Archive
1998  /  1999  / 2000 2001 200220032004

küldje el a megfejtést elektronikus postával:

e-mail a szerkesztőnek

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapozgassuk a Bibliát !

Evangéliumi Hirnök / Gospel Messenger egyik oldala

Egy könyv, egy igevers - 2007. decemberi feladvány

1. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet.
2. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal...
3. ...az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást.
4. ... az Úrnak öröme a ti erősségtek.
5. Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
6. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.
7. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!
8. A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
9. Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.
10. Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.
11. Harczold meg a hitnek szép harczát, nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.
12. Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek.

Egyik hűséges lapozgató testvér, id. Guti Miklós (Budapest) minden bibliai könyvből megtanult egy igeverset. Az általa küldött 66 versből választottam a decemberi igéket. (Guti testvér egyébként már több száz igeverset tud kívülről. Kövessük példáját!)

A megfejtéseket január végéig várjuk.

HANGZIK AZ IGE - 2007. novemberi feladvány
1. De nem hallották, még fülöket sem hajtották arra, hanem ment kiki az ő gonosz szívének hamissága után, és rájok szabtam e szövetségnek minden igéjét, a melyeket azért parancsoltam, hogy megcselekedjék, de nem cselekedték.
2. És ímé, te olyan vagy nékik, mint valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, s mint valamely jó hegedűs; csak hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat.
3. És lőn, hogy a mint én kiáltottam és nem hallották meg: úgy kiáltottak, de nem hallottam meg, azt mondja a Seregeknek Ura;
4. Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködnek és fogaikat csikorgatják vala ő ellene.
5. Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta vala, nem hivék.
6. Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy idvességgel? a melyet, miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, a kik hallották, biztosítottak számunkra,
7. Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, a kik hallották.
8. Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, a mit Jézus mondott néki, és elment.
9. Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
10. Szívöket is megkeményíték, hogy ne hallják a törvényt és az igéket, a melyeket a Seregeknek Ura küldött vala az ő lelke által, az elébbi próféták által. És igen felgerjedt vala a Seregeknek Ura.
11. Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek.
12. A jó földbe vetettek pedig azok, a kik hallják az igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harminc annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit.
13. Mimódon hisznek pedig abban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?
A megfejtéseket január végéig várjuk.

A megfejtéseket január végéig várjuk.

Bölcs mondások - 2007. szeptemberi feladvány

1. A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
2. Mert az Úr ád bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik.
3. A bölcsesség kezdete ez: szerezz bölcsességet, és minden keresményedből szerezz értelmet.
4. Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást.
5. Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.
6. Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van.
7. A hívő ember bővelkedik áldásokkal; de a ki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad.
8. szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.
9. A ki pedig asszonnyal paráználkodik, bolond; a ki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt!
10. A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat.
11. Utálatos az Úrnál a kétféle súly; és a hamis fontok nem jó dolgok.
12. Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek
13. A ki vermet ás másnak, abba belé esik; és a ki felhengeríti a követ, arra gurul vissza.
14. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.
15. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
16. Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útjait, és légy bölcs!
A megfejtéseket október végéig várjuk.
 

 

Egyik ószövetségi könyvünk legszebb igéi - 2007. július-augusztusi feladvány
 
1. Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból.
2. Csak néked adatott láthatóan tudnod, hogy az Úr az Isten és nincsen kivüle több!
3. Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt néktek, hogy éljetek, és jó legyen dolgotok... 
4. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
5. Szeressétek azért a jövevényt; mert ti is jövevények voltatok Égyiptom földén.
6. És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz.
7. … De üres kézzel senki se jelenjen meg az Úr előtt! Kiki az ő képessége szerint adjon, az Úrnak, a te Istenednek áldása szerint, amelyet ád néked.
8. Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki.
9. Ne kösd be az ökörnek száját, mikor nyomtat!
10. Átkozott, aki elmozdítja az ő felebarátjának határát!
11. A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind örökké
12. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod; Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága;
13. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai.

 A megfejtéseket szeptember végéig várjuk.

Az áldó jobb kezek - 2007. júniusi feladvány

1. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök.

2. Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket.

