az�rt tudtotokra adom n�ktek, hogy senki, a ki Istennek Lelke �ltal sz�l, nem mondja J�zust �tkozottnak; �s senki sem mondhatja �rnak J�zust, hanem csak a Szent L�lek �ltal.

10. A r�d b�zott dr�ga kincset őrizd meg a benn�nk lakoz� Szent L�lek �ltal.

11. Mert sohasem ember akarat�b�l sz�rmazott a pr�f�tai sz�; hanem a Szent L�lektől ind�ttatva sz�lottak az Istennek szent emberei.

A megfejt�seket j�lius v�g�ig v�rjuk.

Megfejt�s � �prilis � K�ny�r�g �rett�nk

Lk 22:32, 2. Lk 23,34, 3. Jn 17,9, 4. Jn 17,20, 5. �zs 53,12, 6. 1Tim 2,5, 7. R�m 8,34, 8. Rm 8,26, 9. Zsid 7,25, 10. 1Jn 2,1.

Megtal�lt�k: Megtal�lt�k: Mezei Ilona, Horv�th M�ria, Pap Enikő �s Eunika, Sz�sz G�za �s Ibolya (USA), Podobni Erzsike, Jenei Mikl�s, Kuti J�zsef �s Anica (Kanada), Nagy Zolt�nn�, id. Guti Mikl�s, Hufn�gel Zsolt, (Magyarorsz�g), T�th Roz�lia (Rom�nia).

Keresztrejtv�ny: Lk 12:34. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti sz�vetek is. Megfejtett�k: Pap Enikő, J�ger P�l, Szűcs Erzs�bet Melbourne, Martonn� Szlep�k Margit, Mik� Ildik�, Hufn�gel Zsolt.

�DESANYA - m�jusi feladv�ny

1. Tiszteld aty�dat �s any�dat, hogy hossz� ideig �lj azon a f�ld�n, a melyet az �r a te Istened �d te n�ked.
2. Nevezte vala pedig �d�m az � feles�g�t �v�nak, mivelhogy � lett anyja minden �l�nek.
3. �tkozott a ki kev�sre becs�li az � atyj�t vagy anyj�t! �s mondja az eg�sz n�p: �men!
4. Hallgasd a te aty�dat, a ki nemzett t�ged; �s meg ne �t�ld a te any�dat, mikor megv�nhedik.
5. Felkelnek az � fiai, �s boldognak mondj�k �t; az � f�rje, �s dics�ri �t:
6. H�t elfeledkezhetik-� az anya gyermek�r�l, hogy ne k�ny�r�lj�n m�he fi�n? �s ha elfeledkezn�nek is ezek: �n te r�lad el nem feledkezem.
7. �m�, valaki k�zmond�ssal �l, r�lad veszi azt, mondv�n: A min�m� az anya, olyan a le�nya is.
8. �m�, az �rnak �r�ks�ge, a fiak; az anyam�h gy�m�lcse: jutalom.
9. Feles�ged, mint a term� sz�l� h�zad belsej�ben; fiaid, mint az olajfacsemet�k asztalod k�r�l.
10. Eszembe jutv�n a benned lev�, k�pmutat�s n�lk�l val� hit, a mely lakozott el�sz�r a te nagyany�dban Loisban �s any�dban Eunik�ban.
      A megfejt�seket j�nius v�g�ig v�rja a szerkeszt

Megfejt�s - m�rcius - �rd fel, vil�gosan!

1. 5M�z 27,8; 2. 2M�z 31,18; 3. �zs 8,1; 4. �zs 30,8; 5. Jer 36,2; 6. D�n 5,5; 7. Hab 2,2; 8. 2Kor 3,3; 9. Jel 1,11; 10. Jel 20,15.

Megtal�lt�k: Megtal�lt�k: Mezei Ilona, Mikl� J�nos, Horv�th M�ria, Sz�sz G�za �s Ibolya (USA), Podobni Erzsike, Jenei Mikl�s, Kuti J�zsef �s Anica (Kanada), J�mbor Ferencn�, Czap Elekn�, G�ll Lajos, V�nyi Elek, Bereczki Gyula, Nagy Zolt�nn�, id. Guti Mikl�s, Hufn�gel Zsolt, Mikes J�zsef (Magyarorsz�g), T�th Roz�lia (Rom�nia).

Keresztrejtv�ny: El�g n�ked az �n kegyelmem, mert az �n erőm erőtlens�g �ltal �r c�lhoz. (2Kor 12:9) Mik� Ildik�, Hufn�gel Zsolt

K�NY�R�G �RETT�NK - �prilisi feladv�ny

1. De �n im�dkoztam �rted, hogy el ne fogyatkozz�k a te hited.
2. Aty�m! bocs�sd meg n�kik; mert nem tudj�k mit cselekesznek.
3. �n ezek�rt k�ny�rg�k: nem a vil�g�rt k�ny�rg�k, hanem azok�rt, a kiket n�kem adt�l, mert a ti�id.
4. De nemcsak ő�rett�k k�ny�rg�k, hanem azok�rt is, akik az ő besz�d�kre hisznek majd �n bennem;
5. ... mivelhogy �let�t hal�lra adta, �s a bűn�s�k k�z� sz�ml�ltatott; pedig ő sokak bűn�t hordoz�, �s a bűn�s�k�rt im�dkozott!
6. Mert egy az Isten, egy a k�zbenj�r� is Isten �s emberek k�z�tt, az ember Krisztus J�zus.
7. Kicsoda az, aki k�rhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt a ki fel is t�madott, aki az Isten jobbj�n van, aki esedezik is �rett�nk.
8. Hasonlatosk�pen pedig a L�lek is seg�ts�g�re van a mi erőtelens�g�nknek. Mert azt, amit k�rn�nk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a L�lek esedezik mi �rett�nk kimondhatatlan foh�szkod�sokkal.
9. Ennekok��rt ő mindenk�pen idvez�theti is azokat, akik ő�ltala j�rulnak Istenhez, mert mindenha �l, hogy esedezz�k �rett�k.
10. �n fiacsk�im, ezeket az�rt �rom n�ktek, hogy ne v�tkezzetek. �s ha valaki v�tkezik, van Sz�sz�l�nk az Aty�n�l, az igaz J�zus Krisztus.