3. De én mindenkor veled vagyok, Te fogod jobb kezemet.

4. Mert jobb keze felől áll a szegénynek, hogy megszabadítsa azoktól, akik elítélik annak lelkét.

5. Az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott, az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett.

6. Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem.

7. Mivel én vagyok Urad, Istened, a ki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked: Ne félj én megsegítelek.

8. Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől...

9. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek és Atyám áldottai örököljétek az országot.

10. Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert Ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam.

Beküldte: id. Guti Miklós (Budapest)

A megfejtéseket július végéig várjuk.

 

KERESSÉTEK AZ URAT, ÉS ÉLTEK! - 07 májusi feladvány

1. Ordít az oroszlán: ki ne rettegne? Az én Uram, az Úr szólt: ki ne prófétálna?

2. Menj el, próféta! Fuss el a Júda földére; ott egyed kenyered és ottan prófétálj! Béth-Elben pedig ne prófétálj többé; mert a király szenthelye és az ország székháza ez!

3. Nem vagyok próféta, sem prófétának fia; barom-pásztor vagyok és vad fügét szedek; de elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és mondá nékem az Úr: Menj el és prófétálj az én népemnek

4. Keressétek az Urat, és éltek ...

5. Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak.

6. És ledöntöm a téli házat a nyári házzal együtt, és elpusztulnak az elefántcsont-házak is

7. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.

8. Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, és a kik elbizakodnak Samaria hegyén ... Akik hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi ...

9. Csak titeket választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül; azért büntetlek meg titeket minden gonoszságtokért.

10. Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre... az Úr beszédének hallgatása után.

11. Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán.

A megfejtéseket június végéig várjuk.

AZ ÜDVÖSSÉG TÖKÉLETES - 07 áprilisi feladvány

1. … benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei.

2. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

3. Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén.

4. És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

5. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.

6. Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!

7. az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

8. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

9. Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

10. … mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben.

11.. És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

12. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

13. Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.

14. És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

A megfejtéseket május végéig várjuk.

Miért szeretem lapozgatni a Bibliát?

Továbbra is nagyon szeretem lapozgatni a Bibliát és természetesen nagyon örülök, amikor – néha hosszabb, néha rövidebb idő alatt megtalálom a keresett igéket. Sokszor megtörténik, hogy más igék is magukra vonják figyelmemet lapozgatás közben. Ez egészen biztos nem hiábavaló időtöltés. Nagyon hiányolnám, ha valamilyen oknál fogva kimaradna az Evangéliumi Hírnökből. Minden más is érdekel, ami olvasható benne. Imádkozom, az Úr tegye áldottá a testvérek idejét, amit ráfordítanak, hogy ilyen gazdag tartalommal jelenik meg. Novák Ilona, Claremont, CA

Mindig is szerettem olvasni a Bibliát. Sok örömöt és vigasztalást találok benne. De mióta a megfejtéseket megkeresem, még nagyobb örömmel, odaadással olvasom. Mindig újat találok benne, amit amúgy talán nem találnék meg. Sokat tanulok belőle.
    
A cím ad egy irányt, hogy mit is kereshet még az ember abban a témában.
     Az igazat megvallva, már nem vagyok az, ami voltam, hamar elfáradok. De ezt még nem adom fel, amíg tudom, keresem a verseket.  Jenei Miklós, Torontó

 

Mini ............... levél - 2007. márciusi feladvány

1. A ti hiteteknek az egész világon híre van.
2. Nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát.
3. Nincsen Isten előtt személyválogatás.
4. Mi tekintetben különb hát a zsidó? ... az Isten reájok bízta az ő beszédeit.
5. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. (új ford).)
6. A reménység pedig nem szégyenít meg.
7. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
8. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.
9. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
10. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
11. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
12. Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van.
13. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
14. Mert meg vagyok győződve, hogy semmi ... nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
15. Nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.
16. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
17. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.
18. Szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által,
19. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
20. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
21. Nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől.
22. A törvénynek betöltése a szeretet.
23. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
24. Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg.

A megfejtéseket április végéig várjuk.