A megfejt�seket m�jus v�g�ig v�rja szerkesztő.

Megfejt�sek - Febru�r - A szabadul�s

1. 2M�z 19:5, 2. 2M�z 3:7, 3. 3M�z 26:13, 4. B�r�k 6:13, 5. Jer 23:7, 6. Mt 9:36, 7. Jn 1:12, 8. Rm 8:2, 9. 1Pt 2:9, 10. Jel 7:9,14.

Megtal�lt�k: Mezei Ilona, Mikl� J�nos, Horv�th M�ria, Csomp� Andr�s, Sz�sz G�za �s Ibolya (USA), Podobni Erzsike, Jenei Mikl�s, Kuti J�zsef �s Anica (Kanada), J�mbor Ferencn�, Czap Elekn�, G�ll Lajos, V�nyi Elek, Bereczki Gyula, Nagy Zolt�nn�, Petrik �d�mn�, id. Guti Mikl�s, Hufn�gel Zsolt, (Magyarorsz�g), T�th Roz�lia, Bonczidai Ferenc (Rom�nia).

�RD FEL, VIL�GOSAN -  m�rciusi feladv�ny

      1. �s �rd fel a k�vekre e t�rv�nynek minden �g�j�t igen vil�gosan!
      2. Mikor pedig elv�gezte vele val� besz�d�t a Sinai hegyen, �ltal ad� M�zesnek a bizonys�g k�t t�bl�j�t, az Isten ujj�val �rt k�t�bl�kat.
      3. �s monda n�kem az �r: V�gy magadnak egy nagy t�bl�t, �s �rd fel re� k�z�ns�ges bet�kkel: siess zs�km�nyra �s gyorsan pr�d�ra;
      4. Most menj, �rd ezt t�bl�ra n�lok, �s jegyezd f�l k�nyvbe ezt, hogy megmaradjon az utols� napra bizonys�gul �r�kre.
      5. V�gy el� egy k�nyvet, �s mind �rd bel� a sz�kat, a miket �n sz�ltam n�ked az Izr�el �s a J�da ellen
      6. Abban az �r�ban emberi k�znek ujjai t�n�nek fel, �s �r�nak a gyertyatart�val szemben a kir�ly palot�j�nak meszelt fal�n
      7. �s felele n�kem az �r, �s mond�: �rd fel e l�tom�st, �s v�sd t�bl�kra, hogy k�nnyen olvashat� legyen.
      8. ...Krisztusnak a mi szolg�latunk �ltal szerzett levele vagytok, nem tent�val, hanem az �l� Isten Lelk�vel �rva; nem k�t�bl�kra, hanem a sz�vnek h�st�bl�ira.
      9. �n vagyok az Alfa �s az Omega, az Els� �s Utols�; �s: A mit l�tsz, �rd meg k�nyvben, �s k�ldd el a h�t gy�lekezetnek
      10. �s ha valaki nem tal�ltatott be�rva az �let k�nyv�ben, a t�znek tav�ba vettet�k.
 
A megfejt�seket �prilis v�g�ig v�rja a szerkeszt�.  e-mail a szerkesztőnek
 
Megfejt�sek:
November - J� az �r 1. Jer Sir 3:25, 2. Zsolt 13:6, 3. Ps 23:6, 4. Zsolt 25:8, 5. Ps 31:20, 6. Ps 135:7, 7. Jer 29:11, 8. Mt 5:45, 9. Rm 2:4, 10. 1Pt 2:3.
December - Hogyan �nnepel�nk? 1. 4M�z 19:30, 2. Zsolt 65:5, 3. Zsolt 133:1, 4. �zs 1:12, 5. �m 5:21, 6. Mik 6:7, 7. Mal 3:7, 8. Mk 7:6, 9. Mt 21:13, 10. Mt 5:20, 11. Csel 2:46.
Kar�csonyi keresztrejtv�ny megfejt�se? B�zd �jra �leted Krisztusra!
Janu�r - �gyelj�nk egym�sra 1. Zsid 10:24, 2. Mik 6:8, 3. Gal 5:14, 4. J�b 29:12, 5. 1M�z 4:9, 6. Lk 10:37, 7. Jn 15:13, 8. Gal 6:2, 9. 1Kor 13:13.
 
Megtal�lt�k. �r�l�k annak, hogy r�gi lapozgat�ink rendszeresen, minden h�napban elk�ldik e-mailben, vagy lev�lben a megfejt�seket. K�z�l�k t�bben a lap k�zhezv�tel�t, vagy internetes megjelen�s�t k�vet� n�h�ny napon bel�l megteszik ezt. Nev�ket m�r olvas�ink is j�l ismerik.
Annak is �r�l�k, hogy egy-egy �j testv�rrel folyamatosan n�vekszik a lapozgat�k sz�ma.