Miért szeretem lapozgatni a Bibliát? Mennyei Atyám szeretetét, vezetését és áldását érzem olvasása közben.  Horváth Mária, Buffalo

SZÖVETSÉG - 2007. februári feladvány

11. oldal

"IMHOL VAGYOK" - 2007. januári feladvány

12. oldal

Reggel is, este is - 2006. decemberi feladvány

1. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
2. Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem.
3. Békességben fekszem le és legott elaluszom; mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.
4. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam.
5. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez.
6. Hálát adok az Istennek, a kinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal,
7. Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.
8. Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, a melynek nincs vize;
9. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ád eleget.
10. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.
11. Szüntelen imádkozzatok.

A megfejtéseket január végéig várjuk.

Miért szeretem lapozgatni a Bibliát?
Hát én azért is szeretem lapozgatni, mert olvasni is mindig nagyon szerettem. Gyakran leragadok egy-egy igeversnél, ami megragadja a figyelmemet. Sokat épülök ezáltal. Ha pedig időtöltésről van szó, akkor számomra ez a legjobb. Miközben lapozgatom a Bibliát, újra felelevenednek bennem Istenünk igéi.   Szász Ibolya (Chicago)

HÁLA - 2006  novemberi feladvány

1. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!

2. Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

3. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!

4. Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért.

5. És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvígasztaltál engemet!

6. Negyednapra pedig gyűlének a hálaadásnak völgyébe, mivel az Úrnak ott adának hálákat; azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezék mind e mai napig.

7. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért.

8. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.

9. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

10. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van;

11. És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.

12. És hálát adok annak, a ki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra,

13. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

A megfejtéseket december végéig várjuk.

Miért szeretem lapozgatni a Bibliát?
 
Egy friss "élményem", hogy miért jó lapozgatni a Bibliát. Ahogy szabadságom után szeptember 1-én újult és kipihent erővel mentem vissza munkahelyemre, egy fél óra múlva közölte velem az igazgatónőm, hogy sajnos nem tud tovább alkalmazni, szüksége van a státuszra stb. stb., s a nyujdíjba vonulásom kezdeményezte. Csak annyi volt a kérdésem, hogy mégis mikortól?
"Ettől a perctől kezdve már a felmentési időmet töltöm" - mondta.
      Nem mondom hogy teljes nyugod szívvel vettem tudomásul, hisz előbb-utóbb elérkezik ez a nap is, de mégis váratlanul ért, mert még egy keveset dolgozhattam volna.
      Visszajöttem a helyemre, s a MABAVIT-on kapott golyóstollra írt ige jött elém: "Feletted ott ragyok az Úr"... Akkor még nem értettem, mostmár tudom, mit jelent nekem ez az ige. Ettől megnyugtatóbb dolgot nem is tudtam volna elképzelni. Midjárt arra gondoltam, hogy miért vagyok gondban, hiszen a támasz egyből ott várt a helyemen.
      Ettől nagyobb erősítést nem lehetett volna kapni. Hát ezért is jó lapozgatni a Bibliát, mert nem tudhatjuk mikor, milyen helyzetbe kerülünk, s azonnal jön a segítség a Biblián keresztül. Mindegy hogy az ige egy golyóstoll kapcsán, vagy igekártyán, vagy a szívünkben elraktározott módon jut el hozzánk. Áldott legyen ezért az Úr neve.
                NZné, Magyarország

ÉLŐ IGE, SÜKET FÜLEK - októberi feladvány

1. Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly?

2. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

3. Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket. Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

4. Vigyázz és hallgasd meg mindezeket az ígéket, a melyeket én parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod, néked és a te gyermekeidnek utánad mind örökké; mivelhogy azt cselekszed, a mi jó és igaz az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt.

5. És elküldte az Úr ti hozzátok minden ő szolgáját, a prófétákat, jó reggel elküldte, de nem hallgattátok, és fületeket sem hajtottátok a hallásra.

6. És adám nékik parancsolatimat, és törvényeimet kijelentém nékik, melyeket az ember ha cselekszik, él azok által.

7. És ímé, te olyan vagy nékik, mint valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, s mint valamely jó hegedűs; csak hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat.

8. De nem akarák meghallani, sőt vállaikat vonogaták, és bedugák füleiket, hogy ne halljanak. Szívöket is megkeményíték, hogy ne hallják a törvényt és az igéket, a melyeket a Seregeknek Ura küldött

9. Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.

A megfejtéseket november végéig várjuk.

Miért szeretem lapozgatni a Bibliát?
Sok örömet találok, amíg lapzgatom.  Mezei  Ilona            

TALÁLKOZÓK - szeptemberi feladvány

1. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!

2 Elméne azért Mózes és egybehívá a nép véneit és eleikbe adá mindazokat a beszédeket, melyeket parancsolt vala néki az Úr. És az egész nép egy akarattal felele és monda: Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük

3. Józsué pedig összegyűjté Izráelnek minden nemzetségét Síkembe, és előhívá Izráelnek véneit, fejeit, biráit és felügyelőit, és oda állának az Úr elébe.

4. És felment a király az Úr házába, és Júdából minden férfi és Jeruzsálem minden lakosa vele volt; a papok, a próféták és az egész nép kicsinytől fogva nagyig.

5. Mikor pedig összegyűjtém őket az Aháva felé folyó folyóvízhez, hol három napig valánk, megnéztem jól a népet és a papokat, s a Lévi fiai közül nem találtam közöttük senkit.

6. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.

7. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.

8. Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadák őket, és ők elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedék az Isten ő velök.

9. És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható

Örülünk a jó megfejtéseknek.
Egy ideig most a beküldők nevei helyén olyan rövid, személyes írásokat szeretnénk közölni, amelyek erre a kérdésre adnak személyes választ: Miért szeretem lapozgatni a Bibliát? A megfejtéseken túl ilyen írásokat is szívesen fogadunk lapozgatóinktól, ezúttal október végéig.

ÚT, IGAZSÁG ÉS ÉLET - júliusi feladvány

1. Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

2. Te hallgasd meg a mennyből és vidd véghez, és tégy igaz ítéletet a te szolgáid között, az istentelent megbüntetvén, fejére fordítván az ő útját; és az igazat megigazítván, megfizetvén néki az ő igazsága szerint.

3. Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem.

4. A tökéletesnek igazsága igazgatja az ő útát; de önnön istentelenségében esik el az istentelen.

5. Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság.

6. Az igazság megőrzi azt, aki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst.

7. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

A megfejtéseket szeptember végéig várjuk.

A Szentlélek munkálkodik - júniusi feladvány

1. Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami adatik néktek abban az órában, azt szóljátok; mert nem ti vagytok, a kik szólotok, hanem a Szent Lélek.

2. Mert a Szent Lélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok.

3. Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

4. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

5. Kivéve, hogy a Szent Lélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én reám fogság és nyomorúság következik.

6. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.

7. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.

8. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.

9. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, a ki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.

10. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által.

11. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

A megfejtéseket július végéig várjuk.

Megfejtés – április – Könyörög érettünk

Lk 22:32, 2. Lk 23,34, 3. Jn 17,9, 4. Jn 17,20, 5. Ézs 53,12, 6. 1Tim 2,5, 7. Róm 8,34, 8. Rm 8,26, 9. Zsid 7,25, 10. 1Jn 2,1.

Megtalálták: Megtalálták: Mezei Ilona, Horváth Mária, Pap Enikő és Eunika, Szász Géza és Ibolya (USA), Podobni Erzsike, Jenei Miklós, Kuti József és Anica (Kanada), Nagy Zoltánné, id. Guti Miklós, Hufnágel Zsolt, (Magyarország), Tóth Rozália (Románia).

Keresztrejtvény: Lk 12:34. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Megfejtették: Pap Enikő, Jéger Pál, Szűcs Erzsébet Melbourne, Martonné Szlepák Margit, Mikó Ildikó, Hufnágel Zsolt.

ÉDESANYA - májusi feladvány

1. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.
2. Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek.
3. Átkozott a ki kevésre becsüli az ő atyját vagy anyját! És mondja az egész nép: Ámen!
4. Hallgasd a te atyádat, a ki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, mikor megvénhedik.
5. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:
6. Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
7. Ímé, valaki közmondással él, rólad veszi azt, mondván: A minémű az anya, olyan a leánya is.
8. Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.
9. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül.
10. Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, a mely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában.
      A megfejtéseket június végéig várja a szerkesztĹ

Megfejtés - március - Írd fel, világosan!

1. 5Móz 27,8; 2. 2Móz 31,18; 3. Ézs 8,1; 4. Ézs 30,8; 5. Jer 36,2; 6. Dán 5,5; 7. Hab 2,2; 8. 2Kor 3,3; 9. Jel 1,11; 10. Jel 20,15.

Megtalálták: Megtalálták: Mezei Ilona, Mikló János, Horváth Mária, Szász Géza és Ibolya (USA), Podobni Erzsike, Jenei Miklós, Kuti József és Anica (Kanada), Jámbor Ferencné, Czap Elekné, Gáll Lajos, Ványi Elek, Bereczki Gyula, Nagy Zoltánné, id. Guti Miklós, Hufnágel Zsolt, Mikes József (Magyarország), Tóth Rozália (Románia).

Keresztrejtvény: Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. (2Kor 12:9) Mikó Ildikó, Hufnágel Zsolt

KÖNYÖRÖG ÉRETTÜNK - áprilisi feladvány

1. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited.
2. Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek.
3. Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.
4. De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
5. ... mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!
6. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.
7. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt a ki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk.
8. Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
9. Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.
10. Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

A megfejtéseket május végéig várja szerkesztő.

Megfejtések - Február - A szabadulás

1. 2Móz 19:5, 2. 2Móz 3:7, 3. 3Móz 26:13, 4. Bírák 6:13, 5. Jer 23:7, 6. Mt 9:36, 7. Jn 1:12, 8. Rm 8:2, 9. 1Pt 2:9, 10. Jel 7:9,14.

Megtalálták: Mezei Ilona, Mikló János, Horváth Mária, Csompó András, Szász Géza és Ibolya (USA), Podobni Erzsike, Jenei Miklós, Kuti József és Anica (Kanada), Jámbor Ferencné, Czap Elekné, Gáll Lajos, Ványi Elek, Bereczki Gyula, Nagy Zoltánné, Petrik Ádámné, id. Guti Miklós, Hufnágel Zsolt, (Magyarország), Tóth Rozália, Bonczidai Ferenc (Románia).

ÍRD FEL, VILÁGOSAN -  márciusi feladvány

      1. És írd fel a kövekre e törvénynek minden ígéjét igen világosan!
      2. Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai hegyen, által adá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat.
      3. És monda nékem az Úr: Végy magadnak egy nagy táblát, és írd fel reá közönséges betűkkel: siess zsákmányra és gyorsan prédára;
      4. Most menj, írd ezt táblára nálok, és jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságul örökre.
      5. Végy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, a miket én szóltam néked az Izráel és a Júda ellen
      6. Abban az órában emberi kéznek ujjai tünének fel, és írának a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán
      7. És felele nékem az Úr, és mondá: Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen.
      8. ...Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.
      9. Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek
      10. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.
 
A megfejtéseket április végéig várja a szerkesztő.  e-mail a szerkesztőnek
 
Megfejtések:
November - Jó az Úr 1. Jer Sir 3:25, 2. Zsolt 13:6, 3. Ps 23:6, 4. Zsolt 25:8, 5. Ps 31:20, 6. Ps 135:7, 7. Jer 29:11, 8. Mt 5:45, 9. Rm 2:4, 10. 1Pt 2:3.
December - Hogyan ünnepelünk? 1. 4Móz 19:30, 2. Zsolt 65:5, 3. Zsolt 133:1, 4. Ézs 1:12, 5. Ám 5:21, 6. Mik 6:7, 7. Mal 3:7, 8. Mk 7:6, 9. Mt 21:13, 10. Mt 5:20, 11. Csel 2:46.
Karácsonyi keresztrejtvény megfejtése? Bízd újra életed Krisztusra!
Január - Ügyeljünk egymásra 1. Zsid 10:24, 2. Mik 6:8, 3. Gal 5:14, 4. Jób 29:12, 5. 1Móz 4:9, 6. Lk 10:37, 7. Jn 15:13, 8. Gal 6:2, 9. 1Kor 13:13.
 
Megtalálták. Örülök annak, hogy régi lapozgatóink rendszeresen, minden hónapban elküldik e-mailben, vagy levélben a megfejtéseket. Közülük többen a lap kézhezvételét, vagy internetes megjelenését követő néhány napon belül megteszik ezt. Nevüket már olvasóink is jól ismerik.
Annak is örülök, hogy egy-egy új testvérrel folyamatosan növekszik a lapozgatók száma.